Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Θα

Détails contenus par liste alphabétique Type
Θάλασσα Βόρειος Incipit
Θάλασσαν οἰκῶ Incipit
Θάλασσαν οἰκῶ βροτοῖς πέλω Incipit
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον Incipit
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. τὸ α τὴν κατ’ ἀρχὰς ἀσπάζεται δίφθογγον Incipit
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. τὸ α τὴν κατ’ ἀρχὰς ἀσπάζεται δίφθογγον Incipit
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. τὸ α τὴν κατ’ ἀρχὰς ἀσπάζεται δίφθογγον Incipit
θαλασσίας μαινομένοις Desinit
ΘΑΛΗΣ ΤΟΙΝΥΝ ΚΕΚΛΗΚΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΦΥΣΙΝ Incipit
Θάλητος· πρεσβύτατον πάντων Θεός Incipit
θάλλουσι. τὰ δένδρα ἀνθοῦσι Incipit
Θαλλῷ ἐλαίας Incipit
ΘΑΜΒΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ Η ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΥΣΙΣ Incipit
ΘΑΜΒΕΤΑΙ ΠΑΣΑ Η ΤΩΝ ΑΝΘΠΩΠΩΝ ΦΥΣΙΣ Incipit
ΘΑΜΒΕΤΑΙ ΠΑΣΑ Η ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΥΣΙΣ Incipit
Θάμβος ἔλεν πάντας σου βιβλία Incipit
Θάμβος ἔχει πάντας σοφίη Incipit
Θάμιζε πρὸς ἡμᾶς, θαυμασιώτατε· ἐλεύσονται γὰρ ἡμέραι Incipit
θάνατον ἀπάγεσθαι ὁδὸν προτάξαντες δυο[ Desinit
ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥ Ω ΠΑΝΦΙΛΤΑΤΕ Desinit
Θάνατον μὲν σημαίνει Incipit
Θάνατον ὃν ὑπέ[μεινε Desinit
ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ Η ΧΡΟΝΙΟΥ Desinit
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ Desinit
θανατῶσαι τὸν ἀθάνατον· αὐτὸς δὲ... Desinit
ΘΑΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΜΟΝΑΣ ΑΚΕΡΑΤΟΥΣ Desinit
Θανὼν μάκαρ ζῆς· τοῦτο τῆς ἀσαρκίας Incipit
θαπτεται εκει ετι ζων. Desinit
Θαρθὰκ βασιλεὺς ἐθνῶν Incipit
Θαρρεῖν με τὸν λόγον ἐπ’ ὀλίγον Incipit
θαρροῦντα προστασίᾳ, τῆς δίκης τῆς μελλούσης, θεομακάριστε, διάσωσον Desinit
Θάρσει τὸ ἐπ’ ἐμοί Incipit
θάρσος ἔβαλλε Desinit
θάρσος ἐμποιήσας οὐ μικρὸν αὐτῷ Desinit
ΘΑΣΙΑ ΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΡΑΜΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΑΚΑΝΘΟΣ, ΙΣΧΝΟΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΣ Desinit
ΘΑΥ]ΜΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΠΥΡΩΜΕΝΟΝ ΖΗΛΟΝ Incipit
Θαῦμ’ ἀρετῆς νεανίσκου Incipit
Θαῦμα γενόμενον ὑπὸ τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου εἰς Εὐφημίαν τὴν κόρην Titulus initialis
Θαῦμά ἐστι καὶ παράδοξον ἡ ἄθλησις τῆς ἁγίας Incipit
Θαῦμα ἰδεῖν καὶ Ζηνί Incipit
Θαῦμα καλῶ αὐτὸς ἀρίστους Incipit
Θαῦμα μεγ’ ἀνθρώποις ποίησε Incipit
Θαῦμα μέγα χθονίοιο περίτροχον ἄντυγα κόσμου Incipit
Θαῦμα μέγα χθονίοιο περίτροχον ἄντυγα κόσμου Incipit
Θαῦμα μέγα χθονίοιο περίτροχον ἄντυγα κόσμου Incipit
ΘΑΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΣΙΟΝ Incipit
Θαῦμα πέλεις μερόπων ὅτε Incipit
Θαῦμα τερπνὸν ἐξαίρετον τῇ λύπῃ μεμιγμένον Incipit
ΘΑΥΜΑ ΦΟΒΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ Incipit
θαύμαζε λοιπὸν τοῦ τεχνίτου τὴν στήλην Desinit
Θαυμάζειν ἀξίως ἡγοῦμαι Incipit
Θαυμάζειν ἐπιεικῶς ἔπεισί μοι Incipit
Θαυμάζειν μοι ἐφ’ ἑνὶ τῶν ἐν ἡμῖν Incipit
Θαυμάζειν οἶμαί σε Incipit
Θαυμάζομεν ἀκούοντες Incipit
Θαυμάζομεν, ἐπισκόπων εὐσεβέστατε καὶ περιφανέστατε, ὅσους ἐν ὑπεροχαῖς ἀρετῶν γεγονότας Incipit
Θαυμάζου μοι καὶ σφόδρα Incipit
Θαυμάζουσι σοφοί σε καὶ ἀνδρ’ Incipit
Θαυμάζω πῶς ἡμῖν ἐγκαλεῖτε περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλῳ προσθήκης Incipit
Θαυμάζω σε ἀνδρῶν τιμιώτατε Incipit
Θαυμάζω τί δήποτε ὁ προφήτης Incipit
Θαυμάζω τῶν ὁμολογούντων μὲν λείπεσθαι τῆς Incipit cuiusdam partis
Θαυμάζω φησὶν ὁ πατὴρ πῶς ἡ ἀνθρωπεία φύσις Incipit
Θαυμάζω, τίνος ἕνεκεν ὁ προφήτης Incipit
ΘΑΥΜΑΖΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΟΤΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΣ ΩΝ ΠΡΟΔΕΔΩΚΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ Incipit
Θαυμάσια τὰ ἔργα σου, κύριε, ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης Incipit
Θαυμασίη βίβλος ἥδε ταμεῖον Incipit
Θαυμάσιον οἷον τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ᾄσματος Incipit
Θαυμαστὰ μὲν ἅπαντα τοῦ Θεοῦ τὰ λόγια Incipit
θαυμαστὰ τοῖς εἰς αὐτὸν πλανωμένοις Desinit
Θαυμασταὶ τῶν ἁγίων αἱ πρὸς τοὺς πιστούς Incipit
Θαυμαστὴ ἡ παρθενία ὡς ἀγγέλων Incipit
ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ Desinit
Θαυμαστῆς δόξης ἔτυχες μέγα Incipit
Θαυμαστοὶ μὲν τῶν ἐπ' ἀρεταῖς διαλαμψάντων οἱ βίοι καὶ πολλοῖς ὑπόθεσις ὠφελείας Incipit
Θαυμαστόν γε, ὦ βουλή, τὸ διαμάχεσθαι περὶ τούτου, ὡς οὐκ ἐγένοντο ἡμῖν διαλλαγαί, καὶ τὸ μὲν ζεῦγος καὶ τὰ ἀνδράποδα Incipit
ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΕΤΟΝ ΤΟΣΑΥΤΗ ΕΥΦΥΙΑ Incipit
Θαυμαστὸν ἡμῖν γέγονε, πατέρες ἅγιοι, τὰ ῥήματα ὑμῶν Incipit
Θαυμαστὸν οἴσεις καρπὸν ἄδρων τὰς φρένας ἐκ τῶν ἐπῳδῶν δὲ τῶν ἀκηράτων, κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
Θαυμαστὸν οἴσεις καρπὸν ἄρδων τὰς φρένας Incipit
Θαυμαστὸν οἴσεις καρπὸν ἄρδων τὰς φρένας Incipit
Θαυμαστὸν οὐδέν, ἐὰν Ἕλληνες, οἱ τὴν ἀνθρωπίνην Incipit
Θαυμαστόν τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ παντὸς ἐπαινοῦντος λόγου λίαν ὑπερκειμένη Incipit
Θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, καλὸν γὰρ Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, καλὸν γὰρ ἀπὸ ψαλμικῶν ᾠδῶν τοῦ λέγειν ἀπάρξασθαι Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, φησὶ οὕτως ὁ μακάριος καὶ θεῖος Δαυΐδ Incipit
Θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Εὔκαιρον μετὰ τοῦ προφητοῦ εἰπεῖν σήμερον Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς... γέγονε γάρ τι τοιοῦτον ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς... γέγονε γάρ τι τοιοῦτον ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς... γέγονε γάρ τι τοιοῦτον ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς... γέγονε γάρ τι τοιοῦτον ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν Incipit
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς...καλὸν γὰρ ἡμῖν ἐκ τοῦ προφήτου Δαυΐδ Incipit
Θαυμαστὸς ὁ λόγος, ὦ θεῖε Νικόλαε Incipit
θαυμαστὸς ὄντως ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ Incipit
Θαυμαστός, φησὶν ὁ ἐν προφήταις θεοπάτωρ καὶ βασιλεὺς, θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ Incipit
ΘΑΥΜΑΣΤΩΣ ΕΝ ΥΨΗΛΟΙΣ Incipit
ΘΑΥΜΑΤʹ ΑΠΕΙΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙΟ ΜΑΘΗΤΟΥ Incipit
θαύματα εἰργάσατο καὶ πάλιν ἡ φιλαργυρία προδότην τοῦ σωτῆρος εἰργάσατο. ἵδετε, ἀδελφοί μου τί κακόν ἐστιν ἡ φιλαργυρία δι΄ ἣν ἀπώλετο ὁ Ἰούδας Desinit
θαύματα ἐπιτελοῦνται εἰς δόξαν καὶ εἰς καύχημα τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ Desinit
θαυματοβρυτεῖς, μὴ δ’ ἐμοῦ, μάρτυς, λάθῃ Desinit
Θαυμάτων διήγησιν προβαλέσθαι βούλομαι μάρτυρος ἀρτιφανῶς ἐκ μέσου ἡμῶν προελθόντος Incipit
θαυμάτων συμφώνως ὑπὸ πάντων κρυπτομένων Desinit
θαψαντων τον ανδρα σου Desinit abruptus
Θαψίας σπέρμα ἐξάγιον ἥμισυ Incipit