Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Μο

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΜΟΘΟΥΣ ΑΠΟΔΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΜΟΘΟΙΣ Incipit
Μόθους ἀποδρὰς καὶ μόγους τοὺς ἐν μόθοις Incipit
Μοὶ δὲ χαριζόμενος φαενόν Incipit
μοι μη απολησω εξ'αυτου Desinit abruptus
μοι τοῦτο τῶν λόγων Desinit
μοίρας δεξιᾶς ὡς ἀγαθὸς ἡμᾶς ἀξιῶν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἵνα δοξάζωμεν ... αἰώνων Desinit
μοίρας δεξιᾶς ὡς ἀγαθὸς ἡμᾶς ἀξιῶν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἵνα δοξάζωμεν ... αἰώνων Desinit
ΜΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΚΡΙΝΑΣΘΑΙ ΟΥΚ ΕΥΡΙΣΚΩ Desinit
Μοιχὸς ὁ πόρνος τὸ μοι δίφθογγον Incipit
Μολβίμ· νοκίμ Incipit
Μολιβδόβουλλα δὲ κεῖται εἴς τε τὰ βασιλικά Incipit
ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΣΧΩΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Incipit
Μόλις ἡμᾶς ποτε μετὰ πολλὰς περιόδους λόγων Incipit
Μόλις πότε ἀνεπνεύσαμεν Incipit
Μόλις ποτὲ δὲ ἐπιθυμίαν ἐλθὼν τοῦ ἀναβῆναι Incipit
Μόλις ποτὲ κορεσθεὶς τῶν εἰς τὸν Incipit cuiusdam partis
Μόλις ποτὲ τὸ κατὰ τὸν Ὀζίαν διεπλεύσαμεν πέλαγος Incipit
Μόλις ποτέ, τιμιώτατε πάτερ καὶ ἀδελφὲ περιπόθητε Incipit
Μόλις τὰς χεῖρας δέσποτα φυγῶν τῶν πολεμίων Incipit
Μόλις τὰς χεῖρας, δέσποτα, φυγὼν τῶν πολεμίων Incipit
ΜΟΛΙΣ Ω ΑΝΔΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΘΡΗΝΩΝ Incipit
Μόλις, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῶν ἐπὶ τῷ πατρὶ θρήνων ὀλίγον ἀναπαυσάμενος Incipit
ΜΟΛΙΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΑΣΕΒΗΣ ΚΑΙ [ΑΜΑΡ]ΤΩΛΟΣ Incipit
ΜΟΛΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ Desinit
ΜΟΝΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΙΣΧΥΝΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΕΙΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΜΕΝ Desinit
Μόνα τὰ ζῷα ψόφων ἀκροώμενα ἐπιστημονικά εἰσιν Incipit
ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Desinit
μονάζων καὶ ἀποταξάμενος Incipit
Μοναῖς μερισθεὶς οὐρανῶν εἷς μυρίαις Incipit
μόναν σέβων γοῦν θνητὸν ἄγγελον κρίνω Desinit
Μονάς ἐστι καθ' ὃ ἕκαστον τῶν ὄντων ἓν λέγεται Incipit
Μονάς ἐστιν ἀρχὴ ἀριθμοῦ, θέσιν μὴ ἔχουσα· λέγεται δὲ μονὰς παρὰ τὸ μένειν Incipit
Μονὰς θεαρχίφωτε, Τριὰς τελεία Incipit
ΜΟΝΑΣΤΑΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ Η ΑΚΟΣΜΙΑ Incipit
Μονασταῖς κόσμος μέγας ἡ ἀκοσμία Incipit
Μοναστας τε και μιγαδας απαντας, εν Χριστω Ιησου τω κυριω ημων […]. αμην. Desinit
Μοναστήριόν ἐστι τοῦ ἀββᾶ Ἀβραμίου· ἐν τούτῳ ἡγούμενος ἦν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κυζικηνός Incipit
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΥΠΟ ΦΙΛΗΔΟΝΩΝ ΔΙΑΙΤΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Desinit
ΜΟΝΑΣΤΡΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΕΡΙΟΥ Incipit
Μοναχέ, καθεζομένου σου, οὐ χρείαι Incipit
Μοναχέ, οὐ τῷ Χριστῷ ἐπηγγείλω Incipit
Μοναχικὴ ἱστορία δευτέρα τῆς κατὰ Ἱεροσόλυμα ἐρήμοῦ συγγραφεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου πρεσπυτέρου καὶ μοναχοῦ καὶ ἀποσταλεῖσα τῷ ἀββᾷ Γεωργίῳ ἡσυχάζοντι καὶ μοναστήριον συστησαμένῳ ἐν τῷ κατὰ Σκυθόπολιν τόπῳ καλουμένῳ Βεελλα Titulus initialis
Μοναχοὶ δύο Incipit
Μοναχὸς γάρ τις ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ πολλὴν ἐγκράτειαν Incipit
μοναχος Δημητριος διδασκαλος... βευδολουστι. Textus
ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Incipit
ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΕΧΩΝ Incipit
Μοναχὸς εὐλαβὴς Σωφρόνιος λεγόμενος ἐκ τοῦ Ὀλύμπου ἐλθὼν διηγήσατο μοι πρᾶγμα ὅμοιον τοῦ γεγραμμένου ἐν τῇ ἱερᾷ βίβλῳ τῆς Κλίμακος Incipit
Μοναχὸς μέγας εἶχεν οἰκέτην Incipit
Μοναχὸς ὁ φορῶν μόνον τὸ ῥάκος ὃς ἔχων, ἢ μὴ ἔχων ὁμολογίαν διδόναι εἰς γάμους ἢ συμπόσια κοσμικὰ Incipit
ΜΟΝΑΧΟΣ ΟΣΟΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
Μοναχός τις (ὀνόματι) Ἀββακοὺμ ἐξηγήσατό μοι οὕτως ὅτι Ἐν Ταμιάνθει τῆς Αἰγύπτου εὖρον βιβλίον παλαιὸν Incipit
ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΣ ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ Incipit
Μοναχός τις διηγήσατο ἡμῖν λέγων ὅτι Παραβάλοντος μού ποτε τῷ ἁγίῳ Θεοδωρήτῳ πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας Incipit
Μοναχός τις διηγήσατο ἡμῖν λέγων, ὅτι Παραβαλόντος μού ποτε Incipit
Μοναχός τις διηγήσατο τῷ αὐτῷ ἀββᾷ λέγων, ὅτι Παραβαλόντος μού ποτε τῷ μακαρίῳ Θεοδωρήτῳ Incipit
Μοναχός τις ἐνάρετος ὀνόματι Ἀββακούμ Incipit
Μοναχός τις ἐνάρετος ὀνόματι Ἀββακοὺμ ἐξηγήσατο ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ ἁγιωτάτῳ Πατριάρχῃ Incipit
Μοναχός τις ἐπὶ τοῦ τῆς πορνείας δαίμονος ὀχληθείς Incipit
Μοναχός τις εὐλαβὴς Γρηγόριος Incipit
Μοναχός τις εὐλαβὴς λεγόμενος Γρηγόριος διηγήσατό μοι ὅτι πόθος μοι ὑπεισῆλθεν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα Incipit
Μοναχός τις ἦν ἔχων ἄλλον γείτονα Incipit
ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΣ ΜΑΣ ΕΔΙΗΓΗΘΗ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ ΕΝ ΜΙΑ ΥΠΗΓΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΩ ΘΕΟΔΩΡΗΤΩ ΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Incipit
ΜΟΝΑΧΟΣ. Μόλις ὅ τι νοεῖ, ἀλλ’ ἅπερ ἀπεκρίνω μοι φημὶ μὴ νοεῖν. Incipit
Μόνε χορηγὲ τῶν ἀγαθῶν Incipit
μονεῖν περὶ τὸν εὐεργέτην. ἐπειδὴ ἔρχεται ἡ γνῶσις ὤσπερ ἥλιος καὶ θέλων ὁ ἄφρων Incipit
ΜΟΝΗ ΔΕ ΠΡΟΣΑΓΕΣΘΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΟΧΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ... Desinit
μόνῃ χάριτι Incipit
Μόνῃ χάριτι θείᾳ Incipit
μονὴν ἐν οὐρανοῖς ἑτοιμάσω σοι· ἐν ᾗ ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός, ἐν θεῷ… Desinit
μονὴν ἐν οὐρανοῖς σοι ἑτοιμάσω· ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων δόξαν… Desinit
μόνην ἐν οὐρανῷ ποιήσω σοι· ταύτας οὖν... τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν παρ’αὐτοῦ ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, ἐν αὐτῷ Χ. Ἰ. ... Desinit
μόνην ἔχοντες τ[ὴ]ν ἐπ’ ἐλπίδι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀκόρεστον ἡδονὴν ἐν Χριστῷ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
μονης του παντοκρατορος υπαρχει. Textus
μονογε]νης υιος ο ων Incipit abruptus
ΜΟΝΟΙΣ ΔΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ Incipit
Μονοκέφαλον θήριον ἐφανίσθη ἑν τῷ κόσμῳ Incipit
ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
μόνον δὲ ὁ ἀντίχειρος. β' Desinit
μόνον δὲ οὐ ἀντίχειρος Desinit
μονον ελαβομεν ... ελαβ[ομεν]. Desinit
μονον ελαβομεν, απερ ελαβομεν. Desinit
ΜΟΝΟΝ ΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ Desinit
μόνον ἵστανται μετὰ φόβου καὶ τρόμου Desinit
Μόνον μὴ παντελῶς ἄκαρπος εὑρεθῇς· ἀλλὰ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εἰς ἐκεῖνα τὰ αἰώνια ἀγαθὰ ἀποβλέποντες Incipit
ΜΟΝΟΝ ΟΥΔΕ...ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑΣ ΑΙΤΙΑΣ Incipit
ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΤΑΙ ΤΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΝΟΣΟΥΣ Incipit
μόνον προφητεύων Desinit
Μόνον τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν ποθήσαντες Incipit
Μόνον τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν ποθήσαντες Incipit
Μόνον τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν ποθήσαντες Incipit
μόνον τῶν ἔξωθεν Desinit
Μονονουχὶ λέγων ὡς τὴν μὲν σὴν ἀξίωσιν προσηκάμην Incipit
Μονονουχί, μονονού, μόνον οὐ τὸ αὐτὸ δηλοῦσι Incipit
μόνος ἀναμάρτητος καὶ ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, καὶ συγχωρῶν ἁμαρτίας· καὶ σοὶ πρέπει… Desinit
μόνος γὰρ αἴτιος ὁ Πατήρ Desinit
μόνος γὰρ οὗτος τρεῖς μητέρας ἀναφαίνεται ἔχων, τὴν φυσικὴν τὴν Σαλώμην· τὴν βροντήν, «υἱὸς γὰρ βροντῆς» διὰ τὴν τοῦ εὐαγγελίου μεγαλοφωνίαν· καὶ τὴν θεοτόκον, «ἰδοὺ γάρ», φησίν, «ἡ μήτηρ σου.» Ἀλλ’ ἐπεὶ ταῦτα ἡμῖν πρό τε τῆς ἐξηγήσεως εἴρηται, ἀρκτέον ἤδη καὶ τῆς τοῦ ῥητοῦ ἀναπτύξεως. Desinit
μόνος θεοφιλῆς, μόνος εἰδὼς εὔχεσθαι Desinit
Μονόστιχα εἰς τὰ τέλη τῶν ἑκάστης ἡμέρας μνημονευομένων ἐν ὁλῳ τῷ ἔτει ἁγίων· συνεμφαινομένου καὶ τοῦ ἐπωνύμου τοῦ ποιητοῦ τοῖς ἐν ἑκάστῳ μηνὶ ἀρκτικοῖς τῶν πρώτων στίχων στοιχείοις Titulus initialis
Μονόστιχα κατὰ μῆνα εἰς ἕνα ἕκαστον ἅγιον Titulus initialis
μονόσχημον μέτρον καλεῖται Incipit
Μονῳδία εἰς τὸν σεβαστοκράτορα κῦρ Ἀνδρόνικον, τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ πρφυρογεννήτου θανόντα, ὅτε ἐκόμιζεν ἐξ Ἀτταλίας νεκρὸν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ βασιλέα κῦρ Ἀλέξιον τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Μονῳδία ἐπὶ τῇ αὐθεντοπούλῃ κυρᾷ Ἑλένῃ τῇ Παλαιολογίνῃ, θυγατρὶ τοῦ δεσπότου κῦρ Δημητρίου Titulus initialis
Μονῳδία ἐπὶ τῷ πανσεβάστῳ καὶ μεγάλῳ ἑταιρειάρχῃ κῦρ Γεωργίῳ τῷ Παλαιολόγῳ ἐκτεθεῖσα παρὰ τοῦ γραμματικοῦ αὐτοῦ Λέοντος, τοῦ τοῦ Μεγίστου Titulus initialis
Μονῳδία ἐπὶ τῷ πατριάρχῃ Μαξίμῳ τῷ λογίῳ Titulus initialis
Μονῳδία ἐπικήδειος ἐπὶ τῷ πατρὶ καὶ διδασκάλῳ κυρῷ Μάρκῳ τῷ Ἐφέσου κατὰ κόσμον Εὐγενικῷ Titulus initialis
μονῳδίας ἀπομηκύνειν καὶ θρήνους ἐπιταφίους Desinit
Μονῳδικοὶ ἐπὶ τῷ γαμβρῷ τῶν βασιλέων κυρῷ Μανουὴλ τῷ Ἀνεμᾷ Titulus initialis
Μονῳδικοὶ στίχοι Titulus initialis
Μονωιδία εἰς τὸν ἐν τῆι Δάφνηι νεὼν τοῦ Ἀπόλλωνος Titulus initialis
Μονωιδία ἐπὶ Ἰουλιανῶι Titulus initialis
Μονωιδία ἐπὶ Νικομηδείαι Titulus initialis
ΜΟΡΦΑΣ ΑΚΑΛΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΙΔΕΥΜΑΤΩΝ Incipit
μοσχάριον ἀπαλὸν καὶ ἔ[ Desinit
Μοσχίωνος ὑποθῆκαι Titulus initialis
Μοσχοκάρυα, κρόκον, ξυλαλόαν Incipit
μοσχον σε Λουκα ιστορησας αξιως ως τον αμνον τε και θεανθρωπον λογον απασι λαμπρως κηρυξας τε και γραψας και σαυτον αυτω προσηνεγκας θυσιαν. Textus
μοσχον σε Λουκα ιστωρουσιν Incipit
Μοσχον σε Λουκα ιστωρουσιν αξιως Incipit
Μόσχου ἄμπελος Incipit
ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΓΓΙΑ Α', ΑΜΠΡΑ ΟΥΓΓΙΑ Α' Incipit
μοσχου, εγραψεν ο Πετρος. Desinit
μόσχῳ δὲ ὅμοιον τὸ κατὰ Λουκᾶν, διότι ἀπὸ τῆς ἱερατείας τοῦ Ζαχαρίου ἤρξατο, ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ θυμιῶντος, καὶ μόσχος δὲ ἦν ὁ θυόμενος τότε. Ἄρχεται οὖν ὁ Μᾶρκος τοῦ εὐαγγελίου ἀπὸ τῆς τοῦ προδρόμου διαγωγῆς καὶ ἐνδείξεως. Ἄκουε οὖν τί φησιν. Desinit
μου ερχομενος Incipit abruptus
Μοῦ μὲν ἔρως μᾶλλον δὲ περαιτέρῳ Incipit
μου τ[ὴν ψυχὴν καὶ τὴν] καρδίαν Incipit
Μουνογενές, κάρτιστε πάι μεγάλοιο Θεοῖο Incipit
Μοῦνον ἐὸν δή σοι χοίρου σκέλος Incipit
Μοῦνος ἔης φανερὸν κλέος Incipit
Μουσαι Αλεξιαδες Κομνηνιαδες Titulus initialis
Μοῦσαι μὲν δέξαντο ἄμισθον Incipit
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διός, οὐκ ἂν ἐσώθην Incipit
Μοῦσαι Πιερίης ἱερὸν πάγον ἀμφιλιποῦσαι Incipit
Μουσαῖον τὸν παλαιότατον ποιητήν Incipit
Μουσαπόλας μελεδῶνας Incipit
Μουσαπόλας μελεδῶνας Incipit
Μουσαπόλων βασίλεια πολύλλιτα Incipit
Μουσάων ἀπὸ κόλπων Εὔνσιος Incipit
Μουσάων ἀπὸ κόλπων σὺ βλάστησας Incipit
Μουσάων δὲ χόρον Ζεὺς ἐν σοῦ Incipit
Μουσάων δῶκας πολλὰ χαριτόμενος Incipit
Μουσάων κάλλος μόνος ἔλλαχες Incipit
Μουσάων κῦδος πραπίδων κευθμῶσι Incipit
Μουσάων μὲν ἔης πασῶν θάλος Incipit
μουσάων πρόπολον Incipit
Μουσάων ὑψηλὸν ὄρος μόνος Incipit
Μουσάων φανερῶν καὶ πολλά Incipit
Μουσικὴ τί ἐστιν; Incipit
μουσικὴν οἱ παλαιοὶ συνέχειν εἶπον τὸ πᾶν Incipit
Μουσικοὶ μὲν ὄργανα κατασκευάζοντες Incipit
Μουσικοῦ κανόνος κατατομή Titulus initialis
Μουσοπόλας μελεδώνας Incipit
Μουσοπόλας μελεδώνας Incipit
Μουσοπόλας μελεδώνας Incipit
Μουσῶν γινώσκεις δεδαημένος Incipit
ΜΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Desinit
Μουσῶν εἰλαπίναι τε κοροστασίαι Incipit
Μουσῶν ἔσσι τροφὸς μεγάλων Incipit