Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Σω

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΣΩ]ΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΗΞΙΩΘΗΜΕΝ Incipit
Σῴζειν ποιμένες καὶ βουκόλοι Incipit
σώζεις Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις. οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου. ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ. Textus
σωζόμενοι καὶ τῇ αὐτοῦ χάριτι, καὶ τῶν μελλόντων ἀπολαύοντες ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν ἐν Χριστῷ... Desinit
σῳζομενων των ιδιοτητων των φυσεων Desinit
Σωθεὶς Μανασσῆς τὸν Θεὸν μεγαλύνει Incipit
Σωθεὶς Μανασσῆς τὸν Θεὸν μεγαλύνει. Textus
ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ Desinit
σωθήσεται γοῦν ταῖς λιταῖς Νικολάου Desinit
σωθήσεται εἰς τοὺς αἰῶνας... Desinit
Σωκράτης εἶπεν ὑπὸ γυναικὸς ἄρχεσθαι Incipit
Σωκράτης ἰδών τινα νέον φιλήσαντα εὔωπον Incipit
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙ ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ ΜΕΝ ΟΥΔΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΣΙΝ ΜΕΝ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
Σωκράτης Σωφρονίσκου μὲν ἦν υἱός Incipit
Σῶμα δίχα ψυχῆς Incipit
Σῶμα δίχα ψυχῆς Incipit
Σῶμα δίχα ψυχῆς Incipit
Σῶμα δίχα ψυχῆς Incipit
Σῶμα δίχα ψυχῆς ζώειν πάρος ἢ ἐμὲ σεῖο Incipit
ΣΩΜΑ ΕΣΤΙ ΤΟ ΤΡΙΧΗ ΔΙΑΣΤΑΤΟΝ Incipit
Σῶμα σημαίνει β´ τὸ ζῶν παρὰ τὸ σῆμα Incipit
σωμα σου βληθηναι εις γεενναν. Incipit abruptus
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ἦλθον αἱ γυναῖκες μετὰ τὸ Σάββατον, ἀρώματα φέρουσαι. Εἶδον τὸν ἄγγελον ἐν τῷ μνημείῳ, καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀναστὰς ὁ Χριστὸς ὤφθη Μαρίᾳ, ἀφ’ ἧς τὰ ἑπτὰ δαιμόνια ἐξέβαλεν. Ἐκείνη εἶπε τοῖς μαθηταῖς· οἱ δὲ ἠπίστησαν. Ἔπειτα ὤφθη τοῖς δυσὶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶτα τοῖς ιαʹ· καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν καὶ βαπτίζειν καὶ σημεῖα ποιεῖν. Εἶτα ἀνελήφθη. Desinit
σώμασι μὲν εὐθύς, εἶτα καὶ ταῖς ψυχαῖς, τῇ τῶν τοιούτων κοινωνίᾳ σωμάτων· Αὐτῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
ΣΩΜΑΤΙΚΑΙΣ ΜΟΡΦΩΣΕΣΙ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Incipit
Σωματικὴν μὲν ἀγρυπνίαν εἶπεν ἀντιδιαστέλλων Incipit
σωματος αθανατου τε και ... Desinit
σώματος αἰσθήσεις ἕως Desinit
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΚΑΘΑΡΟΙΑ Incipit
Σώματος μὲν ὀφθαλμὸν ἥλιος Incipit
ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑ[ΓΑΘΙΑΣ Desinit
ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΗΣ ΑΓΡΙΟΤΗΣ ΑΠΟΤΙΚΤΕΙ Desinit
σωμάτων ἀφθάρτων ὁ θεῖος Χρυσόστομος εἴρηκεν Desinit
σωμάτων ἔχουσαν ὅλως ἐν αὐτῇ Desinit
ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΝΩΣΙΣ Η ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΗ, ΕΜΦΡΑΞΙΣ Η ΠΥΚΝΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Incipit
σῶν δ´ ἐπέων κόρος, οὔ καί ποτ´ἐσεῖται μουσοπόλωσιν Desinit
Σῶν δ' ἀρετῶν μεγάλων μὲν ποικίλος Incipit
Σῶν δ' ἀρετῶν μεγάλων μὲν ποικίλος Incipit
ΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Desinit
σώσει ἡμᾶς ὁ κτίσας καὶ πλάσας ἡμᾶς θεὸς ἡμῶν, ἀμήν Desinit
Σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· αὐτῷ... Desinit
σωσον με Χριστε σωτηρ τη δυναμει του σταυρου Textus
Σῶσον με, Σώτειρα, σκόπους ἐξωτέρου Ἰωάννην δοῦλον Incipit
Σῶσον με, Σῶτερ, ὡς θέλεις, κἂν μὴ θέλω Incipit
σῶσον πάντας καὶ οἴκτειρον, διὰ τὸ ἔλεός σου Desinit
σωτερ δωρησαι τω κτησαμενω ποθω Incipit
ΣΩΤΕΡ ΕΜΕ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ Incipit
Σῶτερ ἐμέ, ξυνὰ γὰρ ἀγαθὰ σφετερίζομαι αὐτός Incipit
Σῶτερ ἐμέ, στεφάνωμα ἐπαρσινόων ἀρετάων Incipit
Σῶτερ κατελθὼν εἰς μυχοὺς Ἰορδάνου εἵλκυσας ἡμᾶς ἐκ βυθοῦ τῶν πταισμάτων Textus
σωτερ κατελθων εις μυχους Ιορδανου, ηλκησας ημας εκ βυθου των πταισματων. Textus
σωτερ, δωρησαι τω κτησαμενω ποθω· ευρωστιαν αφεσιν αμπλακηματων· Ευστρατιω, μοναχω και πρεσβυτερω· το Σελευκιας Textus
Σωτὴρ ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε τοῦ ἐλέους, ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα Incipit
σωτηρ απο του σωσαι τον λαο] (λαον)... [του. Desinit
σωτὴρ δὲ ἀπὸ τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ εἴρηται. Desinit
σωτηρ δε απο του σωσαι τον λαον αυτου ειρηται. Desinit
σωτὴρ δὲ ἀπὸ τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ εἴρηται. Desinit
σωτηρ δε απο του σωσαι τον λαον ειρηται. Desinit
Σωτηρίαν εἰργάσω Incipit
Σωτηρίαν εἰργάσω Incipit
ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ ΠΑΡΑΙΝΩΝ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ Desinit
σωφρονιζει δεσποτην Desinit
Σωφρονιου Ιεροσολυμων εκ του εκ του εγκωμιου του εις τον αγιον Ιωαννην τον θεολογον. Titulus initialis
Σωφρονιου του αγιωτατου αρχιεπισκοπου Ιεροσολυμων εκ του εγκωμιου του εις το αγιον Ιωαννην τον θεολογον και ευαγγελιστην, ου η αρχη, Ιωαννης ο της βροντης υιος το εν αρχη ην ο λογος βροντα, και μεθ' ετερα. Titulus initialis
Σωφρονιου του αγιωτατου αρχιεπισκοπου Ιεροσολυμων εκ του εγκωμιου του εις τον αγιον Ιωαννην τον θεολογον και ευαγγελιστην, ου η αρχη· Ιωαννης ο της βροντης υιος το εν αρχη ην ο λογος βροντα, και μεθ'ετερα. Titulus initialis
Σώφρονός τινος ἀνδρὸς καὶ ὄντος φιλοσόφου Incipit
Σώφρονός τινος καὶ ὄντως φιλοσόφου Incipit
Σώφρονος φιλοσόφου τινὸς κατασχεθέντος εἰς μαρτυρίαν Incipit
Σωφροσύνη Titulus initialis
σωφροσύνη ἐστίν· ἐπεὶ δέ φησιν ὁ Κύριος Desinit
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΕΝΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΙΣ Incipit
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΗΣΑΣΘΑΙ Incipit
Σωφροσύνην τίκτει ἐγκράτεια Incipit