Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Οπ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ὀπάζειν· παρέχειν · κύδεο ἱμείρουσα Incipit
ὅπερ αὐτὸν ὀνομαστόν τε καὶ μέγαν Θεῷ καὶ ἀνθρώποις ἐποίησεν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ὅπερ δὴ καὶ σὺν τῷ λόγῳ γέγονε, πάντων θεωρούντων Desinit
ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ Desinit
ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΠΟΙΗΣΑΙ Desinit
Ὅπερ ἐπιστέλλων ποιεῖ Incipit
ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπ’ ἀρχῆς ἄχρι τέλους / τέλος Desinit
Ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν Incipit
Ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν Incipit
Ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν Incipit
Ὅπέρ ἐστιν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν Incipit
Ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν τοῦτο τῶν γραφῶν Incipit
Ὅπερ ἐστὶν ὁ ἥλιος τοῖς σώμασιν τοῦτο τῶν γραφῶν αἱ λαμπηδόνες τῇ ψυχῇ Incipit
Ὅπερ ἐστὶν ὄψει τεινούσῃ πρὸς ἡλιακὴν ἀκτῖνα Incipit
ὅπερ ἐστὶν σημεῖον ἀταξίας, ἀλλ'ο[ Desinit
ΟΠΕΡ ΗΔΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Incipit
ΟΠΕΡ ΗΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΝ ΠΕΠΟΙΗΚΑΜΕΝ Desinit
Ὅπερ ἡμῖν ὁ Κύριος Incipit
ΟΠΕΡ ΘΕΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕΘΑ Desinit
ὅπερ ἰδιόχεχιρον σώζεται μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ Desinit
οπερ ικανον εστιν παραμυθησασθαι τους αγωνιζομενους. Desinit
Ὅπερ ἱστορεῖ Ἰώσηπος Incipit
ὅπερ καὶ ἔστι πανάληθες καὶ δικαίως λέγεται Desinit
Ὅπερ οἱ αἱρετικοὶ μὴ διακρίναντες, ἀλλὰ κοιναῖς ταῖς ἐννοίαις Incipit
Ὅπερ οἷμαι γνοὺς καὶ παθῶν Incipit
ὅπερ οὐ μικρὸν ἐν ἀγαθοῖς ἄν τις λογίσαιτο οὐδὲ τῆς τοῦ θεοῦ προμηθείας ἀνάξιον Desinit
ΟΠΕΡ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΥΠΟΤΕΜΝΕΤΑΙ Incipit
Ὅπερ ποιοῦσι πρὸς τοὺς κρατοῦντας οἱ τοῖς ἡμερινοῖς ὑποκείμενοι φόροις, εἰ πλειόνων ἡμερῶν ἐλλειφθείη τὸ χρέος Incipit
Ὅπερ πρῴην εἶπον πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
Ὅπερ πρώην εἶπον πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
ὅπερ σημεῖον εἶναι παρὰ πάσης ἐπιστολῆς δεδήλωκεν. Desinit
ὅπερ σημεῖον εἶναι πάσης ἐπιστολῆς δεδήλωκεν. Desinit
ὅπερ σημεῖον εἶναι πάσης ἐπιστολῆς δεδήλωκεν. Desinit
ὅπερ τὸ σὸν δύναται ἧπαρ ἐκτελεῖν ; δίδωμι φησί· καὶ στενάξας ἡσύχασεν Desinit
ὅπερ τὸ σὸν δύναται ἧπαρ ἐκτελεῖν; δίδωμι φησί· καὶ στενάξας ἡσύχασεν Desinit
Ὅπερ τοῖς ἀποστόλοις ἦν ὁ Θωμᾶς Incipit
Ὅπερ χθὲς ἐδεδοίκειν ἐξέβη Incipit
ὅπερ χρὴ πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀντιτάττεσθαι· καὶ οἵοις ἐπιτηδεύμασι ταύτην ἀποκρούεσθαι Titulus initialis
ὅπερ χρὴ πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀντιτάττεσθαι· καὶ οἵοις ἐπιτηδεύμασι ταύτην ἀποκρούεσθαι Titulus initialis
ὁπηνίκα δέξηται τὴν θερμασίαν τότε Incipit
ὁπήνικα περὶ τῶν τοιούτων Incipit
ΟΠΗΝΙΚΑ ΤΟ ΑΙΜΑ Incipit
ΟΠΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΓΡΥΠΝΗΣΕΙ Incipit
ΟΠΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΜΗ ΑΘΡΩΠΟΝ ΝΑ ΜΗ ΘΥΜΩΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΣΟΝ ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Titulus initialis
Ὁπίου ὁ λάσαρ καλοῦσι οὐγγίας γ' Incipit
Ὀπίου οὐγγίας γ' Incipit
ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΟΥ Desinit
Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου Incipit
ὁπλίζονται Desinit
Ὅπλοις κραταιοῖς ἑλκύσας ζυγῷ Incipit
Ὅπλον ἤγουν τὴν νηστείαν καὶ τὴν προσευχὴν τεῖχος Incipit
οποιον αληθη λογον ελεξεν ο καλος παις Incipit
ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ Titulus initialis
Ὁποῖον δεῖ ἔχειν ἡμᾶς τὸ φρόνημα Incipit
ὁποῖος ἔσται τοῦτο τὸ βρέφος λέγε. Desinit
Ὅποιος ἔχει ναὸς τελειότητα Incipit
Ὅποιος λάβοι θεληματικῶς θάνατον Incipit
Ὁποίους μὲν καρποὺς ἡ ἄκαρπος ἔρημος Incipit
ὁπόση δύναμις δύναμις ἐκκαθαίρειν Desinit
Ὁπόταν ἀπὸ χειμῶνος κρυεροῦ Incipit
Ὁπόταν γὰρ ἀπέκτεινε τὸν Γολιάθ Incipit
Ὁπόταν εἶναι τὸ πρόσωπον κόκκινον Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΒΟΥΛ' ΑΠΕΛΘΕΙΝ Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΕΚ ΧΕΙΜΩΝΟΣ Incipit
Ὁπόταν ἐκ χειμῶνος κρυεροῦ θερμὸν ἔαρ ἐκλάμπῃ Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΘΕΛΕΝ ΕΥΡΙΣΧΕΣΘΑΙ Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΗΘΕΛΕ ΔΩΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΛΕΩΝ Ο ΙΣΑΥΡΟΣ Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΩΘΕΝ ΤΟΥ ΙΩΝΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Incipit
ὁπόταν κανένας ἀπὸ τῶν κοσμικῶν ἱερέων τελευτήσει, εὐθὺς ἔρχονται τρεῖς ἱερεῖς Incipit
Ὁπόταν ὁ ἥλιος τῆς ἑαυτοῦ ὁρμῆς τὴν κίνησιν ἐκτελέσῃ Incipit
Ὁπόταν τινὲς τῶν φιλομαθῶν ἀνδρῶν τι καινὸν καὶ παράδοξον ὁμοῦ τε καὶ ψυχωφελὲς ἀκούσωσιν διήγημα Incipit
ΟΠΟΤΑΝ ΤΟ ΕΑΡ Incipit
Ὁπόταν τὸ ἔαρ Incipit
Ὁπόταν τὸ ἔαρ ἐπέλθῃ Incipit
Ὁπόταν τὸ ἔαρ ἐπέλθῃ Incipit
Ὁπόταν τὸ σκυθρωπὸν τοῦ χειμῶνος Incipit
Ὁπόταν τὸ σκυθρωπὸν τοῦ χειμῶνος Incipit
Ὁπόταν τὸ σκυθρωπὸν τοῦ χειμῶνος ὁ τοῦ ἐάρος καιρὸς διαδέξηται Incipit
Ὁπότε ὁ ἱερεὺς ἐτοιμάζει ἑαυτὸν Incipit
Ὁπότε σὺ αὐθέντα μου, κάλλιστε Incipit
ὅπου ἀδελφοὶ τοσοῦτοι· ὅπου πατέρες τοσοῦτοι· ὅπου Desinit
ὁποῦ ἀπωλέσθη μὲ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ Desinit
ὅπου βάρος φορτίον ἐκεῖ συμβοηθοῦντος χρείας καὶ ὅπου βόρβορος ψυχῆς ἐκεῖ δακρύων χρεία Textus
Ὅπου δ' ἂν ὁ δεσπότης Χριστὸς ὡς πηγὴ ζωῆς Incipit
ΟΠΟΥ Δʹ ΑΝ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ Incipit
οπου ειναι του ιστορισμενος. Desinit
ὅπου εἰσὶ δύο Incipit
ΟΠΟΥ Η [ΡΙΖΑ Desinit
Ὅπου ἡ ἁμαρτία, ἐκεῖ η λύσις. Μὴ ἐπὶ γῆς ἡδονή, καὶ ἐκεῖ ἡ μετάνοια. Ἐνταῦθα λῦσον, καὶ τότε σε Πέτρος ὑποδέξεται ἐν Χριστῷ... Desinit
Οπου ητον ο πατηρ αυτου Μανουηλ Ραουλ ο Μελικις, και η μητηρ αυτου του πατρος σεβαστοπουλινα Incipit
Ὅπου καὶ ἐὰν ὁ δεσπότης πορεύεται Incipit
ὁποῦ κάμνει πολλὰς προφάσεις πρὸς σωτηρίαν Desinit
ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΧΡΟΝΟΣ Titulus initialis
ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΧΡΟΝΟΣ Titulus initialis
ὁποῦ λέγει · πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ Desinit
Ὅπου λόγος πρόεδρος ὁ πρῶτος θρόνος Incipit
ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων Desinit
ΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Desinit
Ὅπου περ ἂν ἐν τοῖς εὐαγγελικοῖς λειμῶσι περιενέγκω τὸ βλέμμα Incipit
ὁποὺ πολλοὺς τὴν ἔκλαιαν χρόνους οἱ Ἑλληνίδες Desinit
ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰσοῦς, ᾧ γένοιτο... Desinit
ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕΤΑ ΑΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ Incipit
ὅποως εὐσπλάγχνως τούτῳ καὶ φιλανθρώπως ἐπιβλέψοι τὰ παραπτώματα συγχωρούμενος Desinit
ΟΠΠΙΑΝΕ ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΕ ΚΛΥΤΗΣ Incipit
Ὀππιανὸς ἀπὸ τοῦ ὅπτω τὸ βλέπω Incipit
Ὀππιανὸς ἐτυμολογεῖται παρά Incipit
ΟΠΠΙΑΝΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝ ΗΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ Incipit
Ὀππιανὸς ὁ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν Ἀγησιλάου Incipit
Ὀππιανὸς ὁ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν Ἀγησιλάου, μητρὸς δὲ Ζηνοδότης Incipit
Ὀππιανὸς ὁ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν Ἀγησιλάου, μητρὸς δὲ Ζηνοδότης Incipit
Ὀππιανὸς πατρὸς ἦν Ἀγησιλάου Incipit
Ὀππιανὸς πόθεν ἐτυμολογεῖται Incipit
Ὁππότε δὴ μήλου φάγεν Incipit
ὁπτανομένος (!) ὁρώμενος φαινόμενος Incipit
ΟΠΤΑΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ Incipit
Ὀπτανόμενος· ὁρώμενος Incipit
Ὀπτανόμενος· ὁρώμενος Incipit
Ὀπτανόμενος· ὁρώμενος Incipit
Ὀπτανόμενος· ὁρώμενος Incipit
Ὀπτανόμενος· ὁρώμενος, φαινόμενος Incipit
Ὀπτανόμενος· ὀρώμενος, φαινόμενος. Incipit
Ὀπτανόμενος· ὀρώμενος, φαινόμενος. Incipit
ΟΠΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Titulus initialis
ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Titulus initialis
ΟΠΤΑΣΙΑ ΦΟΒΕΡΩΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Titulus initialis
οπτασιας καθ'εκαστον ευαγγελιστων παριστασθαι. Desinit
Ὀπτίμῳ Titulus initialis cuiusdam partis
Ὀπτίμωι ἐπισκόπωι Titulus initialis
Ὀπὺ κρυφίοισι λόγοισιν ἀπαρχῆθεν σημανθείς, εἴρυμα φύτλης ἔπλεο κεδνόν, σταυρέ, βροτείης· Incipit
ὅπως ἂν δύναιο καὶ τοὺς [ Desinit
ὅπως ἂν καὶ τὰ τῶν χριστιανῶν σῴζοιτο πράγματα καὶ σὺ διὰ πάντων εὐδοκιμοίης. Desinit
ὅπως ἂν φυλάξωμεν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωμεν... ἀμήν Desinit
ὅπως γράφουσι Incipit
Ὅπως γράφουσιν οἱ μητροπολῖται τοῖς πατριάρχαις καὶ μητροπολίταις Titulus initialis
Ὅπως δὲ ὁ νοῦς ἐν σώματι ὤν Incipit
ΟΠΩΣ ΔΕΙ ΤΑΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΙΕΙΝ Titulus initialis
Ὅπως εἰ περί τινος ἐρωτάσαι εἰς ποῖον κεῖται Incipit
ὅπως εὑρεθῶ ἐκεῖ δι’ ὑμῶν πρεσβειῶν σῳζόμενος, χάριτι τοῦ Κυρίου Desinit
ΟΠΩΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩΜΕΝ Desinit
Ὅπως ηὔφρανας ἡμᾶς τοῖς γράμμασιν Incipit
ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως Desinit
ὅπως κἀγὼ καταξιωθῶ ποιῆσαι καρπὸν εὐπρόσδεκτον τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἀμήν Desinit
ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ, ΧΑΡΙΤΙ ΚΤΛ. Desinit
ΟΠΩΣ ΚΗΡΥΞΑΙ ΠΑΣΙΝ ΟΜΟΥ Incipit
ὅπως λάβωμεν διὰ σοῦ ἔλεος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως... ἀμήν Desinit
ὅπως μὲν ἀρρήτοις κρίμασι Incipit
Ὅπως μὲν ὁ Θεὸς διὰ ἀγαθότητα Incipit
Ὅπως μὲν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ Incipit
Ὅπως μὲν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ δι' ἣν αἰτίαν κατῆλθον εἰς Αἴγυπτον Incipit
Ὅπως μὲν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ δι' ἣν αἰτίαν κατῆλθον εἰς Αἴγυπτον Incipit
Ὅπως μὲν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ δι' ἣν αἰτίαν κατῆλθον εἰς Αἴγυπτον Incipit
Ὅπως μετημείβετο πρὸς ἀφθαρσίας Incipit
ΟΠΩΣ ΜΗ ΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Desinit
ΟΠΩΣ ΜΗ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ Incipit
ὅπως μίαν ἀνελίττων βίβλον τῷ πολυειδεῖ τοῦ συγγράμματος χαίρῃς κἀκ τούτου ἐρανίζῃ πανάκειαν τοῖς ὀλεθρίοις ἀντίμαχον δόγμασιν. ἔνθεν τοι καὶ τοῦ λέγειν ἐνθένδε ἄρξομαι. Desinit
ΟΠΩΣ ΝΥΝ ΕΧΟΥΣΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑΙ ΜΕΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩ ΘΡΟΝΩ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Titulus initialis
Ὅπως ὁ αἴας μαστιγοφόρος Incipit
ὅπως ὁ καθαρὸς ὁ λόγος ἐκ τοῦ Desinit
ὅπως ὁμοιότητι πίστεως τέκνα γενόμενοι τοῦ προπάτορος Ἀβραάμ, εἰς τοὺς φωτεινοὺς αὐτοῦ κόλπους μετὰ Ἰσαὰκ ἀναπαυσώμεθα, χάριτι... Desinit
Ὅπως τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται. Εἰ δὲ ἐκ τοῦ Υἱοῦ εἴποιμεν, εἰς πᾶσα ἐμπίπτομεν ἄτοπα Titulus initialis
Ὅπως τοῦ σοφωτάτου θεῶν Ἑρμοῦ τῆς προνοίας Incipit
ὅπως τύχω τοῦ ἐλέους σου, εὔσπλαγχνε· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ὅπως φύγωμεν κόλασιν αἰώνιον ἀρετῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου υἱοῦ, σὺν παναγίῳ... Desinit
ὅπως χρὴ ἀναγινώσκεσθαι ἐν τῆ ἡμέρα Incipit
ὅπως χρὴ πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸν πρὸς τὴν πολιορκίαν [αὐτοῦ τάσθαι] {ἀντιτάττεσθαι}· καὶ οἵος ἐπιτηδεύμασι ταύτην ἀποκρούεσθαι Titulus initialis
ὅπως χρὴ πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀντιτάττεσθαι, καὶ οἵος ἐπιτηδεύμασι ταύτην ἀποκρούεσθαι Titulus initialis