Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Sigle : Sancti 0001

Textes :

Auteur Titre Incipit Remarque BHG CPG TB II Hörandner Psellos TLG
Michael Glycas Capitula de Sacra Scriptura
Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • 8043
Michael Hierosolymitanus syncellus Sermo in Festum Omnium Sanctorum
 • 0000
Eusebius Alexandrinus (pseudo) Sermo 09: De epulatione
 • 0635n
 • 5518
Hagiographica Sancti omnes (SS.), Synaxarium
 • 1615x
Hagiographica Sancti omnes (SS.), Praefatio libri synaxariorum
 • 1615y
Petrus synaxarista Prologus libri synaxariorum
 • Πόλλοι τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μέγα λαμψάντων
 • 1615z
Leo Sapiens VI imp. Homilia in omnes sanctos (hom. 8)
 • Πρότερον ἡ τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐπανηγυρίζετο πρὸς ἀνθρώποις ἐπιδημία
PG 107, 172-192
 • 1616
Iohannes Chrysostomus In illud: Hoc scitote quod in nouissimis diebus
 • 1616b
 • 4423
Christophorus Mytilenaeus Carmen de falsis reliquiis
 • 1616c
Theognostus monachus Encomium in omnes sanctos
 • 1617
Philagathus Cerameus In sanctos omnes
 • Ὁ καιρὸς πρὸς αὐτὸ τὸ τὸ ἕαρος ἡμᾶς ἄγει ἀκροτελεύτιον.
PG 132, 784-804 (hom. XLI) = Rossi Taibbi, n. LXII
 • 1617a
Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Sermo in omnes sanctos
 • 1617c
 • 1777
Proclus Cpl. ptr. Hom 34 : Encomium in omnes sanctos
 • 1617d
 • 5833
Hagiographica Sancti omnes (SS.), Proemium
 • 1617e
Iohannes Xiphilinus monachus Homilia de sanctis omnibus
 • Οὐκ ἄκαιρον οἶμαι περὶ τῆς τῶν Μασσαλιανῶν μυσαρᾶς αἱρέσεως
 •  
 • Τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν τῶν οἰκείων μαθητῶν πτεροῦντος διάνοιαν
 • 1617f
Philotheus Coccinus Cpl. ptr. I In omnes sanctos
 • Καὶ τὸ λόγοις μὲν ἄλλως τὰ τῶν ἁγίων ἑκάστου
 • 1617g
Hagiographica Sancti omnes (SS.), Oratio
 • 1617gb
Georgius rhetor Encomium in omnes sanctos
 • 1617h
Gregorius Palamas In Dominicam omnium sanctorum
 • θαυμαστὸς ὄντως ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
PG 151, 320-332
 • 1617i
 • Gregory Palamas 50.25
Iohannes Cpl. diaconus Apologia de cultu sanctorum
 • Πάλιν ἀνεζωπυρώθη κατὰ τοῦ γένους φθόνος δαιμόνιος
 • 1617jk
Nilus Cerameus Cpl. ptr. Homilia in Sanctos omnes
 • 1617k
Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 10
 • 1617kb
Neophytus Inclusus Laudatio sanctorum omnium
 • 1617kc
Hagiographica Sancti omnes (SS.), Oratio
 • 1617kd
Theodorus Meliteniotes Synaxaria de festis maioribus
 • 1617m
Nicephorus Callistus Xanthopulus Metrica synopsis sanctorum omnium
 • 1617n
Nicephorus Callistus Xanthopulus Synaxaria in Triodium et Pentecostarium
 • 1617p
Nicephorus Callistus Xanthopulus Triodii synopsis metrica
 • 1617pb
Christophorus Mytilenaeus Calendarium uersibus heroicis
 • 1617qI
Christophorus Mytilenaeus Calendarium uersibus iambicis
 • 1617qII
Christophorus Mytilenaeus Calendarium in sticheris
 • 1617qIII
Christophorus Mytilenaeus Calendarium in canonibus XII
 • 1617qIV
Gregorius monachus hymnographus Canones in sanctos
 • ᾌσμασι θείοις Συμεὼν δοξάσωμεν, Μάμαν, τὸν Ἄνθιμον, Βαβύλαν τε τὸν θεῖον
 • 1617r
Sergius monachus Calendarium metricum totius anni
 • 1617rb
Michael Psellus Canon de sanctis omnibus (poe. 112)
 • 1617rc
 • POE.112
Arsenius monachus hymnographus Canon de sanctis omnibus
 • 1617rd
Theodosius Calocyrus Canon de sanctis omnibus
 • 1617re
Theodorus Prodromus Monosticha in sanctos totius anni
 • Τὸν Συμεώνην ἐκ στύλου πόλος φέρει
 • 1617s
 • 119
Theodorus Prodromus Tetrasticha in sanctos totius anni
 • Λάκκος λεόντων Δανιὴλ τὸν πρὶν φέρει,
 •  
 • Τὸν νοῦν προάρας σαρκικοῦ παντὸς πόθου
 •  
 • Ὦ δυσχίτων, ἄχαλκε, ῥυσσὲ Σπυρίδων,
 •  
 • Εὐστράτιον πῦρ, Αὐξέντιον τὸ ξίφως,
 •  
 • Ῥήτωρ μὲν Εὐστράτιος, ἀλλ’ οὖν οἷς δέοι
 •  
 • Βάπτιζε, Θύρσε, τοὺς σταλέντας δημίους,
 •  
 • Μείραξ Ἐλευθέριος ἐν τρόποις γέρων
 •  
 • Ἐλευθερίου κἂν ξέῃς τὸ σαρκίον,
 •  
 • Ὁ πρὶν προφήτης Ἀγγαῖος Χριστοῦ τόκου
 •  
 • Οὐ πῦρ τὸ πῦρ νῦν; πῶς δὲ παῖδας οὐ φλέγει;
 •  
 • Πῶς ἂν τὸ πῦρ ἔφλεξε συνδούλους νέους
 •  
 • Πῦρ ὧδε καὶ σάρξ, ἀλλὰ μακρὰν τὸ φλέγειν
 •  
 • Λάκκος λέοντας Δανιὴλ ἅμα φέρει,
 •  
 • Τρεῖς μὲν τὸ πῦρ ἔφριξε νηστευτὰς νέους,
 •  
 • Σεβαστιανὸς ἀγνοεῖ τὸ σαρκίον,
 •  
 • Οὐκ αἰσχύνη τίς ἐστι Βονιφατίῳ
 •  
 • Τίς ἄν, Βονιφάτιε, καιρὸν ἁρπάσοι
 •  
 • Μάρτυρας αἰτῶν μάρτυς αὐτὸς εὑρέθης,
 •  
 • Ἦν μὲν θεοκράτητος, ὢν ἐν παιδίᾳ,
 •  
 • Ἰουλιανήν, τῆς Εὔας ἀπεγγόνην,
 •  
 • Ναί, τῶν φρονίμων ἦσθα παρθένων μία,
 •  
 • Ὦ νῆσε Κρήτη, μὴ μεγαλαύχει μάτην
 •  
 • Μέγιστος ὄντως ἀρραβὼν σωτηρίας
 •  
 • Τίκ<τ>εις, Ἁβραάμ, ἐν βαθεῖ γήρᾳ τέκνον,
 •  
 • Δαυὶδ προφῆτα, βασιλεῦ, ψάλτα, πάτερ,
 •  
 • Ὦ τῆς πενίας τοῦ βρέφους τοῦ πλουσίου!
 •  
 • Ὡς καινὸς ἀστὴρ οὗτος ἑστηκὼς τρέχων!
 •  
 • Οὐχ ἓν βοᾷ νῦν αἷμα πρὸς Θεὸν μόνον,
 •  
 • . Ὡς στεῤῥὰ βάθρα λιθίνων ἐκ βαθμίδων
 •  
 • Πρόβατα δισμύρια Χριστοῦ ποιμένος
 •  
 • Ἆρ’ ἐκ πετρῶν ἦν. Ἁβραὰμ παῖς Ἡρῴδης
 •  
 • Φυγὼν Ἰησοῦς εἰς πόλεις Αἰγυπτίας
 •  
 • Καὶ παρθενίας ἠρύθραινεν ἡ χάρις
 •  
 • Δεσμῷ, Μελάνη, συνδεθεῖσα νυμφίου
 •  
 • Περιτομὴν νόμιμον ὑποστάς, Λόγε
 •  
 • Τίς ἄν σε, Βασίλειε, τολμῶν αἰνέσει,
 •  
 • Οὐ συλλογισμοῖς οὐδὲ ῥητόρων νόμοις
 •  
 • Μοναῖς μερισθεὶς οὐρανῶν εἷς μυρίαις
 •  
 • Ῥώμης μεσίτης τῆς πάλαι καὶ τῆς νέας
 •  
 • Σίλβεστρε σεπτέ, σοὶ χάρις κεῖται πόση
 •  
 • Τί καινόν, εἰ σύστοιχος ἐστὶν ἀγγέλοις
 •  
 • Ὡς φοινίκων πρὶν ἑβδομήκοντα κλάδοι
 •  
 • Ἐν ἱππικῷ, Γόρδιε, σαυτὸν ἐκφάνας
 •  
 • Οὐχ ἑπταπύλων ἐξέφυς Θηβῶν, Παῦλε,
 •  
 • Κήρυσσε, φωνή, λύχνε, λάμπε προφθάνων,
 •  
 • Τετρὰς ποταμῶν, σὺν Ἰορδάνῃ στ<ρ>έφου
 •  
 • Ὡς μακαρίζω σοῦ θεοπτρίας κόρας
 •  
 • Δομνίκα γυνή, πρῶτα χρηστοῖς χρηστέον,
 •  
 • Ὦ νίπτρα, Πολύευκτε, σαρκίου ξένα!
 •  
 • Ὕπνωσε Γρηγόριος ὕπνον τὸν τίνα;
 •  
 • <Κ>οινὸς κατ’ ἀρχὰς τοῖς ἀποστόλοις βίος,
 •  
 • Τατιανὴ παῖς τῆς Εὔας μὲν τῆς πάλαι,
 •  
 • Ὕδασι πολλοῖς ἡ τρίβος Στρατονίκῳ,
 •  
 • Πέτρα κρυβεὶς πρὶν ἐν Σινᾷ Μωσῆς βλέπει
 •  
 • Ἔχαιρε Σατὰν καθορῶν Ἰωάννην
 •  
 • Σέβων ἅλυσιν οὐχὶ σίδηρον σέβω,
 •  
 • Ἀντώνιος σάρξ, ἀλλ’ ἐν ἀσκήσει ξένῃ
 •  
 • Ὡς μυρίοι μὲν Ἀθανασίου πόνοι,
 •  
 • Ὦ κλήσεων πράγματα προγραψαμένων!
 •  
 • Εὐθύμιος στείρας μεν ἐξέφυ τόκος,
 •  
 • Σοφοῦ τεμών, τύραννε, γλῶσσαν Μαξίμου
 •  
 • Χριστὸς κυηθεὶς δῶρα Περσῶν λαμβάνει,
 •  
 • Τέκνον σε, Τιμόθεε, Παύλου μανθάνων
 •  
 • Ἔχεις περισσὴν ἐν κόποις, ἐν βασάνοις,
 •  
 • Δούσης κόνιν γῇ τῆς Ξένης, οὐδὲν ξένον,
 •  
 • Εἴρηκε, Γρηγόριε, κἀν τῇ σῇ πλάσει
 •  
 • Τίς ἄν σε, Γρηγόριε, θαῤῥῶν αἰνέσῃ,
 •  
 • Ὁ Ξενοφῶν οὐκ οἶδε τήνδε γῆν ξένην,
 •  
 • Ὡς, ἀθλία πριν, ἡ πόλις Κωνσταντίνου,
 •  
 • Ἐφραὶμ συρίζει, γλῶσσα πρὸς δ’ ἑλληνίδα
 •  
 • Ὀστοῖς διδόσθω τοῖς Ἰγνατίου σέβας·
 •  
 • Ῥώμης παλαιᾶς Ἱππόλυτον τὸν πάπαν
 •  
 • Ἔδειξε Κῦρος συσφαγεὶς Ἰωάννῃ,
 •  
 • Τρύφων ἰατρός, ἀλλὰ χάριτος γέμων,
 •  
 • Τύπον παλαιοῦ Συμεὼν σῴζει νόμου·
 •  
 • Τὸν Ἐμμανουήλ, Συμεών, ἰδοὺ βλέπεις·
 •  
 • Χριστοῦ σε κύκνον, Συμεών, θαῤῥῶν λέγω·
 •  
 • Ὁ μὲν Δανιὴλ τοῦ Θεοῦ δόξαν βλέπων
 •  
 • Ναί, Συμεών, σὲ Δαυὶδ ἐν ψαλμοῖς γράφει,
 •  
 • Πηλουσίῳ σὰρξ ἐμπεριγράφει μόνῳ
 •  
 • Κἂν φυσικῶς ὕπνωσας εἱρκτῆς ἐν ζόφῳ,
 •  
 • Χριστοῦ πρόβατα ποιμάνας ὁ Βουκόλος
 •  
 • Τὸν Παρθένιον, Λαμψάκου τὸν ἀστέρα,
 •  
 • Ὡς καλὸν ἀντίποινον, ὦ στρατηλάτα,
 •  
 • Ναί, ναί, κολαστά, τὸν Σαπρίκιον ξέε
 •  
 • Ὁ Χαραλάμπης τῆς δορᾶς ἐκδὺς πάχος
 •  
 • Γυναῖκας ὁ Βλάσιος ἀνδρίζει λόγοις,
 •  
 • Ἀντιόχου γῆ, χαῖρε’·σὺν γὰρ τῷ λέγειν
 •  
 • Οἱ χίλιοι τρεῖς μάρτυρες διὰ ξίφους·
 •  
 • Μαρτινιανέ, φλὸξ φλογὸς σῴζει πόθου,
 •  
 • Μαρτινιανὸν ὡς Ἀδὰμ Σατὰν ὄφις
 •  
 • Ζηλῶ σε, βουνέ, κλήσεώς σου τῆς νέας,
 •  
 • Τί σοι Φιλήμων ἐλλογήσεται, Παῦλε,
 •  
 • Φυγάδα δοῦλον τοῦ Φιλήμονος Παῦλος
 •  
 • Ὁ Πάμφιλος καὶ δοῦλος ἐστὶ καὶ φίλος
 •  
 • Κτείνεις δράκοντα, τὴν Ῥέαν, Τήρων, φλέγεις,
 •  
 • Ῥώμης σέβω Λέοντα παλαιᾶς πάπαν·
 •  
 • Μισῶν ὁ Παῦλος τοὺς ἀποστόλους πάλαι
 •  
 • Ποιμὴν Κατάνης, κἂν ἀφυπνώττῃ, Λέων,
 •  
 • Τιμᾷ μόναρχον Τιμόθεος Τριάδα,
 •  
 • Ποιμὴν ὁ Προτέριος Ἀλεξανδρέων
 •  
 • Σμύρνης τὸ θαῦμα τὸν Πολύκαρπον σέβω
 •  
 • Τί συγκαλύπτεις, γῆ, κάραν τοῦ Προδρόμου;
 •  
 • Οὐδὲν ταράσσει τὴν Ταρασίου φρένα,
 •  
 • Ὁ Πορφύριος κατ’ ἴχνος Μωσῆ τρέχων,
 •  
 • Δεκάπολις, σέβω σε τοῦ Προκοπίου
 •  
 • Ὁ Γελάσιος πενθικὸν ζήσας βίον
 •  
 • Πόρνου βίου ῥύπασμα πᾶν Εὐδοκία
 •  
 • Νέστωρ συναθλῶν ἐκ ξίφους Τριβιμίῳ
 •  
 • Ὡς εὖγε τῆς σῆς, Εὐτρόπιε, καρδίας!
 •  
 • Ἀδὰμ προῆλθε, καὶ Γεράσιμος τέκνον,
 •  
 • Ὡς ὡραΐσθης τὰς ποδῶν βάσεις, Κόνων,
 •  
 • Ἀμωρίου γῆ, χαῖρε, βρύσις γὰρ ξένη
 •  
 • Χερσὼν τὸν Ἐφραὶμ εὗρεν Εὐφράτην νέον
 •  
 • Θεοφύλακτε, τίς σε συλήσει λόγος,
 •  
 • Εἵλκυσε σὸν δίκτυον ἐκ λίμνης, Λόγε,
 •  
 • Ὁ Βασιλίσκος τὴν νοητὴν ἀσπίδα
 • 1617t
 • 116
 • 2721.013
Theodorus Prodromus Tetrasticha de festis Domini et Deiparae
 • 1617tb
 • 177 (Dubium)
Michael Apostoles Versus in dominicas et festa sanctas
 • 1617tc
Elpius Romanus De corporali specie sanctorum
 • 1617u
Iohannes Chrysostomus In Matthaeum homilia 35
 • 1617v
 • 4424.35
Iohannes Chrysostomus In Matthaeum homilia 36
 • 1617w
 • 4424.36
Iohannes Chrysostomus In Matthaeum homilia 64
 • 1617x
 • 4424.64
Iohannes Chrysostomus In principium Actorum homilia 2
 • 1617y
 • 4371.2