Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Πλ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΠΛΑΓΙΟΝ ΔΕ Ι' ΟΒΟΛΩΝ Desinit
πλαγιος δ (δʹ) δευτε αγαλλιασωμεθα: στιχος προφθασωμεν το: Desinit
ΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ Ο ΨΥΧΟΦΘΟΡΟΣ ΒΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Incipit
πλάνας [ Desinit
πλανή]τας ἐκ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολάς Incipit
ΠΛΑΝΗΝ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ Incipit
Πλάνην εὑρόντες ὑπομένοντάς τινας Incipit
Πλαστουργέ μου, σῶσόν με, βασιλεῦ Λόγε, τὸν Ἰωάννην Incipit
Πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος εἰς τὴν ἀπώλειαν ἀπάγουσα ὁδός Incipit
Πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ εἰς τὴν ἀπώλειαν ἀπάγουσα ὁδός Incipit
ΠΛΑΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
Πλατονικὸς ὢν ὁ πατὴρ τοῦ βιβλίου Incipit
Πλάττει ταῖς Μούσαις ὁ φυσικὸς μῦθος Incipit
Πλάττεται παρὰ Θεοῦ πρῶτος Incipit
Πλατυνόν σου Incipit
πλατὺς δὲ λιμὴν τῆς μετανοίας πανύ Desinit
Πλατυτέρα ἔκθεσις περὶ τῆς ὑπερφυσικῆς μακαριότητος Titulus initialis
Πλάτων Ἀρίστωνος καὶ Περικτιόνης Incipit
ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΚΗΝ Incipit
ΠΛΑΤΩΝ Ο ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΟΣ Incipit
ΠΛΑΤΩΝ Ο ΘΕΙΟΣ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΕ Incipit
ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Incipit
Πλάτων σιγάτω καὶ Πλούταρχος ἐν λόγοις Incipit
Πλάτων τὸν Ἀριστοτέλη ἔλεγε πῶλον Incipit
Πλάτων. α. Μέλλοι ὁ Χριστὸς ἐκ παρθένου γεννηθῆναι Incipit
Πλάτωνι Σωκράτης πεποίηται, "θειότατε αὐτοκράτορ Incipit
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙ ΙΔΕΙΝ Titulus initialis
Πλατωνος επιστολαι. προς Διονυσιον. Titulus initialis
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ Titulus initialis
πλεῖον τὸ πῦρ ὑπανάπτεται Desinit
πλείονα δὲ εἴδη Desinit
ΠΛΕΙΟΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΟΥΤΟΙΣ Incipit
πλείονα πρὸς τοὺς ἀβούλως δανειζομένους ἢ τοὺς πλεονεκτικῶς δανείζοντας ποιησάμενος λόγον Desinit
πλείονα σημεῖα, ἢ δύο, κατὰ τὸ δεκάτο τοῦ αὐτοῦ βιβλίου Desinit
ΠΛΕΙΟΝΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Incipit
Πλείονος αὕτη γέμει παρρησίας ἡ δημηγορία Incipit
Πλείονος αὕτη γέμει παρρησίας ἡ δημηγορία Incipit
πλείονος ἢ τὴν τοῦ σώματος Incipit
πλεῖστα μέν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὰ τῆς πονηρᾶς διανοίας ἀναπλάσματα Incipit
Πλεῖσται μὲν ἀφορμαὶ πᾶσι πρὸς τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν Incipit
Πλεῖστο(ν) ἐμακρύναμεν ἀπ' ἀλλήλων Incipit
ΠΛΕΙΩΝ Η ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΝΙΓΕΙ Desinit
πλέον αὐτῷ Desinit
πλεονεκτήμασι κατορθοῦντα Desinit
ΠΛΕΟΝΤΩΝ ΟΡΓΗ ΠΡΟΣ Desinit
πλευράν Desinit
πλη]σιάσας Incipit
ΠΛΗΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Desinit
πληγῆς ἀπέγνω Desinit
πληγήσει λοιπὸν ὡς φυγὰς καὶ δειλὸς καὶ λιποτάκτης καὶ ἀπαρρησίαστος Desinit
πλήθει τούτῳ πρό[τερον ἐμακάριζον Desinit
ΠΛΗΘΟΝΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ Titulus initialis
Πληθὺν ἀνήριθμον Βελιὰλ πάρος Incipit
πληθῦναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξῆσαι τὰ γενήματα ὑμῶν ἐν ἅπασιν ὑμῖν τὴν παρ' αὐτοῦ χάριν διδοὺς καὶ καταξιώσει ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ, ἐν Χριστῷ... Desinit
πλήθυνον τούτου τῆς ζωῆς τοὺς χρόνους, παντοκράτορ Desinit
πληθὺς ἑτέρων ἁγίων Incipit cuiusdam partis
Πλήθωνος πρὸς τὰς παρὰ τοῦ Βησσαρίωνος κατ᾽αὐτοῦ ἀντιλείψεις Titulus initialis
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝ Incipit
ΠΛΗΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Incipit
Πλὴν ἀλλ' ἰστέον ὡς φυσικὴ μὲν καὶ ἀπαράλλακτος Incipit
ΠΛΗΝ ΗΤΕ ΥΠΟ ΟΦΕΩΣ ΗΤΕ ΣΚΟΡΠΙΟΥ Η ΕΤΕΡΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΔΗΧΘΕΙ ΤΙΣ Incipit
πλὴν κοινῶς ὥρισται Incipit
Πλὴν οὐ βραδύπους ἡ Δίκη· τὸ πῦρ φθάνει Desinit
πλὴν οὐκ ἀπέστη τοῦ εἶναι ξύλον Desinit
πλὴν οὔτε τὰ θεῖα τῶν ἀνθρωπίνων ἀπήλλακται, οὐκ ἔμπαλιν τὰ ἀνθρώπινα τῶν θείων· κατὰ τὸ μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον ἡ χρῆσις πρόεισιν. Desinit
πλην ουτε τα θεια των ανθρωπινων απηλλακται. ουκ εμπαλιν δε τα ανθρωπινα των θειων· κατα το μαλλον δε και ηττον. η χρησις προεισιν: Desinit
πλην ουτε τα θεια των ανθρωπινων απηλλακται. ουκ εμπαλιν τα ανθρωπινα των θειων· κατα το μαλλον δε και ηττον η χρησις προεισιν. Desinit
Πλὴν περὶ τῶν δ' προσδιορισμῶν Incipit
Πλὴν περὶ τῶν τεσσάρων προσδιορισμῶν καθολικὸν τοῦτο ἰστέον κανόνα Incipit
Πλὴν πρὸς τὸ παρὸν ἀναγκαϊόν ἐστι παραστῆσαι Incipit
πλὴν τῆς ἐπωνυμίας, τὰ καὶ τοῦ σχήματος τἄλλα ἡμῖν παρεώραται, ἐπιτρόπους ἐγκαταστήσασιν. Desinit
πλὴν τοῦ ἀίσσω τὸ ὁρμῶ δεδίσσω ἑλίσσω αἰνίσσω τὸ αἰνιγματωδῶς δηλῶ Desinit
ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΑΒΩΤΗΣ ΘΙΑΣΩΤΗΣ ΛΕΣΧΑΝΩΤΗΣ ΠΕΡΚΩΤΗΣ ΜΟΝΩΤΗΣ Ο ΕΝ ΩΤΙΟΝ ΕΧΩΝ Desinit
ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΩΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Desinit
πλήρης γὰρ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ· ὅτι αὐτῷ... Desinit
πλήρης γὰρ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ· ὅτι αὐτῷ... Desinit
πλήρης ἡμερῶν γενόμενος μακαρίως ἀνεπαύσατο. Desinit
πλήρης πένθος ἀπόφασιν Desinit
Πλήρης ὑπάρχων πίστεως τῆς ἐνθέου, Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη παρθένε, πλουτεῖς τὰ θεῖα τῶν ἀππορήτων λόγων˙ φέρων γὰρ ἔνδον Χριστὸν ἐνστερνισμένον τῆς εὐσεβείας ἐξαπλοῖς τὴν πυξίδα, καὶ τῆς Τριάδος ἐξανοίγων τὴν θύραν σαφῶς ἐδείχθης ἠγαπημένος φίλος. Ἀλλ', ὦ φαεινὲ βροντορῆτορ τῶν ἄνω, τὸν ἐκ Θεοῦ λαβόντα τὴν σὴν πτωχείαν, σώζοις λιταῖς σου πρὸς Θεὸν καὶ δεσπότην τὸν νοῦν ἁγνεύοντ' εἰς ἀληθείας φάος καὶ τῶν ὀρεκτῶν ἀντέχεσθαι κρειττόνως. Textus
πληρουνται τη μεγαλη εβδομαδι εις την θ΄ ωραν. Desinit
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕ ΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥ Desinit
πληρωθείη, ἐπὶ τῶι στόματι τοῦ λιμένος Desinit abruptus
Πληρωθείσης γὰρ αὐτῷ τῆς οἰκονομίας, φησὶν "νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου". ᾯ ἡ δόξα... Desinit
Πληρωθέντος ἐτῶν πεντακισχιλίων πεντακοσίων τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως Incipit
Πληρωθητω το στομα ημων αινεσεως κυριε· Incipit
πλήρωμα νόμου ἀναδείξῃ. Desinit
Πλήρωμα πάντων τῶν καλῶν Χριστὸς πέλει. Textus
πλήρωμα πνεύματος ἁγίου. Ὁ διάκονος· ἀμήν Desinit
Πλήρωμα Χριστὸς καὶ Προφητῶν καὶ Νόμου καὶ παντὸς ἔργου δόξα σοι παντεργάτα. Ὡς γοῦν δέδωκας τῇδε τῇ βίβλῳ τέλος, βράβευε καὶ ἄφεσιν ἀμπλακημάτων οἰκτρῷ, ταπεινῷ, ἀλιτρῷ, μονοτρόπῳ, οὗ καὶ τὀπίκλην Κήνσου Θεοδοσίου· ὃς καὶ λιτάζει ἱλεοῦσθαι τὸ θεῖον τοῖς ἐς χεῖρας λαβοῦσι τήνδε πυξίδα τούτου δὲ χάριν καὶ τῶν αὐτοῦ σφαλμάτων Textus
πληρωμα Χριστος και προφητων και νομου, και παντος εργου δοξα σοι παντεργατα. ως γουν δεδωκας τῃδε τῃ βιβλῳ τελος, βραβευε και αφεσιν αμπλακηματων, οικτρῳ ταπεινῳ αλιτρῳ μονοτροπῳ, ου και τοπικλην, Κηνσου Θεοδοσιου ος και λιταζει ιλεουσθαι το θειον, τοις ες χειρας λαβουσι τηνδε πυξιδα, τουτου δε χαριν και των αυτου σφαλματων. Textus
πλἠρων ἄλλην ὠκήσας Desinit
πληρωσαντι και πληρουντι αμην. Desinit
πληρωσαντι και πληρουντι αμην. Desinit
πληρώσας εἶπον δόξα σοι ὁ θεός, ἀμήν. Textus
Πληρωσας ειπω δοξα σοι ο θεος μου· Ανδρειας δ᾽ επωνυμος την κλησιν εχων ο ταυτα ξυσας, κληθη ξενε και ευχου. Textus
Πληρώσας εἴπω δόξα σοι ὁ Θεός μου· Ἀνδρείας δ’ ἐπώνυμον τὴν κλῆσιν ἔχων ὁ ταῦτα ξύσας, κλήθη ξένε καὶ εὔχου. Textus
ΠΛΗΡΩΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Incipit
Πλήρωσον χάριτος τὴν ἐμὴν διάνοιαν Incipit
ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΕΣΤΙΝ Desinit
ΠΛΟΥΕΛΕΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΓΧΝΕ Incipit
Πλούσια γὰρ τῆς θείας χάριτος Incipit
ΠΛΟΥΣΙΟΙ, ΤΟΥΤΟΙΣΙ Desinit
Πλούσιον ἄνθρωπον ἄνθρωποι Incipit
Πλούσιον ἄνθρωπον ἄνθρωποι νομίζουσί Incipit
Πλούσιος ἀριστεύσας ᾔτησεν εἰς τὴν δωρεὰν τοὺς φυγάδας ἐπανελθεῖν. αὖθις ἀριστεύσας ᾔτησε τοὺς ἀτίμους ἐντίμους γενέσθαι. τρίτον ἀριστεύσας καὶ δεσμωτῶν αἰτησάμενος λύσιν τυραννίδος ἐπιθέσεως ὑπὸ ῥήτορος κρίνεται. Μελετῶμεν τὸν φεύγοντα. Titulus initialis
Πλούσιος ἐν λιμῷ θρέψειν ὑπισχνεῖτο τὴν πόλιν, εἰ ἐκδιδοίη τὸν ἐχθρὸν αὐτῷ. ἡ μὲν οὐκ ἔδωκεν, ὁ δὲ ἀξιοῖ ἀποθανεῖν κατὰ τὸν τοῦτο διδόντα νόμον. Titulus initialis
Πλούσιός τις τῶν ἀνοήτων Incipit
Πλουτάρχου εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον. ὅτι ὁ Πίνδαρός φησι τιθεμένων Incipit
Πλουτάρχου περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ κακίας Titulus initialis
Πλοῦτον ἄγεις φανερὸν καὶ ἐπαίγοις Incipit
Πλοῦτον μὲν γὰρ ἀφαιρεῖται Incipit
Πλοῦτος γὰρ πανηγύρεων τῇ νεωτέρᾳ Ῥώμῃ Incipit cuiusdam partis
Πλοῦτος ἡμῖν, καὶ θησαυρός, καὶ πηγαὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς Incipit
Πλοῦτῳ πολλῆς φιλανθρωπίας πτωχεύσας, Χριστέ Incipit
Πλούτων Desinit
ΠΛΥΝΘΟΡΙΚΑ ΠΑΘΗ Desinit
ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙ Incipit