Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Βι

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΒΙΑΖΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΗ ΥΠΑΚΟΥΕΙΝ ΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩ Incipit
ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΠΟΘΟΣ Incipit
βιβλία κτήσασθαι Desinit
βιϐλία ὁποῦ ἔμειναν εἰς τὰ Ἰωάννινα Titulus initialis
βιβλια της παλαιας και νεας διαθηκης. Titulus initialis
Βιβλιάριον τῆς μουσικῆς περιέχον τὸν κονόνα τῆς λαμπρᾶς καὶ τῆς θεοτόκου καὶ τὴν ἀκολουθίαν τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης τῆς διακαινησίμου, κεκραγάρια, ἰδιώμελα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ὀρθροῦ Titulus initialis
βιβλίον α' περὶ τῆς εὑρήσεως τοῦ ιε' τμήματος τοῦ φυσιολόγου πρόσρημα τοῦ συμεὼν μαγίστρου και φιλοσόφου τοῦ σῆθ Titulus initialis cuiusdam partis
Βιβλίον Αʹ. Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον. Titulus initialis
Βιβλίον βʹ, Κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον. Titulus initialis
Βιβλίον γʹ, κατὰ Λουκᾶν. Titulus initialis
Βιβλιον Γενεσεως κοσμοποιιας. Titulus initialis
Βιβλίον δʹ, κατὰ Ἰωάννην Titulus initialis
βιβλιον δε γενεσεως Ιησου Χριστου, τουτου χαριν Incipit
Βιβλιον δε γενεσεως Ιησου Χριστου, τουτου χαριν Incipit
βιβλιον δε γενεσεως Ιησου Χριστου· τουτου χαριν Incipit
Βιβλίον Ζ΄ τὸ Περὶ ψυχῆς Titulus initialis
Βιβλίον Η΄ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν Titulus initialis
Βιβλίον ηʹ. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου. Titulus initialis
ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Βιβλίον ἰατρικὸν καλούμενον ἐκλογή, φάρμακα περιέχον σύνθετα παντοίων νοσημάτων, διῃρημένον εἰς ἐννέα κεφάλαια..., συντέτακται δὲ τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν Σεννέρτου Δανιήλου Γερμανοῦ καὶ Λαζάρου Ῥιβερίου Γαλλοῦ καὶ ἀλλῶν τινῶν νεωτέρων Γάλλων τε καὶ Λατίνων, ὀλίγα δέ τινα ἐκ τῶν Ἀράβων καὶ παλαιῶν Ἑλλήνων Titulus initialis
Βίβλιον καλούμενον Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς ἐπιστήμης Titulus initialis
Βιβλίον καλούμενον Πίστις ἀναγκαῖον εἰς κάθε ἁπλοῦν ἄνθρωπον μὲ μαρτυρίας προφητῶν, Εὐαγγελίων, ἀποστόλων καὶ ἄλλων σοφῶν διδασκάλων Titulus initialis
ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΑΝΥ ΩΡΑΙΟΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΙΕΣΤΑΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Titulus initialis
Βιβλίον ὀρθοδόξον ὁμολογίας, περιέχον εἴκοσι καὶ τέσσαρα κεφάλαια... Titulus initialis
Βιβλίον παραδοθὲν ἔκ τε Τούρκων καὶ Βαρβάρων προδηλωτικὸν τῶν ἐσομένων <ἐκ τῶν> ἐν τῷ ὠμοπλάτῃ φαινομένων τεκμηρίων Titulus initialis
Βιβλίον περιέχον συνθέσεις συναχθὲν καὶ παρὰ Εὐφημίου Σικελοῦ τοῦ θαυμασιωτάτου καὶ Φιλίππου Ξηροῦ τοῦ Ῥιγινιῦ τῶν θαυμασίων ἰατρῶν Titulus initialis
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΕΞΗΓΗΣΙΝ Titulus initialis
βιβλίον πρῶτον Desinit
ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΙΑΤΡΙΚΟΝ. ΠΟΔΑΠΟΝ ΔΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ Titulus initialis
βιβλίον σύντομόν τε καὶ σαφὲς περί τινων κεφαλαίων τῆς ἡμετέρας πίστεως, περὶ ὧν ἡ διάλεξις γέγονε μετὰ Ἀμοιρᾶ τοῦ Μαχουμέτου, ὃ καὶ ἐπιγέγραπται· περὶ τῆ ὁδοῦ τῆς σωτηρίας ἀνθρώπων Titulus initialis
βιβλιον της τριτης θεσεως μζ´. Textus
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ Titulus initialis
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Titulus initialis
βιβλιον των κατηχουμενειων της Λαυρας του οσιου πατρος ημων Αθανασιου. Textus
βιβλιον των κατηχουμενειων της Λαυρας του οσιου πατρος ημων Αθανασιου. Textus
ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΩΣ ΕΝ \ ΣΥΝΤΟΜΩ ΤΑ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΕΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝ ΣΕΛΗΜ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ Titulus initialis
Βίβλον [...] Χριστοῦ τού[...] Incipit
Βιβλον γενεσεως Ιησου Χριστου τ]... χαριν αυτην καλει, ε... μετα της γεννησεως του... και πασαν οικονομιαν Incipit
Βιβλον δε γενεσεως Ιησου Χριστου Incipit
Βιβλον δε γενεσεως Ιησου Χριστου τουτου χαριν Incipit
Βίβλον δὲ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτου χάριν αὐτὴν καλεῖ Incipit
βίβλον δὲ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτου χάριν Incipit
Βιβλον δε γενεσεως Ιησου Χριστου, τουτου χαριν αυτην καλει Incipit
Βιβλος Titulus initialis
βιβλος Titulus initialis
βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου Δαβιδ, υιου Αβρααμ, Αβρααμ δε εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν Textus
Βίβλος ἐγὼ χαρίεντα περικλυτὰ δῶρα Θεοῖο Incipit
Βίβλος ἐπουρανίοιο καὶ ἀθανάτου βασιλῆος / τοῖς καθαροῖσι νόον, μυστήρια λαμπρὰ φαείνει· / τὴν δ’ ἐγὼ αὐτὸς ἔγραψα πόθῳ τολμήεντι πιθήσας / Συμεὼν οἰκτρὸς. μοναχοῖσι καὶ ἱερεῦσιν. / Οἱ μετ’ ἐμέ, τρυφόωντες ἐμοῖο πόνοιο μέμνησθε. Textus
βίβλος θεοῦ, καὶ τὸ πάνάγιον πνεῦμα Incipit
Βίβλος ἰατρικὴ συλλεχθεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἰατροῖς ἐλαχίστου Νικολάου Ἱερόπαιδος τοῦ ἐκ Βελισδονίου τῶν Ἀγράφων, συντέθηται ἐκ τῆς Ματαιόλου καὶ Βρυέλλου καὶ Ἰακώβου τοῦ Ὀλερίου, ἔτι δὲ καὶ Ὀρειβασίου καὶ Διοσκορίδου τῶν Ἑλλήνων Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΙΕΡΑ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΙΠΠΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΟΥ ΟΣΑΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Titulus initialis
βιβλος Ιωαννου μοναχου και πρεσβυτερου του ασηκρητις του επονομαζομενου Τζουτζουνα. Textus
Βίβλος λεγομένη τὰ ἐφόδια τοῦ ἀποδημοῦντος συντιθημένη παρὰ Ἔπρου Γζαφάρ τοῦ ἔβην ἔλγζιζάρ μεταβληθεῖσα εἰς τὴν ἐλάδιαν γλῶτταν παρὰ Κωνσταηνίνου προτασυγκρήτης τοῦ ῥιγόνης ἐκ τοῦ Ἱσαᾶκ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΟΣ, ΣΥΝΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΙΣΠΡΟΥ ΒΓΖΑΦΑΡΤΟΥ ΕΒΗΝ ΕΛΓΖΙΖΑΡ, ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΛΩΤΤΑΝ ΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΣΗΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΙΓΗΝΟΥ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΝ ΤΕΛΕΘΟΥΣΑ Incipit
ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΝ ΤΕΛΕΘΟΥΣΑ Incipit
ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΝ ΤΕΛΕΘΟΥΣΑ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ Incipit
ΒΙΒΛΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΙΣ. ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΛΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΠΕΦΥΚΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΨΑΜΜΟΥ ΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΟΝ ΑΠΑΝΤΩΝ Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΠΕΦΥΚΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΩΔΕ ΤΩΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙ. ΠΟΙΗΜΑ ΠΕΡΣΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΜΑΖΟΥΝΑΤΙ... Titulus initialis
βῖκος ὑάλινος σωλὴν ὀστράκινος μῆκος πήχεως ἑνός Incipit
Βικτορος πρεσβυτερου Αντιοχειας ερμηνεια εις το κατα Μαρκον. Titulus initialis
Βικτορος πρεσβυτερου Αντιοχεως ερμηνεια εις το κατα Μαρκον ευαγγελιον. Titulus initialis
Βικτορος πρεσβυτερου Αντιοχεως ερμηνεια εις το κατα Μαρκον ευαγγελιον. Titulus initialis
Βιογραφια Ανδρεου Καισαρειας. Titulus initialis
ΒΙΟΝ ΑΠΟΛΟΦΥΡΗΤΑΙ Desinit
ΒΙΟΝ ΑΡΕΣΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΝ Incipit
ΒΙΟΝ ΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ ΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΗΓΗΘΩ Incipit
Βίον ἀσκητικόν, ἀγαπητοί, πατρὸς θεαρέστου Incipit
Βἰον θεάρεστον καὶ πολιτείαν ἄμεμπτον ἐναρέτου, ὦ φίλτατοι, βούλομαι ὑμῖν διηγήσασθαι, ἀλλὰ συντείνατε ἑαυτούς, παρακαλῶ, εἰς τὴν τούτου ἀκρόασιν Incipit
Βίον θεοφιλῆ καὶ ἐπέραστον Incipit
Βίον μερικῶς ἐν διήσησει λόγου Incipit
Βίον μισήσας τοῦ τελώνου, τρισμάκαρ, / καλοῦντι Χριστῷ ἠκολούθησας πόθῳ. / Πῦρ δεκάτῃ κατέκαυσε λιρὸν Ματθαῖον ἐν ἕκτῃ· / οὔρεος ἐν λοφίῃ Ματθαίῳ ἔδωκε Χριστὸς / ῥάβδον ἔχειν, ᾗ δὴ μυρί’ ἔοργε καλά. Textus
βίον τινὸς ἐναρέτου ἀνδρός, ὦ φιλακροάμονες, μέλλοντός μου διηγήσασθαι Titulus initialis
Βίον ὑψηλὸν καὶ θεάρεστον καὶ τῶν πολλῶν ὄντως ὑπεραναβεβηκότα συγγράψασθαι Incipit
Βίος ἐν ἐπιτομῇ τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου, τοῦ ἡγουμένου τοῦ ἀγίου ὄρους τοῦ Σινᾶ· τοῦ ἐπίκλην Σχολαστικοῦ· ἐν ἁγίοις ἀληθῶς Titulus initialis
Βίος Εὐριπίδου Titulus initialis
Βίος ἢ περὶ τῆς ἑαυτοῦ τύχης Titulus initialis
Βίος ἤτοι ἄθλησις τοῦ ἐν ἁγίοις Ἀθανασίου ἐπσικόπου γενομένου Ἀλεξανδρείας Σωζομένου Titulus initialis
Βίος καὶ ἡρωικὰ ἔνθεα κατορθώματα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου Ἐσφιγμενίτου Titulus initialis
Βίος καὶ μαρτύριον τῆς ἁγίας Ἀναστασίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτυρησάντων Titulus initialis
Βίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου μοναχοῦ μονῆς τοῦ ἐν ἁγίοις ἀββᾶ Ἀναστασίου Titulus initialis
Βίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Τρύφωνος Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τῶν ἐν ἁγίοις ... Βαρνάβα Σωφρονίου καὶ ἱεροῦ Χριστοφόρου τῶν κειμένων ἐν τῷ ὄρει Σουμελᾶ Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μιχαὴλ πρεσβυτέρου καὶ συγκέλλου γεγονότος πόλεως Ἱεροσολύμων Incipit
Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἄσκησις τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου Αὐξεντίου Titulus initialis
Βἰος καὶ πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ ἀπὸ Δεκαπόλεως Titulus initialis
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗΣΗΣ ΜΑΡΗΝΟΣ Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου Titulus initialis
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΓΡΑΣ Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος μεταφρασθεὶς εἰς τὴν κοινὴν γλῶτταν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους κυροῦ Χαραλάμπους Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου καὶ θαυματουργοῦ Ὀνησίμου Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ ἀλεξίου Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγεντίου ἀρχιεπισκόπου Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θαυματουργοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Πέτρου ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου συγγραφεὶς παρὰ Σάββα μοναχοῦ Titulus initialis
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΛΓΗΤΟΥ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1110 ΕΝ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΙΕΒΟΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝΟΥ ΤΗΝ 7 ΚΑΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου γενομένου τῆς κατὰ τὸν Ὁμηρίτην πόλεως Ταφάρων καὶ διήγησις τῶν πραχθέντων θαυμασίων παρ' αὐτοῦ, συγγραφεῖσα παρὰ Ἰωάννου ἐπισκόπου πόλεως Νεγρᾶς Titulus initialis
Βίος καὶ πολιτεία τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων καὶ φιλευσέβων μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Titulus initialis
Βιος και πραξις (πραξεις) του αγιου και ενδοξου προφητου Ηλιου και Ελισσαιου του αυτου μαθητου. Titulus initialis
Βίος τοῦ ἀββᾶ Κυριακοῦ τῆς λαύρας τοῦ Σουκᾶ Titulus initialis
Βίος τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Ἀβρααμίου τοῦ γεγονότος ἐπισκόπου Κρατείας Titulus initialis
Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου Titulus initialis
Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἡσυχάστου τῆς λαύρας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα Titulus initialis
Βίος τοῦ πανοσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου συγγραφεὶς παρὰ τοῦ μακαρίου καὶ ἁγίου Νικήτα, δούλου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ φιλοσόφου, ὃν καὶ ἀπέστειλε Κωνσταντίνῳ τῷ βασιλεῖ, προτραπεὶς παρ' αὐτοῦ συντάξαι Titulus initialis
ΒΙΟΥ ΚΑΤΙΔΕΙΝ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΦΙΛΕ Incipit
ΒΙΣΚΟΣ Η ΑΛΤΕΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΓΑΡΙΕΝΤΕΡΑ Desinit
Βισσαρίων καρδηνάλις, μιχαῆλ τῷ ἀποστόλῃ Titulus initialis
βιῶναι κακῶς Desinit
βίωσον ἀμέμπτως. μιμνήσκου ταῦτα καὶ Βλεμμύδου τοῦ ποιήσαντος Desinit
ΒΙΩΦΕΛΕΣ ΤΙ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΝ Incipit