Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Κλ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Κλ (Κλήμεντος) ἐκ τῆς ϛʹ τῶν ὑποτυπόσεων (ὑποτυπώσεων) Titulus initialis
Κλάδε βλαστοῦ πορφυρανθοῦς ἀποδεδενδρωμένε Incipit
Κλάδε πορφύρας, Κομνηνέ, μονάρχα, μονοκράτορ Incipit
κλαίων καὶ θρηνῶν καὶ τῆς ἀναγκαίας τροφῆς στερούμενος Desinit
κλαῦ[σον Desinit
Κλαύδιος Γαληνοὸς Σώλωνι ἀρχηιτρῷ χαίρειν· Ἐπιζηστήσαντός σου διατὶ περὶ εὐπορίστων Incipit
Κλαύδιος Γαληνὸς Σώλωνι ἀρχιατρῷ Incipit
Κλαυδίου βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ Incipit
κλαυθμυ]ρίζοντα Incipit cuiusdam partis
Κλεάνθης καὶ Ζήνων Incipit
Κλεάρχῳ Titulus initialis
ΚΛΕΙΔΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ Titulus initialis
Κλείει ὃν οὐκ αἰθήρ Incipit
ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΣ Incipit
Κλεινότερος πάντων γένεος Incipit
Κλεινῶν μαρτύρων ξυνωρίδα ἐκ πόθου Incipit
κλεις του δαδ (δαυιδ) η βασιλεια αυτου κεκληται κλης (κλεις) τε παλιν της ψαλμικης β (βιβλου) και πασης προφ̣ (προφ̣ητειας) το πνα (πνευμα) το αγιον· δι ου (vid.) οι θησαυροι της γνω (γνωσεως) ανοιγονται· και την μεν πρωτην (vid.) κατα το ανθρωπινον δεχεται την δε β΄ (δευτεραν) εχει κατα το αναρχον της θεοτητος: Textus
Κλεόβουλος Λίνδιος εἶπεν· Θεὸν σέβεσθαι Titulus initialis
Κλεόπαν, Ἀνδρόνικον, Σιλουανόν τε καὶ Ἄγαβον, Ἀνανίαν καὶ Φίλιππον, Πρόχορον Νικάνορα, Ῥοῦφον καὶ Σωσθένην, Λίνον τὲ καὶ Στάχυν, Στέφανον, Τίμωνα Ἑρμᾶν φλεγόντα, μάκαρτα καὶ Σωσίπατρον, Ἰάσωνα καὶ Γάϊον καὶ Τυχικὸν καὶ φιλήμονα, ἱεροῖς μελωδήμασιν, οἱ πιστοὶ μακαρίσωμεν. Νάρκισος καὶ Τρόφιμος, καίσαρ Ζηνᾶς καὶ Ἀρίσταρχος, Μάρκος, Σίλας, Ὀνήσιμος, Ἑρμῆς καὶ Ἀσύγκριτος, Ἀπωλὸς Κηφᾶς τε, Κλήμης καὶ Ἰούδας, Κούαρτος, Ἔραστος Λοῦκας, Ὀνησιφόρος, Κάρπος καὶ ἔωδος, Ματθίας καὶ Ἰάκωβος καὶ Οὐρβανός, Ἀριστόβουλος, Τυχικὸς καὶ Ἀρίσταρχος, Ἐπαφρᾶς τε τι μάσθωσαν. (?) Κρίσκης Φουρτουνάτος τε καὶ Παρμενᾶς καὶ Φιλόλογος, Ἰλαρίων καὶ Τέρτιος, Ἀρτεμᾶς Βαρνάβας τε, σαὺ (?) Θαδδαίω καίσαρ, Στέφανος καὶ Πούδης, ἐπαινετὸς καὶ ἀπελὴς, Ζηνᾶς, Ἀκύλας, Ἀχαϊκὸς Ὀλυμπᾶς· καὶ Λούκιος Ἀμπλιάς τε τῷ πατρόβᾳ συνυμνήσθωσαν, εὐτυχὴς εὐτυχέτατος, τοῦ Χριστοῦ σκέλη τίμια. Textus
Κλέπτει τοὺς πόνους τῶν ἐμπόρων ἡ συνεχὴς προσδοκία τῶν πόρων Incipit
Κλέπτει τοὺς πόνους τῶν ἐμπόρων ἡ συνεχὴς προσδοκία τῶν πόρων Incipit
Κλέπτει τοὺς πόνους τῶν ἐμπόρων ἡ συνεχὴς προσδοκία τῶν πόρων Incipit
ΚΛΕΠΤΗΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΟΣ ΑΠΑΤΗΝ ΤΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΥΣ Incipit
ΚΛΕΠΤΗΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΛΕΓΕΙ ΔΗΜΩΔΗΣ ΛΟΓΟΣ Incipit
Κλέψας ὁ πλοῦτος Incipit
Κληδονίῳ πρεσβυτέρῳ γράφει ταύτην πρώτην ἐπιστολήν Incipit
Κληδονίῳ πρεσβυτέρῳ γράφει ταύτην πρώτην ἐπιστολήν Incipit
Κληΐζω σε, Πάτερ παντοσθενὲς οὐλύμποιο Incipit
Κλημης εν εκτη των υποτυπωσεων παρατιθεται την ιστοριαν Incipit
Κλήμης ἐν ἕκτῃ τῶν ὑποτυπώσεων παρατίθεται τὴν ἱστορίαν Incipit
Κλήμης Ἰακώβῳ τῷ κυρίῳ... Γνώριμον ἔστω σοι, κύριέ μου, ὅτι Σίμων ὁ διὰ τὴν ἀληθῆ πίστιν Incipit
Κλήμης ὁ Στρωματεὺς ἐν αἷς συνέθετο διαφόροις ὅροις, ὁριζόμενος τί ἐστι Πνεῦμα καὶ κατὰ τί λέγεται καὶ ὁσχαλῶς, φησί· Πνεῦμα μέν ἐστι ληπτὴ καὶ ἄϋθλος καὶ ἀσχημάτιστος ἐκπορευτικὴ ὕπαρξις. Desinit
Κλήμης ὁ Στρωματεὺς ἐν αἷς συνέθετο διαφόροις ὅροις, ὁριζόμενος τί ἐστι Πνεῦμα καὶ κατὰ τί λέγεται καὶ ὁσχαλῶς, φησί· Πνεῦμα μέν ἐστι ληπτὴ καὶ ἄϋθλος καὶ ἀσχημάτιστος ἐκπορευτικὴ ὕπαρξις. Desinit
Κληρικοὶ δὲ λέγονται ἢ ὅτι ἐκ κλήρου Κυρίου εἰσίν Incipit
κληροι των αγιων αποστολων. Titulus initialis
κλῆρον δώσει ἡμῖν· ὅτι αὐτῷ… Desinit
κλῆρον καταλελοιπότων ἡμῖν Incipit
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν, ἧς γένοιτο... Desinit
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν, ἧς πάντες ἐν ἀπολαύσει γενοίμεθα... ἀμήν Desinit
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν... ἀπόλαυσιν· ἧς καὶ τύχοιμεν πάντες... Desinit
κληρονομίᾳ ἀκηράτων γερῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
κληρονομίᾳ ἀκηράτων γερῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
κληρονομίᾳ τῶν ἀκηράτων γερῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
κληρονομίᾳ τῶν ἀκηράτων γερῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
κληρονομιαν των ουρανων, πασιν ευαγγελιζεται. Desinit
κληρονομοι γενωμεθα, οτι φιλανθρωπος ει και δεδοξασμενος και σοι την δοξαν [... Desinit
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ Desinit
κληρονόμοι τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας γενώμεθα, ἀμήν Desinit
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
κληρονόμος γίνεται τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἧς γένοιτο… Desinit
Κληρονομοῦντες βασιλείαν αΐδιον καὶ οὐράνιον ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Κυρίῳ... Desinit
κλήρωμα τούτοις ἀμετάτρεπτον νέμοι. Desinit
Κλῆσιν ἐθνῶν προφητεύει Incipit
ΚΛΗΣΙΣ ΟΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Desinit
Κλίμα πρῶτον ἀναφωραὶ τοῦ διὰ Μερόης Incipit
Κλίμακα ἐνταῦθα νόει μοι τὴν Παρθένον Incipit
κλιματι τον ευσεβη της εις Χριστου πιστεως λογου κατηχησας, εφωτισεν· Desinit
Κλίνατέ μοι ἀκοάς (vel οὖς), ἀδελφοὶ ἀγαπητοί, διηγήσομαι ὑμῖν Incipit
κλίνεσθαι ταῖς Desinit
Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν Incipit
Κλινοπετὴς ἐδεξάμην σου τὴν ἐπιστολήν· καὶ νῦν ὀψὲ μικρὸν ἀνασφήλας τῆς νόσου Incipit cuiusdam partis
κλίσις πρώτη · ἀπὸ ὅλας τὰς ἀρετὰς πρωτεύουσα εἶναι Incipit
Κλίσις χρονικὴ ἐν τοῖς ὁριστικοῖς ἐνεργητικοῖς Incipit
ΚΛΟΚΙΟΝ ΕΧΩΝ ΤΖΙΠΑΣ ΚΑΙ ΡΑΓΑΔΑΣ Incipit
κλόνοι σπαραγμοὶ καὶ φορὰ μακρῶν χρόνων Incipit
Κλῦθι τριὰς μέγ’ ἄνασσα, κλῦτ’ ἄγγελοι οὐρανίωνες Incipit
Κλυτὴν ἡμέραν λαμπράν τε καὶ εὔσημον Incipit
Κλωπᾶς καὶ Ἰωσήφ, ἀδελφοί Incipit