Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Μη

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΜΗ (13). Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός Incipit cuiusdam partis
Μὴ ἀγνοεῖν ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, οἷον φόβον καὶ τρόμον καὶ ἀνάγκην Incipit
Μὴ ἀγνοεῖν ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, οἷον φόβον καὶ τρόμον καὶ ἀνάγκην Incipit
Μὴ ἀγνοεῖτε ὅτι τὸ Πνεῦμα προφήτην τὸν Συμεῶνα κατέστησεν Incipit
Μὴ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, οἷον φόβον καὶ τρόμον καὶ ἀνάγκην ἔχομεν Incipit
Μὴ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, οἷον φόβον καὶ τρόμον καὶ ἀνάγκην ἔχομεν ἰδεῖν ὅτε ἡ ψυχή Incipit
ΜΗ ΑΓΝΟΗΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ Incipit
Μὴ ἀγνοῆτε ὅτι τὸ πνεῦμα προφήτην τὸν Συμεῶνα κατέστησεν Incipit
μὴ ἀδικῶμεν Desinit
Μὴ ἀθύμει πάσχων Incipit
μὴ ἀληθεύοντα ἐπιστήσονται Desinit
μὴ άμέλει σεαυτόν Desinit
Μὴ ἀμελῶς ψυχὴν διακείμεθα μηδ’ ἀμερίμνως Incipit
ΜΗ ΑΝΑΚΟΠΤΕΙΝ ΑΡΞΑΜΕΝΟΝ Incipit
ΜΗ ΑΝΕΔΗΝ Ω ΟΥΤΟΣ ΚΟΜΗΣΗΣ Incipit
μὴ ἀνέχεσθαι Incipit
μὴ ἀποκάμνῃς έκ λιπαρῶν τὸ θεῖον, μυσταρχικώτατε, σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡμῶν... ἀμήν Desinit
ΜΗ ΑΠΟΚΟΨΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΗΣΗΣ Desinit
Μὴ ἀποποίου μου τὸ κρίμα φησὶν ὁ Κύριος Incipit
Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ εν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε. Ὁ μακάριος προφητάναξ Δαβὶδ κινούμενος ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος Incipit
Μὴ ἀτιμάσῃς ξένον ὑπὲρ οὗ ὁ Χριστὸς ἐξενίτευσεν Incipit
μὴ αὐτοῖς λογισθείη Incipit
μὴ ἀφιείς Desinit
ΜΗ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΣ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΔΕΞΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ Desinit
Μὴ γὰρ δὴ γένοιτο ἡμᾶς πάντα παθεῖν Incipit
ΜΗ ΓΑΡ ΔΗ ΤΙΝΕΣ Incipit
μὴ γὰρ ἐν Ὀλυμπίοις γυμνάζεται; Ἄπιθι, γύναι. Τῷ δὲ θεῷ δόξα... Desinit
ΜΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΛΕΓΕΤΩ ΤΙΣ Incipit
Μὴ γάρ μοι λεγέτω τις, ὅτι μιαρόν Incipit
Μὴ γεύεσθαι μελανούρων Incipit
Μὴ γεύεσθαι μελανούρων Incipit
ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΤΕΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΝ Desinit
Μὴ γίνεσθε νωθροὶ ταῖς ἀκοαῖς Incipit
Μὴ γίνου ἀκηδιαστὴς, μὴ δὲ Incipit
Μὴ γίνου ἀκηδιαστής, μηδὲ ἀναγινώσκων χασμάσαι Incipit
Μὴ γίνου ἀκηδιαστής, μηδὲ ἀναγινώσκων χασμάσαι Incipit
Μὴ γίνου δίκαιος πολύ Incipit
μὴ γνώσεως τὸ ξύλον ἐκφαγὼν θάνω Desinit
Μὴ δαπανήσῃς ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς σου ἐν τῇ τοῦ σώματός σου φροντίδι Incipit
Μὴ δαπανήσωμεν ὅλον τὸν χρόνον Incipit
μὴ δὲ ἐγκαταλίπης με ὁ θεὸς ὁ σωτήρ μου Incipit
μη δε ειπης, ακουσομαι τι λαλειτε καγω· αλλ’ ως ειρηται. βαλειν μετανοιαν παρελθε. Desinit cuiusdam partis
μὴ δὲ λέγειν αὐτοῖς τὸ χαίρειν· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΜΗ ΔΕ ΤΕΤΟΚΥΙΑ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ Desinit
Μὴ δὴ μικρὰν νόμιζέ σοι Incipit
Μὴ δὴ μικρὰν νόμιζέ σοι... Incipit
Μὴ δὴ παρίδῃς τὴν ἡμετέραν παράκλησιν Incipit
Μὴ δὴ παρρησιαζώμεθα Incipit
ΜΗ ΔΟΛΩΣ ΜΗΔΑΜΟΥ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ, ΚΑΚΩ ΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΡΩ Incipit
ΜΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΤΗΝΑΙ Incipit
ΜΗ ΔΩΣ ΥΠΝΟΝ ΣΟΥ Incipit
μη εγκεισθαι τα των πολλων. Desinit
μὴ εἰδέναι τὸν θεον· Δημήτριον δὲ συνίστησι. μαρτυρῶν αὐτῶι τὰ κάλλιστα: Desinit
Μὴ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, ἀδελφὲ Κυριακέ Incipit
Μὴ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, ἀδελφέ Κυριακέ Incipit
ΜΗ ΕΙΠΗΣ ΜΟΝΑΧΕ ΩΔΕ ΣΤΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ Incipit
ΜΗ ΕΙΠΗΣ, ΜΟΝΑΧΕ, ΩΔΕ ΣΤΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ Incipit
μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
μη ελαττωσης την αξιαν δια την οικονομιαν Additio
μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
μὴ ἐν ἑτέρῳ μέτρῳ ἐμπίπτειν Desinit
Μὴ ἐν τῇ δοκούσῃ ταύτῃ Incipit
μὴ ἐξεῖναι δὲ αὐτῷ σφετερίζεσθαί τι ἐξ αὐτῶν ἢ συγγενέσιν Desinit
μὴ ἐπιβαίνειν Incipit
μὴ ἐσθιέτω ἐξ αὐτῆς [ Desinit
ΜΗ ΕΥΚΤΑΙΟΝ ΗΓΟΥ ΤΟ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΤΥΧΕΙΝ Incipit
Μὴ εὐκταῖον ἡγοῦ τὸ συγγνώμης τυχεῖν Incipit
ΜΗ ΕΧΟΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Desinit
Μὴ ζηλῶμεν τοὺς κακούς Incipit
Μὴ ζητεῖτε ἐκ παντὸς τρόπου Incipit
Μὴ ζητήσωμεν μὲν ὧδε τὴν καλὴν ζωήν Incipit
μη ηληθευκεναι διισχυριζομενοι. Desinit
μη ηληθευκεναι διισχυριζομενος. Desinit
ΜΗ ΗΜΙΝ ΑΜΝΗΣΤΙΑΝ ΕΓΚΑΛΕΣΗΣ Incipit
μὴ θαρρεῖν παρανομίᾳ Incipit cuiusdam partis
Μὴ θαυμάσῃς εἰ νῦν Ἑλλάδι πρός σε διαλέκτῳ Incipit
Μὴ θαυμάσῃς, ἄνθρωπε, λευκόν με βλέπων Incipit
Μὴ θαυμάσῃς, Πόθε μοι φίλτατε, εἰ τῶν πρὸ ἐμοῦ ῥητόρων Incipit
Μὴ θαυμάσῃς, τέκνον, ἐν ὁδῷ Incipit
Μὴ θαυμάσῃς, τέκνον, ἐν ὁδῷ ὢν τῇ πρὸς τὰ ἄνω Incipit
Μὴ θαυμάσητε, ὦ θεία καὶ ἱερὰ σύνοδος, ἡρημένον με λέγειν Incipit
ΜΗ ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΟΤΕ ΥΠΕΡ ΜΟΝΑΧΟΝ ΚΟΣΜΙΚΟΝ Incipit
Μὴ θορυβήσθω ὁ ἀναγινώσκων· τῆς γὰρ Καθολικῆς ἐκκλησίας Incipit
ΜΗ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΙΝΑ ΜΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΗΣΗΝ Incipit
ΜΗ ΙΣΘΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ Incipit
μὴ καθάπαξ ἀπεγνωκώς; τῆς ἡμετέρας ὁλοκληρίας ἀπορραγῇς Desinit
Μὴ κακώσῃς μίσθιον Incipit
ΜΗ ΚΑΜΥΩΜΕΝ ΓΟΝΥ ΤΗ ΒΑΑΛ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΝ Incipit
Μὴ κατὰ τὸ λογικὸν ἐνέργεια καὶ θεωρητικὴ χρῆσις τῆς ψυχῆς Incipit
Μὴ καταβαρησάτω ὑμᾶς Incipit
Μὴ καταδέχου κατὰ πατρός σου λοιδορίαν Textus
μὴ κατακρίνεις τινὰ ταῦτα τήρει καὶ σώζει Desinit
ΜΗ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΤΩ Desinit
Μὴ κατόκνει μακρὰν πορεύεσθαι Incipit
μὴ κατοκνήσῃς Desinit
Μὴ κατοκνῶμεν Incipit
ΜΗ ΚΟΛΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΗΜΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΗΣΩΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΜΙΣΩΜΕΘΑ... Desinit
Μὴ κρίνετε Incipit
μη κρινετε ινα μη κριθητε· Desinit
ΜΗ ΚΤΗΣΗ ΦΙΛΙΑΝ ΜΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Incipit
Μὴ λέγε, ἀγαπητέ· οὐκ ἐπίσταμαι τὸ δέον Incipit
ΜΗ ΛΕΓΕΙΝ ΕΤΕΡΑΝ ΒΟΥΛΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΛΑΛΗΘΕΙΣΑΝ ΛΑΒΕΙΝ ΤΕΛΟΣ Desinit
Μὴ λέγων κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ, μείζονα τὸν Πατέρα... Incipit
Μὴ λυποῦ ἐν τῇ διανοίᾳ θεωρῶν τοὺς φιληδόνους καὶ τρυφητὰς τὰ ἡδέα ἀφόβως ἐπιτελοῦντας Incipit
Μή με ἀγραφίας γράψητε Incipit
ΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΟΥΛΗΝ ΠΑΡΙΔΗΣ· Ο ΑΜΕΤΡΗΤΟΝ ΕΧΩΝ ΤΟ ΕΛΕΟΣ Desinit
Μὴ μέγα φρονῶμεν Incipit
Μὴ μέγα φρονῶμεν, ὦ ἄνθρωποι Incipit
Μὴ μέγα φρονῶμεν, ὦ ἄνθρωποι Incipit
Μὴ μεγαλοφρόνῃ, μηδὲ πᾶν φαντάζου, ἵνα μὴ μεγαλοφιέστερον ἐκτραγωδῆθης, ἐκπέσει καὶ τῶν μετρίων Desinit
ΜΗ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Desinit
Μή μοι γένοιτο, Δέσποτα φιλάνθρωπε, τὰ ἅγια ταῦτα εἰς κρίμα Incipit
Μή μοι δός, Δέσποτα, ταῦτα τὰ ἅγια εἰς κρίμα Incipit
Μή μοι λέγε· βλάσφημός εἰμι Incipit
Μή μοι λέγε· βλάσφημός εἰμι Incipit
μὴ μόνον φρονεῖν ὀρθῶς, ἀλλὰ μηδὲ Desinit
Μὴ νεκρὸν ἐκ τύμβου τεκμαίρεο Incipit
Μὴ νέκρωσιν ὁ νοῦς ἐκ τῶν παθῶν κτησάμενος Incipit
Μὴ νόμιζε καταπίπτειν ἄκρος ὤν Incipit
Μὴ νόμιζε καταπίπτειν ἄκρος ὤν Incipit
Μὴ νόμιζε καταπίπτειν ἄκρος ὤν Incipit
ΜΗ ΝΟΜΙΖΕ ΚΕΧΩΡΙΣΘΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΣΧΕΣΕΩΣ Incipit
Μὴ νόμιζε τῶν συμβάν[των Desinit abruptus
ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΣ, Ω ΑΝΘΡΩΠΕ Incipit
Μὴ ὁ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει Incipit
Μὴ ὁ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι, πατριαρχῶν ἁργιώτατε Incipit
ΜΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΗΜΩΝ ΚΡΙΝΕΙ, ΦΗΣΙ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ Incipit
Μὴ οὖν ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, τὸ δίκαιον Incipit
Μὴ οὖν ἀναίρει διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Λόγου τὴν τοῦ Μονογενοῦς ὑπόστασιν Incipit
Μὴ οὖν ἀντίθετος γενοῦ σεαυτῷ Incipit
Μὴ οὖν διαλίπητε Incipit
Μὴ οὖν φοβηθῶμεν μάταιον φόβον, καὶ φόβον, ὃς οὐκ ἔστι φόβος Incipit
μὴ ὄφελες Incipit
ΜΗ ΠΑΛΙΝ ΓΑΜΟΚΛΟΠΟΣ ΑΙΣΧΟΣ ΑΧΑΙΩΝ Desinit
Μὴ πάλιν εὑρὼν ὁ στρατός σε συγχέῃ Incipit
ΜΗ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΙΣΑΓΑΓΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΟΥ Incipit
μὴ παραβαίνε νηστείαν κυρίου τουτέστι τετράδα καὶ παρασκευὴν Incipit
μὴ παραβαίνῃς νηστείας Incipit
Μὴ παρακομίσῃς τὸν ὄχλον τῷ μνήματι Incipit
μὴ παρέλθωσιν· ὅτι τῷ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας Desinit
Μὴ παύσῃ, Παρθενομήτηρ Incipit
Μὴ πειθώμεθα τοῖς λογισμοῖς ἁπλῶς Incipit
Μὴ πενθῶμεν πικρῶς, ἀγαπητοί, τοὺς τελευτῶντας καὶ τοὺς ἐνθένδε ἀπιόντας, ἀλλὰ μᾶλλον θρηνήσωμεν καὶ κλαύσωμεν τοὺς κακῶς τόν ἑαυτῶν βίον καταλύσαντας Incipit
ΜΗ ΠΕΠΟΙΘΑΤΕ ΕΠ'ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΓΑΡ Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΕΠ'ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
μὴ πέρα τοῦ μέτρου ἐμπὲσῃς· ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων… Desinit
ΜΗ ΠΕΡΙΣΠΑΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ Desinit
Μὴ πλανᾶσθε φησὶν ὁ μακάριος Παῦλος Incipit
Μὴ πλανᾶσθε, φησὶν ὁ μακάριος Παῦλος, οὔτε πόρνοι Incipit
Μὴ πλανᾶσθε, φησὶν ὁ μακάριος Παῦλος, οὔτε πόρνοι Incipit
Μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος Incipit
Μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος Incipit
Μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος Incipit
μὴ πρὸς Τριτώνων καὶ φίλων Νηρηΐδων Desinit
Μη προσκυνει με, φησιν ο θειος αγγελος. μη δε τω συνδουλω προσκυνει, αλλα τω θεω τω τα παντα διεχοντι. Desinit
ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
μὴ σεσάρκωται, ἀλλὰ τὸ μέσον καὶ ὑπερέκεινα, ὁ Υἱός; Desinit
Μὴ σκύλλου τὸν διδάσκαλον τουτἐστιν εἰς κόπον ἔμβαλε Incipit
μὴ στενάξασα ἐν τῇ τοιαύτῃ πληγῇ, συνεχώρησα αὐτῇ (vel τούτου χάριν προσεδεξάμην αὐτῆς τὴν μετάνοιαν vel παρέχοντος πᾶσι τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον). Desinit
Μὴ στύγναζε, Ἰωσήφ Incipit
Μὴ σύ γε, ἀγριόθυμε, τετρήνεαι ἁγνὰ θεοῖο Incipit
ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΝΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝ ΚΟΣΜΩ Incipit
μὴ τὰ ἐκ φοινίκων βαΐα τὰ δὲ τῆς νίκης· τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ... Desinit
Μὴ ταραττέτω τινὰ τῶν ἁπάντων ἡ φωνή Incipit
Μὴ τὰς κεφαλάς, ὦ γυναῖκες, πύργου δίκην Incipit
μὴ τῆς θείας μετασχόντες εὐχαριστίας Desinit
Μὴ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀρετῆς ἀμελῶμεν, ἀγαπητοί. Ποία γὰρ ὀδύνη, εἰπέ μοι, ὀργὴν ἀφεῖναι τῷ λελυπηκότι; Incipit
Μὴ τῆς κατὰ ψυχῆς ἀρετῆς ἀμελῶμεν Incipit
Μὴ τῆς κατὰ ψυχῆς ἀρετῆς ἀμελῶμεν Incipit
Μή τι νομίσῃς χθές Incipit
ΜΗ ΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ; ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΚΙΑ Incipit
μή τις Incipit
Μὴ τοίνυν ἀγνώμονες γενώμεθα περὶ τὸν οὕτως εὐργέτην ἡμῶν Incipit
ΜΗ ΤΟΙΝΥΝ ΑΜΕΛΩΜΕΝ Desinit
ΜΗ ΤΟΙΝΥΝ ΑΜΕΛΩΜΕΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΨΥΧΗΝ ΑΡΕΤΗΣ Incipit
Μὴ τοίνυν ἀποπροσποιοῦ τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας Desinit
Μὴ τοίνυν θαρρῶμεν οἱ ἑστῶτες Incipit
ΜΗ ΤΟΙΝΥΝ ΚΡΙΝΗΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΝ ΙΔΙΟΙΣ ΑΥΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΘΕΑΣΑΙΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑ Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ, ὅτι τοῦ Πάπα τῶν ὀρθῶν ἐκπεσόντος δογμάτων Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ, ὅτι τοῦ Πάπα τῶν ὀρθῶν ἐκπεσόντος δογμάτων Incipit
Μὴ τοῦτο οἴου, σεβάσμιε πάτερ, ὅτι τοῦ Πάπα τῶν ὀρθῶν ἐκπεσόντος δογμάτων Incipit
ΜΗ ΤΡΕΦΕ ΧΡΙΣΤΟΠΟΘΗΤΕ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΣΟΥ ΠΛΟΥΣΙΩΣ Incipit
μὴ τύχη τῆς ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ παραστάσεως Desinit
μὴ ὑπάρχων τῷ ὄντι· ἔρρωσο Desinit
ΜΗ ΦΑΓΗΣ ΕΩΣ ΟΥ ΠΕΙΝΑΣΕΙΣ Incipit
μὴ φθάσαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ Desinit
μὴ φθάσαντα θάνωσι καὶ οὐκέτι ἐλπὶς ὑπέσται Desinit
ΜΗ ΦΘΕΓΓΗΤΑΙ Desinit
Μὴ φθονῶμεν ἀλλήλοις Incipit
ΜΗ ΦΟΒΕΙ[ΣΘΕ Desinit
μη φοβεισθε Desinit abruptus
Μὴ φοβηθῇς τὴν προσβολὴν τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν Incipit
μὴ φοβηθῇς τοὺς λίθους, τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον ἔνδοθεν περιφέρων Ἰησοῦν Χριστὸν θεόν· ᾧ ἡ δόξα… Desinit
μη φοβου Ζαχαρια απεσταλην ... ο Ζαχαριας ... την φωνην μετα την αναστασιν Ζαχαριας ευλογητος ο κυριος εβοησεν τι ουν τεθνηκεν ο Ζαχαριας δε ανεστη ου τεθνηκεν φησιν Textus
Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον Incipit
Μὴ φορτικὸν ὑμῖν ἐπιφαίνηται Incipit
ΜΗ ΨΙΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛ'ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΘΕΟΤΗΤΙ Desinit
Μὴ ὡς κατεξουσιάζων Desinit
μη΄ Περι αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ περι τη[ς] αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος· Desinit
μη´ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Desinit
μη´ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Desinit
μη΄ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Ιησου. Desinit
μη΄ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου ΣΚΖ΄ Desinit
μη´ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη´ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μη΄ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Ματθαιος ξη΄, Λουκας πβ΄, Ιωαννης ιη΄. Desinit
μη´. περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σωματος τοῦ Ἰησοῦ Desinit
μη´. περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου. Textus
μηʹ (Περι) της αιτησεως του σωματος του κυριου. αυτα εισι του Μαρκου. Desinit
μηʹ περι ... σωματος του κυριου Desinit
μηʹ περι αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μηʹ περι της ... του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως ... Κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως ... κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως ... του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως ... του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ κυριακοῦ σώματος (seu τοῦ σώματος τοῦ κυρίου). Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωμα (σωματος) του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος Ιησου. Desinit
μηʹ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος κυρίου Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του Ιησου (!) Desinit
μηʹ περι τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Desinit
μηʹ περι τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου Desinit
μηʹ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. Desinit
μηʹ περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυρου. Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως… κυριου. Desinit
μηʹ περι της εχουσης πνευμα ασθενειας· Desinit abruptus
μηʹ περι της εχουσης πνευμα ασθενιας Desinit abruptus
μηʹ περι της εχουσης πνευμα ασθενιας. Desinit abruptus
μηʹ Περι... του κυριου. Desinit
μηʹ περι... του κυριου. Detail(s)
Μηδαμοῦ προδιδοὺς Desinit
ΜΗΔΑΜΩΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ Incipit
Μηδαμῶς σεαυτὸν εἴπῃς Incipit
ΜΗΔΑΜΩΣ Ω ΑΔΕΛΦΟΙ, ΙΝΑ ΜΙΑΝ ΡΟΠΗΝ ΤΡΥΦΗΣΩΜΕΝ Incipit
Μηδαμῶς, ὦ ἀδελφοί, ἵνα μίαν ῥοπὴν τρυφήσωμεν Incipit
Μηδαμῶς, ὦ φίλτατε, ὑπὸ βιοτικῶν Incipit
μηδε γεωργηθεισης παρα ανθρωπου δυ(ναμει) [δυναμει] Desinit abruptus
μηδὲ δευτέραν, μηδὲ Desinit
ΜΗΔΕ ΔΙΜΥΡΙΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΜΗΔΕ Incipit
ΜΗΔΕ ΔΙΣΜΥΡΙΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ Incipit
μηδε δυο Incipit abruptus
μηδὲ συγχωρῶμεν αὐτὴν κατεξανίστασθαι τῆς ψυχῆς Desinit
μηδὲ συγχωρῶμεν αὐτὴν κατεξανίστασθαι τῆς ψυχῆς Desinit
μηδὲ συναρπαγῇς τοῖς βλεφάροις Desinit
μηδὲ συναρπαγῇς τοῖς βλεφάροις Desinit
Μηδείας Titulus initialis cuiusdam partis
ΜΗΔΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΚΕΝΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ Incipit
ΜΗΔΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΙΑΡΙΟΣ ΕΝΑΓΕΣΘΩ Incipit
ΜΗΔΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΙΑΡΙΟΣ ΕΝΑΓΕΣΘΩ Incipit
Μηδεὶς δανείζων γεωργῷ τὴν αὐτοῦ γῆν Incipit
ΜΗΔΕΙΣ ΔΕ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΕΙΤΩ, ΠΩΣ Ο ΠΑΤΗΡ Titulus initialis
Μηδείς μοι καταγνῶτο τῆς θρηνῳδίας Incipit
Μηδείς μοι καταγνῶτο τῆς θρηνῳδίας Incipit
Μηδεὶς ὁρῶν πονηροὺς εὐπραγοῦντας, ἀγαπητοί, θορυβείσθω Incipit
Μηδεὶς τοίνυν αἰσχυνέσθω Incipit
Μηδεὶς τοίνυν κοπτέσθω τοὺς ἀπίοντας Incipit
Μηδεὶς τοίνυν κοπτέσθω τοὺς ἀπίοντας Incipit
μηδεὶς τοίνυν φαῦλον ἐχέτω φίλον Desinit
Μηδεὶς τῶν ἀναχωρούντων μετ’ ὀργῆς Incipit
ΜΗΔΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΓΧΑΝΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΑΤΩ Incipit
ΜΗΔΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΓΧΑΝΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΑΤΩ Incipit
Μηδεὶς τῶν πατριαρχῶν τῷ τῆς καθολικότητος Incipit
Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ παρόντες, ὄνειδός μοι νομίσῃ τὴν Incipit
Μηδεὶς ὡς ἑτεροδόξων ἑρμηνείας συναγαγόντες Incipit
μηδεμίαν λειτουργίαν καταλαμβάνοντες ὡς μέλλοντες ὑπὲρ τούτων πάντων λόγον δοῦναι τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὅτι αὐτῶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αίώνων ἀμήν Desinit
Μηδὲν ἀείδειν ὄρνεον εἰν λύπῃσι λόγος πρίν Incipit
μηδὲν ἄλογον συμβαίνειν, τοῦ δὲ ψεύδους τοὐναντίον Desinit
μηδὲν ἀπὸ τῶν προσκαίρων ὠφεληθέντα ἢ μόνον ἁμαρτίας ἐπισωρεύσαντα Desinit
ΜΗΔΕΝ ΑΥΤΟΣ ΑΝΗΚΕΣΤΟΝ ΠΑΘΩΝ Desinit
ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑ Desinit
μηδὲν ἐκφέρει δίχα Desinit
Μηδὲν μέγα εἴπῃς εὔπλους Incipit
Μηδὲν ὅλως χωρίς σου Μοῦσαι Incipit
Μηδὲν περισσόν, ἀλλὰ πᾶν ῥίψω βάρος Incipit
Μηδὲν προτιμησώμεθα πλὴν τῆς ἀνυποκρίτου ἀγάπης Incipit
Μηδὲν φησὶ περὶ μηδενὸς εὐχερῶς Incipit
Μηδέποτ’ αἰνήσα σέθεν ἄσπετα Incipit
Μηδέποτ’ ἔργα νοοῦ αἴστου Incipit
Μηδέποτε ἀποδέχου τὸν ἐν ὑποταγῇ σου Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε διαλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας Incipit
Μηδέποτε καταλιμπάνωμεν, ἀγαπητοί, τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας Incipit
Μηδέποτε πενθῶν Incipit
Μηδέποτε πιστεύσῃς τῇ ὑπονοίᾳ τῆς σῆς διανοίας Incipit
Μηδέπω κρίνειν ἄνδρας ἀδαήμονας ἐάσῃς, φησί τις τῶν παλαιῶν Incipit
Μηκᾶται ἐπ’ αἰγός Incipit
ΜΗΚΕΔΑΝΟΣ Ο ΜΑΚΡΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΩΣ Desinit
ΜΗΚΕΤΙ ΑΕΛΙΟΙΟ Incipit
μηκετι αμαρτανε. Desinit
Μῆκος ἐπιστολῆς ἀνοικειότητα κατηγορεῖ τοῦ διακομίζοντος Incipit
μηκύνει γὰρ ἡ νοῦσος, καὶ ὑγρασίην πλείω σημαίνει Desinit
Μηκυνομένου τοῦ πολέμου τοῦ περὶ Ἀμφιπόλεως Incipit cuiusdam partis
ΜΗΚΩΝ ΕΣΤΙ ΜΕΛΑΙΝΑ Η ΙΧΘΥΣ Η ΝΑΡΚΗ Desinit
ΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΖΩΜΟΣ ΑΝΑ ΟΥΓΓΙΑΣ Γʹ Desinit
Μὴν Δύστρος ὅ ἐστι Μάρτιος Incipit
Μὴν Ἰαννουάριος ἔχων ἡμέρας λα΄ Incipit
Μὴν Ἰανουάριος ἐκ πρώτης λέγει Incipit
Μὴν Ἰανουάριος καὶ Δεκέμβριος ἔχουσιν Ὡρολόγιον λαμβανόμενον ἀπὸ τῆς σκιᾶς τοῦ ἡλίου Incipit
Μὴν ὁ Μάρτιος εἰς τὸ ἄλφα τότε Ἀδὰμ ἐξέβη ἐκ τοῦ παραδείσου Incipit
ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ. ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ Λ' Incipit
Μὴν Σεπτέμβριος α΄ ἀρχὴ ἰνδίκτου καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεών Incipit
Μὴν Σεπτέμβριος α΄ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου Incipit
Μὴν Σεπτέμβριος ἐγὼ κείρω βότρυας τῶν ἀμπελίων Incipit
Μὴν Σεπτέμβριος. Ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης Incipit
Μὴν σεπτεμβρίου ἔχων ἡμέρας λ', ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιβ' καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιβ'. Πρώτη· ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου, καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου· ἀργία τῶν μοναχῶν καὶ κατάλυσις εἰς ἔλαιον καὶ οἶνον Incipit
Μὴν φευρουάριος· εἰς τὰς ιδ· μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος δαμιανοῦ Titulus initialis
ΜΗΝΑΣ ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ Incipit
Μῆνας κρατοῦσιν οἱ Ἑβραῖοι σεληνιακοὺς Incipit
μηνες κατα Αιγυπτιους: Titulus initialis cuiusdam partis
μηνες κατα Ελληνας: Titulus initialis cuiusdam partis
μηνες κατα Ιουδαιους: Titulus initialis cuiusdam partis
μηνες κατα Μακεδονας: Titulus initialis cuiusdam partis
ΜΗΝΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ Titulus initialis
Μῆνες Ῥωμαίων Ἰανουάριος Incipit
Μῆνες τῶν Ἀθηναίων καὶ διατι οὕτως ἐκαλοῦντο, ἀρχὴ δὲ τοῦ ἔτους παρ’ αὐτοῖς ὁ ἰουνίος Titulus initialis
μηνὴ (μηνὶ) ἀπριλλίω, εἰς τὰς, κεʹ. Titulus initialis
μηνὴ (μηνὶ) αὐγούστω εἰς τ… Titulus initialis
μηνὴ (μηνὶ) νοεμβρίω, εἰς τὰς, ιϛʹ. Titulus initialis
ΜΗΝΗ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Αʹ Incipit
Μηνὶ Ἀπριλίῳ κ΄ καὶ β΄ τοῦ μηνὸς κριὸς Incipit
Μηνι απριλιω κεʹ. Titulus initialis
μηνι απριλλιω εις τας κεʹ. Titulus initialis
Μηνὶ ἀπριλλίω κ΄ καὶ β΄ τοῦ μηνὸς κρι(κριός) Incipit
Μηνὶ Ἀπριλλίῳ· ἐὰν γένηται τόξος Incipit
Μηνὶ Ἀπριλλίῳ· ἐὰν σκοτισθῇ ὁ ἥλιος Incipit
μηνι αυγουστω θʹ ινδικτιωνος ιαʹ Incipit
Μηνὶ Ἰαννουαρίου· ἐὰν βροντήσῃ, ἔσται εὐφορία Incipit
Μηνὶ ἰαννουαρίω ιθ' Incipit
ΜΗΝΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΔ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΧΗΜΟΝΟΣ ΑΥΞΑΝΗ ΤΟ ΦΛΕΓΜΑ Incipit
Μηνὶ Ἰανουαρίῳ κδ΄ ἡμέρα δ΄ ἰνδικτ. Incipit
Μηνὶ Ἰανουαρίῳ λάμβανε οἴνου ἀκράτου Incipit
Μηνὶ Ἰουλίῳ ἰνδ. ιγ΄ ἐν ἔτει στχμδ΄ Incipit
ΜΗΝΙ ΜΑΙΩ Incipit
Μηνὶ Μαΐῳ ε΄ ἡμέρᾳ στ΄ Incipit
μηνὶ μαίῳ ἐὰν ἡμέρας σεισμὸς γένηται πόλεων καὶ χωρῶν Incipit
Μηνι μαιω εις τας ηʹ. Titulus initialis
Μηνὶ Μαΐῳ ιθ΄, ἡμέρᾳ β΄, ἔτους στψλθ΄ μνήμῃ τῶν ὁσίων τρισκαιδέκα πατέρων Incipit
Μηνὶ Μαΐῳ τῆς στχϟη΄ ἐνχρονίας Incipit
μηνι μαιω, εις τας ηʹ. Titulus initialis
μηνὶ μαίω, ηʹ. Titulus initialis
ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ Αʹ ΚΑΙ ΚΗʹ Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ δεκάτῃ ἡμέρᾳ τρίτῃ ἰνδ. ιγ΄ προκαθεσθέντων Incipit
Μηνὶ μαρτίῳ ε'. Ἀκολουθία εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Μάρκον Titulus initialis
ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ ΕΑΝ ΒΡΟΝΤΗΣΗ Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ ιζ'. Ἀκολουθία εἰς τὸν ἅγιον Ἀλέξιον, τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ Titulus initialis
Μηνὶ Μαρτίῳ κ΄, ὥρᾳ νυκτὸς δ΄ εἰσέρχεται ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριόν Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ κ΄, ὥρᾳ νυκτὸς δ΄ εἰσέρχεται ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριόν Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ κα΄ ἰσημερινή Incipit
Μηνι Μαρτιω κεʹ ινδικτιωνος αʹ ετους εφʹ· συνεληφθη ο κυριος ημων Ιησους Χριστος· του δε ͵εφλαʹ χρονω· εθαυματουργησε· και τω ͵εφλδʹ χρονω εσταυρωθη· Textus
Μηνὶ Μαρτίῳ κθ΄ τοῦ στϡλη΄ Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ λα', ἡμέρᾳ ἕκτῃ...φθάνει μὲν ὁ ἱερώτατος μητροπολίτης Μυτιλήνης Incipit
μηνι νοεμβριω εις τας δεκα εξ· Titulus initialis
μηνι νοεμβριω εις τας ιϛʹ. Titulus initialis
ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΩ ΙΖ Incipit
ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΩ ΚΑʹ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ… ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑ Titulus initialis
Μηνὶ Νοεμβρίῳ ΚΗ'. Στιχηρὰ εἰς τὸν ἅγιον Συμεὼν τὸν Μεταφραστήν Titulus initialis
Μηνι νοευριω (νοεμβριω) η κδʹ ημερα κυριακη ωρα τριτη της ημερας εγεννηθη ο δουλος του θεου Συμεων ινδικτιωνος ιβʹ ετους ͵ϛφπβʹ ο τελ (τελος ?) ο πατηρ (?) του και αδελφος (?) υπηρχεν εν Ταρσω. Textus
μηνὶ οκτωβρίω ιηʹ. Titulus initialis
μηνι οκτωβριω, εις τας ιηʹ. Titulus initialis
μηνι πασχων κʹ. Desinit
μηνὶ σεπτεμβρίω Αʹ εἰς τὴν ἀρχὴ τῆς Titulus initialis
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ γάλα Incipit
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ γάλα τρώειν Incipit
μηνι σεπτεμβριω εις κϛʹ. Titulus initialis
ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΩ Η' ΕΚΛΟΓΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Titulus initialis
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ιε΄ μαρτύριον τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Νικῆτα Titulus initialis
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ, ἡμέρᾳ ιδ΄ ἰνδ. ιδ΄ Incipit
μηνὶ σεπτεμβρίω, κϛʹ. Titulus initialis
Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ· ἐὰν βροντήσῃ Incipit
Μηνι τω αυτω ιγ´, ομιλια Θεοδωρου επισκοπου Τριμυθουντων περι του βιου και της εξοριας και των θλιψεων Ιωαννου του μακαριωτατου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως του Χρυσοστομου, κυριε ευ(ευλογησον). Titulus initialis
ΜΗΝΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ Δʹ ΚΑΙ ΚΣΤʹ Desinit
Μηνὶ Φεβρουαρίῳ ιδ΄ εἰς τὴν μνήμην τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐξεντίου Titulus initialis
Μηνιθμόν, ὀργήν, συμπλοκὴν δόλου, φθόνον Incipit
Μηνιν αειδε θεα Πηληια[ Textus
μῆνιν ἄειδε μαθών Incipit
Μῆνιν παρὰ τὸ μηνίω Incipit
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΑΚΡΙΒΕΣ ΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Titulus initialis
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΝΤΑΚΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Titulus initialis
Μηνὸς Ἱανουαρίου ιθ’ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ποίημα τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς κυροῦ Νικοδήμου τοῦ Ναξίου Titulus initialis
μηνὸς Ἰουνίου εἰκοστῆ ἐννάτη ἡμέρα. Desinit
μηνος ιουνιου· εικοστη ενατη ημερα. Desinit
Μηνὸς Σεπτεμβρίου· ἐὰν ὀρθῆ ἡ σελήνη θρέμματα καλά Incipit
Μηνῶν παριστῶ τὰς ἐνεργείας στίχοις Incipit
μήποτε καὶ αὖθις τῇ αὐτῇ δυσσεβείᾳ ἐμπέσωμεν. Desinit
ΜΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΡΩΤΙΘΩΜΕΝ Incipit
Μήποτε χαλκὸς ἄγῃ τὰ στήθεα Incipit
Μήποτε ὦ Πύρρων ἔστιν ὃ βούλει Incipit
μήπου κίνδυνος καὶ ἐκφεύγειν, οἷς γένοιτο... Desinit
μήπου κίνδυνος καὶ ἐκφεύγειν, οἷς γένοιτο... Desinit
μήρη εὐμαθείας τρία Incipit
Μηρυκίζει χαράσσει ἀνάγει τὸν χόρτον Incipit
Μήτε ἀγέννητον τὸν Υἱόν Incipit
Μήτε γαμοκλοπέειν μηθ' αἵματι χεῖρα μιαίνειν Incipit
ΜΗΤΕ ΓΑΜΟΚΛΟΠΕΕΙΝ ΜΗΤ'ΑΡΣΕΝΑ Incipit
μήτε γυναῖκα θεωρήσας ἔτι κατὰ τὴν αὐτῆς φύσιν, καὶ οὕτως ἐτελειώθη Desinit
Μήτε διὰ φθόνον Incipit
μἠτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ὧν γένοι πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι ... ἀμήν Desinit
μήτε μὴν κατολιγωροῦντες τῆς ἀσκήσεως… ἀμήν. Desinit
Μήτε σέμεν δύναται αἴρειν Incipit
Μῆτερ τοῦ πανευσπλάγχνου Incipit
μῆτερ, σὺ δ’ ἡμῖν Incipit
Μητέρα λαμπροτάτη εὐδαμονίας Incipit
Μητέρα τοῦ Θεοῦ σὲ γινώσκομεν Incipit
μητερα του Ιησου προσηγορευσεν Desinit abruptus
Μητέρα τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων Incipit
Μήτηρ εὐταξίας ἀκολουθία Incipit
Μήτηρ εὐταξίας ἀκολουθία Incipit
Μήτηρ καὶ νύμφη καὶ ζῆλος μητρικῶς τε καὶ νυμφικῶς Incipit
μητηρ μαθηται πας ο πιστει σε βλεπων. Desinit
ΜΗΤΡΑΝ... ΜΗ ΠΟΝΕΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ... Desinit
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Titulus initialis
Μητροπολίτης ἢ ἐπίσκοπος οὐδόλως χειροτονεῖται Incipit
ΜΗΤΡΟΣ ΑΕΡΟΠΗΣ ΑΠΟ Desinit
μητρος αυτου Incipit abruptus
Μητρὸς θεοῦ ἑορτὴν τιμῶμεν, ποία γλῶσσα τὴν τιμὴν ἐξισώσει πρὸς τὴν ἀξίαν Incipit
ΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΝΟΥ ΒΙΒΛΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝΘΕΩΝ Incipit
μητροφιλῆ διακρατοῦντα πρὸς Desinit
μηχαηλ προταγγελε θεου της δοξης σκεπε φρουρει φυλαττε τω σω οικετη νικολαω μοναχω μετα του ιεραρχου Textus
Μηχανικοὶ ἄνδρες· Ἀρχιμήδης, Ἥρων, Πάππος Incipit
ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΕΣΘΑΙ Desinit
ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΕΣΘΑΙ Desinit