Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αν

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ἂν Incipit
ΑΝ si vel utique Incipit
ΑΝ si vel utique ΑΛΛΑ sed Incipit
Ἂν ἀμελῶς διάγοντες αἰχμάλωτοι Incipit
Ἂν γὰρ οὐ τὴν φλόγα μὴ ἀνάπτῃς Incipit
Ἂν γένηται βουλὴ ἵνα ἀπέλθη τὸ φοσσάτον ἡμῶν Incipit
ΑΝ Δ’ ΑΝΑΛΩΣΑΣ ΛΑΘΗ ΣΥΝΑΝΗΛΩΣΕ Incipit
Ἂν δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐνοικοῦσαν τοῖς γράμμασί σου σοφίαν Incipit
ἂν εἴη τοῦτο καὶ μάταιον Desinit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΝΑ ΘΑΥΜΑΖΩΝΤΑΙ Incipit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Incipit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΝ Incipit
Ἂν ἐλεπτύνθης, κάλαμε, ποτὲ πρὸς στιχουργίαν Incipit
Ἂν ἐν τάφοις αὔχημα τῶν νεκρῶν χάριν Incipit
Ἂν ἐξ ἀκάνθης εὐγενὲς τρυγᾷς ῥόδον Incipit
ΑΝ ΕΞ ΥΛΗΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ Incipit
ἂν ἐπισκέψω φυλακαῖς καὶ νόσους ἠσχυμμένους ξένους Incipit
ΑΝ ΕΣΤΙ ΤΕΩΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΟΥ Incipit
ἂν ἐφοίκητο λόγος τῶν τούτου ἀγωνισμάτων [ Desinit
ἂν ἔχει ἄνθρωπον κακὸν πυρετὸν ... καὶ ἄλιφε τὴν κεφαλήν Desinit
ἂν ἡ γῆ ἀπὸ περάτων Incipit
Ἂν ἡ θεοῦ χεὶρ οἶδε καὶ τύπους γράφειν Incipit
ἂν ἡ πνοὴ λίπης με, πῶς ζήσω πάτερ Desinit
Ἄν ἤξευρα ὅτι ἡ φιλία ποὺ ἔχω εἰς ἐσένα Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΝ ΝΑ ΙΑΤΡΕΥΗ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΥ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ Incipit
Ἂν καθ' ἑνὸς τὸ ἐσμέν Incipit
Ἀν κανεὶς πρὶν χειροτονεισθῇ ἤθελε πέσῃ εἰς κανένα ἀπὸ τὰ εἰρημένα ἁμαρτήματα Incipit
Ἂν κλῆρον εἰς ὃν τὴν Ἐδέμ λαβεῖν θέλῃς Incipit
ἃν οἱ Ἑβραῖοι ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ εἶχε δίκαιον Incipit
Ἂν οἶδατε πόθεν ἡμῖν ὁ λόγος πρώην ἤρξατο Incipit
Ἂν παρθένος ἔκλεισε τοῦ Θείου γάμου Incipit
ἂν περιέλης τὸ ἐπὶ τῆς καρδίας σου ἰουδαικὸν καὶ σκοτεινὸν ἐπικάλυμμα, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΑΝ ΠΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣΘΕΝΙΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Incipit
ΑΝ ΠΕΤΑΣΘΗΣ ΑΗ ΥΨΩΘΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΕΡΟΙΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Incipit
Ἂν σωματικὸν ἔχωμεν πάθος Incipit
Ἂν τοίνυν ἴδῃς τινὰ τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων Incipit
Ἂν τοίνυν ἴδῃς τινὰ τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων Incipit
ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΠΑΝΤΩΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ Incipit
ἂν τῶν δευτέρων ἀπέλαυσεν ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Ἂν φλεβοτομήσει τις καὶ ῥεύσει αἶμα Incipit
ἀν]θρώπους αὐτοὺς εἶναι Incipit
ἄνα (sic) Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος Incipit
ΑΝΑ]ΠΑΥΣΙΣ ΕΠΕΙΔΕ ΓΑΡ Incipit
ἀνα]παφλάσαν καὶ κύκλῳ Incipit cuiusdam partis
Ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν Incipit
Ἀναβαίνω εἰς τὸν οὐρανόν, ἔνθα καὶ ὑμεῖς μέλλετε ἀνιέναι. Ταῦτα πάντα συγγραψάμενος καὶ αὐτὸς ἐτέλεσε τὴν ἑαυτοῦ γραφήν, ἕνα σκοπὸν ἔχων σὺν τοῖς ἄλλοις εὐαγγελισταῖς τοῦ διδάξαι ὅτι ἐκ ταύτης τῆς καταστάσεως ἐπὶ τὴν μέλλουσαν δεῖ ἀφορᾶν, πρὸς ἣν ἀφορᾷ πᾶσα ἡ θεόπνευστος γραφή, Παλαιά τε καὶ Καινὴ Διαθήκη. Desinit
ἀναβάλλεται δὲ τίς τόδε Desinit
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ Incipit
Ἀναβάσατε τὰ σάβανα; \ ὦ γένος ἐμὸν ἐν ᾧ μέσον ἐγώ Incipit
ἀναβῆναι οὕτω καὶ ἡ ὑπερηφ[ανεία Desinit
ἀναβλέψας Ἀβραὰμ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ Incipit
ἂναβλύζει ἀεὶ εὐῶδες μύρον, παντοδαπὰς ἰάσεις ἐπιτελοῦσα εἰς δόξαν μὲν ... πληροφορίαν δὲ τῶν σκανδαλισθέντων καὶ δισταζόντων ὑπὲρ αὐτοῦ Desinit
Ἀναβοῶν ὁ σὸς προπάτωρ, ἄχραντε Incipit
ΑΝΑΓΑΡΓΑΡΙΖΕΙΝ ΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ ΕΝ ΧΥΛΩ ΟΞΙΝΗΣ ΡΟΙΑΣ Desinit
ἀνάγγελον τῷ σῷ διδασκάλῳ Incipit
Ἀναγιγνώσκεται τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας καὶ μανθάνεται Incipit
Ἀναγιγνώσκετε τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας Incipit
Ἀναγιγνώσκετε τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας καὶ μανθάνεται Incipit
αναγινωσκεται τη μεγαλη μʹ εν τοις σαββατοις κυριου. Desinit
αναγινωσκεται, τη μʹ εν ταις σαββατοκυριακαις. Desinit
Ἀναγινώσκομεν ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ εἰς τὸ σημερινὸν εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκομεν σήμερον εἰς τὸ εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκομεν σήμερον εἰς τὸ εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκωμεν καὶ βλέπωμεν εἰς τὴν θείαν γραφήν Incipit
ἀνὰγκάζεται οὖν, καὶ αὐτὸς διαλαβεῖν περὶ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας σημείων, καὶ τῆς τοῦ ἀντιχρίστου ἐλεύσεως, διὰ πάντων ἀληθεῖς τὰς τοῦ Κυρίου πρὸρρήσεις ποιῶν. Desinit
Ἀναγκάζουσί με καὶ ὀλίγου δεῖν Incipit
Ἀναγκαῖα ἀν τοῖς ἐρωτήμασι, πρώτη κλίσις ἐστὶ τοῦ ὀνόματος Incipit
Ἀναγκαῖα δὲ προπάντων γινώσκειν ὅτι αἱ έτυμολογίαι Incipit
Ἀναγκαία διήγησις Titulus initialis
ἀναγκαῖα ζητήματα Κατὰ πόσους τρόπους ἡ ἁμαρτία παρ’ ἡμῶν ἐνεργεῖται; Ὅτι κατὰ ὀκτώ: Titulus initialis
ἀναγκαῖα· ὡς τύπον ὄντα τῆς ἀληθείας· ἀναγκαῖα δὲ τὰ τῆς χάριτος ὡς ὄντα ἀληθείαν· Desinit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτο, οὗτος γὰρ ὁ Κλέοπας Incipit
Ἀναγκαῖον ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
ἀναγκαῖον δὲ Incipit
Ἀναγκαῖον δέ ἐστιν καὶ νεφέλης διαλαβεῖν Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου, ουτος γαρ ο Κλωπας, αδελφος Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου. Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου. ουτος γαρ ο Κλεοπας, αδελφος ην Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου. οὗτος γὰρ ὁ Κλωπᾶς Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου· οὗτος γὰρ ὁ Κλωπὰς Incipit
ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ἐν βράχει καὶ τὸν χρόνον ἐπισημειώσασθαι τοῦ κηρύγματος Παύλου, ἐκ τῶν χρονικῶν κανόνων Εύσεβίου τοῦ Παμφίλου τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ποιούμενος. ἔνθα δὴ τὴν βίβλον Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην καὶ πάνυ ἐπωφελές Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην, ἀγαπητέ, καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα ἐντάξαι ἐν τῷδε τῷ ὑπομνηστικῷ Incipit
Ἀναγκαῖον εἰδέναι ὅτι ἡ ἱσημερινὴ ὥρα Incipit
Ἀναγκαῖον εἰπεῖν τίνος ἕνεκεν Incipit
Ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρόντι καιρῷ καὶ τὸ χρέος τοῦ Ἰωσὴφ ἀποτῖσαι Incipit
ἀναγκαῖόν ἐστι μέλλοντας ἡμᾶς χριστιανικῶν αἱρεσέων ἐπιμνῆσθαι Incipit
ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΙΝΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΥΛΑΧΘΗ Incipit
αναγκαιον ζητησαι περι τουτου, Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Αναγκαιον ζητησαι περι τουτου, ουτος γαρ ο Κλωπας, αδελφος ην Ιωακειμ, του πατρος της θεοτοκου Μαριας Incipit
Αναγκαιον ηγησαμην εν βραχει τον χρονον επισημειωσασθαι Incipit
Ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι [] τὰς ἀντιζύ[γους] Incipit
Ἁναγκαῖον ἡμῖν ἐστι πάλιν σήμερον ἐρευνῆσαι καὶ γνῶναι ποταπὸς ὁ εὐαγγελισμὸς Incipit
Ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστι σήμερον ἰδεῖν ποταπὴ ἡ παρουσία τοῦ προδρόμου Incipit
Ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστι σήμερον ἰδεῖν ποταπὴ ἡ παρουσία τοῦ προδρόμου Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἀδελφοὶ τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἀδελφοὶ τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἡμᾶς τὸ θαῦμα Incipit
Ἀναγκαῖον οὖν εἰδέναι πάντα ἄνθρωπον ἑαυτὸν μηδὲν ὄντα Incipit
Ἀναγκαῖον οὖν εἰδέναι πάντα ἄνθρωπον ἑαυτὸν μηδὲν ὄντα Incipit
ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΒΟΥΛΟΜΕΝΩ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΝ ΑΥΤΩ ΔΙΗΝΕΚΩΣ Incipit
Ἀναγκαῖον ὑπάρχει μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
Ἀναγκαῖον ὑπάρχει μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
Ἀναγκαῖον ὑπάρχει μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
Ἀναγκαίως δὲ κἀκεῖνο προσθήσωμεν Incipit
ἀνάγκη δὲ ἴσως στοχάζεσθαι τοῦ χρόνου Desinit
Ἀνάγκη οὕτως ἔχειν καὶ τὴν ἀντίφασιν Incipit
ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΑΙΤΙΑ Incipit
ἀνάγκη τρίτην ἐπισυναγαγεῖν φύσιν Desinit cuiusdam partis
ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
ἀνάγκης, ἐξ ἧς εἵπετο μὴ ἑνοειδῶς ἐξ ἀμφοῖν τὸ Πνεῦμα προάγεσθαι· λεγέσθω γὰρ αὐτοῦ νῦν ἡ διαίρεσις Incipit
ἀναγνὸντες τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης τῆς σῆς, ἅπερ οὕτω βραδύτατα Incipit
Ἀναγνοὺς οὖν ὁ Ἰάκωβος τὴν ἐπιστολὴν Incipit
Ἀναγνούς σοι τὴν ἐπιστολὴν ἔδοξά σε καὶ φίλους καὶ πατρίδα ἰδεῖν Incipit
ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς νόμους καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὴν γραφήν· καὶ τούτων μεμνημένοι ψηφιοῦνται τὰ δίκαια Desinit
Ἀνάγνωθι τέκνον εἰς τὰ τῶν πατέρων Incipit
ΑΝΑΓΝΩΘΙ ΤΕΚΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Incipit
Ἀνάγνωθι τὸν κβ' λόγον τοῦ Χρυσοστόμου Incipit
Ἀνάγνωθι ὦ ἄνθρωπε, κατάλαβε τὸν πλοῦτον Incipit
Ἀναγνὼν τὰ γράμματα τὴς ἀγάπης τῆς σῆς ἅπερ οὕτω βραδύτατα Incipit
ἀναγνώσεις βʹ. κεφάλαια ιʹ, μαρτυρίαι ϛʹ, στίχοι τιβʹ. Stichometria et alia numerica
ἀναγνώσεις βʹ. κεφάλαια ιβʹ. μαρτυρίαι ιαʹ. στίχοι σϟγʹ. Stichometria et alia numerica
ἀναγνώσεις εʹ, κεφάλαια ιθʹ, μαρτυρίαι μθʹ. Stichometria et alia numerica
ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΛΑΥΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Desinit
Ἀναγνώσματα εἰς διαφόρους ἡμέρας Titulus initialis
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΝΗΜΑΣ Titulus initialis
ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΕΙΣ ΤΟ: ΟΙ ΜΟΙ ΜΕΛΑΙΝΑ ΨΥΧΗ Titulus initialis
Ἀναγράφω τὸ ἐπὶ στήλης γράψαι Incipit
Ἀνάγωτε τῶν παλαιῶν ἡρώων γραικῶν τὰ λαμπρὰ ἔργα Incipit
ἀναδείκνυσι καὶ τοῦτο Incipit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
αναδεξαμενος, Θεοφιλος εστι κρατιστος, ος και αξιος εστιν τω οντι ακουειν του ευαγγελιου. Desinit
ἀναδήσει σε ὁ Χριστὸς στέμμα ἀθανασίας, καὶ σὺν ταῖς ἄνω στρατείαις ὑμνήσεις ὕμνον ἐπινίκιον τῇ ἁγίᾳ Τριάδι... Desinit
Ἀναδήσομεν τὴν παρθενίαν Incipit
ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΣΜΟΝ ΤΕΤΑΓΩΝ Desinit
Ἀνάζαρβος ἐπὶ Κιλικίᾳ πόλις ἡ πατρὶς Ἀγησιλάου Incipit
Ἀναζεύγνουσί ποτε τῆς Κολχίδος καὶ Ἰάσων Incipit
Ἀναζήσεται σχῆμα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ Incipit
ΑΝΑΖΗΣΕΤΑΙ ΣΧΙΣΜΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ἀναζήσεται σχίσμα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ Incipit
ΑΝΑΘΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΙΩΝ Desinit
ἀναθέματι καθυποβάλλων τοὺς φρονοῦντας δύο ἀρχὰς ἢ τὴν προσωπικὴν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ διάκρισιν παρασαλεύοντας. Desinit
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΣΘΑΙ Desinit
Ἀναθεματίζομεν τοὺς μὴ μετὰ πάσης ἐλευθερίας κηρύττοντας Incipit
Ἀναθεματίζω πάντας τοὺς εἰπόντας ἢ λέγοντας ἢ λέξοντας δύο ἀρχάς Incipit
ΑΝΑΘΩΜ ΟΜΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Incipit
ἀναιρῇ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ Πνεύματος ἁγίου γενομένην καὶ γινομένην ἀεί Desinit
Ἀναισθησία ἐστὶ παντὸς φιλοθέου κάλλους Incipit
Ἀναισθησία ἐστιν νέκρωσις ψυχῆς καὶ νοὸς θάνατος Incipit
ἀνάκειται δὲ τῷ Ἐρωτύλῳ Desinit
ἀνακεφαλαίωσις τῆς ἐν τῷ κουρὰν περιεχομένης τοῦ μωάμεθ διδασκαλίας Titulus initialis
Ἀνακεφαλαίωσις τῆς παρούσης πραγματείας Incipit
Ἀνακηρύττει σου τὴν ἱερὰν καὶ μεγάλην ψυχήν Incipit
ἀνακηρύττοντες τὴν πολλὴν σωφροσύνην τοῦ σοφοῦ αὐτῶν διδασκάλου (τὴν πολλὴν αὐτοῦ σωφροσύνην καὶ τῷ θεῷ εὐχαρίστησαν ... ἀμήν) Desinit
ἀνακηρυχθῶμεν αἰῶνα, καὶ τῶν ἀκηράτων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ἀνακηρυχθῶμεν αἰῶνα, καὶ τῶν ἀκηράτων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΑΝΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΣΕΒΟΥΝΤΩΝ Incipit
ἀναλαβέτω καὶ μιμείσθω, ἵνα καὶ τοῦ αὐτοῦ στεφάνου ἀξιωθείη, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ἀναλαβόντας, τῶν αὐτῶν ἐπαίνων ἀξιωθῆναι, καὶ τῆς αὐτῆς βασιλείας τυχεῖν, χάριτι... Desinit
Ἀναλάβωμεν Λουκᾶν τὸν ἀπόστολον Incipit
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΟΙΝΩ ΣΤΥΦΟΝΤΙ, ΕΝ Ω ΜΥΡΤΑΙ ΑΠΕΒΡΑΧΗΣΑΝ ΕΠ'ΟΛΙΓΟΝ Desinit
Ἀναλήψεως τὸ εὐαγγέλιον συνεγράψατο, (Πέτρος δὲ) ὁ ἀπόστολος ὑφηγήσατο, ὃν καὶ υἱὸν ὀνομάζει (ἐν τῇ ἐπιστολῇ) αὐτοῦ, λέγων «Ἀσπάζεται ὑμᾶς Μᾶρκος ὁ υἱός.» Textus
Ἀνάλιον, ληγάτον ἐτήσιον Incipit
Ἀναλίων λεγάτων αἰτήσεων Incipit
Ἀναλίων λεγάτων αἰτήσεων Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, αἰτησίων Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων ἄκτος Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων ἄκτος Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων, ἄκτος, πρᾶξις Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων, ἄκτος, πρᾶξις Incipit
Ἀναλλίων λεγάτων ἐτησίων Incipit
Ἀναλλίων λεγάτων ἐτησίων ἄκτος πράξις Incipit
Ἀναλογίαι τῶν ἀπειλουμένων κολάσεων πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογίαι τῶν ἀπηλουμένων κολάσεων, πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογίαι τῶν ἀπηλουμένων κολάσεων, πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογισάμενος καθ' ἑαυτὸν Incipit
ΑΝΑΛΟΓΙΣΑΣ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ Incipit
Ἀναλογίσασθέ μοι τὸν βασιλικὸν οἶκον Incipit
Ἀναλογίσασθε πῶς ἐστὲ Incipit
ἀνάλογον εἰσιν αἱ αζ γη Desinit
Ἀναλύσεις τοὺς συλλόγους φησι καὶ ἔστιν ἀληθῶς σύλλογος οὗτος Incipit
ἀνάλωτον τροφὴν τῇ παμφάγῳ γινομένους φλογί Desinit
ἀνάλωτος ἔσῃ τὰ τοῦ βίου λυπηρά Desinit
ἀναμὲλπω σοι Desinit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΖΜΕΤΑ ΧΡΕΗ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΖΕΝΤΗΝ ΜΟΥ Incipit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΘΜΗΤΑ ΧΡΕΕΙ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΝ ΜΟΥ Incipit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΘΜΗΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΧΩ Incipit
Ἀναμνημονεύσατε ἕκαστος Incipit
ΑΝΑΜΝΗΣΘΗΤΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ Incipit
Ἀναμνήσθητι τῆς πρεσβείας ἐκείνης, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν καὶ σοφώτατε Incipit
Ἄνανδρον τὴν δειλίαν καλεῖ Incipit
Ἀνανεούσθω ὁ περὶ Θεοῦ λόγος Incipit
Ἀνανεούσθω ὁ περὶ τοῦ Θεοῦ λόγος μᾶλλον ἢ τὰ σιτία Incipit
ΑΝΑΝΕΟΥΣΘΩ ΣΟΙ Ο ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΑ ΣΙΤΙΑ Incipit
Ἀνανεούσθω σοι ὁ περὶ τῶν ἀγαθῶν λόγος Incipit
Ἀνανεούσθω σοι ὁ περὶ τῶν ἀγαθῶν λόγος καθ' ἡμέραν ἢ τὸ σῶμα τοῖς σιτίοις Incipit
ΑΝΑΞ ΑΒΡΟΤΟΣ ΕΙΜΙ Incipit
Ἄναξ ἄβροτος εἰμι θνητοῖς Incipit
Ἄναξ ἄμβροτος εἰμι, θνατοῖς δ' ἐπιμίσγομαι Incipit
Ἄναξ ἄμβροτος εἰμι, θνατοῖς δ' ἐπιμίσγομαι αἰέν Incipit
ΑΝΑΞ ΑΝΑΚΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Incipit
ἄναξ ἄναρχε υἱὲ, θεοῦ λόγε, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τὸν γράψαντα τὴν δέλτον ταύτην. Textus
Ἄναξ βασιλεῦ παντάναξ παντεργάτα Incipit
Ἄναξ γόνε παμφαής Titulus initialis
Ἄναξ Ἰησοῦ τοῦ βροτῶν σῶτερ γένους, υἱὸς Θεοῦ μὲν ἐξ ἀϊδίου πέλεις, Incipit
Ἄναξ πενθῶ καὶ δέξαιμε Incipit
ἀναξίοις δούλοις σου πρός σε γὰρ καταφεύγομεν τῷ πατρί... Desinit
ἀναξίοις δούλοις σου, πρός σε γὰρ καταφεύγομεν καί σοι τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ πατρί... Desinit
ἀναξίοις δούλοις σου, πρός σε γὰρ προσφεύγομεν καί σοι τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ πατρί... Desinit
Ἀναπαιστικὸν δὲ μέτρον ἐστὶ τὸ κατεχόμενον Incipit
ἀναπαλαἰσωμεν ἥττας, καὶ μετὰ νίκης τὸν βίον ἐξέλθωμεν. Desinit
Ἀνάπασιν δὲ τὴν γενεαλογίαν τοῦ Χριστοῦ Incipit
Ἀναπαυστικὸν δὲ μέτρον ἐστὶ τὸ δεχόμενον κατὰ χώραν ἀδιαφόρως σπονδεῖον καὶ ἀνάπαιστον Incipit
ΑΝΑΠΑΥΣΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΥΧΩΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Κ. Τ. Λ. Desinit
ἀναπαυσώμεθα, καὶ τύχωμεν τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ἀναπαυσώμεθα, καὶ τύχωμεν τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΑΝΑΠΕΜΠΕΙΝ ΕΙΣ ΑΕΙ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
ἀναπέμψωμεν · τῷ πατρὶ καὶ ... Desinit
ἀναπέπαυται Desinit
ἀναπηδήσας εὐθὺς ἀνυπόδητος Incipit
Ἄναπθε ὁ υἱὸς τοῦ Ὀδυσσέως ἀπὸ μίαν ἀνυπόμονον ἐπιθυμία Incipit
ἀναπληροῦντα καὶ αὐτὴ κύριον ἀνακηρύττει· αὐτῷ τῷ Χριστῷ... Desinit
Ἀναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου Titulus initialis
ἀναπνοῆς Desinit
Ἀναπολήσας ἐγὼ κατὰ νοῦν πλεῖστοι δὴ τῶν ἀνθρώπων Incipit
ΑΝΑΠΟΛΗΣΑΣ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΩΣ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Incipit
Ἀναπολήσας κατὰ νοῦν θειότατε πάτερ Incipit
Ἀναργύρους ἀκέστορας γεραίρουσα τήμερον ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ Incipit
Ἄναρθρον ἀρθρῶ καὶ παραλελυμένον Incipit
Ἄναρχε φωτοδότα, φώτησον τὸν νοῦν μου τοῦ δοξάζειν σου Incipit
Ἄναρχε, ἀθάνατε, ἄπειρε, ἀκατάληπτε, ἀόριστε Incipit
Ἄναρχε, ἀτελεύτητε κύριε παντοκράτωρ Incipit
Ἄναρχος ἀρχὴ παντὸς αἰτία Θεός Incipit
Ἀνασκευαί Titulus initialis
Ἄνασσα νύμφη μητροπάρθενε κόρη Incipit
Ἄνασσα πάντων ὡς θεοῦ μήτηρ λόγου δοτήρ κατ᾽ αὐτὸ καὶ γραφεὺς τῆς πυξίδος καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἐργάτης ποικιλμάτων σὸς ναζιραῖος οἰκέτης Θεοφάνης. Textus
ἀναστάντες ἐν ἑνὶ στόματι, μιᾷ καρδίᾳ, δοξάσωμεν πατέρα... Desinit
ἀναστάντες θεὸν δοξάσωμεν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἀναστάντες Θεὸν δοξάσωμεν, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
Ἀναστάντες οἱ μαθηταὶ ἐπορεύθησαν Incipit
ἀναστάντι καὶ καταργήσαντι Incipit
ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΕΟΣ ΩΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
Ἀναστάσει καὶ βοήσωμεν μεγαλοφώνως Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΘΕΝ Desinit
ἀναστάσεως βλεπομένης Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
Αναστασεως ημερα και η αρχη δεξια Incipit
αναστασεως ημερα λαπρηθωμεν (λαμπρυνθωμεν) Textus
Ἀναστάσεως ἡμέρα. ἴσον ἐστὶν εἰπεῖν ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ ἡμέρα ἀναστάσεως Incipit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΟΞΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΡΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ Incipit
Ἀναστάσεως Χριστοῦ ἑορταὶ καὶ ἄγγελος Incipit
Ἀναστασία γυναικῶν ἡ καλλίστη, Ῥώμης μὲν τῆς περιδόξου φυτὸν Incipit
ἀνάστασιν καὶ ζωὴν αἰώνιον τοῖς πιστεύουσιν Desinit
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν ἄληκτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀμήν Desinit
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν ἄληκτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἀμήν Desinit
Ἀνάστασιν Χριστοῦ ἑορτάζομεν οὐκέτι ἐν ἐλπίσιν ὑπάρχουσαν Incipit
Ἀνάστασιν Χριστοῦ ἑορτάζομεν οὐκέτι ἐν ἐλπίσιν ὑπάρχουσαν Incipit
Αναστασιος Ευαγγελινου Κουλουμπης τας 14 Απρηλιου 1830 Textus
Αναστασιος Θωμα Κουλουμπης τας 14 Απρηλιου 1830 Textus
Ἀναστασίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Titulus initialis
Ἀναστασίου μοναχοῦ διηγήσεις διάφοροι περὶ τῶν ἐν Σινᾷ ἁγίων πατέρων Titulus initialis
Ἀναστασίου μοναχοῦ τοῦ Σινᾶ ὄρους λόγος κἀλλιστος καὶ ωυχωφελὴς περὶ τῶν ἀποιχομένων ἀδελφὼν ἡμῶν καὶ περὶ τῶν ἁγίων λειτουργιῶν ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
Ἀναστασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας Titulus initialis
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Η ΟΡΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΙΣ Desinit
Ἀνάστασις τοῦ ἑμοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ καὶ τοῦ νεκρωθέντος Ἀδάμ Incipit
Ἀνάστασις τοῦ ἐμοῦ Ἰησοῦ καὶ θεοῦ, καὶ τοῦ νεκρωθέντος Ἀδὰμ ἀναβίωσις Incipit
Ἀνάστασις Χριστοῦ ἐστι μετάθεσις τῆς λογικῆς φύσεως Incipit
ἀναστήματι θέμεθα Desinit
αναστησεται ο αδελφος σου. λεγει [ Desinit abruptus
Ἀναστροφὴ τριβὴ καθημερινὴ ὀφείλει δοθῆναι Incipit
αναστροφης, αυτους διδαξας. Desinit
Ἀνάτειλον, φανότατε Ῥωμαίων αὐτοκράτορ Incipit
Ἀνατέλλων ὁ ἥλιος καθαρός Incipit
ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΥΠΟΣ ΟΜΟΙΩΣΙΣ Desinit
ἀνατιθέναι ἀνάξιος Desinit
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙΚΙΑΣ Incipit
ἀνατολικοῦ ἀνέμου, ἔνθα ἥλιος ἀνατέλλει, ἔχει μητροπολίτας ιβ΄. Desinit
Ἀνατολίου τὴν ἡλίου δίκην λάμψασαν πολιτείαν Incipit
Ἀνατομὴ καταχρηστικῶς μὲν λέγεται Incipit
Ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις Incipit
Ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἔγραψα μὲν καὶ Incipit
ανατρεπων την των ψευδοδιδασκαλων ψευδολογιαν. Desinit
Ἀνατροπὴ καὶ καθαίρεσις τοῦ πολυθρυλήτου προβλὴματος πάντων τῶν μονοφυσιτῶν, τοῦ φάσκοντος ὡς οὐκ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος. Ἐρώτησις ὀρθοδόξου Titulus initialis
Ἀνάτροπη τοῦ "Ἡ πενίη σοφίην ἔλαχεν" Titulus initialis
Ἀνατροφὴ ἣν ἀνατρέφει τίς τινα Incipit
Ἀναφαίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν προειρημένων Incipit cuiusdam partis
Ἀναφανεὶς ἐν τῷ ὕψει Incipit
ΑΝΑΦΑΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ἀναφέρειν πάντοτε δικαιοσύνης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ... Desinit
ἀναφέρειν πάντοτε δικαιοσύνης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ... Desinit
ἀναφέρεις τὰς περατώσεις τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὴν ἀκρότητα Desinit
αναφερομενην εις ην και πιστευομεν Incipit abruptus
ἀναφέρω ἕνα ἢ δύω παραδείγμα[τα Desinit
ΑΝΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΟΣ Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν ἄλφα Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν ἄλφα Incipit
ΑΝΑΦΟΡΑ Desinit
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΚΥΡ. ΑΝΝΑΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ Titulus initialis
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΙΣ ΕΣΤΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟ Β Titulus initialis
Ἀναφορὰ πρὸς τὴν αὐτοκράτειραν Αἰκατερίναν δι' ἧς ἐπιβάλλει αὐτῖη τὴν ἑλληνικὴν μετάφρασιν τῆς Εἰσηγήσεως περὶ τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς τῶν γαληνοτάτων πριγκήπων Ἀλεξάνδρου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Παυλιδῶν Titulus initialis
Ἀναφορὰ πρὸς τὸν κραταιὸν καὶ ἅγιον ἡμῶν αὐθέντην καὶ βασιλέα, ἣν ἀνέφερεν ὁ οἰκεῖος αὐτῷ κῦρ Γεώργιος ὁ Σχολάριος ἐνώπιον τῆς θείας καὶ ἱερᾶς συνόδου Titulus initialis
Ἀνάχαρσις ἀστραγγαλίζων καὶ ἐπιτιμηθεὶς ὅτι παίζει Incipit
Ἀνάχαρσις ὁ σκύθης σοφὸς ἔφη τοὺς νόμους Incipit
Ἀναχωρεὶς ἀφ' ἡμῶν, ἀλλ' οὐχ ἡμεῖς Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται Incipit
Ἀναχωρηταί ποτε σοφοὶ καὶ πνευματικοὶ δώδεκα Incipit
Ἀναχωρηταὶ σοφοὶ καὶ πνευματικοί Incipit
Ἀναχωρητῇ παρέβαλον κοσμικοί Incipit
ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΤΙΣ Incipit
Ἀναχωρητής τις διηγήσατο τοῖς ἀδελφοῖς λέγων Incipit
Ἀναχωρητής τις διηγήσατο τοῖς ἀδελφοῖς λέγων. Ἐν μιᾶ τῶν ἡμερῶν, καθημένου μου ἐν τῇ κατὰ Ἀρωνᾶν ἐρήμῳ Incipit
ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΝ ΤΗ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΕΡΗΜΩ ΚΑΘΗΖΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚΕΙΣΕ Incipit
Ἀναχωρητής τις ἦν ἔν τινι τόπῳ ἐπὶ τὸ τῆς ἐρήμου μέρος Incipit
Ἀναχωρητής τις ἦν ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τῆς Αἰγύπτου... Ἀκούσασα οὖν γυνή τις ἄσμενος τὰ περὶ αὐτοῦ Incipit
ἀναχωροῦσι· καὶ ταὐ[τὸν Desinit
ἀναψηλαφήσ]ας καὶ εὐρών Incipit
ἀναψύχην ἕλκουσαι Desinit
Ἀνδρ(ο)νίκου του εθσεβεστατου (…) βασιλεως Κομνηνου του παλεολογοῦ αὐτοκρατορος Ῥωμεων του Κωμνηνου του Παλλεο(…) διειγήσης (vel δι'ἐπισκοπου?) τοῦ Μακαριου ανδρος αρχιεπισκοπου Κοσταντινουπόλεως του χρυσοστομου καὶ των ἁγίων πάντων καὶ των ἁγίων ἀ(ποστόλω)ν καὶ του ἁγίου θεολόγου μητροπολε(ως?) καὶ εὐαγγελειστοῦ παρθένου καὶ ἠγαπημένου Textus
ἄνδρα ἀρχήν Desinit
ἄνδρα Θεοῦ μεγάλοιο κατ’ εἰκόνα, γῆν προμολοῦντα Desinit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον Incipit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον καὶ ἀλυπότατον Incipit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον καὶ ἀλυπότατον Incipit
ΑΝΔΡΑΣΙ ΓΥΝΗ Desinit
ΑΝΔΡΑΣΙ ΔΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΛΟΙΣ ΣΗΜΕΙΑ Desinit
ΑΝΔΡΑΧΝΗΣ ΣΠΕΡΜΑ Incipit
Ἀνδρέας ἁγιώτατος ἀπόστολος Incipit
Ἀνδρέας ἁγιώτατος ἀπόστολος Incipit
Ανδρεας αρχιεπισκοπος της εν Καππαδοκια Καισαρειας, ανηρ ελλογιμος. Incipit
Ἀνδρέας ἔγραψεν, ὁ ὑμέτερος δοῦλος· εὔχεσθε κἀμοί ἀδελφοὶ καὶ πατέρες· διὰ τὸν κύριον παρακαλῶ. Textus
Ἀνδρέας ὁ ἀπόστολος Incipit
Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος, ὁ πρῶτος Θεοῦ κλάδος Incipit
Ἀνδρεία Titulus initialis
Ἀνδρείας καὶ εὐσεβείας ἐναργὴς ἔνδειξις ἡ παροῦσα γραφή Incipit
Ἀνδρείας ὁ τοῦ νωϊτέρου καθηγητοῦ Incipit
Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Ἑρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας κυριω μου αδελφω και συλλειτουργω· Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας· κυριω μου αδελφω και συλλειτουργω: περι της Αποκαλυψεως του θεολογου. Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας της Καππαδοκιας· ερμηνεια εις την Αποκαλυψιν του αγιου αποστολου Ιωαννου του θεολογου. Titulus finalis
Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Ῥόδου ἀπολογία ἀποδεικτικὴ ἀπὸ τῶν συγγραμμάτων οῦ μακαριωτάτου Θωμᾶ πρὸς τὸν πανιερώτατον μητροπολίτην Νικαὶας κῦρ Βισαρίωνα περὶ τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας Titulus initialis
Ανδρεου επισκοπου Καισαρειας εκ του εις την του θεολογου Αποκαλυψιν υπομνηματος περι το προοιμιον του συνταγματος φησιν. Titulus initialis
Ανδρεου Καισαρειας Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀνδρέου ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ τοῦ ἱεροσολυμίτου λόγος εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς παναγίας θεοτόκου Titulus initialis
ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΝΗΤΕΣ Incipit
Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ φιλόχριστοι καὶ φιλόξενοι ξενοδοχήσατε τὴν ἑμὴν γλῶσσαν σήμερον Incipit
Ἄνδρες άδελφοὶ τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου Incipit
Ἄνδρες δικασταί, ἀποδίδωσί μοι τὰ κατωρθωμένα τὸν υἱὸν Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους προστάται Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους πρωτοστάται Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους πρωτοστάται Incipit
Ἄνδρες ἐγερσιγέλωτες ὅσοι βιοπαίγμους τέφρῃ Incipit
ἄνδρες εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι, ὧν καὶ πρὸ πολλοῦ Incipit
ΑΝΔΡΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΟΙ Incipit
Ἄνδρες μεγάλοι ὥδευσαν εἰς τὴν ἔρημον Incipit
Ἄνδρες μὲν θεοφιλεῖς καὶ τῶν θείων δογμάτων ἐπιθυμητικῶς ἔχοντες Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, ἀκούσατε· λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου... Incipit
ΑΝΔΡΕΣ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΑΡΚΕΙ Titulus initialis
Ἄνδρες φιλόχριστοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλόξενοι Incipit
Ἄνδρες φιλόχριστοι καὶ φιλόξενοι Incipit
Ἄνδρες, ὧν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀχλὺς κα- τακέχυται Incipit
ἀνδρί Desinit
ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δοθήσεται Desinit
ΑΝΔΡΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δωθήσεται Desinit
ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δωθήσεται Desinit
ἀνδρὶ ἀνάπαυσις· διὰ τοῦ]το Desinit
Ἀνδρὶ πλακεὶς φιλοῦντι πάνκαλον τόδε, ἄστρα βλέπειν Incipit
ἀνδρίαντος τινὸς ἀψύχου εὐτό[νως Desinit cuiusdam partis
Ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιοῦσθε Incipit
Ἀνδροκλῆς δανείσας χρήματα Ἀρτέμωνι Incipit cuiusdam partis
ἀνδρομέου βιότου μέτρα δικασπολέεις Desinit
Ἀνδρόνικος ὁ ποιητής Incipit
Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας ὁ λαμπρὸς καὶ περίβλεπτος βίος Incipit
Ἀνδρονίκου τοῦ Καλλίστου εἰς τὸν μεγαλοπρεπῆ ἄνδρα κύριον Γεώργιον Παλαιολόγον τὸν δυσύπατον Titulus initialis
ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ Incipit
Ἀνδρὸς ναυάγιον οἴκου ζάλη θησαυρὸς πονηρίας Incipit
Ἀνδρὸς ποσὶ πατεῖτο πέτρινος λέων Incipit
Ἀνδρὸς τὰ θεῖα ὑψηλοτάτου ἀπὸ τῶν οὐρανῶν φθεγγομένου Incipit
Ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν Incipit
Ἀνδρῶν μέν τισιν αἱ πρὸς ἀλλήλους μάχαι καὶ πόλεμοι τὴν τῶν λόγων παρέσχον ἀφορμήν Incipit
ἀνδρῶν σταθηρῶν συγκοπέντων ἐκ ξίφους Desinit
Ἀνδρῶν φιλαρέτων βίος Incipit
Ἀνέβη ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ἀπὸ τῆς Σκήτεως μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἐν τῇ ἄνω Θηβαίδῃ Incipit
ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνόν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ... άμήν Desinit
Ἀνεγνώθι ἡμῖν σήμερον Incipit
Ἀνεγνώθι ἡμῖν σήμερον ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν, ἁγιώτατε πάπα, καὶ κατενοήσαμεν ἐξ αὐτῆς τὸ ὕψος τῆς διανοίας σου Incipit
Ἀνέγνωμεν, ὦ φιλοχριστότατοι Λατῖνοι τὸ συστατικὸν γραμμάτιον Incipit
Ἀνέγνων σου δέσποτα τὴν περὶ των μηχανηματων Incipit
Ἀνέγνων σου τὴ πρὸς τὸν πρωτοψάλτην Incipit
ΑΝΕΓΝΩΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΦΘΟΝΟΥ Incipit
Ἀνέγνων τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης Incipit
Ἀνέγνως πάντως καὶ τοὺς βλιους τῶν ταβενησιωτῶν Incipit
ΑΝΕΓΡΑΨΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ Incipit
ανεγραψεν. αυτη μεν ουν η των υποτεταγμενων κανονων υποθεσις. Incipit abruptus
ΑΝΕΔΕΙΞΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΤΕΡΑ ΗΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΥΤΗΣ Incipit
ἀνέδραμες καὶ ὑψώ[θης Desinit
ΑΝΕΖΩΠΗΡΗΣΕΝ ΕΖΩΩΣΕΝ ΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΛΟΝ Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ Incipit
Ἀνείκαστε μακρόθυμε Χριστέ μου σύγγνωθί μοι Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΓΓΝΩΘΙ ΜΟΙ Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΓΓΝΩΘΙ ΜΟΙ Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ Incipit
ἀνεῖλε μαχαίρᾳ, δεύτερον μάρτυρα μετὰ Στέφανον τῷ δεσπότῃ Χριστῷ παραπέμψας· ἀμήν. Desinit
ἀνειληφότα ἕνωσιν Detail(s)
Ἀνειμήσω ἐκ πελάγους τῆς σοφίας Θεοῦ Incipit
Ἄνεισι Χριστὸς εἰς πατρῴαν ἑστίαν, / σαρκὸς θεώσας ἥνπερ εἴληφε φύσιν. Textus
ανεισι Χριστος εις πατρωαν εστιαν, σαρκος θεωσας ηνπερ ειληφε φυσιν. Textus
Ἀνεκαινισθη […] Textus
ΑΝΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΚΑΙ Incipit
ἀνεκόμισεν ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ΑΝΕΚΟΜΙΣΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ἀνεκφράστως καὶ ἔκ σου ἄνθρωπος Desinit
ἀνέλη χρήση Incipit
ΑΝΕΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΩΝ ΜΕΓΑΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Incipit
ἀνελήφθη βλεπόντων αὐτῶν. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη δε ωρα θ΄ φασιν δε τον αυτον χαρακτηρα τοιουτον. Desinit
Ἀνελήφθη Χριστὸς Ἰησοῦς πρὸς τὸν ἐν ούρανοῖς αὐτοῦ Πατέρα Incipit
ανεληφθη, βλεποντων των μαθητων. Desinit
ἀνελήφθη, καὶ τοῦτο τέλος ἔχει τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον, ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ̣͵βωʹ. Desinit
Ἀνέλλειπη τὴν χάρην ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελλειπῆ τὴν χάριν ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελλιπῆ τὴν χάριν ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελπιστία Titulus initialis
ἀνεμνήσαμεν Desinit
Ἄνεμοι δώδεκά εἰσι καὶ μάθε Incipit
Ἄνεμοι δώδεκά εἰσι καὶ μάθε τούτων κλήσεις Incipit
ΑΝΕΜΟΙ ΕΙΣΙ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΗΜΑ Incipit
Ἄνεμοι εἰσὶν ὧνπερ αἱ κλήσεις αὗται Incipit
Ἄνεμοι πνέουσιν ἀπὸ άνατολῆς Incipit
ἀνεμποδίστως τὰς ἰδίας χρείας παρέξεται Desinit
ἀνέμφατος δὲ καὶ οἷον μὴ φανερὰ ἔστω ἡ ἐπιτήδευσις Desinit
ἀνεξάλειπτον καὶ ἀείμνηστον πρόγραμμα· ἡμεῖς δὲ… αἰωνίου ἀγαλλιάσεως ἀπολαύσοιμεν… Ἀμήν. Desinit
ἀνεξάλειπτόν μοι συντήρησον, καταξιῶν με καὶ τῆς μελλούσης μακαριότητος, ἔνθα εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία. Ἀμήν Desinit
Ἀνεξίκακε βασιλεῦ καὶ ἀίδιε, ὁ διὰ τὴν ἐκ ξύλου Incipit
ΑΝΕΞΙΚΑΚΕ ΧΡΙΣΤΕ ΚΑΚΟΙΣ ΑΠΕΙΡΟΙΣ Incipit
ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ (τίς γὰρ ἔγνω...)· αὐτῷ... Desinit
ΑΝΕΞΩΠΥΡΙΣΕΝ ΑΝΕΚΤΗΣΑΤΟ Incipit
ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Titulus initialis
Ἀνεπίγραφος καὶ οὗτος ὁ ψαλμὸς παρ' Ἑβραίοις Incipit
Ἀνέσπερον φῶς 'τρισσοφεγγοῦς οὐσίας' Incipit
ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Incipit
ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Incipit
Ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια, ἐξαγγέλλοντι πρόσχες μοι, δέομαι. Incipit
ΑΝΕΣΤΕΛΛΕ ΔΙΑ ΤΕ ΠΑΝΤΟΣ Incipit
ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ Incipit
Ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἀντὶ τοῦ ἀνηγορεύθη Incipit
ανεστη βασιλευς ετερος, ος ουκ ηδει τον Ιωσηφ. Incipit
Ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ· Incipit
Ανεστη βασιλευς ετερος. Incipit
ΑΝΕΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Desinit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τριήμερος ὁ Κύριος καὶ ζῆν (ζωὴν CCG) τῷ κόσμῳ Incipit
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν λύσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος Incipit
ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ Desinit
ανεστη, και τα λοιπα, εν οις πολλη η συμφωνια. Desinit
ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΠΕΖΕΙΝ Desinit
Ανετεθη εν...το παρον τετραευαγγελον...τω μηνι Μαιω, τη ηʹ ινδ. ετους ...χαριν μνημης των αυτου συγγενων, ων και τα ονοματα εισι ταυτα. μνησθητι κυριε την ψυχην του δουλου σου Νικητα και Ματρονης αχ (μοναχης )... Αλεξιου...και αναπαυσον αυτους. Textus
ἀνέτειλεν Desinit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Κυρίου Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα Incipit
ἄνευ δὲ τοῦ πιστεύειν οὔτε πυνθανομένοις οὔτε λόγον ἀποδιδοῦσι συνοίσει, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἄνευ πτερῶν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων τοὺς ἀετοὺς μιμουμένοις Desinit
ἄνευ τοῦ βελτίστου Incipit
ἀνευ]κλείπτον παράδεισον Incipit
Ἀνευρέθη πέτρα ὅπου νὰ ἔχῃ ἀνθρώπου Incipit
ΑΝΕΥΦΗΜΗΣΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΕ Incipit
ἀνεχώρησεν μηκέτι προσβάλλων αὐτῶ Desinit
ἀνήγγειλεν τῷ πατριάρχῃ Incipit
ἀνηγορεύ]θη καὶ τὸν κὐριον τῆς δόξης κατηξιώθη Incipit
Ἄνηθον καὶ ἄνησον ὡς καὶ καλαμίνθη ξκαὶ ἀμίνθων Incipit
ΑΝΗΚΕΣΤΟΝ ΠΑΘΩΝ Desinit
ἀνήκεστον παθῶν Desinit
ἀνῆλθεν ἐν δόξῃ πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα ἵνα ἐν πάντι τόπῳ προσκυνῶμεν τῷ πατρὶ... Desinit
ἀνῆλθεν ἐν δόξῃ πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα ἵνα ἐν πάντι τόπῳ προσκυνῶμεν τῷ πατρὶ... Desinit
Ἀνήνεγκας Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Άνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε πρὸς τὴν ἡμετέραν μετριότητα Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε πρὸς τὴν ἡμετέραν μετριότητα Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
Ἀνὴρ (δέ) τις διδύμους ἔχων λίαν ἐξωγκωμένους Incipit
ΑΝΗΡ ΓΑΡ ΤΙΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΕΡΑΣΘΗΣ Incipit
Ἀνὴρ γενόμενος ἔννομος Incipit
ΑΝΗΡ ΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ Incipit
ΑΝΗΡ ΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ Incipit
ΑΝΗΡ ΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΝ ΟΥ ΜΙΣΕΙ ΠΟΤΕ Incipit
Ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε Incipit
ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτέ Incipit
ΑΝΗΡ ΕΛΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ Incipit
ΑΝΗΡ ΕΧΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙ ΠΕΣΕΙ ΕΙΣ ΥΠΑΝΔΡΟΝ Incipit
Ἀνὴρ ἔχων γυναῖκα εἰ πέσοι Incipit
Ἀνὴρ ἔχων γυναῖκα εἰ πέσοι εἰς ὕπανδρον Incipit
Ἀνὴρ ἔχων γυναῖκα καὶ γυνὴ ἔχουσα ἄνδρα Incipit
Ἀνὴρ ἦν δίκαιος καὶ θεοσεβής Incipit
Ἀνὴρ ἦν ἐν Ἰσραὴλ πλούσιος Incipit
Άνὴρ ἰατρὸς πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων φησὶν Ὅμηρος Incipit
Ἀνὴρ μικρομεγέθης Incipit
Ἀνὴρ ὁ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε Incipit
ἀνὴρ ὁ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε Incipit
ἀνήρ τις ἦν ἐν Κωσταντίνου Πόλει ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ φιλοχρίστου Incipit
Ἀνήρ τις ἦν πλούσιος ἐν τῷ Ἰσραήλ, πλουτίσας ἐκ πλεονεξιῶν καὶ συκοφαντιῶν καὶ ἀδικιῶν Incipit
Ἀνήρ τις ὀνόματι Θεόδωρος Incipit
Ἁνήρ τις τὸ γένος Αἰγύπτιος, τὸ δὲ ὄνομα Ἰωάννηςμ εὐλαβὴς πάνυ, διηγήσατό μοι θαῦμα τοιοῦτον ὅτι ἑν τῇ χώρᾳ μου Θεοδοσιανὸς ὑπῆρχεν Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐμφανῶν εἶχε πίστιν Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐμφανῶν εἶχε πίστιν Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐμφανῶν εἶχε πίστιν Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐμφανῶν εἶχε πίστιν πολλὴν εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ ἱεράρχην Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐν μοναχικῷ τῷ σχήματι ἐν ἀμελείᾳ Incipit
Ἀνήρ τις τῶν κατὰ κόσμον περιφανῶν, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης, πάτνων καραφρονήσας Incipit
Ἀνήρ τις ὑπῆρχεν τῇ πολιτείᾳ μὲν εὐλαβέστατος Incipit
Ἀνήρ τις φιλόχριστος σχολαστικῆς ἔλεγεν ὅτι σύμπονος Incipit
ΑΝΗΡ ΥΠΟ ΦΥΣΕΩΣ ΕΟΙΚΩΣ ΕΥΝΟΥΧΩ ΚΑΚΙΣΤΟΣ Incipit
ΑΝΗΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΝ Incipit
Ἀνθ' ὅτου μήτε ψαλμόν Incipit
Ἀνθ' ὅτου μήτε ψαλμόν Incipit
Ἀνθ' ὅτου μήτε ψαλμόν Incipit
Ἄνθεα δρεψάμενος καθάπερ λειμῶνος ἀΰλου Incipit
Ἄνθεά σοι δόξα καὶ ὄνομ' ἀσφαλές Incipit
Ἄνθεα σοῦ δὲ τύχης κόσμος Incipit
Ἀνθείπατος, ὁ σήμερον δούξ Incipit
Ἀνθέξεται ἀντιλήψεται Incipit
Ἀνθέξεται ἀντιλήψεται Incipit
Ἄνθη τῶν ἴων οὐγγίας β' Incipit
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ Titulus initialis
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Titulus initialis
Ἀνθομολόγησίς ἐστιν εὐχαριστία τις πρὸς Θεὸν ὑπὲρ εὐεργεσίας Incipit
Ἄνθος νέον μὲν χαλκοῦ πεντόβολον, ἱσοβαρὲς δὲ Incipit
Ἄνθος τῶνδε νέων μεγάλων Incipit
ανθρακιαν κειμενην, και οψαριον επικειμενον Desinit abruptus
ἄνθρακος θείου φλογοφόρον ὄχημα Incipit
ΑΝΘΡΑΞ ΛΙΘΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ Incipit
ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕ Incipit
Ἅνθρωπε τοῦ Θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπον Incipit
Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπων Incipit
Ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπων καὶ οἰκονόμε τῶν τοῦ θεοῦ μυστηρίων Incipit
Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας διηνυσμένους σοι πόνους πᾶς τις οἶμαι Incipit
Ἄνθρωπε, δεῦρο καὶ τρύγησον καὶ φάγε Incipit
Ἀνθρωπικὸν πρόσωπον ἄγει Ματθαῖος, | λέοντος εἶδος εἰκονίζει τὸν Μάρκον, | Λουκᾶν ὁ μόσχος γνησίως ὑπογράφει, | ὡς ἀετὸν σκόπει γε τὸν Ἰωάννην. Textus
Ἀνθρωπικὸν πρόσωπον Ματθαῖος φέρει λέοντος εἶδος εἰκονίζει τὸν Μάρκον Λουκᾶν ὁ μόσχος γνησίως ὑπογράφει ὡς ἀετὸν σκόπει δὲ τὸν Ἰωάννην. Textus
ἀνθρωπίνην Desinit
ἀνθρωπό]μορφα Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ Desinit
Ἄνθρωποι δὲ ἐπειδὰν εἰς πόλεμον καταστῶσι Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερόν Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν,/// μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτευξώμεθα... Incipit
Ἄνθρωποι δύο ἀνέστησαν Incipit
ἀνθρώποις ἀνέλπιστος· ἐπεὶ πολλάκις καὶ παραυτίκα τελευτᾶ Desinit
ἀνθρώποις ἐγγίγνεται ὅταν μῖσος ἐν τῷ Desinit
Ἀνθρώποις ἐστὶν ζηλωτὸν Incipit
Ἀνθρὠποις μερόπεσσ' ἀλόγοις θ' ὅσα γαῖα τρέφῃσιν Incipit
Ἀνθρώποις συνανεστρέφετο Desinit
Ἀνθρώποισι σέλας μέγα σοῖο Incipit
Ἀνθρώποισιν ἀγάπης θείας τε ἄνακτος φράσατο Incipit
ανθρωπομορφον τουτο το ευαγγελιον. Desinit
ανθρωπομορφον τουτο το ευαγγελιον. Desinit
ανθρωπομορφον τουτο το ευαγγελιον. Desinit
Ἄνθρωπον αὐτὸν ἔτι καλοῦσαν Incipit
ἄνθρωπον γνῶσιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΝ ΦΗΣΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΣ Incipit
Ἄνθρωπον ὄντα δεῖ φρονεῖν τἀνθρώπινα Incipit
Ἄνθρωπον ὄντα δεῖ φρονεῖν τἀνθρώπινα Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΛΕΓΕΣΘΑΙ Incipit
Ἀνθρωποποιὸς ὀφείλει λέγεσθαι ὁ τοὺς ἀπαιδεύτους ἡμερῶσαι δυνάμενος Incipit
ἄνθρωπος Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Incipit
Ἄνθρωπος βασιλεὺς ὁ θεὸς καὶ πατήρ Incipit
Ἄνθρωπος βασιλεὺς ὁ θεὸς καὶ πατήρ Incipit
Ἄνθρωπος βασιλεὺς ὁ Θεὸς καὶ πατήρ Incipit
Ἄνθρωπος βασιλεὺς ὁ Θεὸς καὶ πατήρ Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΓΟΝΑ ΤΙ ΜΕΓΑ Incipit
ανθρωπος ειναι, τουτεστιν διχα θεοτητος. Desinit abruptus
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Desinit
Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΩΦΘΗ Ο ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ Incipit
Ἄνθρωπος ἐστι ζῷον λογικὸν θνητόν Incipit
Ἄνθρωπος ἐστι ζῷον λογικὸν θνητόν Incipit
Ἄνθρωπος ἐστι ζῷον λογικὸν θνητόν, ὑλικὸν γελαστικόν Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΘΟΣ... ΚΑΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΝ ΝΟΥΝ Desinit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΘΕΤΟΝ ΖΩΟΝ Incipit
ἄνθρωποσ μνησίκακος κάρκινον πάθος ἐξομοιοῦται Incipit
Ἄνθρωπος ὁ πάντων καταφρονήσας τῶν ὁρωμένων Incipit
ανθρωπος οπου [...] κορμιν (?) [...] ασπα[ζει] (ασπαζει) (?) το κουρελλι το κοκκινο και ανακατωστομα το φαγητο αχ δος τουτο να το φαγη ανθρωπος οπου ναχει (να εχει) βιρουτουγκα και [...] να το ευγαλη (βγαλη) πετουτ (?) τα λογια ην φασ ειπατε (?) ην ζενουμε αβιρο τε παρ τζεσου παρακιλος, εις τειος ουτ σιιας, αγδευ. Textus
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΙΜΩΝ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ Incipit
Ἄνθρωπός τις βασιλικὸς νοτάριος ὤν Incipit
Ἄνθρωπός τις βουλόμενος μαθεῖν ὁποία ἐστὶν ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία Incipit
Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱοὺς καὶ εἶπεν Incipit
Ἄνθρωπός τις ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐκτήσατο φίλους τρεῖς Incipit
Ἄνθρωπός τις ἐξ Ἄρτης ἐλθών Incipit
Ἄνθρωπός τις ἐξ εὐγενῶν Incipit
Ἄνθρωπός τις ἦν οίκοδεσπότης... τίς δ' ἄνθρωπος ὁ οἰκοδεσπότης Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΣ ΙΕΡΙΧΩ Incipit
Ἄνθρωπος τίς κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχῶ Incipit cuiusdam partis
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχώ ... τίς ὁ ἄνθρωπος; ὁ Ἀδάμ Incipit
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχώ ... Τίς ὁ ἄνθρωπος; ὁ Ἀδάμ. Incipit cuiusdam partis
Ἅνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεεν... Πολλὰς παραβολὰς παρέθηκεν ἡμῖν ὁ σωτὴρ ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ Incipit
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ, ΛΕΩΝ ΤΟ ΘΥΜΙΚΟΝ Incipit
Ἄνθρωπος, εἰκὼν τοῦ Θεοῦ κεκλημένος, / ἄριστα τὴν σάρκωσιν αὐτοῦ προγράφει. Textus
ἄνθρωπος, ὁποῦ νὰ ἔχῃ μεγάλην κεφαλὴν Incipit
Ἀνθρώπους ὁποῦ φροντίζοντας διὰ μέσου τούτου θέλομεν Incipit
Ἀνθρώπυ τὸ φωνεῖν, τὸ βοᾶν, τὸ κεκραγέναι Incipit
ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΣΤΙΝ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΕΙΡΗΤΑΙ Incipit
Ἀνθρώπων ἐπαίνους καὶ θνητῶν ἀποθέσεις Incipit
Ἀνθρώπων ἐπαίνους καὶ θνητῶν ἀποθέσεις, τοῦτ΄ ἔστιν ἡνίων στέμματα Incipit
ἀνθρώπων σωτηρία, καὶ τὸ μὴ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ αὐτοὺς ἐκπεσεῖν. Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΑΝΘΥΒΡΙΣΑΝΤΟΣ Desinit
Ἀνθυπατεύοντος Πρίσκου γῆς Εὐρώπης, ἦν ἀριθμὸς μέγας χριστιανῶν Incipit
Ἀνθυπατεύοντος Πρίσκου τῆς Εὐρώπης, ἦν ἀθροισμὸς μέγας χριστιανῶν Incipit
Ἀνίναν τὸν θεῖον εὐφημῆσαι μὲν πρὸς ἀξίαν οὐ δοκῶ μοι τῶν έφικτῶν Incipit
Ἀνιστάμενος ἀπὸ τῆς τραπέζου ὦ ἀδελφέ Incipit
Ἀνιστάμενος ἀπὸ τοῦ ὕπνου εὐθέως πρὸ τοῦ λαλῆσαι Incipit
ἀνιστάμενος ἐκ τοῦ ὕπνου εὐθέως πρὸ τοῦ λαλῆσαι λόγον τινά Incipit
Ἀνισταμένου σου ἐκ τοῦ ὕπνου Incipit
ἀνίσταται Desinit
Ἀνίσχεται, ὑπομένει, παρίσχεται, δίδωσι Incipit
Ἀνίσως βέβαια, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι Incipit
ἀνίσως μέν ἐπροτίθετο ἐπροϐάλλετο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νά λέγω νά ὀμιλῶ Incipit
ἀνίσως ὦ ἄνθρωπε, βούλεσαι, θέλης, ἀγαπᾷς Incipit
Ἄννα ἐτῶν οθ΄ Desinit
Ἄννα Κομνηνὴ ταῦτα σοι λάτρις λέγει Desinit
Ἀνναλίων - ἐτησίων Incipit
ΑΝΝΑΛΙΩΝ ΛΕΓΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Incipit
ΑΝΝΑΛΙΩΝ ΛΕΓΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ Incipit
Ἀνναλίων λεγάτων ἐτησίων Incipit
Ἀνναλίων λεγάτων ἐτησίων Incipit
Ἀνναλίων λεγάτων ἐτησίων Incipit
ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΑ ΦΩΝΗΣ Incipit
Ἀνοιγέτω τὰ ὦτα νουνεχῶς ἡ ἐκκλησία Incipit
Ἀνοίγω μου καὶ νῦν τὸ στόμα Incipit
Ἀνοίγω μου καὶ νῦν τὸ στόμα Incipit
Ἀνοίγω μου τὸ στόμα πάλιν Incipit
Ἀνοίγω μου τὸ στόμα πάλιν καὶ διανέμομαι Incipit
Ἀνοίγων μοῦ καὶ νῦν τὸ στόμα προσφέρων Incipit
ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ Incipit
ἀνοίξας Desinit
Ἀνοίξας τὲ θαυμᾶσαι αὐτήν, οὐ μέντοι εἶδεν αὐτόν Incipit
Ἀνοίξαται ταῦτα τῆς καρδίας ἡμῶν Incipit
Ἀνοίξατέ μοι πύλας Incipit
Ἀνοίξατε τὰ ὦτα τῆς καρδίας Incipit
Ἄνοιξον ἡμῖν Incipit
ἄνοιξον ἡμῖν κύριε τοῖς ἁμαρτωλοῖς δούλοις σου, πρόσε σε καταφεύγομεν τῷ πατρί... Desinit
Ἄνοιξον ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου, δέσποτα· πρός σε γὰρ καταφεύγομεν, δέσποτα, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ πατρὶ... Desinit
Ἄνοιξον ὦ δέσποτα τὴν πλουσίαν χεῖρά σου Incipit
ΑΝΟΙΞΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ Titulus initialis
Ανοιξω το στομα μου Incipit
ΑΝΟΙΞΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΙΒΛΟΝ ΕΜΨΥΧΟΝ Incipit
ΑΝΟΜΒΡΙΑΝ ΔΗΛΟΥΣΙ Desinit
ΑΝΟΜΙΩΝ ΕΚΚΥΛΙΣΘΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΡΒΟΡΟΝ, ΟΛΟΣ ΡΕΡΥΠΩΜΑΙ Incipit
ΑΝΟΜΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙ ΣΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΥ Incipit
ΑΝΟΥΣΟΣ ΕΩΝ Desinit
Ἄνρωπε τοῦ θεοῦ καὶ πιστὲ θεράπων Incipit
Ἀντ' ἀγλαῶν χαρίτων ἐρατεινῆς Incipit
αντ' ε[κεινων. Desinit
ἀνταγόρασον σαῖς λιταῖς πρὸς τὸν λόγον Desinit
Ἀνταγωνίζεται ὁ ἐχθρὸς Incipit
Ἀνταγωνίζεται ὁ ἐχθρὸς, φιλονεικῶν τῷ ἔξωθεν Incipit
ΑΝΤΑΝΑΛΥΣΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΙΝ Desinit
ἀνταπο]δοθήσεται Incipit
ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΝ Desinit
Ἀντεπεσταλμένα πρὸς τὸν πέμψαντα τοὺς Ἀκινδύνου λόγους. Ἔλεγχος τῆς Ἀκινδύνου ψευδογραφίας καὶ δυσσεβείας ἀπὸ τῶν γεγενημένων συνόδων καὶ τοῦ μετ' αὐτὰς συνοδικοῦ τόμου Titulus initialis
ἀντέχωμεν γενναίως πρὸς τὰ ἐπαγόμενα, εὐχαριστοῦντες ὑπὲρ πάντων τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ καὶ τὴν παρ ̓ αὐτοῦ ἀναμένοντες ἀντίληψιν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀπολαῦσαι χάριτι... Desinit
ΑΝΤΗΥΓΟΣ ΑΙΘΗΡΙΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΝΟΣ Incipit
Ἀντὶ ἀκακίας χυλὸν ἀγριοδαμασκηνῶν Incipit
ΑΝΤΙ ΑΚΑΝΘΙΟΥ ΛΥΧΝΙΣ Incipit
ΑΝΤΙ ΑΚΑΝΘΙΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΛΥΧΝΙΣ Incipit
ΑΝΤΙ ΚΟΜΑΡΕΑΣ Desinit
ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Desinit
ΑΝΤΙ ΜΟΧΛΟΥ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ Incipit
ΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΥ ΕΛΑΦΟΥ ΜΟΣΧΕΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Incipit
Ἀντὶ πολλῶν τῶν ἐν βίῳ μεγίστων καὶ τιμίων - οὐ μόνον ὅτι γεννήσεως αἴτιοι Incipit
ΑΝΤΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΣΑΡΞ Desinit
ἀντὶ στεφάνου, καὶ οἱ τοῦ Πέτρου ἧλοι... ὑπὲρ ἡμῶν πάντα τὰ σωτήρια ἐξαιτήσασθε, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΑΝΤΙ ΣΩΦΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΣ Desinit
αντι του αγαπαν με σταυρον με προσηλωσατε αντι του μαννα φαγειν οξος με εποτισατε Textus
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΚΑΝΘΙΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΛΥΧΝΙΣ Incipit
Ἀντὶ τοῦ ΑΛ αἰνεῖτε, ἀντὶ τοῦ ΗΛ ὑμνεῖτε Incipit
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕΙΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΩ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΣ Incipit
Ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μνημονεύω τοῦ δεῖνος Incipit
Ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μνημονεύω τοῦ δεῖνος Incipit
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΡΡΗΜΑ Desinit
αντι του πληρωθητω. Titulus initialis
αντι του συ τουτο τιθεντες. Desinit
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΟΝ ΣΥΝΙΗΣ ΣΥΝΙΗ ΣΥΝΕΙΜΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ Desinit
ΑΝΤΙ ΦΙΚΟΥΣ ΣΦΑ ... ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ, ΑΝΤΙ ΧΟΛΗΣ ΛΕΧΕΟΣ Desinit
ἀντὶ ψυχῆς τὸ σῶμα ζῳοποιεῖν Desinit
ΑΝΤΙ ΩΚΙΜΟΕΙΔΟΥΣ ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΑΓΡΙΟΝ Desinit
ΑΝΤΙ ΩΚΙΜΟΕΙΔΟΥΣ ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΑΓΡΙΟΝ Desinit
ΑΝΤΙ ΩΚΙΜΟΥ ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ Desinit
ΑΝΤΙ ΩΚΙΜΟΥ ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ Desinit
ΑΝΤΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΑΝΤΙΒΙΒΛΟΝ ΛΑΜΒΑΝΩΝ Desinit
Ἀντιβολῶ σε τὸν μεγαλόψυχον Incipit
Ἀντίγραμμα [...] Titulus initialis
Ἀντίγραμμα [...] Titulus initialis
Ἀντίγραμμα πρὸς τὸν Ἰταλικόν Titulus initialis
ΑΝΤΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Titulus initialis
Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον πάπαν Ῥώμης κῦρ Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντίγραμμα τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸν πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης. Titulus initialis
Ἀντίγραφα Δουλᾶ Ἑρμαίῳ περὶ κατανύξεως Titulus initialis
ἀντίγραφα πληθυντικῶς Ἀττικοί Incipit
Ἀντιγραφὴ [...] Titulus initialis
Ἀντιγραφὴ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ, πρὸς τὸν πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν. Titulus initialis
Ἀντιγραφὴ τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν μακαριώτατον πάπαν Ῥώμης κῦρ Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντιγραφὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν πάπαν Ῥώμης κύριον Ἀδριανόν. Titulus initialis
Ἀντιγραφὴ τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ πρὸς τὸν πάπαν Ῥώμης Ἀδριανόν Titulus initialis
Ἀντίγραφον Λέοντος τοῦ σοφοτάτου βασιλέως τῆς Κωνσταντινουπόλεως Titulus initialis
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Titulus initialis
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΕΝΤΗ ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ξ-ΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Titulus initialis
Ἀντίγραφος Νικήτα συγκέλλου καὶ χαρτοφύλακος, τῆς Κωρωνίδος Titulus initialis
ἀντιγράψαι ἡμῖν καταξίωσον... Desinit
ΑΝΤΙΔΟΞΑΖΕΙ ΚΑΙ ΡΟΥΘ ΜΕΓΑΛΥΙΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΝΕΙ Desinit
Ἀντίδοτο καπονάτο Titulus initialis
Ἀντίδοτοι ἐκ Περσείας κομισθεῖσαι καὶ ἐξελληνισθεῖσαι παρὰ τοῦ φιλοσοφωτάτου καὶ ἰατρικωτάτου κυροῦ Γεοργίου τοῦ Χιονιάδου Titulus initialis
Ἀντίδοτοι ἐκ περσίας· κομισθεῖσαι καὶ ἐκελληνισθεῖσαι περὶ τοῦ χονιάτη κυροῦ Γεωργίου Titulus initialis
ἀντίδοτοι ἐκ Περσικῆς κομισθεῖσαι καὶ ἐξελληνισθεῖσαι παρὰ τοῦ Χιονιάδη κυροῦ Γεωργίου Titulus initialis
Ἀντίδοτος διαφορητικὸν πνευμάτων παντὸς τοῦ σώματος Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΟΝΙΤΟΥ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΩΝΙΤΟΥ Titulus initialis
ἀντίδοτος Ζηναγρίας Titulus initialis cuiusdam partis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΠΕΡΙΚΟΥ ... ΚΑΙ ΟΝΙΝΗΣΙ ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΩΜΑΤΑ Desinit
Ἀντίδοτος ἡ θεοδώρητος ἀνακαρδίων ποιοῦντα πρὸς ὅλον τὸν ἄνθρωπον Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΔΙ'ΑΝΑΚΑΡΔΙΩΝ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ... Titulus initialis
Ἀντίδοτος ἡ θεοδώρητος. αὕτη ὠφέλει πρὸς πᾶσαν κεφαλαλγίαν καὶ πάθος τοῦ θώρακος Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΗΡΙΑΚΗ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΗΡΙΑΚΗ. ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΥΓΡΟΝ Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΗΡΙΑΚΗ· ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΑΥΤΟ Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΗΡΙΑΚΗ· ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝ ΥΓΡΟΝ Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΗΡΙΑΚΗ· ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΕΛ' Ο ΥΓΡΟΝ Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΕΡΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΗΝ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ Ρ' Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΞΗΡΟΣ ΔΙΟΣΠΟΛΙΤΗΣ ... ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΧΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΙΣ Desinit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΧΡΥΣΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Incipit
Ἀντίδοτος ἡ χρυσῆ ἡ ἀλεξάνδρα Incipit
Ἀντίδοτος ἡ χρυσῆ ἡ ἀλεξάνδρα Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΧΡΥΣΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ Incipit
Ἀντίδοτος ἡ χρυσῆ· ἡ Ἀλεξανδρεία, λέγεται δὲ αὕτη χρυσῆ διὰ τὸ εἶναι ἐντιμοτέραν πασῶν τῶν ἀντιδότων Incipit
Ἀντίδοτος Θεοδωρήτου ἡ λεγόμενη ἀνακάρδιος Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΜΦΙΤΟΥ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΠΑΓΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΠΑΝΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΔΑΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΠΕΡΣΙΚΗ ΔΙΔΟΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΨΥΧΡΑΣ ΔΙΑΘΗΣΕΙΣ Incipit
Ἀντίδοτος Περσικὴ, δίδοται Χριστοῦ χάρητι εἰς τὰς ψυχρὰς διαθέσεις τοῦ στομάχου Incipit
Ἀντίδοτος Περσικὴ, δίδοται Χριστοῦ χάριτι εἰς τὰς ψυχρὰς διαθέσεις Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΣ Titulus initialis
Ἀντίδοτος πρὸς ποδαλγικούς πάνυ πεπειρεμένη Αἰγυπτιακὴ τρισμέγιστος Titulus initialis
ἀντίδοτος πρὸς ποδαρικούς Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀντίδοτος συγγέλου ἡ βασιλικὴ λεγομένη· ἰωμένη κεφαλαλγίαν Incipit
ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΣΕΥΕΡΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
Ἀντίθεσις πρὸς ἃ συνέθηκεν ὁ Ἀκίνδυνος κατὰ τοῦ Παλαμᾶ δῆθεν, ὡς ἀληθῶς δὲ κατὰ τῆς εὐσεβείας αὐτῆς καὶ τῶν εὐσεβῶν ἁπάντων, ἐκληφθεῖσα παρὰ διαφόρων τοῦ Παλαμᾶ λόγων, καὶ παριστᾶσα σαφῶς ὅτι τὰ παρὰ τοῦ Ἀκινδύνου πρὸς συνηγορίαν οἰκείαν ἐκ τῶν πατερικῶν λόγων καὶ παρ’ ἑαυτοῦ προβαλλόμενα οὐ συνηγοροῦσιν, ἀλλὰ κατηγοροῦσιν αὐτοῦ. Titulus initialis
Ἀντίθετον ἐστὶ σχῆμα Incipit
ΑΝΤΙΚΑΘΑΡΤΙΚΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΛΟΥ Incipit
ἀντικατάστασιν ἐξερχόμενος τοῖς ὑπ’ αὐτὸν Desinit
Ἀντικείμενα πάσχω Incipit
ἄντικρύς ἐστι φωνή Desinit
ἄντικρύς ἐστι φωνή Desinit
ἀντιλαϐοῦ σῶσον, ἐλέησον Incipit
ἀντιλαμβάνετε δὲ τὰ οὐράνια, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀντιλαμβάνετε δὲ τὰ οὐράνια, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀντιλέγων ὁ θεῖος Κύριλλος τοῖς λέγουσιν Incipit
Ἀντίληψίς μου κόρη Incipit
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΑΝΟΥ ΜΕΤʹ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Titulus initialis
Ἀντιλογία πρὸς τοῦς λέγοντας Incipit
ἀντιμισθία σοι ταμιευθήσεται ἀπὸ χειρὸς Θεοῦ παντοκράτορος Desinit
Ἀντιοχείας τῆς κατὰ Συρίαν βλαστὸς ὁ καλὸς Εὐσίγνιος Incipit
Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης οὗτός ἐστιν οὗ μνημονεύει Παῦλος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, λέγων «Συνεπέμψαμεν δὲ μετ’ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» [καὶ ἐν ἄλλῃ] «ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρός.» Textus
Ἀντιοχικός Titulus initialis
Ἀντιόχου γῆ, χαῖρε’·σὺν γὰρ τῷ λέγειν Incipit
ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΥ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ Incipit
Ἀντιόχου ὅσα οἱ ἀστέρες ἐν τοῖς τόποις τοῦ θέματος τυχόντες σημαίνουσιν Titulus initialis
Ἀντιόχωι παραμυθητικός Titulus initialis
ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣΙ ΜΑΓΙΚΟΙΣ ΠΑΣΙ ΤΡΟΠΟΙΣ Desinit
ἀντίρρησις καὶ ἀνασκευὴ διαφέρει Incipit
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ ΜΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ Incipit
Ἀντίρρησις κατὰ τῶν προλεχθέντων τῷ Μεδιολάνων Titulus initialis
Ἀντίρρησις πρὸς τὰ γραφέντα παρὰ Σωτηρίχου τοῦ προβληθέντος πατριάρχου Ἀντιοχείας περὶ τοῦ Σὺ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος Titulus initialis
Ἀντίρρησις τῶν Λατινικῶν κεφαλαίων, ἅπερ αὐτοὶ προέτεινον περὶ τοῦ περκατορίου πυρός Titulus initialis
Ἀντίρρησις τῶν τριῶν κεφαλαίων Titulus initialis
Ἀντίρρησις τῶν ὧν συνεγράψατο Μανουὴλ ὁ τοῦ κρήτης ἀνεψιός Titulus initialis
Ἀντιρρητικὴ ἀπολογία Titulus initialis
ἀντιρρητικοὶ πρὸς Ἀκίνδυνον Titulus initialis
ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ Titulus initialis
ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΝ Titulus initialis
Ἀντιῤῥητικῶν κατὰ Νείλου τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης Titulus initialis
Ἀντίρροπά μοι ταυτί Incipit
Ἀντισθένης τοῖς μέλλουσι σώζεσθαι ἔφη, φίλων δεὶ γνησίων Incipit
Ἀντίστροφον σταύρωσιν Incipit
ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΑΝΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
Ἀντιτασσόμενος ἀνθιστάμενος Incipit
ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΠΩΜΑΙ ΑΡΠΑΖΩ Incipit
Ἀντιτασσόμενος ἀνθιστάμενος. Ἁρπῶμαι ἁρπάζω Incipit
Ἀντιτίθεμεν Incipit
Ἀντιτίκτω ποιοῦν τὴν ἐργασίαν τοῦ νοῦ Incipit
ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΑΡΚΟΝ ΚΑΡΥΑ ΣΥΝ ΙΣΧΑΣΙΝ Incipit
Ἀντιφιλοτιμοῦνται μὲν οἱ Ῥωμαῖοι Incipit
ΑΝΤΙΦΩΝ ΥΙΟΣ ΜΕΝ ΗΝ ΣΟΦΙΛΟΥ Incipit
Ἀντιφῶν, υἱὸς μὲν ἦν Σοφίλου Incipit
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥΣ Titulus initialis
Ἀντλητήριον ἔστι δὲ ἀπὸ κεράμου ἀντλοῦν Incipit
Ἀντμιδοτος περσική· δίδοται Χριστοῦ χάριτι εἰς τὰς ψυχρὰς διαθέσεις τοῦ στομάχου Incipit
ΑΝΤΟΛΙΗÇ ΓΗΣ Desinit
αντυγα πατρι φαανθη. Desinit
αντυγα πατρι φαανθη. Desinit
ΑΝΤΥΓΟΣ ΑΙΘΕΡΙΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΝΟΣ ΕΣ ΠΟΘΕΝ ΗΛΘΕΣ Incipit
Ἀντωνῖνος αὐτοκράτωρ Σεβαστὸς Εὐξιανῶ Πομπλίωνι χαίρειν. Titulus initialis
Ἀντωνίνου τοῦ δυσσεβοῦς τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς Incipit
Ἀντώνιος ὁ μέγας, ὁ τῆς ἐρήμου πεφηνὼς διὰ Θεοῦ πολιστὴς Incipit
Ἀντώνιος σάρξ, ἀλλ’ ἐν ἀσκήσει ξένῃ Incipit
Ἀντωνίου τοὺς ἄθλους καὶ τὰ παλαίσματα τίς ἐκθειάσει βροτῶν Incipit
Ἀντωνυμία ἐστὶ λέξις ἀντὶ ὀνόματος παραλαμβανομένη Incipit
ἀνύβριστον καὶ ἀνεπιρέαστον Desinit
ἁνύδεις (ἂν ἴδεις) μέγαν ἄνθρωπον· εἰς ἀρετὴν καὶ γνώσιν· ὑπὸ τῆς τύχεις (τύχης) τῆς πικρας ἀτίμως ὑβρισμένον. ἐν ξένοις διατρίβοντα. πενόμενον τελείως. συ μη παρήδεις (παρίδης), ὁ λαμπρός. ὁ ευγενὴς ὀ μέγας. αλλ' οικτιρον βοήθησον. σώσον ὑποριμενον (!). Ἰησουν ἀντιλάβης ἐκ θεοῦ τὰς ἀμοιβὰς τελείως. εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ κριτοῦ. τὴν φοβεραν ἐκείνην. Doxologia uel Inuocatio
ἁνύδεις (ἂν ἴδεις) μέγαν ἄνθρωπον· εἰς ἀρετὴν καὶ γνώσιν· ὑπὸ τῆς τύχεις (τύχης) τῆς πικρας ἀτίμως ὑβρισμένον. ἐν ξένοις διατρίβοντα. πενόμενον τελείως. συ μη παρήδεις (παρίδης), ὁ λαμπρός. ὁ ευγενὴς ὀ μέγας. αλλ' οικτιρον βοήθησον. σώσον ὑποριμενον. Ἰησοῦν ἀντιλάβης ἐκ θεοῦ τὰς ἀμοιβὰς τελείως. εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ κριτοῦ. τὴν φοβεραν ἐκείνην. Textus
Ἀνυμνεῖν σε κ(αὶ) ἐν τῷ αἰῶνι κ(αὶ) ἐν τῷ μέλλοντι Desinit
ΑΝΥΜΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΙΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Desinit
ΑΝΥΜΝΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
ΑΝΥΜΝΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΓΑΘΩΝ· ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ... Desinit
Ἀνυμνῶ σου τὴν χάριν, πανάχραντε Incipit
Ἀνυμνῶ σου τὴν χάριν, ὧ δέσποινα Incipit
ΑΝΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΕΙ Incipit
ανω αμητωρ πως εσαρκωθης κατω Incipit
Ἄνω εἰς τῆς τὐχης τὸν τροχὸν ἐκάθισεν Incipit
Ἄνω θρόνος φέρει σε καὶ πῶλος κάτω Incipit
Ἄνω πετᾶς, δύστηνε, λιπὼν τὰ κάτω Incipit
ΑΝΩ ΠΟΡΕΙΑΝ Desinit
ἄνω πτέρωσον πρὸς θεόν σου τὰς φρένας Incipit
ΑΝΩ ΠΤΕΡΩΣΟΝ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΣΟΥ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ Incipit
ἄνω σύναψον εἰς Ἐδὲμ κοινὸν λάχος Desinit
ΑΝΩ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Incipit
ΑΝΩ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Incipit
ΑΝΩ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Incipit
ΑΝΩ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Incipit
Ἄνω φέρων σε τῷ τρόπῳ πρὸς τῷ χρόνῳ Incipit
Ἄνω ψυχῆς, ἄνθρωπε, τὰς κόρας ἔχε Incipit
Ἄνω ψυχῆς, ἄνθρωπε, τὰς κόρας ἔχε Incipit
Ἄνω, ἀμήτωρ, πῶς ἐσαρκώθης κάτω, / καὶ σὰρξ παχυνθεὶς πῶς ἀνυψώθης ἄνω; / Καὶ ταῦτα θαυμάζουσιν ἐκπεπληγμένοι / μήτηρ, μαθηταί, πᾶς ὁ πίστει σε βλέπων. Textus
ἀνωδύνως ἐν παρθενίᾳ τεκοῦσα Χριστόν, ᾧ πρέπει... Desinit
ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΤΩΝ ΣΟΙ ΦΕΡΩ Desinit
ΑΝΩΘΕΝ ΗΚΩ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΣΟΙ ΜΗΝΥΩΝ Incipit
ἄνωθεν καὶ τὴν παράκλησιν καταπέμψειεν. τοὺς ἐντυγχάνοντας παραιτοῦμαι ἐν οἷς ὁ τοῦ πανηγυρικοῦ λόγου νόμος ὑπερβολαῖς κατηνάγκασε χρήσασθαι Desinit
Ἄνωθεν μὲν ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἄνωϑεν μὲν ὁ προϕήτης εὐαγγελιζόμενος ἡμῖν τὴν τῶν προκειμένων ϑαυμάτων ἀπόδειξιν ἔγραϕεν Incipit
Ἄνωθεν μεντοι καὶ ἐξ ἀρχῆς ἔφη Κύριος πρὸς τὸν ἱεροφάντην Incipit
Ἄνωθεν ὁ προφήτης εὐαγγελιζόμενος ἡμῶν τὴν τῶν προκειμένων θαυμάτων ἀπόδειξιν Incipit
ΑΝΩΘΕΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ Incipit
ἄνωθεν οἱ προφῆται Desinit
Ἀνώμαλος δυσκρασία γίνεται μὲν Incipit
Ἀνωνύμου περὶ ἀπίστων Titulus initialis
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΟΛΗΣ Titulus initialis
Ἀνωνύμου περὶ τοῦ τί διαφέρει εὐχὴ καὶ προσευχή Titulus initialis
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΙΝΟΣ ΜΟΑΝΕΩΣ ΔΙΑ ΤΡΕΜΙΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΟΛΙΓΟΣ ΚΑΛΟΣ Titulus initialis
Ἀνωτέρω μὲν ὁ Κύριος περὶ τοῦ ἀμπελῶνος Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιαζοῦ ὄρος ἐστὶ βαθύκρημνον Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιάνζου Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστ βαθύκρημνον Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστί Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστί Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστί Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστί Incipit
Ἀνωτέρω Ναζιανζοῦ ὄρος ἐστί βαθύκρημνον καὶ πολυφάραγγον Incipit