Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Βρ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Titulus initialis
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΠΑΥΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΙΝΟΒΙΩ Titulus initialis
βραβεύει καὶ τῇ στάσει τῶν δικαίων συναριθμεῖ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ χάριτι Χριστοῦ τοῦ παντελεήμονος θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα ... ἀμήν Desinit
ΒΡΑΔΥ ΒΑΝΕ ΕΠΙΡΡΟΦΩΝ ΟΙΝΟΝ Desinit
ΒΡΑΔΥ ΒΑΝΕ ΕΠΙΡΡΟΦΩΝ ΟΙΝΟΝ Desinit
βραδύγλωσσος ἐγώ · καὶ λέγειν ἀσθενὴς, καὶ [ Desinit
ΒΡΑΔΥΝ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ Incipit
βραδύτεροι καὶ ἀμυδρότεροι ἐφεκάτεροι δέ Desinit
ΒΡΑΧΕΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕ ΦΘΕΓΓΕΣΘΑΙ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
βραχίονες] ἀμαρτωλῶν Incipit
βραχύτατον τινὰ φθόγγον κατ' ἐπίδοσιν ποιεῖ τήν [ Desinit
ΒΡΕΓΜΑ ΙΛΛΟΙ ΚΡΟΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΡΙΣ ΠΕΡΙΓΝΑΘΙΑ Incipit
ΒΡΕΓΜΑ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΛΟΝ Incipit
ΒΡΕΦΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΤΩΝ Δ' Incipit
ΒΡΕΦΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Incipit
βρέφος παιδίον βούπαις μειράκιον Incipit
βρέχων Desinit
Βροντη [λογικη] τας εμας [κτυπει] φρενας Incipit
Βροντὴ λογικὴ τὰς ἐμὰς κτυπεῖ φρένας· ὄμβρος γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ κοιλότης νέφους, αὐτὸς δὲ βροντῶν ὁ Ζεβεδαίου γράφει ὄμβροις ἀδήλοις τοὺς βροτοὺς ἀναψύχων. Textus
Βροντη πεφυκεν η θεηγορος λυρα Incipit
Βροντὴ πέφυκεν ἡ θεηγόρος λύρα, / βροντῶσα κηρύττουσα τῇ οἰκουμένῃ, / Ἰωάννης, ἄρρητον οὐσίαν, μόνην, / θείαν, τριφεγγῆ, δημιουργὸν τῶν ὅλων˙ / ἔγνω γὰρ ὄντως καὶ γράφει θείᾳ βίβλῳ / καὶ νοῦν δαδουχεῖ καὶ καταυγάζει φρένας. Textus
Βροντηεις θεοφωνος Ιωαννης Incipit
Βροντηεις θεοφωνος Ιωαννης Incipit
βροντηεις θεοφωνος Ιωαννης παναριστος Incipit
Βροντήεις θεόφωνος Ἰωάννης πανάριστος / πρωτοτόκου σοφίης ὑπεράρχιον εὕρατο ἀρχήν, / πρωτοφανῆ γενετῆρα Θεοῦ θεὸν αὐτογένεθλον. / Ἔνθεν ὀλεθροτόκων αἱρέσεων ἤμβλυνε φρένα. Textus
βροντηεις θεοφωνος Ιωαννης παναριστος| πρωτοτοκου σοφιης υπεραρχιον ευρετο αρχην| πρωτοφανη γενετηρα θεου θεον αυτογενεθλον| ενθεν ολεθροτοκων αιρεσεων ημβλυνε φρενα| Textus
Βροντηεις θεοφωνος Ιωαννης παναριστος| Incipit
βροντήεις θεόφωνος, Ἰωάννης πανάριστος Incipit
Βροντῆς ἄνω μὲν θείας ἐξαστραψάσης, / τόνδ’ ἐκμυούσης τὴν μονάδος τριάδα, / νοῦν ὦπας ᾖρεν οὗτος ἀνενωπίως. Textus
Βροντης γονε βροντησον Incipit
βροντης γονε βροντησον υψοθεν μεγα Incipit
Βροντῆς γόνε, βρόντησον ὑψόθεν μέγα, / καὶ σήμανον πῶς ἡ προάρχιος φύσις, / Θεός, βροτός τε καὶ θεὸς πάλιν μένει· / δίδου δὲ λύσιν τῶν ὀφλημάτων βίου / Θεοφάνει κοσμοῦντι τὸν χρόνου κύκλον / εὐαγγελιστῶν τῶν σοφωτάτων λόγοις. Textus
Βροντης γονον σε Χριστος εικοτως Incipit
Βροντῆς γόνον σε Χριστὸς εἰκότως ἔφη, / ὡς τὴν ἄναρχον πατρὸς ἐξ ἀναιτίου / γέννησιν αὐτοῦ σοῖς θεοφθόγγοις λόγοις / μέγιστα βροντήσαντα τῇ κτίσει πάσῃ, / εὐαγγελιστὰ παμμάκαρ καὶ παρθένε, / φωστήρ, Ἰωάννη, τὲ τῶν ἀποστόλων / καὶ πλεῖον αὐτῶν κυρίῳ πεφιλμένε· / ἀλλ’ ὡς πρὸς αὐτὸν νῦν ἔχων παρρησίαν / ἄνωθεν αἰτοῦ τὴν λύσιν τῶν πταισμάτων / ἐμοὶ δοθῆναι τῷ πόθῳ κεκτημένῳ / τὴν παντὸς ὄλβου τήνδε τιμιωτέραν / τῶν σῶν φαεινῶν δογμάτων θείαν βίβλον. Textus
Βροντῆς γόνος σύ, πῦρ ἀπαστράπτεις λόγων· κρουνοὺς πυρὸς γὰρ στέρνα βλύζει δεσπότου. Textus
Βροντης τον υιον τις βροτων μη θαυμασει Incipit
βροντης τον υιον τις βροτων μη θαυμασει Incipit
Βροντῆς τὸν υἱὸν τίς βροτῶν μὴ θαυμάσει’; / Ἀεὶ γὰρ οὗτος, ὡς ἐν ἀρχῇ, τὸν λόγον / τῷ πατρὶ δεικνὺς καὶ πρὶν οὐσιωμένον / πάλιν τὸν αὐτὸν γηγενῆ πεφυκότα / τρανοῖ θεουργὸν καὶ παθητὸν σαρκίῳ. Textus
Βροντῆς τὸν υἱόν, ἀστραπὴν τὴν τοῦ λόγου, / ὁρῶν σε γραπτὸν φωτιοῦμαι τοὺς νόας· / σὺ γὰρ προσάψας πυρσὸν ἀφθάστων λόγων / φθάνεις λῦσαι τὸν κόσμον ἐκ σκότους πλάνης. Textus
Βροντης τον υιον, τις βροτων Incipit
Βροντης τον υιον, τις βροτων Incipit
Βροντης τον υιον, τις βροτων μη θαυμ (θαυμασει). Incipit
Βροντης τον υιον, τις βροτων μη θαυμασει·| Incipit
βροντης τον υιον, τις βροτων μη θαυμαση Incipit
Βροντης τον υιον, τις βροτων μη θαυμαση. Incipit
Βροντιης θεοφωνος Ιωαννης Incipit
Βροντολόγιον ἀποτελεσματικὸν κατὰ μέτρον τῶν ιβ΄ ζωδίων καθὼς ὁ πίναξ τοῦ ζωδιακοῦ περιέχει, συνταχθὲν ὑπὸ Ἡρακλείου βασιλέως ἐκ τῶν ἄστρων κινήσεως. Titulus initialis
Βροντολόγιον ἀποτελεσματικὸν κατὰ μέτρον τῶν ιβ΄ ζῳδίων. Titulus initialis
Βροντολόγιον περιέχον τοὺς δώδεκα μῆνας Titulus initialis
Βροντῶν ὁ βροντῆς υἱὸς ἠγαπημένος, ἐκ τῆς ἄνωθεν μυστικῆς θεωρίας ὡς ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς θεὸν θεὸς λόγος βροτοὺς θεουργεῖ τοῖς θεοφθόγγοις λόγοις. Textus
βροτον αυτον εοντα. Desinit
βροτον αυτου εοντα. Desinit
ΒΡΥΧΑΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΟΝΤΟΣ Incipit
ΒΡΥΧΑΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΧΡΕΜΕΤΙΖΕΙ ΕΠΙ ΙΠΠΟΥ Incipit
βρωθεὶς δὲ τοῖς λέουσι καὶ θεὸς θέσει Desinit
βρῶμα θεῖον Titulus initialis