Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Remarque

R. E. CARTER, Codices Chrysostomici Graeci. V : Codicum Italiae. Partem Priorem… (Documents, Études et Répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes), Paris, 1983

Temoins (1085) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev.
Italia Bologna Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio Mss. A 0001 005-362v 11 Homiliae 1-45
Italia Bologna Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio Mss. A 0016 001-323v 10 Homiliae 1-32, cum lacuna; hom. 20 differt ab editis.
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2373 (582) 143-144v Catena Iohannis Drungarii 11 Prologi tantum
Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2412 (585) 153-162v 13-14
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2412 (585) 162v-169 Recensio prima 0881y 13-14
Incipit
Φέρε δὴ ἀπαντλήσω σου τῆς ῥαθυμίας τὸ ἕλκος
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2412 (585) 169v-188 0881y 13-14 Ep. altera (ed. Nikolopoulos, p. 423-449), sed ep. 3 ad Olympiadem secundum R(III)599, p. 372
Incipit
Καὶ τὰ σώματα σφοδροῖς παλαίσαντα πυρετοῖς
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2412 (585) 188v-203 13-14 In Ps. 140
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2412 (585) 203-210 13-14 PG 60, 747-752
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2534 (584) 003-44v, 51-89v, 99-104v 11 Cum lacuna, des. mut. (M. 56, 141, lin. 11)
Desinit
τὴν αἰτίαν τῆς
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2534 (584) 091-98v, 45-50v, 105-178 11 Cum lacunis
Incipit
Φέρε δὴ λοιπὸν εἰς τοὺς ἀπίστους
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2534 (584) 178-189v 11 Des. mut. (M. 48, 802, lin. 28)
Desinit
τῶν ἁγίων· μήτε
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2702 113-118v 15
Incipit
Ὅταν ἡ ψυχὴ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ἰδίου σώματος
 • IRHT inc.
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 2775 (640) 216v-217v 0156hb 12
Incipit
Εἰ καὶ Πράξεις τῶν ἀποστόλων τὸ βιβλίον ἐπιγράφεται
Desinit
οὗ ὁ ἔπαινος, λέγων, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. 3639 01-52v 16 Homiliae 31-38, des. mut. (M. 53, 352, lin. 7 ab imo)
Desinit
οὐκ ἐπιθυμίας
Italia Bologna Biblioteca Universitaria Mss. Carpetta 596. HH. 7 001r-v 16 Fragmentum 5 : homilia 1, des. mut. (M. 53, 21*-22*, lin. 7 ab imo)
Desinit
φάρμακον
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 037-40 0124 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 088v-92 0848 16 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Εὔκαιρος ἡμέρα ὁσία ἑορτὴ καὶ πάνδημος χάρα
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 103 16
Incipit
Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, φησίν, οὗτος σωθήσεται, λέγει ὁ Κύριος
Desinit
οὕτῶς ἐποίει Ἰὼβ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 148v-150 1497-1497b 16 Des. ab editis diuersus (cf. PG 59, col. 494, lin. 4 ab imo)
Desinit
ἀντὶ στεφάνου, καὶ οἱ τοῦ Πέτρου ἧλοι... ὑπὲρ ἡμῶν πάντα τὰ σωτήρια ἐξαιτήσασθε, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 150-151v 1128f 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 151v-158v 16 De paenitentia et confessione (in Ps. 50, M. 55, 567, 14 etc.; In Ss. Petrum et Eliam, M. 50, 725, 17 etc.)
Incipit
Ὅταν ἁμάρτῃς μὴ ἀπογνῷς ἑαυτοῦ
Desinit
αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐλέγξουσιν αὐτούς
 • IRHT inc.
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 176-179v 1905-1905a 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 183-190 1914m 16 Anonymus cod. Cfr. CCG V, Append. 37a
Incipit
Πολλοὶ μὲν καὶ ἀναρίθμητοι τῶν Χριστιανῶν
Desinit
τῷ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον· ὅτι σοὶ πρέπει...
 • IRHT inc.
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 190v-192v 16 Anonymus cod.
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 192v-200v De Epiphania (CCG V, Appendix 55a) 1948-1948b 16
Incipit
Χριστὸς τῷ κόσμῳ ἐπεφάνη˙ πάντες πιστοὶ
Desinit
τὸν χαλεπὸν τῆς φιλοχρηματίας συντρίψαντες ζυγὸν πτερώσωμεν ἑαυτοὺς πρὸς τὸν οὐρανόν· χάριτι...
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 214v-216v, 221r-v 1925 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 255v-258 Recensio commixta 1085c 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 403-405v 0859 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 410v-413 16 Ab editis diuersus, des. imperfectus (PG 59, 562, lin. 33 ab imo)
Desinit
ἀποδώσω τὸν λόγον
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 414 16 ff. 414v-416v uacua
Incipit
Ἐν σπηλαίῳ τίκτεται· καὶ τῇ χειρὶ τὰ πάντα βαστάζει
Desinit
ὁ Γαβριὴλ τὸν ἀσπασμόν· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 426v-430v Recensio breuior 1144-1144c 16
Incipit
Ἡνίκα δὲ Μαρία ἤκουσεν ἀπὸ τοῦ κυρίου
Desinit
ἀξιωθῆναι καὶ ἡμᾶς τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ ἀναπαύσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 439-441 1394 16 In dominica orthodoxiae (PG 132, 425-442) ; Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 442-446v 16 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 447-455v 16 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 457-462 16 Hom. 2, inc. ab editis diuersa
Incipit
Πολλάκις οἴδατε, ἀγαπητοί, πόλεμον καὶ νίκην
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 462-465 16
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 470-476 De consummatione saeculi (CCG V, Appendix 33) 16
Incipit
Ὅταν ἄρξωμαι τὰ περὶ τῆς συντελείας λαλεῖν, φρική μοι ἐπέρχεται
Desinit
καὶ βασιλείαν τηλικαύτην αὐτοῖς δοθῆναι παρὰ Χριστοῦ... ᾧ ἡ δόξα...
Italia Brescia Biblioteca Queriniana Mss. A. III. 03 525v-527v 1932-1932a 16
Italia Cava de' Tirreni Biblioteca Comunale Canonico Aniello Avallone Mss. B. I. 6 (30) 001-74v 12 Homiliae 21-32, inc. mut, des. mut, cum lacunis
Incipit
διὰ τοῦ προφήτου
Desinit
ἀλλοτρίαν ἀνελθεῖν πα[ραγενόμενος
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 008r-v Prooemium in Psalmos 14 Anonymus cod.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 008v-11v 14 f. 12r-v uacuum
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 013-14v 14 Iohannes Chrysostomus cod.
Desinit
δοξάσει ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· ὅτι αὐτῷ...
 • IRHT inc.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 014v-18 14 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον
Desinit
τοὺς ἀνθρώπους φονεῖς, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα...
 • IRHT inc.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 018-22v 14 Iohannes Chrysostomus cod.
Titulus initialis
Ἐπινικίους ἀνδριάντας οἱ βασιλεῖς
Desinit
τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 023-100v, 148 11 1027 N.B.: hom. in Ps. IV inc. ab editis diuersa, des. editis breuior (PG 55, col. 60, lin. 5 ante finem) ; hom. in Ps. VII, inc. ab editis diuersa ; hom. in Ps. XI des. editis paulo breuior (col. 149, lin. 15) ; hom. in Ps. XII des. editis multo breuior (col. 150, lin. 3 ab imo).
Incipit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη
 • IRHT inc.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 101-103v 14 Pars homiliae in Ps. XII tantum addita saec. XIV ad homiliam instaurandam, inc. imperf. (col. 150, lin. 17 ab imo) ; cf. supra f. 100v
Incipit
εἰς θάνατον
Desinit
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 103v-110 14 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. editis paulo breuior (PG 55, 558, lin. 15 ; Richard, p. 205, lin. 2 ante finem)
Titulus initialis
Ὥσπερ ὑβριζομένου δεσπότου
Desinit
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 110v-113v 14 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. imperf. (ed. Richard, p. 214, lin. 1)
Incipit
Καλὸς ὁ τοῦ προφήτου ψαλμός
Desinit
τὸν κόσμον ἐξηγόρησεν
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 113v-116v 14 Iohannes Chrysostomus cod. ; a superiore homilia non diuisa ; des. imperf. (ed. Richard, p. 222, l. 19) ; f. 117r-v uacuum
Incipit
Ἔργοις ὁμοῦ καὶ λόγοις
Desinit
οὐ τοκίζων
 • IRHT inc.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 118-121v, 124-127, 130-134, 137-140, 142v-145, 146 14 In Ps. XXXVII-XLII
Incipit
Ποίου Σαββάτου; οὐδὲ γὰρ τοῦ τυχόντος
Incipit
Οὐδὲ τοῦτον τοῖς Ἰουδαίοις διαφέρει
 • IRHT inc.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 121v-123v, 127-130, 134v-137, 140v-142v, 145-146 14 In Ps. 38-42.
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 142v-145 14 Cum commentario Hesychii Hierosolymitani
Incipit
Ψαλτῳδοὶ καὶ οὗτοι ψαλμοὺς
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 2 (36) 148-199v 11 1027 In Ps. XLIII-XLVIII ; hom. in Ps. XLIII des. editis paulo breuior (col. 182, lin. 4 ante finem) ; hom. in Ps. XLVII des. editis paulo breuior (col. 221, lin. 7 ab imo) ; hom. in Ps. XLVIII des. imperf. (col. 240, lin. 38).
Desinit
διακονίας. Καὶ τίς τοῦτον
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 3 (37) 009-15 11 1027 Expositio in Ps. 49, finis tantum ; uide sis ff. 1-8
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 3 (37) 015-74v 11 1027
Italia Cesena Biblioteca Malatestiana (BC) Mss. plut. D. XXVIII. 3 (37) 074v-190 11 1027
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0539 001-179 10 0975 Homiliae 47-88 tantum.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0566 143-151 1488 11
 • Bollandistes
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0575 281v-345v 11 Conciones 1-4
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 2119 038-40 1841 10 med.
 • Bollandistes
Italia Ferrara Biblioteca Comunale Ariostea Mss. Cl. II. 136 002-245v 0923 14 Homiliae 1-44, 49, 51, 87, 56-58, 62-64, 66 tantum
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 002-010v 1228cc 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 002-296 11 1057 Homiliae 1-39 ; ff. 291-297 suppleta saec. XVI (1/4) ad instaurandum codicem
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 010v-17v 1892p 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 017v-24 1898m 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 024-37 1895e 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 037-43 1665a 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 043-52 1914n 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 052-58v 1894m 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 058v-63v 1914s 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 063v-70v 1899f 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 070v-77v 1943 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 078v-85v 1944 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 085v-91 1933 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 091-99 1945m 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 266-274 1617v 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 06 274-279v 1617w 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 07 001-314 11 1057 Homiliae 46-90, cum lacuna
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 07 012-21 0853t 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 07 073-82 1984 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 07 132v-140v 1617x 11 1057
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 08 001-259v 11 Homiliae 1-30
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
 • IRHT inc.
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 08 042-50 0434c 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 09 001-38 16 (1/4) Homiliae 38-44
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 10 008 16 (1/4) Ep. V 32 ; praemittitur (ff. 1-7v) tabula ethicorum in Epistulas Pauli ad Romanos, Ephesios, I-II Thessalonicenses, Colossenses, I-II Corinthios, Philippenses ; praeit nota rubricata quae inc. Ἐπειδὴ ἔθος ἦν τῷ μακαριωτάτῳ Ἰωάννῃ τῷ Χρυσοστόμῳ
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 10 008v-216 16 (1/4)
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 10 216v-330 16 (1/4)
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 003-69v 10 Cum duabus lacunis ; praemittitur (ff. 1-2) tabula antiqua.
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 070-121v 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 122-128v 10 Des. mut. (PG 48, 802, lin. 5 ante finem).
Desinit
γαλήνην ἐργάσασθαι καὶ εἰρήνην
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 129-224 10 Orationes.1, 4-8, inc. mut., cum duabus lacunis
Incipit
ἑαυτῶν ἐπαινοῦντας δεσπότην
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 225-291v 10 Conciones 7 (inc. mut. PG 48, 1045, lin. 23), 1-4 (des. mut. PG 48, 1016, lin.14)
Incipit
ταῦτα ἀναλγήτως
Desinit
τὰ πεπλημμελημένα μετὰ
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 292-295v 0129m 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 292-322v 10 Homiliae 2-6, inc. mut. (PG 56, 108, lin. 19), cum lacuna
Incipit
δέδωκεν ὁ θεός
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 295v-302v 0129n 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 303-310v 0129p 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 310v-316 0129q 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 316-322v 0124 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 323-361v 10 Cum lacuna, des. mut. (PG 54, 708, lin. 10).
Desinit
τῶν ἐχθρῶν εἰς τοὺς
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 11 362-369v 10 Concio 7, inc. mut. (PG 48, 1048, lin. 1) ; des. ab editis paulum diuersa
Incipit
βαδίσαντας ἐν διηνεκεῖ
Desinit
πάντες ἐλευθερωθέντες τῶν ἀπορρήτων ἐκείνων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν· ὧν γένοιτο...
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 003-5 1187 10 Praemittitur (ff. 1-2) tabula homiliarum rubricata (praeter initia) a scriba saec. XIII-XIV exarata, titulos et initia complectens ; ff. 1-5 : chart., saec. XIII-XIV
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 005-10 1186 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 010-16v 1460t 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 016v-29 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 029-67 2026-2026g 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 067-78v 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 078v-106 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 106-114 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 114-119 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 119-137 10
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 137-163v 10 Homilia 3 lacunam praebet, quae in CCG V haud memoratur.
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 163v-230v 10 Conciones 7, 1-5
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 222-230v 2103i 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 230v-245v 1952k 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 245v-261 0939r-s 10 Homiliae 2-3 tantum (PG 49, 257-276)
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 261-270v 0129k 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 261-293v 0129k-q, 0124 10 Homiliae 1-3, 5-6
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 270v-275 0129m 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 275-282 0129n 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 282-287v 0129q 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 287v-293v 0124 10
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 12 293v-305v 1488d 10 Des. mut. (PG 51, 385, lin. 29)
Desinit
ὁ Πέτρος ἐβού[λετο
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 004-33 11 Praemittitur (ff. 1v-3) tabula homiliarum manu scribae codicis, titulos initia et argumenta complectens ; ff. 1 et 3v uacua
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 033-43 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 043v-52v Sermo 9 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 052v-65 1460z 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 065-76 1462t 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 076-90 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 090-118v 11 Homiliae 1-3
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 099v-109 1617y 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 119-128 1460x 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 128-135v 1460y 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 135v-142v Homilia 5 (Homilia de Iona, Daniele et ieiunio) 0941c 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 143-156v 11 Homilia 4
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 156v-163v 1186 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 163v-171 1460t 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 171-179v 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 179v-195 1488d 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 195v-203v 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 203v-212 11
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 212v-223v 2356 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 223v-240 2357 11
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 240-245 0939q 11 Cum lacuna unius fasciculi (inter ff. 243v et 244)
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 245-252v 11 Homilia 1
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 252v-268 0939r-s 11 Homiliae 2-3 tantum (PG 49, 257-276)
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 268-279 0488d 11 Cum lacuna unius fasciculi (inter ff. 275v et 276)
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 279-284 Recensio prima 0881yb 11 Ep. 125 ad Cyriacum 1, recensio prima
Incipit
Φέρε δὴ ἀπαντλήσω σου τῆς ῥαθυμίας τὸ ἕλκος
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 13 284v-297v 0881yc 11 Cum duabus lacunis, bifolio deperdito inter ff. 293v et 294 et 295v et 296
Incipit
Καὶ τὰ σώματα σφοδροῖς παλαίσαντα πυρετοῖς
Desinit
καρπωσώμεθα τὴν εὐφροσύνην
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 14 001-303v 11 Hom. 1-19, 21-30 cum lacunis inter ff. 143v et 144, 145v et 146, 296v et 297 ; hom. 30 des. mut. (PG 53, 282, lin. 10 ante finem).
Desinit
δυνήσῃ τὸν θεὸν
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 15 001-399v 11 Eclogae 1-32, 37, multis cum lacunis ; Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 16 001-265v 11 Eclogae 1-29, 31-32, cum lacunis inter ff. 17v et 18, 20v et 21 ; Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 16 261v-265 De eleemosynis et orationibus pro mortuis (CCG V, Appendix 5) 11
Incipit
Ἀκούσατε, παρακαλῶ, εἰ καὶ μὴ τοιοῦτόν τι γίνεται
Desinit
καὶ ἡμεῖς τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν· χάριτι...
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 16 265r-v 11 Des mut. (PG 59, 724, lin. 5)
Desinit
ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 33 061-71 1941 10-11 Cum lacuna inter ff. 66v et 67, cuius textum manus saec. XIII suppleuit
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 34 089av-95v 1144h 11, 13 Cum lacunis
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 052-55v 1128f 03.25 11 Cum lacuna; f. 56 : London, McCarthy BM 2453
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 057-74 Homilia 1 0426d 11 ff. 74v-75 uacua; f. 75v cum imagine
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 081-87 11 Ff. 87v-88 uacua; f. 88v cum imagine
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 097v-108v, 110-112v 1532-1532d 12.25? 11 Ordo foliorum perturbatus
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 109r-v, 127-134v, 016-24 Excerptum 1894e 12.25 11 Ordo foliorum perturbatus
 • Bollandistes
Italia Genova Biblioteca Franzoniana Mss. Urbani 38 158-161v In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 08.06 11 F.162 : London, McCarthy BM 2467 ; Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Α. β. 011 (gr. 205) 003r-v 09 in. Scriptura inferior ; des. mut (PG 52, col. 797, lin. 60).
Desinit
τῆς παρθένου παραδόξως
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 007 (gr. 321) 124-138 11 Inc. mut. (PG 59, 561, lin. 13) (ff. 123-137* secundum A. Rocchi)
Incipit
ὑμῶν ἐξέλειπεν
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 007 (gr. 321) 137-142v* 2103n 11 Anonymus cod. (ff. 138-143v secundum CCG V) ; des. ad editis diuersa
Desinit
Ἄνοιξον ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου, δέσποτα· πρός σε γὰρ καταφεύγομεν, δέσποτα, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ πατρὶ...
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 007 (gr. 321) 143v-153v 2103x 11 Inc. editis paulo breuior (PG 60, 723, lin. 18 ab imo)
Incipit
Ἀδελφοί, καὶ γὰρ πολλάκις ὑμᾶς περὶ τούτου παρεκάλεσα
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 007 (gr. 321) 207-213 11
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 013 (gr. 052) 020v-22 0858 11-12
Titulus initialis
Εἰς τὸν Πρόδρομον
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 013 (gr. 052) 030v-31v In Adam et Euam (In Psalmum 92, forma breuior) 0025q 11-12
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 013 (gr. 052) 040-41v 0444k 11-12
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 043v-47v 10-11 Cf. Rocchi ff. 154-159
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 048-055 10-11 Cf. Rocchi ff. 159-165*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 055-061 10-11 Cf; Rocchi ff. 165-171*. Des. editis paulo breuior (cf. PG 59, col. 532, lin. 19)
Desinit
ἑτοιμάσω· αὐτῷ τῷ Χριστῷ ἡ δόξα...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 061-67 10-11 Cf; Rocchi ff. 171-178v*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 103-109 Recensio commixta 1128f-g 10-11 Cf. Rocchi ff. 315-324*
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 110-117 10-11 cf. Rocchi ff. 1-8*. Homilia conflata est ex excerptis trium homiliarum Nestorii; Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 117-129v 10-11 cf. Rocchi ff. 8-20v*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 129v-137v 10-11 Cf. Rocchi ff. 20v-27v*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 137v-146 Recensio breuior 10-11 Cf. Rocchi 27v-36v* ; Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. ab editis diuersa ; des. breuior
Incipit
Σήμερον ὁ Χριστὸς πᾶσιν ἡμῖν τοὺς ἄθλους
Desinit
αὕτη Κύριον αὐτὸν ἀνακηρύττει, ὅτι αὐτῷ...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 159v-163 10-11 Cf. Rocchi ff. 49v-53*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 163-167 10-11 Cf. Rocchi ff. 53-57v*
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 181-185 2231 10-11 Cf. Rocchi ff. 71-74*
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 245-247 10-11 Cf. Rocchi ff. 188-190v*.
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 247v-250 0444k 10-11 Cf. Rocchi ff. 190v-193*
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 250-264 Homilia 1 0418u 10-11 Cf. Rocchi ff. 193-207*.
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 014 (gr. 178) 268v-270 0418f 10-11 Cf. Rocchi ff. 211v-213*. Iohannes Chrysostomus cod. Des. editis paulo breuior (PG 65, 777-781, lin. 16 ante finem)
Desinit
τοῦ ζῶντος, ᾧ πρέπει δόξα...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 001-6v 11 Inc. mut. (PG 55, 572, lin. 7 ab imo)
Incipit
ὅτε δὲ χρεία
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 006v-27v 11 Des. ab editis diuersa
Desinit
τειχομαχούντων. Τούτους καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς μετανοίας μιμησώμεθα, ἵνα..., ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 027v-38v 11 Homilia 2 tantum.
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 038v-52 1941 11
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 052v-57v Recensio breuior a1 11 Des. editis breuior (PG 55, col. 561, lin. 7 ab imo)
Desinit
ἐμοὶ ἐποιήσατε· αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 057v-61v 11 Homilia 9 tantum. Inc. ab editis diuersa
Incipit
Οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς Χριστιανούς
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 061v-64 Quod periculosum est theatra adire (CCG V, Appendix 41) 11
Incipit
Πολλοῖς δοκεῖ τὸ κακῶς ἀκούειν καὶ εἰς ὑπόληψιν παραβλάπτεσθαι
Desinit
ἡμᾶς κινεῖν δυνήσεται πρὸς ὀργήν· τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν χάρις...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 015 (gr. 018) 064-72 11
Incipit
Σήμερον ἡμῖν ἡ ἐκκλησία πεπλήρωται καὶ τὰ τέκνα
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 020 (gr. 216) 059v-62v 10 964-965
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.04 (gr. 098) 05-6v 2103x 14 Inc. mut. (PG 60, 728, lin. 44) ; des. mut. (PG 60, 729, lin. 34)
Incipit
τέ]λος
Desinit
δεικνύων
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.07 (gr. 098) 01-8v In opificii uerba in Adam et Caïn et Abel (CCG V, Appendix 32a) 10-11 Cum lacuna ; des. mut. (PG 50, col. 820, lin. 7 ab imo)
Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον
Desinit
ἐποιήσαντο
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.09 (gr. 098) 009-14 0842v 12 inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἀγαπητοί, ὑπάρχων Ἰωάννης ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.09 (gr. 098) 01-6v 0862m 12 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Τί μοι σήμερον τὸ πνευματικὸν τοῦτο θέατρον
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.11 (gr. 098) 01r-v 12 Inc. mut. (PG 59, col. 531, lin. 9)
Incipit
καὶ προγράφει χειρόγραφα
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.11 (gr. 098) 01v-4 1162f 12 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.11 (gr. 098) 04v-6v 0444k 12
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 023.11 (gr. 098) 08r-v 0450e 12 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. mut. (PG 65, col. 785, lin. 3)
Desinit
Βλέπε γὰρ
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. α. 059. 03 (gr. 079) 001-1bisv 1925 10 Textus inferior; fragmenta (PG 50, 897, lin. 12 ab imo-808, lin. 7 ab imo; 809, lin. 13 ab imo-810, lin. 31)
Incipit
ἐκδεχόμενος τὴν αὔξησιν
Desinit
γενέσθω· οὕτως
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Β. β. 010.01 (gr. 003) 023v-25 In Adam et Euam (In Psalmum 92, forma breuior) 0025q 09-10 Textus inferior ; uide CCG V, Append. 23a
Incipit
Ἠκούσαμεν ἀρτίως, ἀγαπητοί, τῆς θείας γραφῆς
Desinit
ἀλλ' ὅτι ἡ ἁγία παρθένος Μαρία τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκυοφόρησεν· αὐτῷ ἡ δόξα...
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 005r+6v 2231 08-09 Textus inferior ; inc. mut. (PG 62, col. 778, lin. 13)
Incipit
γὰρ προσηύξατο
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 005v+6r 2219p 08-09 Textus inferior ; des. mut. neque legi potest
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 011r+18v Homilia 1 0418u 08-09 Textus inferior ; des. mut. neque legi potest
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 079r+78v 08-09 Textus inferior ; Iohannes Chrysostomus cod. ; des. mut. neque legi potest.
Incipit
Ἔλεον θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 158v+159r In uiuificam sepulturam et triduanam resurrectionem Christi (CCG I, Appendix 12) 08-09 Textus inferior ; cum lacunis.
Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην
Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου, χάριτι...
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Γ. β. 013 (gr. 184) 70v+71r 0427v 08-09 Textus inferior ; des. mut. neque legi potest
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. α. 005 (gr. 246) 008r-v 08-09 Textus inferior; inc. mut (PG 52, 796, lin. 20)
Incipit
ἡμῖν ἀγαθῶν αἰτία
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. α. 005 (gr. 246) 008v 1191n 08-09 Textus inferior; des. mut. (PG 50, 441, lin. 4 ab imo)
Desinit
ἑορτὴν ἐπιτελοῦμεν
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. α. 005 (gr. 246) 010v 08-09 Scriptura inferior ; des. mut (PG 52, col. 797, lin. 11 ab imo)
Desinit
τῆς παρθένου παραδόξως
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. α. 005 (gr. 246) 011v+9r-v 1460w 08-09 Textus inferior ; cum lacuna ; finis legi nequit.
Incipit
Εἰ καὶ ἀντιβλέπειν ἀσθενέσιν ὀφθαλμοῖς
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. β. 007 (gr. 847) p. 347, 348, 301, 302 1839-1841 08-09 Inc. ab editis diuersa; des. mut (PG 59, 684, lin. 24)
Incipit
Ἰδοὺ πάλιν ἑορτή, ἰδοὺ πάλιν σωτηρία ψυχῶν
 • Bollandistes
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. β. 007 (gr. 847) p. 352, 327, 328 08-09 Finis legi nequit.
Italia Grottaferrata Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Mss. Ε. β. 007 (gr. 847) p. 353, 354, 326, 325, 355, 356 08-09 Textus inferior ; cum lacuna ; des. mut. (PG 50, col. 824, lin. 9 ab imo)
Desinit
φόβου καὶ χαρᾶς· χαρᾶς
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 001 001 0129k 11 Adde folium unum haud numeratum quo integumentum codicis refectus est.
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 001 001v 0129m 11
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 001 119-120 0939r-s 11 Homiliae 2-3 tantum : (ff. 119r-v) fragm. hom. 2 ; (ff. 120r-v) fragm. hom. 3
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 014v-20 2103n 12 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 062-75, 77, 76, 78-79v 0025p 12 Ordo foliorum perturbatus ; cum lacuna post uu. οὐ φέρω τὴν (PG 56, 534, lin. 24 ab imo) usque ad uu. καὶ οὔτε πατέρας (col. 535, lin. 7 ab imo)
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 098-101v Recensio commixta 1128f-g 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 101v-106 Recensio commixta 1085c 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 106-108 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 122-125 2231 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 135-151v 2200d 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 151v-157 12 Des. editis paulo breuior (PG 59, 532, lin. 19)
Desinit
ἑτοιμάσω, ἧς γένοιτο
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 157-162v 1162f 12 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Πάντοτε μὲν ὁ Χριστός ὁ φιλάνθρωπος
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 170v-181v Homilia 1 0418u 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 181v-183v 0444k 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 189-195 0427v 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 002 214r-v 0129k 11 Fragmentum
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 001-2v 2103i 11 fragmenta duo
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 002r-v 1952k 11 inc. tantum
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 017v-19 12 1141 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν
Desinit
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος, ὅτι...
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 019v-26v 1839-1841 12 1141 Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἰδοὺ πάλιν ἑορτή, ἰδοὺ πάλιν σωτηρία ψυχῶν. Ἥκω
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 054v-59 2269bb-bd 12 1141
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 073-75v 12 1141
Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις
Desinit
καὶ τῶν τοῦ κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν· χάριτι...
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 075v-78v 12 1141
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 084-90 12 1141
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 109-117 0848 12 1141
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 132-136 1497 12 1141 Des. ut. Aldama num. 364 β
Desinit
ἀξιώσει δὲ καὶ ἡμᾶς..., ἵνα...
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 136v-139v 0160i 12 1141
Incipit
Οἱ πρὸ τῆς κλήσεως ἁλιεῖς
Desinit
φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζειν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 156v-159 In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 12 1141 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 198v-204v 0859 12 1141
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 204v-208v 0842v (cf. 0867) 12 1141 Inc. ab editis diuersa
Titulus initialis
Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ὄρχησιν τῆς Ἡρωδιάδος καὶ εἰς τὴν ἀποτομὴν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου
Incipit
Ἀγαπητοί, ὑπάρχων Ἰωάννης ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 211v-215v 0635jc 12 1141 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. editis paulo longior.
Desinit
ἑσπέρας καταλαβούσης ἐπήγετο εἰς τὴν ἐκκλησίαν· τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν δόξα...
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 003 216-221 0576 07.20 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 004 027v-31v 0446 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 004 046v-50v 0433 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 005 073-80v 1532-1532d 12.20* 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 001-6v 11
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 006v-17 11
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 017-90 11 Orationes 1, 4-8
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 090-135v 2103i 11 Conciones 1-5, 7, cum lacunis ; uide etiam fragmenta in CCG V, 41.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 11 Vide sis fragmenta in CCG V, 41 ; cum lacunis
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 A, 136 0939r-s 11 Homiliae 2-3 ; uide sis fragmenta in CCG V, 41
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 006 11 Hom. 1-3, 5-6 ; cum lacunis ; uide sis fragmenta in CCG V, 41
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 007 I-v, 001-220v 1837c 12 Homiliae 47-87, inc. mut. ὁ πατὴρ οὕτω (PG 59, 263, lin. 13 ab imo), des. mut. Καὶ τίνος ἕνεκεν (col. 473, lin. 473, lin. 27 ab imo), cum lacunis.
Incipit
ὁ πατὴρ οὕτω
Desinit
Καὶ τίνος ἕνεκεν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 008 001-248v 12 Homiliae 5-32. Inc. mut. ἀγαθοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ (PG 60, 425, lin. 20)
Incipit
ἀγαθοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 008 Integumentum 11 Concio 4 fragmentum ; vide sis S. Salv. 6
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 009 002-195v 12 Eclogae 2-5, 7-20, 26-32, 37 ; Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. mut οὐδεὶς κακὸς (col. 758, lin. 10).
Incipit
οὐδεὶς κακὸς
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 009 180v-195v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 010 001-235v 12 Eclogae 1-23, 25-32, 37; inc. mut. ...φυλακῆς, σπασάμενος (col. 714, lin. 31) (primae quinque lineae haud leguntur) , des. mut. ἀθυμίας τυραννίδι· σφόδρα (col. 792, lin. 4 ab imo), cum duabus lacunis
Incipit
φυλακῆς, σπασάμενος
Desinit
ἀθυμίας τυραννίδι· σφόδρα
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 010 231-235v 1463 12 Des. mut.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 011 12 hom. 47 inc. mut. et des. mut. (col. 482, lin. 22)
Desinit
Οὕτω γοῦν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 011 001-226v 12 Homiliae 47-88. Des. mut. Οὕτω γοῦν (col. 482, lin. 22 ; cf. BHG n 2222c, 2219, 1837c, 2103r)
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 001-4 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 004-7 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 007-10v 14 Inc. editis multo breuior (col. 268, lin. 6 ab imo)
Incipit
Ὅρα τὴν κορωνίδα τῶν ἀγαθῶν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 010v-15 14 Inc. editis paulo breuior (col. 503, lin. 6 ab imo)
Incipit
Πάλιν οἱ μαθηταὶ κλυδωνίζονται
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 015-21v 1945m 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 021v-24 14 Inc. editis paulo breuior (col. 717, lin. 28 ab imo).
Incipit
Ὅταν δὲ ἔλθῃ... Νῦν γὰρ ἐν ἀτιμὶᾳ
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 024v-028 In Matthaeum 21, 12 (CCG V, Appendix 52) 14
Incipit
Τοῦτο καὶ Ἰωάννης φησίν
Desinit
εἴπωμεν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 028v-35 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 035v-40 14 Inc. editis paulo breuior (col. 518, lin. 8 ab imo)
Incipit
Εἰ δὲ λέγει τις· Πῶς οὖν τοῖς μαθηταῖς
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 040-44v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 045-51 1984-1984bd 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 051-54 14 Inc. editis paulo breuior (PG 59, 292, lin. 21 ab imo)
Incipit
Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ με. Τί δήποτε λέγει τοῦτο συνεχῶς;
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 054-56v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 056v-60av 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 067-72 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 072-80 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 080-83v in Luc. 11, 14 (CCG V, Appendix 54 ; CCG VIII, Appendix 16) 14
Incipit
Χρὴ δὲ γινώσκειν, ἀγαπητοί, ὅτι ἡ κώφευσις ἣν εἶχεν ὁ δαιμονιζόμενος οὗτος
Desinit
καὶ συγγνώμης τῶν πεπλημμελημένων τυχεῖν καὶ τῶν ἀπηγγελμένων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, ὧν γένοιτο...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 084-86 14
Incipit
Τίνος οὖν ἕνεκεν εἶπεν τὰς παραβολὰς ταύτας
Desinit
καὶ τὰ παρόντα διοίσει ῥαδίως καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτεύξεται πάντων καὶ πολλῆς ἀπολαύσεται ἆρα τοῦ Θεοῦ παῤῥησίας
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 086-92 In Matthaeum 18, 15 (CCG V, Appendix 26) 14
Incipit
Καὶ κελεύει τὸν ἔλεγχον
Desinit
αὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τῶν αἰωνίων μεθέξομεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 092v-96v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 096v-102 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 102-110 De Samaritanis (CCG V, Appendix 11) 14
Incipit
Ἄξιον δὲ εἰπεῖν καὶ πόθεν οἱ Σαμαρεῖται συνέστησαν
Desinit
καὶ πολλῆς ἀπολαῦσαι δυνηθῶμεν συγγνώμης, ἧς γένοιτο...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 110v-114v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 114v-117v 14 Inc. editis multo breuior (col. 139, llin. 11 ab imo)
Incipit
Διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 117v-120 14 Inc. editis breuior (PG 59, 274, lin. 37 ab imo)
Incipit
Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 120-131v 14 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Παράγων ὁ Ἰησοῦς... Πολυσπούδαστον πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ τῶν γονέων
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 131v-134v 14 Des ab editis diuersa
Desinit
καὶ ὑψώσαντο τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ αὐτῷ, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 134v-141v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 141v-144 In Iohannem 8, 12 (CCG V, Appendix 15) 14
Incipit
Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ Γαλιλαίας, οὐ Παλαιστίνης
Desinit
καὶ ὁ δεύτερον παραδραμὼν ἐκ τοῦ τρίτου διορθώσεται· γένοιτο δὲ...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 144-146v In Iohannem 8, 42 (CCG V, Appendix 21) 14
Incipit
Ἐπειδὴ γὰρ ἔδειξεν οὐκ ὄντας ἐκ τοῦ Θεοῦ
Desinit
τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγῶμεν καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 147-149v in Iohannem 7, 32 (CCG V, Appendix 31) 14
Incipit
Ὁρᾷς ὅτι τοῦ Σαββάτου ἡ λύσις πρόσχημα ἦν
Desinit
ἐπίδειξιν παρασχώμεθα, ἵνα τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 149v-163v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 163v-166v 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 167-171v 1162f 14 Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 171v-174v 14 Inc. editis multo breuior (PG 59, 358, lin. 9 ab imo)
Incipit
Ἄνθρωπον αὐτὸν ἔτι καλοῦσαν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 301-306 14
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 347v-348v 14 Inc. editis multo breuior (PG 58, 783, lin. 9 ab imo), des. editis multo breuior (PG 58, 784, lin. ult.)
Incipit
Μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἦλθεν ὁ ἄγγελος
Desinit
ἵνα ταῦτα ἀκούσητε, χάριτι...
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 012 60av-67 14 Inc. editis multo breuior (PG 48, 970, lin. 30)
Incipit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 013 001-233v 11 Homiliae 45-88
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 014 001-184 11 1017 Homiliae 1-40 ; f. 184v uacuum ?
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 016 001-240v 11-12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 016 241-315 11-12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 018 002-92 10 Homilia 1-15 ; hom. 1, inc. mut. (PG 53, col. 22, l. 17) ; hom. 2 cum lacuna
Incipit
ἵνα [τὰ ἔργα τοῖς λόγοις ἑπόμενα πο]λλῆς ἡμῖν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 018 092-95v Homilia 8 10
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 018 095v-99v Sermo 4 10
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 018 099v-271v 10, 11 Hom. 16-19, 21-29, 31-36, cum lacuna ; hom. 36 des. mut. (col. 335, lin. 21 ab imo) ; ff. 224-271 saec. 11
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
Desinit
καὶ οἱ τῶν
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 018 III-IV 1892 10-11 Fragmentum ; feuille de garde initiale et finale ; Cf. Messina, S. Salv. 65 et fragm. 1, 21, 41, 56, 57, 65
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 020 001-222v 11-12 Homiliae 45-90
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 020 222v-227v 11-12 Homilia 8 tantum
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 021 001-266v 12 Homilia 47-88, cum lacunis; des. mut. (PG 59, 482, lin. 3)
Desinit
γάννυται, θαρρῶν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 022 001-277v 12 Homilia 3-32, inc. mut (PG 53, 39, lin. 23) ; ff. 132v et 141v uacua
Incipit
τῶν πραγμάτων
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 014-25 1837b 12-13
Incipit
Φαιδρῶς ὁμοῦ καὶ εὐσεβῶς τὴν σωτήριον καὶ ζωοδῶρον Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ προεορτάσαντες ἀνάστασιν
Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι, ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 036v-40 2269bb-bd 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 043v-45v 12-13
Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις
Desinit
τῶν τοῦ κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν, χάριτι...
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 048-50 12-13 Proclus cod.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 050-54 12-13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 063v-70v 0848 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 070v-74v 1497-1497b 12-13 Des. ab editis diuersus
Desinit
τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 081v-85v 0576 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 026 111-115 0859 12-13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 029 041v-43 0939e 14 1307-1308 Anonymus cod.
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 029 159-160v 1980-1980a 14 1307-1308 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 029 162-163 1998 14 1307-1308
Incipit
Πρόκειται ἡμῖν ἱερὸν συμπόσιον· ἡ γὰρ σοφία ἡτοιμάσατο
Desinit
δωρήσητε πᾶσι τοῖς πεπτωκὀσι τὸ ἄφθαρτον ζῆν καὶ οὐρανῶν βασιλείαν, ἧς ἐπιτυχεῖν γένοιτο...
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 030 049v-52 0446 09.14 14 1307-1308
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 030 052-54v 0434e 09.14 14 1307-1308
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 030 126v-130 1601 10.18 14 1307-1308
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 030 130-132 1602 10.18 14 1307-1308
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 030 212v-215 1926 01.06 14 1307-1308 Iohannes Chrysostomus cod. ; des editis paulo breuior (Savile 7, 661, lin. 7)
Desinit
θεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν...
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 033 001-61 11 In ps. 3, inc. mut. οἰκια]κῶν κακῶν (PG 55, 38, lin. 6) ; In ps. 4 inc. ab editis diuersa Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη (col. 39), des. editis paulo breuior κατῴκισάς με, ὅτι αὐτῷ ἐστὶν ἡ δόξα... (col. 60, lin. 5 ante finem) ; In ps. 7 inc. ab editis diuersa Ἔδει μὲν ὑμᾶς τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἱστοριῶν (col. 80) ; In ps. 9, des. editis paulo breuior ἀλλ’ ἵνα καὶ διορθωσώμεθα (col. 140, lin. 10) ; In ps. 11 des. editis breuior οἱ ὀλίγωροι γένωνται (PG 55, 150, lin. 3 ab imo)
Incipit
οἰκια]κῶν κακῶν
Incipit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη
Desinit
κατῴκισάς με, ὅτι αὐτῷ ἐστὶν ἡ δόξα...
Incipit
Ἔδει μὲν ὑμᾶς τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἱστοριῶν
Desinit
ἀλλ’ ἵνα καὶ διορθωσώμεθα
Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 033 062-112 11 In ps. 43, des. editis paulo breuior καὶ κινδύνοις τῷ θεῷ, ᾧ ἡ δόξα... (col. 182, lin. 4 ante finem) ; In ps. 47, des. editis breuior γένωνται τῶν ἑαυτῶν (col. 221, lin. 7 ab imo) ; In ps. 48, des. imperf. διακονίας. Καί τί τοῦτον (col. 240, lin. 38)
Desinit
καὶ κινδύνοις τῷ θεῷ, ᾧ ἡ δόξα...
Desinit
γένωνται τῶν ἑαυτῶν
Desinit
διακονίας. Καί τί τοῦτον
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 033 113-183v 11 In ps. 119-145, des. mut. (PG 55, 475, lin. 7) ; In ps. 123, inc. ab editis diuersa Ὁ συνεχῶς εἶπον, τοῦτο καὶ νῦν (col. 353) ; In ps. 126, inc. ab editis diuersa Οὗτος εἰς τὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων (col. 362) ; In ps. 127, inc. ab editis diuersa Ἐντεῦθεν ἄρχεται ἔνθα κατέληξεν (col. 365) ; In ps. 128, inc. ab editis diuersa Οὗτος ἔχεται τοῦ προτέρου πάλιν ὁ ψαλμός (col. 371) ; In ps. 140, des. editis paulo longior ἐπιτεύξεται ἀγαθῶν. Τὸ δὲ ἐν ἀμφιβλήστρῳ... μέχρι κολάσεως καὶ τιμωρίας (col. 442) ; In ps. 141, inc. ab editis diuersa Ἀκούεις πῶς πανταχοῦ τοῦτο προστίθησιν (col. 442) ; In ps. 145, des. mut. τοὺς πεπεδημέ[νους (col. 475, lin. 7)
Incipit
Ὁ συνεχῶς εἶπον, τοῦτο καὶ νῦν
Incipit
Οὗτος εἰς τὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων
Incipit
Οὗτος ἔχεται τοῦ προτέρου πάλιν ὁ ψαλμός
Incipit
Ἐντεῦθεν ἄρχεται ἔνθα κατέληξεν
Desinit
ἐπιτεύξεται ἀγαθῶν. Τὸ δὲ ἐν ἀμφιβλήστρῳ... μέχρι κολάσεως καὶ τιμωρίας
Incipit
Ἀκούεις πῶς πανταχοῦ τοῦτο προστίθησιν
Desinit
τοὺς πεπεδημέ[νους
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 034 001-197v 12 Hom. 13 des. mut. οὐχ ἵνα καθεύδῃς (col. 517, lin. 29) ; hom. 14 inc. mut. γε]νομένων ἀνθώπων (col. 538, lin. 10) ; hom. 16 inc. ab editis diuersa Ὅρα οὐ μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ (col. 547), des. mut. τοὐναντίον με[γάλοι (col. 557, lin. 17 ab imo) ; hom. 17 inc. mut. γὰρ ἔμπροσθεν (col. 568, lin. 5)
Desinit
οὐχ ἵνα καθεύδῃς
Incipit
γε]νομένων ἀνθώπων
Incipit
Ὅρα οὐ μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ
Desinit
τοὐναντίον με[γάλοι
Incipit
γὰρ ἔμπροσθεν
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 034 198-204v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 034 204v-210v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 034 210v-215v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 034 222v-231v Homilia 1 0418u 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 035 001-356v 12 inc. mut. ὡς ὅταν λέγῃ (PG 60, 393, lin. 17 ab imo)
Incipit
ὡς ὅταν λέγῃ
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 045 001-293 10 0961 Homiliae 34-67
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 047 001-262 11 1061 Homiliae 1-30 ; propter casum quattuor foliorum (inter ff. 25v et 26) hom. 5 des. mut. τῇ γῇ ἐπι[μέλειαν (col. 52, lin. 13) et hom. 6 inc. mut. δυσχε]ραίνουσι καὶ ἀλύουσι (col. 56, lin. 18 ab imo).
Desinit
τῇ γῇ ἐπι[μέλειαν
Incipit
δυσχε]ραίνουσι καὶ ἀλύουσι
Desinit
ἠγαπηκόσιν αὐτόν· χάριτι...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 001-6 13 Inc ab editis diuersa Ἐπειδὴ ἀνάγκην ᾠήθημεν (inc. ut CPG 4716, b ; cf. Savile 5, p. 261)
Incipit
Ἐπειδὴ ἀνάγκην ᾠήθημεν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 006-13v 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 014-24v 2103x 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 024v-30 2103n 13 Iohannes Chrysostomus cod. ; titulus ab editis diuersus
Titulus initialis
Εἰς τὸν μάταιον βίον τῶν ἀνθρώπων
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 030-32v 13 Des. mut. χόρτου καὶ (PG 55, 614, lin. 17)
Desinit
χόρτου καὶ
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 033v-39v Sermo 4 13 Des. mut. (PG 54, col. 598, lin. 26 ab imo)
Desinit
περιΐστησιν ἅ[πασαν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 040r-v Sermo 1 13 Inc. mut. οὐ ποταμῶν (PG 54, col. 586, lin. 28)
Incipit
οὐ ποταμῶν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 040v-44v Sermo 2 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 048-54 13 Vide sis CPG 5717 notam ; inc. mut. προσ]ηγορίαν, τὴν εἴρωνα (PG 61, 684, lin. 20 ab imo)
Incipit
προσ]ηγορίαν, τὴν εἴρωνα
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 054v-56v, 67r-v Sermo 1 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 079-82v 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 082v-94v 1488 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 094v-95v 13 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. mut. (PG 59, col. 536, lin. 19 ab imo)
Desinit
πνευματικὴν ταύ[την
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 44v-47v, 33r-v Sermo 3 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 60-63v, 69 Sermo 6 0434b 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 67v-68v, 65-66v, 64r-v, 57-60 Sermo 5 13
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 055 69-79 Sermo 7 0434b 13 Des. editis breuior (PG 54, col. 615, lin. 4 ab imo)
Desinit
μέμνησθε· καὶ γὰρ πολλὰ τὰ εἰρημένα... κοινῇ πάντες ἀναπέμψατε τῷ Θεῷ δόξαν...
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 089-96v 0488f 13 Inc. mut. εἰς μνημόσυνον (PG 56, 593, lin. 7 ab imo)
Incipit
εἰς μνημόσυνον
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 126v-134 1905-1905a 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 134v-140 1911 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 140-143v in natalem Christi diem, recensio breuior (CCG V, Appendix 50) 1917 13 In Natalem Christi diem (CCG V, Appendix 50) ; Inc. ab editis diuersa Τί τοῦτο; Σημεῖον ἀντιλεγόμενον ὁρῶ καὶ μυστήριον ξένον ; des. editis breuior ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα...
Incipit
Τί τοῦτο; Σημεῖον ἀντιλεγόμενον ὁρῶ καὶ μυστήριον ξένον
Desinit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα...
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 169v-171v 0827d 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 171v-176v 1925 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 225-229 1932-1932a 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 229-232 0858 13
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 063 232-234v 1942 13 Inc. Πάσης οἰκουμένης τῇ τῆς ἁμαρτίας νόσῳ κατακειμένης ; des. παρὰ σοῦ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς, ᾧ ἡ δόξα...
Incipit
Πάσης οἰκουμένης τῇ τῆς ἁμαρτίας νόσῳ κατακειμένης
Desinit
παρὰ σοῦ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς, ᾧ ἡ δόξα...
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 067 001-206v 12 Homiliae 1-19 ; hom. 1 inc. mut. ἐ]κεῖνο ἄπορον (PG 57, 22, lin. 2); hom. 19 des. mut. ἐπείγεσθαι πρὸς τὸν (PG 57, 279, lin. 23 ab imo)
Incipit
ἐ]κεῖνο ἄπορον
Desinit
ἐπείγεσθαι πρὸς τὸν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 068 001-226v 12 Homiliae 1-23. Inc. mut. ἐρήμῳ, οὔτε (PG 57, 15, lin. 14); des. mut. διαπαντὸς ὦμεν (PG 57, 316, llin. 18)
Incipit
ἐρήμῳ, οὔτε
Desinit
διαπαντὸς ὦμεν
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 071 001-167v 11 1064 Homiliae 5-6, 17-55. inc. mut. τὰ στρατεύματα (PG 60, 53, lin. 18), cum lacuna (inter ff. 6v et 7) post u. οὕτω καταξᾶ[ναι (col. 62, lin. 23) usque ad uu. ὅτι ἐκεῖθεν ἡ ῥίζα (col. 136, lin. 12).
Incipit
τὰ στρατεύματα
Desinit
οὕτω καταξᾶ[ναι
Incipit
ὅτι ἐκεῖθεν ἡ ῥίζα καὶ ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστί
Incipit
Τί δήποτε οὐδένα τῶν ἀξιοπίστων
Incipit
Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδὲ τῶν ὑπὸ τὸν νόμον
Incipit
Καλῶς πρότερον φιλοσοφρονεῖται τοὺς ἄνδρας
Incipit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς γέγονεν
Incipit
Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν φησι
Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον
Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων
Incipit
Ὅρα πόση γίνεται βάσανος ὑπὸ τῶν πολλῶν
Incipit
Παρεῖχόν φησιν οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν
 • IRHT inc.
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 001-58v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 059-127v 12 Orationes 1, 4-8
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 127v-164 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 164-168 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 168-177v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 177v-184v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 184v-228 0129i 12 In capita XXIV diuisus
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 228-235v 0129k 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 228-261v 12
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 236-242v 0129p 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 243-246v 0129m 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 246v-252v 0129n 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 252v-257 0129q 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 257-261v 0124 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 262-334 2103i 12 Conciones 7, 1-5
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 072 326-334 2103i 12
 • Bollandistes
Italia Messina Biblioteca Regionale Universitaria 'Giacomo Longo' S.S. Salvatore 133 I-IIv 12 hom. 48, inc. mut. (f. IIr-v) ; hom. 49 (ff. IIvn Ir-v) ; vide sis Cod. S. Salvatore 7
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 060 sup. (Martini-Bassi 8) 024v-26 In Adam et Euam (In Psalmum 92, forma breuior) 0025q 11
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 062 inf. (Martini-Bassi 797) 064-316v 11 Expositio in XIV Epistulas Pauli in compendium redacta ; des. mut. (uide sis gemellam schedulam)
Incipit
Παῦλος· ζητητέον τίνος ἕνεκεν αὐτοῦ τὸ ὄνομα
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὔπω μὲν αὐτοὺς ἑωρακώς
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς
Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας... ἐν τῇ Ἐφέσῳ
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τῶν συναποδημησάντων
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας
Desinit
λογισάμενος ὅτι καί
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 116 sup. (Martini-Bassi 41) 087-108v 12 ex. In Ps 4 tantum ; inc. ab editis diuersa.
Incipit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 116 sup. (Martini-Bassi 41) 108v-114v 12 ex. Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 131-134v 11 Inc. mut. (PG 52, col. 393, lin. 2)
Incipit
ΠΟΙΗΣΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 134v-151v 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 151v-156v 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 170-205 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 205-210v 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 210v-220v 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 126 inf. (Martini-Bassi 806) 220v-224v 11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 186 sup. (Martini-Bassi 79) 001--264v 12 in. Hom. 46-90 ; s. XI secundum catalogum Pasini (Inventario hagiographico. . . Bruxelles 2003)
Incipit
Τότε τοὺς ἀῤῥώστους ἐθεράπευσεν
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. A 217 inf. (Martini-Bassi 823) 001-19v 12 in. Hom. 34 inc. mut. ; 35 cum lacuna, des. mut ; 36 des. mut. ; 64 inc. mut., des. mut. ; 66 inc. mut., des. mut.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 045 suss. (Martini-Bassi 1079) 059-79 12 ex.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 065 sup. (Martini-Bassi 183) 115-117v 13-14
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 081 inf. (Martini-Bassi 855) 01-70v 14 Homiliae 20-39 tantum ; inc. mut. (PG 59, col. 128, lin. 31) ; des. mut. (PG 59, col. 226, lin. 27)
Incipit
ΟΤΑΝ ΕΠΙ
Desinit
ΕΟΙΚΩΣ ΤΩ ΠΑΤΡΙ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 004-6 0433c 14 med. Vide CCG V, Append. 36
Incipit
Πᾶσα πρᾶξις καὶ θαυματουργία Χριστοῦ μεγίστη
Desinit
τοῦ ἐνδύματος ἐπιτύχωμεν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς ἀρρήτου δόξης, ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 065v-66v 0820 14 med.
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 075v-77v Recensio commixta 1085c 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 117v-119 Recensio commixta 1085c 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 131v-133 1497 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 143-145 In Eliam prophetam et uiduam (Lembo 1969 ; CCG V, Appendix 4a) 0577f 14 med. Vide CCG V, Append. 4a
Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ συνετῶς,ὁ ἐπὶ τοῦ Ἡλία νεκρὸς
Desinit
ἤγειρεν αὐτὸν καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ὅτι τῷ θεῷ ἡμῶν δόξα...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 154v-158 0848 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 158v-162 14 med. Hom. 2, inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἴδε τῇ προτέρᾳ Κυριακῇ πόλεμον
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 162-166 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 172v-182v 0025p 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 198v-205 In Iob homilia ex sermonibus 1 et 4 composita (CCG II, Appendix 5) 0939gb 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 205-209v 14 med. Homilia 3 tantum
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 210-213v 14 med. Homilia 80 tantum
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 213v-219 Homilia 2, recensio interpolata 0426d 14 med. Des. editis breuior et ab editis diuersa (cf. PG 49, col. 392, lin. 26)
Desinit
ἐκβοῶντες, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα... βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 219-222v 0438m 14 med. Des. editis breuior (PG 49, 406, lin. 6)
Desinit
μετὰ πολλῆς συμπαθείας· τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν πρέπει πᾶσα δόξα...
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 229-230 recensio breuior 14 med. Inc. ab editis diuersa, des. editis breuior (PG 52, 771, lin. 2)
Incipit
Εὐλογητὸς ὁ θεός· εὔκαιρον σήμερον ἅπαντας
Desinit
καὶ τὰ ἄλλα ἐκδίδωσιν ἄνθη, ὑμεῖς δὲ μένετε ἐν τῇ πίστει καρποφοροῦντες ἐν Χ. Ἰ. ...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 230-231 14 med.
Incipit
Λαμπρὰ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως τὰ σύμβολα
Desinit
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ, χάριτι...
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 232-235v 1841 14 med. Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἑορτή
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 251-254 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 254-257v 1188 14 med.
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 258-259 14 med. Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἥκει καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι, πρὸς τὴν τῶν καρπῶν συλλογὴν
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 263-265 2103n 14 med. Des. ab editis diuersa (cf. PG 60, col. 738, lin. 62 siue 8 ab imo)
Desinit
ἀναξίοις δούλοις σου πρός σε γὰρ καταφεύγομεν τῷ πατρί...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 265-266v Sermo 5 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 266v-268 In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 14 med. Ff. 226v-228 iuxta ed. C. Datema & P. Allen, Turnhout-Leuven, 1987, p. 425 n. 12 ; Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 268-270 1932 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 274v-276v 0867 14 med.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 285v-290 0635v 14 med. Ff. 295v-300 olim
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 290r-v 0635u 14 med. F. 300r-v olim ; ιnc. ab editis diuersa; des. editis multo breuior (PG 61, 735, lin. 12) ; secundum R(III)1699a : oratio de Christi passione, inc. ut. BHG 635c
Incipit
Ἀνέστη τριήμερος ὁ Κύριος καὶ ζῆν (ζωὴν CCG) τῷ κόσμῳ
Desinit
θανατῶσαι τὸν ἀθάνατον· αὐτὸς δὲ...
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 092 sup. (Martini-Bassi 192) 290v-292v 1128f 14 med. Ff. 300v-302v olim
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 095 sup. (Martini-Bassi 193) 121v-128v 11-12
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 095 sup. (Martini-Bassi 193) 146v-162 in Adae expulsionem (CCG I, Appendix 3) 0025pb 11-12
Incipit
Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ ἐξ ἀρχῆς τῆς ἱστορίας
Desinit
ἄλλης τὸ φιλόξενον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 095 sup. (Martini-Bassi 193) 200r-v 12 Des. mut. (PG 59, 704, lin. 19 ab imo)
Desinit
ΤΩΝ ΝΗΠΙ[ΩΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 124 sup. (Martini-Bassi 214) 192-196 13
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 124 sup. (Martini-Bassi 214) 196v-202v 13 Des. ab editis diuersa (PG 59, 522, lin. 12)
Desinit
ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΕΓΝΩΤΕ ΟΙΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ... ΤΩΝ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΑΥΣΟΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 124 sup. (Martini-Bassi 214) 212v-219 13 Homilia 5 tantum.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 009-12v Homilia de paenitentia (CCG V, Appendix 56) 11 in. Inc. mut.
Incipit
ποταπὴ ἡ τράπεζα
Desinit
ὑπὲρ δὲ τούτων ἅπαντες δόξαν ἀναπέμψωμεν Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ Θεῷ ἡμῶν...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 009-12v 11 in. Inc. mut.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 023 11 in. Inc. mut. (PG 59, col. 599, lin. 15)
Incipit
ΕΑΥ]ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΑΣ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 023-26v De recte uiuentibus (CCG V, Appendix 23) 11 in.
Incipit
Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ, ἀδελφοί, ὅτι τῶν σωζομένων γεγόναμεν
Desinit
ἵνα καὶ ἐντεῦθεν μετὰ χρηστῆς ἀπέλθῃς ἐλπίδος, καὶ ἐκεῖ γενόμενος τῶν αἰωνίων ἀπολαύσῃς ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 023-26v 11 in. Excerptum e hom. 18
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 077v-84 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 129 inf. (Martini-Bassi 860) 084v-100v 11 in. Des. mut. (PG 47, col. 410, lin. 8)
Desinit
ἐστιν ἃ καὶ τὸν
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 134 inf. (Martini-Bassi 861) 001-185v 13 in. Homiliae 36-63, inc. mut. (PG 53. col. 335. lin. 6 ab imo) ; cum lacunis ; des. mut. (PG 54, col. 545, lin. 19 ab imo)
Incipit
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΠΠΟΝ
Desinit
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΟΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 154 inf. (Martini-Bassi 864) 001-165v 10/11 Inc. et des. mut. (PG. 63, 22, lin. 2-151, lin. 32).
Incipit
ΕΛΑΒΕ ΜΕΝ ΥΠΤΙΟΝ
Desinit
ΕΣΤΙ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 166 inf. (Martini-Bassi 869) 001-247v 13 Hom. 1-30 tantum.
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 179 inf. (Martini-Bassi 874) 226a-227v 13 Fragmentum ex hom. 21, inc. et des. mut (PG. 53, 182, lin. 5-185, lin. 11)
Incipit
ΑΝΑ]ΠΑΥΣΙΣ ΕΠΕΙΔΕ ΓΑΡ
Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ Ε[ΠΙΣΠΑΣΑΣΘΑΙ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 001-11v Homilia 19 16 (3/4)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 012-23 Homilia 21 16 (3/4)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 023v-34v 16 (3/4)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 083-91 16 (3/4) Inc. imperf. (PG. 49, 337, lin. 20 ab imo)
Incipit
ΜΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΤΗΝΑΙ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 091v-103v 16 (3/4) Iohannes Chrysostomus cod. ; cum lacuna
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 181 inf. (Martini-Bassi 875) 112-119v 16 (3/4) IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 001-50v 12, 14 Or. 1, 4, 5 tantum ; inc. mut. (PG. 48, 844, lin. 13 ab imo)
Incipit
τῆς ἐκκλησίας πεφυτευμένον
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 051-106 12
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 106-113v 12
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 114-128v 12
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 128v-140 12 Inc. differt ab editis
Incipit
Χθὲς ἐκ πολέμου ἐπανελθόντες
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 183 inf. (Martini-Bassi 876) 208v-214v 12 Conc. 1, des. mut. (PG. 48, 968, lin. 12 ab imo)
Desinit
ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΥ ΜΑΝ[ΘΑΝΩΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 189 inf. (Martini-Bassi 879) 001-245v 13, 15 Hom. 1-34 ; differt ab editis ; hom. 34 des. mut. ; (ff. 244-245v) hom. 18 (inc. imperf., PG 53, 158, lin. 3) et 19 (inc. imperf. PG 53, 165, lin. 15) iteratae.
Incipit
Σκόπει πότε τοῦτο ἐγένετο
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. C 209 inf. (Martini-Bassi 883) 003-327v 11(2/2), 14 1301-1302 (Ff. 5-325) hom. 1-30 ; (ff. 3-4v, 326-327v) : hom. 24 (inc. mut) et hom. 25 (des. mut.) iteratae
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 017 sup. (Martini-Bassi 219) 137-142v 15
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 052 sup. (Martini-Bassi 236) 158-163v De patientia et consummatione huius saeculi (CCG V, Appendix 28 = CCG VIII, Appendix 7) 11 Des. mut.
Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων
Desinit
ἄλλοι καυχῶνται [
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 052 sup. (Martini-Bassi 236) 166v-168v De non iurando (CCG V, Appendix 20) 11
Incipit
Ἐννοήσατε τοίνυν οἱ ὀμνύοντες καὶ ἐπιορκοῦντες
Desinit
ἵνα τὴν ἐντεῦθεν κόλασιν διαφυγόντες, τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῶμεν· χάριτι...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 052 sup. (Martini-Bassi 236) 168v-171v De sacris mysteriis (CCG V, Appendix 19) 11
Incipit
Ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὐδὲν ἐκαρπώσαντο
Desinit
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν· ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 062 suss. (Martini-Bassi 1081) 1r-v 11 Hom. 45, fragmentum. Inc. et des. mut. (PG 54, 416, lin. 7 ab imo-417, lin. 12 ab imo).
Incipit
ΚΑΙ ΕΝ ΣΩΜΑ ΟΝΤΕΣ
Desinit
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΙΠΕΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 068 sup. (Martini-Bassi 245) 001-4v 10 Inc. mut. (PG 48, 806, lin. 17)
Incipit
ΝΟΣΗ[ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΕΝΙΑ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 068 sup. (Martini-Bassi 245) 004v-5v 10 In martyres et in caecum natum; des. mut.
Incipit
Πᾶσα μαρτύρων πανήγυρις φοβερὰ καὶ τερπνή
Desinit
ΟΥΚ ΗΡΚΕΙ ΜΟΙ ΤΟ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΕΩΣ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 068 sup. (Martini-Bassi 245) 012-13 10, 13 Inc. mut. (PG 59, 530, lin. 10)
Incipit
οὐκ οἶδα ὑμᾶς
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 086 inf. (Martini-Bassi 925) 001-265v 16 1589
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 092 sup. (Martini-Bassi 259) 096-97v In sanctam Dominicam (CCG V, Appendix 1a) 10-11
Incipit
Ἀγαπητοί, ὅτε παρεδίδου ὁ κύριος
Desinit
αὕτη γὰρ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ, ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 161 inf. (Martini-Bassi 937) 005r-v In Euangelium secundum Iohannem prooemium (CCG V, Appendix 47a) 17 in. Proemium catenae in Iohannis
Incipit
Τίνος ἕνεκεν τῶν ἄλλων εὐαγγελιστῶν
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 161 inf. (Martini-Bassi 937) 5v-6 Prooemium alterum. Cf. B. Corderius, Catena patrum graecorum in Sanctum Ioannem..., Antuerpiae, 1630, f. 2v, linn. 1-38.
Incipit
Πολλῆς ἡμῖν δεῖ σπουδῆς καὶ προθυμίας
Desinit
ἰδεῖν τῶν λεγομένων τὸ ὕψος
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 544 inf. (Martini-Bassi 1002) 211-221 12 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 544 inf. (Martini-Bassi 1002) 235-248 12 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 544 inf. (Martini-Bassi 1002) 248v-256v 12 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 546 inf. (Martini-Bassi 1004) 156v-164v 10 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 546 inf. (Martini-Bassi 1004) 164v-219v 10 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 546 inf. (Martini-Bassi 1004) 219v-232 10 in. Ordo textus perturbatus
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 546 inf. (Martini-Bassi 1004) 232-234v, 243-250v 10 in. Sequela textus : vide D 137 suss., 19 (des. mut.)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. E 094 sup. (Martini-Bassi 303) 218v 13 Hom. 68 ; excerptum ex ethico (PG 58, 647, l. 4 - 648)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 041 sup. (Martini-Bassi 338) 224v-234 10ex.-11 Re uera de illuminatis
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 041 sup. (Martini-Bassi 338) 234-248v 10ex.-11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 041 sup. (Martini-Bassi 338) 248v-263v 10 ex.-11
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 041 sup. (Martini-Bassi 338) 263v-274 10ex.-11 f. 274v uacuum ?
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 099 sup. (Martini-Bassi 353) 008r-v, 13 In Adam et Euam (In Psalmum 92, forma breuior) 0025q 11
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 099 sup. (Martini-Bassi 353) 090-95 11 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ μεγάλα, ἀγαπητοί, καὶ πάντα λογισμὸν ὑπερβαίνοντα
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 001-3 11 in. Inc. mut. (PG 61, 646, lin. 18 ab imo)
Incipit
ΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 003-8v 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 014-15v 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 023v-26 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 051v-55v 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 055v-59 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 059v-61v 11 in.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 108 sup. (Martini-Bassi 360) 105v-106v 11 in. Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 124 sup. (Martini-Bassi 366) 110v-115v Recensio breuior c 13 Ab editis diuersa; Des. breuior (PG 55, 562, lin. 29 ab imo) ; s. XII secundum R(III)0138
Desinit
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 124 sup. (Martini-Bassi 366) 164v-181 13 Saec. XII secundum R(III)0138
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 124 sup. (Martini-Bassi 366) 181-198v 13 Saec. XII secundum R(III)0138
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 124 sup. (Martini-Bassi 366) 198v-212v 13 Hom. 55 et 58 tantum ; saec. XII secundum R(III)0138
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 130 sup. (Martini-Bassi 371) 084v--89 13 Cum lacuna ; scriptura superior
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 130 sup. (Martini-Bassi 371) 108r-v 12 Inc. mut. (PG 60, col. 767, lin. 31) ; scriptura superior
Incipit
ὀδυρομένους διὰ σὲ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 130 sup. (Martini-Bassi 371) 111-115 Homilia 15 12 Inc. mut. (PG 49, 157, lin. 11)
Incipit
κάτω πετώμεθα
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 143 sup. (Martini-Bassi 376) 001-3v Recensio breuior a1 10-11 Des. editis multo breuior ἐμοὶ ἐποιήσατε· αὐτῷ ἡ δόξα... (PG 55, 561, lin. 7 ab imo)
Desinit
ἐμοὶ ἐποιήσατε, εἶπεν ὁ Χριστός· αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. F 143 sup. (Martini-Bassi 376) 013-20v 10-11 Des. mut. (PG 63, 942, lin. 13)
Desinit
Αἰγύπτου ἄγειν σε
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. H 257 inf. (Martini-Bassi 1041) 151-156* Aduersus Iudaeorum obseruationes (CCG V, Appendix 58 [Paramelle]) 13 Adversus Iudaeorum observationes, cf. CCG V Addendum 159a et Append. 58.
Incipit
Μέχρι πότε μάτην ποιεῖσθε
Desinit
ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. H 257 inf. (Martini-Bassi 1041) 170-171v Quod opera Dei non curiose scrutanda sed simpliciter credenda sunt (CCG V, Appendix 45a) 13 Quod opera dei non curiose scrutanda sed simpliciter credenda sunt, cf. CCG V, Append. 45a
Incipit
Τὰ τοίνυν ὑπερβαίνοντα πίστεως δεῖται μόνης
Desinit
ταλαίπωροι καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. I 260 inf. (Martini-Bassi 1073) 160-166v Homilia 5 (Homilia de Iona, Daniele et ieiunio) 0941c 16 (3/4) Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. I 260 inf. (Martini-Bassi 1073) 172-179v 16 (3/4) Homilia 8 tantum
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. I 260 inf. (Martini-Bassi 1073) 179v-186 16 (3/4) Homilia 4 tantum
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. I 260 inf. (Martini-Bassi 1073) 186-194 Des. imperf. διὰ φιλανθρωπίαν (PG 49, 334, lin. 13 ab imo) ; Iohannes Chrysostomus cod.
Desinit
διὰ φιλανθρωπίαν
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. L 114 sup. (Martini-Bassi 500) 178-250v 12 Hom. 21 (ff. 178-183), 22 (183-190v), 23 (190v-202v), 24 (202v-208v), 25 (208v-214), 26 (214-224v), 27 (224v-230v), 28 (230v-238), 29 (238-242), 30 (242-250v)
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. M 015 sup. (Martini-Bassi 506) 161-163 13-14 Inc. mut. (cf. PG 62, 742, ult. lin.)
Incipit
ἐκεῖ καὶ ῥέπῃ ὁ ζυγός
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. M 057 sup. (Martini-Bassi 520) Ir-v 12 Inc. imperf. (PG, 59, 628, lin. 19), des. editis breuior (PG 59, 628, lin. 2 ante finem)
Incipit
ταῦτα λέγων
Desinit
μεγαλωσύνη σου
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. Q 050 sup. (Martini-Bassi 678) IIIin. r-v 14 1320 Fragmentum, des. mut. (PG 59, 527, lin. 30 ab imo).
Desinit
τὰς βιωτικὰς
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. Q 050 sup. (Martini-Bassi 678) IIIin. v-r 14 1320 Fragmentum, inc. mut. (PG 59, 589, lin. 37), cum lacunis.
Incipit
ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. Q 096 sup. (Martini-Bassi 695) 029-103 15 (2/2) (f. 29r-v) argumentum, inc. imperf. καὶ πανταχοῦ ὁρᾷς (PG 63, col. 12, lin. 20). (ff. 29v-31v) hom. 1. (ff. 31v-34) hom. 2. (ff. 34-37) hom. 3. (ff. 37-40) hom. 4. (ff. 40-42v) hom. 5. (ff. 42v-45) hom. 6. (ff. 45-47) hom. 7. (ff. 47-50) hom. 8. (ff. 50-52) hom. 9. (ff. 52-54) hom. 10. (ff. 54-56v) hom. 11. (ff. 56v-58) hom. 12. (ff. 58v-61) hom. 13. (ff. 61-63) hom. 14. (ff. 63-65) hom. 15. (ff. 65v-67) hom. 16. (ff. 67-69) hom. 17, cum lacuna post uu. τοῦτο ἐκείνης (col. 131, lin. 28 ab imo) usque ad uu. Ἀλλ’ ἐπειδὴ (col. 131, lin. 11 ab imo). (ff. 69-70v) hom. 18. (ff. 70v-72) hom. 19, inc. ab editis diuersa Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν... καὶ ζῶσαν· δείξας τὸ μέσον (col. revoir). (ff. 72-74) hom. 20. (ff. 74-76) hom. 21. (ff. 76-78) hom. 22. (ff. 78-80) hom. 23. (ff. 80-82) hom. 24. (ff. 82-84) hom. 25. (ff. 84-86v) hom. 26. (ff. 86v-88v) hom. 27. (ff. 88v-92v) hom. 28. (ff. 92v-94) hom. 29. (ff. 94v-95v) hom. 30. (ff. 95v-97v) hom. 31. (ff. 97v-99v) hom. 32. (ff. 99v-101v) hom. 33. (ff. 101v-103) hom. 34.
Incipit
καὶ πανταχοῦ ὁρᾷς
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. S 023 sup. (Martini-Bassi 732) 166-168v Oratio 6 10-11 Fragmentum, inc. mut. (PG 56, 494, lin. 18 ab imo), cum lacuna. Paene legitur.
Incipit abruptus
τῆς ἀληθείας τὴν ἀπολογίαν
Desinit
τοῦ δεσπότου τὴν φιλανθρωπίαν εὐξώμεθα τὴν σωτηρίαν Χρίστου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. S 023 sup. (Martini-Bassi 732) 168v-169v 10-11 - Cum lacuna, des. mut. cf. cod. D 62 sup., f. 2r-v ; Iohannes Chrysostomus cod. - Finis male discernitur in reproductione VMR (quoad des. cf. Carter, Codices Chrysostomici Graeci, V).
Incipit
Πρώην ἡμῖν ὁ λόγος, ἥψατο μὲν ἐν μέρει τῶν ἐν τῇ κτίσει θεωρημάτων
Desinit abruptus
βουληθεὶς διά
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. S.P. 06.14 (Martini-Bassi 1092) Ar-v,Br-v 11 Hom. 86 et 87, fragmenta (PG 58, 765, lin. 7 ab imo-766, lin. 20 ; PG 58, 771, lin. 5-771, lin. 29 ab imo)
Incipit
ΑΝΕΣΤΕΛΛΕ ΔΙΑ ΤΕ ΠΑΝΤΟΣ
Desinit
ΑΥΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ
Italia Milano Biblioteca Nazionale Braidense Mss. AF IX. 31 023-33v 16
Italia Milano Biblioteca Nazionale Braidense Mss. AF IX. 31 035-42 In uiuificam sepulturam et triduanam resurrectionem Christi (CCG I, Appendix 12) 16
Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην
Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, χάριτι...
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 06, 001-8v 11 Liber 2 tantum, inc. mut., des. mut. (PG 47, 454, lin. 18-459, lin. 5 ab imo)
Incipit
ἐκο]λάζετο, ἀλλ’ ἢ
Desinit
καὶ ὃν ἐχρῆν
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 07, 001-3v 11 Inc. mut. (PG 47, 407, lin. 44), cum lacuna (inter ff. 2v et 3) post uu. ταύτῃ καλῶν (col. 409, lin. 6) usque ad uu. παντός· εἰ γὰρ (col. 410, lin. 30)
Incipit
τῆς δοκίμου τε καὶ
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 07, 003v-4v 11 Inc. mut., des. mut. (PG 47, 411, lin. 1-412, lin. 6)
Incipit
γενέσθαι τοῦτο
Desinit
σώματος αἰσθήσεις ἕως
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 08, 011-16v 1898m 11 Des. mut.
Desinit
καταπλεῦσαι λίμενα
 • Bollandistes
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 09, 001r-v 11 Hom. 2 tantum, fragmentum (PG 53, 27, lin. 19-28, lin. 17)
Incipit
ΦΥΣΙΝ ΚΑΣΑΠΕΡ ΔΙΑΔΗΜΑΤΙ
Desinit
ΕΚΕΙΝΑ ΕΙΠΕΙΝ ΚΑΤΗΞΙΩΘΗ
Italia Modena Archivio di Stato Archivi per materie. Letteratura. Scritti letterari secc. XIV-XVI Busta 1, I Pars 10, 001-26v 11 In Acta Apostolorum homiliae 2-4, 7-12, 38-44, 54, 55, in epitomen redactae, ethicis et multis locis omissis (ut in cod. WIEN, ÖNB, theol. gr. 182 = CCG IV, num. 55), inc. et des. mut., cum lacunis ; sequuntur (ff. 27-28v) interpretationes vocum quae in Scriptura accedunt
Incipit
Διδάσκει ὅτι λήψεσθε δύναμιν
Desinit
εἶτα ἵνα μὴ νομίσῃς παράδοξον εἶναι, ἐπείγει
Incipit
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες
Incipit
Τότε, πότε; Ὅτε ἤκουσαν
Incipit
Πανταχοῦ φαίνονται οὗτοι πολλὴν τὴν ὁμόνοιαν ἔχοντες
Incipit
Πλείονος αὕτη γέμει παρρησίας ἡ δημηγορία
Incipit
Οὐχὶ φιλοτιμίας ἕνεκεν διηγοῦνται
Incipit
Μέλλει διηγεῖσθαι τὸ κατὰ Ἀνανίαν
Incipit
Ὅρα αὐτὸν μείζους ἔχοντα πειρασμούς
Incipit
Τί δήποτε πείσαντος αὐτούς
Incipit
Μετὰ τὸ τυπτηθῆναι τὸν Σωσθένην
Incipit
Ὅρα πανταχοῦ ἑαυτὸν εἰς τὰς συναγωγάς
Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον
Incipit
Ὅρα αὐτὸν καὶ ἐπειγόμενον παραπλεύσαι
Incipit
Παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν
 • IRHT inc.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. H. 6. 30 (Puntoni 236) 134-139 Homilia 8 2103mf 16 Homilia 8 tantum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. H. 6. 30 (Puntoni 236) 139v-143v 1188 16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. H. 6. 30 (Puntoni 236) 144-150v 16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. H. 6. 30 (Puntoni 236) 151-153 16 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. J. 8. 21 (Puntoni 120) 001-310v 11 Homiliae 1-30, cum lacunis ; ff. 1-8v saec. XIII
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. S. 5. 07 (Puntoni 124) 169-172v 1128f 14
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. S. 5. 07 (Puntoni 124) 173v--175 15 Editis multo prolixior ; des. editis longior
Desinit
ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ· ΗΣ..., ΧΑΡΙΤΙ...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 4. 09 (Puntoni 230) 001-264 11 1050 Homiliae 1-33 ; hom. 17 des. editis paulo breuior (col. 148, lin. 7) ; hom. 18 des. editis paulo longior
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 001-15v 15-16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 016-25v 15-16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 026-82 15-16 (ff. 26-44) liber 1. (ff. 44v-63) liber 2. (ff. 63v-82) liber 3
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 082-106v liber 1 15-16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 107-112 Liber 2
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 112-115 15-16 Cf. CPG 4306
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 115-131v 15-16 Epp. 234, 121, 35, 42, 131, 127, ep. ad episcopos, presbyteros et diaconos, epp. 143, 135, 233, 118, 174, 200, 202, 119-120, 203-204, 180, 115, 205, inc. ab editis diuersa (cf. col. 726, not. d), 116, 206-212, inc. ab editis diuersa, 122, 199, 213-215, 46, 56(inc. ab editis diuersa)-58, 39-40, 50, des. editis paulo breuior (col. 636, lin. 12 ante finem), 59-61, 36, 62, 178, 28-29, 18
Incipit
Ὀψὲ μὲν ἐπιστέλλω καὶ βραδέως
Incipit
Σφόδρα ἀκούσας ἤλγησα
 • IRHT inc.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 117v-118v 15-16
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. T. 8. 18 (Puntoni 249) 132-189 14-16 (ff. 132-141v) liber 1. (ff. 142-156v) liber 2. (ff. 157-189) liber 3.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. U. 8. 02 (Puntoni 157) 006-386 16 Homiliae 1-43 ; praemittitur (ff. 1-4v) tabula initiorum et ethicorum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. V. 8. 02 (Puntoni 183) 001-306 11 Homiliae 46-90 ; f. 1r-v et in marginibus addita et correcta sunt quaedam saec. XIV manu Macarii Chrysocephali
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. V. 8. 04 (Puntoni 187) 009-149v 16 Epp. 5-16, 4, 17, 174 ; ep. ad episcopos, presbyteros et diaconos ; epp. 175-176, 23, 26-28, 31-33, 42, 36, 38-41, 43-45, 130, 46-65, 180, 131, 66-78, 177-178, 21-22, 134-135, 132, 136-137, 35, 37, 138-139, 133, 140, 128, 141-144, 19, 145-149, 181-184, 150-173, 80-84, 236, 85-90, 185, 91-93, 96, 186-188, 97, 189-190, 99, 191-192, 98, 193-194, 100, 195-196, 101, 197, 113-114, 198, 102, 94, 199, 95, des. ab editis diuersa (cf. col. 659, not. a), 200-202, 119-120, 203-204, 115, 205, 116, 206-212, 122, 213-218, 123, 219-220, 124, 117, 221-226, 126, 227-234, 121, 103-109, 235, 110-112, 237-241, 125 (recensio III, ed. Nicolopoulos, pp. 413-419)
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 001-3v 15 Homilia 2 tantum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 004-39 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 039-60v 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 060v-63 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 063-67v 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 067v-71 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 071-106v 15 Orationes 1, 4-8 tantum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 106v-122v 15 In capitula 24 diuisus
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 122v-140 15 Homiliae 1, 4, 2-3, 5-6
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 140v-167 15 Conciones 1-5 tantum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 167-173 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 173v--193v 2026 (partes?) 15
 • Bollandistes
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 193v-196 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 196-198 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 198-202 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 202-206 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 206v-210v 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 210v-216 Homilia 20 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 216-224 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 224-231 1462s 15
Incipit
Χρὴ πάντα Χριστιανὸν μάλιστα τὸν ἐμφιλόσοφον βίον
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 231-238v 15 Concio 6 tantum, inc. ab editis diuersa ; des. editis breuior
Incipit
Ἴδε τοῦ Θεοῦ δύναμιν, ἴδε τὴν Θεοῦ φιλανθρωπίαν
Desinit
ἵνα δίκαιος ἀναφάνῃς, χάριτι...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 238v-248 15 Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 248-251 15 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. editis longior
Desinit
τῶν ἡμερῶν μου τίς ἐστιν, ἵνα γνῷ... λεχθήσεται μαρτυρεῖν τῷ κατορθώματι τοῦ ἀνθρώπου... τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτύχωμεν, χάριτι...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 251-252v In illud, Nemo potest duobus dominis seruire (Mt. 6, 24), recensio longior (CCG V, Appendix 52a) 15
Incipit
Φασί τινες ἐκ μύρμηκος
Desinit
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 253-257 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 257-260 Liber 2 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 260-261 15 Homilia 9, inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 261-264v 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 264v-276 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 276-282v In opificii uerba in Adam et Caïn et Abel (CCG V, Appendix 32a) 15
Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον
Desinit
τοῖς λέγουσιν καὶ τοῖς ἀκούουσιν, ἐν Χριστῷ...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 282v-284v 15 Iohannes Chrysostomus cod.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 285-286 Sermo 6 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 286-288 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 290v-292 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 292-295 15 Des. ab editis diuersa
Desinit
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται· αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 295-296v 15
Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ
 • IRHT inc.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 296v-298v Recensio longior genuina (CCG I, Appendix 35) 2472 15
Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες
Desinit
μιμητὰς τοῦ Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 298v-301 15 Quod non oporteat in christianis uersare superbiam
Incipit
Ἐπίπλαστος δόξα οὐχὶ δόξα λέγεται, ἀλλὰ κενοδοξία
Desinit
τοῦ λέγοντος· Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· ᾧ ἡ δόξα...
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 301-303 15
Incipit
Οἱ ἐξ ἐράνου τινὸς τὴν ἑαυτῶν ζωήν
 • IRHT inc.
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 304-307v 1532 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 308-313 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 313v-316 De precatione, oratio 2 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 316-321 15
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 321-323 15 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἰδοὺ σήμερον, ἀγαπητοί, ἐπέστη ἡμῖν ὁ μακάριος Δαυΐδ
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 323-326v 15 Homilia 2 tantum
Italia Modena Biblioteca Estense universitaria Mss. α. W. 2. 05 (Puntoni 70) 326v-342 15
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III ex-Vind. gr. 19 118 1844c 17 in. Iohannes Chrysostomus cod.; ff. 118-119v uacua ; sequitur translatio latina (ff. 120-121v) ; des. imperf. (PG 52, col. 776, lin. 12 ab imo)
Desinit
εἰρήνην ἐπὶ εἰρήνην· πάλιν εἰρήνην ὑμῖν
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 26 297-299v Contra eos qui iurant (CCG V, Appendix 9) 15 1470
Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ δείκνυμι σήμερον οὐχὶ μίαν καὶ δύο
Desinit
πολλῆς παρὰ τῆς τοῦ Θεοῦ εὐνοίας ἀπολαύσομεν, ἧς γένοιτο...
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 26 299v-304 Homilia 21
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 26 304-310v 15 1470 Homilia 1 tantum
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 30 186v-192v 15
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 30 192v-203 15
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 30 203-211 15
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 30 233v-236v Recensio longior genuina (CCG I, Appendix 35) 2472 15 in.
Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες
Desinit
μιμητὰς τοῦ Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 31 210v-249 liber 1 14 ex.
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II A 31 249-257 Liber 2 14 ex.
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II B 07 026-29v In uiuificam sepulturam et triduanam resurrectionem Christi (CCG I, Appendix 12) 17 (1/2)
Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην
Desinit
τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο...
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Mss. II B 08 001-8 In transfigurationem (CCG I, Appendix 15) 1984 13 Inc. ab editis parum diuersa, des. editis breuior (PG 58, 549-555, lin. 35).
Italia Padova Biblioteca Universitaria Mss. 0591 059-97v liber 1 16 in.
Italia Palermo Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Mss. I. E. 10 105v-111v 1925 12
 • Bollandistes
Italia Palermo Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Mss. I. E. 10 140v-145v Recensio commixta 1128f-g 12
 • Bollandistes
Italia Palermo Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Mss. I. E. 10 145v-149 In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 12 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
Italia Palermo Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Mss. IV. G. 08 001-135v 11 med. Homiliae 3, 25-47.
Italia Palermo Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Mss. IV. G. 09 ff. 002-234v 11 Homiliae 3-13, 15-44; inc. mut. (PG 57, col. 36, lin. 12), des. mut (PG 57, col. 469, lin. 34).
Incipit
ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΟΥ
Desinit
ΕΚ[ΒΑΛΛΕΙ
Italia Palermo Biblioteca Comunale Mss. 2 Qq F 147 001-2v 16 in.
Italia Parma Biblioteca Palatina Parm. 2494 (De Rossi 3) 131v-139v Homilia 8 15
Italia Parma Biblioteca Palatina Parm. 2494 (De Rossi 3) 140-154v Homilia 15 15
Italia Pavia Biblioteca Universitaria Aldini 022 02-31v 15 Homilia 77.
Italia Perugia Biblioteca Communale Augusta Mss. E 43 f. insiticium 15 ex. Homilia 67, inc. mut (PG 54, 575, lin. 44), des. mut. (PG 54, 576, lin. 7)
Incipit
γέγονάς, φησι
Desinit
εὐλογίαν γῆς
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 148-202v 14-15 Epistulae 1-5, 7-17
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 220-236v 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 236v-243 14-15 Homilia 2.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 243-250v 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 250v-264v Homilia 20 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 028 278-287v 2103x 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 073-80 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 099v-105 0446 12
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 118v-130v 12 Nemini tribuitur in codice. Des. editis paulo breuior (PG 61, 698, lin. 5 ante finem).
Desinit
ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΤΗΣΟΙΕΝ, ΧΑΡΙΤΙ ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 130v-134v Recensio breuior c 12 Des. ab editis diuersa ἀπὸ καταβολῆς κόσμου·... (PG 55, col. 562, lin. 29 ab imo).
Desinit
ἐμοὶ ἐποιήσατε, εἶπεν ὁ Χριστός. Ταῦτα δὲ πάντα καὶ εἰὼν [sic] καὶ λέγων... ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 134v-138 Recensio commixta 1128f-g 12 Nemini tribuitur in codice.
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 046 138-142 Recensio commixta 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 058 080-94v 15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 058 094v-104 15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 058 117-124 15 Sermo asceticus.
Incipit
Ἐπειδὴ ἔγραψάς μοι, ποθεινότατέ ἀδελφέ
Desinit
Ὁ Κύριος τῆς δόξης ἔσται μεθ’ ὑμῶν. Ὁ βασιλεύων πρὸ τῶν αἰώνων καὶ νῦν…
 • Biblio
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 065 001-016v, 025-072v, 105-112v, 073-080v, 113-128v, 14-15 Homiliae 1-18, des. mut. (PG 60, 149, lin. 8).
Desinit
ΟΥΤΩ ΔΙΑΚΕΙΣΑΙ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 065 199-207v 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 065 207v-213V 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 072 001-239 13 Homiliae 1-45.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 073 001-242v 14 1342 Homiliae 1-30.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 026-37v 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 055v-60v 12 Homilia 2.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 067v-69v 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 072v-76v 93911n 12 Des. ab editis diuersa
Desinit
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ· ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ Ι. Χ. ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 076v-84 12 Concio 2.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 084-90v In Lazarum quatriduanum et in filium uiduae (CCG III, Appendix 41) 2221 12
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 095v-99 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 099-102v 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 102v-106 12 Des. editis paulo breuior (cf. PG 59, col. 532, lin. 19).
Desinit
ἑτοιμάσω· αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 106-112 12 Homilia 3.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 117v-120 12
Incipit
ΕΛΕΟΝ ΘΕΟΥ ΛΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ
Desinit
ΚΑΘΩΣ ΠΟΛΙΤΕΥΣΩΜΕΘΑ· ΑΥΤΩ ΔΟΞΑΝ ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 120v-128 Homilia 2, recensio interpolata 0426d-0426e 12 Des. editis breuior et ab editis diuersa (cf. PG 49, col. 392, lin. 26)
Desinit
ἐκβοῶντες ἵνα μὴ εἰς κρῖμα ἐμπέσωμεν... ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 131-135v 0415n 12
Incipit
Δεῦρο καὶ σήμερον, ὦ μακάριε Παῦλε, τῶν στοϊκῶν καταλείπων
Desinit
τὸν καθ’ ἡμῶν θάνατον ἐθανάτωσεν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα...
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 147-151 In Resurrectionem (CCG I, Appendix 5 ; cf. CPG 5527) 12
Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
Desinit
Ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς καὶ φωτίσας τὰ σύμπαντα· αὐτῷ ἡ δόξα ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 151-160v 1837b 12
Incipit
Φαιδρῶς ὁμοῦ καὶ εὐσεβῶς τὴν σωτήριον καὶ ζωοδῶρον
Desinit
τῆς οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι...
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 168v-183 12 Homiliae 31, 49, 56.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 183v-190v 1191n 12
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 197v-206v In illud, Hoc enim uobis dicimus in uerbo Domini (I Thess. 4, 14) (CCG I, Appendix 32) 2103mf 12
Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον
Desinit
φυγεῖν, καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, ὧν γένοιτο...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 206v-211 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 081 211v-216 1188 12
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 009-123v 12 Ethica ex argumento et homiliis 1-15, 17-32.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 124-192v 12 Ethica ex homiliis 2-8, 10-24.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 193-231 12 Ethica ex homiliis 3-11.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 231v-249v 12 Ethica ex homiliis 1-5.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 250-297v 12 Ethica ex homiliis 1-18.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 084 298-326v 12 Ethica ex homiliis 1-5, 7-10.
Incipit
Πῶς ἔνι τὴν χάριν ἐπισπάσασθαι
 • IRHT inc.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 086 001-218 12 Eclogae 1-13, 15-26, 28, 29, 31, 32.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 086 218-219 0881y 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 087 001-191v 11 Homiliae 1-19, 21
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 087 192-202 11 PG 49, 231-240
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 087 202-204v De fornicatione et adulterio (CCG V, Appendix 2) 11
Incipit
Ἀδελφοί, πολλοὶ τῶν ῥαθυμοτέρων εἰς ἁμαρτημάτων μέγεθος
Desinit
ἀλλὰ τὴν ἁγιωσύνην ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν Χριστὸν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 087 205-207v 11 De non indigne accedendo ad mysteria (CCG V, Appendix 3) : a) De proditione Iudae homilia 1 : PG 49, 380, lin. 27-381, lin. 16. b) In Epistulam I ad Corinthios homilia 24 : PG 61, 203, linn. 2-6 ab imo ; 204, lin. 11-205, lin. 24.
Incipit
Ἀγαπητοί, προσέλθωμεν μετὰ τῆς προσηκούσης σωφροσύνης
Desinit
ὑποδοχὴν τῶν μυστηρίων, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν σκηνῶν· χάριτι...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 087 208-209v De discipulis et magistris (CCG V, Appendix 1) 11
Incipit
Ἀγαπητοί, ἆρα μὴ εἰς κενὸν τρέχομεν
Desinit
τὰ βάρη· οὕτω γὰρ πληρώσομεν τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ καὶ τευξόμεθα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν· χάριτι...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 088 005-278v 16 1558 Homiliae 1-33. Des. mut. (PG 389, 33)
Desinit
ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΥΚΩΝ ΑΡ[ΚΕΙ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 089 061-248v 14 Homiliae 1-29. Des. mut. (PG 268, 35).
Desinit
ΑΛΛ'ΟΜΩΣ ΔΙ[ΚΑΙΟΣ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 090 287r-v 14-15
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 090 291v-292v 14-15 Ethikon ex homilia 76 (PG 58, 699, 14-702).
Incipit
ΟΙΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΑΣ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 090 293-295v 14-15 Ethikon ex homilia 75 (PG 58, 689, 29-694).
Incipit
Παρέπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Δανιὴλ μᾶλλον· βδέλυγμα δέ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 109-113 In natalem Christi diem (BHG 1916) 1916 12 = BHG 1916 ; cf. PG 56, 385-394 et Aldama 260.
Incipit
Σημεῖον ἀντιλεγόμενον ὁρῶ καὶ μυστήριον ξένον
Desinit
καὶ ἐξ ἀπόρων πόρον εἰργάσατο αὐτῷ ἡ δόξα...
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 191v-196v Recensio breuior 12 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. editis breuior (PG 59, col. 542, lin. 17)
Desinit
διὰ τὸν λόγον ἀνακηρύττοντι· ὅτι αὐτῷ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 210v-214 12 Des. editis paulo breuior (cf. PG 59, col. 532, lin. 19)
Desinit
ἑτοιμάσω· ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα…
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 218v-220 0444k 12
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 227v-228v 12 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα
 • IRHT inc.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 228v-232 1841 12 Iohannes Chrysostomus cod. Inc. ab editis diuersa (PG 59, 681).
Incipit
Ἰδοὺ πάλιν ἑορτή, ἰδοὺ πάλιν σωτηρία ψυχῶν
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 238r-v 12 Iohannes Chrysostomus cod. ; ab editis diuersa
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 108 269-277 12
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 004-51v 11, 15 ff. 12-47v saec. 15.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 052-65 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 065v-110 11 Orationes 1, 4-8.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 110v-115v 2356 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 115v-123v 2357 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 124-147v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 147v-151 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 151-157v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 157v-162v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 162v-185 0129i-0129ib 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 185v-188v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 188v-211v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 211v-244 11 Conciones 1-4, 7.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 110 289r-v 11 Des. ab editis diuersa (PG 89, 1404).
Desinit
ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΩΝ ΤΩ ΑΛHΘΙΝΩ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΙΩ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 112 001-246v 12 Homiliae 1-28. Des. mut. (PG 53, col. 258, lin. 23 ab imo).
Desinit
ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΡΟ[ΚΑΤΕΙΛΗΘΑΙ
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 124 001-279 12 Homiliae 45-90.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 002v-9 11 Homilia 2.
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 009v-31 11 Des. ab editis diuersus (PG 88, 1977, lin. 5 ab imo)
Desinit
νῆφε οὖν πάντοτε καὶ πρόσεχε τοῖς παραγγέλμασιν, ἵνα ἐν σοὶ δοξάζηται ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος τριάς, πατὴρ...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 031-45 11 Cum lacuna (PG 49, 323-335, lin. 17 ; 336, lin. 30 - finis) ; Iohannes Chrysostomus cod. ; cf. CPG 4333.7
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 045-54 11 Homilia 8 tantum
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 054-67v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 067v-77 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 077-82 11 Des. editis paulo breuior (cf. PG 59, col. 532, lin. 19)
Desinit
ἑτοιμάσω σοι· αὐτῷ ἡ δόξα...
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 082-92v In Iohannem sermo compositus de Lazaro (CCG V, Appendix 42)
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 122-130 2223t 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 131-135v 0939e 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 135v-141 0939d 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 141-149 0939f 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 149-158 0939g 11 Des. editis paulo breuior (PG 56, col. 582, lin. 6 ab imo)
Desinit
βασιλείαν παρεδέξαντο· ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 158-162v 11
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 162v-172v 1162g 11
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Angelica gr. 125 I-III , 001-2v 15, 11 ff. I-IIIv : saec. XV, cum lacuna (PG 55, 539-541, lin. 6; 542, lin. 28-544 ; ed. Richard, Oslo, 1956, pp. 34-38, lin. 24 ; 42, lin. 7)
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 0039 111-125 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 0199 001-139v 16 Homiliae 54-86 ; inc. mut. ; cum lacuna ; des. mut.
Incipit
Ἐνταῦθα δείκνυσι
Desinit
Οὐκ εἶπεν αὐτοῖς· ἐλάβετε
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1106 017--97 16 1559 ante
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1106 098-129v 16 1559 ante Homiliae 1-4
Incipit
τὸν μὲν πρῶ[τον
Desinit
οὐκ ἐνοήσατε, φησί
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1106 130-242 In Acta Apostolorum homiliae 1-55 in epitomen redactae, ethicis et multis locis omissis 16 1559 ante In epitome
Incipit
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες
Incipit
Τότε, πότε; Ὅτε ἤκουσαν
Incipit
Ὅρα πῶς οὐκ εἶπεν
Incipit
Οὐκ ἔστι κολακεία τὸ ῥῆμα
Incipit
Ὁρᾷς ὅσον ἐστὶν ἐπείκεια
Incipit
Πανταχοῦ φαίνονται οὗτοι πολλὴν τὴν ὁμόνοιαν ἔχοντες
Incipit
Πλείονος αὕτη γέμει παρρησίας ἡ δημηγορία
Incipit
Οὔπω τῶν προτέρων ἀναπνεύσαντες πειρασμῶν
Incipit
Οὐχὶ φιλοτιμίας ἕνεκεν διηγοῦνται
Incipit
Μέλλει διηγεῖσθαι τὸ κατὰ Ἀνανίαν
Incipit
Τί ἐστιν; Ἀναστάς
Incipit
Οὗτος ὁ Γαμαλιὴλ ὁ Παύλου διδάσκαλος ἦν
Incipit
Ὅρα πῶς καὶ ἐκ τῶν ἑπτά
Incipit
Ὅρα πρὸ πόσων ἐτῶν
Incipit
Σφόδρα τοῦτο κατάλληλον
Incipit
Ὅρα τὸν Βαρνάβαν παραχωροῦντα
Incipit
Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδὲ τῶν ὑπὸ τὸν νόμον
Incipit
Οἰκονομικῶς ὁ Πέτρος συλλαμβάνει
Incipit
Θέα τοῦ Θεοῦ τὴν οἰκονομίαν
Incipit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς εἰργάσατο
Incipit
Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν φησι
Incipit
Ἅμα χειροτονηθέντες ἐξήεσαν
Incipit
Ὅρα πάντα μετὰ σφοδρότητος
Incipit
Ὅρα τὴν οἰκονομίαν πῶς γίνεται
Incipit
Ὅρα πάλιν τὸ ταπεινόν
Incipit
Ὅρα πάλιν ἰουδαΐζοντα τὸν Παῦλον
Incipit
Τί τούτων γένοιτ' ἂν ἴσον
Incipit
Πάλιν τὰς μικρὰς παρατρέχουσι πόλεις
Incipit
Ὅρα αὐτὸν μείζους ἔχοντα πειρασμούς
Incipit
Τί δήποτε πείσαντος αὐτούς
Incipit
Μετὰ τὸ τυπτηθῆναι τὸν Σωσθένην
Incipit
Ὅρα πανταχοῦ ἑαυτὸν εἰς τὰς συναγωγάς
Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον
Incipit
Ὅρα αὐτὸν καὶ ἐπειγόμενον παραπλεύσαι
Incipit
Ὅπερ ἐπιστέλλων ποιεῖ
Incipit
Οὗτος ὁ Ἰάκωβος ἐπίσκοπος ἦν
Incipit
Ὅρα αὐτὸν ὅταν πρὸς τοὺς ἔξω
Incipit
Ὅρα πῶς ἑαυτὸν εἰσωθεῖ
Incipit
Ὅρα πάλιν ἀνθρωπίνως διαλέγεται
Incipit
Ὅρα πόση γίνεται βάσανος ὑπὸ τῶν πολλῶν
Incipit
Ὅρα οὖν συλλέγεται τὸ ἀκροατήριον
Incipit
Ὅρα πῶς καὶ πάλιν ὑπὲρ αὐτοῦ
Incipit
Παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν
 • IRHT inc.
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1106 242-244 16 1559 ante Compendium homiliarum 1-2
Incipit
Τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ
Desinit
χωρὶς αὐτῆς μηδὲ ἀναπνεῖν
 • IRHT inc.
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1273 060-61 De Susanna 16
Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα
Desinit
ἀβλαβὴς ἡ ψυχή
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 16 Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. ab editis diuersa, des. ab editis diuersa (Sav. 7, 339-340; cf. Aldama 177).
Incipit
Ἤκουες ἀρτίως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ λέγοντος
Desinit
ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε· αὐτῷ ἡ δόξα
 • Bollandistes
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 001-009, 183v-202 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 009-020 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 020-029v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 029v-037v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 037v-043 16 Cf. CCG I, Append. 12.
Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην
Desinit
Τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας άξιωθῆναι · χάριτι...
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 043-52v 16 De Anna sermo 1 (PG 54, 631-642).
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 052-058 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 058v-060v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 060v-062v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 062v-066 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 066-068 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 072-080 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 080-089v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 089-099v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 099r-v 16
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 099v-109 16 De Lazaro concio 7 (PG 48, 1043-1054).
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss. 1396 109-118 16 Hom. 3 (PG 49, 263-276).
Italia Roma Biblioteca Casanatense Mss.