Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Θε

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΘΕΑ ΜΟΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΤΗΝ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Incipit
Θέα τοῦ Θεοῦ τὴν οἰκονομίαν Incipit
Θέαμα λέγεται ἁπλῶς τὸ εἰς ὄψιν τῶν ὁρώντων Incipit
θέαν Desinit
ΘΕΑΝ ΓΑΡ ΤΑΥΤΗΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΗΜΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙ ΚΑΤΑΚΑΛΛΥΝΟΜΕΝΗΝ Incipit
ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
θεὲ ἅγιε ἁγίων, παντοδύναμε, ἀΐδιε κραταιέ, θεὲ τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, οὗ ἀπὸ προσώπου τρέμει Incipit
Θεὲ ἅγιε καὶ φιλάνθρωπε, ὁ τῇ κραταιᾷ δυνάμει καὶ τῷ βραχίονι τῆς μεγαλωσύνης Incipit
Θεε αγιωτατε και δικαιωτατε, τρισυποστατε δημιουργε του παντος, αγαθην μοι την ημεραν ταυτην δωρησαι και αναμαρτητον Incipit
Θεὲ ἀόρατε καὶ ἀνεξιχνίαστε, ἀκατασκεύαστε Incipit
θεὲ θεῶν, ἅγιε ἁγίων Incipit
Θεὲ θεῶν, ἅγιε ἁγίων, εὐδιάλλακτε, μακρόθυμε Incipit
Θεὲ καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ τοῖς θείοις καὶ ἱεροῖς τῆς Ἐκκλησίας σου μυστηρίοις τὴν ἐνταῦθα ζωὴν ἡμῶν ἁγιάζων καὶ φωτίζων καὶ τελειῶν καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν παρασκευάζων ζωήν Incipit
ΘΕΕ ΠΑΝΓΕΝΕΤΟΡ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΕΞΟΧΕ Incipit
ΘΕΕ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ Incipit
Θεὲ ὑπεράμωμε καὶ ὑπεράγαθε Incipit
Θεὲ ὑπεράμωμε καὶ ὑπεράγιε καὶ ὑπέραγνε Incipit
Θείᾳ ἐπιλάμψει σου τὸν νοῦν μου Incipit
Θείᾳ μεθέξει τὸν νοῦν φωτιζόμενοι Incipit
Θεῖα τινὰ μυστηρία καὶ ἀποκαλύψεις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Θεία τις ὡς ἔοικεν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
ΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
Θείᾳ χάριτι σοφισθείς Incipit
θείαις Incipit
Θείαις φωτιζόμενος αὐγαῖς Incipit
ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΕΓΝΩΤΕ ΟΙΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ... ΤΩΝ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΑΥΣΟΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit
Θείας τραπέζης ἐκβαλεῖς τοὺς Βουλγάρους Incipit
Θεϊκῇ σκεπασθεὶς ὁ βραδύγλωσσος Incipit
Θειογενὲς Λόγε Incipit
Θειογωνὲς λόγε πνεῦμα παράκλητον Incipit
ΘΕΙΟΙΣ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩ Incipit
Θείοις καὶ ἱεροῖς ᾄσμασι εὐφημοῦμεν Incipit
Θείοις νόμοις καὶ ἱεροῖς κανόσιν ἑπόμενοι Incipit
Θεῖον ἀληθῶς καὶ ἱερὸν χρῆμα ὁ λόγος, τοῦ Θεοῦ, κτῆμα ἐξαίρετον Incipit
Θεῖον καὶ σεπτὸν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνυποστάτου σοφίας Incipit
θεῖον μάθημα καὶ πρῶτον οἱ ἄνθρωποι τὸ γνῶναί τινα ἑαυτὸν διδασκόμεθα Incipit
Θεῖον σκήνωμα τοῦ θεανθρώπου Incipit
Θεῖόν τι καὶ ὑπερκόσμιον χρῆμα ἡ ἀρετὴ Incipit
Θεῖόν τι χρῆμα ἡ ἀρετή Incipit
Θεῖόν τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ πολλοῦ γε χρυσίου καὶ ἀργυρίου τὸ τῶν ψαλμῶν φάναι Incipit
Θεῖόν τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ πολλῶν ἀξία τῶν ἐγκωμίων Incipit
Θεῖόν τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ πολλῶν ἀξία τῶν ἐγκωμίων Incipit
Θεῖόν τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ τοῦ παντὸς ὡς ἀληθῶς ἄξιον Incipit
Θεῖον τίποτε πρᾶγμα καὶ ἐπαινετόν Incipit
ΘΕΙΟΤΑΤΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ Ο ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΩΝ Incipit
ΘΕΙΟΤΑΤΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΑ ΜΕΝ ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ ΠΕΡΙ ΩΝ ΑΝ ΣΕ ΕΒΟΥΛΟΜΗΝ Incipit
Θειοτάτης σοφίης πυκινῆς Incipit
Θειότατοι πατέρες καὶ δεσπόται μου πανηγιασμένοι Incipit
ΘΕΙΩ ΚΑΛΥΦΘΕΙΣ Incipit
ΘΕΙΩ ΚΑΛΥΦΘΕΙΣ Ο ΒΡΑΔΥΓΛΩΣΣΟΣ Incipit
Θείῳ καλυφθεὶς τῷ βραδυγλώσσῳ Μωσεῖ Incipit
Θείῳ φωτί σου ἀγαθή Incipit
Θείων ἀνδρῶν, ὧν ποτε Ἑλλάδος εὖχος Incipit
Θέλγων ἀνθρώπων πολυαλγέα Incipit
ΘΕΛΕΙ ΑΞΙΩΣΕΙΝ ΟΤΙ ΑΥΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩ ΑΛΗΘΙΝΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ, ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ... Desinit
ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ Incipit
θέλει πάντας σωθῆναι· χαίρει δὲ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ σωζομένῳ Desinit
Θέλεις εὑρῆσαι τὸ πόσα Incipit
ΘΕΛΕΙΣ ΜΑΘΕΙΝ ΜΕΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ο ΜΗΔΕΝ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Incipit
Θέλεις μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν, φησὶν ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ὁ μακάριος Παῦλος; Τὸ ἀγαθὸν ποίει Incipit
θέλη τὴν τοῦ ἐλέους ὃν ἐγέννησες μήτερ νῦν ἐκδυσώπησον ῥυσθῆναι τῶν πταισμάτων Desinit
Θέλημά ἐστιν οὐσίας νοερᾶς Incipit
Θέλῃς ὕμνον, ὦ βασιλεῦ, ἄρτι προένεγκαί σοι Incipit
θελομεν Desinit abruptus
Θέλον θέλον μελίζειν Incipit
Θέλοντες ἡμεῖς κατανοῆσαι τὴν εὐθεῖαν ὁδόν Incipit
Θέλοντες ἡμεῖς λαβεῖν τὸν Χριστὸν σήμερον Incipit
θέλοντες περὶ μέτρων τῶν ἐν ταῖς ποιητικαῖς βίβλοις ἐκφερομένων βραχεῖαν τινὰ πρὸς τοΥς νέους διδασκαλίαν ποιήσεσθαι Incipit
Θέλοντες συντόμως νὰ περιγράψωμεν τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ Incipit
Θέλοντι εὐφημῆσαι Ἰεζεκιὴλ τὸν ὑποφήτην σου Incipit
Θέλοντι εὐφημῆσαι Ἰεζεκιὴλ τὸν ὑποφήτην σου Incipit
Θέλοντι εὐφημῆσαι Ἰεζεκιὴλ τὸν ὑποφήτην σου Incipit
Θέλω εἰπεῖν ἐνώπιον τῆς δόξης σου, Χριστὲ Σωτήρ, πᾶσαν πικρότητα ἐμήν, πονηρίαν, ἀλογίαν Incipit
Θέλω μὲν ἵνα δείξω Incipit
Θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ νὰ διηγηθῶ Incipit
Θέλω νὰ κάτσω νὰ σᾶς 'πῶ, πολλὰ νὰ θαμαχθῆτε Incipit
Θέλω τὸν Πατέρα Incipit
Θέλων ὁ σοφὸς καὶ δημιουργός Incipit
Θέλων οὖν ὁ μέγας Κωνσταντῖνος Incipit
ΘΕΛΩΝ ΣΟΥ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΖΩΩΣΑΙ Incipit
Θέματα εἰς τὰ ἓξ εἴδη τῶν ἐνεργετικῶν Titulus initialis
Θέματα τοῦ αʹ εἴδους τῶν ἐνεργετικῶν Titulus initialis
Θέματα, εἶδος πρῶτον Titulus initialis
Θεμάτιον περὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ περὶ τῆς ἁλώσεως αὐτῆς ὑπὸ τῶν Ἰσμαηλιτῶν Titulus initialis
ΘΕΜΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Incipit
ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΕΛΕΓΕΙΟΙ ΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΕΠΑΡΧΟΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ Titulus initialis
ΘΕΜΟΣΤΟΚΛΕΑ ΤΟΝ ΠΑΝΙ Incipit
θεογεννῆτορ ἁγνή· τῆς ψυχῆς μου τὰ ἕλκη Incipit
ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΣ Titulus initialis
Θεόγνιος ὁ πανεύφημος, τὸ μέγα τῆς ὅλης Παλαιστίνης ἀγλάισμα Incipit
ΘΕΟΓΝΙΣ Ο ΜΕΓΑΡΕΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ Incipit
Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου). Titulus initialis
Θεοδ (Θεοδωρήτου). Titulus initialis
Θεοδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδ(Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Θεοδόσιον ἰσαπόστολον κρίνω Desinit
Θεοδόσιος ὁ ἀξιομακάριστος καὶ οὐρανοπολίτης, τὸ μέγα κλέος τῆς Παλαιστίνης Incipit
Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν θυγατέραν Incipit
Θεοδόσιος ὁ μικρὸς υἱὸς ὑπῆρχεν Ἀρκαδίου Incipit
Θεοδόσιος ὁ νέος τῶν βασιλικῶν σκήπτρων ἦν ἐπειλημμένος, ἔτος δὲ τριακοστὸν πέμπτον Incipit
Θεοδοσιος ταυτα προσφορως γραφει Ο της τε βιβλου την γραφην εξανυσας· Και παις σος εν πνευματι και μονοτροπος. Desinit
Θεοδοσίου τοῦ ἀδραμητινοῦ τῶν τῆς Ῥωμαίων δυναστείας σκήπτρων κρατοῦντος Incipit
Θεοδοσίου τοῦ ἀδραμητινοῦ τῶν τῆς Ῥωμαίων δυναστείας σκήπτρων κρατοῦντος Incipit
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΙΧΟΙ ΔΙ'ΙΑΜΒΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΠΛΟΙΑ, ΟΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Λ ΑΥΤΩΝ ...ΑΝΟΙ ΕΝ ΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΣΕΒΟΥΣ Titulus initialis
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Desinit
Θεοδουλε εξαρπασον σωσε το γενος υμων Textus
ΘΕΟΔΟΥΛΟΙΟ ΠΟΘΟΣ ΜΟΝΑΧΟΙΟ ΜΑΚΡΟΣ Desinit
Θεοδώρα δὲ ἡ βασιλὶς συζυγείσης τῷ Θεοφίλῳ Incipit
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
Θεοδωρήτου Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρήτου. Titulus initialis
Θεοδωρίτου. Titulus initialis
Θεόδωρος Δημητρίω εὖ πράττειν. δεινὰ πάλιν ἀπαγγέλεις Incipit
Θεοδωρου Μοεμψουεστιας. Titulus initialis
Θεοδώρου Μομψευεστίας. Titulus initialis
Θεοδωρου Μομψουεστιας (Μοψουεστιας) Titulus initialis
Θεοδωρου Μομψουεστιας (Μοψουεστιας). Titulus initialis
Θεοδώρου Μονψουεστίας (Μοψουεστίας). Titulus initialis
Θεοδωρου Μοψουεστιας (add altera manu του αιρετικου). Titulus initialis
Θεοδωρου Μοψουεστιας. Titulus initialis
Θεοδώρου πατρικίου καὶ πρωτοασικρίτης λόγος εἰς τὴν ἐξ Ἀντιοχείας ἀνακομιδὴν τῆς σεβασμίας καὶ τιμίας χειρὸς τοῦ Προδρόμου Titulus initialis
Θεοδώρου Σχολαστικοῦ Θηβαίου Ἑρμοπολίτου Titulus initialis
Θεοδωρου του Προδρομου τετραστιχα ιαμβικα τε και ηρωικα προς εκαστην των δεσποτικων εορτων Titulus initialis
Θεοδώτου ἐλαχίστου μονερημήτου λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς θεοτόκου Titulus initialis
θεοὶ τοὺς Θέτιδος καὶ Πηλέως γάμους Incipit
θεοῖς [ Desinit
Θεοκλία τις γυνὴ εὐσεβὴς καὶ φοβουμένη τὸν κύριον Incipit
Θεόκριτος ὁ τῶν βουκολικῶν ποιητής Incipit
Θεόκριτος ὁ τῶν βουκολικῶν ποιητής Incipit
Θεόκριτος ὁ τῶν βουκολικῶν ποιητής Incipit
Θεόκριτος ὁ τῶν βουκολικῶν ποιητής Incipit
Θεολήπτου Φιλαδελφίας Titulus initialis
Θεολογεῖ ὁ Ἰωάννης τὸν Χριστόν. Λέγει περὶ τοῦ Βαπτιστοῦ· εἶτα περὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως. Ἀποκρίνεται ὁ Βαπτιστὴς πρὸς τοὺς ἀποσταλέντας πρὸς αὐτόν. Τῇ ἐπαύριον Incipit
Θεολογήσας ὁ θεοληπτότατος Incipit
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
θεολόγος Desinit
ΘΕΟΜΗΤΟΡ ΥΠΕΡΑΓΝΕ, ΤΑΥΤΗΣ ΓΑΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑΣ ΟΥΚ ΕΞΩ ΣΟΙ ΚΡΕΙΤΤΩ ΚΑΙ ΕΧΑΙΡΕΤΟΝ Incipit
θεομήτωρ ὑπέραγνε, ταύτης γὰρ τῆς προσηγορίας Incipit
ΘΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΟΥ ΕΣΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΟΝ Desinit
θεον αυταγενεθλον (αυτογενεθλον): Desinit abruptus
θεον αυτογενεθλον. Desinit abruptus
θεον αυτογενεθλον. Desinit
θεον αυτογενεθλον. Desinit
ΘΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ Desinit
Θεὸν γεραίρει στεῖρα τίκτουσα ξένως Incipit
Θεὸν γεραίρει στεῖρα τίκτουσα ξένως. Textus
ΘΕΟΝ ΖΩΝΤΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΤΩ ΘΕΩ ... ΑΜΗΝ Desinit
θεὸν καὶ ἄνθρωπον αὐτὸν δογματίζοντα δοξάζωμεν σὺν τῷ... Desinit
θεον κτανειν μενεαινων Desinit
Θεὸν μὲν ἕνα καὶ ταὐτὸν δεδηλώκασιν Incipit
ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Η ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ Incipit
θεὸν ὀρθῶς σέβεσθαι Incipit
θεὸν οὐδεὶς ἐόρακεν πόποτε Incipit
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε Incipit
ΘΕΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΦΗΣΙ ΕΩΡΑΚΕ Incipit
Θεὸν σέβου, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεὸν σέβου, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεὸν σέβου, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεὸν σέβου, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεὸν σέβου, ἕπου θεῷ, γονεῖς τίμα Incipit
Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον Incipit
Θεὸν τὸ πάντων αἴτιον καλῶ Incipit
Θεὸν τὸν πάντων ἀγαθῶν αἴτιον καὶ βασιλέα τῶν ὅλων Incipit
Θεὸν φοβοῦ, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεὸν φοβοῦ, γονεῖς αἰδοῦ, φίλοις βοήθει Incipit
Θεόν, Παρθένε, συνείληφας Incipit
θεοπνευστος παλαια τε και καινη διαθηκη. Desinit
Θεοροῦμεν τὸ μέτρον Incipit
ΘΕΟΣ deus ΚΥΡΙΟΣ dominus ΔΗΜΙΥΟΡΓΟΣ ΚΤΙΣΙΣ creator Incipit
Θεὸς ἀπὸ σίτου καὶ οἴνου καὶ ... τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ ὑπὲρ τούτων ἁπάντων δῶμεν δόξαν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ῷ πρέπει... ἀμήν Desinit
Θεὸς βροτωθεὶς ἐγχαράττεται θέᾳ Incipit
Θεὸς γάρ ἐστι, δῆλον ἐκ τῶν ἀγγέλων Desinit
Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθεὶς σήμερον δι’ ἡμᾶς Incipit
ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΛΟΓΩ Desinit
Θεὸς εἷς ἐστι μόνος, ἀγέννητος, ἄναρχος Incipit
θεος εις, ουσια μια, φυσις μια, μορφη μια, βασιλεια μια, δοξα μια, δυναμις μια, βουλησις μια, χαρις μια, πιστις μια, προσωπα τρια, υποστασεις τρεις, ιδιοτητες τρεις, χαρακτηρες τρεις, αρχαι τρεις, λαμπροτητες τρεις, κυριοτητες τρεις, ενεργειαι τρεις, επιγνωσεις τρεις, ομολογιαι τρεις. Textus
ΘΕΟΣ ΕΝΩΚΗΣΕΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ Desinit
ΘΕΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΟΤΗΣ ΠΑΘΕΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΘΕΟΤΗΣ ΠΑΘΕΝ ΑΥΤΗ Desinit
Θεός ἐστιν ἀΐδιον Incipit
Θεός ἐστιν ἀΐδιος οὐσία καὶ ἀπαράλλακτος δημιουργικὴ τῶν ὄντων σοφία Incipit
Θεός ἐστιν ἀΐδιος οὐσία καὶ ἀπαράλλακτος δημιουργικὴ τῶν ὄντων σοφία Incipit
ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑΙΤΙΟΣ Incipit
Θεός ἐστιν, ὦ παῖδες Incipit
Θεὸς ἡγείσθω παντὸς ἔργου καὶ λόγου, φησί τις τῶν παλαιῶν Incipit
Θεὸς θέλων ἀπέθανεν Incipit
Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε Incipit
Θεὸς καταλαμβανόμενος Incipit
Θεὸς καταλαμβανόμενος οὐκ ἔστι Θεός Incipit
Θεὸς καταλαμβανόμενος οὐκ ἔστι Θεός Incipit
θεὸς λέγεται διὰ τὸ θεωρεῖν τὰ πάντα ἐνυπόστατος Desinit cuiusdam partis
Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας Incipit
Θεὸς μὲν ἐν τοῖ οὖσιν οὐσία σοφίας τε καὶ δυνάμεως, ὑπόστασις δὲ Incipit
Θεὸς ὁ ἄχρονος. τόνδε κόσμον μὴ πρότερον ὑφεστῶτα Incipit
θεὸς ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν Incipit
Θεὸς ὃ νοεῖ οὐ φράζει Incipit
Θεὸς ὁ Πατήρ, ὁ ὢν ἀγεννήτως Incipit
θεὸς οὐχὶ τὸν παράδεισον μόνον Incipit
θεος παλιν μενει. Desinit
ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΣ ΥΙΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
Θεὸς περιφράττει σε, βασιλεῦ, κύκλῳ Incipit
Θεὸς πρὶν κρίνει οὐκ ἀποφαίνεται Incipit
Θεός σε, Γρηγόριε, πῦρ πνέον στόμα Incipit
ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΕΙ ΡΑΔΙΩΣ Desinit
ΘΕΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΘΕΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Titulus initialis
ΘΕΟΣ ΤΟ ΔΙΤΤΟΝ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΘΕΟΣ ΤΟ ΔΙΤΤΟΝ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχει τῶν πνευμάτων Incipit
ΘΕΟΣ ΤΟ ΔΙΤΤΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩΝ Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὑκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
Θεὸς τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων Incipit
ΘΕΟΣ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ Incipit
Θεὸς τὸν Ἀδὰμ εἰς Ἐδὲμ τάττει πλάσας· αὐτὸς δὲ θελχθεὶς γευστικῶς παρεσφάλη καὶ γίνεται σὰρξ ὁ σπορεὺς πάντων λόγος, ὅπως ὁ κόσμος εὑρεθῇ σεσῳσμένος. Textus
θεος, επειδη ποιητης και βλεπων τα παντα. Desinit
θεος, επειδη ποιητης και βλεπων τα παντα. Desinit
Θεός· θεοσεβεία καὶ λατρευταί Incipit
Θεοσεβεῖς μακαρίζει καὶ ἀσεβεῖς ταλανίζει Incipit
ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΕ ΚΑΙ ΑΞΙΕΡΑΣΤΕ ΦΙΛΟΘΕΕ Incipit
Θεόσεπτε δέσποτά μου καὶ βασιλεῦ Incipit
Θεοσοφίαν τοὺς τῆς Σιβύλλης Incipit
θεότητα καὶ δύναμιν τὸν Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα Desinit
ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
Θεότητά τε καὶ δύναμιν ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Desinit
Θεότητά τε καὶ δύναμιν ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Desinit
Θεοτοκάριον κατ’ ἦχον Titulus initialis
Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς πάντων Incipit
Θεοτοκε παντανασσα των ορθοδοξο (ορθοδοξων) το καυχημα αιρετικων ταν (τα) φρυαγματα και τα προσωπα κατησχυνα (καταισχυνον) των [...] Textus
θεοτοκε παρθενε χαιρε κεχαριτομενη... ψυχας ημων. Textus
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Incipit
Θεοτοκε περιβλεπτε σωσον τον κυριν (κυριον) Στεφανον τω χρυσοπυλεκτη τω ποθω κτησαμενω. Textus
θεοτοκε συ ει η αμπελος η αληθινη <...> Textus
θεοτόκον σε δι΄ αὐτῶν βεβαιοῖ Desinit
θεοτοκου και παντων των αγιων μεθ' ημων αμην. Desinit
Θεοῦ βοηθοῦντος Incipit
Θεοῦ γάμος τὸ πρᾶγμα καὶ καλοῦσί σε· σὺ δὲ προβάλλῃ τὴν γυναῖκα τοὺς βόας· τὸν ἀγρόν, ἰοὺ τῆς φρενῶν ἐλαφρίας· οὐδ' εἰς τὸ δεῖπνον ὡς ποδῶν ἔχεις τρέχεις. Textus
Θεοῦ γὰρ ἀγάπησις ἦν ἀμφοῖν μία Desinit
ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΜΕΝΙΝ ΕΚΦΥΓΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΗΣΗ Desinit
θεου δ’ εγω ευχομαι ειναι. Desinit
ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΧΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑΝ ΠΑΣΑΝ Incipit
θεου θεον αυτογενεθλον. Desinit
θεοῦ λόγου γέννησιν νηπίων φόνον εὐαγγελίζει Ματθαῖος ὁ τελώνης. Textus
θεου λογου. Desinit
θεοῦ σε νικῶν φαιδρύνοντος ἀκτίσιν Desinit
θεου το δωρον και Ιωασαφ πονος, ετους ​͵ϛωϟθʹ ινδικτιωνος ιδʹ μηνι ιουνιου κθʹ, ημερα εʹ, Χριστε διδου μογησαντι τεην πολυολβον αρωγην. ​ Textus
θεου το δωρον και πονημα Κυριλλου. Textus
Θεοῦ τὸ δῶρόν τε καὶ [τοῦ δεῖνος] πόνος. Textus
θεου το δωρον. Του θεου συνεργια εγραψον ιδου Αντωνιος εν μετοχιω (?) Textus
θεου το δωρον· και πονος Ησυχιου. Textus
Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὑπεραγάθου Incipit
Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ συνεργείᾳ καὶ χάριτι Incipit
Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι τῷ προσερχομένῳ Incipit
Θεοῦ τοῦ ζῶντος καὶ σοὶ δόξα πρέπει... Incipit
θεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν... Desinit
ΘΕΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΑΙΡΟΜΕΝΟΥ Incipit
Θεοῦ τρισυποστάτου καὶ παντοδυνάμου συναιρομένου Incipit
Θεοῦ φέρει κένωσιν, ἔργα καὶ πάθη νόμους τε σεπτοὺς ἡ σεβασμία βίβλος: Textus
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ Ο ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Titulus initialis
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ Titulus initialis
Θεοφιλέστατε ἄνθρωπε· σκηνοπηγία σοι ἔστω Incipit
Θεοφιλέστατε δέσποτά μου καὶ ἡμῖν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ποθούμενε Incipit
θεοφιλέστατε κύριε Desinit
Θεοφιλέστατε πρωτονοτάριε τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης... εἰς τὸν Θεὸν πέποιθα Incipit
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΧ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ Incipit
Θεοφιλος εστι κρατιστος· ως και αξιος τῳ οντι εστιν ακουειν του ευαγγελιου. Desinit
Θεοφίλου καὶ Στεφάνου ἐκ τῆς Ἱπποκράτους καὶ Γαληνοῦ περὶ τῆς τῶν πυρετῶν διαφορᾶς Titulus initialis
Θεοφίλου καὶ Στεφάνου περὶ τῆς τῶν πυρετῶν διαφορᾶς Titulus initialis
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΩΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Θεοφίλου περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς Titulus initialis
ΘΕΟΦΟΡΟΙ Desinit
Θεοφύλακτε, τίς σε συλήσει λόγος, Incipit
Θεοφυλακτου αγιωτατου αρχιεπισκοπου Βουλγαριας· εις το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
Θεραπεία εἰς λύμην διαφόρων βλαπτικῶν ζῴων Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΛΑΙΝΩΝ ΑΛΦΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΤΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Desinit
ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ Incipit
ΘΕΡΑΠΕΥΣΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΟΥ, ΟΤΙ ΕΙ Desinit
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΟΣ Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΕΘΕΙΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΟΣ Titulus initialis
Θεραπευτικῆς μεθόδου βίβλιον α' Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΤΥΧΗ ΜΕΝ ΕΛΑΤΤΟΝΙ ΚΕΧΡΗΝΤΑΙ Incipit
Θεράπων σκλάβος· δρᾷν κάμνει Incipit
θερινῆς ἀνατολῆς καὶ ἀπαρκτίου Desinit
θερινῆς ἀνατολῆς καὶ ἀπαρκτίου Desinit
ΘΕΡΜΑ ΕΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΕΙ ΑΛΟΗ ΑΝΘΕΜΙΣ Incipit
ΘΕΡΜΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΞΗΡΟΝ Incipit
ΘΕΡΜΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΞΗΡΟΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ Incipit
θερμὸς εἶ Incipit
Θερμὸς ὁ ζῆλος εἰς τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν, ἀλλὰ νωθρὸς ὁ λόγος Incipit
Θερμὸς ὁ πόθος ἀλλ' ἀδρανὴς ὁ νοῦς, ζέων ὁ ἔρως Incipit
Θέρος ἐστὶ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ θερμὸν ἐπικρατεῖ Incipit
Θέρους ἦν ἀκμή Incipit
Θερσίτην καθῄρει Desinit
θὲς αὐτὸ εἰς βύκιον, καὶ ἔχε ὁπόταν χρήζεις Desinit
Θὲς τὰ ἔτη τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου Incipit
Θὲς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνισταμένου ἡλιακοῦ κύκλου Incipit
Θέσεις γραμματικαὶ πληρέσταται ἐκ τῆς Γραμματικῆς, θεωρητικῆς τε καὶ πρακτικῆς, Ἰλαρίωνος Ἱερομονάχου, Κιγάλα τοῦ Κυπρίου Titulus initialis
θέσιν συνέβη Desinit
Θέσις ὑδάτων καὶ κίνησις καὶ αὔξησις καὶ ἀποσωμάτωσις Incipit
Θεσμοὶ οἱ ἄγραφοι τύποι Incipit
ΘΕΣΜΟΙΣ Desinit
ΘΕΣΜΟΣ Titulus initialis
ΘΕΣΜΟΣ ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΤΑΤΟΥ Titulus initialis
ΘΕΣΜΟΥΣ Desinit
Θεσπαδὲς μὲν ἔρωτοι πῦρ Incipit
Θεσπέσιος μὲν ἔης τελέσαι Incipit
Θεσπίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ Incipit
θεσπίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπειτα ἅπαντα χρόνον Incipit
Θεσπίζομεν εἰ καὶ ὥρισται Incipit
Θεσπίζομεν ὅσοι μοναστήρια, ξενῶνάς τε καὶ γηροκομεῖα συνιστᾷν Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΣΥΝ ΑΠΑΣΙ ΣΑΤΡΑΠΑΙΣ ΗΓΕΜΟΣΙ Incipit
Θεσπίζομεν σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις Incipit
Θεσπίζομεν σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις Incipit
Θεσπίζομεν σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις Incipit
Θεσπίζομεν σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις Incipit
Θεσπίζομεν τὴν παρὰ τῶν προβεβασιλευκότων Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Incipit
Θεσπίζομεν τοίνυν, ὅπερ ἡ συνήθεια ἐγγράφως Incipit
ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝ ΤΟΙΣ ΘΕΙΟΙΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΣΙ Incipit
Θεσπίσει δὲ καὶ ἡ ρκγ’ Ἰουστινιάνιος Incipit
ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ Incipit
Θετέον ταύτην τὴν σφαῖραν ὥσπερ στρατόπεδον Incipit
ΘΕΤΤΑΛΙΑ Ο ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Incipit
Θευδώρου Προδρόμοιο, τὰ δείματο χείρ τε νόος τε, Incipit
Θευλογίης μέγα κάρτος ἀείσομαι, ἁγνὸν ἱρῆα Incipit
ΘΕΩ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
Θεῷ καθαρθεὶς σαρκικῶς λελουμένῳ Desinit
Θεῷ καὶ θεοφιλέσιν ἀνδράσι τίς ἂν ἀξία προσαγωγὴ γένοιτο Incipit
Θεῷ κράτος δόξα πρέπει σόφῳ μόνῳ. Textus
Θεῷ μὲν ἀναθετέον τὰ θεῖα ἀνθρώποις δὲ τὰ ἀνθρώπινα Incipit
Θεῷ πάντα δυνατά· αὐτῷ... Desinit
Θεῷ Πατρὶ ἀναιτίῳ, βασιλεῖ αἰωνίῳ ἐξ οὐδενὸς γεγονότι Incipit
Θεῷ τριλαμπεῖ παρεστηκώς Incipit
Θεῷ χάριν δίδωμι τὸ τέλος φθάσας. Textus
Θεῷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
Θεῷ· ᾧ... Desinit
θεω]ρουμένων καὶ τῶν Titulus initialis
ΘΕΩΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Incipit
Θέωνος Ἀλεξανδρέως εἰς τοὺς προχείρους κανόνας Titulus initialis
Θέωνος ἀλεξανδρέως τῆς παρ’ αὐτοῦ γεγενημένης ἐκδόσεως εἰς τὸ πρῶτον τῆς συντάξεως Πτολεμαίου ὑπόμνημα Titulus initialis
Θέωνος Ἀλεχανδρέως προοίμιον Titulus initialis
Θέωνος πλατωνικοῦ συγκεφαλαίωσις καὶ σύνοψις τῆς ὅλης μουσικῆς Titulus initialis
ΘΕΩΝΥΜΙΑΝ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Desinit
θεωπροβλητη επισκ[οποι] (επισκοποι) οσιοτατε ηγουμενοι ευλα[βης] (ευλαβης) ιερομοναχοι θεωσεβεστατ[ε] ιερει, … πανευγενεστατε αρχ[οντι] (αρχοντι) και… του κυριου ημων χρηστωνυμος λαικος (?) Textus
Θεώρει ὑπό τινος καὶ ὑπέρ τινος ἐκτίσθῃς Incipit
θεωρεῖν εἰς τον ἀριθμόν Desinit
Θεώρησον τὸν κύκλον τῆς σελήνης Incipit
ΘΕΩΡΗΣΟΥΣΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Desinit
Θεωρήσουσιν Desinit
ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΤΗΝ ΑΛΕΙΨΑΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ Titulus initialis
ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Titulus initialis
Θεωρία εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐν τῇ εὐαγγελικῇ παραβολῇ ταλάντων Titulus initialis
ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΦΙΛΗ ΠΡΟΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΥ Titulus initialis
ΘΕΩΡΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙ' ΟΛΙΓΩΝ Titulus initialis
Θεωρία, ἡ ὄψις Incipit
Θεωρίαν καὶ πρᾶξιν ἀσκήσας, πάτερ, δι᾽ ὧν ὁ νοῦν ἔλλαμψιν εἰσδεδεγμένος φωτὸς δοχεῖον χρηματίζει παν Incipit
θεωρίας τε καὶ τῆς ἐν θεωρίᾳ προσευχῇ Desinit
Θεωριῶν τῶν ὑπὲρ νοῦν πληρούμενος Incipit
θεωρος εγενετο η Μαγδαληνη. διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
ΘΕΩΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΑΛΛ' ΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Incipit
Θεωρῶν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Incipit