Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ημ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἠμαγμένην καθαρὰν. ἐφίμωσα ἔπαυσθε Desinit
ᾑμαρτηκ[ότας] εἰ [καὶ ἡ] προ[λαβοῦσα] Desinit
ἡμάρτομεν [ Desinit
ἥμαρτον [ Desinit
ΗΜΑΡΤΟΝ ΑΥΤΩ ΕΩΣ ΟΥ ΔΙΚΑΙΣ Desinit
ΗΜΑΡΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΦʹΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Ο ΑΜΑΡΤΩΝ Desinit
Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου Incipit
ΗΜΑΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΣΑΝΤΑΣ Incipit
ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΥΠΟ[ΨΙΑΝ Desinit
ἡμᾶς ἐν τῇ ἐξόδῳ ἡμῶν τῇ ἐκ τοῦ βίου τούτου. Αὗται παριστῶσιν ἡμᾶς τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, προσκυνῆσαι καὶ δοξάσαι, σὺν τῷ Πατρὶ... Desinit
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
ἡμᾶς κινεῖν δυνήσεται πρὸς ὀργήν· τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν χάρις... Desinit
ἡμᾶς ὁ τοῦ Θεοῦ αἴδιος λόγος Desinit
ἡμε[τέραν ἦλθεν ὡς ἐν τῇ τῶν Ἀρμενίων χώρᾳ Incipit
Ἡμεδαπὸς ὁ Ἐλευθέριος καὶ τῆς Κωνσταντίνου καὶ οὗτος γέννημα Incipit
Ἡμεδαπὸς ὁ Καλλίνικος, καὶ τῆς Κωνσταντίνου καὶ οὗτος γέννημα Incipit
ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ἡμεῖς δὲ δι’ ὀλίγων ἐνταῦθα τὴν τῶν ἀποστόλων συμφωνίαν ἐσημειωσάμεθα μόνην, τοῦτο μόνον ἐν τῷ παρόντι προθέμενοι· τῷ δὲ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ δόξα σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΜΕΜΨΩΜΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΧΩΜΕΘΑ Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΥΤΩΣ Incipit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΥΤΩΣ ΛΟΥΣΑΙ Incipit
Ἡμεῖς δὲ πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν Incipit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΝΕΣΘΑΙ Incipit
Ἡμεῖς δὲ τὸν εὐεργέτην ἐπιγινώσκοντες ϑαυμάζομεν ϑεραπεύοντα, δοξολογοῦμεν εὐεργετοῦντα, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἡμεῖς δὲ τοῦτο παρηλάσαμεν. Ἀλλὰ τῷ Θεῷ δόξα πάντων ἕνεκεν, ἀμήν. Desinit
ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν εἰρημένων δόξαν τῷ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ ἀναπέμψωμεν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἡμεῖς δὲ φωτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ ... αἶνον προσάξωμεν αὐτῷ ... ἀμήν Desinit
Ἡμεῖς δὲ χάριν ἔχομεν τῷ φωτίσαντι ἡμᾶς ἁγίῳ Πνεύματι περὶ τῆς ἐκ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ ἐκπορεύσεως, ᾧ δόξα καὶ τῷ ὁμοουσίῳ Υἱῷ καὶ τῷ Πατρί, τῇ μακαρίᾳ Τριάδι ἐν ἑνότητι φύσεως ἄκρᾳ νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ Ω ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΥΣ ΑΔΕΙΝ Incipit
Ἡμεῖς δέ, τοῖς ῥήμασι τῶν θείων εὐαγγελίων προσέχοντες..., τάδε φαμὲν ὅτι οὐδαμοῦ δηλοῦσι... Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ Incipit
ΗΜΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Incipit
Ἡμεῖς ἐκ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων καὶ τῶν διαδεξαμένων αὐτοὺς διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας τὴν τῆς μυστικῆς λειτουργίας ἔκθεσιν παρειληφότες Incipit
ΗΜΕΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΣΙ Incipit
Ἡμεῖς μέν, ὀλβία μοι καὶ σοφωτάτη ψυχή, τρίτην ταύτην ἡμέραν ὅλως ἀναπεπταμένοις ὠτίοις τῆς ἱερᾶς σου χελιδόνος Incipit
ἡμεῖς ὁποὺ ἐλλαμπόμεθα καὶ φωτιζόμεθα κατὰ τὴν πνευματικὴν θεωρίαν Incipit
ΗΜΕΙΣ ΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Incipit
ἡμεῖς παναγιώτατε ἡμῶν δέσποτα καὶ οἰκουμενικὲ πατριάρχα καὶ ὑμεῖς, ὦ θεία καὶ ἱερὰ σύνοδος τῆς Χριστοῦ ἐκκλησίας Incipit
ἡμεῖς τὴν αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα Desinit
ΗΜΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΡΟΝ ΤΟΝ ΔΕ ΤΥΡΟΝ ΚΑΘʹ ΗΝ ΑΓΟΜΕΝ Incipit
Ἡμεῖς, ὥσπερ καὶ χθὲς ζώσῃ φωνῇ, οὕτω καὶ νῦν ἐγγράφως δι’ ὀλίγων ἀναφέρομεν τῇ κραταιᾷ καὶ ἁγίᾳ βασιλείᾳ σου, ὅτι τὸ λατινικὸν δόγμα τὸ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν Incipit
ἥμελλον συμβουλεύεσθαι Desinit
ΗΜΕΡΑ Α ΗΤΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Incipit
ΗΜΕΡΑ ΑΡΑ ΕΣΤΙ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΑ ΔΗΑ ΤΩ ΧΑΡΙΕΝ Incipit
ΗΜΕΡΑ ΚΡΟΝΟΥ ΕΣΤΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΩΡΑ Α' Incipit
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΛΥΣΑΜΕΝ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΛΥΣΑΜΕΝ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΣΗΜΗΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ Incipit
ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΟΤΕ Titulus initialis
Ἡμέρας τέσσαρας ἀνηλώσαμεν τὴν κατὰ τὸν Λάζαρον παραβολὴν Incipit
ἠμερῶν ἑσθίειν · ορῶσα οὖν καί ἠ Φεβρονία ἐαυτήν Incipit
ημερων τριων, κυριακη του πασχα. Desinit
ἡμετέρα ὑμετέρα σφετέρα. τέλος Desinit
ἡμετέρων, μεγάοικτε, λελασμένος ἀμπλακιάων Desinit cuiusdam partis
Ἤμην (Οἱ νῦν) ἐγὼ Βαροὺχ κλαίων ἐν τῇ συνέσει μου Incipit
ΗΜΙΝ Incipit
ἡμῖν ἀγαθῶν αἰτία Incipit
ἡμῖν ἀνάλωμα μὲν εἰς αὐτά Incipit
ἡμῖν ἀποδοθέντα λόγον Desinit
ΗΜΙΝ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΕΨΥΧΟΜΕΝΗΝ Incipit
ΗΜΙΝ ΕΜΦΑΙΝΩΝ Incipit
ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Incipit
ἡμῖν καὶ τὴν θέωσιν ἐχαρίσατο Desinit
ἡμῖν καὶ τὴν θέωσιν ἐχαρίσατο. Desinit
ΗΜΙΝ ΜΑΘΕΙΝ ΥΠΗΡΧΕΝ ΔΥΝΑΤΟΝ Desinit
ἡμῖν τὸν καιρόν. Διό, ἀδελφοί, ... φιλάνθρωπον γὰρ ἔχομεν δεσπότην, ᾧ πρέπει δόξα Desinit
ΗΜΙΝ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ Desinit
Ἡμίτονα, ἁπτόμεναί τε, καὶ τέμνουσαί εἰσιν εὐθεῖαί τινες γραμμαί Incipit
ἡμοῦ χεροῖν τέθνηκεν ἐν τῇ πατρίδι Desinit
ἡμῶν δ’ ἕκαστον καθ’ ἑαυτὸν ἐπικρύπτεσθαι καὶ τὸν οἰκεῖον νοῦν πρὸς τοὺς λοιποὺς τηρεῖν ἀνεκλάλητον. Desinit
ημων επακουσον και ελεησον. Desinit
ΗΜΩΝ ΕΠΙ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η, ΕΠΙ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΨΙΛΟΝ Incipit
ἡμῶν συμφωνίαν τῆς ἀληθοῦς καὶ ὀρθῆς πίστεως. Desinit
ΗΜΩΝ ΤΗ ΝΕ[ΟΤΗΤΙ Desinit
ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν Desinit
ημων των αγαθων τουτο ε[ Desinit