Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 71026

Type de cote : Actuelle

Remarque : Wiener Dioskurides (Dioscoride de Vienne)

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes RGK I RGK II RGK III Pinakes - auteur
Κωνσταντινούπολις, Μονὴ Προδρόμου Πέτρας possesseur
 • 106506
Ἰωάννης Χορτασμένος 14-15 1370-1436/1437 πατριαρχικὸς νοτάριος ; métropolite de Selymbria copiste Il recopie en minuscule le texte initialement écrit en majuscule
 • 105691
 • 191
 • 252
 • 315
 • 674

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Wien ÖNB num. med. gr. 001

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
2437 Nessel, 1690, Breviarium et supplementum commentariorum Lambecianorum, sive catalogus, aut recensio specialis omnium codd. mss. graecorum, necnon linguarum orientalium biblioth. Caesareae Vindobonensis
2443 Hunger and Kresten, 1969, Katalog der griechischen Handschriften der Oesterreichischen Nationalbibliothek, II. Codices Juridici et Medici

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Wellmann, 1906, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De Materia Medica Libri quinque. Volumen II quo continentur libri III et IV Sigle C Praefatio p. XVI-XVIII

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Papathômopoulos, 1971, Prolégomènes à une nouvelle édition des "Ixeutiques" de Dionysios

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Bianconi, 2022, Il Codex Vaticanus a Bisanzio. Vicende e figure di una storia millenaria
Acerbi, 2012, Commentari, scolii e annotazioni marginali ai trattati matematici greci
Aletta, 2008, Per una puntualizzazione cronologica del Morgan 652 (Dioscoride) 774
Anderson, 2022, The Creation of the Illustrated Octateuch
Bernabò, 2010, Tre recuperi dell'antico. Una introduzione alla collezione di Niceta
Bernabò, 2019, Il Fisiologo di Smirne e altri due manoscritti miniati del primo periodo paleologo
Bianconi, 2013, Libri e paratesti metrici a Bisanzio nell’XI secolo. In margine a una recente pubblicazione 311
Bianconi, 2018, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio
Bravo García and Pérez Martín, 2005, El Escorialensis Τ. III. 4: Un códice con las obras de Demetrio Crisoloras copiado por Josafat de Hodegos y Esteban de Midia 455
Brubaker, 2000, Greek Manuscript Decoration in the Ninth and Tenth Centuries : Rethinking Centre and Periphery 529 (+ n. 68)
Cariou, 2017, Un nouveau manuscrit de la paraphrase aux Ixeutiques de Denys dans les papiers de Conrad Gessner. Avec une note sur le "scribe de Bruxelles" 244
Cassin and Cronier, 2018, Du Prodrome de Pétra à la Sainte-Trinité de Chalki : Jean le Jeûneur, Georges Doukas Nestongos et l’histoire du Prodrome après 1453 26-27 n. 60
Cataldi Palau, 2008, The Manuscript Production in the Monastery of Prodromos Petra (Twelfth-Fifteenth Centuries)
Cataldi Palau, 2008, The Library of the Monastery of Prodromos Petra in the Fifteenth Century (to 1453)
Cataldi Palau, 2008, Learning Greek in Fifteenth-Century Constantinople
Cesaretti and Ronchey, 2014, Eustathii Thessalonicensis Exegesis in canonem iambicum pentecostalem 223 (n. 190) ; 248-249
Congourdeau, 2015, Bizans Payitahtında Tıp Sanatı, Âlimlik ve Uygulama. Medical Arts, Erudition, and Practice in the Byzantine Capital 95
Crisci, 1996, Scrivere greco fuori d’Egitto: Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egitziana dal IV secolo a. C. al VII d. C. 29, 101
Crisci, 2003, Papiro e pergamena nella produzione libraria in Oriente fra IV e VIII secolo. Materiali e riflessioni 102
Cronier, 2006, Quelques aspects de l'histoire du texte du De materia medica de Dioscoride 45 n. 8, 59
Cronier, 2009, L'Herbier alphabétique grec de Dioscoride: quelques remarques sur sa genèse et ses sources textuelles
Cronier, 2012, Un manuscrit méconnu du 'De materia medica' de Dioscoride: New York, Pierpont Morgan Library, M. 652 96, 102, 107-110, 111 n. 56, fig. 1 et 4
Cronier, 2013, Comment Dioscoride est-il arrivé en Occident? À propos d'un manuscrit byzantin, de Constantinople à Fontainebleau Modèle d'une partie des illustrations du Paris. gr. 2183 193, 201 n. 50, 203, 204
Cronier, 2015, Bizans’tan Araplara Dioskorides’in De Materia Medicası’nın Elyazması Geleneği The Manuscript Tradition of Dioscorides’ De Materia Medica from Byzantium to the Arabs 136 (fig. 1), 139
Cronier, 2020, Les extraits de Dioscoride dans le Recueil des simples d’Ibn al-Bayṭār 315, 316
Cronier, 2023, À l’origine du Breviarium medicaminum omnium de Stéphane d’Antioche: un manuscrit de Dioscoride (Paris. gr. 2179) 271 n. 48
D'Ottone, 2023, Graeco-Arabica: prospettive di studio 231
De Gregorio, 2022, Working in the Imperial and Patriarchal Chanceries 443
De Gregorio, 2023, Chapter 11 Working in the Imperial and Patriarchal Chanceries 443
de Martini and Murace, 2021, Nota comparativa sulle relazioni tra il cosidetto Paradoxographus Palatinus e la Parafrasi degli Ἰξευτικά 3, n. 8 ; 4, 8-14
Degni, 2008, I manoscritti dello 'Scriptorium' di Gioannicio 219 n. 147
Degni, 2020, I testi scientifici nell’Italia meridionale bizantina: forme, modelli, circolazione 813 n. 48
Der Nersessian, 1933, The Date of the Initial Miniatures of the Etchmiadzin Gospel 338 n. 54
Evangelatou-Notara, 2000, Χορηγοί, κτήτορες, δωρητές σε σημειώματα κωδίκων. Παλαιολόγειοι χρόνοι 95, 259
Fausti, 2010, Su alcune traduzioni cinquecentesche di Dioscoride: da Ermolao Barbaro a Pietro Andrea Mattioli 195
Förstel and Vinourd, 2021, Reliures constantinopolitaines des XIVe et XVe siècles: questions de localisation et de datation 226 (pl. 11)
Freni, 2024, I capitoli sulla σεληναία e l’ἑλλεβορίνη: due aggiunte al Carmen de viribus herbarum 43 (n. 2); 46 (n. 15); 52-53
Gamillscheg, 1995, Von Juliana Anicia zu Aldus Manutius
Gamillscheg, 2007, Das Geschenk für Juliana Anicia. Überlegungen zu Struktur und Entstehung des Wiener Dioskurides
Garzya, 1963, Dionysii Ixeuticon seu De aucupio libri tres in epitomen metro solutam redacti
Gastgeber, 2013, Dioskuridiana. Miscellanea zum Wiener Dioskurides Codex Med. gr. 1
Gastgeber, 2020, Ogier Ghislain de Busbecq und seine griechischen Handschriften 156, 162
Gastgeber, 2022, Lateinische Texte und Übersetzer der Paläologenzeit in Konstantinopel. Der Beitrag der Kanzleien des Kaisers und des Patriarchen A propos des annotations en latin par Ioannes Chortasmenos 51
Gastgeber, 2024, Byzantinische Soziographik: Der griechische Schreiber und seine Handschrift
Gualandri, 1968, Incerti auctoris in Oppiani Halieutica paraphrasis
Havice, 2021, Illuminated Manuscripts: Secular 483, 485-487 (et 486, Fig. 30.2), 488
Irigoin, 1966, Structure et évolution des écritures livresques de l'époque byzantine 257
Irigoin, 1998, Bernard de Montfaucon et la Palaeographia Graeca 218
Jacques, 2006, La contribution d'Eutecnius à l'édition des 'Alexipharmaques' de Nicandre
Kádár, 1978, Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts
Kominko and Kominko, 2011, Visions and Meanings: Personifications in the Octateuch Cycles 133
Krause, 2022, Divine Inspiration in Byzantium: Notions of Authenticity in Art and Theology 59–62, Figs. 1.13 (f. 4v), 1.14 (f. 5v)
Lazaris, 2005, À propos du Nicandre de Paris (Suppl. gr. 247), son illustration et son modèle 223 n. 18
Lazaris, 2010, Art et science vétérinaire à Byzance
Lazaris, 2010, L'illustration des disciplines médicales dans l'Antiquité : hypothèses, enjeux, nouvelles interprétations
Lazaris, 2013, L’image paradigmatique : des Schémas anatomiques d’Aristote au De materia medica de Dioscoride
Lucà, 2012, Testi medici e tecnico-scientifici del Mezzogiorno greco 586
Lucà, 2014, La produzione libraria 152 n. 74
Lucà, 2020, Chrysostomica minima e il Monte Athos 94 n. 26
Lucà, 2022, Italograeca, I: Manoscritti nuovi o poco noti allestiti nel mezzogiorno medievale di lungua greca (con una premessa sulla produzione libraria calabro-sicula) 118
Manfredi and Potenza, 2022, I codici greci di Niccolò V. Edizione dell’inventario del 1455 e identificazione dei manoscritti. Con approfondimenti sulle vicende iniziali del fondo Vaticano greco della Biblioteca Apostolica Vaticana
Marchetti, 2010, Un manoscritto "senza pari": le illustrazioni 43, 54
Marchetti, 2016, La trasmissione delle illustrazioni del Dioscoride di Vienna negli anni intorno alla caduta di Costantinopoli (Cod. Banks Coll. Dio. 1, Natural History Museum, Londra; Ee. V. 7, Cambridge University Library, Cambridge; e C 102 sup., Biblioteca Ambrosiana, Milano)
Marchetti, 2018, Illustrated medical manuscripts in late Palaiologan Constantinople and their fortune in sixteenth-century Italy 319, 320
Marganne, 2009, Aspects chirurgicaux du Codex de Nicétas dans les affections articulaires
Marganne, 2010, Le codex de Niketas et la médecine byzantine 52, 53
Martínez Manzano, 2012, De Corfú a Venecia: el itinerario primero del Dioscórides de Salamanca 148 n. 70, 153
McCabe, 2007, Byzantine encyclopaedia of horse medicine: the sources, compilation, and transmission of the Hippiatrica pl. 22
Mejor, 2000, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów 74, 98-99, 260
Miguet, 2024, <i>Viatique du voyageur</i> d'Ibn al-Ǧazzār. Histoire du texte grec, de la Sicile à Constantinople 317, 470, 477
Mioni, 1959, Un ignoto Dioscoride miniato (Il codice greco 194 del Seminario di Padova) 347
Mondrain, 1998, Les signatures des cahiers dans les manuscrits grecs 23-24, 25
Mondrain, 2000, La constitution de corpus d'Aristote et de ses commentateurs aux XIIIe-XIVe siècles 17
Mondrain, 2004, Les manuscrits grecs de médecine 273, 276, 280
Mondrain, 2005, Traces et mémoires de la lecture des textes : les 'marginalia' dans les manuscrits scientifiques byzantins 3, 14
Mondrain, 2010, Démétrios Angelos et la médecine: contribution nouvelle au dossier 303 n. 29
Müller, 2012, Ein vermeintlich fester Anker. Das Jahr 512 als zeitlicher Ansatz des "Wiener Dioskurides"
Orsini, 2013, Scrittura come immagine. Morfologia e storia della maiuscola liturgica bizantina
Orsini, 2016, La maiuscola ogivale inclinata. Contributo preliminare 101, 115 (+ pl. 7a-c)
Orsini, 2019, Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books 68, 73, 79, 80, 93, 148 + n. 346, 149 Fig. 57–59, 155, 157, 161
Papathômopoulos, 1976, Ἀνωνύμου παράφρασις εἰς τὰ Διονυσίου Ἰξευτικά
Parpulov, 2015, The codicology of ninth-century Greek manuscripts 168 n. 42-43
Pérez Martín, 2004, La Geografía erudita de Constantinopla 77 n. 111
Petit, 2010, La tradition manuscrite du traité des Simples de Galien. Editio princeps et traduction annotée des chapitres 1 à 3 du livre I
Petrou, 2020, Intellectual Relationships between the Byzantine and Serbian Elites during the Palaiologan Era 76-77 (fig. 3.2)
Pietrobelli, 2020, Un manuscrit perdu de Galien retrouvé à Cracovie 301
Pontani, 2011, Sguardi su Ulisse: la tradizione esegetica greca all'Odissea
Rhoby, 2010, Zur Identifizierung von bekannten Autoren im Codex Marcianus graecus 524 170 n. 18
Roberts, 2022, Hierotechnicians by Name and their Middle Byzantine Fame "the Vienna Dioskorides" 193
Ronconi, 2003, La traslitterazione dei testi greci: una ricerca tra paleografia e filologia
Schreiner, 1991, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca Vaticana
Stefec, 2012, Die griechische Bibliothek des Angelo Vadio da Rimini 145 n. 191
Thomas, 2019, The Illustrated Dioskourides Codices and the Transmission of Images during Antiquity
Tomè, 2017, Greek Studies in Giovanni Tortelli's Orthographia. A World in Transition 117 n. 138
Tondini, 2023, Origenes brevior: Studi sulla tradizione del Commento a Matteo (con l’edizione dei libri 12 e 13)
Touwaide, 1985, Un recueil grec de pharmacologie du Xe siècle illustré au XIVe siècle: le Vaticanus gr. 284 20, 47
Touwaide, 1992, Les deux traités de toxicologie attribués à Dioscoride : tradition manuscrite, établissement du texte et critique d’authenticité 299 n. 38
Touwaide, 1997, Une note sur la thériaque attribuée à Galien 475
Touwaide, 2006, The development of Paleologan Renaissance. An analysis based on Dioscorides’ De materia medica
Touwaide, 2009, Byzantine Medical Manuscripts. Towards a new catalogue with a specimen for an annotade checklist of manuscripts based on an index of Diels' catalogue 456-457 (n. 14), 463, 477-478 (n. 172), 493, 504
Turco, 2001, La Diatheke del fondatore del monastero di S. Giovanni Prodromo in Petra e l'Ambr. E 9 sup. 333 n. 41
Valerio, 2022, A Short History of the Greek Colophon from the Beginnings to Modern Times
Weitmann, 2013, Zu Charakter und Genese des Herbariums des Wiener Dioskurides passim ; Abb. 1, 3-5, 7
Wilson, 1987, Aspects of the Transmission of Galen 50
Zorzi and Giacomelli, 2022, Tra Oriente e Occidente. Dotti bizantini e studenti greci nel Rinascimento padovano. Catalogo della mostra tenutasi presso i Musei Civici di Padova in occasione del 24° Congresso Internazionale di Studi Bizantini (Venezia-Padova, 22-27 agosto 2022) 107, 119-122
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 261
0287w Mokret︠s︡ova et al., 2003, Материалы и техника византийской рукописной книги [Materials and techniques of Byzantine manuscripts] 247
0855da Stefec, 2012, Zur Schnittdekoration Kretischer Handschriften 502 n. 2
0980d Pérez Martín, 2008, Encuadernaciones bizantinas en los manuscritos griegos de España Conserve sa reliure effectuée en 1405-1406 137
1004e Bernabò, 2011, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana
2448d Gastgeber, 2014, Miscellanea Codicum Graecorum Vindobonensium II. Die griechischen Handschriften der Bibliotheca Corviniana in der Österreichischen Nationalbibliothek. Provenienz und Rezeption im Wiener Griechischhumanismus des frühen 16. Jahrhunderts
2455o Gastgeber, 2010, Die Sammlung griechischer Fragmente der Österreichischen Nationalbibliothek

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-485 06 in.

Témoins (6)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002-387 Dioscorides Pedanius De materia medica
 • TLG 0656.001
Herbarius alphabeticus 06 in. Herbarius, secundum alphabetum, cum figuris
 • IRHT
388-392 Medica Carmen de uirtutibus herbarum anonymi medici 06 in. Cum paraphr.; ed. E. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit, II, Göttingen 1964, p. 23-38 ; f. 392v uacuum
 • IRHT
393-437v Eutecnius Paraphrasis In Nicandri Theriaca 06 in. Sine tit. sed cum subscr.; cum figuris ; ed. I. Gualandri, Eutecnii Paraphrasis, Milan 1968 et M. Papathomopoulos, "Eutecniou paraphraseis", Ioannina 1976, p. 1-52 : f. 438 uacuum
 • IRHT
438v-459v Eutecnius Paraphrasis In Nicandri Alexipharmaca 06 in. Ed. M. Geymonat, Eutecnii paraphrasis, Milan 1976 et M. Papathomopoulos, "Eutecniou paraphraseis", Ioannina 1976, p. 53-84
 • IRHT
460-473 Oppianus Anazarbensis Halieutica 06 in. Paraphrasis tantum ; ed. I. GUALANDRI, Incerti auctoris in Oppiani Halieutika paraphrasis, Milan, 1968 ; f. 473v uacuum praeter adnotationem
 • IRHT
474-485v Dionysius Philadelphenus Ixeuticon seu de aucupio 06 in. Anonym. Paraphrasis in DIONYSII PHILADELPHENI Ornithiaca siue Ixeutica, cum lacuna ; ed. M. Papathomopoulos, "Anônymou paraphrasis eis ta Dionysiou Ixeutica", Ioannina 1976
 • IRHT
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2 486-491 11

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
486-491v Liturgica Menologium 11 Fragmentum menologii mensis Ianuarii