Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Συ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιών, ὅτι ἥκει καιρός Incipit
σὺ γὰρ εἶ ἡ εἰρήνη τῆς ζωῆς ἡμῶν καὶ σοὶ πρέπει... Desinit
σὺ γὰρ εἶ μόνος Δεσπότης ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Χριστὸς... Desinit
σὺ γὰρ ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν... Desinit
σύ γε τοὺς μηδαμινοὺς ἡμᾶς ἐπαινῶν, τήν τε ῥητορικήν σου ἴσχυν ἐντεῦθεν ἐνδείκνυσο, καὶ τὸ φιλόσοφον παρίστανε, καὶ φιλάνθρωπον Desinit
Σὺ δ' ὁ προλάμπων τῆς χολῆς τῶν μαρτύρων Incipit
Σύ δ’ ἀλλ’ ἀναστὰς εὐλόγει μοι τὸν λόγον Desinit
σὺ δ’ εὐμενὴς φάνηθι παντάνασσ’ ἐμοί (παντάναξ λόγε, cod. Mon. gr. 201) Desinit
σὺ δ’ εὐμενὴς φάνηθι παντάνασσά μοι Desinit
σὺ δὲ ἔκλεψας Desinit
συ δε μενε εν οις επιστωθης και εμαθες, ευχομενος υπερ ημων, αμην. Desinit
σὺ δέ μοι πράττοις ἐν κυρίῳ καταθυμίως. τοῦτο δέ σοι εἴη διὰ παντὸς καταθύμιον, ὃ καὶ τῷ θεῷ κεχαρισμένον ἐστὶ καὶ ἡμῖν καταθύμιον. Desinit
Σὺ δέ μοι χαῖρε καὶ μένε Incipit
Σὺ δὲ οὕτω μεγαλόδωρος Incipit
Σὺ δὲ παντάνασσα πανύμνητε παρθένε Incipit
Σὺ δὲ ὡς ἀληθῶς, σὺ Καλλίστη Incipit
Σὺ δέ, ὦ 'γαθὲ χαῖρε Incipit
σὺ διδούς μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρὸς λόγος Desinit
Σὺ εἶ Θεὸς μόνος ὕψιστος Incipit
Σὺ εἶ, Χριστέ, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή Incipit
ΣΥ ΚΑΤΑ ΣΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΑΙΣ Desinit
ΣΥ ΚΥΡΙΕ ΜΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ Incipit
ΣΥ ΚΥΡΙΕ ΜΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ Incipit
ΣΥ ΚΥΡΙΕ ΜΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ Incipit
Σὺ κύριε μόνος ἀγαθός Incipit
σὺ κύριε ὁ μόνος ἀγαθὸς Incipit
Σὺ μὲ, ὧ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Incipit
Σὺ μὲν ἡμᾶς ἴσως χρῆν εἶναι λόγον ἀποδοῦναι δοκεῖς Incipit
Σὺ μὲν ἡμᾶς ἴσως χρῆν εἶναι λόγον ἀποδοῦναι δοκεῖς Incipit
Σὺ μὲν ἡμῖν τὰς παρυπάτας καὶ τὰς ὑπάτας Incipit
Σὺ μὲν θέλων θήραμα, Χριστέ μου, γίνῃ χειρῶν ἀπηνῶν, καὶ παθῶν ἐσμὸν φέρεις Incipit
Σὺ μὲν καθιστᾷς γῆς με πάσης δεσπότην Incipit
Σὺ μὲν καλῶς ποιῶν, φίλτατε, ἢ διαγράφειν ἡμῖν ἐπιτρέπεις ὃν ἔπεμψας λόγον, ἂν ἀπαρέσκων δοκῇ Incipit cuiusdam partis
Σὺ μὲν καρποῖς με δεξιῇ τῆς ἀμπέλου Incipit
Σὺ μὲν οὐδὲν γελοιότερον, ἐγὼ δ' οὐδὲν ἀναισθητότερον Incipit
ΣΥ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΕΝ ΤΑΥΘΟΙ ΚΑΘΕΔΟΙΣΘΑΙ Incipit
Σὺ μὲν περιπόθητε Incipit
Σὺ μὲν περιπόθητε Incipit
Σὺ μὲν σύνοψιν Incipit
σὺ μὲν τριπόθητε Incipit
Σὺ μὲν τυχὸν ἐπελάθου Incipit
Σὺ μέν, ὦ γαστρίδουλε σάρξ, ταῖς ὑπερβολαῖς Incipit
Σὺ μέν, ὦ γεννάδα δύσνους ὢν ἡμῖν ἐκ παλαιοῦ Incipit
Σὺ μέν, ὦ θειότατε βασιλεῦ Incipit
Σὺ μέν, ὦ θειότατε βασιλεῦ, οὐ διαλείπεις ἡμᾶς ἀεὶ καὶ διὰ πάντων εὐεργετῶν Incipit
Σὺ μέν, ὦ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε, τῇ περὶ τὸ καλὸν σχέσει Incipit
Σὺ μὲν, ὦ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπε, τῇ περὶ τὸ καλὸν σχέσει Introductio
Σὺ μηδὲν εἶπες πρὸς τὴν παρθένον Incipit
Σὺ ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου καὶ πλαστουργός Incipit
Σὺ ὁ Θεός, Κύριε ποιμὴν καὶ πλάστης Incipit
σὺ ὁ Κράτης Desinit
σὺ οὖν τὴν ἐκκλησίαν ρυπωθεῖσαν ἐκκάθαρον, τὴν βασιλείαν κραταίωσον, τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ... περιποίησαι, ἵνα... ἀμήν Desinit
ΣΥ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ ΣΥ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΦΙΛΟΣ Incipit
Σὺ τὰ τῆς ἰατρικῆς τέχνης Incipit
Σὺ τὴν ἄνω γέννησιν ἀρρήτως γράφων ὕψωσας ἡμᾶς τῆς κάτω παροικίας˙ εἰς οὐρανοὺς δὲ τῆν ἄφιξιν τοῦ λόγου βρoτῶν φέρεις ἄνωθεν ἀνθρώπων, λόγε˙ ἀνθ’ ὧν σε τιμῶν Γεώργιος ἐν τούτω καὶ τοὺς λόγους γέγραφε τοῦ λογογράφου Textus
συ την ανω γεννησιν αρρητως γραφων, υψωσας ημας της κατω παροικιας, εις ουρανους δε την αφιξιν του λογου, βροτων φερεις ανωθεν ανθρωπων λογε, ανθων σε τιμων Γεωργιος εν τουτω και τους λογους γεγραφε του λογογραφου. Textus
Σὺ τῆς ἐμῆς, Δέσποινα, χαρὰ καρδίας μοναχοῦ Ἰωάννου Incipit
Σὺ τῆς λογικῆς ἀγέλης τὰς εἰσόδους / βλέπων ὁ δεσπότης ἄνωθεν εὐλόγει Incipit
Σὺ τὸ στέφος δέδωκας ἐν γῇ, παντάναξ, τῷ κοσμοτερπεῖ βασιλεῖ καὶ δεσπότῃ· σὺ τοῦτον ὡράϊσας ἀρετῶν κύκλῳ καὶ πάλιν αὐτὸν τριπόθητον εἰργάσω· σὺ λοιπὸν αὐτῷ χάρισαι καὶ τὸ κράτος μόνιμον ὡς μάλιστα τῆς σκηπτουχίας καὶ παγγενῆ φύλαττε σῷ, σῶτερ, σθένει. Textus
σὺ τὸν Ὀζίαν ψυχὴ ζηλώσασα· τὴν τούτου λέπραν ἐν σοὶ καὶ τὰ ἐξῆς Desinit
Σὺ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας ἐν τῷ πανσόφῳ Incipit
Σὺ τῷ μοναχῷ καὶ κατηχητῇ, Λόγε, Νεοφύτῳ, πάρασχε τὴν σωτηρίαν Textus
Σὺ τῷ μοναχῷ πρὸς ὅλου [...]μωρίου Νεοφύτῳ πάρασχε τὴν σωτηρίαν Textus
Σὺ τῶν Desinit
Σὺ τῶν χαρισμάτων τῇ πηγῇ κα τῇ σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος, ἔνδοξε Incipit
Σὺ χαῖρε, χαῖρε, μῆτερ παρθένε Incipit
Σὺ χαῖρε, χαῖρε, χαῖρε, Μῆτερ Incipit
Σὺ ὡς ἀμνὸς πιστὸς καὶ λογικὸς τῆς σύριγγος ἤκουσας τοῦ ποιμένος Incipit
Σύ, Δέσποτα καρδιογνῶστα, Κύριε, ὁ ἐπιστάμενος ἀπόῤῥητα Incipit
Σύ, Κύριε καρδιογνῶστα πάντων, εὐλόγησον καὶ ἁγίασον Incipit
Σύ, Κύριε μόνος ἀγαθός Incipit
Σύ, τῷ μοναχῷ καὶ γραφεῖ βίβλου, Λόγε Νεοφύτῳ, πάρασχε τὴν σωτηρίαν Textus
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ Incipit
συγγένεια, ὄνομα ἐστὶ γενικὸν διαιρεῖται δὲ εἰς τάξεις τρεῖς Incipit
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΝ Desinit
Συγγενῆ αὐτὴν ἐκάλεσεν ὡς οὖσαν ἐξ Ἰσραήλ Incipit
Συγγενὴς συγγενοῦς μνηστὴν ἁρπάσας Incipit
Συγγενὴς συγγενοῦς μνηστὴν ἁρπάσας Incipit
Συγγνοίης ἄν, ὦ βασιλεῦ, εἰ καὶ ἀλάττα συνείρειν Incipit
Συγγνοίης ἄν, ὦ βασιλεῦ, εἰ καὶ ἀλάττα συνείρειν Incipit
Συγγνοίης ἄν, ὦ βασιλεῦ, εἰ καὶ ἀλάττα συνείρειν Incipit
ΣΥΓΓΝΩΘΙ ΜΟΙ ΘΕΕ ΜΟΥ Desinit
συγγνώμης ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἀξιωθῆναι· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀπολαῦσαι, χάριτι... Desinit
Σύγγραμμα Ἀνδρονίκου σεβαστοῦ καὶ μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλας Incipit
Σύγγραμμα γενόμενον παρὰ Νείλου ἀρχιμανδρίτου τοῦ Δοξαπατρίου κατὰ κέλευσιν τοῦ εὐγενεστάτου μεγάλου ῥηγὸς Ῥογερίου Incipit
Σύγγραμμα γενόμενον παρὰ Νείλου μοναχοῦ [...] Titulus initialis
Σύγγραμμα γενόμενον παρὰ Νείλου μοναχοῦ τοῦ Δοξαπάτρου... Titulus initialis
συγγραμμα εκκλησιαστικον περι των εβδομηκοντα μαθητων του κυριου. Titulus initialis
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Desinit
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Titulus initialis
Συγκαλεῖ μὲν ἡμᾶς Incipit
Συγκαλεῖ μὲν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες, Γρηγόριος ὁ πάνυ, ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος Incipit
Συγκαλεῖ μὲν ἡμᾶς, ὦ φιλέορτοι, σήμερον ἡ τῶν ἀναργύρων ἱερωτάτη δυὰς πναυματικῶς ἑορτάσαι τὴν τούτων πανήγυριν Incipit
ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΗΙ ΦΥΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΕΙ ΣΟΥ Desinit
Συγκειται εκ φυλλων 328. Θεσις Α. Αριθμος 2. Αλεξανδρος Λαυριωτης. εχει φυλλα 329, διοτι ο αριθμος 48 ειναι διπλους Textus
Σύγκειται τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον ἐκ ποδῶν Incipit
ΣΥΓΚΕΧΩΡΗΤΑΙ Desinit
ΣΥΓΚΛΕΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΗΝ ΕΠæ ΕΙΝΑΥΤΟΝ ΕΝ ΚΙΒΩΤΩ ΝΩΕ ΚΑΘΥΠΕΜΕΙΝΕΝ Incipit
ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΑΙ ΦΡΕΝΑΣ Desinit
ΣΥΓΚΡΙΝΟΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ Incipit
συγκροτούμενοι, καὶ μετὰ πάντων τούτων καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν· ἐν Χριστῷ... Desinit
Συγχάρητε ἡμῖν ἁπᾶσαι αἱ τῶν παρθένων χοροστασίαι Incipit
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΗΣΑΝ Desinit
συγχωρήσατέ μοι διὰ τὸν κύριον εἰ τι ὡς ἄνθρωπος ἔσφαλον ἐνθάδε. Textus
Συγχώρησόν μοι, Δέσποτα Incipit
συγχωρῶν ἁμαρτίας, καὶ συμπαθεῖς πταίονται... ἐπιστρεφομένους· καὶ σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα... Desinit
συζῆσαί με καὶ συναπελθεῖν ἀντεχόμενον αὐτῆς ὡς ἐφοδίου τῆς εὐσεβείας, εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Desinit
Συζυγίαι δὲ τῶν ῥημάτων πᾶσαι Incipit
ΣΥΚΑΜΕΝΑ· ΒΑΤΖΙΝΑ ΚΕΔΡΟΚΚΟΚΑ Incipit
Συκῆν ἔθος καλεῖν τῇ γραφῇ Incipit
Συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ...συκῆν ἔθος τῇ γραφῇ καλεῖν Incipit
Συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ...συκῆν ἔθος τῇ γραφῇ καλεῖν Incipit
ΣΥΛ]ΛΟΓΟΣ ΦΑΙΔΡΟΤΕΡΟΝ Incipit
Συλλαβή ἐστι κυρίως Incipit cuiusdam partis
Συλλαβὴ κατὰ τὸ μέσον διατρέχει Incipit
Συλλογαὶ ἃς συνελεξάμεθα μετὰ πάσης ἐπιμελείας καὶ ἀκριβείας ἔκ τε προφητῶν καὶ εὐαγγελίων ἀποστοόλων τε καὶ τῶν ἁγίων πατέρων περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος μαρτυρούσαι κυρίως καὶ ἀληθῶς ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ Titulus initialis
Συλλογαὶ πεσσῶν σκευασίαι πρὸς ὑστερικὰς πνίγας ἐκ διαφόρων Titulus initialis
Συλλογὴ δογματικῶν κεφαλαίων ἀναγκαιοτάτων, ἐκ διαφόρων πατέρων συλλεγεῖσα, παρὰ Ζυγαβηνοῦ τοῦ πανσόφου μοναχοῦ Titulus initialis
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΙΩΝ Titulus initialis
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Titulus initialis
Συλλογὴ ἐκ τῶν ἁγίων, ὅτι πρὸς ταῦτα τὰ δογματικὰ κεφάλαια, σύμφωνα ὄντα καὶ τοῖς λοιποῖς ἁγίοις, ἀντιπαρεξεταζομένη ἡ τῶν Λατίνων δόξα οὐχ εὑρίσκεται σύμφωνος αὐτοῖς, ἀλλὰ μᾶλλον παντοίᾳ αἱρέσει σύμφωνος καὶ ἕξω τῶν ὀρθῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων Titulus initialis
Συλλογὴ ἐκ τῶν παροιμιῶν τοῦ σοφωτάτου Σολομώντος Titulus initialis
Συλλογὴ χρήσεων γραφικῶν γεγονυῖα παρὰ τοῦ Ἐφέσου ὅτι ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ καὶ δοθεῖσα τὸ αὐτοκράτορι καὶ θεοστέπτῳ βασιλεῖ τῷ Παλαιολόγῳ καθὼς παρὰ τῆς αὐτοῦ βασιλείας προσετάγη Titulus initialis
Συλλογισμοί Titulus initialis
Συλλογισμοὶ δέκα δείκνυντες ὅτι οὐκ ἔστι πῦρ καθαρτήριον Titulus initialis
Συλλογιστικὰ κεφάλαια πρὸς Λατίνους περὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis
συμ[πλήρωσιν Desinit
συμβαίνει γενέσθαι, κλίνουσι γὰρ ἐξ Desinit abruptus
συμβασιλεύσωμεν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ πρέπει... Desinit
συμβασιλεύσωμεν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ πρέπει... Desinit
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΟΔΥΝΗΡΑ ΜΝΗΜΗΝ ΘΕΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Incipit
συμβιβαζομένη δὲ τοῖς πράγμασι μέρος ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας Desinit
σύμβολα Desinit
Σύμβολα θεσπεσίων Incipit
Σύμβολα πάντα τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως Incipit
Συμβολον πανεκκλησιαστικον. εκτεθεν πανευσεβως παρα Φωτιου του αγιωτατου πατριαρχου. Titulus initialis
σύμβολον πίστεως Titulus initialis
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος προτρεπόμενος ἐπὶ φιλοπτωχίαν Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος προτρεπόμενος ἐπὶ φιλοπτωχίαν Incipit
Συμβουλευτικὸς μὲν ὁ παρὼν λόγος προτρεπόμενος ἐπὶ φιλοπτωχίαν Incipit
συμβουλευων, περι τουτων εγραψα. Desinit
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΝΟΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ Titulus initialis
Συμβουλία περὶ πνευματικοῦ βίου πρὸς νεόφυτον μοναχόν κεφαλαὶ ἐνενήκοντα ἕξ Titulus initialis
ΣΥΜΕΟΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΦΩΣΙΚΩΝ Titulus initialis
ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΩΓΕ ΚΑΙ ΜΑΜΑΝΤΑ ΦΕΡΩ, ΤΟΝ ΑΝΘΙΜΟΝ ΤΕ ΒΑΒΥΛΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΝ Incipit
Συμεὼν ἐλάχιστος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ χάριν αὐτοῦ καὶ ἔλεος Incipit
ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΗΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Titulus initialis
Συμεῶν μεσοπατάμου περὶ ἐξόδου ψυχῆς Titulus initialis
Συμεων, ηκουσεν αυτος. Desinit
Συμεων· ακουων λυπης· Φιλαδελφεια· σωζουσα. Desinit
Συμεώνην τὸν πάνυ τὸν μωρὸν διὰ Χριστὸν οὐκ ὄντα μὲν Incipit
ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Συμμαρτυρήσει δέ μου τῷ λόγῳ πρὸ χρόνων ὅτι πλείστων καὶ Ἱερεμίας Incipit
συμμέτοχος γενέσθαι δικαίων καὶ ἁγίων, εὐαρεστησάντων σοι, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ Desinit
συμμορίαις ἐξαγκυλλόμεθα Desinit
Σύμοψις τῆς Ἱερᾶς Θεολογίας φιλοπονηθεῖσα εἰς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων φιλομαθῶν παρὰ Νικολάου Κούρσουλα τοῦ Ζακυνθίου, διδασκάλου φιλοσόφου, καὶ θεολόγου Titulus initialis
σύμπαν ἀπελαύνεται νόσημα βλασφημίας Desinit cuiusdam partis
συμπέρασμα τοῦ θεματίου τῆς αὐτῆς πόλεως ἐτει [ Desinit abruptus
ΣΥΜΠΛΕΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΡΑΣΙΝ ΚΟΣΜΟΥ ΧΑΡΙΝ Desinit
Συμπολίτης οὗτος καὶ μοναχός Incipit
συμποσία Incipit
Συμφέρει δάκνεσθαι διὰ τῆς τῶν ῥημάτων ἀλγηδόνος Incipit
Συμφέρει δάκνεσθαι διὰ τῆς τῶν ῥημάτων ἀλγηδόνος Incipit
σύμφυτος Incipit
σύμφωνα δὲ ιξ β γ δ ξ θ κ λ μ ν ξ π ρ σ τ φ χ ψ Desinit
συμφωνίαν ὑμῶν καὶ πίσθητε ὁμοθυμαδὸν Incipit
Συμφώνως ἐν ᾄσμασι Incipit
συμφώνως ὑπὸ πάντων κηρυττομένων Desinit
σύμψησον σχοῦσα καὶ Ἀγαμέμνονα Desinit
Συμων ο ζηλωτης πασαν την Μαυριτανιαν· κηρυξας τον Χριστον· υστερον δε και εν Βριτανια υπο αυτης σταυρωθείς και τελιωθεις, θαπτεται εκει. ιβʹ Desinit
σὺν ἀγγέλοις νῦν φῶς Θεοῦ χαίρει βλέπων Desinit
σὺν αἵματι τὴν ἐμήν [ Desinit
Σὺν ἄλλοις ὅτι πλείστους ἁγίοις ἀρχιερεῦσι καὶ μάρτυσι Incipit
Σὺν ἄλλοις οὐκ ὀλίγοις ἁγίοις καὶ οἱ καλοὶ οὗτοι καὶ θαυματουργοὶ Incipit
Σὺν ἄλλοις οὐκ ὀλίγοις ἁγίοις καὶ τὸν καλὸν Εὐστάθιον ἡ προκαθημένη πόλις Incipit
σὺν ἀσωμάτοις νοεραῖς δυνάμεσι Incipit
σὺν αὐτοῖς τῷ πρύτανι Θεῷ δόξαν ἀναπέμποντες εἰς τοὺς αἰῶνας... Desinit
σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας ἀναπαυόμενοι συμβασιλεύσομεν. Αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Σὺν Γρηγορίῳ, πάνσοφε, τῷ κλεινῷ θεολόγῳ παρεστηκώς, Βασίλειε Incipit
ΣΥΝ ΔΙΑΔΟΧΟΙΣ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΟΘΕΝΤΑ Desinit
σὺν ἔγωγε χάριν σιωπῶ Desinit
Σὺν ἐπιστολαῖς καὶ τὰ κάρνα Incipit
Σὺν ἐπιστολῶν καὶ τὰ κάρυα Incipit
ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΤΟ ΑΛΦΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΛΦΩ ΤΟ ΕΥΡΙΣΚΩ Incipit
συν θεω βιβλος η ευαγγελιου, εκ του κατα Ματθαιον Titulus initialis
Σὺν Θεῷ εἰ θέλεις εὑρῆσαι τὸ δακτυλίδιον Incipit
Σὺν θεῷ ὄροι διάφοροι κατὰ τὴν παράδοσιν Incipit
ΣΥΝ ΙΞΩ ΔΡΥΙΝΩ Desinit
ΣΥΝ ΚΑΚΩ ΜΕΓΙΣΤΩ Desinit
σὺν μητρὶ τέκνων γῆν κατοικεῖ πραέων Desinit
σὺν πᾶσι τοῖς ἀπ' αἰῶνος εὐαρστήσασι τῷ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν Θεῷ, χάριτι... ἀμήν Desinit
Σὺν σοί, Χριστέ, ἄναξ, ἅμ' ἀπώλετο Incipit
Σὺν ταῖς ἀκάνθαις ἐκφύονται καὶ ῥόδα Incipit
Σὺν ταῖς ἀκάνθαις ἐκφύονται καὶ ῥόδα Incipit
σὺν τῇ σαρκὶ[ Desinit
σὺν τοῖς ἄνω χοροῖς ἀνυμνήσεις τὸν ὕμνον τὸν ἐπινίκιον τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν Desinit
σὺν τοῖς σώμασι καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτύχωμεν Desinit
ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΑΡΧΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΩ ΑΥΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ... Desinit
ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΑΡΧΩΙ Desinit
συν τῳ Ενωχ και Ηλιᾳ εν σαρκι υπαρχει. Desinit
συν τω κοσμω, κατακριθωμεν. Desinit
σὺν τῷ Νυμφίῳ ἐν παστῷ αἰωνίῳ καὶ οὐρανίῳ, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων, εἰς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ Κ.Τ.Λ. Desinit
συναγαγὼν δὲ καὶ ἀδελφότητα πλείστην εἰς δόξαν τοῦ... βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ δὲ τόπος λέγεται Ἀψαθᾶς, ὅτι τῷ θεῷ καὶ τῷ προδρόμῳ πρέπει τιμὴ καὶ προσκύνησις Desinit
συναγείραντες δρόμου τε Incipit
Συνάγομαι μὲν ἐκ μακρᾶς ἐμπειρίας Incipit
Συναγωγὴ ἐξηγήσεων τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ἁγίων καὶ διαφόρων πάτερων, ἥτις καλεῖται Μέλισσα πνευματική Incipit
Συναγωγὴ καὶ ἐξήγησις ὧν ἐμνήσθη ἱστοριῶν ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐν τοῖς ἀνεγμωσμένοις αὐτοῦ θείοις λόγοις Titulus initialis
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΙΣ, ΩΝ ΕΜΝΗΣΘΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΝ ΤΩ ΕΙΣ ΤΑ ΦΗΤΑ ΛΟΓΩ, ΟΥ ΑΡΞΗ ΠΑΛΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΕΜΟΣ Titulus initialis
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΨΥΧΗΣ ... Titulus initialis
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Titulus initialis
ΣΥΝΑΔΟΝΤΑ ΤΟΝ Desinit
συναθροίσας ὁ ὅσιος ἐν ἡμέρᾳ Incipit
συναιδιον ειναι λεγων τῳ γεγεννηκοτι. Desinit
συναιδιον ειναι λεγων τῳ γεγεννηκοτι. Desinit
συναιδιον ειναι λεγων τω γεγεννηκοτι. Desinit
συναιδιον ειναι λεγων τω, γεγεννηκοτι. Desinit
Συνανατέλλουσι καὶ συγκαταδύουσι Incipit
Συναξάριον ἀρχόμενον ἀπὸ μηνὸς σεπτεμβρίου μέχρι μηνὸς αὐγούστου ὅλου Titulus initialis
συναξαριον περιεχον τα αναγνωσματα τον (των) τε πραξεων και των επιστολων· τα αναγινωσκομενα εν τε σαββασι και κυριακαις και λοιπαις εορτες των αγιων. Titulus initialis
Συναξάριον. Μηνὶ Νοεμβρίῳ κη'. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν Λογοθέτου τοῦ Μεταφραστοῦ Titulus initialis
Συνάξεις δὲ ἐπιτελοῦμεν Incipit
Σύναξεις θεοφόρου ἀνδρὸς καὶ ἐπισκόπου Ἰωάννου περὶ οὔρων καὶ ἄλλων πολλῶν Titulus initialis
Σύναξις δὲ οὐκ ἄν ποτε γεγένηται εἰ μὴ κατάλυσις Incipit
συναρμολογουμενον και συμβιβαζομενον. Desinit
ΣΥΝΑΡΠΑΓΕΝΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΑΙΣ ΕΥΔΟΧΙΑΙΣ Incipit
ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΥΤΗΝ ΕΞΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ Titulus initialis
Συναχθέντες οἱ ὅσιοι πατέρες Incipit
Συναχθέντες οἱ ὅσιοι πατέρες πρὸς τὸν ἅγιον Γρηγόροιν τὸν θεόλογον εἶπον αὐτῷ Incipit
Συνάχθητι, πονηρὰ συναγωγή Incipit
ΣΥΝΑΨΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΠΥΡΕΤΩΝ Titulus initialis
Σύνδειπνον εὑρών, ὦ μοναστά, τὸν Λόγον Incipit
Σύνδεσμός ἐστι μέρος λόγου, συνδετικὸν τῶν ἄλλων τοῦ λόγου μερῶν Incipit
Συνδέσμῳ δὲ εἷς εἶπεν ὁ φιλόσοφος Incipit
σύνδουλός σου εἰμί.» Βλέπων δὲ ταῦτα, ἤκουε παρὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι ὁ Ὤν ἐστι, καὶ αὐτός ἐστιν ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ὅστις ὕστερον δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς· λέγω δὴ τέλειος γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ ἐκλήθη Υἱὸς ἀνθρώπου. Desinit
ΣΥΝΔΡΑΜΩΜΕΝ ΣΗΜΗΡΟΝ Incipit
συνδρομον εχει τω πατρι την υπαρξιν. Desinit
ΣΥΝΕ]ΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ Incipit
Συνεγραφη το κατα Λουκαν αγιον ευαγγελιον μετα χρονους ιε΄, της Χριστου του θεου ημων αναληψεως. Textus
Συνεγραφη το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον μετα χρονους ηʹ της Χριστου του θεου ημων αναληψεως. Textus
Συνεγραφη το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον, μετα χρονους η΄, της Χριστου του Θεου ημων αναληψεως. δια στιχων τριακοσιων πεντηκοντα θ΄ (τνθ΄) Textus
Συνεγραφη το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον, μετα χρονους οκτω, της του Χριστου και θεου ημων αναληψεως· εξεδοθη δε, εις Ιερουσαλημ, φωνη τη Εβραιδι· Στιχοι ͵βχʹ. Textus
συνεγραφη το κατα Ματθαιον ευαγγελιον μετα χρονους ηʹ της Χριστου αναληψεως. Textus
Συνεγραφη το κατα Ματθαιον ευαγγελιον μετα χρονους οκτω της του Χριστου του θεου ημων αναληψεως. Textus
συνεγραψατο δε αυτο ο Λουκας· μαθητης ων Παυλου· μετα δεκαπεντε χρονους της Χριστου αναληψεως Textus
Συνεγραψατο δε υπο Μαρκου μετα δεκα χρονους της Χριστου αναληψεως μαθητης ων του Πετρου Textus
Συνέζευκται τῇ τοῦ Τριωδίου τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Παρασκευῆς Incipit
Συνέζευκται τῇ τοῦ Τριωδίου τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Παρασκευῆς Incipit
συνέθηκεν ὁ Θεός Desinit
συνείδη]σιν Incipit
συνειδός, καὶ μετὰ πάσης ἐπιεικείας καὶ πραότητος προσίωμεν τῇ τοῦ Χριστοῦ τραπέζῃ· μεθ᾿ οὗ... Desinit
ΣΥΝΕΙΗ ΜΟΙ ΚΑΘ'ΕΑΥΤΟΝ Η ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤ'ΕΜΑΥΤΟΥ Incipit
Συνείκετο μὲν ὁ θεόφρων Ἄννα Incipit
ΣΥΝΕΙΛΕΥΣΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΩΜΕΘΑ Desinit
Συνεκάλεσεν ἡμᾶς εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην ἑορτὴν καὶ πανήγυριν Incipit
Συνεκάλεσεν ἡμᾶς καὶ νῦν ὁ χορός Incipit
ΣΥΝΕΚΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ Η ΦΥΤΙΚΗ Desinit
Συνελάβομέν σε διὰ διδασκαλίας, ὠδινήσαμέν σε Incipit
Συνέλθετέ μοι πάντες ἀδελφοὶ αἰτουμένῳ ἄφεσιν Incipit
Συνέλθετε πρὸς ἑαυτούς Incipit
ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Incipit
Συνελθόντων πάντων τῶν ἐπισκόπων Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας Incipit
Συνελθόντων πάντων τῶν ἐπισκόπων Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας Incipit
Συνελλεξα τας αναγνωσεις τας διαφορας εγω Ιγνατιος Αρδτ ιερευς της πολεως Μοναχιου. εν ετει ͵αψπε. μηνος Ιουνιου κ. Textus
συνελόντα εἰπεῖν, [τὰ παραδοθέντα ὑπὸ τῶν θείων γρα]φῶν Desinit
Συνεξακούεσθαι ἐνταῦθα τὸ "φαίνεται" Incipit
συνέπηκεν ἐκ στερεῶν ὑγρῶν πνευμάτων Desinit
συνεργάσασθαι ἐκλείψεως δὲ γεινομένης Desinit
συνεργοὺς αὐτοὺς ἐν Χριστῶ καλεῖ Desinit
συνεργους αυτους εν Χριστω καλει. Desinit cuiusdam partis
συνεργους αυτους εν Χριστω καλει. Desinit cuiusdam partis
ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ... ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ ΠΕΡΙ... ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Titulus initialis
Συνεσίου φιλοσόφου πρὸς Διόσκορον εἰσ τὴν βίβλον Δημοκρίτου ὡς ἐν σχολίοις Titulus initialis
σύνεσις ἐν πολλῇ Incipit
Συνέστηκε ἐκ μέτρων μὲν ὅλων δακτυλικῶν Incipit
ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Incipit
ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Incipit
συνέστηκεν ὁ κόσμος ἐκ στοιχείων δ' Incipit
Συνέστηκεν ὁ κόσμος ἐκ στοιχείων τεσσάρων Incipit
Συνέστηκεν ὁ κόσμος ἐκ στοιχείων τεσσάρων Incipit
ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΙΟΝ ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΗΣ Incipit
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ Desinit
Συνευφρανθείς, ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν· αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
Συνεχέστερον νόει τὸν Θεὸν ἢ ἀνάπνει Incipit
Συνεχέστερον προτρεπόμενος παρὰ τῶν ἀκροατῶν, τέκνον Ἐπιφάνιε Incipit
Συνέχομαι πάντοθεν Incipit
Συνέχομαι πάντοθεν Incipit
Συνέχομαι πάντοθεν Incipit
συνεχῶς ἐκχέη εἰς εἴκοσιν ἡμέρας ἀποθανεῖται Desinit
συνεχῶς ἐπιρρεγνύντος· καὶ τὰ στέρνα τύπτοντος Incipit
συνεχῶς ἐφιστάναι τίνες εἰσὶν οὗτοι ὑφ' ὧν μαρτυρεῖσθαι θέλεις Incipit
ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΓΙΝΗΤΑΙ Desinit
συνεχῶς· ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΣΥΝΗΔΟΜΑΙ ΜΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΕΤΗΝ ΕΥ ΠΕΦΥΚΕΝΑΙ Incipit
ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΡΟ[ΚΑΤΕΙΛΗΘΑΙ Desinit
Συνήθειαν ἔχουσι οἱ ἄριστοι Incipit
συνήθειαν μετ' αὐτῆς ὢν ἐν[ Desinit
Σύνηθες τῷ πονηρῷ πρὸ τῆς πράξεως Incipit
Συνήθην σοι τῇ ἐπιδόσει Incipit
συνῆλθον ἡ θεότης καὶ ἡ σάρξ Desinit
Συνῆλθον μὲν Incipit
Συνῆλθον μὲν Incipit
Συνῆλθον μὲν Incipit
Συνῆλθον μὲν Incipit
ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΜΕΝ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Incipit
Συνῆψεν ὁ ἀποστολικὸς κανὼν τὴν νηστείαν τῆς Τετράδος καὶ τῆς Παρασκευῆς Incipit
ΣΥΝΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡ ΚΕ ΙΟΣ ΚΕ ΤΟ Π︦Ν︦Α︦ ΑΓΙΟ Ⲉϥⲉⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲫϯ ⲫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲃⲟⲏⲑⲓⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉϥⲉϯⲧⲟⲧⲉⲛ … (Copt. trad.: Mit Gott, Vater und Sohn und der heilige Geist Möge es Gott, der uns hilft, gefallen und möge sein Beschluss uns die Hand reichen. …) Incipit
Συνθέσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Titulus initialis
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑΙ Titulus initialis
συνθεσίαι [ Desinit
Σύνθεσιν σὺν Θεῷ τροχίσκον Incipit
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ· ΕΚΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΞΕΙΣΑ ΕΝΤΑΥΘΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Titulus initialis
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΠ ΤΟ ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΗ Desinit
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟ ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΜΕΤΗΝΕΓΜΕΝΗ Desinit
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΟΥΛΑΠΙΩΝ Titulus initialis
συνιᾶσιν οὔτε ἀλλήλων Incipit
Συνιδεῖν ἄξιον καὶ πῶς ἡ καρδία κατὰ τὸ ἀεικίνητον ἔοικε τῷ πυρί Incipit
συνιδεῖν ὁ Τιμόθεος Incipit
ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΑΝ ΕΙΗ ΛΕΓΕΙΝ Desinit
συνίστανται καὶ πάλιν κεκοίμηνται Desinit
Συνίσταται γάμος Χριστιανῶν εἴτε ἐγγράφως Incipit
Συνίσταται ὀ ἄνθρωπος ἐκ τεσσάρων Incipit
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚ Δʹ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Incipit
συνίστημί σοι τὸν φέροντα τὴν ἐπιστολήν Incipit
συνίστησιν. Καὶ (εἰς τὸ add. PG 28) τέλος παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη γράφει καὶ περὶ λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους παραγγέλλει. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Titulus initialis
Συνοδικοὶ καί ἀποστολικοὶ κανόνες καὶ τοῦ μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
Συνοδικοὶ καί ἀποστολικοὶ κανόνες καὶ τοῦ μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΕΚΤΕΘΕΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Titulus initialis
Σύνοδον ἱερὰν καὶ τράπεζαν ἀμβροσίας Incipit
Σύνοδον ἱερὰν καὶ τράπεζαν ἀμβροσίας Incipit
Σύνοδος θεία καὶ ἱερὰ συναθροισθεῖσα ἐν Ἱεροσολύμοις Incipit
Σύνοδος ὅταν φαίνεται ἐν ᾗ μοίρᾳ ἐστὶν ὁ ἥλιος Incipit
Σύνοδος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ κανὼν θ´ Titulus initialis
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΕΠΙ ΑΥΡΕΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΡΩΜΑΙΩΝ Incipit
Συνόδου συγκροτηθείσης δευτέρας Incipit
ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΘΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ Incipit
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ... ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Ο ΑΙΘΗΡ ΤΟΥ ΘΝΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
Συνουσιαζομένου τοῦ ἀνδρὸς μετὰ τῆς γυναικός Incipit
Συνόψεις τῶν περὶ ἰδεῶν. Σύνοψις τῶν περὶ καθαρότητος εἰρημένων Titulus initialis
Σύνοψιν φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν ἀνατομῆς Incipit
ΣΥΝΟΨΙΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευθεῖσα ἐκ τῆς ἰατρικῆς τέχνης τῶν Περσῶν Titulus initialis
Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευθεῖσα ἐκ τῆς ἰατρικῆς τέχνης τῶν Περσῶν Titulus initialis
Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευθεῖσα ἐκ τῶν ἰατρικῶν τεχνῶν τῶν Περσῶν Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΑ ΕΞ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευθεῖσα ἐξ ἱατρικῆς τέχνης τῶν Περσῶν Titulus initialis
Σύνοψις γενικὴ τῆς λογικῆς ἕξεως Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις ἰατρικῆς Γαληνοῦ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ... Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΒΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ Titulus initialis
Σύνοψις καὶ συναγωγὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κινουμένων Incipit
Σύνοψις μαρτυριῶν ἐκ τῆς ἁγίας γραφῆς κατὰ τῶν λατινικῶν αἱρέσεων καὶ σφαλμάτων Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΜΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Titulus initialis
σύνοψις περὶ ἀντιστοιχείων πρὸς ἰδιώτας εἰς τὸ γράφειν Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ ΗΤΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΛΗΡΟΥΧΙΚΗ Titulus initialis
Σύνοψις περὶ οὔρων Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ. ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Σύνοψις περὶ τοῦ τῆς ἀστραπῆς πυρὸς καὶ περὶ βροντῆς καὶ κεραυνῶν καὶ ἑτέρων μετεώρων ἐρωτήσεως Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις Ρητορικῆς τέχνης κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν Titulus initialis
Σύνοψις σαφὴς καὶ σύντομος διάγνωση τῆς πίστεως ἡμῶν τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ Τριάδι Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΙ Titulus initialis
Σύνοψις Στεφάνου φιλοσόφου περὶ διαφορ. πυρετῶν Titulus initialis
Σύνοψις Στεφάνου φιλοσόφου περὶ διαφορᾶς πυρετῶν Titulus initialis
Σύνοψις σὺν Θεῷ ἐκ τῶν κατὰ πλάτος δογμάτων τῶν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως τῶν ἐκ τῶν θείων καὶ ἱερῶν γραφῶν παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων δογματισθέντων, οὐ μὴν ἀλλὰ καί τινων διδασκάλων καὶ φιλοσόφων, εἶθ' ὕστερον κατὰ τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, ἐν διαλέξει μετὰ καὶ ἀληθῶν ἀποδείξεων συλλογιστικῶς προτεθέντων, ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων καὶ ἐν ἄλλοις τόποις καὶ πόλεσι συλλεγεῖσα καὶ συνταχθεῖσα περὶ Νικολάου Ἱδρούσσης. Ἔπειτα δὲ καὶ ἐξ ἑλληνικῆς εἰς ῥωμαικὴν διάλεκτον ἑρμηνευθεῖσα ἐν Κωνσταντινουπόλει, προτροπῇ τοῦ κυροῦ Βενεδίκτου τοῦ καρδηναρίου καὶ τοποτηρητοῦ τότε ὑπάρχοντος Ἰννοκεντίου τοῦ τρίτου πάπα Ῥώμης Titulus initialis
Σύνοψις συνταχθεῖσα παρὰ Νικολάου Ἱδροὺς Titulus initialis
Σύνοψις σχεδιασθεῖσα περὶ τῶν τροφῶν ὅσας ὅτε καὶ βούλεταί τις δι' ἐλαχίστων λέξεων διαγνῶναι τήν τε κρᾶσιν ἑκαστῆς καὶ ἰδιότητα εὐχερῶς Titulus initialis
Σύνοψις τέχνης ῥητορικῆς, κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΑΨΙΛΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΝ ΓΡΑΦΗΣ Titulus initialis
Σύνοψις τοῦ βίου τοῦ ποιητοῦ κτλ. Titulus initialis
Σύνοψις τοῦ πρώτου τόμου προοιμίων Titulus initialis
Σύνοψις τοῦ τε βίου τοῦ ποιητοῦ καὶ τῆς τοῦ δράματος ὑποθέσεως Titulus initialis
Σύνοψις τῶν ιβ' μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ὅλου Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις τῶν πέντε φωνῶν Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ Titulus initialis
Σύνοψις τῶν περὶ τοῦ κάλλους. Σύνοψις τῶν περὶ γοργότητος. Σύνοψις τῶν περὶ άφελείας εἰρημένων. Σύνοψις τῶν περὶ γλυκύτητος εἰρημένων Titulus initialis
Συνστάσεις καὶ ἀντιθέσεις τῶν ἀντικειμένων κατὰ τῶν ἡμετέρων συστάσεων καὶ ἀντιθέσεων Titulus initialis
συντα[φῶμεν Desinit
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
Σύνταγμα κατὰ ἀλφάβητον ... ἐξηγήθη δὲ αὐτὸ πεζὴν φράσιν ὁ ἀπαίδευτος καὶ ἁμαρτωλὸς Κουλάρης Κριτόπουλος Titulus initialis
Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον περὶ τροφῶν δυνάμεων, συγγραφὲν παρὰ Ψελλοῦ καὶ Συμεὼν μαγίστρου Ἀντιοχέως τοῦ Σῆθ, καὶ δοθὲν Μιχαὴλ βασιλεῖ τῷ Δούκᾳ Titulus initialis
Σύνταγμα κατα στοιχεῖον περὶ τροφῶν δυνάμεως καὶ ὠφελείας καὶ βλάβης, συγγραφὲν παρὰ Συμεὼν μαγίστρου Ἀντιοχείας τοῦ Σὴθ καὶ δοθὲν Μιχαὴλ βασιλεῖ τῷ Δούκᾳ Titulus initialis
Σύνταγμα πάντων ἐμμελὲς τῶν ὁσὶων τῶν πᾶσι κοινῆ διρ[...]ους τιμωμένων Titulus initialis
Σύνταγμα περιέχον ἐν ἐπιτομῇ τὸ μάθημα τῶν πέντε φωνῶν Titulus initialis
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ... ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Titulus initialis
Σύνταγμα τοῦ σοφωτάτου Ψελλοῦ κατὰ στοιχεῖον ἐκλεγόμενον ἀπὸ τῶν ἱατρῶν βιβλίων περὶ δυνάμεων τροφῶν, καὶ ὠφελείας, καὶ τῆς τούτων βλάβης πρὸς τὸν αὑτοκράτορα κύριον Κωνσταντ῀νον τὸν Μονομάχον Titulus initialis
ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ Titulus initialis
Συντακτήριοι Βυζαντίοις Titulus initialis
Συντακτήριος εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
Συντακτήριος εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
Σύνταξις καὶ ἑρμηνεία τῆς (...) ἰαμβικά. Titulus initialis
ΣΥΝΤΑΡΑΞΑΙ ΕΦΟΒΟΥΜΗΝ Desinit
Συντετριμμένῃ καρδίᾳ καὶ λογισμῷ Incipit
Συντετριμμένῃ καρδίᾳ καὶ λογισμῷ Incipit
Συντετριμμένῃ καρδίᾳ καὶ λογισμῷ τεταπεινωμένῳ Incipit
Συντήρησόν μου τὴν διάνοιαν Incipit
Συντομίας χάριν ᾗ χαίρω Incipit
Σύντομος γὰρ πρὸς σωτηρίαν ὁδὸς ἡ ταπείνωσις Incipit
Σύντομος ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου θρησκείας τῶν ἀνατολικῶν Titulus initialis
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΑΦΗΣ Titulus initialis
Σύντομος παράδοσις τῶν δεκατριῶν παραλογισμῶν Incipit
Σύντομος πραγματεία κατὰ Ἰδουαίων ἐν ἀπλῇ διαλέκτῳ πρὸς Γεώργιον τὸν Πάργαν Titulus initialis
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΡΓΑ ΚΥΠΡΙΟΝ Titulus initialis
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ Titulus initialis
Συντόμως τὸ προκείμενον τοῦ εὐπαρακολουθήτου ἐρεῖν Incipit
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΠΟΥ ΤΑ ΦΥΣΣΑΝΙΑ Desinit
σύντριψον τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας μου· ... ἀμήν. Desinit
Σύντροφον εἶχε τὴν πενίαν ἄνθρωπος τις Incipit
ΣΥΝΤΡΟΦΟΝ ΗΜΙΝ ΕΚ Desinit
ΣΥΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΣΥΝΩ[ΘΗΣΑΝ Desinit
Συνῳδὰ τούτοις καὶ τὰ τοῦ Δαυίδ Incipit
Συνώνυμος μέλπει σε δοῦλος Δεσπότην Ἰωάννης Incipit
Συριακὰ ὀνόματα βοτανῶν Titulus initialis
Σύροντες εἰς γὴν Μᾶρκον οἰ μιαιφόνοι, πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν Εἰκάδι πέμπτῃ Μᾶρκον ἐνὶ χθονὶ ἄφρονες εἷλκον. Textus
Σῦς λέγεται ὁ ἐπὶ τῶν ἱματίων Incipit
σύσσημα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Titulus initialis
σύστασις τῶν ὑδάτων εἰσὶ καὶ λύμναι Desinit
Συστατικὸν γράμμα διδόμενον, παρὰ ἐπισκόπου εἰς ἱερέα Incipit
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ ΕΝΤΑΛΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΜΟΝ Incipit
Συστεῖλαί σοι εἰς μέτρον ἐπιστολῆς Incipit
Σύστημα ἁγίων, φιλόχριστοι καὶ πιστοί, ἐγὼ ἐλεεινός Incipit
ΣΥΣΤΗΝΑΙ ΤΟΥ ΡΗΤΟΥ ΑΨΥΧΟΙΣ Desinit
συστοιχεῖ δὲ τῆ νυν Ἱερουσαλήμ Desinit
Συχνοὶ μὲν καὶ ἄλλοι τὴν κατὰ θεὸν πολιτείαν εἵλοντο καὶ πάνυ πλεῖστοι Incipit