Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Μι

Détails contenus par liste alphabétique Type
Μία γὰρ οὖσα τῷ γένει ἡ ἡδονή Incipit
Μιὰ γυνὴ Παλαδία εἶχε πάθος ἐν ἀφανῇ τόπῳ Incipit
μία ἐπιθυμία τε ἴση Incipit
Μία ἐστὶν ἡ ψυχή Incipit
ΜΙΑ ΖΩΗ, ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΒΛΕΠΕΙΝ Incipit
μια και μονη καθεστηκεν αιτια. η του μεγεθους της θειας φυσεως υπεροχη. Desinit
Μία παρθένος ἦτον εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα Incipit
μία ποίμνη, εἷς ποιμὴν ἐν Χριστῷ... Desinit
Μιᾷ τῶν ἡμερῶν σφοδραῖς τισιν ἀνάγκαις κοσμικαῖς βαρηθεὶς Incipit
μία χελιδὼν οὐ ποιεῖ ἔαρ Textus
Μιάκρα· ἁκημί· μιβίλε· φίλων· νέδων· ἁμίριμ· ἐλοέμ Incipit
Μίαν γλῶτταν ἔχομεν οἱ ἄνθρωποι Incipit
μίαν δόξαν ἀναφέρει ἰσότητος ἡ ἐκκλησία τῷ Πατρὶ... Desinit
ΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΑΡΧΗΝ Incipit
μιαν εἶναι τῶν ὅλων ἀρχὴν Incipit
Μίαν ἔχουσα ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος τὴν φύσιν, πολλοῖς καὶ διαφόροις Incipit
ΜΙΑΝ ΕΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΔΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΟΤΗΤΑ Incipit
ΜΙΑΝ ΖΥΓΗΝ ΤΑΥΤΗ ΔΕ ΕΦΕΞΗΣ ΕΤΕΡΑΝ ΑΖΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩ ΜΕΡΟΣ Desinit
Μίαν Ὀκτώβριος ἔχει τὴν ἐπακτήν Incipit
Μίαν ὁμολογῶ καὶ δοξάζω τῆς ἁγίας Τριάδος θεότητα Incipit
Μίαν οὐσίαν καὶ φύσιν θεότητος οἴδαμεν Incipit
Μίαν ποτὲ προήκατο φωνὴν Ἱεροσολυμίτης ὁ Πέτρος Incipit
μίαν τὸ τὴν ὁσίαν ἰδεῖν Incipit abruptus
μίαν τῶν ἡμερῶν ἀκήκοεν ὁ διάβολος τὸν Χριστόν Incipit
Μίαν ὑμῖν διελέχθην ἡμέραν, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης Incipit
Μίαν φορὰν ἔγινεν εἰς μίαν χώραν ἀβροχία Incipit
Μίαν φορὰν εἰς ἕνα μέγα κοινόβιον εἶχεν ἕναν καλόγερον Incipit
μίαν φορὰν ἕνας γέροντας εἰς τὰ Κελλία Incipit
Μίαν φύσιν δόξατε πατρός Incipit
Μιᾶς καὶ μόνης συλλαβῆς εἰμι μέλος Incipit
Μικκύλα παππάζοντος ἐπύλλια Incipit
Μικρὰ μὲν ὑμῖν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀρθοδοξίας ἡ κιβωτός Incipit
Μικρὰ ὀλίγα μὴ φοβηθῇς Incipit
Μικρὰ ὀλίγα μὴ φοβηθῇς Incipit
Μικρὰ ὀλίγα μὴ φοβηθῇς Incipit
Μικρὰ περὶ τοῦ λογικοῦ διαλεχθέντες Incipit
Μικρά σου τὰ τῆς παρούσης τύχης ἀνδραγαθήματα Incipit
Μικρὰ τῇ παρελθούσῃ Κυριακῇ περὶ ἀρχομένων Incipit
Μικρά τινα ὑπομνηστικὰ προσφέγξομαι Incipit
Μικρὰ φροντίζουσι οἱ ῥήτορες περὶ εὑρέσεως τῶν προτάσεων. Incipit
ΜΙΚΡΑΙΣ ΚΥΛΙxΙ ΠΥΚΝΑ Desinit
μικρὰν ποιεῖ τὴν νύκτα Desinit
μικρὰν ποιεῖ τὴν νύκτα Desinit
ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ...ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ Titulus initialis
Μικροῖς ἕωθεν ἐνδιατρίψαντες ῥήμασι, τοσοῦτον Incipit cuiusdam partis
Μικροῖς μὲν καὶ ἀναξίοις λόγοις Incipit
Μικροῖς μὲν καὶ μικρὰ τολμῶσιν οὐκ ἀδεές. Ὁ δὲ ἐλάχιστος ἐγὼ τοῖς ὑπὲρ ἐμὲ πόνοις ἐγχειρῶν, οὐχ ἥκιστά γέ πως πέφυκα ἀκινδύνως γε, ὥσπερ ἂν Incipit
Μικροῖς μὲν καὶ μικρὰ τολμῶσιν, οὐκ ἀδεές· ὁ δὲ ἐλάχιστος ἐγὼ Incipit
Μικροῖς μὲν καὶ μικρὰ τολμῶσιν. Incipit
Μικρὸν ἄνωθεν λόγων ὡς συνέδριον Incipit
Μικρὸν ἀπειργήσαντες τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμούς Incipit
μικρὸν ἐπισχόντες ἐνθάδε, εἴ τι λοιπὸν ἐροῦμεν ἑξῆς. Desinit cuiusdam partis
Μικρὸν εὔχου, μικρὸν ἀναγίνωσκε Incipit
ΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝ ΕΙΜΙ ΤΗ ΟΡΩΜΕΝΗ ΘΕΑ Incipit
ΜΙΚΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Desinit
Μικρόν μοι πρὸς σὲ τὸν μέγα τὸ τοῦ λόγου δῶρον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε Incipit
μικρόν τι πέλαγος Desinit
Μικρὸν τὸ βουνεύρισμα, μικρὸν ἡ ξέσις Incipit
ΜΙΚΡΟΝ ΥΠΕΡΧΕΣΘΑΙ Desinit
μικρὸς ὁ τύπος, μέγας ὁ φόβος / ὁρῶν τὸν τύπον, τίμα τὸν τρόπον· / οὗτος ὁ τύπος σῴζει τὸν κόσμον. Textus
μικρὸς οὐδ' ἀνάξιον [ Desinit
Μικροῦ Κυπριανὸς διέφυγεν ἡμᾶς Incipit
Μικροῦ Κυπριανὸς διέφυγεν ἡμᾶς, ὢ τῆς ζημίας Incipit
Μικροῦ με Μακάριος διέφυγεν ὁ Αἰγύπτιος Incipit
Μικροῦ με Μακάριος διέφυγεν ὁ Αἰγύπτιος Incipit
Μικροῦ με Μακάριος διέφυγεν ὁ Αἰγύπτιος Incipit
Μικροῦ μὲν ἀπεῖπον πρὸς τὴν ὀξύτητά σου τῶν Incipit
ΜΙΚΡΟΥ ΤΩ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ ΜΥΘΙΚΩ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΗΜΑΤΙ ΠΕΡΙΕΠΕΣΟΝ Incipit
Μικροῦ· ἀντὶ ‘’παρὰ μικρόν’’· εἰ μὴ γὰρ σπεύσαντές φησι Incipit
ΜΙΚΡΟΨΥΧΗΒΟΝΤΕΣ Desinit
Μικρῷ τῷ τοῦ Ἰκάρου μυθικῷ Incipit
μιμεῖται ἡ βασιλεία μου πρὸς Incipit
Μιμεῖται τὰς τέχνας ἡ φύσις καὶ ζωγράφων Incipit cuiusdam partis
Μίμηθι τὸν μύρμηγκα Incipit
ΜΙΜΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟΝ Desinit
Μιμῆσαι τὸν δεσπότην Χριστὸν ὤ ἄνθρωπε· ἔκλαυσεν ἢ ὀρχήσατο· ὅτι αὐτῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ... Desinit
ΜΙΜΗΣΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ Incipit
Μιμησώμεθα τοίνυν τὴν Σαμαρεῖτιν γυναῖκα Incipit
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ Incipit
Μιμηταί μου γίνεσθε, φησὶν ὁ Παῦλος Incipit
Μιμηταί μου γίνεσθε, φησὶν ὁ Παῦλος Incipit
μιμητὰς Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμητὰς Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμητὰς Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμητὰς Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμητὰς Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος· ἐν… Desinit
μιμητὰς τοῦ Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμητὰς τοῦ Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν Desinit
μιμνήσκου δὲ κἀμοῦ Βλεμμίδους τοῦ ποιήσαντος Desinit
ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΡ ΤΗΝ ΤΟΥ Desinit
ΜΙΝΑΔΑΜ ΝΑΟΥ ΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΛΑΟΣ, ΑΒΙΑ ΜΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΥΡΙΟΣ Incipit
μινουκιανοῦ περὶ ἐπιχειρημάτων Titulus initialis
μινυν η οκτονβριως (μηνι η´ οκτωβριου?) εχω ημερα λα´ ημεραν εχει ορας ιβ´ και η νυξ ορας ιγ´. Textus
Μίξεις δὲ κατ’ ἀντιπάθειαν ὀνομάζονται Incipit
ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΩΣΙ Desinit
Μισθοὺς καὶ πάσας τὰς ἀμοιβάς· χάριτι... Desinit
Μῖσος Titulus initialis
Μισῶ διδάγματ’ οἷς ἐναντίος βίος Incipit
ΜΙΣΩ ΡΑΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΩΔΗ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΠΟΝΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Desinit
ΜΙΣΩ ΦΟΝΕΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑ Incipit
ΜΙΣΩ ΦΟΝΕΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑ ΤΟΝ ΘΥΜΩΔΗ Incipit
ΜΙΣΩ ΦΟΝΕΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑ ΤΟΝ ΘΥΜΩΔΗ Incipit
Μισῶν ὁ Παῦλος τοὺς ἀποστόλους πάλαι Incipit
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΕΚΩΛΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΓΑΜΟΝ Incipit
Μιχαὴλ μοναχοῦ ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους καὶ ἐνδόξους Χριστοῦ μάρτυρας Εὐστράτιον, Α'θξέντιον, Εὐχένειον, Μαρδάριον καὶ Ὀρέστην Titulus initialis
Μιχαὴλ νοταρίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοῦ Χρυσοκόκη ἔκδοσις γεγονυῖα εἰς τὸ Ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον κατὰ τὸ ϛϡμγ' ἔτος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ παντός Titulus initialis
Μιχαὴλ νοταρίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοῦ χρυσοκόκκη ἔκδοσις εἰς τὸ ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον γεγονευῖα κατὰ τὸ ϛϡμγ' ἔτος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς παντός Titulus initialis
Μιχαὴλ νοταρίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοῦ Χρυσοκόκκη, ἔκδοσις γεγονυῖα εἰς τὸ Ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον κατὰ τὸ ϛϡμγ' ἔτος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ παντός Titulus initialis
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΤΗ ΚΔ' ΕΤΗ ΕΠΙΣΥΝΑΓΟΜΕΝΑ ΑΧΚΣΤ' Desinit
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ Titulus initialis
Μιχαὴλ στρατηγὸς Θεοῦ Incipit
Μιχαὴλ συγκέλλου Ἱεροσολύμων ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην Titulus initialis
ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΓΚΕΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
Μιχαὴλ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, τοῦ Κηρουλαρίου, πρὸς Πέτρον, τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην Θεουπόλεως μεγάλης Ἀντιοχείας. Titulus initialis
Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ περὶ τοῦ ἀζύμου Titulus initialis
Μιχαήλ, στρατηγὸς ἀπὸ θεοῦ Incipit
Μιχαήλου Ἀποστόλου τοῦ Βυζαντίου ἐπιδιόρθωσις τῶν ποιηκτικῶν τρόπων πάντων, ὅσοις ἐνέτυχον ὁπηδήποτε διεφθαρμένων ὄντων τοῖς γραφεῦσι, ὑπό τε χρόνου καὶ λήθης καὶ ἀμαθίας Titulus initialis
Μιχαήλου ἀποστόλου τοῦ βυζαντίου μονῳδία ἐπικήδειος, πρὸς τὸν ἐνδοξότατον καὶ μεγαλοπρεπῆ ἄνδρα κύριον ἀνδρέαν τὸν καλέργην Titulus initialis
Μιχαίας ὁ προφήτης δεύτερος μὲν τῶν προειρημένων Incipit
Μιχαίας ὁ προφήτης δεύτερος μὲν τῶν προειρημένων Incipit
ΜΙΧΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΘΕΙΣ Desinit