Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Κο

Détails contenus par liste alphabétique Type
Κογκορδίου περὶ τρόπων Titulus initialis
Κοιλία πεινῶσα οὐκ οἶδεν αἰσχύνεσθαι Incipit
ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ Incipit
Κοίμησον, Ἁγνή, τὸ σφοδρόν μου τῶν πόνων τοῦ Ἰωάννου Incipit
ΚΟΙΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΠΛΗΓΑΣ Titulus initialis
ΚΟΙΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΓΑΣ Titulus initialis
ΚΟΙΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΠΛΗΓΑΣ Titulus initialis
Κοινὰ πάθη πάντων, ὁ βίος τροχός, ἄστατος ὄλβος Incipit
Κοινὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων τις σοφὸς ἔμμεναι εἶπε Incipit
Κοινή τις ἔννοια πᾶσιν ἔνεστιν ἀνθρώποις Incipit
κοινῇ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
κοινῇ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ΚΟΙΝΗ ΨΗΦΩ ΔΕΣΜΟΙΣ ΑΛΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΥΠΕΒΑΛΕΝ Desinit
ΚΟΙΝΗ ΨΗΦΩ ΔΕΣΜΟΙΣ ΑΛΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΥΠΕΒΑΛΕΝ Desinit
Κοινοὶ τόποι Titulus initialis
Κοινὸν ἄρχοντα εἶναι Incipit
κοινὸν μετ’ αὐτοῦ τοῦτον εἰσφέρειν θέλει Desinit
ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Incipit
Κοινωνικὸν μὲν ζῷον ὁ ἄνθρωπος Incipit
Κοινωνοῦμεν τῶν δρωμένων Desinit
κοινωνοῦντα καθ' ἡμέραν ὀρθῶς Desinit
κοινωσάσθαί τε καὶ ἀποσημῆναι Desinit
Κοίρανε παμμεδέων, ἁπαλόχροος ὅς μ’ ἀπὸ σαρκὸς Incipit cuiusdam partis
Κοίρανος ἐν φάτνῃ κατακλίνεται Incipit
Κοίρανος Ἑσπερίνης πανυπείροχος Incipit
Κοκκύμηλα καλοῦνται τὰ ἥμερα προῦμνα Incipit
κοκυμήλου Desinit
Κολά]σεως Incipit
ΚΟΛΑΚΕΥ]ΟΝΤΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΑΣ Incipit
ΚΟΛΑΣΕΙ ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Desinit
κολάσεως αἰωνίου μέτοχος Desinit
κολάσεως αἰωνίου μέτοχος Desinit
ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Desinit
Κολαφισμὸς ἤτοι ἐμπόδιον Incipit
Κόλλησις δὲ ὅταν τὰ σχήματα Incipit
κολλου (κολλουριον) η ακτημοσ (ακτημοσυνη) ει γαρ τα δω (δωρα) εκτυφλοι οφθαλμους βλεποντων· τουτους παντως ανοιξει το αδωροδοκη (αδωροδοκητον)· Desinit
Κολλυριον ὀφθαλμικὸν παρὰ Στεφάνου ἰατροῦ τοῦ μαγίστρου ἐνεργὲς καὶ ἄγαν ὠφέλιμον πρός τε τὰς τῶν ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ ἑλκώσεις τοῦ κερατοειδοῦς καὶ προπτώσεις τοῦ ῥαγοειδοῦς Titulus initialis
ΚΟΛΟΚΥΝΘΙΔΟΣ ΕΝΤΕΡΙΩΝΑΣ Incipit
Κολοσσαεῦσιν ἐνθέοις γραφὴ Παύλου Titulus initialis
Κολοφὼν τὸ ἀκρότατον καὶ τὸ κεφάλαιον Incipit
Κόλπον κόλπων Incipit
κόλπους δ' ἔνθα Incipit
ΚΟΛΩΚΥΝΘΙΔΟΣ ΕΝΤΕΡΙΩΝΗΣ ΟΥΓΓ Βʹ Incipit
κομαις ατινα ουδεις ηδυνατο Desinit abruptus
κομη[εῖσθε Desinit
Κομιδῇ· πάνυ σφοδρῶς Incipit
κομίζοντα τὸν φελόνην καὶ τὰ βιβλία · παρήνεσε δὲ αὐτὸν, Ἀλέξανδρον τὸν βαλκέα φυλάττεσθαι · ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάμενον αὐτῶ· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Κομμόδου μετὰ Μάρκον τὸν αὐτοῦ πατέρα τὸ Ῥωμαικὸν σκῆπτρον ἔχοντος Incipit
Κομνηνιάδης εὐσεβὴς αὐτοκράτωρ Desinit
Κομνηνοπανσέβαστον ἐκ Δουκῶν γένους Desinit
Κομνηνὸς Ἀλέξιος, Αὐσόνων ἄναξ Desinit
Κομπρομισάριος ἐστὶν αἰρετὸς δικαστής Incipit
Κόνις μέν εἰμι Incipit
Κονίστου ἔστη λοῦ φουμέντου, κὴ σὴ δέβη ἀφουμηκάρι λοῦ σπυριτάτου Incipit
Κονόνιον τοῦ ὅλου κύκλου τῶν ιη΄ ζωδίων Incipit
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΩΠΟΛΕΩΣ ΤΕΛΩΝ Desinit
Κονταρηνὲ περίφρον ἐς ἡμῶν Incipit
ΚΟΝΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΑΝΑΡΡΟΙΒΔΗΣΙΝ Incipit
Κόντιτου Πτολεμαίου, ὅπερ ἐχρήσατο Ἀπολλώνιος ἰατροσοφιστὴς εὐεργετικόν Incipit
Κοντοστεφάνου τὴν σπάθην Ἀλεξίου Incipit cuiusdam partis
Κόπασον τὸν σάλον, Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου Incipit
Κόπασον τὸν σάλον, Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου Incipit
Κόπασον τὸν σάλον, Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου Incipit
Κόπασον τὸν σάλον, Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου Incipit
Κόπασον τὸν σάλον, Ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου Incipit
Κόπασον, Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὸν σάλον Incipit
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ᾧ... Detail(s)
κόπος καὶ δαπάνη, αρχ(ἀρχιεπισκόπου), Αὐγουστίνου Θεταλίας ἔτος σωτήριον φκϛ´ Textus
κόπος καὶ δαπάνη, ἀρχιερέως, Αὐγουστίνου Θεταλίας φκϛ´ Textus
κόπος καὶ δαπάνι, αρχ(ἀρχιεπισκόπου), αὐγουστ(Αὐγουστίνου) Θεταλίας ἔτος, σρί(σωτήριον) φκϛ´ Textus
κόπος καὶ πόνος Desinit
κόπος, καὶ δαπάνι αρχ(ἀρχιεπισκόπου) αὐγουστ(Αὐγουστίνου) Θεταλίας ἔτος, φκϛ´ Textus
ΚΟΡΑΞ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΡΟΝ ΤΟ ΜΕΛΑΝ Incipit
ΚΟΡΔΟΚΟΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΠΟΙΗΜΑ Titulus initialis
Κόρη λέγεται ἡ νέα, κόρη ἡ παρθένος, κόρη ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ Incipit
κόρη τις Incipit
κόρη τις εἰρήνη Incipit
κόρη τις εἰρήνη Incipit
κόρη τις εἰρήνη Incipit
κόρη τις εἰρήνη Incipit
κόρη τις Εἰρήνη Incipit
κόρη τις Εἰρήνη Incipit
κόρη τις Εἰρήνη Incipit
ΚΟΡΗ ΤΙΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΒΕΝ ΕΥΧΗΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ Incipit
ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΝ ΚΟΚΚΟΥΣ ΙΑ' Incipit
ΚΟΡΙΝΘΙΟΙΣ ΕΠΙΣΤΕΛΛΩΝ Incipit
Κορνούτου ἐπιδρομὴ τῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδομένων Titulus initialis
Κόρος σίτου μόδια λ' Incipit
Κόρος σίτου μοδίων λ΄· ὃ κέκληται χώρ Incipit
Κορταλῖνος ὁ εὐτελής· κολωνός Incipit
κορυ[φαῖος Desinit
Κορυφὴ μέν ἐστι πᾶς τις πολλαπλασιασμὸς ἀπό τινος ἀριθμοῦ εἰς ἑαυτὸν πολλαπλασιαζομένου Incipit
Κορυφουμένην βλέπων τὴν ἀπατηλὴν κακοπιστίαν Incipit
ΚΟΡΩΝΙΣ ΕΙΜΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΘΕΙΩΝ Incipit
Κορωνις ειμι, δογματων θειων διδασκαλος Incipit
κόσ[μος Incipit
κοσμ…τητος (κοσμιοτητος), σεμνυνομενος. Desinit
Κοσμᾶ Βεστήτορος λόγος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ τιμίου καὶ ἁγίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου Titulus initialis
Κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστου Titulus initialis
Κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστου ἐξήγησις εἰς τοὺς ψαλμοὺς ἱστορικῶς τε καὶ ἀναγωγικῶς, οὐ μὲν κατὰ συνέχειαν ἐπὶ πάντων τῶν τῆς βίβλου χωρίων, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν χαλεπωτέρων ἐξερανισθεῖσα ἐκ τῶν τῆς ἐκκλησίας ἐνδόξων, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα ἐν τόποις ἐπιτηδείοις ἐπιγράφει. Καὶ πρῶτον προθεωρία τίς καὶ ἐξέτασις τοῦ αὐτοῦ περὶ συστάσεως ψαλμῶν, καὶ ἄλλων τινῶν τῶν εἰς αὐτοὺς ἀναγκαίων θεωρημάτων. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου προιμοιον εις το κατα Μαρκον ευαγγελιον. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου προοιμιον εις το κατα Μαρκον ευαγγελιον. Titulus initialis
Κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστου, προοίμιον εἰς τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου· υποθεσις του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου· υποθεσις του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
Κοσμα Ινδικοπλευστου· υποθεσις του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
Κοσμα Ινδιπλευστου (Ινδικοπλευστου). Titulus initialis
Κοσμας Ινδικιπλευστου. Titulus initialis
Κόσμε φίλε καὶ οὐ κατὰ πάντα φίλε Incipit
κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν. ἐν ὀλβίῳ ὄλβια πάντα. Desinit
κοσμήτωρ δὲ πάντως τῆς νύμφης ὁ Χριστὸς ὁ ὢν καὶ πρόων καὶ ἐσόμενος, εὐλογητὸς νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
κοσμικον ιερεα, ουκ εξεστιν αποτασσειν μοναχον η ενδυειν το σχημα Incipit
Κοσμικὸς ἀπῆλθε πρὸς μοναχὸν ὀνόματι Γεράσιμον Incipit
ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ Titulus initialis
ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Incipit
ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΩΡΕΥΟΜΕΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Incipit
Κόσμος δέ μοι μέγιστος Incipit
Κόσμος ἐκ τεσσάρων στοιχείων συνέστηκεν Incipit
Κόσμος ἐστὶ σύστημα τῶν ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς Incipit
Κόσμος οὗτος συνέστηκεν ἐκ τεσσάρων στοιχείων Incipit
κοσμος παρηγορημα του διψους λαβη. Desinit
κοσμος παρηγορηματα του διψους λαβη. Desinit
Κόσμος πόλει μέν Incipit
κόσμου δὲ ϛσκ' · ἠξιώθη τῆς ἐπισκοπῆς · Γερμανὸς ὁ πατριάρχης Desinit
Κόσμου ὁ σιτομέτρης πιστοί Incipit
ΚΟΣΤΟΥ ΕΞΑΓΙΑ ΕΠΤΑ Incipit
ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΟΣ ΣΤ. Α', ΜΕΛΙΤΟΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
Κούαρτος δὲ... κατέθετο ταῦτα ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ εἰς δόξαν... Desinit
Κούρη, Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια Incipit
Κούρης ἀργυφέης καλλιστεφάνου τε Ῥοδάνθης Incipit
κοῦροι δ' ἐπελήκεον ἄλλοι Desinit
Κουστωδία καλεῖται Incipit
ΚΟΥΦΕΤΟΥ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟΝ ΙΩ. ΣΤΑΦΙΔΑΚΗ· ΕΠΙΘΥΜΟΝ ΕΞΑΓΙΑ Δ', ΜΥΡΟΒΑΛΑΝΑ Incipit
ΚΟΥΦΟΤΑΤΟΝ ΕΛΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΤΑΤΟΝ Desinit