Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ην

Détails contenus par liste alphabétique Type
ην [...] κυριος· ωραιος την [...] σφοδρα [...] Incipit abruptus
ΗΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΝΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ Incipit
ΗΝ ΑΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΑΛΗΘΩΣ Incipit
ΗΝ ΑΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΑΛΗΘΩΣ Titulus initialis
ΗΝ ΑΦΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ Incipit
Ἦν ἀφωρισμένος τόπος ἐν τῷ ναῷ κυρίου Incipit
Ἦν γάρ τις ἀδελφὸς πάνυ σπουδαῖος καὶ σφοδρῶς ὀκληθεὶς Incipit
ην δε αρα και συγγενης του κυριου, και πως, ακουσον. Desinit cuiusdam partis
ΗΝ ΔΕ ΑΡΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Titulus initialis
ἦν δὲ καὶ ἡ ἔλλαμψις τῆς μεταμορφώσεως Incipit
ἦν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὸ ἄζυμα Incipit
ΗΝ ΔΕ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΤΟ ΕΦΛΔʹ Desinit
ἣν ἐδίδασκεν Μωυσῆς Desinit
ἣν ἔκλεισας αὑτῷ θύραν εὑρήσεις ἀεὶ ἀνεῳγμένην πρὸς τὰς σὰς ἱκεσίας. Ἐν ᾧ, τῷ Πατρὶ Desinit
ΗΝ ΕΝ ΤΗ ΕΥΔΟΜΗ ΣΥΝΟΔΩ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
Ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ γυνὴ (μεγάλη) ὀνόματι Ἀγλαΐς Incipit
ΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΒΑΘΟΣ Incipit
Ἥν ἔπεμψας ἐπιστολὴν πρὸς με Incipit
ΗΝ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙ Desinit
ΗΝ ΜΕΝ ΑΝ Incipit
Ἣν μὲν ἐπηγγειλάμην σοι πέμψειν ἐπιστολὴν καὶ μὴ ἀπαιτοῦντι πεμφθήσεται, καὶ ἡσθήσῃ πάνυ λαβών Incipit
ΗΝ ΜΕΝ ΗΜΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΣ ΘΕΟΜΕΓΑΛΥΝΤΕ Incipit
Ἦν μὲν θεοκράτητος, ὢν ἐν παιδίᾳ, Incipit
ΗΝ ΜΟΙ ΠΑΡΕΣΧΕΝ ΜΟΙ ΑΥΤΟΝ· ΚΑΘΟΤΙ ΚΑΙ Desinit
ἣν μόνοι ὑπομένουσιν οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. ἐλπὶς δέ ἐστιν ὁ Χριστός· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν Desinit
Ἦν ὁ ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἁδριανὸς πάπας Ῥώμης, καὶ μετ’ ἐκεῖνον Λέων Incipit
ΗΝ Ο ΕΝ ΤΗ Ζʹ ΣΥΝΟΔΩ ΑΔΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
ΗΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΛΑΜΨΑΣ ΔΙΑΣΧΕΔΑΖΕΙ Desinit
Ἦν ὁ μακάριος τὸν σωματικὸν τύπον (uel Ἦν δὲ τὰ σωματικὰ τοῦ ἁγίου... χαρακτηρίσματα ταῦτα) οὐ μέγας Incipit
ἣν ὁπόταν ἀξιωθῶ προσκυνῆσαι καὶ τοῦ λοιποῦ τῶν αἰτημάτων εὐθὺς τετυχηκέναι πεισθήσομαι Desinit
Ἦν ὅτ’, ἄναξ μεγάθυμε, λαοσσόε, κύδεϊ γαίων Incipit
ἦν ὅτε λέγων Incipit
Ἦν ὅτε ῥωμαϊκὴν ὑπὸ Αὐσονιτῶν πλατάτιστον Incipit
Ἦν ὅτε τοῖς εἰδώλοις ἡ Χερωνιτῶν λατρεύουσα γῆ πυρί τε Incipit
Ἦν οὗτος ὁ Βασίλειος κατηχῶν πάντα ἄνθρωπον περὶ τὴς ἀληθείας Incipit
ΗΝ ΟΥΤΟΣ ΤΡΙΣΙ ΤΕΙΧΕΣΙ Incipit
ΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΕΚΗΡΥΞΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΧΟΡΙΑΙ Incipit
ΗΝ ΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟΣ ΟΤΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΑΖΩΝ Incipit
ἣν πρὶν κόρης ὄρχησις ἀνεῖλε ξίφει Desinit
ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΟΣ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΟΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΔΟΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν Βιθυνίᾳ πλούσιος ὀνόματι Εὐγένιος ἔχων γυναῖκα Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει Ἐμέσῃ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει καλουμένῃ Τύρος Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ μοναχὸς ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, οὗτος δίκαιος Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, εὐγενὴς τῶν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Ἀνδρόνικος ἐν Ἀντιοχείᾳ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Εὐγένιοος διάγων ἐν ἀγνείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ... ἔσχε δὲ γυναῖκα Incipit
Ἦν τις ἄνθρωπος ἐν χώρᾳ τῶν Παφλαγόνων Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΖΩΝ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Incipit
Ἦν τις γέρων διορατικὸς πάνυ καὶ... Ἑβραίων τις ἐνάρετος Incipit
Ἦν τις γέρων ἐν τῇ Σκἠτει ὀνόματι Δανιὴλ καὶ εἶχε μαθητὴν Incipit
Ἦν τις γέρων οἰκῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἀββᾶ Εὐστοργίου Incipit
ἦν τις Ἑλλήνων βασιλεύς, εὐγενικός, ἀνδρεῖος Incipit
Ἦν τις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μοναχὸς ὀνόματι Δανιὴλ ἔχων ἀδελφόν Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΛΙΑΣΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΡΥΣΙΟΥ ΛΙΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΤΩΧΟΙΣ Incipit
Ἦν τις ἐν Ῥώμῃ γυνὴ Ἀγλαῒς τοὔνομα Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Incipit
Ἦν τις ἐπίσκοπος (ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὀνόματι Ἀθανάσιος) ἅγιος ταῖς πράξεσιν (ὑπάρχων) Incipit
Ἦν τις εὐγενὴς ἐν τῇ Βιθυνίᾳ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΚΑΤΗΧΗΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΣΤΡΙΑ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΒΕΝΝΗ Incipit
Ἦν τις μοναχὸς ἀνὴρ ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, καὶ οὗτος δίκαιος ἦν καὶ θεοσεβὴς Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΟΣΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ ΟΝΟΜΑ Incipit
Ἦν τις πατὴρ μέγας καὶ τῷ θεῷ ἀνακείμενος Incipit
Ἦν τίς ποταμὸς τῷ Κροίσῳ χρυσορρόας Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΦΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗ ΓΡΑΥΣ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΦΗΣΙΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟ ΒΗΘΑΝΙΑΣ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΦΗΣΙΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟ ΒΗΤΑΝΙΑΣ Incipit
ΗΝ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ Incipit
Ἧν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν Incipit
ἣν τῷ ἰδίῳ ἐξηγοράσατο αἵματι, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς γενέσθαι παρασκευάσειεν· ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΗΝ ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ ΝΟΕΡΟΥ Incipit
ἤνεγκαν πόνων Desinit
Ἤνεγκε μὲν σ]θν ἄλλοις ὅτι πολλοῖς δικαίοις καὶ μεγάλοις ἀνδράσι Incipit
Ἤνεγκε μὲν τὸ καλὸν τοῦτο φυτὸν ἡ Ἀλεξάνδρου Incipit
ἤνεγκε τῷ Θεῷ λέγων· «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον», νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Ἤνεγκεν (vel Ἤνεγκε μὲν) ἡ Περσῶν χώρα καὶ τὸ καλὸν τοῦτο φυτὸν Incipit
ἠνέχθη πολλαχόθεν τὰ τοῦ Ἀκινδύνου πρὸς ἡμᾶς συγγράμματα Incipit
ΗΝΙΚΑ ΓΑΙΑΝ ΥΦΕΡΠΕΙ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΔʹΕΣΤΙΝ Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΓΑΘΗ Incipit
Ἡνίκα δὲ Μαρία ἤκουσεν ἀπὸ τοῦ κυρίου Incipit
ΗΝΙΚΑ ΔΕΗΣΕΙ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ Η ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΨΗΦΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Incipit
ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον (ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος αὐτοῦ) Desinit
Ἡνίκα Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς τῶν Ῥωμαικῶν εἶχον σκήπτρων τὴν ἐχουσίαν Incipit
Ἡνίκα Διοκλητιανὸς ὁ δυσσεβὴς τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέπων ἦν ὡς οὐκ ὤφελε Incipit
ΗΝΙΚΑ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΦΛΔ' Incipit
Ἡνίκα ἡ τῶν εἰδώλων ἐφαιδρύνετο πλάνη καὶ πανταχοῦ διὰ τῆς δεισιδαίμονος θεραπείας ὑπῆρχον τιμώμεναι Incipit
ΗΝΙΚΑ ΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΧΑΙΡΕΙ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΛΑΜΠΕΤΟΩΝΤΟ ΕΕΙΔΟΜΕΝΑΙ ΠΥΡΙ ΓΛΩΣΣΑΙ Incipit
Ἡνίκα Μαυρίκιος τῆς Ῥωμαίων βασιλείας διεῖπε τὰ σκῆπτρα καὶ Χοσρόης τῆς Περσῶν Incipit
ΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΠΕΑΛΓΟΥΝΤΕΣ Η ΕΝ ΕΡΗΜΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΔΙΑΓΟΝΤΕΣ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ἡνίκα ὁ καιρὸς τῶν εἰδώλων ἐπεκράτει καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι Incipit
Ἡνίκα πρὸς τὴν βαρβαρικὴν ὄψιν παρατάττοιτο ὁ βασιλεύς Incipit
Ἡνίκα τῶν ἑλληνικῶν θυσιῶν ὁ ἀδικώτατος καὶ παρανομώτατος κατεκράτει νόμος Incipit
ΗΝΥΣΑΝ ΟΔΟΝ Desinit
Ἥνωσεν ἡμᾶς καὶ σπορὰ πατρὸς μία Incipit