Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ασ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ἄς εἴπωμεν καὶ περὶ τῆς σήμερον ἑορτῆς Incipit
ἃς ἐν Ἰλίω Incipit
ΑΣ ΗΣ πρώτη καὶ δευτέρα ἦτα καὶ ἄλφα Incipit
ΑΣ ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ Incipit
ΑΣ ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ Incipit
Ἅς λέγουσί τινες πεπλασμένας ἀρχάς Incipit
Ἅς μὲεν ἔχομεν δόξας περὶ ψυχῆς Incipit
ΑΣ ΠΟΙΟΥΜΕΝ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Desinit
ΑΣ ΠΡΟΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΑΣ ΩΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝ Desinit
ἀσ]φαλεία Incipit
Ἀσὰν Ἰσαάκιος ἀγχίνους φύσις Incipit
Ἄσατε τῲ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν Incipit
Ἀσαφέτιδα· ἀλτήλ Incipit
ΑΣΕΒΗΣ ΔΟΞΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Ἀσέλγειαν, πονηρία ἀκοσμία καὶ πορνία ἀκρατής Incipit
ΑΣΘΕ]ΝΕΙΑΣ ΗΝ Incipit
ἀσθενείᾳ Desinit
ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΟΙΚΤΕΙΡΑΝΤΕΣ Incipit
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΝ Desinit
Ἀσθενοῦς ὄντος καὶ ἐλθόντος Ἱπποκράτους Incipit
Ἀσθενῶς κατὰ τὸ σῶμα διακείμενος ὁ πατὴρ τὸν λόγον τοῦτον εἶπεν Incipit
ΑΣΘΗΣΕΙΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΣΙΝ ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ Ε' Incipit
ΑΣΘΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΩ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΩ Incipit
Ἀσκητικὸν ὠφέλιμον Titulus initialis
ᾌσμα ἁσμάτων καλεῖται ἐπειδὴ πᾶσα ἡ θεῖα γραφή Incipit
ᾎσμα ᾀσμάτων καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
ᾎσμα ᾀσμάτων καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
ᾎσμα καινὸν ἅς ψάλλωμεν, ἀδελφοί Incipit
Ἄσμα Πολεμιστήριον τῶν ἐν Αἰγύπτῳ περὶ ἐλευθερίας μαχομένων Γραικῶν Titulus initialis
ᾌσμασι θείοις Συμεὼν δοξάσωμεν, Μάμαν, τὸν Ἄνθιμον, Βαβύλαν τε τὸν θεῖον Incipit
ᾌσμασιν ἱεροῖς ὑμνήσωμεν ἐνθέως, Μαρίνης γὰρ τῆς θείας Incipit
ᾌσματα εἰς τὸν γάμον τῆς κυρᾶς Εἰρήνης τῆς θυγατρὸς τῆς ἐξηρημένης Κομνηνῆς, τῆς πρώτης θυγατρὸς τοῦ ἀοιδίμου σεβαστοκράτορος κυροῦ Ἀνδρονίκου τοῦ πορφυρογεννήτου Titulus initialis
ΑΣΜΕΝΟΣ ΤΑ ΣΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Incipit
Ἀσπάζομαί σε καὶ διὰ γράμματος Incipit
Ἀσπάζομαί σου τὸ πρόθυμον Incipit
ἀσπαζόμενος ἀπολύει ἐν εἰρήνη... Desinit
ΑΣΠΑΛΑ ΘΟΥΡΙΖΑΝ ΣΕΛΙΝΟΝ ΚΟΔΙΜΕΝΤΟΥ Incipit
Ἄσπαρτον Ἑβραίοις τὸ πεντηκοστὸν ἔτος παρὰ Θεοῦ Incipit
Ἄσπασαι τοὺς σὺν σοὶ ἀδελφούς. Ἀσπάζονταί σε οἱ ἐνταῦθα ἀδελφοί Desinit
ἀσπασάμενος τοὺς παρόντας ἀδελφοὺς ἅπαντας παρέσωκεν τὴν μακαρίαν καὶ ἁγίαν αὐτοὺ ψυχήν ... ἀμήν. Ἐγὼ δὲ Εὐτυχιανὸς ταπεινὸς καὶ ἁμαρτωλὸς ... καὶ πιστοῖς φίλοις καὶ εὐλαβέσιν ἀνδράσιν ἐξεθέμην ... ἀμήν Desinit
Ἀσπασίως ὧδ' ἦλθον ἐπὶ σύ γε Incipit
ἀσπασμὸν ἡμῖν γενέσθαι τὸν αὐτὸν ἐν ἁγίῳ φιλήματι Desinit
Ἄσπειστος ἀκατάλλακτος ἐχθρὸς ἐπινοεῖται Incipit
ΑΣΠΙΔΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΩΝ ΕΥΚΥΚΛΩΝ Desinit
ΑΣΠΙΛΕ ΑΜΟΛΥΝΤΕ Incipit
ΑΣΠΙΛΕ ΠΑΝΑΜΩΜΗΤΕ ΑΦΘΟΡΕ ΠΑΝΑΓΙΑ Incipit
ΑΣΠΙΛΕ, ΑΜΟΛΥΝΤΕ Incipit
ΑΣΠΙΛΟΣ ΑΜΝΑΣ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ Incipit
Ἀσπὶς ὀρθοδοξίας ἢ ἀπολογία καὶ ἔλεγχος πρὸς τοὺς διασύροντας τὴν ἀνατολικὴν ἐκκλησίαν αἱρετικοὺς φρονεῖν ἐν τοῖς περὶ θεοῦ καὶ τῶν θείων ὡς κακοφρονοῦσιν οὗτοι, αὐτοὶ οἱ Καλουΐνοι δηλονότι, συντεθεῖσα παρὰ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις τοπικῆς συνόδου ἐπὶ Δοσιθέου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑξακοσιοστὸν ἑβδομηκοστὸν δεύτερον ἔτος τῆς Χριστοῦ ἐν σάρκου ἐπιφανείας Titulus initialis
Ἄσπρο εἶναι χωράφι καὶ μελαχρινὸς ὁ σπόρος Incipit
ΑΣΤΑΚΟΣ ΘΑΛΑΤΤΙΟΣ ΕΣΤΙ Incipit
ἀστατοῦσι καὶ ῥέουσι Desinit cuiusdam partis
Ἄστεγον ἐπ' οἶκον δέχου τυφλὸν ὀδήγει Incipit
ΑΣΤΕΡΑ ΗΝ Desinit
Ἀστέρα μελανέ, μελανωμένε, αἷμα τρώεις, αἷμα πίνεις Incipit
Ἀστέρα μελάνη, μεμελανωμένη τοὺς τὸν ἑξήκοντα Incipit
Ἀστέρα μεμελάνωται καὶ μεμελανωμένη, τί βούλεται Incipit
Ἀστέρες μὲν αἰσθητοὶ τῷ στερεώματι προδεικνύμενοι πρὸς θαῦμα κινοῦσι Incipit
ΑΣΤΕΡΕΣ ΩΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΙ Incipit
Ἀστέριος εἶπεν. Εἰ τὸν τρόπον ἐρωτᾷς ὃν ἔχω, χριστιανὸς εἰμὶ Desinit
Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας ἔκφρασις εἰς τὴν ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν πανεύφημον Titulus initialis
Ἀστὴρ ἀειφανὴς ἡμῖν οὐκ ἐν τῷ ζωδιακῷ κύκλῳ κατηριθμημένος Incipit
ἄστρα δὲ ἀπλανῆ λη, Ἄρκτος μεγάλη Incipit
Ἄστρα μὲν μαυροῖς καὶ ἱερά Incipit
Ἄστρα, τάπερ χαροποῖς κυανάντυγος Incipit
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ΘΑΜΝΙΣΚΟΣ ΕΣΤΙ ΜΙΚΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΝ ΥΓΡΟΠΙΣΣΟΝ Desinit
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΤΕΜΝΟΥΣΙΝ Desinit
Ἀστραμψύχου Αἰγυπτίου πρὸς τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον περὶ προρρήσεως διαφόρων ζητημάτων Titulus initialis
ΑΣΤΡΗ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΜΝΟΣΤΗ Incipit
Ἄστροις μὲν οὐρανός, γῆ δὲ φυτοῖς Incipit
Ἀστρονομία ἐστὶν ἄστρων διανομή, διαφέρει δὲ ἀστρολογίας Incipit
Ἀστρονομία ἐστὶν έπιστήμη περὶ πόσον Incipit
ΑΣΥΛΟΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΑΠΕΡΓΑΣΗΤΑΙ ΕΙ ΜΕΝ ΜΕΤΑ Incipit
ἀσυμπαθὴς ὡς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν Incipit
Ἀσυνάρτητον δὲ μέτρον ἐστίν Incipit
Ἀσύνετος, ἀμαθὴς καὶ εὐτελὴς βούλεται τῇ προθέσει στῆσαι καλὴν εἰκόνα, φαιδράν τε καὶ ὡραίαν ἅπασι τοῖς θεαταῖς Incipit
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΩΜΕΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΥΙΩ Desinit
ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα εὐχαῖω καὶ ἱ[κεσίαις Desinit
ἀσφαλίσησθε τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν· οὐ γάρ Desinit
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΣΤΙ ΠΑΝΥ Desinit
ασω γηθο[μενος] ταυτης την εισοδον. Desinit
Ἀσωμάτων ἀγγέλων θεῖα πληθύς Incipit
ΑΣΩΜΕΝ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι Incipit
ΑΣΩΜΕΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΤΑ ΑΣΜΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ Incipit
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν Incipit
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, βοηθὸς καὶ σκεπαστής Incipit
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται Incipit
ΑΣΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ . . . ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ Incipit