Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Σο

Détails contenus par liste alphabétique Type
Σοβεῖ μὲν ἀχλὺν κοσμικὴν ὁφωσφόρος Incipit
σοὶ γὰρ ἐγὼ βιότοιο ἑοῦ πρυμνήσι’ ἀνῆψα Desinit
Σοῖ δ' ἴκελος κατέδυ σοφίαν μηδείς Incipit
Σοῖ δ' ἴκελος κατέδυ σοφίαν μηδείς Incipit
σοὶ δ’ ἐξεφάνη φάρμακον σωτηρίας Desinit
Σοὶ δὲ ἀλλὰ τί καὶ πάλιν γράψαιμεν Incipit
ΣΟΙ ΔΕ ΘΕΟΙ ΤΩΝ Δʹ ΑΝΤΙ ΧΑΡΙΝ ΜΕΝΟΕΙΚΕΑ ΔΟΙΕΝ Desinit
ΣΟΙ ΔΕ ΚΑΓΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΕ ΠΡΟΣΦΕΡΩ Incipit
Σοῖ δὲ νόμος γέγα' ὃς καὶ ἡνιχεύεται Incipit
σοι δεικνυμένην ἀλήθειαν Desinit
Σοὶ δοκοῦν ὡς ἔοικεν οὐκ ἄλλο εἴη Incipit
Σοὶ δόξα πᾶσα καὶ τιμὴ πρέπει Λόγε ἀρχὴ πέλοντι καὶ πάλιν ὄντι τέλος. Textus
Σοῖ εἰκαζόμενος τὸν νοῦν καὶ πρᾶγμα Incipit
Σοὶ ζῶ, σοὶ λαλέω, σοὶ δ' ἕξομαι, ὦ ἄνα Χριστέ Incipit
σοὶ καὶ θανὼν δέδωκεν ἄρτι τὴν κόνιν Desinit
ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ ΤΩ ΜΟΝΩ ΑΓΑΘΩ Incipit
Σοὶ μὲν ἀεὶ σπουδὴ πᾶν εἴ τι χρηστόν Incipit
Σοὶ μὲν ἀεὶ σπουδὴ πᾶν εἴτι χρηστὸν ἀνιχνεύειν Incipit
Σοὶ μὲν ἀεὶ σπουδὴ πᾶν εστι Incipit
ΣΟΙ ΜΕΝ ΑΙΕΙ ΣΠΟΥΔΗ Incipit
Σοὶ μὲν Γαληνέ Titulus initialis
Σοὶ μὲν καὶ αὖθις πόθεν νίκης Incipit
Σοὶ μὲν σπουδὴ πᾶν εἴ τι χρηστὸν ἀνιχνεύειν Incipit
Σοὶ μέν, Γαληνέ, τῶν δε τῶν πόνων χάρις Incipit
Σοὶ μέν, ὦ ἄριστε, πάντες σοφισταί τε καὶ λογογράφοι τὴν τοῦ λέγειν πάντως ἐπιδείξονται δύναμιν Incipit
Σοῖ μέντοι πολύβουλος ἐνὶ φρεσί Incipit
σοὶ προσκυνήσει δουλικῶς ὡς δεσπότῃ Desinit
ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝ ΩΣ ΘΕΩ ΚΑΘʹ ΗΜΕΡΑΝ Desinit
σοὶ συσφαγέντι, κἂν στέφη πλείω λάβῃς Desinit
ΣΟΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ Incipit
Σοὶ τῇ στρατηγῷ τῶν βροτῶν ὑπερμάχω Incipit
Σοὶ τῇ τραπέζῃ τῶν θεοῦ μυστηρίων Incipit cuiusdam partis
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ... Desinit
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπωμεν τῷ Desinit
Σοὶ τοῦτο πλεκτὸν ἐξ ἀκηράτου στέφος Incipit
Σοὶ τῷ δεσπότῃ ἡμῶν ταῦτα τὰ νοήματα Incipit
Σοὶ τῷ δεσπότῃ ἡμῶν ταῦτα τὰ νοήματα Incipit
Σοὶ τῷ Δεσπότῃ ἡμῶν ταῦτα τὰ νοήματα κεῖται Incipit
Σοὶ χάρις, ὑψιθόωκε ἄναξ Θεέ, κοίρανε πάντων Incipit
ΣΟΙ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Σοί, Κύριε, τῷ δεδωκότι ἡμῖν ἡμέραν εἰς ἐργασίαν Incipit
Σοί, Κύριε, τῷ μόνῳ ἀγαθῷ Θεῷ καὶ ἀμνησικάκῳ Incipit
Σοί, Κύριε, τῷ μόνῳ ἀγαθῷ Θεῷ καὶ ἀμνησικάκῳ Incipit
Σοί, Κύριε, τῷ μόνῳ ἀγαθῷ Θεῷ καὶ ἀμνησικάκῳ Incipit
Σοῖο γένος καὶ σοῖο φάος μέγα Incipit
Σοῖο γένος φήμη θαλεροῖσι Incipit
Σοῖο δὲ οὐ μὲν ἔχεις γῇ καί Incipit
Σοῖο κλέος μὲν ἀμύμονος Incipit
Σοῖο νόοιο φόως μέγας ἥλιος Incipit
Σοῖο χάρις καὶ σοῖο κόρα Incipit
ΣΟΙΣΙΝ ΕΝ ΣΠΛΑΝΧΝΟΙΣΙΝ Incipit
Σολοικισμός ἐστι λόγος περὶ τὴν σύνταξιν Incipit cuiusdam partis
Σολοικισμός ἐστιν ἀκατάλληλος πλοκὴ περὶ τὰ μέρη τοῦ λόγου Incipit
ΣΟΛΟΙΚΟΦΑΝΗ ΤΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Titulus initialis
Σολομὼν ἐκεῖνος ὁ τῆς ἄνω σοφίας πλησθείς Incipit
Σολομών με ἔγραψε. Textus
Σολομὼν μὲν ὁ σοφώτατος Incipit
Σολομῶν, Ροβοάμ Incipit
Σολομων. Ροβοαμ. Incipit
Σολομωντος, την γυναικα αυτου, και ανεστησε σπερμα Incipit abruptus
Σόλων μὲν ὁ σοφὸς πρὸς τοὺς σφίσι τε αὐτοῖς Incipit
Σὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς Incipit
Σὸν ἔργον ὄντως, οὐκ ἐμοῦ, Θεοῦ Λόγε Incipit
σὸν λέχος ἀμφιέποιμι, γάμος δ’ ἀποτῆλε μολείτω Desinit
Σὸν νόον ἀρδεύσας Incipit
Σὸς ὁ τοῦ λόγου βραχείων μετὰ δυναστείας Incipit
Σὸς ὁ τοῦ λόγου βραχίων Incipit
σὸς παῖς Μανουὴλ οἰκτρὸς ἐν μονοτρόποις Desinit
Σός ποτε ἑστίανωρ Incipit
Σοῦ γενεῆς χάρις ἦν πολλοῖς Incipit
Σοῦ γένεος μένος ἀγνόν Incipit
Σοῦ δ' ἐτελέσθη ἄγαν νόος Incipit
Σοῦ δ' ὄνομ' οὐκ ἔγνων μητ' αὐτόν Incipit
ΣΟΥ ΔΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΙΟ ΔΙΗΛΘΕΝ Incipit
Σοῦ δὲ νόου μεγάλου χάρις ἡμῖν Incipit
σου δεῖται Χριστὲ τυχεῖναι (?). ἀμήν ... εἰς δόξαν πατρός, υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος. Desinit
σοῦ ἐφανέρωσα εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον Incipit
ΣΟΥ Η ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕΞΙΑ Incipit
Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά Incipit
Σοῦ καθεζομένου ἐπὶ βήματος καὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐξετάζοντος Incipit
Σοῦ μὲν κῦδος ὁρῶμεν ἰσόζυγον Incipit
Σοῦ ὄνομ' ἐν σοφίᾳ μέγα καί Incipit
Σοῦ πιέται μὲν γαῖα πολύδροσος Incipit
Σοῦ πτερύγεσσιν ἔβης βασιλήια Incipit
Σοῦ πυλάων ἔκιον τολμηρός Incipit
Σοῦ τῆς ἀφράστου Incipit
Σοῦ τότε ἠρικ' ὡς δύνασ' ἔξοχα Incipit
ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔʹ ΟΤΙΟΥΝ ΥΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ Desinit
σοῦ τῶν λιθασμῶν, ὡς ἔφης, μεμνημένων Desinit
Σοῦ φήμη ἀνήβη εἰς οὐρανόν Incipit
σοῦ φωτίζοντός τε καὶ ὀδηγοῦντος καὶ τὴν ἐμὴν ῥωννύντος ἀσθένειαν· ἀμήν Desinit
Σοῦ Χριστὲ τὴν ἄχραντον εἰκόνα βλέπων Incipit
Σοῦ, ὦ ἀθάνατε, ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύι δεδόξασται Incipit
Σουιδας Titulus initialis
Σοὔνομ' ὑπερβαίνει μὲν χρύσεον Incipit
σούς τε λόγους ἑτέρους, καὶ τὸ «ἔμελλεν ἄρα Desinit
Σοφαὶ γυναῖκες ὠκοδόμησαν οἴκους Incipit
Σοφία δικαιοσύνης εἶναι νὰ βλέπῃ τὰ θεῖα καὶ ἀν(θρώπιν)α πράγματα, ἤτοι τὸ δίκαιον Incipit
σοφια και συνεσις τοις αναγινωσκουσιν. Desinit
σοφια κεκρυμμενη και θησαυρος αφανης· τις ωφελεια εν αμφοτεροις. Titulus initialis
σοφίαν δὲ τὴν ὄντως καὶ ἀληθεύουσαν τοὔνομα οὔκ ἂν πενία λάχοι ποτέ Desinit
Σοφίαν ἐνταῦθα τὸν Θεὸν λέγει Incipit
Σοφίαν ἐνταῦθα τὸν Θεὸν λέγει Incipit
Σοφιστομανεῖς Ἀρμένιε Incipit
Σοφοκλέους· ὡς ἡμέρα κλίνει τε κ' ἀνάγει πάλιν, ἅπαντα τ' ἀνθρώπεια Incipit
Σοφοκλῆς ἔφη, ὅσα μὲν πρὸς ἀρετῆς κόσμον ὄρωρε Incipit
Σοφοκλῆς ἔφη, ὅσα μὲν πρὸς ἀρετῆς κόσμον ὤρωρε Incipit
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Ο ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΙΟΣ Desinit
Σοφοκλῆς τὸ μὲν γένος ἦν Ἀθηναῖος Incipit
Σοφόν τι κἂν κακοῖς ἅ δεῖ φρονεῖν Incipit
Σοφόν τι χρῆμα τὸ Σαπφοῖ γριφευθέν Incipit
Σοφονίας· οὗτος ὁ προφήτης καὶ Ἰερεμίας Incipit
Σοφονίας· οὗτος ὁ προφήτης καὶ Ἰερεμίας Incipit
Σοφὸς ἔγωγε ἤδη Incipit
ΣΟΦΟΣ ΜΕΝ Ο ΔΑΥΙΔ ΠΕΠΑΡΡΠΗΣΙΑΣΜΕΝΩΣ ΕΙΠΩΝ Incipit
Σοφὸς οὑτοσὶ τῷ ὄντι Incipit
ΣΟΦΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΥΦΥΗΣ Δʹ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟΝ Δʹ ΑΙΣΧΥΛΟΝ Incipit
ΣΟΦΟΣ ΣΟΦΟΥ ΔΟΓΜΑΤΑ ΠΑΝΣΟΦΩΣ ΛΥΕΙ Incipit
ΣΟΦΟΣ ΣΟΦΟΥ ΔΟΓΜΑΤΑ ΠΑΝΣΟΦΩΣ ΛΥΕΙ Incipit
Σοφός τις ἀνὴρ καὶ φιλοσοφεῖν εἰδὼς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων τὴν φύσιν μετὰ ἀκριβείας καταμαθὼν Incipit
Σοφός τις ἀνὴρ πολλὰ ἐν τάξει μακαρισμῶν Incipit
Σοφός τις ἀνὴρ πολλὰ ἐν τάξει μακαρισμῶν Incipit
Σοφός τις ἀνὴρ πολλὰ ἐν τάξει μακαρισμῶν Incipit
Σοφός τις ἀνὴρ πολλὰ ἐν τάξει μακαρισμῶν Incipit
Σοφὸς ὢν ὁ θεῖος πατὴρ πολυειδῶς Incipit
Σοφὸς ὢν ὁ θεῖος πατὴρ πολυειδῶς Incipit
Σοφὸς ὢν ὁ θεῖος πατὴρ πολυειδῶς καὶ ποικίλως τοῦ λόγου ἐν τοῖς κανόσιν ἁρμόζεται Incipit
ΣΟΦΟΥ ΣΟΦΙΖΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Desinit
ΣΟΦΟΥ ΣΟΦΙΖΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Desinit
Σοφοῦ τεμών, τύραννε, γλῶσσαν Μαξίμου Incipit
Σοφοῦ τινος ἠκούσαμεν λέγοντος Incipit
Σοφουργέ, δυναμουργέ, πλαστουργέ Incipit
Σοφῶν θύρας ἔκτριβε Incipit
σοφως αναγραφων. Desinit
σοφῶς ὁ σοφὸς τῶν σοφῶν ἀποστόλων Λουκᾶς συγγεγράφηκε πράξεις ἐνθέους. Textus
Σοφῶς οἱ νομοθέται Incipit
Σοφώτατε καὶ φρονιμώτατε αὐθέντα Incipit
Σοφώτατε κύριε Δαυὶδ Χυτραῖε κατηχητὰ τῆς Ἀκαδημίας Incipit
Σοφώτερον μάλιστα γίνεσθαι τὸν σοφόν Incipit