Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 

Catalogues :

Numéro de répertoire Remarque
R(III)1848 I. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, III.1-2, Oxford Bodleian Library III, Stuttgart, 1092
Villes Dépôts Fonds Cotes Type Commentaire Tome Pages
Athēna Βιβλιοθήκη της Βουλής fonds principal 011 IV, 160
Athēna Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (BXM) fonds principal ΒΧΜ 01609 (ΚΠρ 0214 ; cat. Pallas 140) V, 132
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0020 III, 69, 83; IV, 33, 37, 54; V, 49, 135
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0044 V, 140, 141
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0056 III, 317, 318, 319; V, 157
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0057 III III, 130
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0059 III, 102; V, 135
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0062 III, 151
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0063 III, 123
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0064 III, 152
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0066 III, 61, 93
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0068 III, 124; IV, 51
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0069 III, 157; V, 30
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0072 III, 93, 152; IV, 75
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0074 III.1; IV.1; V.1 324; 82; 41
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0075 IV, 110
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0077 IV, 96
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0082 III, 60
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0085 III, 93, 152; IV, 75
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0093 III, 139
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0117 III, 47; IV, 10, 47
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0118 IV, 16, 110
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0124 III, 86, 116, 141; IV, 51
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0127 IV, 16
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0133 IV, XXXII (+ n. 30, 88); V, 30
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0134 IV, 119
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0147 III, 69
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0153 V, 53
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0160 III, 128
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0164 III, 61
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0165 III, 89
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0166 III, 47, 49; IV, 51
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0167 III, 93, 152
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0170 V, 10
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0172 III, 151
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0174 III, 45, 55
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0176 IV, 119; V, 21
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0179 III, 45
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0180 III, 94
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0182 III, 102, 151; IV, 33
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0186 III, 123
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0187 III, 63, 72, 124
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0190 III, 151
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0204 III 18, 350
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0209 IV, 155
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0210 III, 321, 325
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0223 III, 152; V, 30
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0239 V, 85
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0253 IV, 6, 22
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0263 IV, 10; V, 112
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0748 IV, 143, 150
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 1371 Catalogues IV, 129
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2091 III, 152
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2114 IV, 150
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2166 III, 61
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2209 V, 120
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2251 III, 194
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2363 III, 7, 71, 84, 101, 102, 178, 181, 227, 332, 335; IV, 56; V, 125, 132
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2364 IV, 10; V, 16
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2499 IV, 116, 143
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2513 III, 72, 100
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2520 III, 127; IV, 54, 75
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2525 IV, 37, 43
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2532 IV, 150
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2551 III, 97
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2557 III, 100
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2641 III, 7
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2676 III, 71, 102, 335
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2804 III, 54, 63, 101
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 3062 III, 61, 95, 191
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 3081 V, 33
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) Metochion tou Panagiou Taphou (ΜΠΤ) 183 XXVIII, n. 18
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) Metochion tou Panagiou Taphou (ΜΠΤ) 227 XXXIX, n. 103
Athēna Μουσείο Μπενάκη Μπ. 068 V, 51, 141
Athēna Μουσείο Δ. Λοβέρδου fonds principal 012 V, 32, 33
Athēna Μουσείο Λαϊκής Τέχνης fonds principal Eureteriou 913 V, 33
Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Graec. 4°.66 (368) Datation vers 1200 143
Hagion Oros Βιβλιοθήκη του Πρωτάτου fonds principal 011 (Lambros 11) 72, 335
Hagion Oros Βιβλιοθήκη του Πρωτάτου fonds principal 020 (Lambros 20) 47
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0128 348
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0266 121, 123
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0456 52
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0671 270
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0879 99
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0925 104, 181
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0938 344, 347-348
Hagion Oros Μονή Βατοπεδίου fonds principal 0949 III 11, 317, 318
Hagion Oros Μονή Χιλανδαρίου fonds principal 105 (Lambros 326) 335
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0001 (Lambros 3535) 94
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0002 (Lambros 3536) 57
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0021 (Lambros 3555) 22, 94
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0034 (Lambros 3568) 330
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0070 (Lambros 3604) 37, 328
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0071 (Lambros 3605) 37
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0080 (Lambros 3614) 348
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0083 (Lambros 3617) 125
Hagion Oros Μονή Διονυσίου fonds principal 0587 47, 102
Hagion Oros Μονή Δοχειαρίου fonds principal 129 (Lambros 2803) 310
Hagion Oros Μονή Αγίου Παντελεήμονος fonds principal 0006 (Lambros 5512) 72, 84
Hagion Oros Μονή Αγίου Παντελεήμονος fonds principal 0031 (Lambros 5537) 152
Hagion Oros Μονή Ιβήρων fonds principal 0005 (Lambros 4125) III 343
Hagion Oros Μονή Καρακάλου fonds principal 011 (Lambros 1524), Mon. 095 96
Hagion Oros Μονή Κουτλουμουσίου fonds principal 090 (Lambros 3159) 22
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Α 086 (Eustratiades 0086) 22
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Α 113 (Eustratiades 0113) 335, 347
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Α 118 (Eustratiades 0118) 335
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Β 018 (Eustratiades 0138) Études sur le manuscrit 330
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Γ 131 (Eustratiades 0371) 41
Hagion Oros Μονή Μεγίστης Λαύρας fonds principal Δ 075 (Eustratiades 0451) 52
Hagion Oros Μονή Παντοκράτορος fonds principal 047 (Lambros 1081) 344, 347
Hagion Oros Μονή Φιλοθέου fonds principal 002 (Lambros 1765) 22
Hagion Oros Μονή Φιλοθέου fonds principal 003 (Lambros 1766) 22
Hagion Oros Μονή Φιλοθέου fonds principal 033 (Lambros 1796) 3, 12, 22
Hagion Oros Μονή Σταυρονικήτα fonds principal 013 (Lambros 0878) 16, 30, 318
Hagion Oros Μονή Σταυρονικήτα fonds principal 027 (Lambros 0892) 178, 345
Hagion Oros Μονή Σταυρονικήτα fonds principal 043 (Lambros 0908) 318
Istanbul Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghias 176 342
Istanbul Πατριαρχική βιβλιοθήκη Skeuophylakiou 03 342
Istanbul Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Gayri İslami Eserler (G. İ.) 008 IV, 66
Istanbul Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Gayri İslami Eserler (G. İ.) 013 V, 140; V, 141
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Hagiou Saba 002 22, 30
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Monê Abraham 018 138, 139
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghiou Taphou 013 16, 30, 41, 318
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghiou Taphou 021 76, 81, 97
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghiou Taphou 024 2
Jerusalem Πατριαρχική βιβλιοθήκη Timiou Staurou 055 7, 30
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 007 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 018 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 019 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 024 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 047 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 078 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 080 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 082 V, 32, 33
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 128 V, 32
Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 203 IV, 95
Meteōra Μονή Μεταμορφώσεως fonds principal 544 III, 16
Meteōra Μονή Μεταμορφώσεως fonds principal 548 III, 89
Meteōra Μονή Μεταμορφώσεως fonds principal 591 III, 2, 3, 12, 13, 320; V, 102
Oxford Bodleian Library Auct. D. 2. 17 (Misc. 001) N° I/71 I 349-350
Oxford Bodleian Library Auct. D. inf. 2. 17 (Misc. 013) III/1 184-185
Oxford Bodleian Library Auct. E. 2. 16 (Misc. 044) Catalogues 142-143 (n° 94)
Oxford Bodleian Library Auct. E. 5. 11 (Misc. 076) 316
Oxford Bodleian Library Auct. T. inf. 1. 01 (Misc. 310) N° 14 25-26, Pl. 67-69, 72
Oxford Bodleian Library Auct. T. inf. 2. 06 (Misc. 305) 316-317
Oxford Bodleian Library Barocci 003 Catalogues 14-15
Oxford Bodleian Library Barocci 029 III 346-347
Oxford Bodleian Library Barocci 031 III 344-345
Oxford Bodleian Library Canon. gr. 051 N°168 255
Oxford Bodleian Library Clarke 05 N° I/55 342
Oxford Bodleian Library Cromwell 09 Catalogues 78-80, pl. 193-194
Oxford Bodleian Library Laud gr. 03 III 342-343
Oxford Bodleian Library Laud gr. 33 330
Oxford Bodleian Library Laud gr. 66 Catalogues 138-139 (n°92)
Oxford Bodleian Library Laud gr. 82 Catalogues Nr. 126 193-195, Abb. 475-482
Oxford Bodleian Library Lyell 91 Catalogues 3.1 339
Oxford Bodleian Library Roe 01 3.1, p. 127-129
Oxford Bodleian Library Selden Supra 06 III 347-348
Oxford Bodleian Library Selden Supra 28 N° 187 I 280-281; II 216-218 (pl. 651-656)
Oxford New College fonds principal 044 Probablement le même scribe que le ms. Oxford, Bodl., Auct. E.2.16 ; les deux mss, identiques d'un point de vue codicologique, formaient sans doute originellement un unique volume 142-143
Parma Biblioteca Palatina Palat. 0005 333 (t. 3)
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0014 183, 198
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0020 61, 81, 97
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0024 13
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0027 18, 60, 70
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0029 7, 8, 321
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0033 22, 27, 326
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0039 13
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0043 16, 18, 22, 30, 41, 45, 47, 318
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0044 18, 30, 32
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0070 22
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0071 30
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0081 227
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0136 15
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0140 74
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0218 122, 127
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0219 250
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0220 160, 200
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0245 52, 68
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0262 152
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0265 121, 194
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0275 167
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0381 243
Patmos Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου fonds principal 0514 236
Sankt-Peterburg Российская Национальная Библиотека (РНБ) Ф. № 906 (Gr.) 054 (Granstrem 103, 146) 25-26, pl. 14
Sankt-Peterburg Российская Национальная Библиотека (РНБ) Ф. № 906 (Gr.) 282 (Granstrem 103, 146) 25-26, pl. 14
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0213 13 (t. III)
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0228 345 (t. III), 33 (t. IV)
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0417 8-9 (t. III)
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0500 335 (t. III)
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0512 331 (t. III), 27 (t. IV), 125 (t. V)
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 2123 343 (t. III)
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Urb. gr. 002 128

Oeuvres

Nom Remarque Type Commentaire Tome Pages
Versus et epigrammata, Incipit "ἀρρωγὸς αὐτὸς...τὴν σωτηρίαν" (epigramma anagraphicum copistae) - dodecasyllable - transcription after Hutter (1982), p. 350. - please note that DBBE Type 2175 combines both this epigram and <Incipit "ἀρρωγὸς αὐτὸς... ἡμέρᾳ τῇ τῆς δίκης> into a single type. I 350