Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Γε

Détails contenus par liste alphabétique Type
γε]νομένων ἀνθώπων Incipit
ΓΕΓΗΘΑ ΧΑΙΡΩ ΑΓΑΛΛΙΩ Incipit
γέγονάς, φησι Incipit
Γεγόνασι μὲν καὶ πρὸ τούτου προφῆται Incipit
γεγόνασι τῶν ἡμετέρων Desinit
γέγονε μὲν τῷ ἱεροτάτῷ μητροπολίτῃ Μυτιλήνης Incipit
Γέγονε τις ἀνὴρ Incipit
Γέγονε τις ἀνὴρ ἐν τῇ Ἀνατολῇ ὀνόματι Ἐφραὶμ Σύρος τῷ γένει ὑπάρχων Incipit
Γέγονέ τις ἀνὴρ ἐν τῇ Βιθυνίᾳ ὀνόματι Εὐγένιος. Οὗτος ἔσχε γυναῖκα Incipit
Γέγονέ τις ἐν Βηθανίᾳ ὀνόματι Εὐγένιος ἔχων γυναῖκα Incipit
Γέγονε τοίνυν τις ἀναχωρητὴς ἐν κωμοπόλει Πορφυρίωνι Incipit
Γέγονεν ἀνήρ τις τῶν εὐσεβῶν ὧν ἔγνωμεν πλησίον Άλεξανδρείας Incipit
Γέγονεν γὰρ ἀπὸ Φρυγίας γεννητὸς Incipit
ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΝ ΕΦΕΣΩΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΕΙΑΝ Incipit
Γέγονεν κατὰ τὴν Θηβαίδα ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ὁ πρεσβύτερος τῆς Σκήτεως ἔχων μεθ' αὐτοῦ ἕνα τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ κατῆλθον πλέοντες τὸν ποταμὸν Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου τω πεντακισχιλιοστω πεντακοσιοστω Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου, τω πεντακισχιλιοστω πεντακοσιοστω πρωτω ετει Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου· Incipit
ΓΕΓΟΝΕΝ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ Desinit
γεγονεναι εν Χριστω. Desinit
ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΚΑΤΑΦΑΝΕΣ Desinit
γέγραπται γάρ Incipit
Γέγραπται γὰρ κατὰ τὴν πάλαι ἱστορίαν τῶν σοφῶν Incipit
ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΕΧΩΝ ΠΛΟΥΤΟΝ Incipit
Γέγραπται ἐν εὐαγγελίοις, ὅταν ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπηωρήθη ἐν τῷ σταυρῷ Incipit
γεγραπται εν τοις προφηταις. Desinit
γέγραφεν, ἵνα πηποτ' αὐτῷ θεατὴς ἐπιλίπῃ Desinit
γεγυμνωται ο αδης παντων. Desinit
ΓΕΙΩΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΓΗΣ ΕΠΛΑΣΕΝ Incipit
ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΙΣ ΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΑΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΙΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΓΕΝ]ΝΗΜΑ ΟΥΔΕΝ Incipit
ΓΕΝΕΑΛΟ]ΓΙΑΝ ΟΣΟΙ Incipit
ΓΕΝΕΑΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΠΟ ΔΑΥΙΔ Incipit
Γενεαλογεῖται ἡ ἁγία θεοτόκος ἀπὸ τοῦ Δαυὶδ ἐκ τοῦ Νάθαν Incipit
γενεαλογια της αγιας Αννης Titulus initialis
Γενεαλογια της Θεοτοκου και του εξ αυτης τεχθεντος Χριστου του θεου ημων. Titulus initialis
Γενεαλογία τοῦ κυρίου Titulus initialis
Γενεαλογία τοῦ κυρίου. Titulus initialis
γενεαλογια του κυριου. Titulus initialis
γενεαλογια του κυριου· Titulus initialis
Γενέσεως. Καὶ εἶπεν ὁ θεὸς... Incipit
γενέσθαι Incipit cuiusdam partis
ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
γενέσθαι καὶ μορφοῦσθαι κελεύσαντος ... αἰῶνας τῶν αἰώνων · ἀμήν Desinit
γενεσθαι της του λεγομενου κατα Μαρκον ευαγγελιον γραφης. Desinit
ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥΤΟ Incipit
γενεσθαι τῶν ἐν Φιλίπποις ἀδελφῶν καὶ τα καταυτὸν πάντα γνωρίσαι αὐτοῖς βουληθεὶς γράφει ἁγίοις παρακλητικὴν ἐπιστολὴν ἣν καὶ ἀποστέλλει δια Τιμοθεου καὶ Ἐπαφροδίτου. Desinit
γενέσθω· οὕτως Desinit
Γενεσις: εξοδος: λευιτικον: Incipit
Γενεσις. Titulus initialis
ΓΕΝΕΤΑΙ Η ΣΠΟΥΔΗ Desinit
γένεται οὕτω τι μέγα Desinit
γενετηρα Θεον αυτογενεθλον. Desinit
γενετηρα, θεου θεον αυτογενεθλον. Desinit abruptus
ΓΕΝΗ ΣΦΥΓΜΩΝ ΕΙΣΙΝ Ε' Incipit
ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΑ ΕΙΣΙ Desinit
ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΣΟΙ ΩΣ ΘΕΛΗΣ Desinit
γενηθήτω ὑμῖν καὶ ἀπολαῦσαι καταξιωθῶμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· χάριτι.. Desinit
ΓΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΓΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ Incipit
γένηται λύπηρον Desinit
γένηται πᾶσιν Desinit
Γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
Γενικῶς ὁριζομένη ἡ πολιτικὴ εἶναι ἐκεῖνο τὸ πνεύμα Incipit
ΓΕΝΝΑ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑΣ Desinit
Γενναδιος ευτελης και αχρειος μοναχος προτρεψας εις το γραφηναι την ε... οικεια χειρι εποιησα τον σταυρον μου συν τω ονοματι. Additio
Γενναδιος ευτελης και αχρειος μοναχος· ο εν τοις ησυχαστηριοις του μεγαλου θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου τοις λεγομενοις του Ραβδα, αποκαρεις μεγαλοσχημος προσαγω σοι ως ιερον αναθημα κατα την σημερον ιηʹ του οκτωβριου μηνος της ηδη τρεχουσης ηʹ ινδικτιωνος. του ͵ϛχληʹ ετους· Incipit
Γεννάδιος Ἰωάννῃ, ἰανουαρίου ιθʹ, ἐν τῇ μονῇ τοῦ Προδρόμου ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μενοικέως Titulus initialis
Γεννάδιος ὁ γενναῖος τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχος, Γεννάδιος ὁ κλεινός Incipit
Γεννάδιος ὁ Σχολάριος, καὶ τὰ λοιπά, Θεοῦ χάριτι, τῷ τιμιωτάτῳ καὶ πάντα ἀρίστῳ κυρίῳ Ἰωσὴφ τῷ ἐξάρχῳ χαίρειν. Ἐπαινοῦμέν σου τὴν περὶ τὰ βελτίω σπουδὴν ἀεί, ἣν αὐτός τε οὐδενὸς τῶν ἐνόντων ὀλιγωρῶν καὶ ἄλλοις συμβουλεύων, Incipit
Γεννάδιός σοι ταυτὶ δακρύων ᾄδω, ἀλιτρός, οἰκτρός, εὐτελὴς Θεοῦ λάτρις: Desinit
Γενναδίου ἐλαχίστου· καὶ τοῦτο ἐν τῷ ὄρει γραφὲν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Προδρόμου Titulus initialis
Γενναδίου θρῆνος· Ἰουνίου κῃ, ἰνδικτίονος ὀγδόης· ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μενοικέως ἐν τῇ μονῇ τοῦ τιμίου Προδρόμου Titulus initialis
Γενναδίου τοῦ πατριάρχου ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς πόλεως καὶ τῇ παραιτήσει τῆς ἀρχιερωσύνης. Ἐγράφη ἐν τῇ μονῇ τῆς Παμμακαρίστου ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Γεννάδιος τοῖς ἁπανταχοῦ ἀγαπητοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κατὰ λόγον καὶ νόμον ζῆν Titulus initialis
Γενναδίου, ἐν τῇ μονῇ τοῦ Χαρσιανείτου. Δεκεμβρίου κεῃ ἰνδικτιῶνος αης. <Λόγος ἐπιστολιμαῖος τῷ δεσπότῃ Δημητρίῳ, ἐν Πελοποννήσῳ.> Titulus initialis
γεννᾶσθαι λέγει Desinit
γενναται βʹ ωρα της ημερας κθʹ Desinit
Γεννηθεντα εν Βηθλεεμ· περιτμηθεντα εν τω σπηλαιω Incipit
γεννηματα εχιδνων πως δυνασθαι αγα[θα] Desinit abruptus
γέννησιν διηγεῖται λέγων, Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. Desinit
γέννησιν διῆγεῖται λέγων, ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ λόγος. Desinit
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΙΣ Desinit
γεννῶνται σπα[σμώδεες Desinit
ΓΕΝΟΙΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΓΕΝΟΙΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΔΟΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ω ΠΡΕΠΕΙ... Desinit
Γένοιτο οὖν εὐχαῖς ταῖς ὑμετέραις παρρησίας ἡμᾶς μετασχεῖν ἅπαντας ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ καὶ μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα... Desinit
ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΥΣ ΕΥΡΕΘΗΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ Κ.Τ.Λ. Desinit
Γένοιτο τοίνυν καὶ ἡμᾶς χαρῆναι σὺν σοί, ὅταν ἔλθῃ Χριστὸς ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. ᾯ ἡ δόξα... Desinit
ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ Incipit
ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΞΕΝΑ ΤΟ ΣΙΩΠΑΝ ΗΜΙΝ ΕΠΙΤΑΩΞΕΙ Desinit
γενόμενοι. εὔλογον οὖν ἦν δευτέρας ἀξιωθῆναι αὐτοὺς, ἵνα πλεῖον ἐπιδῶ(…)σι πρὸς ἀρετήν Desinit
ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΕΝ ΤΗΙ ΚΡΗΤΗΙ Incipit
γένονται ὀβολοὶ κ´ Desinit
γένονται ὀβολοὶ κ´· ὑφή · χοῖνιξ Desinit
ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΕΤΟΡΗΣΕΝ Desinit
Γένος δὲ τοῦ ἱσμαὴλ κτίσει ἄνω καὶ κάτω πλησίον τῆς ἑπταλόφου, καὶ οὐαί σοι, ἑπτάλοφε, ὅτι αὐτὸς μηνύει σου τὸν ἀφανισμὸν Incipit
ΓΕΝΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΤΙΣΕΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ Incipit
Γένος Ὀππιανοῦ ποιητοῦ Titulus initialis
Γένος Ὀππιανοῦ ποιητοῦ Titulus initialis
ΓΕΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΙΣ Desinit
γένος, ἀπὸ τοῦ τεκόντος. Ἰσραὴλ, Ἰσραηλῖται Incipit
ΓΕΝΟΥΣ ΘΕΙΑΝ ΦΥΣΙΝ ΤΗ ΣΥΓΧΥΣΕΙ ΤΕΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΣΑΝ Incipit
γένωνται τῶν ἑαυτῶν Desinit
ΓΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Γέροντι γενομένῳ ποτὲ Incipit
Γέροντι γενομὲνῳ ποτὲ Incipit
Γέροντι γενομένῳ ποτὲ τῷ Ἀβραάμ Incipit
Γέροντί ποτε γενομένῳ τῷ Ἀβραάμ Incipit
γερόντων διαλέξεις πρὸς ἀλλήλους · περὶ λογισμῶν Titulus initialis
ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ Incipit
ΓΕΡΩΝ ΤΙΜΙΟΣ ΓΕΡΑΣ Η ΤΙΜΗ Desinit
Γέρων τις ἅγιος διηγήσατο ἡμῖν ὅτι ἦν ἀδελφὸς Εὐφρόσυνος Incipit
ΓΕΡΩΝ ΤΙΣ ΕΚΑΘΕΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ Incipit
ΓΕΡΩΝ ΤΙΣ ΕΚΑΘΤΟΝΤΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Incipit
γέρων τις ἦτον ἀπὸ τὴν Θηβαΐδα Incipit
ΓΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΓΕΥΣΑΜΕΝ ΕΝ Α Desinit
γεωδεστέρων εἰωθότων καίεσθαι καὶ φρύγεσθαι Desinit
Γεωμετρία ἐστὶν ἐπιστήμη περὶ τὴν γνῶσιν τῶν μεγεθῶν, ἤγουν στερεῶν ἐπιφανειῶν Incipit
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Desinit
Γεώργιος ὁ Ἀμιρούττης Βησσαρίωνι Titulus initialis
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΙΟΣ Incipit
Γεώργιος τῷ ἀνονύμῳ. Ἀνέγνων σου τὴν φθόνου πλήθουσαν ἐπιστολὴν Incipit
Γεώργιος τῷ μὲν γένει Κύπριος ὑπῆρχεν, γονέων δὲ εὐσεβῶν Incipit
Γεωργίου γραμματικοῦ τοῦ Χοιροβοσκοῦ, περὶ τῶν ποιητικῶν τρόπων Titulus initialis
Γεωργίου ἰατροῦ τοῦ Χρυσοκόκκου ἐξήγησις εἰς τὴν σύνταξιν τῶν Περσῶν, ἐκτεθεῖσα πρὸς τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν Ἰωάννην τὸν Χαρσιανίτην Titulus initialis
Γεωργίου ἱερέως Ἀλεξανδρίνου Ἰωάννῃ μοναχῷ Titulus initialis
Γεωργίου Πιατίδου στίχοι εἰς τὸν μάταιον βίον πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Titulus initialis
Γεωργίου τοῦ Παχυμέρους τίς ὁ σκοπὸς τοῦ παρόντος βιβλίου Incipit
Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου ἐκ προτροπῆς τῆς ἱερᾶς συνάξεως τῶν τοῦ πατρίου καὶ ἀληθοῦς δόγματος ἀντιποιουμένων <πρὸς Δημήτριον τὸν Παλαιολόγον> Titulus initialis
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Titulus initialis
γεωργίου τοῦ Φραγκοπούλου συναγωγὴ ἐτυμολογιῶν σποράδην εἰρημένων ἀρχαίοις τισὶ καΙ ἐν ὑπομνήμασι καὶ τεχνικοῖς βιβλίοις Titulus initialis