Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Σε

Détails contenus par liste alphabétique Type
Σὲ δέ, ὦ βέλτιστε, ἥκιστά μοι χρῆναι θαυμάζειν δοκεῖ εἰ βιβλίον ἐκδεδωκόσιν ἡμῖν Incipit
σὲ εὐλογοῦμεν ὕψιστε θεὲ καὶ κύριε τοῦ ἐλέους Incipit
ΣΕ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΛΟΓΕ ΘΕΟΥ ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ Incipit
Σὲ καὶ τῇ πόλει ταύτῃ πάγκοινον ἀγαθὸν ἐν ἁπάσῃ χρείᾳ καὶ χρόνῳ παντὶ καὶ ἰδίως ἑκάστοις πατέρα καὶ κηδεμόνα Incipit
σε κήδεσθαι καὶ προΐστασθαι Desinit
σε Μαρκε τον φωστηρα της οικουμενης εξεικονιζω και σεβω κατα χρεως ως δευτερον κηρυκα του θεου λογου. Textus
Σὲ μεγαλύνομεν, Ἁγνή Incipit
Σὲ μεγαλύνομεν, Ἁγνή Incipit
Σὲ μεγαλύνομεν, τοῦ οὐρανοῦ Incipit
Σὲ νῦν βοηθὸν προσκαλούμενος, Λόγε Incipit
Σε πιστoν οντα του θεου λογου φιλον. Incipit
Σὲ πιστὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ Λόγου φίλον, εὐαγγελιστὰ παμμάκαρ θεολόγε, ὡς ἄλλον ὑιὸν τῆς πανάγνου παρθένου ἀνιστοροῦμεν εὐσεβῶς τὸν παρθένον. Textus
Σὲ προκατήγγειλε Incipit
Σὲ προκατήγγειλε Incipit
Σὲ προκατήγγειλε Incipit
ΣΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Incipit
σὲ τὴν τεκοῦσαν ὥσπερ ἐν τύποις βλέπῃ Desinit
Σὲ τῆς ἁγνείας τὸ σκήνωμα τὸ καθαρόν Incipit
Σὲ τὸ καθαρώτατον Incipit
Σὲ τὸν ἐκ τοῦ πάντων Θεοῦ καὶ Δεσπότου προφήτην Incipit
Σὲ τὸν Θεὸν αἰνοῦμεν, σὲ τὸν Δεσπότην ὁμολογοῦμεν Incipit
Σὲ τὸν πανάγαθον Λόγον Incipit
Σὲ τὸν πανάγαθον Λόγον ἐκδυσωπῶ, Κύριε Incipit
Σὲ τὸν προαιώνιον Υἱὸν Θεὸν ὄντα Incipit
Σὲ τοῦ Χριστοῦ προδήλως φήσαντος Incipit
Σὲ τοῦ Χριστοῦ προδήλως φήσαντος Incipit
σε υμνουμε σε ευλογουμε σοι ευχαριστουμε κυριε και δεομεθα σ [σε] Textus
σὲ φιλοστοργίας καὶ σπουδῆς σημεῖόν ἐστι Desinit
Σὲ Χριστέ μου τέθηκα ἀρχὴν καὶ τέλος. Textus
Σὲ Χριστὲ πόθον καὶ σοὺς ζωηροὺς λόγους, πολλὴν ὑπέστην παρ’ ἐχθρῶν ἀοράτων· ζάλην ἄμετρον περικοπὴν παντοίαν· ἀπὸ δὲ τῶν ὁρατῶν καὶ φθονερῶν ἀνθρώπων· ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐκ τοῦ κοινοβίου, ὀνείδη καὶ σκόμματα ὑστέρησιν καὶ θλίψιν· εἰς δὲ τὸ ὕφος ὃ εἰργασάμην κόπον ὡς οἶδας ὑπὲρ δύναμιν πᾶσαν· ταύτην τὴν βίβλον τὴν νέαν διαθήκην· καὶ ἐξύφανα τὸν πόθον τῆς καρδίας καὶ πεπλήρωκα τῆς ψυχῆς μου τὸ φίλτρον· αὐτὸς οὖν φιλάνθρωπε δικαιοκρίτα· πρόσδεξαι ταύτην εἰς λύσιν τῶν κακῶν μου· πάντων ὧνπερ ἥμαρτον ἐν ὅλη τῆ ζωῆ μου· καὶ τάξων κἀμὲ μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν σου· τῶν ἠγαπηκότων σε ἐκ ψυχῆς ὅλης. Textus
σε Χριστε ποθον και σους ζωηρους λογους, πολλην υπεστειν (υπεστην) παρ' εχθρων αορατων Incipit
Σέ, θεοτόκε παρθένε, τῶν ἀγγέλων οἱ δῆμοι καὶ πάντων τῶν ἁγίων οἱ χοροὶ πάσαις τιμαῖς περιέπουσι νῦν, ὡς μητέρα τοῦ κτίστου ἀφράστως γενομένην δι’ ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὁμοφρόνως ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. Desinit
Σέ, Παναγία Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ Incipit
Σέ, Παναγία Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ Incipit
Σέ, Παναγία Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα Κύριον Incipit
σε, παρθενομητορ, ευλαβως αει δοξαζομεν. Desinit
Σέ, τὸ ἀϊδιον καὶ ἀνέσπερον φῶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν Incipit
σε[αυτὸ ἁγνόν Incipit
Σεβασμιοτέραν ἑορτὴν καὶ πανήγυριν δείκνυσιν ἀεί Incipit
Σεβασμιοτέραν ἑορτὴν καὶ πανήγυριν δείκνυσιν ἀεί Incipit
σεβασμιώτατον. τέλος. Desinit
Σεβαστιανὸς ἀγνοεῖ τὸ σαρκίον, Incipit
Σεβήρου τοῦ δυσσεβοῦς τὸ βασίλειον σκῆπτρον Ῥωμαίοις διέποντος Incipit
σεβομένων μὲν καὶ διὰ πάσης ἀγόντων Incipit
Σέβων ἅλυσιν οὐχὶ σίδηρον σέβω, Incipit
σεδὲκ γὰρ ἡ δικαιοσύνη Ἐμμανουήλ μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός Desinit
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ Ἀβδεναγώ Incipit
Σεῖο θεοπνεύστην σοφίην Incipit
Σειρήνων ἀρτιφανεσ' ἥδιστον Incipit
Σείριος ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀστήρ Incipit
Σέλ, ὀκλά, νοέλ Incipit
Σελασφόροις λάμψεσι τοῦ Παρακλήτου τὸν νοῦν ἐλλαμφθείς, ὦ Ματθαῖε θεόπτα, τὴν τοῦ Λόγου σάρκωσιν, ἀφράστῳ τρόπῳ, κατήγγειλας ἄριστα τῇ χθονὶ πάσῃ. Textus
Σελασφόροις λάμψεσι τοῦ παρακλήτου Incipit
Σελασφοροις λαμψεσι του παρακλητου Incipit
σελάχια εἰσὶν ὅσα λεπίδας Incipit
ΣΕΛΗΜ ΤΟΠΟΣ ΘΕΟΥ ΡΑΙΘΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΗΚΟΟΣ Desinit
Σελήνη δὲ ἔτη κε, μῆνας κε, ἡμέρας κε, ὥρας κε / Τέλος τῆς τετρακτῆς βίβλου καὶ ἀποτελεσματικῆς Πτολεναίου τοῦ Ἀιγυπτίου Desinit
Σελήνη συσχηματιζομένη Incipit
Σελήνης Κριῷ οὔσης Incipit
Σελήνης Κριῷ οὔσης Incipit
Σελήνης οὔσης ἐν καιρῷ Κριῷ Incipit
Σεληνιακῆς ἐκλείψεως γινομένης ἐν τῷ Κριῷ ἀφορίαν πάντων ἔσεσθαι Incipit
Σεληνιασμὸς φυσικόν μοι τυγχάνει Incipit
Σεληνιασμὸς φυσικόν μοι τυγχάνει Incipit
Σεληνιασμὸς φυσικόν τι τυγχάνει Incipit
ΣΕΛΙΔΕΣΙΝ ΕΗΣΙ ΧΕΙΡΕΣΙ ΘΕΙΝΤΑ Desinit
Σεμνύνων φανῆ· καὶ τὰ παρ' ἄλλοις ὄντα ἀγαθά Incipit
Σένε ἐξάγια β´ πολυπόδιν ἐξάγια β´ Incipit
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ Incipit
Σεπτέμβριος· τὸν Συμεώνην ἐκ στύλου πόλος φέρει Incipit
Σεπτεμβρίου γ´, κ´, κδ´ Incipit
Σεπτεμβρίῳ γάλακτος ἀδεῶς πίνειν Incipit
σεραφειμ ιερομοναχος και [...] γραμματικος [...] Monocondylia et Monogrammata
Σεραφεὶμ τοῦ Θυηπόλου ὑπόμνημα περὶ τοῦ θαύματος τοῦ γενομένου ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, ἤτοι περὶ τοῦ ἀρχαγγελικοῦ ὕμνου τοῦ Ἄξιόν ἐστι Titulus initialis
Σεργιος ταλας μοναχος παρ' αξιαν. Textus
σερήνου τοῦ φιλοσόφου ἐκ τῶν λημάτων Titulus initialis
Σερρόν σοι δῶκεν σοφίης φρένα Incipit
σέσωκε τοὺς Desinit
Σεῦ μανίην μέν Incipit
Σεῦ πιστὸς θεράπων Incipit
Σευηριανου Γαβαλα. Titulus initialis
Σεῦτλα πρὸς ἐσθίασιν οὐ ποιεῖν θέλω Desinit