Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 69935

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 32778
Venezia, numérisation gr. Z. 464

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
M. Bernabò, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2011
D. Bianconi, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta, Dossiers byzantins 5, Paris, Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2005
P. Cherubini (éd), Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno, Littera Antiqua 19, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2012
G. De Gregorio, « Osservazioni ed ipotesi sulla circolazione del testo di Aristotele tra Occidente e Oriente », Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del Seminario di Erice (18-25 settembre 1988), Biblioteca del “Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Università di Perugia” 5, Spoleto (Perugia), Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1991, p. 475-498 489 n. 26
G. De Gregorio, , « La scrittura greca di età paleologa (secoli XIII-XIV). Un panorama », dans F. Magistrale (éd), Scrittura memoria degli uomini, Bari, Ecumenica editrice, 2006, p. 81-138 93, pl. 15
N. Gaul, « The Twitching Shroud Collective Construction of Paideia in the Circle of Thomas Magistros », Segno e Testo, 5, 2007, p. 263-340 275
F. Guidetti (éd), A. Santoni (éd), Antiche stelle a Bisanzio. Il codice Vaticano greco 1087, Seminari e convegni, Pisa, Edizioni della Normale, 2013
H. Günther, The Manuscripts and the Transmission of the Paleologan Scholia on the Euripidean Triad, Hermes 68, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1995
D. Harlfinger, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften I, Berlin, Nikolaus Mielke, 1974
J. Irigoin, Les scholies métriques de Pindare, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes 310, Paris, Honoré Champion, 1958
S. Martinelli Tempesta, , « Il codice Milano, Biblioteca Ambrosiana B 75 sup. (gr. 104) e l'evoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 171-186, 769-773 183
T. Martínez Manzano, Constantino Láscaris. Semblanza de un humanista bizantino, Nueva Roma 7, Madrid, Consejo superio de investigaciones científicas, 1998
I. Pérez Martín, « El Libro de actor. Una traducción bizantina del Speculum doctrinale de Beauvais (Vat. gr. 12 y 1144) », Revue des études byzantines, 55, 1997, p. 81-136 95 n. 72
I. Pérez Martín, « El 'estilo salonicense' : un modo de escribir en la Salónica del siglo XIV », I manoscritti greci tra riflessione e dibattito : Atti del 5 Colloquio internazionale di paleografia greca, Cremona, 4-10 ottobre 1998, Papyrologica Florentina 31, Firenze, Gonnelli, 2000, p. 311-331 317 (n. 32) ; 322
I. Pérez Martín, « Estetica e ideologia nei manoscritti bizantini di Platone », Rivista di Studi bizantini e neoellenici, 42 (Omaggio a Lidia Perria), 2005, p. 113-135 123
I. Proietti, « ΔΙΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΑΣ ΣΤΡΟΦΑΣ : una nuova mise en page nell'edizione tricliniana di Eschilo (Neap. II F 31) », Scripta, 9, 2016, p. 117-125 119 (n. 4)
O. Smith, « Tricliniana II », Classica et mediaevalia, 43, 1992, p. 187-229 201
D. Speranzi, Omero, i cardinali e gli esuli. Copisti greci di un manoscritto di Stoccarda, Clásicos Dykinson Monografías, Madrid, Dykinson, 2016 80
0255 A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, Urbana, Chicago, London, University of Illinois Press, 1972

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (14)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001r-v Versus et epigrammata Varia 14 Epigrammata sex, tria in mortem regis Michaelis (f. 1), ed. Geanakoplos, 1959, 382-383; tria in Manuelem Phakrasem (f. 1r-v), ed. Nicol, 1968, 249; poemata duo (f. 1v), primum in divitem, cf. inc. infra; alterum in uitam hominis, ed. Krumbacher, 780
Incipit
ΗΡΘΗΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΗΣ
002--13 Hesiodus Scutum 14 1316-1319 Cum Iohannis Pediasimi scholiis in margine et glossis interlinearibus
002--13 Iohannes Pothus Pediasimus Scholia in Hesiodi Scutum 14 1316-1319
014-19v Iohannes Pothus Pediasimus Technologia in Hesiodi Scutum 14 1316-1319 Succedit scholium in Theogoniam (ed. Schultz , 1910, 33)
Incipit
Οἵα ἢ ὁποία
  • IRHT inc.
020--46 Hesiodus Opera et dies 14 1316-1319 Cum glossis interlinearibus et nonnullis glossis in margine
020--78 Manuel Moschopulus Scholia in Hesiodi Opera et dies 14 1316-1319 Ff. 20-46 in marginibus ad textum; ff. 46v-78 scholia tantum
078v-84 Iohannes protospatharius Commentarium in Hesiodi opera et dies 14 1316-1319
084v-116 Iohannes Tzetzes Glossae in Hesiodi Opera et dies 14 1316-1319 Capita a : TRICLINIUS DEMETRIUS selecta
116v-143v Proclus philosophus In Hesiodi Opera et dies 14 1316-1319 Excerpta; capita a : TRICLINIUS DEMETRIUS selecta; f. 144r-v uacuum
145--169 Triclinius Demetrius Scholia in Hesiodum 14 1316-1319 Scholia in Theogoniam
145--184v Hesiodus Theogonia 14 1316-1319 Cum glossis interlinearibus et scholiis in margine (ff. 145-169v); scholia antiqua in Theogoniam (ff. 170-184v)
185-218 Iohannes Galenus Allegoria In Hesiodi Theogoniam 14 1316-1319
Incipit
Κεράμεια τὸν πίθον
  • IRHT inc.
218v-220 Iohannes Galenus Allegoria In Homeri Iliadem 14 1316-1319
Incipit
Καί τινα τῶν σωμάτων, οἷς οὐκ ὀλίγον τὸ δυσειδές
  • IRHT inc.
220v-224v Michael Psellus Opera 14 1316-1319 Mythologica quaedam : Allegoriae duae de Tantalo (ff. 220v, 221-223), de Sphinge (ff. 220v-221); de reconcilatione Vulcani (ff. 223-224v); sequuntur mythologica varia : de Thaygete et Electra (f. 225), excerpta vaticana (f. 225r-v)
Incipit
Παίξωμεν καὶ ἡμεῖς
  • IRHT inc.