Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 54277

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 23276

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1948 Sakkeliōn, 1890, Πατμιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι ἀναγραφὴ τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς κατὰ νῆσον Πάτμον γεραρᾶς καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχῶν 17-23

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Capone, 2019, Un presunto hapax in Greg. Naz. Or. 19,11 Sigle P (Capone)
Somers, 2019, Les scholies marginales à l’<i>Or.</i> 16 dans quelques manuscrits de Grégoire de Nazianze (première partie)
Somers, 2021, Les scholies marginales de quelques manuscrits à l’Or. 16 de Grégoire de Nazianze (deuxième partie)

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Scognamiglio, 2022, ‘Ascolta, ragazzo, il mio consiglio’: l'acrostico parenetico di Ignazio Diacono, e un altro acrostico di incerta attribuzione 483 n. 42

Études sur le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
D’Ambrosi, 2019, L’iscrizione greca della chiesa di S. Andrea de Lavina a Salerno (= Theod. Stud. epigr. XXII Speck): un nuovo testimone della tradizione epigrafica degli epigrammi «su argomenti diversi» 125 (n. 45)

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Bianconi, 2022, Il Codex Vaticanus a Bisanzio. Vicende e figure di una storia millenaria
Aletta, 2001, Un codice poco noto in minuscola libraria antica: il Morgan 655 44, 49-51
Aletta, 2007, La "minuscola quadrata". Continuità e discontinuità nelle minuscole librarie della prima età macedone 114
Atsalos, 1971, La Terminologie du livre-manuscrit à l'époque byzantine 1. Termes désignant le livre-manuscrit et l'écriture 42 (n. 4), 55
Atsalos, 1991, Les signes de renvoi dans les manuscrits grecs 225 (n. 1), 231
Cavallo, 1980, La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV 171 (n. 32)
Durante, 2020, Nuove testimonianze dal Salento ellenofono: personaggi, testi e disegni in copertina tra tardo Medioevo ed età moderna 255
Džurova, 2008, L'enluminure de l'évangéliaire oncial Beratinus 3 de Tirana. Notes préliminaires 127
Džurova, 2011, Manuscrits grecs enluminés des Archives nationales de Tirana (VIe-XIVe siècles), Études choisies, vol.1, texte 52, 69, 70 n. 4 & 19, 100
Fincati, 2021, Codici della biblioteca di Giovanni Camatero 238 (et n. 6), 242, 253 (n° 4), 287
Follieri, 1977, La minuscola libraria dei secoli IX e X 149
Gallay, 1964, Saint Grégoire de Nazianze. Lettres. I 31, 35
Gamillscheg, 2000, Probleme der Lokalisierung von Handschriftengruppen 691, 693, 701-702, 704-705
Gastgeber, 2024, Byzantinische Soziographik: Der griechische Schreiber und seine Handschrift
Géhin, 1997, Un manuscrit bilingue grec-arabe BnF, suppl. gr. 911 (année 1043) 170 n. 21, 171 n. 22
Grabar, 1972, Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne (IX-XIe siècles) 405, 408-409, 411
Granić, 1922, Die Subscriptionen in den datierten griechischen Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts. II. Darstellender Teil
Hunger, 1977, Minuskel und Auszeichnungsschriften im 10.-12. Jahrhundert 206 (n. 23), 208 (n. 27)
Hutter, 1997, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften 42
Hutter, 2009, Patmos 33 in Kontext passim, taf. 2-3, 9
Irigoin, 1991, Essai de bilan et perspectives d'avenir 774
Irigoin, 1999, Le manuscrit V d'Hippocrate (Vaticanus graecus 276). Etude codicologique et philologique 280 n. 22
Krumbacher, 1897, Geschichte der byzantinischen Litteratur 719
Leroy, 1977, La description codicologique des manuscrits grecs de parchemin 30 (n. 21, 22), 33 (n. 33)
Leroy, 1977, L'or dans les manuscrits grecs d'Italie 120 n.2, 123
Leroy, 1978, Les manuscrits grecs d'Italie 56, 58 (n. 48), 70
Leroy, 1982, L’oméga paraphé, particularité d’un scriptorium calabrais 217
Lucà and Bucca, 2020, Fragmenta Cryptensia disiecta 127
Lucà and Venezia, 2021, Un ignoto frammento greco in maiuscola ogivale inclinata: Enna, Archivio di Stato, Fondo pergamene, perg. 71 160
Lucà, 1985, Il codice Guelf. 53 Gud. Gr. 7 n. 6
Lucà, 1989, Attività scrittoria e culturale a Rossano : da S. Nilo a S. Bartolomeo da Simeri (secoli X-XII)
Lucà, 1990, Il Diodoro Siculo Neap. B.N. gr. 4* è italogreco? 52
Lucà, 1991, Una presunta omilia di Gregorio di Nazianzo: Περὶ ζωῆς αἰωνίου (CPG 3090) 3 n. 13
Lucà, 1993, Lo scriba e il committente dell'Addit. 28270 186 (n. 27)
Lucà, 1993, I Normanni e la "rinascita" del sec. XII 28, 86
Lucà, 2001, Teodoro Sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II 35. Appunti su scribi e committenti di manoscritti greci 144 n. 79
Lucà, 2007, Dalle collezioni manoscritte di Spagna: Libri originari o provenienti dall'Italia greca medievale
Lucà, 2009, Sulla sottoscrizione in versi del Vat. gr. 2000 (ff. 1-154) Réalisé à Reggio Calabria en 941 ; restauré à Patmos avec des fragments de deux mss de parchemin du monastère de Jean le Théologien à Patmos: l'un non identifié, l'autre est le Patm. 138 ; analyse de la souscription 286, 287, 299
Lucà, 2020, Reliquie di un Paterikòn in maiuscola ogivale inclinata: Grottaferrata, frammento gr. 4 (= Crypt. Β.β.XXVI nr. I Rocchi) 86, 97 n. 109
Lucà, 2022, Italograeca, I: Manoscritti nuovi o poco noti allestiti nel mezzogiorno medievale di lungua greca (con una premessa sulla produzione libraria calabro-sicula) 96, 116 n. 45
Lucà, 2023, Italograeca, III. Reggio Calabria, Biblioteca Comunale «Pietro De Nava», Pergamene e Rari, perg. nr. 64: frammento di Lezionario del secolo XII (con un’appendice su qualche manoscritto greco di incerta attribuzione all’Italia meridionale) 51-52
Lucà, 2024, Riflessioni su produzione e circolazione di manoscritti greci nella Calabria dei secoli XIII e XIV
Mazzucchi, 2010, Per la storia medievale dei codici biblici B e Q, del Demostene Par. gr. 2934, del Dione Cassio Vat. gr. 1288 e dell' "Ilias Picta" ambrosiana 139-141
Mazzucchi, 2012, Venetus A e Ambr. B 114 sup. Due codici del medesimo copista e la loro storia
Mercati, 1935, Il catologo dei mss. notevoli di Patmo e le copie Lolliane 147
Nimmo Smith, 2010, Sidelights on the Sermons. The Scholia Oxoniensia on Gregory Nazianzen’s Orations 4 and 5 138
Orofino, 2002, Rapporti tra culture diverse nei manoscritti dell'Italia merdionale 532, 534, 536, 537, 540
Ostuni, 1991, L'iniziale italogreca : il caso del Patmiaco 33 637-643, pl. 1, fig. 1.4, pl. 2, fig. 8, pl. 3, fig. 9, pl. 4 fig. 13 et 15
Perria, 1992, La minuscola "tipo Anastasio" 272, 275 (n. 19), 277-279, 281, 283, 287 (n. 54), 292-295, 298-299, 305-306, 308-310
Perria, 2011, Γραφίς. Per una storia della scrittura greca libraria (secoli IV a.C. - XVI d.C)
Prato, 1994, Studi di paleografia greca 1-11, pl. 1, pl. 3, pl. 60
Prato, 2000, Una questione di metodo 691, 693, 701-702, 704-705
Ronconi, 2004, Per una tipologia del codice miscellaneo greco in epoca mediobizantina 153
Roosen, 2014, Precepts for a Tranquil Life. A new edition of the Ad Neophytos de patientia (CPG 7707.32) 263
Serventi, 2021, Πρὸς ἀκριβῆ τῶν ἐντυγχανόντων γνῶσιν: attività ecdotica in una «collezione completa» delle Orazioni di Gregorio Nazianzeno (Ambr. E 49-50 inf.) 19
Sietis, 2022, Contro lo sciocco Nilo e i folli iconoclasti : le lotte di un patriarca nei margini della sua biblioteca 129 (suite de la n. 8)
Thierry, 1966, Le costume épiscopal byzantin au IXe du XIIIe siècle d'après les peintures datées (miniatures, fresques) 309, 313
0101 Ehrhard, 1937, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts III 1009-1010
0131m Somers, 1997, Histoire des collections complètes des <i>Discours</i> de Grégoire de Nazianze M10 64, 71, 403, 490-497
0146n Kaltsogianni, 2013, Το αγιολογικό και ομιλητικὸ ἑργο του Ιωάννη Ζωναρά : Εισαγωγική μελέτη, Κριτικη ἐκδοση
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 92
0855qa Lucà, 1991, Scritture e libri della "scuola niliana" 328 (n. 37), 329 (n. 39), 337, 344 (n. 109), 369, 373-375 (n. 255), 376-379 (n. 259)
1950 Kominis, 1988, Πατμιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι Νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, Τόμος Α ́. Κώδικες 1-101
1954 Kominis, 1966, Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) 32-34
1958 Kominis, 1968, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών κωδίκων
2407-2407a Furlan, 1978, Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana 41, 52 (t. I) ; 48 (t. II)
R(III)0131 Mossay, 1993, Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus, 3. Codices Belgii, Bulgariae, Constantinopolis, Germaniae, Graeciae (pars prior), Helvetiae, Hiberniae, Hollandiae, Poloniae, Russiarum, Scandinaviae, Ucrainae et codex vagus
R(III)0464 Lampros, 1914, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς. Γ' Κώδικες τῆς βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ XIII, 255-259
R(III)1848 Hutter, 1982, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften. III, Oxford, Bodleian Library 3 22, 27, 326
R(III)2065 Lucà, 1988, Manoscritti greci dimenticati della Biblioteca Vallicelliana 698 n. 64

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 10 0941

Témoins (48)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001v-4v Gregorius Nazianzenus Carmina
 • CPG 3034
 • CPG 3035
 • CPG 3036
 • CPG 3037
 • CPG 3038
10 0941 Excerpta carminum variorum
003v Gregorius Nazianzenus Epitaphium 119 : in Basilium
 • CPG 3038.119
 • BHG 0245b
0245b 10 0941
 • Bollandistes
005-17 Gregorius Nazianzenus Apologetica uel De fuga (Or. 2)
 • CPG 3010.02
 • BHG 0730c
0730c 10 0941 Cum lacuna; cum scholiis
 • Bollandistes
017v-18v Gregorius Nazianzenus Ad patrem (or. 12)
 • CPG 3010.12
 • BHG 0730v
0730v 10 0941
 • Bollandistes
018v-19 Gregorius Nazianzenus In seipsum (or. 10)
 • CPG 3010.10
 • BHG 0730t
0730t 10 0941
 • Bollandistes
019v, 50 Gregorius Nazianzenus Ad eos qui ipsum acciuerant (or. 3)
 • CPG 3010.03
10 0941 Ordo foliorum perturbatus
023v-26 Gregorius Nazianzenus De pace 3 (Or. 23)
 • CPG 3010.23
10 0941
026-27v, 66-67 Gregorius Nazianzenus De pace 2 (Or. 22)
 • CPG 3010.22
10 0941 Ordo foliorum perturbatus; sequitur (f. 67) epigramma
035r-v, 20-23v Gregorius Nazianzenus De pace 1 (Or. 6)
 • CPG 3010.06
10 0941
036v-40v Gregorius Nazianzenus In patrem tacentem (or. 16)
 • CPG 3010.16
10 0941
041-44 Gregorius Nazianzenus In Caesarium (or. 7)
 • CPG 3010.07
 • BHG 0286-0286b
0286-286b 10 0941 Cum lacuna
 • Bollandistes
044-48 Gregorius Nazianzenus In Gorgoniam (or. 8)
 • CPG 3010.08
 • BHG 0704
0704 10 0941
 • Bollandistes
048-49v, 28-35 Gregorius Nazianzenus Funebris in patrem (Or. 18)
 • CPG 3010.18
 • BHG 0714
0714 10 0941 Ordo foliorum perturbatus
 • Bollandistes
050v-51v Gregorius Nazianzenus Apologetica ad patrem (Or. 9)
 • CPG 3010.09
 • BHG 0730u
0730u 10 0941
 • Bollandistes
051v-53 Gregorius Nazianzenus In Gregorium Nyssenum (or. 11)
 • CPG 3010.11
 • BHG 0716
0716 10 0941
 • Bollandistes
053-56 Gregorius Nazianzenus Ad Iulianum exaequatorem (or. 19)
 • CPG 3010.19
 • BHG 1918
1918 10 0941
 • Bollandistes
056-57v, 36 Gregorius Nazianzenus Ad ciues Nazianzenos (Or. 17)
 • CPG 3010.17
10 0941 Ordo foliorum perturbatus
058-62v Gregorius Nazianzenus De moderatione in disputando (Or. 32)
 • CPG 3010.32
10 0941
062v-65v Gregorius Nazianzenus Aduersus Arianos (or. 33)
 • CPG 3010.33
10 0941
065v, 82-83 Gregorius Nazianzenus Theologica 1 : Aduersus Eunomianos (or. 27)
 • CPG 3010.27
10 0941 Ordo foliorum perturbatus
067-70v Gregorius Nazianzenus In Theophania (or. 38)
 • CPG 3010.38
 • BHG 1921-1921b
1921-1921b 10 0941
 • Bollandistes
070v-74 Gregorius Nazianzenus In sancta lumina (or. 39)
 • CPG 3010.39
 • BHG 1938-1938b
1938-1938b 10 0941
 • Bollandistes
074-81v Gregorius Nazianzenus In sanctum baptisma (or. 40)
 • CPG 3010.40
 • BHG 1947
1947 10 0941 Cum lacuna
 • Bollandistes
084-87v Gregorius Nazianzenus Theologica 3 : De Filio 1 (or. 29)
 • CPG 3010.29
10 0941
088-91v Gregorius Nazianzenus Theologica 4 : De Filio 2 (or. 30)
 • CPG 3010.30
10 0941
092-97 Gregorius Nazianzenus Theologica 5 : De Spiritu Sancto (or. 31)
 • CPG 3010.31
10 0941
097-99 Gregorius Nazianzenus De dogmate (Or. 20)
 • CPG 3010.20
10 0941
099-105 Gregorius Nazianzenus Theologica 2 : De theologia (or. 28)
 • CPG 3010.28
10 0941
105-107 Gregorius Nazianzenus In Aegyptiorum aduentum (or. 34)
 • CPG 3010.34
10 0941
107-115 Gregorius Nazianzenus De pauperum amore (Or. 14)
 • CPG 3010.14
10 0941
115-118v Gregorius Nazianzenus Epistulae ad Cledonium (ep. 101-102, 107-109)
 • CPG 3032.101-102,107-109
10 0941 Epp. 102 (ff. 115-116) et 101 (ff. 116-118v)
118v-121 Gregorius Nazianzenus De seipso (Or. 36)
 • CPG 3010.36
 • BHG 0730x
0730x 10 0941
 • Bollandistes
121v-125 Gregorius Nazianzenus Aduersus Maximum uel In seipsum (Or. 26)
 • CPG 3010.26
10 0941
125v-129 Gregorius Nazianzenus In Heronem (or. 25)
 • CPG 3010.25
10 0941
129v-132v* Gregorius Nazianzenus In Cyprianum (or. 24)
 • CPG 3010.24
 • BHG 0457
0457 10 0941
 • Bollandistes
133-139 Gregorius Nazianzenus In Athanasium (or. 21)
 • CPG 3010.21
 • BHG 0186
0186 10 0941
 • Bollandistes
139r-v Gregorius Nazianzenus In Macchabaeos (or. 15)
 • CPG 3010.15
 • BHG 1007
1007 10 0941 Des. mut.
 • Bollandistes
140-141v, 151r-v Gregorius Nazianzenus In Basilium (or. 43)
 • CPG 3010.43
 • BHG 0245
0245 10 0941 Fragmenta (PG 36, 516 C - 524 A; 537 D - 545 B)
 • Bollandistes
142--162 Gregorius Nazianzenus Contra Iulianum 1-2 (or. 4-5)
 • CPG 3010.04
 • CPG 3010.05
10 0941 Inc. mut.
162v-165v Gregorius Nazianzenus In Matth. 19, 1-12 (or. 37)
 • CPG 3010.37
10 0941
166r-v Gregorius Nazianzenus Epistulae ad Nectarium (ep. 88, 91, 151, 185, 202)
 • CPG 3032.088,91,151,185,202
10 0941
166v-167 Gregorius Nazianzenus In consecratione Eulalii (or. 13)
 • CPG 3010.13
10 0941
167r-v Gregorius Nazianzenus Carmen I.2.3 (Exhortatio ad uirgines)
 • CPG 3035.03
10 0941
167v Gregorius Nazianzenus Carmen I.1.32 (Hymnus uespertinus)
 • CPG 3034.32
10 0941
168-175v Gregorius presbyter Vita S. Gregorii Nazianzeni
 • CPG 7975
 • BHG 0723-0723c
0723 10 0941 Cum lacuna
 • Bollandistes
175v-178 Nonnus (pseudo) abbas In irationem in sancta lumina (Orat. XXXIX) historiae uiginti quinque
 • CPG 3011.4
10 0941 Differt ab editis
178-180 Nonnus (pseudo) abbas In laudem funebrem S. Basilii
 • CPG 3011.3
10 0941 Differt ab editis
180-190v Nonnus (pseudo) abbas In Inuectiua 1-2 Aduersus Iulianum
 • CPG 3011.1-2
10 0941 Ordo foliorum perturbatus; or. 1 : des. mut.; or. 2: inc. mut.; cum lacunis