Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Πε

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΠΕ'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ' ΟΙΝΕΛΑΙΟΥ Desinit
ΠΕ'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙ' ΟΙΝΕΛΑΙΟΥ. ΛΙΘΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΤΡ. ΙΒ', ΕΛΑΙΟΥ Δ' ΟΙΝΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΛΙΤΡ. ΙΒ' Desinit
Πε(ρι) της Αποκαλυψεως κυριω μου αδελφω και συλλειτουργω. Titulus initialis
πεʹ(!) περι του Κλεοπα. Desinit
ΠΕΔΟΝ ΤΙΘΗΝΟΝ ; ΦΕΡΕ ΜΙΚΡΟΝ ; ΕΦΗΣ Ω ΦΙΛΕ Incipit
Πέδον τιθηνὸν ἀκρίβου Incipit
Πέδον τιθηνὸν ἀκρίβου, πεφιλμένε Incipit
πεζομαχίας Titulus initialis
Πειθαρχεῖν δεῖ τῷ λέγοντι· παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε Incipit
Πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ἐκ τῆς ἀποστολικῆς ἐπιτραπεὶς παραινέσεως Incipit
ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΧΡΗ Desinit
πειθοῖ καὶ πίστει, τὰς τῶν πατέρων διδασκαλίας τε καὶ παραδόσεις πρὸς οἰκοδομὴν παραδεχόμενοι, τῆς οὐρανίου βασιλείας κληρονόμοι καθίστανται. Desinit
ΠΕΙΘΟΜΑΙ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΑΥΣΑΙ Incipit
Πείθομαι σοφῶν λόγοις ὅτι ψυχὴ πᾶσα καλή τε καὶ θεοφιλής Incipit
πείθομαι τούτῳ Desinit
πείθομαι τούτῳ Desinit
Πειθώμεθα τοίνυν, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ πανταχοῦ καὶ μηδὲν ἀντιλέγωμεν Incipit
Πειθώμεθα τοίνυν, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ πανταχοῦ καὶ μηδὲν ἀντιλέγωμεν Incipit
ΠΕΙΡΑΝ ΕΚΦΥΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ. . . ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
πειράσομαί σοι Incipit
Πειρατέον δὴ καὶ περὶ τούτων λέγειν ἃ φρονῶ Desinit
Πειρωμένω σε πολλάκις πεἶσαι Incipit
πείσατε ἑαυτοὺς μὴ μάτην λαλεῖν, ἵνα... Desinit
πείσατε ἑαυτοὺς μὴ μάτην λαλεῖν, ἵνα... Desinit
πείσατε ἑαυτοὺς μὴ μάτην λαλεῖν, ἵνα... Desinit
πεισθέντες Incipit
πείσθητι οὖν διὰ τοῦ θαύματος. Ὁ δὲ ἐπίστευσεν καὶ ἐν καιρῷ μαθὼν τὴν ἀλήθειαν ἐβαπτίσθη δοξάζων τὸν κύριον ... ἀμήν Desinit
ΠΕΛΑΖΕΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Desinit
πέλει έν τῷδε τῷ Θεογράφω τεύχη Incipit
Πελοπόνησον πορθεῖν, ἀδυνάτων Desinit
πελουσιν ουτοι τοις νοουσιν εμφρονως ... (5 Verse) σωζοις αει με τον ποθω κεκτημενον. Textus
ΠΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΡΓΙΑΙΣ Desinit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπει τὸν Τιμόθεον Incipit
Πέμπεις, καὶ σὺ πένησσα πέλεις, πόλις ἀθλίη ἐσσί Desinit
πέμπτα Desinit
Πέμπτη δέησις τῷ φιλανθρώπῳ Λόγῳ μοναχοῦ Ἰωάννου Incipit
Πέμπτη κλίσις τοῦ ὀνόματός ἐστιν ἐν τοῖς τρισὶ γένεσι Incipit
Πέμπτην δέησιν, ὦ Θεοῦ Μῆτερ, δέχου τάλανος Ἰωάννου Incipit
Πέμπτην προσφέρει σοι προσφορὰν σὸς οἰκέτης ὁ Ἰωάννης Incipit
Πέμπτην φέρει σοι προσφορὰν σὸς οἰκέτης ὁ Ἰωάννης Incipit
Πέμπτον προσάδω σοι, Θεοῦ Μῆτερ, μέλος ἐγὼ Ἰωάννης Incipit
Πέμπω σοι τὸ βιβλίον, ὅ μοι νῦν ὑπὲρ Ἀριστοτέλους συνγέγραπται Incipit
πέμπων ἄνωθεν κατὰ τῆς ὀλεθρίας Desinit
ΠΕΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΒΛΗΤΟΡΑΣ Desinit
ΠΕΜΨΟΜΕΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΤΩ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΙ Desinit
Πένητα διασείει με προσωπολήπτης ὢν καὶ αὑτός Incipit
πένητα. μὴ καταδυναστεὔετε (!) Desinit
ΠΕΝΘΗΣΕΙ Η ΓΗ Incipit
ΠΕΝΘΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΙΟΣ Incipit
Πένθος μοι σῶτερ δίδου Incipit
Πένθος τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας Titulus initialis
Πένθος τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Titulus initialis
Πενθοῦμεν καὶ τοῦτο δεύτερον πένθος Incipit
Πενθοῦμεν καὶ τοῦτο δεύτερον πένθος Incipit
Πενταετῆ φασὶ τοῖς τῷ Πυθαγόρᾳ Incipit
ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΣ Titulus initialis
Πεντάριθμον σύνταγμα Χριστοῦ μαρτύρων Incipit
Πεντὰς πρώτη· ὁ μέγας οἰκονόμος κρατεῖ Incipit
Πέντε γὰρ λόγοι εἰσίν Incipit
Πέντε δένδρη βασιλεύον τὴν ἑπτάλοφον τὴν πόλιν Incipit
ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Incipit
Πέντε εἰσὶ περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα Incipit
Πέντε εἰσὶν αἱ ἐργασίαι, δι' ὧν θεραπεύεται ὁ Θεός Incipit
Πέντε εἰσὶν αἱ ἐργασίαι, δι' ὧν θεραπεύεται ὁ Θεός Incipit
Πέντε εἰσὶν αἱ ἐργασίαι, δι' ὧν ὁ Θεός θεραπεύεται Incipit
Πέντε εἰσὶν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις Incipit
Πέντε εἱσὶν εἴδη συλλογισμῶν Incipit
Πέντε εἰσὶν περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα Incipit
Πέντε εἰσὶν περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα· πρόσωπον, χαρακτήρ, ἰδιότης, καὶ ἄτομον, καὶ τρισσῶς ἕκαστον Incipit
Πέντε εἰσὶν περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα· ὑπόστασις Incipit
Πέντε εἰσὶν περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα· ὑπόστασις Incipit
Πέντε μὲν εἰσὶν αἱ αἰσθήσεις Incipit
Πέντε τάξεις εἰσὶν τῶν ἱπποτῶν Incipit
ΠΕΝΤΕ ΤΙΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ Incipit
Πέντε τινὰ θεωροῦνται ἐν τῷ Χριστῷ, σάρξ, ψυχή, νοῦς Incipit
Πέντε ὑποθέσεων κειμένων ἐφ' ἑξῆς Incipit
πεντεκαίδεκα γεγονὼς Desinit
πεντήκοντα δὲ τῷ μονήρει βίῳ ἀγγελικῶς ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενος Desinit
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Titulus initialis
πεπαυσ(πεπαυσθω) χειρ μου του πονειν εν τω γραφειν ληξιν δεδεκται συν θεω γαρ η βιβλος. Textus
Πεπαύσθω, χείρ μου, τοῦ πονεῖν ἐν τῷ γράφειν λῆξιν δέδεκται σὺν θεῷ γὰρ ἡ βίβλος. Textus
Πεπείσμεθα μέν, ὅτι λειτουργοὶ θεοῦ καὶ οἰκονόμοι καλοὶ τυγχάνοντες Incipit
ΠΕΠΕΙΣΜΕΘΑ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΦ ΕΑΥΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡ ΕΤΕΡΩΝ Incipit
ΠΕΠΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΑΛΑΜΙΝΘΟΣ ΟΥΤΩΣ ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΔΟΝΑΤΩΝ Incipit
Πέπερι κινάμωμον στάχος καρυόφαλον Incipit
Πεπλάνηται δὲ μὴ εἰδὼς τί λέγει τοῦ ἠγαπημένου γὰρ καὶ αἱ τρεῖς εἰσιν ἀκριβῶς καὶ οὐκ ἄλλου τινός· ὡς αὐτοῦ γὰρ οὔσας ἀδιαβλήτους πάντες οἱ μεγάλοι τῶν ἁγίων πατέρων ἐδέξαντο ταύτας καὶ πᾶσα ἡ ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης καθολικὴ ἐκκλησία. Textus
πεπλημμε[λημένων Desinit
Πεπληροφόρημαι ὅτι ποθεῖτε περὶ πολλοῦ τὴν ἡμετέραν ἐν ὑμῖν παρουσίαν Incipit
Πεπληροφορημένων δὲ λέγει, οὐχ ἁπλῶς τῷ λόγῳ παραδεδομένων, οὐδὲ ψιλῇ τῇ πίστει παρειλημμένων… ἀλλὰ τυγχάνων ἀληθείᾳ ἀληθῶς ἐνήργησε τὰ πράγματα etc. Additio
πεπληροφορημένων δέ λέγει. Incipit
Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγών, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν Incipit
ΠΕΠΟΙΗΚΩΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΝ Desinit
πεποίηται· προφητικὸς γὰρ ὁ χαρακτὴρ οὗτος· Desinit
πεποιηται· προφητικος γαρ ο χαρακτηρ ουτος· Desinit
Πέποιθα γὰρ μηδὲ τοῦτο τὴν σὴν ἱκεσίαν ἀδυνατήσειν καὶ τῆς εἰς θεὸν παρρησίας τὸ περιόν, τὸ ἐχέγγυον ἔχων ἐξ ὧν ἀεννάως ἤδη πηγάζεις τοῖς προσιοῦσιν ἰάσεων ἐν Χριστῷ... ἀμήν. Desinit
Πέποιθα τῷ παναγάθῳ Θεῷ ὑγιαίνειν τὴν μεγίστην ἁγιωσύνην σου Incipit
ΠΕΠΟΙΘΕΝΑΙ ΕΙΤΑ Desinit
ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ ΤΗ ΘΕΙΑ Incipit
Πεποιωμένον, τουτέστιν ἔχον ποιότητα Incipit
ΠΕΠΟΜΦΕ ΣΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΝ ΘΕΟΜΕ Desinit
πεπονημένην. οὐ μὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἀναγνώσεων ἀκριβεστάτην τομὴν, τήν τε τῶν θείων μαρτυριῶν εὐαπόδεκτον εὕρεσιν ἡμεῖς τεχνολογήσαντες ἀνεκεφαλαιωσάμεθα, ἐπιπορευόμενοι τῇ τῆς ὑφῆς ἀναγνώσει. ἐκθησόμεθα δὲ οὖν ταύτην εὐθύς μετὰ τόνδε τὸν πρόλογον Desinit
Πεπυρσευμένος τῷ ἔρωτι Χριστοῦ Incipit
Πεπύσθαι μὲν εἰκός σε παρ' ἑτέρων Incipit
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΘΑΜΑΛΩΤΕΡΑ ΟΡΑΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΠΕΡΑΣ ΗΔΗ ΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΕΙΛΗΦΕ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ Incipit
πέρας λαβοῦσαν ἐξ ἀνάνδρου παρθένου Desinit
πέρας Ματθαίου λαμβάνουσιν οἱ λόγοι. Textus
πέρας πάντων ἐξέρχεται Desinit
ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΙΣΙ ΔΥΣΠΕΠΤΟΙ ΞΗΡΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣΤΟΜΑΧΟΙ Incipit
Περὶ Incipit
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΙΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΝΗ Titulus initialis
Περὶ {β}βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ <ὁμονοίας ἀνδρογύνου> Titulus initialis
ΠΕΡΙ 8 ΗΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΩΝ Titulus initialis
περι Kλεοπα· πγ´ Desinit
ΠΕΡΙ ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ, ΟΣΑ ΕΥΧΥΜΑ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΕΠΤΑ Titulus initialis
Περὶ ἀγάπης Titulus initialis
Περὶ ἀγάπης καὶ διακρίσεως λόγος Titulus initialis
περὶ ἀγρυπνίας Titulus initialis
Περὶ ἀγωγῆς καὶ χρόνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ Titulus initialis
Περὶ ἀδικίας, ἧς ὑπέστη, τοῦ οἰκείου θρόνου ἀπελαθείς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΙΚΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΙΩΝ Titulus initialis
περὶ αἱμομιξίας Titulus initialis
Περὶ αἱμομιξίων Titulus initialis
Περὶ αἱρέσεων Ἰταλικῶν Titulus initialis
Περὶ αἱρέσεων τοῖς εἰσαγομένοις Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ αἰτιῶν συμπτωμάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΧΜΑΛΞΣΕΩΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΤΕΡΑ ΒΙΛΒΛΙΑ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΙΧΜΑΛΞΣΕΩΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΤΕΡΑ ΒΙΛΒΛΙΑ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΖΗΝ ΚΑΙ ΑΠΛΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ Titulus initialis
περὶ ἀκηδείας γινομένης τοῖς τῶν παρόντων ἡδέων καταφρονήσασιν Incipit
Περὶ ἀκηδίας Titulus initialis
Περὶ ἀκηδίας καὶ ὀργῆς καὶ λύπης κατὰ βαθμόν Incipit
ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ ἀκτημοσύνης εἶπεν ὁ Κύριος, Μὴ μεριμνᾶτε Incipit
ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
ΠΕΡΙ ΑΛΚΙΒΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΛΚΙΒΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Titulus initialis
περὶ ἀλωπεκείας. Ἰστέον ὅτι ἡ γένεσις τῶν τριχῶν γεννᾶται ἀπὸ τῶν καπνοειδῶν παχέων ἀναθυμιάσεων Incipit
Περι αμνησικακιας. Incipit abruptus
ΠΕΡΙ ΑΝ[ Titulus initialis
Περὶ ἀναγνώσεως καὶ μὴ ῥαθύμως ψάλλειν τοὺς ἁγίους ὕμνους πρὸς τὸν θεὸν ἡμῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ ; ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩ ΕΠΙΣΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ Titulus initialis
Περὶ ἀνακρεοντίων Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ ἀνακρεοντίων Titulus initialis cuiusdam partis
περὶ ἀνασ[τάσεως Desinit
Περὶ ἀναστάσεως Titulus initialis
Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν λόγος Titulus initialis
Περὶ άναστάσεως σωμάτων: στίχοι Titulus initialis
Περὶ ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων τῶν σωζομένων βιβλία ἐννέα Titulus initialis
Περὶ ἀνδρογύνων τὸν αὐτὸν ἐπὶ τὰς πλινθίδας ψῆφον παρατήρει Titulus initialis
Περὶ ἀνδρογύνων, ἵνα γνῶς τὸν προτελευτῶντα αὐτῶν Titulus initialis
Περὶ ἀνέμων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Titulus initialis
περὶ ἀνέμων. περὶ τῶν προσηγοριῶν τῶν ἀνέμων καὶ πόσοι εἰσὶ καὶ πόθν ἕκαστος πνεῖ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΙΜΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΗΘΗΝΗΣ Titulus initialis
περὶ ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας· Ἀριστοτέλους καὶ Πλωτίνου συμβιβαστικόν Titulus initialis
Περὶ ἀνθρωρίνης κατασκευῆς Titulus initialis
Περὶ ἀνθρωρίνης κατασκευῆς Titulus initialis
Περὶ ἀντεμβαλλομένων βοτάνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ ἀντιδότου Titulus initialis
Περὶ ἀντιδότων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἀντιμινσίων· ζήτει κε(φαλ)ὴ τοῦ α´ [στοιχείου] Incipit
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ; ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Titulus initialis
Περὶ ἀντιπόδων τῶν ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνθρώπων καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝΑΙΓΟΚΕΡΟΣ Η ΤΙΛΗ Titulus initialis
Περὶ ἀνωμάλου δυσκρασίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΑΘΕΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ ἀπληστίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΟΣ ΕΙ ΑΡΑ ΕΠΙΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΛΙΝ... ΚΑΙ ΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΙΟΝ ΟΙΝΟΣ Desinit
Περὶ ἀπόρων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΖΗΤΗΣΙΝ ΕΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΝΩΝΑΙ ΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ Titulus initialis
περὶ Ἀρειανῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ Incipit
Περὶ ἀρετῆς κεφάλαια δέκα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἀρετῆς πρὸς νεώτερον ἀσκητήν, κεφάλαια δʹ Titulus initialis
περὶ ἀρετῆς, ὦ Κλέα, γυναικῶν οὐ τὴν αὐτὴν τοῷ Θουκυδίδῃ γνώμην Incipit
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ Titulus initialis
Περί αρετών και κακιών λόγος Titulus initialis
Περὶ ἀρετῶν καὶ παθῶν [ψυχικῶν]. Ὁ λόγος οὗτος ὠφέλιμος λίαν, καὶ πάσης σοφίας μεστός Titulus initialis
Περὶ ἀρετῶν ὁ λόγος πολὺς καὶ πολυειδὴς τοῖς πάλαι σοφοῖς καταβέβληται Incipit
Περὶ ἀριθμοὺς οἷον τῆσδε Incipit
Περὶ ἀρίστης διδασκαλίας Titulus initialis
Περὶ ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος ἡμῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΚΤΟΥ· ΑΡΚΤΟΣ ΖΩΟΝ ΕΣΤΙ ΘΗΡΙΟΝ ΔΑΣΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ· ΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ Incipit
ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΥ Titulus initialis
Περὶ ἄρτου Titulus initialis
Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΣΙΝ ΕΞΑΡΧΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ ἀρχιερωσύνης Titulus initialis
Περὶ ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπεξουσιῶν προστάσσομαι δὲ καὶ τοῦτο κατ' ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΩΣΤΟΥ; ΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗΝ ΑΚΡΙΒΙΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΑΣΤΑΚΟΥ Incipit
περὶ ἀστέρων θέσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΥΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Titulus initialis
Περὶ αὐθυποτάκτων καὶ ἀνυποτάκτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ ἀφροδίσια εἰς δύναμιν Incipit
Περὶ ἀφροδισίων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ Incipit
Περὶ βαρβαρισμοῦ Titulus initialis
Περὶ βαρβαρισμοῦ Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ βαρβαρισμοῦ ‹καὶ σολοικισμοῦ› Titulus initialis
Περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ βαρβαρισμοῦ κατὰ πλάτος Titulus initialis
περὶ βασιλείας λ(ό)γος β΄ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΒΑΦΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΒΕΤΤΟΝΙΚΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΒΗΧΟΣ Titulus initialis
περὶ βιασμοῦ· λαβὼν οἶνον χλιαρὸν μέλι Incipit
ΠΕΡΙ ΒΙΟΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΝΤΟΣ Incipit
περι βιου λιαν επωφελους και σωτηριου Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ βοὸς τί μεῖζον εἴποι τις ἂν ἢ ὅτι φίλος Incipit
Περὶ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν Titulus initialis
Περὶ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν ἠρώτησας κυρία ὅπως γίνονται Incipit
Περὶ βρώσεων καὶ πόσεων Titulus initialis
Περὶ γαμβρῶν στρατιωτῶν εἰσεχρομένων εἰς οἴκους εἰσφερότων ῥόγας αὐτῶν καὶ καμάτους ποιούτων Titulus initialis
Περὶ γάμου πρώην ἡμῖν ὁ μακάριος Παῦλος ἐνομοθέτει Incipit
περὶ γάμων ἀκωλύτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΑΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΛΥΟΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ γὰρ ἑορτῆς τῶν Φώτων Incipit
Περὶ γὰρ ἑορτῆς τῶν Φώτων Incipit
περὶ γὰρ μόνης ταύτης τῶν ὑφ' ἡλίῳ πόλεων Incipit
Περὶ γαστρὸς ὁ λόγος τῷ ἁγίῳ Incipit
ΠΕΡΙ ΓΕΛΩΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ γενέσεως ἀνθρώπου καὶ ὅθεν τρίτα καὶ ἔννατα καὶ σαρακοστὰ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ γεννήσεως ἀνθρώπου καὶ γονῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΥΣ ΖΩΩΝ ΠΟΙΑΣ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΩΝ ΓΕΝΟΥΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΓΕΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ γεύσεως Titulus initialis
Περὶ γεωργικῶν Titulus initialis
Περὶ γεωργῶν. α´ χρὴ τὸν γεωργόν Incipit
ΠΕΡΙ ΓΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΛΥΚΥΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ Incipit
Περὶ γλωσσαλγίας καὶ παθῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΟΝΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΟΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ γόνης Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Titulus initialis
περὶ γραμματικῆς Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ γραμματικῆς γράφειν προθέμενοι ἀκαιρίαν Incipit
Περὶ γραμματικῆς γράφειν προθέμενος Incipit
Περὶ γραμματικῆς γράφειν προθέμενος Incipit
Περὶ γραμματικῆς συντάξεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΡΥΠΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΙΩΝ ΥΑΛΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΚΗΣ Titulus initialis
Περὶ γυναικῶν Titulus initialis
Περὶ γυναικῶν Titulus initialis
περὶ γυναικῶν ὁμιλία ὠφέλιμος Titulus initialis
Περὶ γῦπα. Τὸν γῦπα ζῷον εἶναι παμμεγεθέστατον ὡς ἀρουραῖαν σκιὰν ἐκτελεῖν Incipit
ΠΕΡΙ Δ' ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Titulus initialis
Περὶ δακρύων, φυσιολογία Κοσμᾶ Βεστήτορος Titulus initialis
Περὶ δανείων γεωργικῶν Titulus initialis
περὶ δασείας καὶ ψηλῆς. πόσα πνεύματα. δύο Incipit
περὶ δασείας καὶ ψιλῆς Titulus initialis
Περὶ δέ γε τῆς διὰ σαρκὸς ἐπιφανείας Incipit
Περὶ δέ γε τούτου τοῦ θείου καὶ ἁγίου ἀγγελικοῦ σχήματος πρῶτον μὲν τὰς αὐτοῦ πολιτείας ὁ θεῖος ἔγραψεν Διονύσιος ὃ περὶ τούτου δὲ αὐτὸς παρέδωκεν ὁ σωτήρ Incipit
Περὶ δὲ ἔγκλισιν, ὡς τὸ “εἴ σε διώκω” ἀντὶ τοῦ “διώκοιμι” Desinit
Περὶ δὲ ὅτι οὐκ ἀλείφουσι Incipit
Περὶ δὲ οὗ γράφων ἐδήλωσας εὐαγγελικοῦ ῥητοῦ Incipit
ΠΕΡΙ ΔΕ ΟΥ ΓΡΑΦΩΝ ΗΔΕΛΩΣΑΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ Incipit
Περὶ δὲ τὴν ἕκτην καὶ ἑκατοστήν Incipit
Περὶ δὲ τὴν ἕκτην καὶ ἑκατοστήν Incipit
Περὶ δὲ τὴν ἕκτην καὶ ἑκατοστήν Incipit
Περὶ δὲ τὴν τοῦ Κυρίου ἀνάστασιν Incipit
Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης… Ταῦτα πάντα καὶ τοῦ εἰδέναι αὐτὸν Incipit
Περὶ δὲ τῆς τρυφῆς, ἀκούσατε Incipit
Περὶ δὲ τῆς τρυφῆς, ἀκούσατε Incipit
Περὶ δὲ τῆς τῶν ζώιων κινήσεως, ὅσα μὲν αὐτῶν Incipit
Περὶ δὲ τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ Incipit
Περὶ δὲ τοῦ ἁγίου Πνεύματος οὔτε σιγᾶν, οὔτε λέγειν ἀνάγκη Incipit
Περὶ δὲ τοῦ εὐθύνεσθαι τὸν ἄνθρωπον Incipit
Περὶ δὲ τοῦ εὐθύνεσθαι τὸν ἄνθρωπον Incipit
Περὶ δὲ τοῦ μακαρίου Γρηγορίου τοῦ Νύσσης ἀρκεῖ μὲν πρὸς ἐξαιτίασιν αὐτοῦ τὰ πρὸ μικροῦ νῦν ἡμῖν εἰρημένα Incipit
Περὶ δὲ τοῦ μερισμοῦ καὶ τῆς διακρίσεως Incipit
Περὶ δὲ τοῦ τῶν θείων μυστηρίων Incipit
Περὶ δὲ τοῦ τῶν θείων μυστηρίων μεταλαμβάνειν Incipit
ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ Incipit
Περὶ δὲ τοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς ἐν τοῖς λόγοις Ἀριστείδου φύσεως Incipit
περὶ δὲ τούτου καὶ ἡμεῖς εἰρήκαμεν. ψευδοπροφήτην δὲ τοῦτον ὃν εἰς τύπον Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ὁ διάβολος ... καὶ ἐνεργὲς καὶ τομώτερον πάσης ῥομφαίας διστόμου πρὸς τῷ φυσικῷ θανάτῳ καὶ τοῖς ᾅδου κολαστηρίοις ὑπετέθησαν. Textus cuiusdam partis
Περὶ δὲ τῶν ἀβαπτίστως θνησκόντων ... Ἐν τῇ Λαοδικαίων πόλει πρεσβύτερος τις ἦν εὐλαβὴς Incipit
Περὶ δὲ τῶν ἀνὰ δύο γινομένων Incipit
Περὶ δὲ τῶν ἀνὰ δύο γινομένων Incipit
Περὶ δὲ τῶν δρακόντων τοῦτο φημί Incipit
ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Incipit
περὶ δὲ τῶν ἱερωμένων τῶν δυναμένων ἱερουργεῖν τὸ μυστήριον, ἄλλος ὁ λόγος. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἔλεος εἴη μετὰ τῆς σῆς τιμιότητος καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν πάντων ἀξιωθείημεν καὶ ἡμεῖς ἀφοσιώσασθαι τὴν ἐπιθυμίαν ἣν ἔχομεν πρὸς τὸν ἅγιον αὐτὸν τόπον. Φευρουαρίου ἕκτῃ. Ὁ δοῦλος τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ὁ ταπεινὸς Γεννάδιος. Desinit
ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΘΕΩ Incipit
Περὶ δὲ τῶν τεκμηρίων τῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν, ὅστις ὀρθῶς γινώσκει μεγάλην ἔχοντα δύναμιν Incipit
Περὶ Δεινάρχου τοῦ ῥήτορος οὐδὲν εἰρηκὼς Incipit
Περὶ δέκα κατηγορῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑ ΤΑ ΣΠΗΡΙΑ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ Incipit
Περὶ διαγνώσεως διαχωρημάτων κεφάλαια ζ' περὶ κόπρου πολλῆς καὶ ὀλίγης Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως καὶ αἰτίας τῶν τε καθ' ὅλον καὶ τῶν κατὰ μέρος τοῦ σώματος παθῶν Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως καὶ αἰτιῶν κατὰ μέρος παθῶν Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἁμαρτημάτων Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν βίβλιον α' Titulus initialis
Περὶ διαθέσεως τοῦ ῥητορικοῦ λόγου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΥΧΥΜΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΙΚΑΙΣΑΡΟΝ ΠΡΙΝΚΙΠΙΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΣΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΨΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ Incipit
Περὶ διακρίσεων διαφόρων γένους εἰδῶν Titulus initialis
περὶ διακρίσεως μετοχῆς θεοῦ ἐν τέσσαρσι τρόποις Titulus initialis
Περὶ διαλεκτικῆς Titulus initialis
περὶ διαλέκτου ἰάδος καὶ προσφορᾶς αὐτῆς Titulus initialis
Περὶ διαλέκτων Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΙΩ[ΑΝΝΟΥ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ. ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΓΕΙΟΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς νοσημάτον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν τὸ μικρὸν ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς σφυγμῶν βιβλίον α' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ Titulus initialis
Περὶ διαφορᾶς τῶν συγγνωστῶν καὶ θανασίμων ἁμαρτημάτων σύντομον καὶ σαφές Titulus initialis
Περὶ διαχωρημέτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Titulus initialis
περὶ διδασκαλίας καὶ νουθεσίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ; ΠΡΟΣ ΕΥΝΟΜΙΑΝΟΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΕΞΙΣ, Η ΟΤΙ ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣΘΑΙ Titulus initialis
Περὶ δογμάτων ὑμῖν ᾿ἔμπροσθεν διελέχθημεν καὶ τῆς τοῦ μονογενοῦς Incipit
Περὶ δουλείας Titulus initialis
Περὶ δυνάμεων φυσικῶν βιβλία γ' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΓΕΥΣΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΙΝΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΚΓΡΑΦΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥΣ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΠΗΓΑΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΡΟΦΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΡΟΦΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΤΙΣ ΝΙΚΗΣΕΙ Titulus initialis
Περὶ δυσπνοίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ Titulus initialis
Περὶ ἐγκλιτικῶν καὶ ἐγκλινομένων Titulus initialis
Περὶ ἐγκλιτικῶν, ἐγκλινομένων τε καὶ συνεγκλιτικῶν Titulus initialis
περὶ ἐγκλιτιτῶν (sic = περὶ τῶν ἐγκλινομένων) Titulus initialis
Περὶ ἐγκρατείας, καὶ τοῦ μὴ ζηλοῦν ἁμαρτωλούς, τὸν καιρὸν προφασιζομένους· καὶ εἰς τὸν Νῶε Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ Titulus initialis
περὶ ἑκατέρου ἀκριβέστατα διελέγχθη. Τέλος Desinit
Περὶ ἐκθέσεως τοῦ θεματίου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΦΑΛΙΟΝ ΙΒʹ ΣΥΝΟΔΟΥ Ζʹ Incipit
ΠΕΡΙ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟΡΗΣΕΙΕ ΑΝ ΤΙΣ Incipit
Περὶ ἐκποιήσεως κτημάτων, καὶ προτιμήσεως συγγενῶν καὶ κοινωνῶν καὶ ἀναμεμιγμένων καὶ συμπαρακειμένων ὁμοτελῶν καὶ συναπτῶς ἡνωμένων καὶ τῶν νοουμένων ὁμοτελῶν χωρίων καὶ ἀγρυδίων καὶ κωλύσεως δυνατῶν προσώπων καὶ ἐκποιήσεως στρατιωτικῶν κτημάτων... Titulus initialis
Περὶ ἐλαίου καὶ οἴνου καὶ μέλιτος· τὸ κεράμιον λιτρ. οβ' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἐλαιῶν τοῦ σώματος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΕΙΟΥ ΣΤΙΧΟΥ Titulus initialis
Περὶ ἐλέγχου καὶ ὅτι πάντες οἱ παραλογισμοὶ εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν Titulus initialis
περὶ ἐλεημοσύνης Titulus initialis
Περὶ ἐλεημοσύνης Titulus initialis
Περί ελεημοσύνης Titulus initialis
Περί ἐλέου Detail(s)
ΠΕΡΙ ΕΛΕΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ ἐλέους καὶ κρὶσεως. Πάτερ, εὐλόγησον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΣΕΩΣ ΥΣΤΕΡΑΣ ... ΚΑΘ' ΑΥΤΑ· ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ Desinit
Περὶ ἐλλειπτικῶν μορίων καὶ ῥημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΑΜΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ... ΖΩΟΥ ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ Incipit
περὶ ἐνανθρωπήσεως Titulus initialis
Περὶ ἐνεργειῶν καὶ παθῶν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ Incipit
περὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν ὑπ'ἐμοῦ ἑυρισκομένων Incipit
ΠΕΡΙ ΕΝΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΟΣΤΑΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΝΥΔΡΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἐνυπνίων ἐξεστί σοι ἀπὸ τοῦ σόφου μαθεῖν ὧδε Titulus initialis
Περὶ ἑνώσεως πνευματικῆς... Titulus initialis
Περὶ ἐξαγορεύσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ ΘΕΙΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΞΕΩΣ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΝΙΚΟΝ ΣΕΧΟΥΝΔΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΞΟΔΟΥ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ ἐξομολογήσεως Titulus initialis
Περὶ ἑορτῶν Titulus initialis
περὶ ἐπιορκίας Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ ἐπιρρημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἐπισκόπων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΜΕΤΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΕΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Titulus initialis
περὶ ἐπιστολῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἐπιτιμήσεων Titulus initialis
Περὶ ἐπιτολῆς <τῆς> {καὶ} τοῦ Κυνὸς καὶ <τῆς> προγνώσεως τῶν ἐξ αὐτοῦ συμβαινόντων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΟΝΤΟΣ ΟΥ ΖΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟ ΕΜΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ ΜΕ ΠΑΤΡΟΣ Desinit
Περὶ ἔποπος ὀρνέου Titulus initialis
Περὶ ἑπτὰ οἰκουμενικῶν ... συνόδων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Titulus initialis
Περὶ ἑρμηνείας τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται Incipit
Περὶ ἐρυγῆς Titulus initialis
Περὶ ἐρωτήσεών τινων Titulus initialis
περὶ ἐρωτήσεως Titulus initialis
περὶ ἐτησίου τουτέστιν ἐκ τοῦ παντὸς συνισταμένου Incipit
περὶ ἐτυμολογίας μέρος τι Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΤΩΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ΑΔΑΜ ΑΧΡΙ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ Titulus initialis
Περὶ εὖ ζῆν Titulus initialis
Περὶ εὐεξίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΘΗΝΙΑΣ Η ΚΝΗΠΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ εὐπορίστων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΕΙΤΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ ἐυχαριστίας Titulus initialis
Περὶ εὐχαριστίας Titulus initialis
Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας τροφῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΣΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΣΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ. ΕΥΧΗΜΩΤΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΑΛΑ Incipit
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ· ΕΥΧΥΜΩΤΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΑΛΑ Incipit
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ· ΕΥΧΥΜΩΤΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΑΛΑ Incipit
ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ· ΕΥΧΥΜΩΤΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΑΛΑ Incipit
ΠΕΡΙ ΕΦΗΜΕΡΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ Incipit
Περὶ ἕως οὐ ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει τὸ Πάσχα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΖΩΔΙΩΝ ΩΡΟΣΚΟΠΟΥΝΤΩΝ ΗΝΙΚΑ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΙΟΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΙΚΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΙΚΗΣ Incipit
περὶ ζωοφθορίας Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ ζωτικῆς δυνάμεως· ἡ ζωτικὴ δύναμις ἐκ τῆς ὑπάρξεως ... τὰ σώματα δυσχζερῶς δὲ ἀπὸ ψύξεως Desinit
Περὶ ζωχάδες Titulus initialis
Περὶ ζώων ὅσα ὑπόκεινται λογαριασμῷ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΙΕΡΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΛΙΟΥ Titulus initialis
περὶ ἡμᾶς ἐνδείξηται κηδεμονίαν, ἧς γένοιτο... Desinit
περὶ ἡμᾶς ἐνδείξηται κηδεμονίαν, ἧς γένοιτο... Desinit
ΠΕΡΙ ΗΜΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΩΣ Titulus initialis
περὶ ἧν θαυμαστόν τι Desinit
ΠΕΡΙ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Titulus initialis
Περὶ ἧς προδιειλέχθημεν σωφροσύνης Incipit
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΚΑΘΕΖΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ Titulus initialis
Περὶ ἡσυχίας καὶ μοναχικῆς καταστάσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ θείας καὶ θεοποιοῦ μεθέξεως ἢ περὶ τῆς θείας καὶ ὑπερφυοῦς ἁπλότητος Titulus initialis
Περὶ θείας προνοίας καὶ προορισμοῦ: σπουδαῖον Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ θείου προορισμοῦ, δεύτερον. Τῷ τιμιωτάτῳ καὶ ὁσιωτάτῳ ἐν μοναχοῖς κυρίῳ Ἰωσὴφ τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ· Γεννάδιος μοναχός. Ἰνδικτίονος ιεʹ ἰουλλίῳ. Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως Titulus initialis
Περὶ θεολογίας ἤτοι Τριάδος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ Titulus initialis
περὶ θεότητος υἱοῦ καὶ πνεύματος καὶ εἰς τὸν Ἀβραάμ Titulus initialis
Περὶ θεραπείας ἁπλῶν τε καὶ συνθέτων φαρμάκων κατὰ κεφάλαιον Titulus initialis
Περὶ θεραπευτικῶν μεθόδων βιβλίον πρῶτον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ θεῶν ἀθανασίων De diis immortalibus, θεῶν ὀνόματα Deorum nomina Incipit
Περὶ θεῶν γενεαλογίας καθ' Ἕλληνας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Titulus initialis
Περὶ θρεπτικῆς καὶ αἰσθητικῆς ψυχῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΙΑΚΩΒ ΧΡΗ ΖΗΤΗΣΑΙ Incipit
περὶ ἰαμβικοῦ μέτρου, τοῦ σοφιστοῦ λιβανίου Titulus initialis
Περὶ ἰατρικῆς διδασκαλίας Titulus initialis
Περὶ ἱδρώτων· Πόσα αἴτια ἱδρώτων Incipit
ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ Titulus initialis
Περι ιερεων. Titulus initialis
περὶ ἱερωσύνης Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΙΚΤΕΡΟΥ· ΙΚΤΕΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΑΧΥΣΙΣ ΧΟΛΗΣ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ Incipit
ΠΕΡΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀσκητοῦ Titulus initialis
Περὶ Ἰταλῶν πότε καὶ παρὰ τίνων καὶ ποίῳ τρόπῳ ἀπεσχίσθησαν τῆς καθολικῆς καὶ ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας καὶ παρὰ τίνων αἱρεσιωτῶν ἐδιδάχθησαν τοῦ μὴ λέγειν ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεσθαι Titulus initialis
Περι Ιωαννου του θεολογου. Titulus initialis
Περὶ καθαρτηρίων. Σκευασία. Χολὴ καὶ φλέγμα καθαιρόντων Titulus initialis
Περὶ κανόνων διαφόρων νομίμων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ... ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
Περὶ καρδιῶν διαφορᾶς καὶ ὅτι τὰ πρόσκαιρα τὰ αἰώνια προεικονίζουσι καὶ περὶ τῶν ἁγίων πάντων εὐσύνοπτα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ κατανύξεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΑΝ ΕΠΤΑΚΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΜΑΡΤΗΣΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΧΩΝ, ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ,ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ καταστάσεων ἀνθρώπων καὶ διαιρέσεως προσώπων καὶ πραγμάτων και ποιοτήτων αὐτῶν Titulus initialis
περὶ καταστάσεως ἀπλήκτου Titulus initialis
Περὶ καταστάσεως ἀπλήκτου, καὶ ὅτι ὁ στρατηγὸς ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὁπλιτῶν τῶν ἐν ταῖς ταξιαρχίαις τεταγμένων δύναται τὴν ὅλην τοῦ ἀπλήκτου διαγνῶναι καὶ ἀπαρτίσαι περίμετρον Titulus initialis
Περὶ καταστάσεως ἀπλήκτου∙ καὶ ὅτι ὁ στρατηγὸς ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὁπλιτῶν ἐν ταῖς ταξιαρχίαις τεταγμένων δύναται τὴν ὅλην τοῦ ἀπλήκτου διαγνῶσαι [sic], καὶ ἀπαρτίσαι περὶ μέτρων [sic] Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Αʹ Λʹ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ καταστάσεως πνευματικῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ Titulus initialis
Περὶ κατορθώσεως ἀρετῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ Incipit
Περὶ κεκωλυμένων γάμων. Τὸ τοῦ βισέξτου δὶς ὄνομα ῥωμαϊκόν ἐστι δηλοῦν τὸ δὶς ἕξ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΕΝΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟΦΛΕΓΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΡΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΙΣΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΘΝΩΝ ... ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΣΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Desinit
ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΥΝΩΝ .. ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΔΙΑΙΤΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΥΔΑΣΙ ΦΩΚΗ· ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΩΚΟΥΣΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Desinit
ΠΕΡΙ ΚΗΤΩΔΩΝ ... ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΚΗΤΩΔΩΝ ... ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΙ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
περὶ κλεμμάτων Titulus initialis cuiusdam partis
περὶ κλεψύδρα ; πυλωρικόν Titulus initialis
Περὶ κλίσεως ῥημάτων Titulus initialis
περὶ κοινῆς συλλαβῆς Titulus initialis
Περὶ κοινοβίου καὶ ἀσκητικῆς πολιτείας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΙΔΟΣ ΕΙΣ ΚΑΘΑΡΣΙΝ· ΑΥΤΗ ΚΕΝΟΙ ΜΕΝ ΜΑΛΛΟΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Titulus initialis
περὶ κοσμικῶν, περὶ μοιχείας Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΠΟΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ κόσμου φύσεως πολλῶν πολλοῖς εἰρημένων Incipit
Περὶ κράσεως βιβλία γ' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΥΣ. ΕΚ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΕΙΤΑΙ Ο ΑΗΡ Incipit
ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΑΙΣ ΟΠΙΑΙΣ ΕΠΡΟΣΤΑΞΕΝ Ο ΘΕΟΣ Incipit
Περὶ κρίσεως βουλόμεθα εἰπεῖν Incipit
Περὶ κρίσεως καὶ κατανύξεως Titulus initialis
περὶ κρίσεως περὶ ἀνταποδόσεως Desinit
ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΕΩΣ ΟΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΥΝΟΣ Titulus initialis
Περὶ κυνός. ῾Ο κύων ὁ μὲν ἄρρην ἄρχεται Incipit
Περὶ κυουμένων διαπλάσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΚΩΜΑΤΟΣ ... ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ Desinit
Περὶ κωμῳδίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΛΑΧΑΝΩΝ· ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΛΑΧΑΝΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΟΧΥΜΑ ... ΒΛΙΤΩΝ, ΑΝΔΡΑΧΝΗΣ, ΒΟΥΓΛΩΣΣΩΝ Desinit
Περὶ λέξεως τῶν στίχων Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ λέοντος· Ἀρξώμεθα λαλῆσαι περὶ λέοντος τοῦ ἐν θηρίοις βασιλεύοντος Incipit
ΠΕΡΙ ΛΗΘΑΡΓΟΥΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΛΙΘΟΥ ΑΕΤΙΤΟΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ Titulus initialis
Περὶ λίθων δυνάμεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ ΟΥΣΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΘΕΣΙΟΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΑΥΜΑΣΤΩ ΟΡΕΙ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΛΙΝΗΣ ΗΝ Incipit
Περι Λουκα του ευαγγελιστου. Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΛΥΚΙΟΥ, ΜΥΡΙΚΗΣ, ΣΠΛΗΝΟΣ, ΛΕΠΡΑΣ Titulus initialis
Περὶ λύσεως γάμων καὶ περὶ κεκωλυμένων γάμων Titulus initialis
Περὶ μακαρισμῶν καὶ ταλανισμῶν Titulus initialis
Περὶ μαλακίας Titulus initialis
Περὶ μαρασμοῦ Titulus initialis
Περὶ Μαρινιανοῦ τοῦ τυράννου Titulus initialis
Περι Μαρκου του ευαγγελιστου. Titulus initialis
περι Μαρκου του ευαγγελιστου. Titulus initialis
περι Ματθαιου. Titulus initialis
Περὶ μελαγχολίας ἐκ τῶν Γαληνοῦ καὶ Ῥύφου καὶ Ποσιδωνίου Titulus initialis
Περὶ μελαίνης χολῆς Titulus initialis
Περὶ μελαίνης χολῆς ἔνιοι μὲν ἐπὶ πλεῖον, ἢ ὡς ἐν τοῖς ἔργοις Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΛΑΣΘΕΝΤΟΣ Incipit
Περὶ μὲν γενείων ἢ καὶ ἑτέρων τινῶν τῶν ἐκ συνηθείας κρατουμένων οὐκ ἔστιν Incipit
Περὶ μὲν δὴ τοῦ παναγίου Πνεύματος ὡς οὐ χρὴ λέγειν ἐξ ἀμφοῖν προϊέναι Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΟΤΙ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΕΚΟΥΣΑ ΕΜΕΙΝΕΝ Incipit
Περὶ μὲν οὖν πίστεως Incipit
Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ νῦν καὶ πρότερον εἴρηται σημαίνοντες δὲ καὶ τούτοις Incipit
περὶ μὲν οὖν τῶν τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ εἰδῶν Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΣΥΣΤΑΣΗΝ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΩΟΥ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΠΕΡΙΜΑΘΩΜΕΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Incipit
Περὶ μὲν τῆς ἐνεργουμένης Incipit
Περὶ μὲν τῆς τῶν ποιητῶν διαιρέσεως Incipit
Περὶ μὲν τοῦ ἀνθρωπομόρφους εἶναι Incipit
Περὶ μὲν τοῦ ἀνθρωπομόρφους εἶναι τοὺς θείους ἀγγέλους Incipit
Περὶ μὲν τοῦ λόγου τῆς τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἑνώσεως Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Incipit
Περὶ μὲν τοῦ προορισμοῦ κρίνει, ὅτι μόνα τὰ τῶν δικαίων Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΚΤΙΚΗΝ ΕΙΝΑΙ Incipit
περὶ μὲν τῶν κατηγορημένων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἱκανῶς ὑμῖν ἀποδέδεικται Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΔΕ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ μετανοίας Titulus initialis
Περὶ μετανοίας Titulus initialis
Περὶ μετανοίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΗΝ Titulus initialis
Περὶ μετανοίας καὶ ἐλεημοσύνης Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ μετανοίας καὶ κατανύξεως Titulus initialis
Περὶ μετανοίας καὶ ὑπομονῆς Titulus initialis
Περὶ μεταφορᾶς Μεταφορά ἐστι λέξις μεταφερομένη ἀπὸ τοῦ κυρίου ἐπὶ τὸ μὴ κύριον ἐμφάσεως ἢ ὁμοιώσεως ἕνεκα Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ μέτρων Titulus initialis
περὶ μέτρων Titulus initialis
περὶ μέτρων ἀττικῶν Incipit
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ Titulus initialis
περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν ὀνομασίαι Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΦΑΡΠΑΖΕΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ Titulus initialis
Περὶ μήκους ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΤΑΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΘΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ μήτρας ἀνατομῆς βιβλίον Titulus initialis
Περὶ μήτρας ὀ λόγος, θέσεώς τε καὶ μεγέθους καὶ σχήματος Incipit
ΠΕΡΙ ΜΙΑΡΟΦΑΓΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ μιλείων, σταδίων, ὀργίων, σπιθαμῶν καὶ δακτίλων Titulus initialis
Περὶ μνήμης Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ μνήμης θανάτου καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ πλούτου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ Titulus initialis
περὶ μνησικακῶν ἀνθρώπων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΤΕΛΟΥΣ Titulus initialis
Περὶ μοιρασίας ἀμπελίων καὶ περιβολίων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΟΙΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΟΙΡΩΝ ΛΑΜΠΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΝ Titulus initialis
περι μοιχαλιδος. θ​ʹ Detail(s)
περὶ μοναστηρίων καὶ μοναχῶν Titulus initialis
Περὶ μοναχῶν Titulus initialis
Περὶ μοναχῶν φορόντων μόνον τὸ ῥάκος χωρὶς ὁμολογίας καὶ περὶ τῶν ὁμολογίαν διδόντων καὶ ῥιπτομόναχοι γένονται Titulus initialis
Περὶ μορίων τινῶν παρὰ Δανιὴλ τοῦ Πατμίου, καὶ πρῶτον περὶ τῆς πρὸς τὸ ὄνομα συνεπείας τοῦ ὑποτακτικοῦ ἄρθρου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΩΝ Titulus initialis
Περὶ μυῶν κινήσεως βιβλία β' Titulus initialis
Περὶ μωρίων τῆς ἑλληνικῆς, πραγματεία[ς ] σύντομος διάλεκτος Titulus initialis
περὶ Μωυσῆ, ὃσ ὀγδοηκοστὸν ἤδη γεγονὼς ἔτος εἶδεν θεόν. Desinit
ΠΕΡΙ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, ΓΗΡΩΣ, ΑΝΑΠΝΟΗΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Titulus initialis
Περὶ νευρῶν ἀνατομῆς βιβλίον Titulus initialis
Περὶ νηστείας Titulus initialis
Περὶ νηστείας ἑκάστης Τετράδος καὶ Παρασκευῆς Incipit
ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ νηστείας λόγος Α Titulus initialis
Περὶ νηστείας λόγος α´ / β´ Titulus initialis
Περὶ νηστείας λόγος Β Titulus initialis
περὶ νηστειῶν καὶ τόκων Titulus finalis cuiusdam partis
περι Νικοδημου. γʹ Desinit abruptus
ΠΕΡΙ ΝΟΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΞΗΡΙΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΑΦΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΡΩΝ ΕΛΚΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΙΚΗΣΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ οἰκοδεσποτείας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ Titulus initialis
περὶ ὀκτὼ καὶ δέκα γεγονὼς ἐτῶν Incipit
Περὶ ὁμοιοτήτων ἰατρικῶν πρὸς τὰς πνευματικὰς θεραπείας καὶ πρῶτον περὶ μετάνοιας Titulus initialis
Περὶ ὁμωνύμου Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ ὀνείρων Titulus initialis
περὶ ὀνείρων γενέσεως ἄρξομαι γράμματος Desinit
περὶ ὀνείρων καὶ χάσμης αἰτιολογίαι Titulus initialis
περὶ ὀξυμέλιτος Titulus initialis
Περὶ ὀρθῆς ὁμολογίας ἔκθεσις Titulus initialis
Περὶ ὀρθογραφίας Titulus initialis
Περὶ ὀρθοῦ βίου κεφάλαια ϟʹ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΡΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΡΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΡΥΖΗΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑΤΙ Incipit
περι ὀρφανῶν καὶ χήρων ηʹ ἀπὸ τῆς εξόδου Titulus initialis
Περὶ ὅρων διαφόρων εἰδῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ... ΟΣΤΡΥΔΙΑ, ΜΗΔΙΑ, ΚΟΧΛΗΔΙΑ, ΚΟΓΧΥΛΙΑ Desinit
ΠΕΡΙ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ ὀσφρήσεως ὀργάνου Titulus initialis
Περὶ οὗ δὲ ἠρώτησας, ἔχεις διδάσκαλον Incipit
Περὶ οὗ Παῦλος λέγει· Χριστὸς θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία· ὅτι αὐτῷ... Desinit
Περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἡλίου καὶ ἀστέρων. Titulus initialis
Περὶ οὔρων Titulus initialis
Περὶ οὔρων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΣΙΚΗ Titulus initialis
Περὶ οὔρων Γαληνοῦ διαίρεσις Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΕΚ ΤΟΩΝ ΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ ΜΑΓΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕ ΠΡΩΤΟΣΠΑΘΑΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ οὔρων ἐν πυρετοῖς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΟΛΗΝ ΧΡΟΙΑΝ ΤΩΝ ΚΛΩΚΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ οὔρων Μάγνου ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου Titulus initialis
Περὶ οὔρων Μάγνου ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΜΙΟΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑ Titulus initialis
Περὶ οὔρων πονηρῶν Titulus initialis
Περὶ οὔρων πραγματεία ἀρίστη τοῦ σοφωτάτου παρὰ μὲν Ἰνδοῖς Ἄλλη Ἔμπνι τοῦ Σινᾶ ἤτοι Ἄλλη υἱοῦ τοῦ Σινᾶ, παρὰ δὲ Ἰταλοῖς Ἀβιτζιανοῦ Titulus initialis
Περὶ οὔρων προθέμενος γράφειν Incipit
Περὶ οὔρων προθέμενος γράψαι Incipit
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΣΥΝΟΨΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ οὐσίας καὶ φύσεως Titulus initialis
Περὶ οὐσίας καὶ φύσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΩΣ ΤΑΥΤΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΑΥΤΟΝ Titulus initialis
Περὶ οὐσίας τῶν φυσικῶν δυνάμεων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΦΘΑΡΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΑΤΡΕΠΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙ ΦΥΣΙΣ ΚΥΡΙΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΦΙΟΔΗΚΤΩΝ ΟΠΕΡ ΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΕΠΟΙΗΚΕ Titulus initialis
Περὶ Παγνουτίου ἐπισκὸπου Titulus initialis
Περὶ πάθους Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ παιωνίας τῆς γλυκυσίδος Incipit
Περὶ παλαιῶν διαλέκτων Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ παλιρροιῶν Titulus initialis
Περὶ παλμῶν Titulus initialis
Περὶ παλμῶν Titulus initialis
Περὶ πανοπλίας, πρὸς τοὺς μοναχούς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ πάπα καὶ πατριάρχου, διὰ τί οὕτως καλοῦνται Incipit
Περὶ παραδειγμάτων Titulus initialis
Περὶ παραδόξων ἀναγνωσμάτων Titulus initialis
Περὶ παραδρομῆς τοῦ κυροῦ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
περὶ παραδρομῆς τοῦ κυροῦ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
περὶ παραιτήσεως ἐπισκόπων Incipit
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΩΝΙΣΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΘΕΟΥ Titulus initialis
Περὶ παρθενὶας Titulus initialis
Περὶ παρθενίας καὶ ἁγιασμοῦ ψυχῆς Παῦλος ἀπόστολος, ὁ ἄριστος σύμβουλος Incipit
ΠΕΡΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΕΧΕΤΩ ΗΜΙΝ ΔΕ ΔΟΙΗ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΕ ΠΡΑΞΕΩΣ Desinit
περὶ πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Incipit
Περὶ πατρὸς ἀναμφίβολον Incipit
ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ Titulus initialis
Περὶ πελάγων Titulus initialis
Περὶ πενίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ πίστεως Titulus initialis
Περὶ πίστεως Titulus initialis
Περὶ πίστεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΙΚΟΙΝΟΥΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΝΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΣΙΝ Titulus initialis
Περὶ πλειόνων καὶ διαφόρων ἡ Ἐπιστολὴ διόρθωσιν ἔχουσα τῶν Κορινθίοις ἡμαρτημένων. Incipit cuiusdam partis
Περὶ πλεονεξίας ἀκηκόαμεν Incipit
Περὶ πλήθους Titulus initialis
Περὶ πλούτου Titulus initialis
περὶ Πνεύματος ἐναντίον τοῦ ὀρθοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος ἔγραψεν Desinit
Περὶ ποδῶν Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΠΟΔΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Titulus initialis
Περὶ ποδῶν ῥητέον δισύλλαβοι· διπυῤῥίχιος ἐκ δύο βραχειῶν υυ οἷον λόγος Incipit
Περὶ ποῖα ἁμαρτήματα συ<γ>χωροῦνται μετὰ τὸν θάνατον διὰ λειτουργιῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν καὶ τῶν εὐχόν Titulus initialis
Περὶ ποίας γενεᾶς εἶπεν Incipit
Περι ποιας γενεας ειπεν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη Incipit
Περὶ ποιημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Titulus initialis
περὶ ποιητῶν ὅσοι περὶ στίχων καὶ ἰάμβων Titulus initialis
περὶ ποίοις ὀνόμασι τιμᾶται ὁ πατήρ Titulus initialis
Περὶ ποιότητος Titulus initialis
Περὶ πολεμικῆς συντάξεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΝΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙ ΚΡΑΤΗΘΗΣΕΤΑΙ Η ΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙ ΚΡΑΤΗΘΗΣΕΤΑΙ Η ΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΡΕΤΗΣ Titulus initialis
περὶ πολιτείας διελέγετο, ἀλλὰ περὶ δογμάτων Desinit
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος γενέσθαι Incipit
Περὶ πολλῶν μὲν ζητημάτων ἀναγκαίων Incipit
ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ ... Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ ... Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ ... Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ ... Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΠΟΡΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΣ Titulus initialis
Περὶ ποσότητος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ: ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ: ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ προγνώσεως βιβλίον Titulus initialis
Περὶ προγνώσεως σφυγμῶν βίβλιον α' Titulus initialis
Περὶ προγνώσεως τοίνυν ἐφεξῆς λέγωμεν Incipit
Περὶ προγυμνασμάτων Titulus initialis
Περὶ προοίμιον καὶ διηγήσεων ἐν τοῖς προλαβοῦσι Incipit
Περὶ προορισμοῦ καὶ προγνώσεως Θεοῦ μαρτυρίαι Γενέσεως Titulus initialis
Περὶ προσευχῆς Titulus initialis
Περὶ προσευχῆς Titulus initialis
Περὶ προσευχῆς ἐκ διαφόρων πατέρων ἐν ἐκλογαῖς συλλογή Titulus initialis
περὶ προσευχῆς ἤτοι φυλακῆς καρδίας Incipit
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑΙ ΠΡΟΣΩΔΙΑΙ Titulus initialis
Περὶ προσῳδιῶν Titulus initialis
περὶ προσῳδιῶν καὶ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν Titulus initialis
Περὶ προσωποποιίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΗΓΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ πτισσάνης Titulus initialis
Περὶ πυρὸς καθαρτηρίου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ ΥΣΤΕΡΟΝ Titulus initialis
Περὶ πῶς ἐγίνη ὁ κόσμος παρὰ Θεοῦ Incipit
ΠΕΡΙ ΠΩΣ ΕΝΩΚΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΟΙΚΗΣΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΡΕΟΥΣΩΝ ΤΡΙΧΩΝ. ΕΣΤΙΝ ΕΙΔΟΣ ΕΤΕΡΟΝ ΕΠΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ Incipit
Περὶ ῥημάτων σημασίας Titulus initialis
Περὶ ῥητορικῶν σχημάτων Titulus initialis
Περὶ ῥοπῆς Titulus initialis
περὶ σαφηνείας Desinit
Περὶ σεισμοῦ καὶ κινήσεως γῆς Titulus initialis
Περὶ σεισμοῦ τῆς γῆς Titulus initialis
Περὶ σημείωv Titulus initialis
Περὶ σημείων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ Titulus initialis
Περὶ σημείων ὑδάτων καὶ πνευμάτων Titulus initialis
Περὶ σημείων ὑδάτων καὶ πνευμάτων καὶ χειμώνων καὶ εὐδιῶν Titulus initialis
Περὶ Σίμωνος. Πάσης μὲν αἱρέσεως εὑρετὴς Σίμων Incipit
ΠΕΡΙ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ... ΔΑΦΝΙΔΕΣ ΔΕ Γ' ΠΙΝΟΜΕΝΑΙ ΛΕΙΑ Desinit
Περὶ σολοικίας κατὰ πλάτος Titulus initialis
Περὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis
Περὶ σολοικισμοῦ Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Titulus initialis
Περὶ σολοικο{β}βαρβαρισμοῦ παράδειγμα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ σοῦ δυνατός τι ἐγκωμιαστικὸν εἰπεῖν... φέρε... περατώσωμεν λόγον, τῷ υἱῷ σου... δόξαν ἀναπέμποντες... ἀμήν. Desinit
Περὶ σοφροσήνης Titulus initialis
Περὶ σπέρματος βιβλία β' Titulus initialis
περὶ σπόγγον Desinit
περὶ σπόγγον Desinit
ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ Titulus initialis
Περὶ σταθμῶν Γαληνοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ στερεομετρίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ στίχου, κώλου, κόμματος καὶ συστήματος Titulus initialis
Περὶ στίχου, κώλου, κόμματος καὶ συστήματος Titulus initialis
Περὶ στοιχείων προσῳδίων καὶ τῶν ὀκτώ τοῦ λόγου μερῶν ἤτοι εἰς γραμματικὴν εἰσαγωγὴν πρώτη Titulus initialis
Περὶ στρατιωτικῶν ἐπιτιμίων Titulus initialis
Περὶ στρατιωτῶν Titulus initialis
Περὶ στρατιωτῶν συνωμοσίαν ἢ φατρίαν κατὰ τῶν ἰδίων ἀρχόντων Incipit
ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΟΠΗΣ ΙΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ συζυγιῶν τῶν ῥημάτων Titulus initialis
Περὶ συλλαβῶν Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ συλλογισμοῦ Titulus initialis
Περὶ συμμέτρου βρώσεως καὶ πόσεως καὶ ὕπνου καὶ ἐγοργόσεως Titulus initialis
Περὶ συμφωνίας οὐσιαστικῆς μετὰ τοῦ ἐπιθέτου Titulus initialis
Περὶ συμφωνιῶν καὶ πτώσεων Titulus initialis
Περὶ συμφώνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ; ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΙΖΗΣΕΩΣ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ Incipit
Περὶ συνόδου ἡλίου καὶ σελήνης Titulus initialis
Περὶ συνοψίας καὶ διδασκαλίας οὐρῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ συντάξεως Titulus initialis
Περὶ συντάξεως γραμματικῆς κατὰ τὸ ὀκτὼ μέρη τοῦ λόγου Titulus initialis
Περὶ συντάξεως λόγου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ συντόμου διαφορᾶς τῶν πυρετῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ Titulus initialis
Περὶ σφυγμῶν Titulus initialis
Περὶ σφυγμῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΩΝ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΕΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΔΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΙΣ ΣΥΝΟΨΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ σώματος καὶ ψυχῆς Titulus initialis
Περὶ σωφροσύνης Titulus initialis
περὶ τὰ θαύματα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΠΑΝΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ Titulus initialis
Περὶ ταπεινοφροσύνης Titulus initialis
Περὶ ταπεινοφροσύνης Titulus initialis
περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς λιχν[ευσάμενος (λιχλ sic cod.) Desinit
περὶ ταῦτα πεφιλοπόνηκας Desinit
Περὶ ταύτης γε μέντοι, περὶ ταὐτης τῆς φιλομάρτυρος ἔγνωμεν οὐδέν τι σαφές Incipit
ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΟΥΔΑΚΟΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τελειότητος βίου μοναδικοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ Titulus initialis
Περὶ τετραγωνικῆς πλευρᾶς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΦΩΝΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ τὴν ἕκτην καὶ ἑκατοστὴν ὀλυμπιάδα Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΛΙΘΩΝ Titulus initialis
περὶ τὴν εὐσέβειαν Desinit
περι την καταδικην της πολεως. ακουσον και φριξον. Textus
Περὶ τὴν μάθησιν τοῦ Νεκτεναβοῦ ὁποῦ ἔμαθεν τὸν Ἀλέξανδρον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ Desinit
Περὶ τῆς α' γνώσεως, ἀναγκαία δήλωσις καὶ ὅπως δεῖ ἄρξασθαι ταύτης, ἁρμόδιος πάνυ καὶ θρήνους μεστὴ ἡ ἔναρξις αὐτῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΠΟΣΑΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΗΣΕΝ ΕΔΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἁγίας λειτουργίας δέον σημαίνειν Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΩΡΑΝ Incipit
Περὶ τῆς ἁγίας λειτουργίας καὶ κοινωνίας ἔλεγέ τις τῶν πατέρων Incipit
Περὶ τῆς ἁγίας λειτουργίας καὶ περὶ ἱερέων καὶ πῶς ὀφείλει διακονεῖν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς Ἁγίας Τρίαδος Titulus initialis
Περὶ τῆς Ἁγίας Τρίαδος Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΓ Titulus initialis
περι της αιμορροουσης. Titulus initialis
περι της αιμορροουσης. Titulus initialis
Περι της αιμορρουσης. Titulus initialis
Περι της αιτησεως σωματος του κυριου. μη΄ Desinit
περι της αιτησεως του κυριακου σωματος · ιηʹ Desinit
Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος ιθʹ (!). Desinit
περι της αιτησεως του κυριακου σωματος, Μαρκος μη´, Λουκας πβ´, Ιωαννης ιη´ - ξη´ Desinit
Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. Desinit
Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. ιη´ Desinit
Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος. ιηʹ Desinit
περι της αιτησεως του κυριακου σωματος· ιθʹ (!) Desinit
περι της αιτησεως του σωματος του Ιησου Desinit
Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου ξη΄ Desinit
Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. ιη΄ Desinit
Περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. Ματθαῖος ξηʹ, Λουκᾶς πβʹ, Ἰωάννης ιηʹ. μηʹ Desinit
περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. μηʹ Desinit
Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. μηʹ Desinit
περι της αιτησεως του σωματος του κυριου· [μηʹ] Textus
περι της αιτησεως του σωματος του κυριου· [ξηʹ] Desinit
περι της αιτησεως του σωματος του κυριου· μηʹ Desinit
Περι της αιτησεως του σωματου του κυριου. μη´ Desinit
Περὶ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐπισκόπου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ Titulus initialis
περὶ τῆς ἀναισχυντίας Incipit
Περι της ανακομιδης του μεγαλου Χρυσοστομου. Titulus initialis
περὶ τῆς ἀναλήψεως Incipit
περι της αναστασεως του Χριστου. ιθ΄ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ Titulus initialis
περι της ανω Ιερουσαλημ. Detail(s)
Περὶ τῆς Ἀπόκρεω πότε τυγχάνει Incipit
Περὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ Πέτρου καὶ τῆς τοῦ ἀλέκτορος φωνῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΓΛΥΚΥΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΙ ΤΩ ΕΤΕΙ 1624 Titulus initialis
Περὶ τῆς ἀσκητρίας παρθένου ὁποῦ ἐπορνεύθη μετὰ τοῦ ψάλτου Titulus initialis
Περὶ τῆς αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης, τὸ τοῦ σκανδάλου ἀλόγιστον καὶ ἐκ μόνης ἱστορίας ἀποδεικνῦντος. Titulus initialis
Περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως Titulus initialis
Περὶ τῆς ἁφῆς τοῦ Κυριακοῦ σώματος, ὅπως τῇ μὲν Μαγδαληνῇ ἐκωλύετο, ἐπετράπη δὲ τῷ Θωμᾷ. Titulus initialis
Περὶ τῆς βοτάνης τῆς καλουμένης παιωνίας Titulus initialis
Περὶ τῆς γʹ θεωρίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΥΣΕΒΟΨΣ ΜΩΑΜΕΔ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς γενομένης εὐποιίας τῶν ἀποιχομένων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Titulus initialis
Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ περὶ τῆς τῶν σωμάτων ἀναστάσεως. Titulus initialis
Περὶ τῆς δι' Υἱοῦ δημιουργίας Μουζάλων ἐν μέσοις ἐκείνοις δικαστηρίοις τὸ συρρεῦσαν πλῆθος ἀνακυκῶν Incipit cuiusdam partis
Περὶ τῆς διαπλάσεως Παύλου τοῦ ἀποστόλου Titulus initialis
Περὶ τῆς διαφορᾶς ἣν ἔχουσιν οἱ ἀνατολικοὶ μετὰ τῶν δυτικῶν περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκκλησίας ὅπερ περί τε τῆς ἐκκλησίας τῆς Ῥώμης καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τίς ἡ ἀρχὴ καὶ καθολικὴ κεφαλή Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς δρακοντίας βοτάνης· τῆς δὲ δρακοντίας βοτάνης Incipit
Περὶ τῆς εἱμαρμένης ἄξιον ἐπισκέψασθαι Incipit
Περὶ τῆς εἰς φαυλότητα τοῦ ἀνθρώπου παρατροπῆς, καὶ αἰχμαλωσίας, τῆς εἰς ἁμαρτίαν, καὶ ὁμοῦ περὶ κλήσεως καὶ ἐπιστροφῆς, τῆς κατὰ μετάγνωσιν, καὶ τῆς εἰς τὸ ἄμεινον ἀναδρομῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκ καὶ διὰ, ὅτι ἴσοδυνάμουσιν. Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τῆς ἑκ τῶν σφυγμῶν σημειώσεως (Ἀετίου in margine) Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης, τὸ τοῦ σκανδάλου καὶ ἐκ μόνης ἱστορίας ἀποδεικνύντος Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγος σύντομος καὶ κεφαλαιώδης, συγγραφεὶς καὶ ἀποσταλεὶς πρός τινα, παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγος σύντομος κεφαλαιώδης [...] παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγος σύντομος κεφαλαιώδης, συγγραφεὶς καὶ ἀποσταλεὶς πρός τινα παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος πρὸς τοὺς περὶ ταύτης ἡμῖν διαφερομένους βιβλίον δεύτερον Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος, λόγος [...] κεφαλαιώδης συγγραφεὶς καὶ ἀποσταλεὶς πρός τινα παρὰ ἁγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Μητροφάνους μητροπολίτου Σμύρνης Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας καὶ ὅτι οὐ παντὸς ἀνθρώπου οὐδὲ παντὸς καιροῦ τὸ διαλέγεσθαι περὶ θεότητος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΔΙΑΛΕΞΕΣΙΝ ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΥΤΕ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΣΘΑΙ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν παρθενίαι ἀληθοῦς ἀφθορίας πρὸς Λήτοιον ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς Titulus initialis
περι της εν Πατμω τη νησω συγγραφης της θειας Αποκαλυψεως. ην απεκαλυψεν ο κυριος ημων και θεος. τω δουλω αυτου Ιωαννει τω θεολογω. Titulus initialis
περι της εν Πατμω τη νησω συγγραφης της θειας Αποκαλυψεως· ην απεκαλυψεν ο κυριος ημων και θεος· τω δουλω αυτου Ιωαννη τω θεολογω. Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας καὶ ὅτι τῆς ἐν Χριστῷ καὶ εὐαγγελικῆς πολιτείας σκιὰ καὶ τύπος ὁ νόμος πρὸς παλλάδιον κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν Τριάδι τάξεως. Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τῆς ἐν τῷ Δεσπότῃ ἡμῶν Χριστῷ ἀνθρωπότητος Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐν χρόνῳ μὲν γενομένης Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐνζύμου καὶ ἀζύμου μυσταγωγίας Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐννοίας τῶν συγγραμμάτων Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας Τριάδος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ θεοῦ καὶ κυρίου ἡμῶν. Τοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
περὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας Τριάδος Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου ἡμῶν Titulus initialis
Περὶ τῆς ἑνώσεως καὶ εἰρήνης τῶν τῆς παλαιᾶς καὶ νέας Ῥώμης ἐκκλησιῶν Titulus initialis
περὶ τῆς ἐξ ἀναστάσεως διδασκαλίας Χριστοῦ, καὶ ὀπτασίας, πρὸς τοὺς μαθητὰς, καὶ περὶ ἐπαγγελίας, τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος δωρεᾶς, θέας τε καὶ τρόπου τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ τῆς ἐνδόξου καὶ δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας. Tit. Inc.
Περὶ τῆς ἐξ ἐνυπνίων διαγνώσεως Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐξοχῆς τῆς θεολογίας Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐξοχῆς τῆς θεολογίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ Incipit
Περὶ τῆς ἑορτῆς Incipit
Περὶ τῆς ἑορτῆς Incipit
Περὶ τῆς ἑορτῆς Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΒΡΑΧΕΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΒΡΑΧΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΩΜΕΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΒΡΑΧΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΩΜΕΝ Incipit
Περὶ τῆς ἑορτῆς βραχέα φιλοσοφήσωμεν Incipit
Περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα Ἀναστασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐπι λουτροῦ τροπης Titulus initialis
Περὶ τῆς ἐπὶ τῇ καταστάσει τοῦ πατριάρχου ἀντιλογίας καὶ περὶ ἱεραρχίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Incipit
Περὶ τῆς ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ ἐν τῷ Γολγοθᾷ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς εὐρέσεως τοῦ δισέκτου Titulus initialis
Περὶ τῆς εὑρήσεως τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου λόγοι τρεῖς Titulus initialis
Περὶ τῆς ἑωθινῆς καὶ ἑσπερινῆς ἐν ἀγγέλοις λεγομένης γνώσεως Titulus initialis
Περὶ τῆς θείας δεκαλόγου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΝΟΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΝ Ο ΙΕΡΕΥΣ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙ Titulus initialis
Περὶ τῆς θείας χάριτος Titulus initialis
Περὶ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου Titulus initialis
Περὶ τῆς θυτικῆς ἐπιστήμης ἠξίωσας Incipit
περὶ τῆς ἰδεάς τοῦ λόγου τοῦ αἰσχίνου Incipit
Περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, περὶ τῆς Βαβυλῶνος Incipit
περι της Ιουδα μεταμελειας (?) Incipit abruptus
Περὶ τῆς καθέδρας τῆς σαρκὸς τῆς δεσποτικῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΠΗΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν γευσέων δυνάμεως τῶν τροφῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΩΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς κοιμήσεως τῆς ὑπεράγνου Θεοτόκου ἐκ τῆς ἐπιστολῆς Ἰωάννου τοῦ Ζωναρᾶ Titulus initialis
Περὶ τῆς κοινῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως Titulus initialis
περὶ τῆς Κρήτης. Σοφονίου τοῦ προφήτου κεφάλαιον β' φύλλα χκδ' Titulus initialis
Περὶ τῆς λαμπρᾶς ταύτης ἡμέρας διηγεῖται συνήθεια Incipit
Περὶ τῆς λογαριακῆς ἀποφάνσεως Titulus initialis
Περὶ τῆς λογικῆς καὶ ἀνθρωπίνης ψυχῆς, δεύτερον Titulus initialis
Περὶ τῆς μακαριότητος καὶ ἀπολαύσεως τῶν δικαίων Titulus initialis
Περὶ τῆς ματαιότητος τοῦ ματαίου κόσμου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς Μεταμορφώσεως ζήτησις α΄ Titulus initialis
Περι της μεταμορφωσεως: Desinit abruptus
Περι της μοιχαλιδος ιʹ. Detail(s)
περι της μοιχαλιδος· ιʹ Detail(s)
Περὶ τῆς μόνης ὁδοῦ πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Συνεγράφη δὲ καὶ ἀρραβικῶς ἡρμηνεύθη, καὶ ἐδόθη ζητήσαι, μετὰ τὰς διαλέξεις ἐν τῷ πατριαρχείῳ τὰς δευτέρας Titulus initialis
Περὶ τῆς νηστείας ἑκάστης Τετράδος Incipit
Περὶ τῆς οἰκοδομῆς τῆς ἁγίας Σοφίας Titulus initialis
Περὶ τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου ἥ τις ἀπεκατέστησε Φώτιον ἁγιώτατον Titulus initialis
Περι της ονου [...] Desinit abruptus
περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως Desinit
περὶ τῆς οὐράνου καὶ τῆς γῆς κατασκευῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀμπελῶνος καὶ εἰς τὸν σταυρόν Incipit
Περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀμπελῶνος καὶ εἰς τὸν σταυρόν Incipit
περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ σπόρου Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΥΝΤΟΜΟΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς πολιτείας ἡμῶν Incipit
Περι της πορνης της αλειψασης τον κυριον μυρω. Titulus initialis
Περι της προβατικης πεντε στοας εχουσα (!). σχολιον Θεοδωρου. Titulus initialis
Περὶ τῆς πρώτης ἡμῖν παρακλήσεως Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΗΓΗΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΨΑΣΘΑΙ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΡΞ ΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΗ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς σατανικῆς αἱρέσεως τῶν κακοδόξων Ἀρμενίων, καὶ τῶν ἐναγῶν νηστειῶν αὐτῶν τῶν ἑπτὰ ἑβδομάδων τῶν παρ' αὐτῶν φυλασσομένων δι' ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, κ.τ.λ. Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς σκληρότητος ὁποῦ προξενεῖ ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
περι της σταυρωσεως του κυριου και αναστασεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ τῆς συλλήψεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κατασκευῆς τῆς γυναικὸς καὶ γεννήσεως καὶ θανάτου καὶ τῆς προσκυνήσεως ἐν τῷ τοῦ Θεοῦ θρόνῳ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς συντάξεως τοῦ λόγου Titulus initialis
Περὶ τῆς συντάξεως τοῦ λόγου μεμνημένο[…] σχέσεως Desinit
Περὶ τῆς συντάξεως τῶν ῥημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΩΤΕΡΑΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΩΤΕΡΑΣ Incipit
Περὶ τῆς τελεωτέρας τῶν ἀρετῶν ὀλίγα τινὰ προθυμούμενος Incipit
Περὶ τῆς τιμωρίας Ἰουλιανοῦ Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκπορεύσεως ἄριστα τοῦ Μουζάλωνος τοῦ καὶ σοφοῦ διδασκάλου Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκπορεύσεως ἄριστα τοῦ Μουζάλωνος τοῦ καὶ σοφοῦ διδασκάλου Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας, καὶ ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς [...] Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ ἀποστόλου πολιτείας ἐν συντόμω καὶ καταστάσεως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΣ ΦΑΡΤΑΡΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ διαβόλου πολυπλόκου μηχανῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ κακοῦ φύσεως, ἥτις τέ ἐστι Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ κόσμου κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΦΑΡΤΑΡΙΑΣ Titulus initialis
περι της του κυκ... Ιησου Χριστου α…θρωπιν… (ανθρωπινης) Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ λαοῦ ἀδικίας Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ Μωάμεθ θρησείας· καὶ κατὰ Τούρκων· ἔκδοοις παρὰ Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ παναγίου Πνεύματος μυσταγωγίας. Καὶ ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἱερολογεῖται γεννᾶσθαι, οὕτω καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ μόνου καὶ τοῦ αὐτοῦ αἰτίου θεολογεῖται ἐκπορεύεσθαι, λέγεται δὲ τοῦ Υἱοῦ εἶναι, ὡς ὁμοούσιον καὶ ἀποστελλὀμενον δι' αὐτοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ πάπα ἀρχῆς Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ ποτέ κατηγορίας Titulus initialis
περι της του Χριστου ανθρωπινης μορφης. Titulus initialis
περὶ τῆς τυροφάγου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς τῶν εὐαγγελιστῶν ἱστορίας Incipit
Περὶ τῆς τῶν ζῳδίων ἀναφοράς Titulus initialis
Περὶ τῆς τῶν θείων ἐνεργειῶν πρός τε ἀλλήλας καὶ τὴν θείαν οὐσίαν διακρίσεως ὁ μὲν μακάριος Θεσσαλονίκης τότε Γρηγόριος, ἀκριβεστέρως ἐξητακὼς ὑφ’ ἡγεμόσι τῆς ἐκκλησίας τοῖς διδασκάλοις Incipit
Περὶ τῆς τῶν κυουμένων διαπλάσεως ἐπεχείρησαν Incipit
Περὶ τῆς τῶν λατίνων πάλιν αἰτίας, ὅπότε ἀπέστησαν τοῦ ὀρθοῦ δόγματος, κατὰ ποῖον καιρὸν καὶ πότε καὶ παρὰ τίνων αἱρεσιωτῶν οἱ Ἰταλοὶ ἐδιδάχθησαν (...) Titulus initialis
περὶ τῆς τῶν μηνῶν εὑρέσεως Titulus initialis
Περὶ τῆς τῶν νοερῶν δυνάμεων Incipit
Περὶ τῆς τῶν νοερῶν δυνάμεων πανηγὐρεως Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΔΩΔΩΝ· ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ Η ΣΑΡΞ ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΨΝΑΜΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς τῶν ποιητῶν διαιρέσεως Incipit
Περὶ τῆς τῶν ποιητῶν διαιρέσεως Incipit
Περὶ τῆς τῶν ποιητῶν διαιρέσεως ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ γένους τοῦ Ἠσιόδου Titulus initialis
Περὶ τῆς τῶν προκειμένων κανόνων συστάσεως. Ἡ τῶν κανόνων σύστασις Incipit
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς ὕλης καὶ μορφῆς τοῦ μυστηρίου τῆς εὐχαριστίας, ἤτοι περὶ τῆς γης διαφορᾶς, ἀπολογία τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας κατὰ Λατίνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΑΡΤΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ τῆς Φοινίκων γῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ Ζʹ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως Ἀριστοτέλους εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτης Titulus initialis
περὶ τῆς ψήφου τῶν Πασχαλίων Titulus initialis
Περὶ τῆς ὥρας καθ’ ἣν ἐσταυρώθη ὁ Δεσπότης ἡμῶν Titulus initialis
Περι τησεως (της αιτησεως) του κυριου σωματος. Desinit
Περὶ τινὸς ἐπισκόπου ἁγίου καὶ εὐλαβοῦς ὁποῦ εἶχεν χάρισμα διακρίσεως Titulus initialis
Περί τινος καθηγουμένου ἁγίου πᾶσᾳ ἀρετῇ κεκοσμημένου Titulus initialis
Περί τινων βοηθημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΑΦΕΣ Desinit
περί τινων ἐκλογῶν καὶ σημασιῶν λέξεων Ἀττικῶν καὶ κοινῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ Desinit
περὶ τίτλου καὶ χρόνου ἁμαρτημάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΕΥ ΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΒΔΕΛΥΡΙΑΣ Desinit
Περὶ τὸ πῶς οἱ Ἰουδαῖοι καλοῦσι τὴν γῆν ... καθῶς φησὶν ἡ θεία γραφή Desinit
ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΙ ΕΝΑΙ ΑΙ ΜΕΡΙΔΑΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΙ ΕΥΛΟΓΟΝ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΩΝΤΑΙ ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΔΡΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΣΕΒΕΙΣ ΣΥΜΕΛ. . . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Titulus initialis
Περὶ τομῆς καὶ ἀναποδισμοῦ στίχων, ἃ συμβαίνει πολλάκις Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙ ΘΕΟΣ Titulus initialis
Περὶ τὸν περὶ μετανοίας λόγον Incipit
Περὶ τόνου ἀντωνυμιῶν Titulus initialis
Περὶ τόνου ἄρθρων Titulus initialis
περὶ τόνων Titulus initialis
Περὶ τοξείας Titulus initialis
Περὶ τοξείας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΣΥΝΟΔΟΝ ΑΥΤΑΙ Titulus initialis
περὶ τοπικῶν συνόδων· Titulus initialis
Περι τοπικων συνοδων· εγενοντο μετα την εν Νικαια συνοδον, αυται. Titulus initialis
Περί τοῦ ἀββᾶ Δοσιθέου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ Incipit
Περὶ τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ γενομένου πάπα Ῥώμης Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολογοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου Titulus initialis
περι του αγιου Ιωαννου του θεολογου. Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου καὶ θείου ἀγγελικοῦ σχήματος περί τε ἡσυχαστῶν καὶ τῶν ἐν κοινοβίοις καὶ ὑποτακτικῶν Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. Ἐγείρας κέρας σωτηρίας ἡμῖν Incipit
Περὶ τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
περὶ τοῦ ἁγίου ὄρους σινᾶ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου πνέυματος Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου πνέυματος Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου Titulus initialis
περὶ τοῦ ἀδελφοθέου. Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀζύμου Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀκατάληπτον εἶναι τὴν θείαν φύσιν (Divinam naturam comprehendi non posse) Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀκατάληπτον εἶναι τὸν Θεόν Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀκίνητον ποιῆσαι λῦκον Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀναθεμένου ἑαυτὸν τῷ κυρίῳ διὰ πίστεως καὶ μὴ ἔχοντος ἀλλαχοῦ που ἐλπίδα οἱανδήτινα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΕΙΟΤΕΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘ' ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀντιχρίστου ἐνταῦθα διαλέγεται Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΙΧΟΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ πάσης βλαβερᾶς συντυχίας· καὶ περὶ ἐγκρατείας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΣΜΙΞΕΩΣ ΟΤΑΝ ΜΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΚΡΥΦΟΦΑΓΙΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΟΛΑΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ περὶ ἀγῶνος καὶ ἀσφαλείας πολλῆς. Πρὸς ἀδελφὸν ἐκπεσόντα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΤΑΙ ΚΡΥΦΟΦΑΓΙΑΣ ; ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀπὸ φλεβοτομίας αἵματος Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀποκρισ(ι)αρίου ἐκ τοῦ μεγάλου κοινοβίου καὶ πεσόντος εἰς πορνείαν Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς διακρίσεως τῶν ἐλεημοσυνῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΝΗΣΑΜΕΝΟΥ ΕΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΚΑΙ ΕΣΩΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀρτζιβουρίου Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀρχαγγέλου Ραφαὴλ καὶ τῆς τοῦ Τουβιτ ἀναβλέψεως Titulus initialis
Περὶ τοὺ ἀσκητοῦ ὅπου ἔκαμεν δέησιν μετά τινος ἔχει μέρος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΟΠΟΥ ΕΚΑΜΕΝ ΔΕΗΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἀσυγκρίτως ἐνδοξοτέραν εἶναι τῶν Σεραφὶμ τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον Titulus initialis
περὶ τοῦ ἀσώτου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΞΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγος δεύτερος ἐκ τῶν γραφικῶν μαρτυριῶν τὰ αὐτὰ συνάγων καὶ τὸν τῆς ἀοριστίας πρεσβευτὴν ἐλέχγων μὴ καλῶς τινας αὐτὼν ἐκλαμβάνοντα καὶ τὰς ἐντεῦθεν φυομένας ἀπορίας λύων. Titulus initialis
Περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγος τρίτος τὴν ἀτοπίαν ἐλέγχων τῆς κατὰ τὴν ἀοριστίαν ὑποθέσεως διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΦΙΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ Titulus initialis
περι του βαπτισματος των αγιων αποστολων. Titulus initialis
Περὶ τοῦ βασιλέως Σολομῶντος Titulus initialis
Περὶ τοῦ βιβλίου τοῦ Γεμιστοῦ, καὶ κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς πολυθεΐας. Ἐγράφη ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μενοικέως τῷ πρὸς ταῖς Φερραῖς Titulus initialis
Περὶ τοῦ γέροντος καθεζομένου εἰς τόπον τινὰ χρόνους ἑβδομήκοντα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΕΞΟΔΩ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΕΣΘΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΚΑΤΑ ΠΟΙΑΝ ΩΡΑΝ ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΟ ΤΙΚΤΟΜΕΝΟΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΝΩΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΑΝ ΕΣΤΙΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ Incipit
Περὶ τοῦ γνῶναι εἴτε περιέσται ὁ νοσῶν Incipit
Περὶ τοῦ γνῶναι ποία ἡμέρ<α> ἐστὶν ἡ ἐνεστῶσα Titulus initialis
Περὶ τοῦ γνῶναι τὸ παιδίον εἰ οἰκεῖόν ἐστι Incipit
Περὶ τοῦ δεῖ ποτίζειν τὰ βοηθήματα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΙΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΗΦΕΙΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ δια μικρᾶς σφαίρας γυνμασίου Titulus initialis
Περὶ τοῦ διατί εἰσιν οἱ ἄγγελοι πτερωτοὶ καὶ ἐστεμμένοι Titulus initialis
Περὶ τοῦ διατὶ λέγεται ὁ Ἀλεξανδρείας κριτὴς τῆς οἰκουμένης Titulus initialis
Περὶ τοῦ δικαίου Ἰώβ, ὡς ἦλθον οἱ τρεῖς φίλοι ἰδεῖν αὐτόν Titulus initialis
Περὶ τοῦ εἴδους τοῦ μυστηρίου τῆς εὐχαριστίας κατὰ Λατίνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΥΨΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΛΕΚΤΕΟΝ ΑΝ ΕΙΗ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν εἰρήνῃ διάγειν τὴν ἀδελφότητα Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ Titulus initialis
περὶ τοῦ ἐν Θαβορίῳ φωτὸς ὅτι ἦν ἄκτιστον Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν ὁμονοίᾳ καὶ ἀγάπῃ συνδιάγειν μετ’ ἀλλήλων οἱ ἀδελφοί Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΤΙΝΙ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν τῷ κοινοβίῳ σκάμματος... Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν τῷ κοινοβίῳ σκάμματος... Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν τῷ κοινοβίῳ σκάμματος... Titulus initialis
περὶ τοῦ ἐν τῷ μυστηρίῳ κυριακοῦ σώματος πότερον, φθαρτὸν ἢ ἄφθαρτον Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐν τῷ Πετρίῳ ἁγαρηνοῦ εἰς τὰς τιμίας εἰκόνας ἐξυβρικότος καὶ τοὺς τούττων ὀφθαλμοὺς μαχαίρᾳ ἐξορύξαντος Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἑνὸς ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καὶ πάντων τῶν ὄντων δημιουργοῦ, καὶ κατὰ ἀθέων ἤτοι αὐτοματιστῶν καὶ κατὰ πολυθέων. Ἐγράφη ἐν τῇ μονῇ τοῦ Προδρόμου ἐν τῷ ὄρει τῶν Φερρῶν. Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐξ αἵματος βαθμοῦ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν ἁμαρτιῶν τῶν μοναχῶν πῶς κρίνονται Titulus initialis
περὶ τοῦ ἐπεκάθισεν ὁ Χριστός Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἐπιδει<κτι>κοῦ γένους ἐγχειρίδιον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ, ΟΤΙ ΠΟΛΛΑΧΟΘΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἔστι Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΤΕ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΡΙΩ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Titulus initialis
περὶ τοῦ θανάτου τοῦ Αἴαντος Titulus initialis
Περὶ τοῦ θείου προορισμοῦ, πέμπτον. Ὅπως ἡ θεία πρόνοια καὶ ὁ θεῖος προορισμὸς οὐκ ἀναιρεῖ τὸ χρήσιμον τῶν εὐχῶν. Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τοῦ θείου προορισμοῦ, τέταρτον. Τῷ μεγάλῳ οἰκονόμῳ κῦρ Θεοδώρῳ τῷ Ἀγαλλιανῷ Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τοῦ θείου προορισμοῦ, τρίτον. Τῷ αὐτῷ τιμιωτάτῳ ἐξάρχῳ καὶ ὁσιωτάτῳ πατρί· Γεννάδιος μοναχὸς ὁ Σχολάριος Titulus initialis cuiusdam partis
περὶ τοῦ θείου ὕδατος Titulus initialis
Περὶ τοῦ θηρίου Χιμαίρας οὕτω φησὶ Πλούταρχος Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΟΥ Incipit
Περὶ τοῦ θρυλλουμένου πτωχοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ βασιλέως Incipit
Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρον· τὸ τῶν ἰάμβων μέτρον τοιαύτην ἔχει τὴν τέχνην, ὁ μὲν στίχος ἐστὶ συλλαβῶν δώδεκα Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΑΜΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΑΜΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου· Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον δέχεται Incipit
περὶ τοῦ ἰατρεύσαι τινα ἀπὸ τῆς δαιμονικῆς (?) βεβλαμμένον Titulus initialis
Περὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀθέου καὶ παραβάτου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ Titulus initialis
Περὶ τοῦ Ἰωάννου (πρῶτον) ζήτημα· εἰ ἐν τῷ τέλει τοῦ κόσμου ἐλεύσεται Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΩΝΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρός. Ἀπολογία τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας κατὰ Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως τῶν νοερῶν καὶ ἀθανάτων ψυχῶν, τουτέστι τῶν ἀνθρωπίνων, φίλῳ τινὶ ζητήσαντι ἐκδεδομένον Titulus initialis
Περὶ τοῦ κατ’ εἰκόνα Titulus initialis cuiusdam partis
περὶ τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τῆς τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ θεοῦ κατασκευῆς. Titulus initialis
περὶ τοῦ κατὰ ἀγχιστείαν ἐκ δυοῖν καὶ τεσσάρων βαθμοῦ συζήτησις Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΝΟΜΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ' ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟΛΥΣΙΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Titulus initialis
Περὶ τοῦ κλαυθμοῦ τῶν ὀδόντων Titulus initialis
περι του Κλεοπα· πγʹ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μαθηματικοῦ εἴδους τῆς φιλοσοφίας καὶ μάλιστα περὶ τοῦ ἀρμονικοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΤΑΙΟΥ ΒΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μετὰ φόβου Θεοῦ... Titulus initialis
Περὶ τοῦ μετὰ φόβου Θεοῦ... Titulus initialis
Περὶ τοῦ μὴ ἀπατᾶσθαι ὑπὸ ἑλληνικῆς ἐννοίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΤΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΕΝΝΟΕΙΝ ΤΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΕΞΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μὴ ληρεῖν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΟΡΓΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΥΠΤΕΙΝ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μὴ πίνειν οἶνον τίς Incipit
Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, καὶ περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας Titulus initialis
Περὶ τοῦ μὴ σκανδαλίζειν τὸν πλησίον, καὶ περὶ ὀρθοῦ βίου. Παραίνεσις Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΗ ΤΙΝΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΙΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΔΕ ΠΡΟΥΠΑΡΧΕΙΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας Titulus initialis
Περὶ τοῦ μυστηριώδους σώματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΓΝΩ ΤΑΥΤΙ ΣΥΝΤΕΤΑΧΕΝΑΙ Titulus initialis
περὶ τοῦ νοῦ καὶ σκοποῦ τοῦ α' μαθήματος Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὀλίγου Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὀλίγου οἰνωχρεῖσθαι... Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὁποῖον ἄν εἴη τὸ καθαρτήριον ἐκεῖνο πῦρ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὁσίου [ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὅτι δεῖ τοὺς ἐν ἐκκλησίᾳ εἰσιόντας Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΩ ΗΛΙΩ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΦΘΟΡΑΙΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὅτι μηδὲν ἀδύνατον... Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΠΟΧΗΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΠΟΧΗΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΚ ΗΝ ΑΖΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πάθους καὶ τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὁ μὲν εὐαγγελιστὴς Μάρκος φησὶν ὅτι· „Ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν“ Incipit
Περὶ τοῦ παρ' Ἱπποκράτει κώματος Titulus initialis
Περι του Πασχα. Titulus initialis
Περὶ τοῦ πλέθρου Titulus initialis
Περὶ τοῦ πόθεν ἐστὶ τὸ βίσεκστον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΙ ΕΚΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΕΙΝ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΑΙ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΓΗΝ Titulus initialis
περὶ τοῦ ποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἱερέα Titulus initialis
Περὶ τοῦ πολυτίμου μαργαρίτου Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣ ΔΕΙ KANONIZEIN TA PHMATA EPΩΤΩΈΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΑΚΙΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ Titulus initialis
Περὶ τοῦ ποτέ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πότε καὶ κατὰ ποίους καιροὺς καὶ παρὰ τίνων αἱρεσιωτῶν οἱ Ἰταλοὶ ἐδιδάχθησαν καὶ ἤρξαντο δογματίζειν, ὅτι (...). Ταῦτα γὰρ, ὡς οἶμαι, πρὸ τῶν ἄλλων ἀναγκαῖον δηλῶσαι, καὶ περὶ τῶν κεφαλαίων αὐτῶν κατ'επιτομήν Titulus initialis
Περὶ τοῦ πότε καὶ πῶς ἐχριστιάνησαν οἱ Ῥῶσοι Titulus initialis
Περὶ τοῦ Πρωτερίου καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ Incipit
Περι του πωλου. Desinit abruptus
περὶ τοῦ πῶς βεβαιεῖν τὰς βίας γινομένας ταῖς γυναιξί Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΚΑΘΕΖΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΟΝΤΑ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ὁμιλίαν γράφειν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΟΜΙΛΙΑΝ ΞΥΓΓΡΑΦΕΙΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ὁμιλίαν ξυγγράφειν Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ πάσας τὰς Γραφὰς πνευματικῶς ἀναλαμβάνειν Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΠΙΕΙΝ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΠΙΕΙΝ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς διακρίνονται αἱ θεῖαι ἐνέργειαι πρός τε ἀλλήλας καὶ τὴν θείαν οὐσίαν, ἧς εἰσιν ἐνέργειαι, καὶ ἐν ᾗ εἰσιν Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς ἐστι εἰδέναι τοὺς κατὰ τὸν Νικόμαχον τελείους ὄντας ἀριθμούς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς κυνηγῆσαι ὀκταπόδια Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς λαμβάνει ἡ σελήνη ἐκ τοῦ ἡλίου τὸ φῶς καὶ αὐξάνει καὶ λήγει Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς λαμβάνει ἡ σελήνη ἐκ τοῦ ἡλίου τὸ φῶς καὶ αὐξάνει καὶ λήγει Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς λαμβάνει τὸ ἅγιον σχῆμα ὁ ἀρχάριος ῥασοφόρος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΠΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΣ ΕΚΗΔΟΥΤΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει διάγειν ἐν κοινοβίωι Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΧΡΗ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΤΟ ΑΙΜΑ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Titulus initialis
Περι του σεληνιαζομενου. Desinit abruptus
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΚΚΟΠΤΕΙΝ ΤΑ ΠΑΘΗ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ Titulus initialis
περὶ τοῦ σταυροῦσθαι δεῖν τὴν ὥραν τῆς σταυρώσεως ὁρίζειν, οὐκ ἀκριβοῦντας, βίαιον ἦν οὐδὲ πάνυ προσῆκον. Τῷ δὲ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν δούλων παθόντι κατὰ τὸ ἀνθρώπινον Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ Θεῷ, τῷ ἡμετέρῳ δημιουργῷ καὶ Σωτῆρι, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Titulus initialis
Περὶ τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΚΥΟΥΣΑΣ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΚΥΟΥΣΑΣ ΟΣΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΑΜΕΤΟΧΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ Titulus initialis
Περί τοῦ τέλειον δεῖ εἶναι τὸν μοναχόν Titulus initialis
Περὶ τοῦ τέλειον εἶναι τὸν μοναχόν Titulus initialis
Περὶ τοῦ τέλος τοῦ κόσμου καὶ περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ὡς ἐξ ὕπνου ἀναστῆναι ἁγιωτάτου βασιλέως Titulus initialis
Περὶ τοῦ τῆς γῆς σχήματος πῶς ἐστιν ἱστορηθεῖσα ὑπὸ ἱερῶν διδασκάλων ἡμετέρων δὲ καὶ ἑλλήνων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΑΝ ΕΙΗ ΤΟ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ Titulus initialis
Περὶ τοῦ τί δύναται ἡ φλεβοτομία ... καὶ περιόδους ἀνακαλέσασθαι Desinit
Περὶ τοῦ τί ποιῶν τισ εὑρίσκει τὸν ὡροσκόπον ἤτοι τὴν ἀνατέλλουσαν μοῖραν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΠΡΟΦΕΡΕΣΘΑΙ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ Titulus initialis
Περὶ τοῦ τίς πρῶτος ἔμαθε γράμματα Incipit
Περὶ τοῦ τρία εἶναι τὰ μόρια τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τέσσαρας τὰς ἐν αὐτῇ ἀρετάς Titulus initialis
περὶ τοῦ τριβίκου καὶ τοῦ σωλῆνος Titulus initialis
Περὶ τοῦ τριγάμου ὁρίζομεν Incipit
περὶ τοῦ τριγάμου ὁρίζομεν Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ τοῦ τριμεροῦς τῆς ψυχῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ· ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ· ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΤΙΚΟΥ · ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΚΕ. Κʹ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΟΥΡΟΥ Incipit
Περὶ τοῦ ὑπὸ ζήτησιν ἐξομολόγησις Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὑποφέρειν γενναίως Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὑποφέρειν γενναίως τὰ ἐπερχώμενα πρὸς τὸ γενέσθαι μιμητὴν τοῦ Χριστοῦ πολλὰ παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὑψηλοφρονήσαντος μοναχοῦ καὶ θελήσαντος εἶναι ἴσον τῷ Ἰσαάκ Titulus initialis
Περὶ τοῦ φθαρτοῦ Titulus initialis
Περὶ τοῦ Φράγγων καὶ Λατίνων Titulus initialis
περὶ τοῦ Χριστοῦ τοῦ διαλεγομένου πρὸς τὸν Ἰούδα, οἷον· τὸ ἑταῖρε ἐφ' ᾧ πάρει Titulus initialis
Περὶ τοῦ ὠκεάνου ποτάμου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥ... ΟΤΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΓΑΘΑ Η ΤΑ ΦΑΥΛΑ Κ.Τ.Λ. Titulus initialis
Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν Πρόνοιαν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΖΗΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΚΑΡΔΙΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΙΩΝΟΣ Desinit
Περὶ τοὺς καταζητοῦντας τοῦ Υἱοῦ τὴν φύσιν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ ΣΥΜΜΕΤΡΩΣ Titulus initialis
Περὶ τοὺς συνδέσμους, ἐάν τις τῷ “μὲν” τὸν “δὲ” μὴ ἐπενέγκῃ, οἷον· “Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδής, παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα” Desinit
Περὶ τοὺς Χριστιανοὺς τοὺς μαγαρίσαντας εἰς τὰ ἔθνη Incipit
ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΑΓΝΟΙΑΝ ΔΙΟΡΘΩΣΑΣΘΑΙ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΓΕΛΩΣ ΕΥΘΕΩΣ Incipit
περι τουτων θεω, και νυν πληρωσαντι και πληρουντι. αμην. Desinit
Περὶ τούτων ὁ μέγας Διονύσιος λέγει· ὅτι ἄν εἶναι μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἀπεθαμένου· Incipit
Περὶ τριγώνου καὶ ἑξαγόνου σχήματος καὶ τῶν λοιπῶν. Τὸ ἑξάγιον σχῆμα ἀγαθόν ἐστι καὶ μάλιστα τὸ διά τε τῶν Διδύμων καὶ τοῦ Λέοντος Incipit
ΠΕΡΙ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ τρόμου καὶ παλμοῦ καὶ σπασμοῦ καὶ ῥίγους Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΩΜΩΝ ΖΩΔΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ τρόπων Titulus initialis
Περὶ τρόπων Titulus initialis
Περὶ τρόπων καὶ σχημάτων γραμματικῶν καὶ ῥητορικῶν σύνταγμα Titulus initialis
περὶ τρόπων καὶ σχημάτων τῶν τε γραμματικῶν καὶ ῥητορικῶν Incipit
ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΗΝΑ, ΟΠΟΙΟΙΣ ΔΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟΙΣ ΧΡΗΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ Titulus initialis
Περὶ τροφῶν δυνάμεων λόγοι γ' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Titulus initialis
Περὶ ττῆς μουσικῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἰδίως περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Titulus initialis
Περὶ τύπων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΑΡΗΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀγγέλων πρὸς τὴν τοῦ Ἀργυροπούλου γνώμην ἀντιφερόμενον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἁγίων ζ’ καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων Titulus initialis
περι των αγιων και οικουμενικων ζ΄ συνοδων, οτι ποτε και δια τι και εν ποιοις τοποις συνηθροισθησαν, και τινας ανεθεματισαν. Titulus initialis
περὶ τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν ζʹ συνόδων· τὸ πότε καὶ διὰ τί καὶ ἐν ποίοις τόποις συνηθροίσθησαν· καὶ τίνας ἀνεθεμάτισαν. Titulus initialis
περὶ τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν ς συνόδων Titulus initialis
περὶ τῶν ἁγίων καὶ φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν ζ´ συνόδων τὸ πότε καὶ διατὶ Titulus initialis
περὶ τῶν ἀδελφῶν τὴν Desinit
Περὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀζύμων καὶ τῶν λοιπῶν ἀναγκαίων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀζύμων λόγος Ἰωάννου (...) Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀζύμων. Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Titulus initialis
Περὶ τῶν αἱμάτων τῆς φλεβοτομίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΗΣΥΧΩΣ ΒΙΩΝΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΙΚΩΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀναθεσματισθέντων ὑπὸ τῆς συνόδου συγγραμμάτων τοῦ Μοψουεστίας καὶ τῆς τοῦ Ἴβα ἐπιστόλῆς Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀναξίως ἱερατευόντων ἠρώτησάς με Incipit
Περὶ τῶν ἀνθρωπείων ψυχῶν, τί αὐταῖς γίνεται μετὰ τὴν τῶν σωμάτων ἀπαλλαγήν: φίλῳ αἰτήσαντι Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΝΟΜΑΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΓΕΥΣΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΣΕΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΣΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΣΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΖΗΤΗΣΙΝ ΕΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΝΩΝΑΙ ΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀρνησαμένων εἶτα ἐπιστρεφόντων ἡ ἐπ' αὐτοῖς ἀκολουθία Titulus initialis
Περὶ τῶν ἀρχιερέων κανὼν ἐκπεφώνηται Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν Ἀττικῶς φησὶ λεγόντων Incipit
Περὶ τῶν αὐτῶν αὖθις Φωτίου πατριάρχου Titulus initialis
Περὶ τῶν αὐτῶν, Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρὸς ταῦτα λέγει κατὰ Οὔγωνος καὶ ἄλλων Λατίνων τῶν ἁγιωτάτου πάπα ἀποκρισιαρίων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΟΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν βιβροσκομένων παρὰ ἀνθρώποις εὐχύμων καὶ κακοκύμων Titulus initialis
Περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν ἀπήγγειλαν τῷ Χριστῷ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΔΟΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν γεγονότων θαυμάτων διὰ τοῦ ἁγίου Ἐυαγγελίου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΙΝΩΜΕΝΩΝ Titulus initialis
περὶ τῶν γνωρίμων λέγω Desinit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δ´ ΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΗΝΚΙΑ ΒΟΥΛΕΙ ΓΝΩΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΕΠΙ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν δ' στοιχείων τοῦ σώματος Titulus initialis
Περι των δʹ ευαγγελιων, και τινων εικονες εισι δʹ ευαγγελια· Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δʹ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν τοῦ Ἀριστοτέλους πολλοί τινες καὶ διάφοροι σοφοὶ ἐξηγήσαντο Incipit
Περὶ τῶν δελεαζόντων ψυχὰς πρὸς ἀσέλγειαν, ἐν τῷ λέγειν, ὅτι οὐδέν ἐστι τὸ πρᾶγμα Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν δηλούντων τοὺς σταθμούς καὶ τὰ μέτρα χαρακτήρων Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τῶν διαλεκτικῶν τόπων ἐκ τοῦ λατινικοῦ κατ'ἐπιτομήν Titulus initialis
Περὶ τῶν διαστημάτων ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ὁ Πτολεμαῖος Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν δύο μὲν φύσεων τοῦ Χριστοῦ καὶ θελημάτων Incipit
Περὶ τῶν δυσικῶν ἱερέων ἤτοι περὶ Φράγγων καὶ λοιπῶν ὁμογλώσσων τούτοις καὶ τῶν αἱρέσεων αὐτῶν Titulus initialis
Περῖ τῶν δώδεκα ὄρων τῆς γῆς Titulus initialis
Περὶ τῶν ε΄ αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐγκωμίων καὶ ἐπαίνων τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐγκωμίων τῆς ἁγίας Ἐλένης καὶ τῆς εὑρέσεως τοῦ Σταυροῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΕΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΗΥΡΕ Titulus initialis
Περὶ τῶν εἰς μετάνοιαν μὴ ἐπιστρεφόντων Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος ὑποστρεψάντων προφητεύει ὁ προφήτης Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚ ΤΡΙΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΘΜΩΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΝΑΡΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΝΑΡΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐκτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων, λη' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐμφερομένων τῇ θείᾳ εὐχῇ ῥημάτων ἤγουν Κύριε ̓Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΕΣΕΙ ΒΙΟΥΝΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΣΟΦΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν παραδείσῳ ξύλων πυθομένῳ σοι, φίλτατε, τόδε σοι σαφὲς ἅμα καὶ σύντομον ἀποκρινόμεθα· καλῶς δὲ ποιῶν ἐπύθου Incipit
Περὶ τῶν ἐν παραδείσῳ ξύλων, τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου καὶ τῆς γνώσεως Titulus initialis
περὶ τῶν ἐν πλαξὶ λιθίναις Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΚΑΙΡΟΙΟΙ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἑορταῖς κλήσεων Titulus initialis
περὶ τῶν ἐν ταῖς λιθίναις πλαξὶ Incipit
Περὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων οὐκ ὀλίγοι τῶν ἀρίστων Incipit
Περὶ τῶν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ τελουμένων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν τοῖς νοσήματι αἰτιῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν τῷ ἡρώῳ μέτρῳ κοινῶν συλλαβῶν εὑρεθεισῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐν φύλακη ὄντων ὁποίω δήποτε ἐγκλήματι καὶ τῶν ἄλλων ἁμαρτανόντων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐντὸς ἀποστημάτων τοῦ σώματος Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐνυπνίων, πόθεν ἡμῖν προσγίνονται, καὶ ὁποῖα τούτων πιστευτέα Titulus initialis
Περὶ τῶν ἓξ ἀρχῶν, ἑρμηνεία Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΑΧΥ ΩΧΡΟΝ, ΠΑΧΥ ΠΥΡΟΝ, ΠΑΧΥ ΞΑΝΘΟΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑορτῶν ἐν αἷς ψάλλεται τὸ "Θεὸς Κύριος", αἳ πάλιν διαιροῦνται εἰς μεγάλας, εἰς μέσας καὶ εἰς μικρᾶς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐπιγραφῶν τῶν ψαλμῶν τοῦ ὑπερτίμου κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Ψέλλου πρὸς τὸν βασιλέα Μονομάχον Titulus initialis
περὶ τῶν ἐπιζητούντων πειρατικῶς κεφάλαιά τινα τῆς θείας γραφῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΥΚ ΟΡΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΟΦΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων· ποῦ καὶ πότε καὶ κατὰ τίνων ἑκάστη αὐτῶν συνήχθη Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἐκδικουμένων πῶς ταῦτα ἀπαριθμοῦνται παρὰ τοῦ μεγάλου Χρυσοστόμου Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἐκδικουμένων πῶς ταῦτα ἀπαριθμοῦνται παρὰ τοῦ μεγάλου Χρυσοστόμου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
περι των επτα κακιας πνευματων. Titulus initialis cuiusdam partis
Περὶ τῶν ἑπτὰ οἰκουμενικῶν συνόδων, ὁποῦ ἔγινεν ἡ καθεμία καὶ πότε; Καὶ ποῖος βασιλεὺς ἦτον; Καὶ πόσοι πατέρες ἦτον; καὶ κατά τινος ἔγιναν; Περὶ τῆς α΄ συνόδου Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ συνόδων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἑπτὰ φωνηέντων, ποῦ δασύνονται καὶ ποῦ ψιλοῦνται Titulus initialis
περι των επτα χαρισματων του αγιου πνευματος. Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐρπυστικῶν ἰοβόλων ζῴων καὶ δηκτικῶν θηρίων προφυλακτικὰ πάντων τῶν ἰοβόλων Titulus initialis
Περὶ τῶν ἐσθιόντων τῷ μεγάλῳ σαββάτῳ Titulus initialis
Περὶ τῶν ζ' μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας Titulus initialis
Περὶ τῶν ζ' μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ Ζʹ ΚΛΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΑΡΕΤΩ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ Ζʹ ΜΕΘΗΛΙΚΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Περὶ τῶν ζητουμένων κατὰ πάσης κλίσεως ὀνομάτων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΝ ΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΙ ΤΑΧΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΗΛΑ Titulus initialis
Περὶ τῶν η' νοητῶν θεωριῶν ἤγουν πνευματικῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν ἡμέρων καὶ ὥρων τῆς ἑβδομάδος καὶ τῶν πλανητῶν αὐτῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν θανασίμων καὶ συγγνωστῶν ἁμαρτημάτων πολλὰ καὶ θαυμαστὰ καὶ λεπτότατα Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΔΙ ΑΖΥΜΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙ ΕΝΖΥΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΔΙ ΑΖΥΜΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙ ΕΝΖΥΜΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ Incipit
Περὶ τῶν θερμῶν ὑδάτων Titulus initialis
περὶ τῶν ιʹ λεπρῶν. Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΒ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΟΠΟΙΑΙΣ ΔΕΙ ΧΡΑΣΘΑΙ ΕΝΙ ΕΚΑΣΤΩ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ Titulus initialis
Περὶ τῶν ιβ' λίθων τῶν ἑν τῷ λογίῳ τοῦ ἱερέως λίθου σαρδίου τοῦ βαβυλωνιου καλουμένου Titulus initialis
Περὶ τῶν ιβ' τόπων τοῦ θεματίου διὰ στιχίων Titulus initialis
Περὶ τῶν ιβʹ ἀποστόλων· ἐν ποίοις τόποις ἐκήρυξαν· καὶ ἐν ποίοις ἐτελειώθησαν Titulus initialis
Περὶ τῶν ἰδεῶν ἃς ὁ Πλάτων λέγει Titulus initialis
Περὶ τῶν ἱερέων ἔφη· οἱ ἱερεῖς οἱ ἐγγίζοντες Κυρίῳ τῷ Θεῷ Incipit
Περὶ τῶν ἱερῶν εἰσόδων. Ἐκ τῶν γραφέντων πρὸ τῆς ἁλώσεως Titulus initialis
περὶ τῶν ιξ’ προφητίδων ἐπιφανίου Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΕΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ἰοβόλων θηρίων μέλλοντες γράφειν Incipit
Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων βιβλία ἐννέα Titulus initialis
Περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΟΝΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν καλουμένων κέντρων ἐπαναφορῶν τε καὶ ἀποκλιμάτων Titulus initialis
Περὶ τῶν καλουμένων κέντρων ἐπαναφορῶν τε καὶ ἀποκλιμάτων καὶ τῆς ἑκάστου τῶν ιβ' τόπων ὀνομασίας τε καὶ δυνάμεως Titulus initialis
Περὶ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος Titulus initialis
Περὶ τῶν κατ᾿ἀρετὴν ἔργων, ὧν ἄνευ ἡ πίστις ἄκαρπος ἐστὶ τοῖς πιστεύουσιν Titulus initialis
περὶ τῶν κατὰ τὸ θεῖον βάπτισμα τελουμένων καὶ περὶ μετανοίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΘΟΥΣ ΠΑΘΩΝ ... ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΓΓΙΣΟΝ Desinit
περὶ τῶν κεκωλυμένων καὶ ἀκολύτων Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΝΟΥΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΗΤΟΔΩΝ ... ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΗΤΟΔΩΝ ... ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
περὶ τῶν κοινωνηςσάντων τοῖς ἀρειανοῖς Incipit
Περὶ τῶν κράσεων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΤΑΠΟΔΩΝ ... ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΩΜΩΔΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΡΙΚΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ Λ' ΔΗΝΑΡΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν λάθρα κακαύργως Titulus initialis
Περὶ τῶν λάθρα κακούργως ποιούντων πρὸς ἀλλήλους φιλίας Titulus initialis
Περὶ τῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν λεγόντων μὴ εἶναι ἀνάστασιν Titulus initialis
Περὶ τῶν λεγόντων τὴν ἀποκάλυψιν, ἣν λέγουσιν αἱ Γραφαί Incipit
Περὶ τῶν λοιπῶν καὶ Φράγγων καὶ Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν μαγιστριανῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν μαγιστριανῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν μακαρίων μονῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν μακαρίων τόπων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΤΑΝ ΑΛΩΝΤΑΙ Η ΛΑΓΓΕΥΟΥΣΙ Titulus initialis
Περί τῶν μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος στοιχείων Titulus initialis
Περὶ τῶν μυστηρίων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΗΣΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΟΜΕΝΩΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΑΙ Titulus initialis
Περὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων τῶν ἀναστασἰμων Titulus initialis
Περὶ τῶν ὀκτὼ λογισμῶν Titulus initialis
περὶ τῶν ὀκτὼ ὀργάνων τῆς γνώσεως Titulus initialis
Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμών Titulus initialis
Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμών Titulus initialis
Περὶ τῶν ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν τοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
Περὶ τῶν ὅλου τοῦ νοσήματος καιρῶν Titulus initialis
περι των ονοματων των ιβʹ μαθητων. Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΕΝΤΟΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΕΝΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν παθῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΩΒΑ Titulus initialis
Περὶ τῶν πανουργίων τῶν ἀκαθάρτων... Titulus initialis
Περὶ τῶν πανουργίων τῶν ἀκαθάρτων... Titulus initialis
Περὶ τῶν παρ' αἱρετικῶν κεχειροτονημένων ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱστοριῶν συλλογὴ μερική Titulus initialis
Περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων Titulus initialis
περὶ τῶν παρανόμως τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν πατριαρχῶν ὁποῦ ἐπατριάρχευσαν ἐν τῇ καθολικῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ταύτης τῆς κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὸ λαβεῖν ταύτην σουλτᾶν μεχεμέτης ... ἅτινα ἐμετεγλωττήσθησαν (sic) εἰς κοινὴν φράσιν παρ' ἐμοῦ μανουὴλ μαλαξοῦ τοῦ πελοπονησιακοῦ (sic). ἐν Titulus initialis
Περὶ τῶν πατριαρχῶν Ῥώμης Incipit
Περὶ τῶν πέντε αἰσθήσεων Titulus initialis
περὶ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων. Desinit abruptus
Περὶ τῶν πέντε φωνῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν πεπονθότων τόπων Titulus initialis
Περὶ τῶν πέψεων τοῦ οὔρου Titulus initialis
Περὶ τῶν πιπτόντων τὸ πῶς δεῖ Titulus initialis
Περὶ τῶν πιπτόντων τὸ πῶς δεῖ... Titulus initialis
Περὶ τῶν πιστευσάντων καὶ βαπτισθέντων Χριστιανῶν λέγει Incipit
Περὶ τῶν πρέσβεων τῆς μελετωμένης ἐν Βασιλείᾳ τῆς Γερμανίας συνόδου πρός τε τὸν βασιλέα Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν προστασιῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΔΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ Desinit
Περὶ τῶν ῥημάτων τῶν μέχρι παρατατικοῦ κλινομένων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ῥητορικῶν προγυμνασμάτων, καὶ ὅρων αὐτῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν ῥητῶν τῶν δυτικῶν ἁγίων, ἐφ’ οἷς μάλιστα ἐρείδονται Λατῖνοι, ἀπόκρισις σύντομος καὶ σαφής Titulus initialis
Περὶ τῶν ῥιπτομονάχων ἢ βρέφη ἐνεδύσαντο Titulus initialis
Περὶ τῶν σολοικοφανῶν σχημάτων Titulus initialis
Περὶ τῶν σοφισμάτων· ἐκ τῶν τοῦ φιλοσόφου Θωμᾶ Titulus initialis
Περὶ τῶν συμβαινουσῶν θλίψεων Titulus initialis
Περὶ τῶν συμβαινουσῶν θλίψεων... Titulus initialis
Περὶ τῶν συμπτωμάτων διαφορᾶς Titulus initialis
Περὶ τῶν συνθηκῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν σφυγμῶν τοῖς εἰσαγομένοις Titulus initialis
Περὶ τῶν τὰ φαῦλα πραττόντων, πότερον ἄκοντες πράττουσιν ἢ ἑκόντες, ἀπορία καὶ λύσις Titulus initialis
Περὶ τῶν τελικῶν Detail(s)
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν τεσσάρων διαλεκτικῶν μεθόδων Titulus initialis cuiusdam partis
περι των τεσσαρων ευαγγελιστων Titulus initialis
Περι των τεσσαρων ευαγγελιστων. Titulus initialis
Περι των τεσσαρων ευαγγελιων και τινων εικονες εισι τα δ´ ευαγγελια. Titulus initialis
περι των τεσσαρων ευαγγελιων· που και πως εγραφησαν· Titulus initialis
Περὶ τῶν τεσσάρων θαλασσῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτιῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΑΘΩΝ· Η ΚΑΡΔΙΑ ΟΥΤΕ ΦΛΕΓΜΩΝΗΝ Incipit
Περὶ τῶν τῆς λέξεως παθῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν τῆς οὐσίας ἰδιωμάτων ἀπορίαι τινὰς καὶ ζητήματα Titulus initialis
Περὶ τῶν τῆς ῥητορικῆς προοίμιον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν τῆς συντάξεως σχημάτων Titulus initialis
περὶ τῶν τῆς φάλαγγος ἀποτομῶν Titulus initialis
περὶ τῶν τῆς φάλαγγος ἀποτομῶν Titulus initialis
περὶ τῶν τῆς φάλαγγος ἀποτομῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙΚΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ Titulus initialis
περὶ τῶν τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένων γράφειν Desinit
περὶ τῶν τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένων φράφειν Desinit
Περὶ τῶν τοῦ ὀργάνου τυμπάνων ἐν οἷς τὰ διάφορα τῆς οἰκουμένης καταγράφονται κλίματα... Τὸ μὲν ἔξωθεν δοχεῖον ὃ περιέχει τὰ τύμπανα Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΩΝ Titulus initialis
περὶ τῶν τριῶν μερῶν τῆς εὐμαθείας Titulus initialis
Περὶ τῶν τριῶν σχημάτων τῶν συλλογισμῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν τριῶν σχημάτων τῶν συλλογισμῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν ὑγιεινῶν πραγματεία Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΝΟΗΜΑ ΠΑΡʹ ΟΥΔΕΝΙ ΜΕΝ Incipit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ὑποθετικῶν συλλογισμῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΟΙΣ Titulus initialis
Περὶ τῶν φαρμάκων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡΤΑΡΙΩΝ ΗΤΟΙ ΚΥΚΛΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΑΡΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν καὶ Λατίνων καὶ ἑτέρων γλωσσῶν παραβάσεις καὶ αἱρέσεις Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν καὶ ληπῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν καὶ λοιπῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν καὶ τῶν λοιπῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν καὶ τῶν λοιπῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φράγγων καὶ τῶν λοιπῶν Λατίνων λόγος Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγγῶν, πῶς ἐσχίσθη ἡ ἐκκλησία τῆς Ῥώμης ἀπὸ τῶν τεσσάρων πατριαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν λοιπῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν Φράγγων, πῶς ἐσχίσθη ἡ Ῥώμη ἀπὸ ταῖς τεσσάραις πατριάρχαις (sic)· τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν λοιπῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν Φράγγων, πῶς ἐσχίσθη ἡ Ῥώμη ἀπὸ τῶν τεσσάρων πατριαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν λοιπῶν Titulus initialis
Περὶ τῶν Φράγκων καὶ λοιπῶν Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγκῶν πῶς ἀπεσχίσθη ἡ Ῥώμη τῶν τεσσάρων πατριαρχῶν, Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν λοιπῶν. Περὶ Λατίνων Titulus initialis
Περὶ τῶν Φραγκῶν πῶς ἐσχίσθησαν ἀπὸ τῶν τεσσάρων πατριαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν λοιπῶν ἤγουν ἡ Ῥώμη Titulus initialis
Περὶ τῶν φυλαττόντων τὸ ω ἐν ταῖς πλαγίαις Titulus initialis
Περὶ τῶν χειροτονηθέντων πρεσβυτέρων Incipit
Περὶ τῶν Χερουβὶμ διηγούμενος Ἡσαΐας φησίν Incipit
περὶ τῶν χρημάτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς πόλεως νόμοις ἐπειθόμην Desinit
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ Titulus initialis
Περὶ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΑΛΙΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΔΡΩΤΩΝ. ΤΙ ΤΕ ΑΡΑ ΤΑ ΤΩΝ ΥΔΡΩΤΩΝ Incipit
Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Titulus initialis
περὶ ὑμᾶς τὂ πᾶν τῆς ἀτονἰας ἐστίν Incipit
ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ Titulus initialis
Περὶ ὑπακοῆς ἐνταῦθα ὁ λόγος Incipit
Περὶ ὑπάρξεως ἰητρικῆς· ὅρος ἰητρικός Titulus initialis
Περὶ ὑπερηφανείας καὶ μνησικακίας καὶ ἀγάπης Titulus initialis
Περὶ ὑποθετικῶν συλλογισμῶν Titulus initialis
Περὶ ὑπομονῆς Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ; ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΒΒΑ ΗΣΑΙΟΥ Titulus initialis
Περὶ ὑπομονῆς καὶ κατανύξεως. Λόγος παραινετικός Titulus initialis
Περὶ ὑπομονῆς καὶ συντελείας καὶ τῆς δευτέρας παρουσίας. Καὶ περὶ μελέτης τῶν θείων Γραφῶν Καὶ τί τὸ τῆς ἡσυχίας ὠφέλιμον Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ Titulus initialis
περι ὑπομονῆς… Incipit
ΠΕΡΙ ΦΑΚΗΣ ... ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΞΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ Desinit
Περὶ φαλκιδίου καὶ περὶ διαγνώσεως αὐτοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΦΘΕΙΡΙΑΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΣΤΑΦΙΔΑΝ Incipit
Περὶ φθόγγων Titulus initialis
Περὶ φθόνου Titulus initialis
Περὶ φθόνου Titulus initialis
Περὶ φιλίας Titulus initialis
Περὶ φιλοπτωχίας Titulus initialis
Περὶ φιλοπτωχίας Titulus initialis
περὶ φίλου πιστοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΦΙΛΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
Περὶ φόβου ψυχῶν Titulus initialis
Περὶ Φραγγῶν καὶ ἑτέρων περὶ μνηστείας (!), τίτλοι ιδ’ Titulus initialis
Περὶ Φράγγων καὶ λοιπῶν Λατίνων λόγος Titulus initialis
Περὶ φρενίτιδος. φρενίτιδος αἰτία. Ἐρασίστρατος μὲν ἐξ ἀκολούθου τῶν ἑαυτοῦ δογμάτων Incipit
ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ Incipit
ΠΕΡΙ ΦΩΝΗΣ Titulus initialis
Περὶ φωνῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ, ΠΥΡΟΣ, ΗΛΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΟΣ Titulus initialis
Περὶ χαμαιλέοντος αἷμα Incipit
ΠΕΡΙ ΧΑΜΑΙΜΗΛΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΑΜΑΙΜΗΛΟΥ Titulus initialis
Περὶ χελώνης χερσαίας αἷμα Titulus initialis
περὶ χλοχίων ἀρώστων Titulus initialis
Περὶ χρείας ἀναπνοῆς Titulus initialis
Περὶ χρείας σφυγμῶν Titulus initialis
Περὶ χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπῳ σώματι μορίων λόγοι Titulus initialis
Περὶ Χριστοῦ διατί λόγος ; ἵνα δειχθῇ ὅτι ἐκ τοῦ νοῦ προῆλθε Incipit
Περὶ χροίας αἵματος Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΡΟΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ Titulus initialis
Περὶ χροιᾶς αἵματος τοῦ ἀπὸ φλεβοτομίας Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΡΟΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ Titulus initialis
Περὶ χροιᾶς τοῦ αἵματος τοῦ ἀπὸ φλεβοτομίας ἐκ τῆς ἰατρικῆς τῶν Περσῶν Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΡΓΑΝΟΙΣ ΤΟΥ ΙΒ' ΚΕΦΑΛΕΟΥ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΧΥΜΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Περὶ ψαλμοῦ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ Ψεύδους κεφάλαια Η' Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Περὶ ψυχῆς Titulus initialis
περὶ ψυχῆς Desinit
Περὶ ψυχῆς ἀρετῶν Titulus initialis
Περὶ ψυχῆς ὅταν πειράζηται ὑπὸ τοῦ Ἐχθροῦ πῶς ὀφείλει μετὰ δακρύων τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι Titulus initialis
Περὶ ὠμοπλατοσκοπίας καὶ οἰωνοσκοπίας Titulus initialis
Περὶ ὧν ἀναθεματίζονται οἱ Ἀρμένιοι, ὡς αἱρετικοί Titulus initialis cuiusdam partis
περὶ ὧν ἐφεξῆς ποιήσομαι τὸν λόγον. Τέλος σὺν Θεῷ τῆς παρούσης πυξίδος Desinit
Περὶ ὧν ἔχει ὁ βίος Titulus initialis
περὶ ὧν ἠρώτησας Incipit
περὶ ὧν ἠρώτησας Incipit
περὶ ὧν ἠρώτησας Incipit
περὶ ὧν ἠρώτησας Incipit
περὶ ὧν ἠρώτησας Incipit
ΠΕΡΙ ΩΝ ΗΡΩΤΗΣΑΣ ΤΙΜΙΕ ΠΑΤΕΡ Incipit
Περὶ ὧν ἠρωτήσατε, μαθεῖν βουλόμενοι, διὰ συντομίας ἐρῶ· ὅτι δίχα φόβου Θεοῦ καὶ ὑπομονῆς τελείας κατορθωθῆναί τι Incipit
Περὶ ὧν οἶσθα ἀποῤῥήτων, ἐπιφανέστατε Incipit
ΠΕΡΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΩ ΚΟΣΜΩ Ο ΕΝ ΤΩ ΑΝΑΣΤΡΩ ΣΦΑΙΡΑ ΟΦΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ Titulus initialis
περὶ ὠνομάτον τῶν ιβ´ λίθων Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΩΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΙΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΩΤΑΛΙΚΩΝ Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΩΤΙΔΩΝ. Η ΩΤΙΔΩΝ ΣΑΡΞ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΗΝΩΝ ... ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΠΕΡΙ ΩΩΝ ... ΣΥΝ ΕΡΙΩ ΕΠΙΤΕΘΕΝ ΜΙΓΕΝΤΟΣ ΡΟΔΙΝΟΥ Η ΟΙΝΟΜΕΛΙΤΟΣ Desinit
ΠΕΡΙ ΩΩΝ ... ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΑΣΤΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Desinit
περι]βόλων καὶ τοσαύτης δυσωδείας πληρῶν Incipit
περι]σπασμὸν τὸν πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς Incipit cuiusdam partis
περιάμματα ποιῶν ἡνίοχος Desinit
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Ο ΚΥΨΕΛΛΟΥ Incipit
ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ Desinit
Περιβόητος μέν ἐστιν ἅπασιν (uel Περιβόητος ἅπασιν) ἀνθρώποις καὶ σχεδὸν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ Incipit
ΠΕΡΙΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ Titulus initialis
περιγραφὴ τῆς καθ' ἡμᾶς Μονῆς τοῦ Ζωγράφου Titulus initialis
Περιείχετο γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις Incipit
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΕ Η ΨΥΧΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟΝ Desinit
Περιεχει η προς Ρωμαιους επιστολη, κατηχησιν εις Χριστον, και μαλιστα δια της των εκ φυσικων λογισμων αποδειξεως, διο και προτετακται, οια δη προς αρχην εχοντας εις ευσεβειαν. Textus
Περιέχει φύλλα 256, Θέσις Α, Ἀριθμὸς 13. Ἀλέξ(Ἀλέξανδρος) Λαυριώτης Textus
Περιζωσάμενοι τὴν ὀσφύν Incipit
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Titulus initialis
περιΐστησιν ἅ[πασαν Desinit
ΠΕΡΙΚΕΚΟΠΤΑΙ ΜΗΝ ΗΔΗ ΕΞΟΤΟΥ Incipit
Περικλῆς πολλῶν ὄντων τῶν χρημάτων Incipit
Περικοπαί τινες διερμηνευθῆσαι (!) ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς εἰς τὴν ἑλληνίδα παρὰ τοῦ σοφωτάτου καθηγητοῦ Μακαρίου Πάτμου ἐκ τῶν πολλῶν ἐξηγήσεων τοῦ Ἠλία τοῦ καὶ Δαβίδ, τοῦ ἀρίστου ἑρμηνέως τοῦ ὑψηλοῦ καὶ δυσνοήτου λόγου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἰς τὸν ἀπολογητικὸν τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς καὶ αὖθις ἐκεῖθεν ἐπανόδου οὗ ἡ ἀρχή, Ἥττημαι καὶ τὴν ἧττα ὁμολογῶ… ὑπετάγην τῷ Κυρίῳ Titulus initialis
περιλαβεῖν ἐνδίδωσι ταμεῖον Desinit
Περιοδες των οκτω ηχων· και των εωθινον του ολου χρονου. Titulus initialis
Περίοδος τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου Titulus initialis
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓ[ΜΑΤΕΙΑΣ Desinit
ΠΕΡΙΟΡΩΣΙΝ ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΥΣ ΠΕΡΙΙΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΡΩΣΥΝΗΣ ΕΡΗ Desinit
Περιπατῶν ποτε ὁ αββὰς Μακάριος Incipit
Περιπατῶν ποτε ὁ ἀββᾶς Μακάριος εἰς τὴν ἔρημον Incipit
ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΝΟΣΩΝ ΑΠΗΡΤΗΤΑΙ Desinit
ΠΕΡΙΠΛΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Titulus initialis
ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ Desinit
Περισσόν μοι δοκεῖ σημᾶναι τῇ σῇ θεοφιλίᾳ καθότι πᾶσι φανερόν Incipit
περισσότερος φιλοσόφου Titulus initialis
Περιστάσεις καὶ θλίψεις Incipit
περιστελεῖ ἡμᾶς· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάριτι... Desinit
περίσωζε χρονίως τούς σε φιλοῦντας Desinit
περισῴζεται πᾶσα βροτεῖα φύσις, αἰνοῦσα καὶ εὐλογοῦσα Πατέρα... Desinit
περιτέμνων. πρός ταῦτα οὖν γράφει καὶ εὐθέως ἐκ προοιμίου πρὸς ἐκεῖνο ἀποτείνεται ὅτι οὐκ ἀνθρώπων ἀλλ´αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἦν μαθητής. Desinit
περιτεμών. Πρὸς οὖν ταῦτα γράφει καὶ εὐθέως ἐκ προοιμίου πρὸς ἐκεῖνο ἀποτείνεται, ὅτι οὐκ ἀνθρώπων ἀλλ’ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἦν μαθητής. Desinit
Περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς Incipit
Περιτομὴ τοῦ περὶ διαφορᾶς πυρετῶν Titulus initialis
Περιτομὴν νόμιμον ὑποστάς, Λόγε Incipit
περιτομην, και ουτως παλιν εις τα ηθη ... επιστολην. Desinit
περιττὸν γὰρ ἂν εἴη τοῦτο καὶ μάταιον Desinit
περιττοσυλλάβως κλινόμενα, ταύτην ἔχουσι τὴν διαίρεσιν Desinit
Περιφανέστατε καὶ ἠγαπημένε ἡμῶν ἀδελφέ, γινώσκω σαφῶς Incipit
Περιφοράν· παραφοράν Incipit
ΠΕΡΙΦΡΑΤΤΩΝ ΤΕΙΧΙΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ Desinit
περιχαρείας δάκρυσι προσ[πέσων Desinit
περιώδευε καὶ εἶδεν ὃ ἠθέλησεν. Αὐτῷ… Desinit
Περσῶν οἱ κρατιστεύοντες ὡς ἐκ θείας συνθήκης Incipit
Πέρυσί μοι προςῆλθόν τινες αἰτοῦντες Incipit
Πέρυσί μοι προσῆλθόν τινες αἰτοῦντες μοναστηρίοις ποιῆσαι λυσιτελῆ τινά Incipit
πεσεῖν Desinit
πεσοῦσα... ἔλεγε· Ἥμαρτον, ἥμαρτον Desinit
Πεσσοὶ δὲ τῇ διαθέσει κατάλληλοι εἰσὶ τοιοῦτοι· στέατος χηνείου οὐγγίας ϛ' Incipit
πέσωμεν παρρησίαν καὶ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν χάριτι φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν... ἀμήν Desinit
ΠΕΤΑΝΝΥΩ ΠΕΤΑΣΩ ΠΕΠΑΚΑ Desinit
Πέτρα κρυβεὶς πρὶν ἐν Σινᾷ Μωσῆς βλέπει Incipit
Πέτρα παρεικάζεται ὁ Χριστὸς διὰ τὸ ἄθραυστον καὶ ἀκλόγητον Incipit
Πέτραν ζωῆς καὶ ζωηφόρον Χριστόν Incipit
Πέτρελος ἧν πατρίδος κῦδος σθένος Incipit
Πέτρον δὲ τὸν μέγαν τοῦ κυρίου ἀπόστολον, ἀντιστρόφως τῶι σταυρῶι προσπηγνύουσιν· Desinit abruptus
Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον Incipit
Πέτρον καὶ Παῦλον τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου Incipit
Πέτρον· ἀτὰρ πετρίνην δέχνυσο καὶ Νιόβην Desinit
Πετρος απο Βηθσαιδα ουτος γενομενος επισκοπος Incipit
Πετρος απο Βηθσαιδα ουτος γενομενος επισκοπος Incipit
Πέτρος ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ, οὗτος γενόμενος ἐπίσκοπος Incipit
Πέτρος ἀπόστολος Ῥώμη, Ἱσπανία, Ἰταλία καὶ μέχρι Ἰεριχώ Incipit
Πέτρος δε καὶ Ἰωάννης Incipit cuiusdam partis
Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς Incipit
Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς Incipit
Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς Incipit
Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνοὺς Incipit
Πέτρος ἑρμηνεύεται τεθεμελιωμένη πίστις Incipit
Πέτρος ἔχω Πέτρον. Ἤρετό τις τίνα; Οὐκ ἐπικεύσω Incipit
Πέτρος Ἰακώβῳ τῷ κυρίῳ... Εἰδώς σε, ἀδελφέ μου, εἰς τὸ κοινῇ πᾶσιν ἡμῖν συμφέρον σπεύδοντα προθύμως Incipit
Πέτρος καὶ Ἀνδέας ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸς Ἰωάννου (uel Ἰωνᾶ) καὶ μητρὸς Ἰωάννης Incipit
Πέτρος καὶ Ἀνδρέας Incipit
Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφοί Incipit
Πετρος και Ανδρεας αδελφοι Incipit
Πετρος και Ανδρεας αδελφοι Incipit
Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφοί Incipit
Πετρος και Ανδρεας αδελφοι εκ πνευματος Incipit cuiusdam partis
Πετρος και Ανδρεας αδελφοι εκ πνευματος Incipit cuiusdam partis
Πετρος και Ανδρεας αδελφοι, εκ πατρος Ιωαννου, μητρος δε Ιωνα, απο Βηθσαιδα της πολεως. Incipit
Πέτρος καὶ Ἰωάννης Incipit
Πέτρος καὶ Παῦλος ἐν Ῥώμῃ Incipit
Πέτρος Κάνδιδος ὁ μοναχ̀ος Ἄλδῳ τῳ̑ Μανουκίῳ ευ̑̓ πράττειν Titulus initialis
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Incipit
Πέτρος ὁ ἀπόστολος Incipit
Πέτρος ὁ ἀπόστολος Ἀντιοχέων θεμελιώσας Incipit
Πετρος ο αποστολος εν τη Ρωμη υπο Νερωνος σταυρωθεις εν αυτη τη Ρωμη θαπτεται προ γʹ καλανδω Ιουλιω. αʹ Incipit
Πέτρος ὁ θερμότατος Incipit
Πέτρος οὗτος ἐλέγετο καὶ Κηφᾶς καὶ Σίμων Incipit
Πέτρος· Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα Incipit
Πέτρου ἀπο(ἀποστόλου) ἐπιστ(ἐπιστολὴ) καθολική αʹ ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης Textus
Πετρου ἀποστόλου ἐπιστολὴ καθολική αʹ εγράφη απὸ Ρωμης στίχ (στίχοις) σλϛʹ Textus
Πέτρου ἀποστόλου ἐπιστολὴ καθολική αʹ ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
Πέτρου ἀποστόλου ἐπιστολὴ καθολικὴ αʹ· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης Textus
ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ ΑΣΚΗΤΙΚΗ Titulus initialis
Πετρου εξηγητου Titulus initialis
Πέτρου ἐξηγητοῦ Titulus initialis
Πέτρου ἐξηγητοῦ εἰς τὴν ἁγίαν κοίμησιν τῆς θεοτόκου, μηνὶ αὐγούστου ιεʹ Titulus initialis
Πέτρου ἐξηγητοῦ. Titulus initialis
Πέτρου ἐπισκόπου Μεδιολάνων πρὸς τὸν βασιλέα κύριον Ἀλέξιον τὸν Κομνηνὸν λόγος συνιστῶν τὸ ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρός, ὁμοίως καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ Titulus initialis
Πέτρου ἐπιστολὴ καθολικὴ βʹ Titulus initialis
Πέτρου ἐπιστολὴ καὶ αὕτη ἐπιγέγραπται ἐπειδὴ καὶ ταύτην πάλιν αὐτὸς ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. Ἔτι [sic] δὲ ἡ ἐπιστολὴ ὑπόμνησις τῶν πρώτων. Εἰδὼς γὰρ Incipit
Πέτρου Θεουπόλεως καὶ πάσης ἀνατολῆς πατριάρχου λόγος, καθ’ ὃν καιρὸν εἰσῆλθεν ὁ Ἰταλὸς Ἀργυρὸς ἐλέγξων τὰ ἡμέτερα. Titulus initialis
Πέτρου θεσπεσίοιο πάϊς καὶ μύστης Μᾶρκος τὴνδ᾽ ἱερὴν ζαθέην τε βίβλον θέτο κοινὸν ὄνειαρ· τῆς ἀρχὴ βάπτισμα θεοῦ, ἴδε [sic]θαυμάτων πλεῖστα καὶ τέλος εἰς πόλον ἄρσις Ἰησοῦ παμμεδέοντος Textus
Πετρου και Ιωαννου των αποστολων Incipit abruptus
Πέτρου μαθητὴς τῆς πέτρας Χριστοῦ πέλων διδάσκαλος πέφηνας ἄμφω καὶ μέγας εὐαγγελιστὴς δεύτερος τοῦ Κυρίου τῆς μυριόχλου πληθύος τῶν θαυμάτων ὅλην μὲν ὡς φῶς λαμπρύνων οἰκουμένην πᾶσαν δὲ τὴν Αἴγυπτον ἐκ πλάνης λύσας. διὸ προθύμως μαρτυρήσας καὶ τέλος εὔχριστον εὑρὼν, Mάρκε, καὶ παρρησίαν ἔχων κατ’ ἄμφω πρὸς τὸν ὄντως δεσπότην τὸν τὴν σοφήν σου δέλτον ἐν πιστῷ πόθῳ τεύξαντα τήνδε ταῖς λιταῖς σου φωτίσας Θεοῦ με δείξαις δέξιον παραστάτην. Textus
Πετρου μαθητης της Χριστου πετρας Incipit
Πέτρου μιμητὴς Μᾶρκος ὀφθεὶς τοῖς τρόποις, δίκαιον οὐκ ἔκρινε μὴ καὶ τοῖς λόγοις εἶναι μιμητὴν αὐτὸν ὡς καὶ τοῦ τρόπου˙ διὸ βραχὺν θεὶς τοῦ μακροῦ Λόγου λόγον μικρὰ μὲν εἶπε ῥήματʹ εὐλογιστίας, ἑνὸς δὲ μὴ δέοντα τῶν λοιπῶν ὅρου. Textus
Πέτρου μυηθείς Incipit
Πέτρου μυηθείς Incipit
Πετρου μυηθεις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις, Incipit
Πέτρου μυηθεὶς τοῖς ἀπορρήτοις λόγοις, τὴν τοῦ Θεοῦ κύησιν εἰς βροτῶν φύσιν, ἐν ᾗ τὸ διπλοῦν ὢν θεάνθρωπος φέρει, ταύτην καθεξῆς συντίθησι πανσόφως ὁ δευτερεύων Μᾶρκος ἐν θεογράφοις. Textus
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις. Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις. Incipit
Πέτρου τοῦ Ἀρκουδίου λόγος εἰς τὸν μέγαν Γρηγόριον τὸν θεόλογον Titulus initialis
πεύθε τό σε ζώοντα λόγοιό τε κήρυκα θείου Desinit
πεφηνὸς δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Πέφυκε τῶν ἀπαραιτήτων Incipit
πέφυκε τῶν ἀπαραίτητων Incipit
ΠΕΦωΤΙΣΜΕΝΟΝ ΔΕ ΤΟ ΑΝΩ ΦΑΛΑΚΡΩΜΑ Incipit
Πέψεις εἰσὶ γ'· πρώτη ἐν στομάχῳ Incipit
ΠΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΑΙΣΙΝ Incipit