Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Κε

Détails contenus par liste alphabétique Type
κε(κεφαλαιον) πγʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. κε(κεφαλαιον) πδʹ (γ) περι Κλεοπα. Desinit
κεʹ περι Ιωαννου και Ηρωδου Incipit abruptus
Κείμενον Ιδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραθᾳ εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ Ἑρμηνεία Ὁ μὲν οὖν Δαβὶδ ἱκέτευσεν οἰκοδομῆσαι ναὸν Incipit
Κεῖνται ἐν τῷ τι ἀντιβολαίῳ Incipit
Κεῖται δ’ οὐ γὰρ ἀλεύασθαί πως ἔδεεν οἶτον· καδδὺς δ’ ἐς γῆν, ἐς πόλον αἴφνης ἦλθε φαανθείς Desinit
Κεῖται φλεψὶ ἔρως τῷ τείρει Incipit
κεκα[θαρμένων Desinit
ΚΕΚΑΔΟΝΤΟ ΧΑΖΩ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΧΑΣΩ Incipit
ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΑΜΟΡΓΟΝ ΚΑΤΑΧΡΙΟΜΕΝΟΝ Desinit
κεκερασμενου ακρατου Incipit abruptus
ΚΕΚΛΑΘΙ ΚΑΙ ΚΕΧΡΑΘΙ Desinit
ΚΕΚΛΗΡΩΜΕΝΗΝ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ Desinit
Κέκλυτε μυρία φῦλα πολυσπορέων ἀνθρώπων Incipit
Κεκόλληται ἐκ τῶν Ἡλιοδώρου, παραγέγραπται δέ Incipit
ΚΕΚΟΜΙΚΕ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΟΣ ΑΝΝΗΣ Incipit
Κεκοπιακότες ἐστὲ ἤδη ἐκ τῆς παρελθούσης ἀγρυπνίας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σάβα Incipit
ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΥΦΟΣ Titulus initialis
Κέκρωπας κενούς Desinit
Κέκρωψ ὁ διφυὴς πρῶτος βασιλεὺς Ἀθηνῶν Incipit
ΚΕΚΤΗΜΕΘΑ Desinit
ΚΕΚΤΗΜΕΝΑΣ ΤΟ ΦΥΣΗΜΑ Desinit
Κέκτηται τόδε Κάρλος Incipit
Κεκωλυμένος Μιχαήλ Incipit
Κεκωλυμένος ὁ γάμος οὗτος ὁ τοῦ Μιχαὴλ καὶ τῆς Ἄννης Incipit
Κεκωλυμένος ὁ γάμος· πέμπτον γὰρ βαθμὸν σώζουσι Incipit
Κεκώλυται ὁ γάμος οὗτος τοῦ Μιχαήλ Incipit
ΚΕΚΩΛΥΤΑΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ Incipit
Κελεύει γὰρ τὸν ἔν τισιν ἠδικηκότα Incipit
κελεύει ὁ θεὸς διὰ τοῦ προφήτου μηδένα πρόσφατον θεὸν εἶναι νομίζειν Incipit
ΚΕΛΕΥΟΜΕΝ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΩ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΣΘΑΙ Desinit
Κελεύομεν ἐπεὶ ἡ τῶν μ΄ χρόνων Incipit
Κέλευσις δὲ ἐξῆλθεν ἀπὸ Αὐγούστου Incipit
ΚΕΛΕΥΣΟΝ ΟΥΝ ΤΑ ΔΟΚΟΥΝΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΔΕ ΕΙΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΕΚΑ Desinit
ΚΕΝΑΙΣ ΕΛΠΙΣΙ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Desinit
ΚΕΝΑΜΩΜΟΥ ΕΞΑΓΙΟΥ Desinit
ΚΕΝΟΔΟΞΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ Incipit
ΚΕΝΩΝΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ Incipit
Κένωσις διὰ φλεβοτομίας Incipit
ΚΕΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΙΣ ΔΙ'ΑΙΜΑ ΠΑΣΧΟΥΣΙ Incipit
κεραία γάρ ἐστιν ἡ ἐν μέσω τοῦ ιʹ ἐμβαλλομένη ἐγκαρσία γραμμή. Desinit
Κεράμεια τὸν πίθον Incipit
Κεράμεια τὸν πίθον Incipit
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΡΗΞΙΣ ΝΕΦΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Incipit
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙΝ (textus 6) Desinit
κέρδος οὐ μικρὸν τοῖς ἀγνοοῦσιν Detail(s)
ΚΕΡΚΙΝΟΣ ΠΟΤΕ ΤΩ ΑΙΓΙΑΛΩ Incipit
Κέρκυρα νῆσός τις ἐστιν ἡ νῦν καλουμένη Κορυφοί Incipit
κερματιται δε, οι νυν καταλλακται. Desinit
κερματιται δε· οι νυν καταλλακται. Desinit
ΚΕΣΤΡΟΝ ΤΟ ΣΑΡΞΥΦΑΓΟΝ Desinit
κεφ. οβʹ. Ὅπως ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα προσκαλοῦνται τὴν Χριστοῦ ἔνδοξον ἐπιφάνειαν, καὶ περὶ τῆς ἀρᾶς, ᾗ ὑποβάλλονται οἱ τὴν βίβλον παραχαράττοντες. Desinit
Κεφ(άλαιον) αʹ Titulus initialis
Κεφ(άλαιον) αʹ Titulus initialis
κεφάλ. τζ' κυροῦ Θεοδώρου τετράστιχα ἰαμβεῖα καὶ ἠρῶα κεφαλαιοδῶς ῥηθέντα ἐν τη παλλαιᾶ πάση γραφῆ Titulus initialis
Κεφαλαὶ ἑκατόν, Πῶς κτᾶταί τις τὴν ταπεινοφροσύνην Titulus initialis
κεφάλαια α' - κ' Titulus initialis
κεφαλαια αναστασιμα· κατα Ματθαιον Incipit
Κεφάλαια αὐτῆς τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια β' περὶ νηστείας καὶ κρίσεως τοῦ κυρίου. Λόγος περὶ καταστάσεως κοινοβίου καὶ περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἰδιοποίεσθαι μοναχὸν ἐν κοινοβίωι μεχρὶ καὶ ὀβόλου Titulus initialis
κεφάλαια γνωμικὰ καὶ νουθετικά Titulus initialis
Κέφαλαια δεικνῦντα σαφῶς ὅτι εἰ καὶ καθ´ ὑπόστασιν ἀδιαίρετος ἦν ὁ Θεὸς Λόγος ἐν τῇ οἰκείᾳ σαρκὶ καὶ ψυχῇ ἀλλ´ ὅμως Titulus initialis
κεφάλαια δι’ ὧν ἐλέγχονται οἱ τῆς ἀποστασίας ἔξαρχοι προσκόψαντες Incipit
κεφαλαια διακοσια τριακοντα δυο. Desinit
Κεφάλαια διάφορα Titulus initialis
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Titulus initialis
Κεφάλαια διάφορα ἐκ τῶν χρήσεων τῶν ἁγίων διατρανοῦντα ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ κατὰ τὴν δόξαν τῶν ἰταλῶν Titulus initialis
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΦΘΛΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΟΣ ΤΗΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΟΥΚ ΟΛΙΓΑ Titulus initialis
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Titulus initialis
Κεφάλαια ἐν ἐπιτομῇ ἐκτεθέντα ὑπὸ τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν πρὸς μοναχοὺς ἅμα καὶ κοσμικούς Titulus initialis
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Titulus initialis
Κεφάλαια ιβ´ Titulus initialis
κεφαλαια Ιουδα ἐπιστολης εισὶν γʹ Textus
Κεφάλαια Ἰωάννου δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια Ἰωάννου πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια Ἰωάννου τρίτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια καὶ γνωμολογίαι διάφοροι χρήσιμοι τῶν ἁγίων καὶ μεγάλων τῆς Χριστοῦ ποίμνης καὶ τῶν ἔξω σοφῶν καὶ ἔτι τῶν νεωτέρων τινῶν Titulus initialis
κεφάλαια κατ'ἐκλογὴν Titulus initialis
Κεφάλαια κατὰ Λατίνων, μὲ τὰ ὁποῖα λογιάζουσι νὰ ἀποδείξωσι πῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ· καὶ πρὸς ταῦτα λύσεις τῶν Γραϊκῶν μὲ τὰς ὁποίας ἀναιροῦσι τὰ ὅσα οἱ Λατῖνοι λέγουσιν Titulus initialis
Κεφάλαια μὲν τὰ ὅλα μʹ· τὰ δὲ τούτοις ἑπόμενα μηʹ· ἅτινα τὰς σημειώσεις ἔχουσι διακινναβάρεως. Additio
κεφάλαια μὲν τὰ ὅλα· μʹ, τὰ δὲ τοῦτοις ἑπόμενα· μεʹ. ἅτινα τὰς σημειώσεις ἔχουσιν τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Κεφάλαια μερικὰ Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μεθώνης περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι Titulus initialis
Κεφάλαια Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ περὶ τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ τῆς τούτων κινήσεως Titulus initialis
Κεφάλαια νς' περὶ μετανοίας καὶ φόβου Titulus initialis
κεφάλαια πάνυ ὠφέλιμα Titulus initialis
Κεφάλαια παρεκβληθέντα ἀπὸ τοῦ προχείρου νόμου τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Titulus initialis
Κεφάλαια περὶ θελημάτων, ἤγουν κατὰ τῶν λεγόντων ἓν θέλημα ἐπὶ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Κεφάλαια περὶ ὀρθοδοξίας … κατὰ Ἰωάννου φιλοσόφου τοῦ Ἰταλοῦ, ὅτε ἐκενοφώνει κατὰ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ. Titulus initialis
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
Κεφάλαια Πέτρου ἐπιστολῆς αʹ Titulus initialis
Κεφάλαια Πέτρου ἐπιστολῆς βʹ Titulus initialis
Κεφάλαια Πέτρου ἐπιστολῆς βʹ. Titulus initialis
Κεφάλαια Πέτρου ἐπιστολῆς πρώτης Titulus initialis
κεφαλαια σλβʹ Desinit
κεφαλαια στιχων τμβ΄ Stichometria et alia numerica
Κεφάλαια συλλογιστικὰ ἐκ κοινῶν περὶ Θεοῦ ἐννοιῶν καὶ ἀποδεικτικῆς καὶ διαιρετικῆς μεθόδου καὶ διαλεκτικῶν ἀφορμῶν καὶ φυσικῶν ἐπιχειρημάτων τεχνολογηθέντα κατὰ τῶν [...] λεγόντων καὶ δοξαζόντων [...] εἰς τὸ Πνέυμα τὸ ἅγιον [...] τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορευόμενον, μὴ μέντοι γε ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου, καθὼς ὁ κυριακὸς ἐκδιδάσκει λόγος καὶ ἡ [...] ἐκκλησία διαρρήδην ἀνακηρύττουσα καθομολογε Titulus initialis
Κεφάλαια συλλογιστικὰ κατὰ τῆς αἱρήσεως τῶν ἀκινδυνίστων περὶ διακρίσεως θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αύτῆς ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις. Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς, ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις. Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς προς Κορινθιους αʹ ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις. Titulus initialis
κεφαλαια της επανθεισης (οπτανθεισης)· εν Πατμω τω ευαγγελιστη Ιωαννη Αποκαλυψεως: Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς· ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑπὸδιαιρέσεις τὰς δια τοῦ ἀστερίσκου Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰούδα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰούδα καθολικῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου γʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ἀποκαλύψεως. Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Tίτον ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου ιβʹ. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Παύλου κβʹ. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς α΄ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς Παύλου θʹ. Titulus initialis cuiusdam partis
κεφάλαια τῆς πρὸς Κορινθίους δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Παύλου ιθʹ. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς Titulus finalis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς πρώτης. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis cuiusdam partis
Κεφάλαια τῶν κατὰ πλάτος ὁρῶν Titulus initialis
Κεφάλαια ὡραῖα περὶ προσευχῆς καὶ νηστείας φέρων ὑποδείγματα μεγάλων ἁγίων Titulus initialis
κεφάλαια ὠφέλιμα ἐκ πολλῶν βιβλίων Titulus initialis
Κεφάλαιον [εʹ] ἀποδεικτικὸν διὰ πραγμάτων ὅτι ἄλλο τὸ φυσικόν, ἄλλο τὸ σαρκικὸν καὶ ἕτερον πάλιν τὸ θεϊκὸν θέλημα. Titulus initialis
Κεφαλαιον α των αγιων παντων […]. Incipit
Κεφάλαιον α'. Προοίμιον ἐν ᾧ ὅτι ἀναγκαῖαι αἱ περὶ τῶν μικροτάτων μερῶν τῆς θεολογίας ἔρευναι Titulus initialis cuiusdam partis
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ ΕΝ Ω ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Incipit
κεφαλαιον αʹ: Αποκαλυψις Ιησου Χριστου. Incipit
Κεφάλαιον Αον. Ὅτι ὁ Μεσίας ἦλθεν, ὅς ἐστὶ Χριστὸς ὁ κύριος. Ἡ μὲν Σαμαρείτης, τόν σωτῆρα κύριον ἐρωτήσασα Incipit
Κεφάλαιον κατὰ τῶν λεγόντων ὡς οὐ δεῖ τοὺς ἱερεῖς χρίειν τῶ ἁγίω μύρω τοὺς βαπτιζομένους, ἀλλὰ μόνον τοὺς ἐπισκόπους Titulus initialis
Κεφάλαιον παντωφέλιμον περὶ τοῦ ἐλεήμονος Σωζομένου Titulus initialis
Κεφαλαιον του πασχα. Incipit
Κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι Titulus initialis
Κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος τοῦ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Titulus initialis
Κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐπορεύεται συνοψισθέντες παρὰ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης, ἐκ τῶν διὰ πλάτους ἐν διαφόροις λόγοις γεγραμμένων Titulus initialis
Κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, τοῦ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται συνοψισθέντες παρὰ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης, ἐκ τῶν διὰ πλάτους ἐν διαφόροις λόγοις γεγραμμένων Titulus initialis
Κεφαλαιώδες ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος τοῦ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται, συνοψισθέντες παρὰ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης ἐκ τῶν διὰ πλάτους ἐν διαφόροις λόγοις γεγραμμένων Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους, λέγοντας ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους, λέγοντας ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους, λέγοντας ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαιώδη ἐπιχειρήματα καὶ χρήσεις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Λατίνους, λέγοντας ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Κεφαλαίων ἔκθεσις καθολικῶν τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαρέσεις τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως, κεφάλαια μὲν ὅλα διὰ μέλανος θʹ, διὰ δὲ τοῦ κινναβάρεως ιϛʹ. Περὶ πλειόνων καὶ διαφόρων ἡ ἐπιστολὴ διόρθωσιν ἔχουσα τῶν Κορινθίων ἡμαρτηκότων. Titulus initialis
Κεφαλὴ Χριστοῦ γνῶσις οὐσιώδης Incipit
κεφαλὴ Χριστοῦ γνῶσις οὐσιώδης Incipit
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΗ Incipit
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟ ΜΕΝ ΚΥΤΟΣ Incipit
Κεφαλῆς τὸ μὲν πᾶν κύτος μέρος ἂν λέγοιτο τὸ ὅλου σώματος Incipit
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟ ΜΕΝ ΠΑΝ ΚΥΤΟΣ, ΜΕΡΟΣ ΑΝ ΛΕΓΟΙΤΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
Κεφαλῆς τρίχας Incipit
Κεφαλῆφι δ’ ὕπερθεν πῖλον Incipit
Κεχαριτωμένη χαῖρε Incipit
Κεχαριτωμένη χαῖρε Incipit
κεχηνέναι εὐφημίας (col. 54, lin. 8) Incipit
κεχρηματισμένος ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου... Desinit
κεχώρισται, δέδεται δὲ μᾶλλον ἐν αὐτῷ, καὶ ἐῤῥίζωται φυσικῶς; Desinit