Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ου

Détails contenus par liste alphabétique Type
Οὐ ἀγνοῶ εὐλαβέστατα τέκνα Incipit
Οὐ βάρβαρος οὐχ ἕλλην, ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος παρὰ τῇ καινῇ διαθήκῃ Incipit
Οὐ βασιλικὴ δορυφορία καὶ ἐξουσία Incipit
ΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΕΦΑΛΗΝ Η ΝΕΥΡΟΝ ΩΣΑΥΤΩΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑ Desinit
Οὐ βούλεται τῶν σπουδαιῶν Incipit
ου βρωσιν αλλα ρωσιν ανθρωποις νεμει το του ταφου σου μαννα, μυστα κυριου. ογδοατη τελεουσι ροδισμον βροντογονοιο. Textus
ου γαρ [...]τελευτ[...] ο Αβρ[...]. Desinit
οὐ γὰρ ἂν δύναιτο ἀποδεῖξαι οὔθ' ὑπὸ λῃστῶν ἀπολωλεκὼς οὔτε ζημίαν εἰληφὼς οὔτε χρήσταις ἀποδεδωκώς Desinit
οὐ γὰρ ἀνάγκη διότι ὁ ἁγίος Αὐγουστῖνος οὗτος εἶπε Incipit
Οὐ γὰρ ἁπλῶς Incipit
Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτημάτων μέτρον δεῖ Incipit
οὐ γὰρ ἀρκεῖ διὰ τῶν ῥημάτων, ἵνα καὶ τῆς δόξης ἀπολαύσωμεν τῆς παρ’ αὐτοῦ, ἧς γένοιτο... Desinit
Οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς Χριστιανούς Incipit
ΟΥ ΓΑΡ ΔΗ ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΡΞΑΙ Desinit
Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο εἰς τὸν βίον τοῦτον Incipit
Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο εἰς τὸν βίον τοῦτον παρήχθημεν Incipit
Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο εἰς τὸν βίον τοῦτον παρήχθημεν Incipit
οὐ γὰρ διαιρεῖν, ἀλλ’ ἑνοῦν ἀπεστάλης Desinit cuiusdam partis
ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΚΗ ΣΚΑΜΝΙΟΝ Ο ΓΕΡΩΝ Incipit
οὐ γὰρ εἶπεν «ἀρχὴν ἔσχεν», ἀλλ’ «ἐν ἀρχῇ ἦν». Desinit
ου γαρ ειπεν αρχην εσχεν, αλλ' εν αρχῃ ην. Desinit
Οὐ γὰρ εἶπον οἱ τῶν Εὐαγγελιστῶν Incipit
Ου γαρ ειπον των ευαγγελιων οι ιεροι Incipit
Ου γαρ ειπον των ευαγγελιων οι ιεροι συγγραφεις οψε σαββατων, η παρωχηκοτος του πλειονος της νυκτος, η ορθρου παλιν Incipit
ου γαρ ειπον των ευαγγελιων οι ιεροι συγγραφεις, οψε σαββατων Incipit
ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΝΗΡΟΝ Incipit
οὐ γὰρ ἔπαυσ’ ἀνίην, υἷιν ὑποστενάχων Desinit
οὐ γὰρ ἔσομαί σοι οὕτω βραδὺς ἐν τῇ δευτέρᾳ ἀπολογίᾳ ὥσπερ ἐν τῇ πρώτῃ εὐλόγου αἰτίας κινούσης μακρότερον ἐσιώπησα Desinit
ου γαρ εστι μη καθαρθεισαν την ακοην ιδειν των λεγομενων το υψος. Desinit
οὐ γάρ ἐστι μὴ καταρθεῖσαν (καταρισθεῖσαν) τὴν ἀκοὴν ἰδεῖν τῶν λεγομένων τὸ ὕψος. Desinit
ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΠΤΗΣ Incipit
Οὐ γὰρ ἔχει ὁ τελευτήσας ἅπερ ἔφαγε Incipit
Οὐ γὰρ ἡ ψυχὴ τοῦ ζῇν μετὰ τοῦ σώματος ἔχει τὸ κῦρος Incipit
Οὐ γὰρ ἡ ψυχὴ τοῦ ζῇν μετὰ τοῦ σώματος ἔχει τὸ κῦρος Incipit
οὐ γὰρ ἦλθεσ ἵνα φιλήσης, ἀλλ' ἵνα προδώσης Desinit
ΟΥ ΓΑΡ ΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Desinit
Οὐ γὰρ καλὸν τὸ καλὸν ἐὰν μὴ καλῶς γένηται Desinit
οὐ γὰρ οἱ δικαίως ἀποθνῄσκοντες ἀλλ’ οἱ ἀδίκως ἄξιοί εἰσιν ἐλεεῖσθαι Desinit
Οὐ γὰρ ὁμοία οὐδ’ ἡ αὐτή, ἀλλ’ ἰδιότροπος ἑκατέρου ἡ πρόοδος καὶ μονότροπος. Desinit
οὐ γὰρ περὶ μικρῶν κινδυνεύομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν ὄντων ἁπάντων Desinit
Οὐ γὰρ προλαμβάνεται θεὸς ὑπὸ τῆς τῶν πραγμάτων δυσκολίας Incipit
οὐ γὰρ πώποτ' ἡμᾶς βοῦς ἤλασεν οὐδὲ μὲν ἵππους Incipit
οὐ γὰρ ταὐτὸ προοδοποιεῖται Incipit
οὐ γὰρ τοσοῦτον φοβοῦνται οἱ λῃσταὶ τὸν ἕνα ὡς τοὺς πολλούς Desinit
οὐ γυναῖκες δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ νέοι καὶ μειράκια κομιδῆ· ὧν γένοιτο... ᾧ... Desinit
Οὐ δεῖ δὲ ἀφ' ἑτέρου τάγματος ἢ θέματος Incipit
Οὐ δεῖ δὲ τοὺς Λατίνους ἡμᾶς αἰτιᾶσθαι Incipit
Οὐ δεῖ δὲ τοὺς Λατίνους ἡμᾶς αἰτιᾶσθαι Incipit
Οὐ δεῖ ἐνταῦθα τῆς παρ' ἡμῶν σαφηνείας Incipit
Οὐ δεῖ ἐνταῦθα τῆς παρ' ἡμῶν σαφηνείας Incipit
ΟΥ ΔΕΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙΝ Desinit
Οὐ δεῖ τοῦτο γίνεσθαι κἂν ὅλως Incipit
Οὐ δεινὰ μόνον ἐξαίφνης πεπόνθαμεν Incipit
ΟΥ ΔΕΙΝΟΝ ΗΤΤΗΘΗΝΑΙ ΛΟΓΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ Incipit
ου δεομενος της τοιαυτης οψεως. Desinit
οὐ δεόμενος τοιαύτης ὄψεως. Desinit
Οὐ δέον δὲ κἀκείνας οἶμαι παραλιπεῖν Incipit
Οὐ δέχεται ἡ αὐτῶν ἐκκλησία τὴν ἐν Φλορεντίᾳ σύνοδον Incipit
ΟΥ ΔΗΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ Incipit
Οὐ διὰ τὴν ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησίαν Incipit
Οὐ διά τι τῶν ἀνθρωπίνων ἀρχιερεῦσι Χριστοῦ Incipit
οὐ διεδείκνυτο Incipit
οὐ δίκαιον ἂν εἴη τῆς ἀπολογίας ἀπάγειν Incipit
Οὐ δίκαιον δ' ἔκρινά με σιωπῇ παραδοῦναι Incipit
οὐ δίκαιόν ἐστιν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, τοὺς μὲν ἀλλαχοῦ γῆς Incipit
Οὐ δίκαιόν ἐστιν, ὤς γέ μοι δοκῶ, οὐδὲ προσῆκον οὐδὲ τοῦ ὀρθροῦ λόγου Incipit
ΟΥ ΔΙΟΣ ΤΑΥΤΑ Incipit
Οὐ Διὸς ταῦτα γοναὶ καὶ κλοπαὶ τῶν Κρητῶν τυράννου Incipit
Οὐ δοίης ὅπερ λέγουσι μικρὸν σχῆμα Incipit
οὗ δοκιμώτερος οὐδείς, οὗ στόματι λιγυφώνῳ Incipit
οὐ δύν[αμαι παριδεῖν] χαριζόμενος Desinit
Οὐ δύναμαι λεγέμεν σοῦ στήθεος Incipit
Οὐ δύναμαι νηστεῦσαι, οὐ δύναμαι ἀγρυπνῆσαι Incipit
ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧΕΙΝ Desinit
οὺ δυνάμενος συσκιᾶσαι τὴν ἀπὸ τῆς ἀθυμίας ἐγγενομένην αὐτῷ ὀδύνην Desinit
Οὐ δύναται ὁ πόρνος ἀγαπᾶν τὸν τὸ πάθος βδελυττόμενον Incipit
Οὐ δυνατὸν διὰ τὸ θάτερον Incipit
οὐ δύο καὶ τρεῖς, ἀλλὰ πᾶς Desinit
Οὐ δύο μοι γλῶσσαι ἵνα κατὰ ταύτην τοῖς ἐρωτήσασιν Incipit
οὗ ἔπαινος, λέγων, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ Desinit
ΟΥ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΧΑΡΤΙ Incipit
Οὐ ἔχεις τὸν μνήμονα, ἀλλ’ οἶδας ἐκεῖνό γε τὸ Ὁμηρικόν· Σύν τε δύ’ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν Desinit
Οὐ ἔχω αὐτὰ λέγειν ἃ σὺ νῦν Incipit
οὗ ἡ ἀληθὴς ἡμῶν μακαριότης ὁ εἷς ἐν τριάδι Θεὸς καὶ τὸ κατ’ εἶδος οὐκ ἐν ἐσόπτρῳ τούτῳ συνεῖναι. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
ΟΥ ΗΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
ΟΥ ΗΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΟΥ ΘΑΥΜΑ ΗΝ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΦΙΛΙΑΣ ΗΚΩΝ Incipit
Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί Incipit
Οὐ θεμιτόν ἐστιν οὔτε μὴν ὅσιον τὰς τῶν δικαίων καὶ ὁσίων ἀνδρῶν ἐπὶ γῆς ὑψηλὰς πολιτείας Incipit
οὐ θεωρεῖ Desinit
οὐ θῆλυ · καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων [δὲ ὁμοῦ Desinit
οὗ καὶ ἡ πρώτη τῶν ὀνομαζομένων καθολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι λέγεται. Τῷ δὲ Θεῷ… Ἀμήν. Desinit
Οὐ καιρῷ τῷ νῦν ἀποτείνων λόγον Incipit
Οὐ καλόν μοι ἔδοξε σιωπῆσαι Incipit
Οὐ κατ᾽ἐπωνυμίην Αἰγύπτιον ἔλαχε λάον ὄρφνη ἐπεὶ φωνῆς Μάρκου ἔδεκτο φάος. Textus
Οὐ κατ' ἐπωνυμίην Αἰγύπτιον ἔλλαχε λαὸν ὄρφνη, ἐπεὶ φωνῆς Μάρκου ἔδεκτο φάος. Textus
Οὐ κατὰ πάντα τὸν βίον βιωφιλέστατος ἦν Αἴσωπος Incipit
Οὐ κατὰ φύσιν ὥσπερ προείρηται Incipit
ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
οὗ καταστάζω δάκρυ; Desinit
Οὐ κατόπιν, ὡς ὁ λόγος, ἥκομεν ἑορτῆς, ἀλλὰ μικροῦ μὲν ἡμᾶς διέφυγεν Incipit
ΟΥ ΚΗΘΑΡΟΔΟΥ ΜΕΙ ΠΑΡΟΝΤΩΣ ΑΙΝΘΑΔΕ Incipit
ΟΥ ΚΩΛΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΡΣΕΩΣ Desinit
Οὐ κωλύεται τοῦτο διὰ τὸ μηδεμίαν Incipit
οὐ κωλύονται εἰς τὸ εὐλογηθῆναι· ὀγδόου βαθμοῦ εἰσίν Desinit
ΟΥ ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΔΕ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑΝ Incipit
Οὐ λατομητὸν ὡς Ἰωσήφ σοι τάφον Incipit
ΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝ ΦΟΝΕΑΣ ... ΩΣ ΟΥΔΕ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Desinit
οὐ λέγοντας μόνον ἀλλὰ καὶ πράττοντας, ὅτι αὐτῷ... Desinit
οὐ λήψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπον ἤτοι οὐ δυσωπηθήσομαι Desinit
ου λιμ[ον] (λιμον) αρ[των] (αρτων) [...] λό γοῦ (λόγου) δὲ πόθον τοῦ ἀληθῶς ζοτικοῦ (ζωτικοῦ) καὶ τροφίμου· καὶ εἰς αυξησιν άγοντος πνευματικῆς ηλϊκϊας, τὸν καλως τρεφόμενον [...] καὶ [...] κατα [...] γῆς (?) [...] Textus
οὐ λογίζεται τὸν δεδωκότα Incipit
οὐ λόγοι χολῆς καὶ πικρίας · οὐχ ἑώρακα αὐτοῖς Incipit
Οὐ λοιδορῶν παίζων μὲν εὔνους ὢν λέγω Incipit
Οὐ λυπεῖ με ἐλάττωσις τῶν συνελθόντων Incipit
Οὐ μ' ἔλαθεν σοφίας μέγα Incipit
Οὐ μὰ σέ, κάρα φίλον, σὲ γὰρ ὄμνυμι ὅρκιον ἱρόν Incipit
Οὐ μᾶλλον ἤσθην σου Incipit
Οὐ μάτην ἀναστάσεως ὁ ψαλμὸς ἐπιγέγραπται Incipit
Οὐ μάχεται τοῖς ἐνταῦθα Incipit
Ου μαχεται τω λεχθεντι υπο του σωτηρος Incipit
Οὐ μάχεται τῷ λεχθέντι ὑπὸ τοῦ σωτῆρος πρὸς τοὺς γνωρίμους ... τὰ τῶν ὑπεροχῶν δηλωτικὰ γεγραμμένα περὶ ἑαυτῶν σιωπῶσι. Incipit
Οὐ μὲν ἀνδράσιν ἄλλος ἔην Incipit
Οὐ μὲν οὖν, αὐθέντα μου, οὐ τῆς οἱασοῦν ἡμᾶς ἠξίωσας ἐγγράφου προσρήσεως Incipit
Οὐ μὲν ῥεῖα σέθεν φάμεναι Incipit
οὐ μέντοι καὶ ἁπλῶς ἀθεράπευτον καὶ πάσης ἰατρικῆς ἀνθρωπίνης καὶ θείας κρεῖττον καὶ βιαιότερον Incipit
Οὐ μετρίως ἥσθην Incipit
οὐ μὴ ἀδικήσῃ Desinit
οὐ μὴ ἀπολέσω ἕ[νεκα Desinit
ου μη αυτους Incipit abruptus
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Desinit
οὐ μὴ κολληθήσῃ Desinit
Οὑ μήκοθεν τοῦ μοναστηρίου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βενεδίκτου δύο τινὲς παρθένοι ἀσκήτριαι εὐγενεστάτου γένους Incipit
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ἁγίας Incipit
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς τρίτης συνόδου Incipit
οὐ μὴν δίκαιον τὰ πολλὰ ἀτιμάσαι διά τινα ὀλίγα παροφθέντα Desinit
ΟΥ ΜΗΝ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙΡΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Incipit
οὐ μὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Πνεύματος, οὐδὲ τὸ Πνεῦμα Υἱὸς ἢ Πατὴρ διὰ τὴν τῶν προσώπων διάκρισιν. Οὕτω μὲν οὖν, οἷς δοκοῦσι τοὺς ἐλέγχους φεύγειν, ἁλίσκονται ἐπὶ σαθροῖ τὴν καινοτομίαν στηρίζοντες. Desinit
Οὐ μικρὰ ἡμῖν εἰς τὸν βίον τουτὶ συμβάλλεται τὸ βιβλίον Incipit
Οὐ μικρὰ κόλασις Incipit
Οὐ μικρά τις ζάλη Incipit
οὐ μικρὰν ταύτην ἔχοντες παράκλησιν τῶν παθημάτων ἡμῶν ἄπιμεν Desinit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς γέγονεν Incipit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς γέγονεν Incipit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς γέγονεν Incipit
Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὁ διωγμὸς εἰργάσατο Incipit
Οὐ μικρὸν ὁ διωγμὸς κατόρθωμα γέγονε Incipit
οὐ μικρῶς αὐτῶν καθαπτόμενος· καὶ εἰς τὰ ἤθη προτρεψάμενος καὶ σημάνας τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ ἐνστῆναι· εἰσηγεῖται ἐρχόμενον ἀγαγεῖν καὶ τὰ βιβλία· Desinit
Οὔ μοι δοκεῖ χρῆναι ὀργίζεσθαι ὑμᾶς τῷ ὀνόματι τῷ τῶν τετρακοσίων Incipit
Οὐ μοὶ δοκεῖτε τῶν πάντων οὐδέν Incipit
οὐ μόνης ἐστὶ τῆς κοσμικῆς σοφίας εὔπορος Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι τοῦ Σωτῆρος Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Incipit
Οὐ μόνον αἱ διδασκαλίαι καὶ δημηγορίαι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Incipit
Οὐ μόνον αἱ ὁμιλίαι καὶ διδασκαλίαι τοῦ Κυρίου Incipit
οὐ μόνον ἄρα Incipit
οὐ μόνον ἄρα τὰ ἐκ τῆς στοιχειακῆς Incipit
οὐ μόνον ἄρα τὰ ἐκ τῆς στοιχειακῆς Incipit
Οὐ μόνον βουλεύεσθαι δεῖ Incipit
οὐ μόνον γὰρ κρίσεως ἀναίρεσιν καὶ ἁμαρτημάτων λύσιν, καὶ δικαιοσύνην καὶ ἁγιασμὸν καὶ υἱοθεσίαν καὶ κληρονομίαν τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας πᾶσιν εὐαγγελίζεται, ἀλλὰ καὶ βέβαια καὶ ἀκίνητα ἀγαθά. Textus
ου μονον γαρ κρισεως αναιρεσιν και αμαρτηματων λυσιν, και δικαιοσυνην, και αγιασμον, και υιοθεσιαν, και κληρονομιαν της των ουρανων βασιλειας πασιν ευαγγελιζεται, αλλα και βεβαια και ακινητα αγαθα. Textus
ου μονον γαρ κρισεως αναιρεσιν, και αμαρτηματων λυσιν, και δικαιοσυνην και αγιασμον και υιοθεσιαν, και κληρονομιαν της των ουρανων βασιλειας πασιν ευαγγελιζεται, αλλα και βεβαια και ακινητα αγαθα. Textus
Οὐ μόνον δημότας καὶ τοὺς τῷ γένει προσήκοντας ἡ ἡμετέρα θρησκεία εἰσποιεῖ Incipit
Οὐ μόνον ἐν βιότῳ σκεδάσας μένος Incipit
Οὐ μονὸν ἐν τοῖς ὕπνοις ἄσελγως καὶ αἰσχρῶς Incipit
οὐ μόνον ἐνταῦθα ἀπροσπαθῶς καὶ εἰρηνικῶς βιώσομεν, ἀλλὰ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τῆς ἐκ δεξιῶν παραστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπιτευξόμεθα· ᾧ πρέπει... Desinit
οὐ μόνον ἐνταῦθα ἀπροσπαθῶς καὶ εἰρηνικῶς βιώσομεν, ἀλλὰ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τῆς ἐκ δεξιῶν παραστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπιτευξόμεθα· ᾧ πρέπει... Desinit
Οὐ μόνον ἡμῖν, ἀλλὰ πολλοῖς Incipit
Οὐ μόνον οἷς ἑκασθ' ἡμᾶς Incipit
Οὐ μόνον σάρκα φορεῖ ὁ Κύριος Incipit
Οὐ μόνον τοῦ Ἰεζεκιήλ εἰσιν αἱ σηχεώσεις Incipit
Οὐ μόνον τῷ Ἀσάφ, ἀλλὰ καὶ παντὶ παραινεῖ Incipit
Οὐ μόνον τῷ φωτὶ καὶ ὑπερέχον πάντων Incipit
ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ Incipit
οὐ μόνον ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πᾶσαν νοητὴν κτίσιν· τῆς μέν οὖν κτίσεως πρῶτον τῇ τιμῇ, τῶν δὲ ἐκλεκτῶν ἐκλεκτότερον Desinit
Οὐ μόνον φορεῖ σάρκα ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός Incipit
ΟΥ ΜΩΣΑΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΣΚΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΒΛΕΠΕΙ Incipit
Οὐ ξένα Γαλατῶν τὰ παρόντα Incipit
Οὐ ξένην ἑορτὴν καὶ συκοφαντουμένην Incipit
Οὐ ξένην ἑορτὴν καὶ συκοφαντουμένην νέου Incipit
οὗ ὁ ἔπαινος, λέγων, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ Desinit
Οὐ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν Incipit
οὐ παθέων κλόνος αἰνὸς ἀτάσθαλος Incipit
ου παιδων τοτε γηνεκως φροντηζης ω ψυχη μου. Desinit
Οὐ παλαιοῖς ἄρα μόνον, ἀλλὰ καινοῖς διηγήμασιν ἔδει κοσμηθῆναι Incipit
Οὐ πάντες ἅμα πειράζουσιν ἡμᾶς Incipit
Οὐ παντός, ὦ οὗτοι, τὸ περὶ Θεοῦ φιλοσοφεῖν Incipit
Οὐ παραλήψῃ ἀκοὴν ματαίαν Incipit
Οὐ παραλήψῃ ἀκοὴν ματαίαν Incipit
Οὐ παραλλάξεις τὸν τύπον ὃν παρέλαβες, καὶ κανόνα Incipit
ΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΧΑΡΙΝ ΓΟΥΝ ΑΥΤΩ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ Incipit
Οὐ παύεταί ποτε τῶν καθ’ ἡμῶν ἐπιβουλῶν καὶ τῶν κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὁ πονηρὸς μηχανημάτων, μακαριώτατε Incipit
Οὐ παύομαι μακαρίζων Incipit
Οὐ παύσεται Incipit
Οὐ παύσομαι καθ' ἡμέραν Incipit
Οὐ περὶ φυσικῆς ἐνταῦθα πραότητος καὶ ἁπλότητος καὶ ἀκακίας διδάσκει Incipit
οὐ περιώρησεν ὁ Θεὸς τὴν ὅλην σωτηρίαν ἐν τῇ καρδίᾳ εἰπὼν Incipit
Οὐ Πέτρος οὗτος, ὃς χθὲς ἐθρασυστόμει, ὡς οὐκ ἂν ἀρνήσαιτο τὸν διδάσκαλον; νῦν βλέψον αὐτόν, ὡς ἀπαρνεῖται τρίτον· φωνεῖ δ' ἀλέκτωρ, γνοὺς δὲ Πέτρος δακρύει. Textus
Οὐ πιστεύεις, ὅτι ἐγώ Incipit
ΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΕΙΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΚΤΕΙΝΕΣΘΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Desinit
Οὐ ποιήσετε πᾶν εἴδωλον Incipit
Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρέσκευασε τὸν ἀγῶνα τουτονί Incipit
Οὐ πολλοὺς Αἴγυπτος, ἐπὰν δὲ τέκῃ, μέγα τίκτει, τοῦτο ἐπ' ἄλλῳ μέν τινι Incipit
Οὐ πολλῶν ἔτι δεήσει λόγων Incipit
Οὐ πολὺς ὁ ἐν μέσῳ χρόνος Incipit
οὐ ποταμῶν Incipit
Οὐ Πρίσκιος κατὰ τὴν παροιμίαν αὖθις πυθώδε Incipit
Οὐ πρὸ πολλοῦ, ὦ σύλλογος Incipit
Οὐ πρὸς ἔριν ὁ λόγος, ἀλλ’ εἰς ἀληθείας ἐξέτασιν Incipit
Οὐ πρὸς Ἐφεσίους εἴρηται Incipit
ΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΑΠΙΔΩΝ Desinit
Οὐ προσδέχεται Κύριος προσευχὴν μνησικακοῦντος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ᾯ ἡ δόξα... Desinit
Οὐ προσφέρουσιν ἄρτον ὡς ἡμεῖς, ἀλλὰ ἄζυμον Incipit
Οὐ προτέταχεν θεολογίαν ὁ Μωσῆς Incipit
Οὐ πῦρ τὸ πῦρ νῦν; πῶς δὲ παῖδας οὐ φλέγει; Incipit
Οὐ ῥᾴδιον ἐντυχεῖν, ὦ ἄνδρες, ἀνθρώπῳ Incipit
Οὐ ῥάδιόν ἐστι κρῖναι Incipit
οὐ σέ, τεὸν δὲ θύλακον· ἀπλὴξ κραδίη γὰρ ἐτύχθης Desinit
Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε Παρθένε, τὰς προστασίας Incipit
Οὐ σκιᾶς τὰ εὐφρόσυνα, οὐ τῆς πλάνης ἡ εὔροια Incipit
Οὐ συλλογισμοῖς οὐδὲ ῥητόρων νόμοις Incipit
Οὐ σύνοπτόν τι κεφάλαιον Incipit
Οὐ Σύρον λήθην ἱερόν Incipit
Οὐ σώματα μόνον, ἀγαπητοί, ἐθεράπευ(σ)εν ὁ Χριστός Incipit
Οὐ σώματα μόνον, ἀγαπητοί, ἐθεράπευεν ὁ Χριστός Incipit
Οὐ σώματα μόνον, ἀγαπητοί, ἐθεράπευσεν ὁ Χριστός Incipit
ΟΥ ΤΑ ΒΡΩΜΑΤΑ ΚΑΚΑ ΑΛΛ Η ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ Incipit
ΟΥ ΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Incipit
Οὐ τὰ σπουδαῖα μόνον αἱρεῖται φιλοσοφίαμ ἀλλὰ καὶ ὅσα τοῖς πολλοῖς παίγνια δοκεπι καὶ ἀσπούδαστα Incipit
Οὐ τὰ τυχόντα ἡμᾶς ὤνησεν ἡ κατὰ τὸν Λάζαρον παραβολή Incipit
ΟΥ ΤΑΙΣ ΛΙΤΑΙΣ ΣΚΕΠΟΙΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΣΟΝ ΛΑΤΡΑΝ Desinit
Οὐ ταῦτα δὲ μόνον τὰ παράδοξα γεγόνασι θαύματα Incipit
Οὐ ταῦτα δρυμὸς οὐδὲ 'κρανίου τόπος' Incipit
Οὐ ταὐτὸν αἴσθησις καὶ αἰσθητήριον Incipit
Οὐ ταὐτὸν ἐνέργεια καὶ ἐνεργητικὸν καὶ ἐνέργημα Incipit
ου τελειται γουν (?). Desinit
ΟΥ ΤΗΝ ΑΙΔΙΟΝ ΠΡΑΞΙΝ Desinit
ΟΥ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΦΥΓΩΜΕΝ Incipit
Οὐ τῆς ἀθηνᾶς οὑτωσὶ βωμός Incipit
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος, ὅτι... Desinit
οὗ τί ἂν γένοιτο Desinit
οὔ τι που τέθνηκας Desinit
ΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥΦΑΓΗΣΑΙ Incipit
ΟΥ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΚΟΣ Η ΒΑΘΟΣ Desinit
ου το πτυον Incipit abruptus
Οὐ τὸ τοῦτον, ὦ πολῖται, πάντα τρόπον Incipit
Οὐ τὸ τῶν πολλῶν πείσομαι πάθος Incipit
οὐ τοῖς κηρύττειν μέλλουσι μόνον, ἀλλὰ καὶ δι’ αὐτῶν αὐτῷ προσάγεσθαι μέλλουσιν ἐν τῷ κόσμῳ, ὧν εἵνεκα τῆς σωτηρίας τῆς παραδοξοτάτης ἠνέσχετο ταπεινώσεως. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Desinit
ΟΥ ΤΟΙΣ ΟΜΟΔΟΥΛΟΙΣ ΠΕΠΕΔΗΜΑΙ ΝΟΜΟΙΣ ΜΗ ΠΕΡΙ Desinit
οὐ τοκίζων Desinit
Οὐ τὸν αἰσθητὸν Σολομῶντα λέγει Incipit
Οὐ τὸν αἰσθητὸν Σολομῶντα λέγει Incipit
Οὐ τὸν αἰσθητὸν Σολομῶντα λέγει Incipit
Οὐ τὸν αἰσθητὸν Σολομῶντα λέγει Incipit
Οὐ τὸν αἰσθητὸν Σολομῶντα λέγει Incipit
ΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΩ ΤΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΥΨΕΙ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙ Incipit
Οὐ τὸν Μελιτηνῆς σεμνῦναι βουλόμενοι τὴν ἐνταῦθα μετηλλαχότα ζωήν Incipit
Οὐ τόπος ἀμείβει Incipit
Οὐ τοὺς ὑβρικότας με μᾶλλον ἄξιον νομίσαι Incipit
Οὐ τοῦτο μόνον ἐστι τὸ ζητούμενον Incipit
Οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ ζητούμενον Incipit
Οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ ζητούμενον Incipit
οὐ τοῦτο τῆς σῆς ἄξιον φρενὸς κρίνω Desinit
οὐ τῶν πόνων ἐστιν Desinit
Οὐ τῶν τελειοτέρων μόνον προσήκει φροντίζειν Incipit
ΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Desinit
οὐ φέρεται κάτω τῷ δεῖν μὲν διελεῖν τὸ ὑποκείμενον Desinit
Οὐ φέρομεν τὸν πλείστων πλούτων ἀξιοῦντα Incipit
ΟΥ ΦΘΕΓΓΕΤΑΙ Desinit
Οὐ φθιμένοιο τάφον μὴ δίζεο Incipit
Οὐ φιλοτιμία τις ἄλογος καὶ μικροπρεπὴς σκοπός Incipit
Οὐ φιλόχευσος φιλόχριστος δὲ πλέον· ὁ χρυσὸς ὄντως Νικόλαος τυγχάνων Χριστοῦ λόγους θαύματα καὶ πράξεις ὅλως. Προύκρινε πάντων κατέχειν ἐν τῷ βίῳ οὓς ἀντὶ πολλῶν καὶ πολυτίμων λίθων· ἐναποτιθεὶς τῇ δὲ τῇ θείᾳ βίβλῳ θησαυρὸν εὗρε τῆς ἄνω κληρουχίας. Textus
ΟΥ ΦΟΙΒΟΛΗΠΤΟΣ ΑΛΛʹ ΑΓΕΥΣΤΟΣ ΗΝ ΟΛΩΣ Incipit
Οὐ χρεία σαφηνείας ἐνταῦθα οὔτε μὴν ἑρμηνείας Incipit
Οὐ χρεία σαφηνείας ἐνταῦθα οὔτε μὴν ἑρμηνείας Incipit
Οὐ χρεία σαφηνείας ἐνταῦθα οὔτε μὴν ἑρμηνείας Incipit
Οὐ χρεία σαφηνείας ἐνταῦθα, οὔτε μὴν ἑρμηνείας Incipit
οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἱσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· αὐτῷ ἡ δόξα… Desinit
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ Incipit
Οὐ χρὴ ἑρμηνείας ἐνταῦθα Incipit
Οὐ χρὴ ζητεῖν ἐν πᾶσι τοῖς Incipit
Οὐ χρὴ ζητεῖν ἐν πᾶσι τοῖς Incipit
ΟΥ ΧΡΗ ΖΗΤΕΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙΝ Incipit
Οὐ χρὴ ζητεῖν ἐν πᾶσι τοῖς ῥήμασιν ὁμοιότητας ἀστασιάστους Incipit
ΟΥ ΧΡΗ ΖΗΤΕΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙΝ ΟΜΟΙΩΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ Incipit
ΟΥ ΧΡΗ ΖΗΤΗΝ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΠΗΜΑΣΙΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥΣ Incipit
Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα Titulus initialis cuiusdam partis
ΟΥ ΧΡΗ ΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣ ΙΟΥΔΑΙΚΩΣ ΤΙΜΑΝ ΕΝ ΒΡΩΜΑΣΙΝ Incipit
Οὐ χρήμασι μετρεῖτε τὰ παρ’ ἡμῶν Incipit
Οὐ χρόνος ἦν ἀληθῶς Incipit
Οὐ χωρὶς κόπου, ἀγαπητοί, τὰ βραχέα ταῦτα Incipit
Οὐ χωρὶς κόπου, ἀγαπητοί, τὰ βραχέα ταῦτα Incipit
ΟΥ]ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΕΧΕΙ Incipit
οὖ]σι συνίσταται Incipit
ΟΥΑ ΕΝ ΜΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ Incipit
ΟΥΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΩ ΤΩ ΑΓΙΩ ΕΥΑΝΓΓΕΛΙΩ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Incipit
ΟΥΑΙ ΕΘΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΗΣ Α Desinit
Οὐαί μοι τῷ ἁμαρτολῷ· τί περιμένει Incipit
οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν σχοίνισμᾳ θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν λόγος κυρίου ἐφ' ὑμᾶς χαναάν Incipit
Οὐαὶ οὐαί σοι κρήτης πολιορκουμένης Incipit
Οὐαὶ οὐαί σοι τῇ πόλει Incipit
Οὐαὶ σοι πλημμελημάτων κεκαυμένη Κύπρε ταλαίνα Incipit
Οὐαί σοι, ἑπτάλοφε, ὅταν ἀγγελικὸν σκῆπτρον κρατήσει Incipit
Οὐαί σοι, πόλις ἑπτάλοφε, Incipit
Οὐαί σοι, πόλις ἑπτάλοφε, μέλλει τὰ ὡραῖά σου τείχη πεσεῖν Incipit
Οὐαί σοι, πόλις ἑπτάλοφε, ὅταν ἀγγελικὸν σκῆπτρον κρατήσει Incipit
Οὐαί σοι, ψυχὴ ἁμαρτάνουσα, μετὰ τὸ ἅγιον βάπτισμα Incipit
Οὐαί σοι, ψυχή, ὅτι ἐν γνώσει Incipit
ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΜΙΑΙΝΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝ ΑΙΡΕΣΕΣΙΝ Incipit
Οὐαὶ τοῖς ὑβρίζουσι τὰς θείας Γραφάς Incipit
ΟΥΑΙ ΤΟΝ ΟΜΝΥΟΝΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΝΟΜΑ Incipit
Οὐαὶ τῷ ἀσεβεῖ ὅταν πάντες φωτίζονται Incipit
Οὐαὶ τῷ ἱερεῖ τῷ συγχωροῦντι Incipit
οὐαὶ τῷ λέγοντι ὅτι τὸ παρὸν χρήσομαι τῇ σάρκι Incipit
Οὐαλεντινιανὸς μετὰ τελευτὴν Ἰοβιανοῦ τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας διαδεξάμενος Incipit
Οὐαλεντίνῳ, Σίμωνι καὶ Μάνῃ τῷ κακούργῳ Incipit
Ούαλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ βασιλευόντων ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἀνέτειλεν στάσις κατὰ τῶν χριστιανῶν Incipit
Οὐαλεριανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς τὰ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐγκεχειρισμένου σκῆπτρα Incipit
ΟΥΑΣΙΝ ΑΜΕΤΕΡΟΙΣ Incipit
οὔασιν ὃς κραδίης χάρμα μέγα σταλάει Desinit
οὐδ᾿ ἐν ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις ταῖς τοιαύτας χρ …σ Desinit abruptus
Οὔδ' ἂν ἓν δήπου γένοιτο χεῖρον Incipit
ΟΥΔ' ΕΤΙ ΧΟΥΝ ΧΕΥΕΙ ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ Desinit
οὐδ' ἡγούμενος ἀκριβῆ νῦν τὴν δοκιμασίαν αὐτοὺς διὰ τὸν χρόνον ποιήσεσθαι Incipit
ΟΥΔ' ΗΜΕΙΣ ΣΕ ΘΕΙΟΤΑΤΕ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΤΕ Incipit
ΟΥΔ' ΟΛΩΣ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΟΛΗ ΚΑΙ ΣΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΑ Desinit
οὐδ' ὅλως αὐτῷ ἀπεκρίθη ἀλλ' ὥσπερ Ἡρωδιᾶς Desinit
ΟΥΔ'ΑΥΞΕΤΑΙ ΦΥΣΙΚΩΣ Desinit
Οὐδ’ ἄλλον μὲν ἠξίουν οὐδένα τῶν ποιητῶν Incipit cuiusdam partis
οὐδ’ εἴ κεν δεκάγλωσσος ἔοι καὶ Ὀλύμπια βάζοι Desinit
Οὐδ’ εἰ πλείους, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν νυνὶ τούτων αἰτιῶν ἐπάγοι τις Σωκράτει Incipit
Οὐδ’ οὕτως ὕδατος φύσις ἀπονίπτει κηλῖδας Incipit
ΟΥΔΑΜΟΥ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΚΥΛΗΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Incipit
οὐδαμοῦ δὲ περὶ τοῦ πνεύματος ἐναντίον τοῦ ὀρθοῦ λόγου καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος ἔγραψεν Desinit
οὐδαμῶς Desinit
Οὐδαμῶς ἔκπαλαι τὰς τοιαύτας αἱρέσεις Incipit
οὐδαμῶς τὴν [ Desinit
Οὐδὲ Ἀβραάμου τοῦ θαυμαστοῦ τὴν μνήμην παραλιπεῖν Incipit
ΟΥΔΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ Incipit
ΟΥΔΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΚΕΚΩΛΥΤΑΙ Desinit
οὐδε ἀπὸ τῶν ἐλαχίστων τινὰ βούλεται Desinit
οὐδὲ αὐτὸν τὸν κόσμον χωρεῖν, τὰ γραφόμενα βιβλία. ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ͵βτʹ. τίτλους ιηʹ, κεφάλαια σλβʹ. Desinit
ΟΥΔΕ ΓΑΡ Desinit
οὐδὲ γὰρ αὐτὸς διὰ τῶν ῥημάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πραγμάτων ἔδειξε τὴν ἀγάπην Desinit
οὐδὲ γὰρ αὐτὸς διὰ τῶν ῥημάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πραγμάτων ἔδειξε τὴν ἀγάπην Desinit
Οὐδὲ γὰρ εἴκοσι μία μαρτίου, οὐδὲ γὰρ κϛʹ τοῦ ἀπριλλίου ἡ ἀναστάσιμος ἑορτὴ ἐγένετο ποτέ ἢ γενήσεται, οὐδὲ ιδʹ τῆς σελήνης, ἀλλ' οὐδε τῆ κβʹ· δεῖ γὰρ ταῦτα πάντα φυλάττεσθαι Textus
οὐδὲ γὰρ εἰς ἄγνοιαν Desinit
οὐδὲ γὰρ ταύταις παράκειται φλὲψ, πρὶν ἄρξασθαι σχίζεσθαι Desinit
οὐδέ γε ἐκεῖθεν Desinit
Οὐδὲ γυναῖκες ἄρα τά γε εἰς ἀρετὴν ἀνδρῶν λείπονται Incipit
ΟΥΔΕ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΟΥΔΕ ΔΙΑ ΤΗΣ Desinit
Οὐδὲ ἐπίτροπος ἢ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Incipit
ΟΥΔΕ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΑΖΥΜΩ Η ΑΖΥΜΩ Incipit
Οὐδέ ἐστι τῶν ἀναγκαίων τῇ τελετῇ γίνεσθαι ἐν ἀζύμῳ ἢ ἐνζύμῳ Incipit
ΟΥΔΕ ΗΜΙΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΕΚΛΗΣΘΑΙ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑΝ Incipit
οὐδὲ λέων τόδ’ ἔρεξεν ὁμόσπορον αἷμα λαφύξας Desinit
οὐδὲ μικρὸν τοῦτον παραβλάψαι δυνήσονται... Desinit
οὐδὲ μικρὸν τοῦτον παραβλάψαι δυνήσονται... Desinit
οὐδὲ νυγμοῦ συναισθανθεὶς ἐκ ταύτης τοξείας Desinit
ΟΥΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΕΙ Desinit
Οὐδὲ ὁ καθ' ἡμᾶς χρόνος ἄμοιρος εἰσάπαν διῆλθε Incipit
Οὐδὲ οἱ φόβοι τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἄχρηστοι Incipit
οὐδὲ σου φείσεται· νῆφε οὖν πάντοτε καὶ πρόσεχε τοῖς παραγγέλμασι ἵνα ἐν σοὶ δοξάζηται ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος Τριάς Desinit
οὐδὲ σου φείσεται· νῆφε οὖν πάντοτε καὶ πρόσεχε τοῖς παραγγέλμασιν, ἵνα ἐν σοὶ δοξάζηται ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος Τριάς, πατὴρ... Desinit
ΟΥΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΕΓΛΗΜΑ Desinit
Οὐδὲ τεῆς Καθαρῖνα φρενός Incipit
Οὐδὲ τὴν ἀδελφὴν τῆς μνηστῆς μου Incipit
ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ Desinit
Οὐδὲ τὴν σοφωτάτην τε καὶ λίαν ὠφέλιμον Incipit
Οὐδὲ τῆς τῶν ὁσίων μνήμης οἱ φιλόθεοι προσκορεῖς Incipit
Οὐδὲ τὸν περὶ τῶν ἐπιστολῶν λόγον οἱ πάλαι εἴασαν ἀβασάνιστον Incipit
οὐδὲ τὸν τόκον αὐτῶν βλάπτονται Desinit
οὐδὲ τοῦτο Incipit
οὐδὲ τοῦτο ἂν ἀπεικὸς εἴη διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας πρὸς τῷ μηδέ σοι ... Desinit
ΟΥΔΕ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΑΣ Incipit
Οὐδὲ τοῦτον τοῖς Ἰουδαίοις διαφέρει Incipit
οὐδὲ τρυγήσας ἐν χανῶν δ’ἁπλῶς μόνον Desinit
Οὐδεὶς ἁμαρτάνων δύναται Incipit
Οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται γνῶναι τὸν Θεὸν τελείως Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΑΡΑ ΛΙΘΟΣ ΙΠΠΟΣ Desinit
ΟΥΔΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥ[ΕΤΑΙ Desinit
Οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΕΚΕΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΘΥΜΩΝ Incipit
οὐδεὶς ἐμοί [ Desinit
Οὐδεὶς ἐν βίῳ κατορθοῖ τά σοι Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΟΥΘΕΤΗΣΕΝ Desinit
ΟΥΔΕΙΣ ΗΜΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΕΣΘΑΙ - ΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΣΤΗΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ - ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙΣ Incipit
Οὐδεὶς ἰχθὺς ἐν τῷ βυθῷ τὰς ἐνοχλήσεις φεύγει Incipit
οὐδεὶς κακὸς Incipit
Οὐδεῖς κοινωνεῖ τῷ Χριστῷ τρυφῶν καὶ καθεύδων καὶ ἀναπίπτων, ἀγαπητοί Incipit
Οὐδεὶς μετ' ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεται Incipit
Οὐδεὶς μοναχὸς τῆς μονῆς ἔξω μένων Incipit
Οὐδεὶς ποιεῖ κρείττονα ἑαυτοῦ Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΠΡΟ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΤ Desinit
Οὐδεὶς σπορεύς μου Incipit
Οὐδεὶς τῆς καθολικῆς τοῦ σώματος Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΣ Incipit
Οὐδεὶς τὶς ἂν ἐπιτιμήσειεν ἐμοί γε νομίζω Incipit
Οὐδείς, ἀδελφοί, πόνων δίχα πνευματικῶν ἡ κατορθῶσαί τι Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἀνώτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
οὐδὲν ἀγάπης ἐν βίῳ ἀνώτερον καὶ ἡδύτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης ἡδύτερον, οὐδὲν τῆς κατὰ Θεὸν ἑνώσεως ὑψηλότερον Incipit
Οὐδὲν ἀγάπης παρὰ Χριστιανοῖς, τῆςγε σὺν τῷ καλῷ νοουμένης Incipit
Οὐδὲν ἀληθῶς τῶν ἐν ἀνθρώποις Incipit
ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ ΙΣΧΥΙ ΚΑ[ ]Σ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΠΟΥ ΓΑΡ ΑΓΑΠΗ Incipit
οὐδὲν ἄλλο λείπεται πλὴν ἡ κακία μόνη, κακία δὲ ἡδονῆς ἀφῃρημένης κόλασις ἐστὶν ψυχῆς ὥσπερ ἡ νόσος τοῦ σώματος Desinit
Οὐδὲν ἄλλο λύει τὴν ἀθυμίαν Incipit
Οὐδὲν ἄμεινον δοκῶ Incipit
Οὐδὲν ἂν ἦσαν ἡμῖν οἱ Πελοπίδαι καὶ Κεκροπίδαι Incipit
Οὐδὲν ἂν οἶμαι γένοιτο δῶρον φίλτερόν τε καὶ οἰκειότερον τοῖς ἐλλογίμοις τῶν θείων ἀνδρῶν Incipit
Οὐδὲν ἀπεικὸς φιλοσόφους ὄντας ὑμᾶς Incipit
Οὐδὲν ἀπεοικὸς φιλοσόφους ὄντας ὑμᾶς καὶ τὸ σαφὲς εἰδότας Incipit
Οὐδὲν ἄρα κάλλους ἐστὶ δυνατώτερον Incipit cuiusdam partis
Οὐδὲν ἄρα τέσσαρα ἔτη Incipit
ΟΥΔΕΝ ΑΡΕΤΗΣ ΔΥΝΑΤΩΤΕΡΟΝ Incipit
Οὐδὲν ἀρετῆς τιμιώτερον, οὐδέν τι λυσιτελέστερον Incipit
Οὐδὲν ἀρτεῆς τιμιώτερον Incipit
ουδεν γαρ αδυνατων [αδυνατον] τη μεσιτεια σου Desinit
Οὐδὲν γὰρ κωλύει καὶ τήμερον Incipit
Οὐδὲν γὰρ οὕτως φίλον ὡς τὸ μετὰ τῶν ἐσχάτων ἑαυτὸν ἀριθμῆσαι Desinit
ΟΥΔΕΝ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΦΑΥΛΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΙΧΘΥΣΙΟΝ Desinit
ΟΥΔΕΝ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΦΑΥΛΟΝ ΕΧΕΙ, ΤΟ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΕΧΘΥΔΙΟΝ Desinit
οὐδὲν δὲ ἕτερον φαῦλον ἔχει, τὸ τοιοῦτον ἰχθύδιον. Desinit
Οὐδὲν δὲ θαυμαστόν, ὅτι καὶ τουτὶ τὸ σύμπαν ἦν ἀερομυθία· χαῖρε. Desinit
οὐδὲν δὲ περαιτέρω Desinit
ΟΥΔΕΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΝΧΕΙΜΕΝΩΝ ΙΣΑΣΙΝ Desinit
Οὐδὲν ἔδωκεν ἡ ὥρα νὰ στείλωμεν ἄλλα τινὰ ἀναγκαῖα, ὅσα ἐγράφησαν παρ’ ἡμῶν Incipit
οὐδὲν εἰς τὴν Desinit
ΟΥΔΕΝ ΕΚ ΔΥΣΙΝ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΕΝ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ο ΜΑΡΤΥΣ Incipit
Οὐδὲν ἐπὶ τῶν ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩ Desinit
ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΩ Desinit
Οὐδέν ἐστι ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστι ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστι ἐλεημοσύνης ἴσον Incipit
Οὐδέν ἐστι ἐλεημοσύνης ἴσον Incipit
Οὐδέν ἐστι κατ' Εὐριπίδα πιστότερον Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου καὶ καθαρᾶς Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου καὶ καθαρᾶς πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου καὶ καθαρᾶς πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου καὶ καθαρᾶς πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου πίστεως καὶ καθαρᾶς Incipit
οὐδέν ἐστι τῆς ἀδιστάκτου πίστεως καὶ καθαρᾶς ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδέν ἐστι τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης Incipit
Οὐδέν ἐστιν ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστιν ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστιν ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως Incipit
Οὐδέν ἐστιν ἀδίστακτον καὶ καθαρᾶς πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν ἕτερόν ἐστι θάνατος Incipit
Οὐδὲν ἡδύτερον ἢ χαριέστερον τῆς παρούσης... ὁμηγύρεως Incipit
Οὐδὲν ἡμῖν καινόν Incipit
Οὐδὲν ἦττον τοῦ διὰ μοχθηρίαν Incipit
Οὐδὲν θαυμαστὸν οὐδὲ ξένον εἰ καὶ νῦν τὰ αὐτοῦ πράττειν Incipit
οὐδὲν θαυμαστὸν οὐδὲν ξένον εἰ καὶ νῦν τὰ αὐτοῦ πράττει ὁ πονηρὸς δαίμων Incipit
Οὐδὲν θαυμαστὸν Σιλβανὸν τὸν Γαυδεντίου Incipit
Οὐδὲν ἴσον, ἀγαπητοί, εἰς δόξης λόγον καὶ παρρησίας Incipit
Οὐδὲν ἰσχυρότερον γήρως καὶ οὐδὲν φιλίας αἰδεδιμώτερον Incipit
Οὐδὲν καινὸν εἰ διαποροῦσιν ἡμῖν συμβέβηκεν Incipit
ΟΥΔΕΝ ΚΑΙΝΟΝ ΕΙ Ο ΝΗΣΤΟΡΙΟΣ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΩΣ Incipit
Οὐδὲν καινόν, ὦ βασιλεῦ, πέπρακταί μοι Incipit
Οὐδὲν κρεῖττον εἶδον τῆς σῆς συνέσεως διανόημα Incipit
οὐδὲν κωλύσει ψυχῆς διαθέσει καὶ γράμμασι μαρτυροῦσι ταύτην καὶ βεβαιοῦσι συνῆφθαί τε καὶ χαίρειν ἀλλήλοις Desinit
Οὐδὲν ματαιότερον εἶδον ἐν τῷ βίῳ Incipit
ΟΥΔΕΝ Ο ΓΑΜΟΣ ΕΝΕΠΟΔΙΣΕΝ ΕΙΣ ΑΡΕΤΗΝ Incipit
Οὐδὲν ὁ Σωτὴρ δείκνυται παραλιπὼν ὧν ἄλλοις ποιεῖν ὑπετίθετο Incipit
Οὐδὲν οἰκειότερον ἀδελφικῆς διαθέσεως Incipit
Οὐδὲν οἶμαι ποιεῖν θαυμαστόν Incipit
Οὐδὲν οἶμαι τῶν ἀπὸ Χριστοῦ Incipit
Οὐδὲν οἶμαι τῶν ἀτόπων Incipit
Οὐδὲν οἶμαι τῶν ἀτόπων ὦ μαρτύρων ἀκρότης Incipit
Οὐδὲν ὁμονοίας ἴσον, ἀγαπητοί, οὐδὲ συμφωνίας Incipit
Οὐδὲν ὁμονοίας ἴσον, ἀγαπητοί, οὐδὲ συμφωνίας Incipit
Οὐδὲν ὁμονοίας ἴσον, ἀγαπητοί, οὐδὲ συμφωνίας Incipit
οὐδὲν οὐδὲ τοῦ καλοῦ Desinit
Οὐδὲν οὕτω βαρὺ καὶ ἐπαχθὲς τοῖς διδασκάλοις Incipit
Οὐδὲν οὕτω διεγείρειν οἶδε πρὸς μίμησιν… Incipit
Οὐδὲν οὕτω κινῆσαι ψυχὴν εἰς ἀρετῆς ἐπιθυμίαν ἀνυσιμώτατον ὡς ἄνδρῶν βίος ἀρίστων Incipit
οὐδὲν οὕτω κρεῖττον καθέστηκε τοῖς ποιμέσι καὶ διδασκάλοις Incipit
Οὐδὲν οὕτω λυσιτέστερον ἔργον γένοιτ' ἂν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
ΟΥΔΕΝ ΟΥΤΩ ΜΕΙΖΟΝ ΔΕΙΝΟΝ Incipit
Οὐδὲν οὕτω μερίζειν καὶ διασπᾷν ἡμᾶς ἀπ' ἀλλήλων εἴωθεν, ὡς φθόνος καὶ βασκανία, τὸ χαλεπὸν τοῦτο νόσημα Incipit
Οὐδὲν οὕτω παρασκευάζει χαίρειν ὡς πενυματικὴ ἑορτὴ Incipit
οὐδὲν οὕτω χεῖρον, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὡς τὸ προκάλυμμα Incipit
Οὐδὲν οὕτω ψυχωφελὲς καὶ σωτήριον καὶ παντὸς ἄλλου ἐπαινουμένου πράγματος Incipit
οὐδὲν οὕτως ἀναγκαίοτατον, οὐδὲν λυσιτελέστατόν τε ἅμα καὶ πρεπωδέστατον Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομεῖν παρουσιάζει καὶ θαρρεῖν πᾶσι πείθη τοῖς δεινοῖς Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐλευθεροστομίαν Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐξαφανίζειν τὴν ἀρετὴν πέφυκεν Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἐπαχθὲς καὶ πολλῆς καὶ ἀμυθήτου γέμον τῆς δυσκολίας Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἡδὺ τοῖς φιλαρέτοις καὶ ἐράσμιον ὡς ἀνδρῶν ἀρίστων βίοι εἰς διήγησιν προτιθέμενοι Incipit
Οὐδὲν οὕτως ἴδιον οὐδὲ τοῖς τῶν καλῶν ἐρασταῖς σπουδῆς ἄξιον Incipit
ΟΥΔΕΝ ΟΥΤΩΣ ΜΕΙΖΟΝ ΔΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΗΚΕ Incipit
Οὐδὲν οὕτως παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως παρασκευάζει Incipit
Οὐδὲν οὕτως τὴν ψυχήν Incipit
Οὐδὲν οὕτως, ἀγαπητοί, θολοῦν Incipit
Οὐδὲν οὕτως, ἀγαπητοί, θολοῦν Incipit
Οὐδὲν οὕτως, ἀγαπητοί, θολοῦν οἶδεν Incipit
Οὐδὲν οὕτως, ἀγαπητοί, θολοῦν οἶδεν ἀνθρωπίνην διάνοιαν Incipit
οὐδὲν ὄφελος τῷ καλεῖσθαι τοῦτον Χριστιανὸν ἐννό[ησον Desinit
οὐδὲν ὄφελος τῷ καλεῖσθαι τοῦτον Χριστιανὸν ἐννό[ησον Desinit
Οὐδὲν ταράσσει τὴν Ταρασίου φρένα, Incipit
Οὐδέν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδέν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀδιστάκτου πίστεως ἰσχυρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀληθείας φαιδρότερον Incipit
Οὐδὲν τῆς ἀληθείας φαιδρότερον Incipit
οὐδὲν τῆς γνώσεώς ἐστι τιμιώτερον Incipit
Οὐδὲν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης ὑψηλότερον ἢ τιμιώτερον, ταύτης γὰρ ἐν μεθέξει καὶ ὁ θεσπέσιος Παῦλος ἐβόα λέγων Incipit
οὐδὲν τῆς ὑπερηφανίας Incipit
οὐδὲν τῆς ὑπερηφανίας χεῖρον Incipit
Οὐδέν τι βιαιότερον, σκηπτοῦχε τροπαιοῦχε Incipit
Οὐδέν τι πάντως ὁρᾶν ἔχομεν τῶν ὁρωμένων πρίν Incipit
Οὐδὲν τὸ κωλῦσον ἡμᾶς Incipit
ΟΥΔΕΝ ΤΟ ΤΟΥΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΘΗΡΙΟΝ Incipit
Οὐδὲν τοίνυν ἐφάμιλλον θηρίον γυναικὸς πονηρᾶς καὶ γλωσσώδους Incipit
Οὐδὲν τοίνυν θηρίον ἐφάμιλλον Incipit
Οὐδὲν τοίνυν θηρίον ἐφάμιλλον γυναικός Incipit
Οὐδὲν τοίνυν θηρίον ἐφάμιλλον γυναικὸς Incipit
Οὐδὲν τοίνυν θηρίον ἐφάμιλλον γυναικός Incipit
Οὐδὲν τοίνυν θηρίον ἐφάμιλλον γυναικὸς Incipit
ΟΥΔΕΝ ΤΟΙΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΙΣ Incipit
Οὐδὲν τοῦ διαβόλου μιαρώτερον Incipit
Οὐδὲν τοῦ κατὰ [...]ον οὗτος μην ισχυν Incipit
Οὐδὲν τυραννικώτερόν ἐστι τῆς ἀτυχίας Incipit
Οὐδὲν τῶν ἐπιτυγχανόντων τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν μακαριώτερον, ἀδελφοί, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἀποτυγχανόντων ἀθλιώτερον Incipit
Οὐδὲν τῶν παρὰ Θεοῦ δοθέντων ἡμῖν Incipit
Οὐδὲν τῶν παρὰ Θεοῦ δοθέντων ἡμῖν Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον, οὐδὲν φιλοχρηματίας δεινότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας αἰνότερον, οὐδὲν φιλοχρηματίας δεινότερον Incipit
ΟΥΔΕΝ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ ΔΕΙΝΟΤΕΡΟΝ ΟΥΔΕΝ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΙΝΟΤΕΡΟΝ Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας δεινότερον, οὐδὲν φιλοχρηματίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φιλαργυρίας δεινότερον, οὐδὲν φιλοχρηματίας αἰνότερον Incipit
Οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον ἐστυκὼς ἀνήρ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΑΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ Incipit
ΟΥΔΕΝ ΨΕΥΔΟΣ Incipit
Οὐδὲν ψεύδους δεινότερον οὐδὲν συκοφαντίας ἄχθους βαρύτερον Incipit
Οὐδὲν ὦ φίλος ἀναγκαιότερον πρὸς σωτηρίαν ταῖς φιλοθέοις ψυχαῖς Incipit
Οὐδὲν ὡς ἀληθὼς Incipit
Οὐδὲν ὡς ἀληθῶς τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει τὸ στάσιμον Incipit
Οὐδὲν ὡς ἀληθῶς τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει τὸ στάσιμον ἢ βέβαιον Incipit
Οὐδένα ἄλλο πρᾶγμα, ὡς ¨η ἀληθεία βεβαιοῖ, εὐφραίνει καὶ καθιλαρύνει τὴν ἀγαθὴν ψυχὴν Incipit
ΟΥΔΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ Incipit
ουδενι ουδεν ειπον, εφοβουντο γαρ. Desinit abruptus
οὐδενὸς ἡμᾶς Desinit
οὐδενὸς μετέχει Desinit
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΓΑΡ ΤΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΕΙ ΦΑΝΕΡΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΣΤΗΡΗΜΕΝΟΝ Desinit
Οὐδέποτε ἐν μιᾷ λέξει τάττεται τὸ ν πρὸ τοῦ β Incipit
Οὐδέποτε ἐπιλαθέσθαι δυνάμεθα Incipit
Οὐδέποτε ἐπιλαθέσθαι δυνάμεθα τῆς γλυκείας σου Incipit
οὐδέποτε μαραινόμενον. Οὕτω γοῦν καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Οὐδέποτε οὖν ἱερέως ὄντος ἐν ἐκκλησίᾳ Incipit
ΟΥΔΕΠΩ ΜΕ ΠΕΠΑΥΜΕΝΟΝ ΔΑΚΡΥΩΝ Incipit
ΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙ Desinit
οὔθ' ὡς ἐπὶ τὸ πολύ Desinit
Οὔθ’ ὑμᾶς ἄν τις αἰτιάσαιτο τὸν εἰωθότα ἀπαιτοῦντας λόγον Incipit
Οὐκ ἀγαθόν σε παῖδα, μεγαλεπιφανέστατε Λίζιξ, ἡ φιλοσοφία, ὡς ἔοικεν, ἔτρεφεν Incipit
ΟΥΚ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΠΛΟΥΤΕΙΝ Incipit
Οὐκ ἀγνοῶ μέν, δημιουργέ μου Λόγε Incipit
Οὐκ ἀγνοῶ μέν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ὡς τὸ πεπαλαιωμένης Incipit
Οὐκ ἀγνοῶ τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ τῆς Incipit
Οὐκ ἀγώνων ἐνστάσεις μόνον μαρτυρικῶν καὶ νῖκαι καὶ τρόπαια Incipit
οὐκ ἀέκων, Θεόδωρε, θέλων δέ τε πότμον ἐπέσπες Desinit
ΟΥΚ ΑΘΗΤΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΕΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ Desinit
Οὐκ αἰσχύνη τίς ἐστι Βονιφατίῳ Incipit
Οὐκ ἄκαιρον οἶμαι περὶ τῆς τῶν Μασσαλιανῶν μυσαρᾶς αἱρέσεως Incipit
ουκ ακουετε οτι εκ του θεου ου[κ εστε. Desinit abruptus
Οὐκ ἄλλα μέν, ὦ Θρασύβουλε, παραχρῆμα Incipit
ΟΥΚ ΑΛΛΩΣ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Incipit
Οὐκ ἄλλως ἵνα κἀνταῦθα λύσεως τεύξασθε Incipit
ΟΥΚ ΑΛΟΓΩΣ ΟΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΠΟΙΗΣΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙΤΑΙ Incipit
Οὐκ ἀμφισβητεῖται ὅτι τὰ τῆς καινῆς διαθήκης Incipit
ΟΥΚ ΑΝ ΕΙΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ Desinit
Οὐκ ἂν ἔτι δυναίμην ἐνεγκεῖν τοὺς οὐ δυναμένους Incipit
Οὐκ ἂν ἔτι δυναίμην ἐνεγκεῖν τοὺς οὐ δυναμένους Incipit
ΟΥΚ ΑΝ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΩΔΕΝ ΜΕΝ Incipit
Οὐκ ἀνέμων βία μὲ συντρίβει τόσον Incipit
ΟΥΚ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΕΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ Desinit
ΟΥΚ ΑΝΡΟΥΜΕΘΑ Desinit
Οὐκ ἀντεῖπε τῷ Φιλίππῳ γινομένῳ ἀμφικτύονι ὁ Αἰσχίνης μόνος πεμφθεὶς πυλαγόρας καὶ ἐπανελθὼν κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων Titulus initialis
Οὐκ ἀπεικὸς οἶμαι διαπορεῖν ἐπ' ἐνίων Incipit
ΟΥΚ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΝ ΦΑΣΙ Incipit
Οὐκ ἀπὸ δἄν μοι καιροῦ γένοιτο εἰ καὶ τὸ συμβὰν... συνάψω, ἀνὴρ γάρ τις Παυλῖνος τὴν κλῆσιν Incipit
Οὐκ ἀπὸ τῶν φανερῶν Incipit
Οὐκ ἀποδεκτέον τῶν φυτοσπόρων Incipit
Οὐκ ἀποκρύψομαι πρὸς ὑμᾶς, ὦ φίλτατοι παῖδες, οὓς διὰ τῆς φιλοσοφίας Incipit
οὐκ ἀποροῦντες μὲν οὐδὲ ἄλλως Desinit
οὐκ ἀποστρέφει αὐτοὺς ὁ θεός Incipit
Οὐκ ἂρα κενῶς ποι, ᾐτήσω μ’ εἰ ῥωσθεὶς ὁρῶμαι Incipit
Οὐκ ἄρα λήξειν ἔμελλον Incipit
ΟΥΚ ΑΡΑ ΛΗΧΕΙΝ ΕΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΤΑΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙΝ Incipit
ΟΥΚ ΑΡΑ ΜΑΤΗΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΥΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΙΣ ΜΗ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΟΙΣ Incipit
οὐκ ἄρα μάτην προύλεγον περὶ ὧν νῦν ἡμῖν οἱ κρότοι Incipit
Οὐκ ἄρα μόνον Ἀσίαν καὶ τὴν πρὸς ἡμῖν Εὐρώπην εὐφραίνεις τε καὶ κοσμεῖς τῇ φήμῃ τῶν ἐκ Θεοῦ σοι δεδομένων Incipit
Οὐκ ἄρα μόνος ὁ τοῦ σινάπεως κόκκος Incipit
οὐκ ἄρα πῦρ καθαρτήριον νομιστέον Desinit
Οὐκ ἄρα σοι χθονίων τις ἔριν προβάλοιτο πολήων Incipit
Οὐκ ἄρα φῶς γένεται Incipit
Οὐκ ἀράμενος ἄνθρωπος φωνὴν ἔλαβε παρὰ τοῦ δημιουργοῦ Incipit
ουκ αρεστον δε ουτ’ εκειν[ο (εκεινο). Desinit abruptus
Οὐκ ἀρκεῖ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς Χριστιανούς Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς Χριστιανούς Incipit
Οὐκ ἀρκεῖ τοῦτο τοῖς πράγμασιν Incipit
Οὐκ ἀρκείτω ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν Incipit
ΟΥΚ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ Desinit
ΟΥΚ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ Desinit
Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι Incipit
οὐκ ἀστοχήσεις τῆς ἄνω κληρουχίας Desinit
οὐκ αὐτὴ τοῦ πάθους ἐμπίπλαται Desinit
Οὐκ αὑτὸ καθ' αὐτὸ τὸ ἀναγινώσκειν Incipit
Οὐκ ἄχαρι μὲν οὐδ' ἄμισθον ἀρετῆς ἔπαινος Incipit
Οὐκ ἄχαρι μὲν οὐδ’ ἄμισθον ἀρετῆς ἔπαινος, χαλεπὸν δὲ Incipit
Οὐκ ἄχαρις γὰρ οὐδὲ ἄχαριν ὑποδέξῃ τὸν φίλον. Ἔρρωσο Desinit
Οὐκ ἐβουλόμην τοῦτο μόνον διαλύσασθαι Incipit
ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΣΕΙ ΤΙΣ Incipit
Οὐκ ἐγκαλέσει τις ἡμῖν Incipit
ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΗΣΕΙ ΤΙΣ Incipit
ΟΥΚ ΕΓΝΩΜΕΝ Desinit
Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον, ὦ παρόντες, οἷς ἄρα πέρυσιν Incipit
Οὐκ ἔγωγε θαυμάζω, φιλότης, εἴ τιν' ἄγροικος Incipit
οὐκ ἐδάκρυσεν Incipit
οὐκ ἐδεήθησαν ἑτέρου βαπτίσματος. Desinit
ουκ εδεηθησαν ετερου βαπτισματος. Desinit
ΟΥΚ ΕΔΙΔΑΞΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΩΤΙΚΩΝ ΗΓΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΩΝ Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανηγυρίζομεν Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανηγυρίζομεν Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανηγυρίζομεν Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανηγυρίζομεν Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανυγυρίζομεν Incipit
Οὐκ εἶπεν αὐτοῖς· ἐλάβετε Desinit
ΟΥΚ ΕΙΠΕΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΠΑΥΛΟΣ Incipit
Οὐκ εἶπεν πρὶν ἢ ἀχθῆναι Incipit
Ουκ ειπεν πριν η αχθηναι αυτην εις την οικιαν του νυμφιου. ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευματος αγιου, και γαρ ενδον ην. διοτι εθος ως τα πολλα τοις παλαιοις εν οικια τας μεμνηστευμενας εχειν παρ' εαυτοις. Textus
Οὐκ ἐκ Σίων σοι, Πάτερ, ἀλλ' οὐρανόθεν Ἥκει κομίζων τὴν θεόσδοτον ῥάβδον Ὁ χριστέραστος οὑτοσὶ θεηγόρος. Δέχου τὸ δῶρον σφραγίδα προεδρίας, Ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, ἰσχύος θείας ῥάβδον, Ἐχθρῶν δ'ἁπάντων κυριεύων ἐν μέσῳ, Ὡς ὁ προφήτης πνεύματι ψάλλων γράφει˙ Τὸν τῶν καλῶν αἴτιον ὕμνει προφρόνως. Textus
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙ Incipit
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙ Incipit
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ· αὐτῷ... Desinit
Οὐκ ἐλεῆσαί τιν' ὦ οὗτος Incipit
Οὐκ ἔμελλεν, οἶμαι, οὐδὲ τὸ τῶν γυναικῶν φῦλον χωρὶς ὑποδείγματος Incipit
οὐκ ἐμνήσ[...] Incipit
ουκ εμνησθη δε ετ... (ετερων) προγονων Incipit
ΟΥΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΙΛΗΙ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ Incipit
οὐκ ἐνοήσατε, φησί Desinit
Οὐκ ἐξ Ἑλικῶνος δὲ τὰς μούσας Incipit
ΟΥΚ ΕΞ ΟΣΜΗΣ ΕΣΤΙΝ ΑΣΦΑΛΕΣ Incipit
οὐκ ἐξελέξατο Desinit cuiusdam partis
ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ Incipit
Οὐκ ἔξεστιν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ Incipit
Οὐκ ἔξεστιν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ προσάγειν τι Incipit
Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος Incipit
Οὐκ ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων τὸ αὐτὸ ὑγρόν Incipit
Οὐκ ἐπὶ τοῖς λόγοις μὰ Δία Incipit
Οὐκ ἐπὶ τῶν αὐτῶν διαλέγοντι τόπων τῷ Τιμοθέῳ Incipit
ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΙΔΕΙΝ ΤΙ ΜΕΓΑ ΤΗΣ Υ[ΠΟΣΧΕΣΕΩΣ ΘΑΥΜΑ Desinit
οὐκ ἐπιθυμίας Desinit
ΟΥΚ ΕΠΙΛΕΙΠΩ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΦΥΓΑΔΕΥΟΜΕΝΟΣ Incipit
Οὐκ ἐπιτρέπω γυναῖκα· διότι ἐδίδαξεν ἅπαξ κακῶς τὸν Ἀδάμ Incipit
Οὐκ ἐπιτρέπω γυναῖκα· διότι ἐδίδαξεν ἅπαξ κακῶς τὸν Ἀδάμ Incipit
Οὐκ ἔργοις χρὴ μόνον θαυμάζειν τὴν ἀρετὴν καὶ λοιποῖς προτερήμασιν Incipit
οὐκ ἐρέγεις χεῖρα κ[ειμένῳ Desinit
Οὐκ ἐρῶ οὐδ' ἐφίημι θανόντ' Incipit
οὐκ ἐσμὲν ἡμεῖς οὐδενὸς αἴτιοι. Desinit
οὐκ ἐσμὲν ἡμεῖς οὐδενὸς αἴτιοι. Desinit
οὐκ ἔστι γὰρ ἄμοχθον οὐδὲν ἐν βίῳ Desinit
ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΚΟΣ Η ΒΑΘΟΣ Desinit
Οὐκ ἔστι κολακεία τὸ ῥῆμα Incipit
ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΜΕΡΙΚΗ Incipit
Οὐκ ἔστι πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος Incipit
ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΤΕΡΠΝΟΝ ΟΥΔΕ ΛΑΜΠΡΟΝ ΕΝ ΒΙΩ Incipit
Οὐκ ἔστι τῆς ἀκροστιχίδος ὁ νοῦς Incipit
Οὐκ ἔστι τῆς ἀκροστιχίδος ὁ νοῦς δύσληπτος Incipit
Οὐκ ἔστι τῆς ἀκροστιχίδος ὁ νοῦς δύσληπτος Incipit
Οὐκ ἔστι τῆς τοῦ θεολόγου Γρηγορίου γλώττης Incipit
ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΤΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Incipit
Οὐκ ἔστι τὸ παρὸν ῥητόν Incipit
Ουκ εστι το ψαλτηριον δεσποτα μου Incipit
ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑ Desinit
Οὐκ ἔστιν ἀσθένεια, ἀλλ' ἀσφάλεια Incipit
Οὐκ ἔστιν ἐν τῷ βίῳ τερπνὸν οὐδέν Incipit
οὔκ ἐστιν ἐν ὑμιν· Desinit
Οὐκ ἔστιν εὐχῆς δυνατώτερον οὐδὲ ἴσον Incipit
Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰνὸς ἴχνος ἐν βίῳ Incipit
ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΩΝ Desinit
Οὐκ ἔστιν ὃ παρόντες Incipit
Οὐκ ἔστιν οὐδὲ γέγονεν ἄλλος αὐτοκρατόρων Incipit
Οὐκ ἔστιν οὐδὲν εἰρήνης Incipit
οὐκ ἔτι ἐρεῖ ὑμῖν ὁ δεσπότης ἡμῶν, ὡς τότε τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι „ταύτην ἐγὼ τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην καὶ ἠσπασάμην“ Desinit
ΟΥΚ ΕΥΦΥΗΣ Incipit
Οὐκ ἔχει πάντως παυόμενος ὁ πονηρὸς Βελίαρ Incipit
Οὐκ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι ἐστιν Incipit
οὐκ ἔχεις τί πράξαι Desinit
Οὐκ ἐχόμεθα σιγᾶν πρὸς τὴν βασιλείαν σου Incipit
Οὐκ ἔχω μέμψασθαί σοι Incipit
οὐκ ἔχω πῶς ἂν ἀξίως ἐπαινέσω τὸν βασιλέα Δαυίδ Incipit
οὐκ ᾐδέσθησαν ὅμως αὐτὴν ἐξειπεῖν καὶ τοῖς μετ’ αὐτοὺς παραδοῦναι Desinit
ΟΥΚ ΗΚΙΣΤΑ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Incipit
ΟΥΚ ΗΚΙΣΤΑ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΙΡΟΥ Incipit
Οὐκ ἤκουσας, μονάρχα μου, τοῦ δούλου σου τὴν νόσον Incipit
ΟΥΚ ΗΝ ΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ Incipit
Οὐκ ἦν ἄρα τὸν Ἡρακλέα πεπαυμένον τῶν Incipit cuiusdam partis
Οὐκ ἦν ἄρα τὸν φθόνον οὐδὲ τῆς θεῶν ἔξω Incipit cuiusdam partis
Οὐκ ἦν ἄρα τὼν προλαβόντων καλῶν εἰς πίστιν μὴ πάλιν τὸν χρόνον Incipit
ΟΥΚ ΗΝ ΑΡΑ, ΩΣ ΕΟΙΚΕ, ΚΟΡΟΣ Incipit
οὐκ ἦν ἄρα, ὡς ἔοικε, κόρος Incipit
Οὐκ ἦν ἄρα, ὡς ἔοικεν, κόρος τῷ πονηρῷ τῶν κακῶν Incipit
ΟΥΚ ΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ Ω ΘΕΙΟΤΑΤΕ Incipit
Οὐκ ἦν, ὡς ἔοικε, τὸ πάντας ἐθέλειν εὐεργετεῖν καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσι τῶν ἀνθρώπων Incipit
Οὐκ ἦν, ὡς ἔοικεν, ἀρκοῦν Αἰσχίνῃ τούτῳ Incipit
ΟΥΚ ΗΡΚΕΙ ΜΟΙ ΤΟ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΕΩΣ Desinit
Οὐκ ἤρκεσαν πόνοι οὐδὲ Παύλου κόποι Γῆς καὶ θαλάσσης καὶ μέχρι τρίτου πόλου Καὶ νῦν σε Λουκᾶς σὺν κόποις πάλιν γράφεις Textus
Οὐκ ἤρκεσαν πόνοι σὲ Παύλε καὶ κόποι γῆς καὶ θαλάττης καὶ μέχρι τρίτου [...] καὶ νῦν δὲ Λουκᾶν σὺν κόποις πάλινγράφεις (?) Textus
οὐκ ἴστε Incipit
οὐκ ἴσχυσεν· καὶ Desinit
οὐκ ἰχθύας μέν, τετράκις δ’ ἄνδρας δέκα Desinit
Οὐκ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν Incipit
Οὐκ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν ἄν τινες Incipit
Οὐκ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν ἄν τινες ἐπιγράφαι Incipit
Οὐκ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν ἄν τινες ἐπιγράψαι Incipit
Οὐκ οἶδ' ὁπότερον κάλλιον φαῖεν ἄν τινες ἐπιγράψαι Incipit
Οὐκ οἶδ' ὅτου σοι τὴν χάριν πρῶτον ὁμολογοῦντες τὸ εἰκὸς ἂν διασῴζοιμεν Incipit
Οὐκ οἶδα εἰ δεῖ θαυμάζειν ἡμᾶς Incipit
Οὐκ οἶδα εἰ τὴν ἐμπορίαν <ἂν> ἠτίμασεν ὁ θεῶν Incipit cuiusdam partis
Οὐκ οἶδα ὅ τι παθῶν Incipit
Οὐκ οἶδα ὅ τι παθῶν Incipit
Οὐκ οἶδα ὅπως τῷ λόγῳ χρήσομαι· διπλῆν τε γὰρ ὁρῶ τὴν ὑπόθεσιν καὶ σκυθρωπὴν καθ’ ἑκάτερον Incipit
οὐκ οἶδα πόθεν ἐνέσκηψε νῦν ἡ τῆς κακοδοξίας πονηρὰ λώβη Incipit
Οὐκ οἶδα ποίᾳ χρήσομαι γλώττῃ πρὸς τὴν τῆς παρούσης ἑορτῆς εὐφημίαν Incipit
Οὐκ οἶδα ποίᾳ χρήσομαι γλώττῃ πρὸς τὴν τῆς παρούσης ἑορτῆς εὐφημίαν Incipit
Οὐκ οἶδα ποίᾳ χρήσομαι γλώττῃ πρὸς τὴν τῆς παρούσης ἑορτῆς εὐφημίαν Incipit
Οὐκ οἶδα ποίοις χρήσομαι λόγοις Incipit
Οὐκ οἶδα ποίοις χρήσομαι λόγοις Incipit
Οὐκ οἶδα πότερον ἡδονῆς αἰτίαν ἢ λύπης Incipit
Οὐκ οἶδα πότερον ἡδονῆς αἰτίαν ἢ λύπης Incipit
Οὐκ οἶδα πότερον ὡς ἀνθοσμίαν ἐπαινέσω Incipit
Οὐκ οἶδα πότερον ὡς ἀνθοσμίαν ἐπαινέσω τὸν οἶνον Incipit
Οὐκ οἶδα πῶς ἂν ἐμαυτῷ συγγνοίην, εἰ μὴ Incipit cuiusdam partis
Οὐκ οἶδα τί γράφω Incipit
Οὐκ οἶδα τί χρήσομαι Incipit
ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ ΠΡΟΣΑΞΩ ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΩ ΤΟΥ ΨΘΛΤΑΤΟΥ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ Incipit
Οὐκ οἶδα τίνος ἕνεκα Incipit
Οὐκ οἶδα τίνος ἕνεκα σιγᾶς Incipit
ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΥΜΑΣ Incipit
Οὐκ οἶδα, πῶς νῦν ἐξοδεύσω τὸν λόγον Incipit
Οὐκ οἴδαμεν οἱ ἄνθρωποι ἀγαπᾶσθαι Incipit
ΟΥΚ ΟΙΜΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΥΣ ΥΜΙΝ Incipit
οὐκ οἶμαι, κἂν παραφρονῶν τοῦτον λαλῶ τὸν λόγον Desinit
Οὐκ οἶσθα ὅτι διττή ἐστι παιδεία Incipit
Οὐκ ὀκνηρὸν μοί ἐστι Incipit
οὐκ ὀλίγας οὐδ'ἀγαθὰς Incipit
οὐκ ὀλίγας, οὐδ΄ἀγαθὰς Incipit
Οὐκ ὀλίγας, οὐδ΄ἀγαθὰς Incipit
οὐκ ὀλίγας, οὐδ'ἀγαθὰς Incipit
Οὐκ ὀλίγοις τῶν ἄρτι καὶ καθ' ἡμᾶς Incipit
οὐκ ὀλίγους Αἰτωλῶν ἔτεινα Desinit
ΟΥΚ ΟΡΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ Desinit
ΟΥΚ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΩΣ ΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΘΗ Incipit
οὐκ υἱοθετοῦσιν Desinit
ΟΥΚ ΩΦΕΛΕ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΕΟΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΝ Incipit
οὐκ]οῦν οὐκ ἔστι δυσχερὲς Incipit
ουκας (Λουκας) ο θειος, Αντιοχευς μεν ην, ιατρος δε Incipit
οὐκέτι γὰρ φορέειν ἴσχω κακότητα βαρεῖαν Desinit
οὐκέτι δεήσῃ φαρμάκων ἑτέρων Desinit
ουκετι κυριευει Incipit abruptus
Οὐκέτι χρὴ ἀναβάλλεσθαι τοῦ λέγειν καὶ διδάσκειν Incipit
Οὔκη θαροδουμεῖ παρόντως αἰνθᾶδαι Incipit
Οὐκοῦν βιασώμεθα ἑαυτοὺς σωματικῶς μὲν εἰς τὴν ἀναγκαίαν τροφήν Incipit
Οὐκοῦν γε ληπτὴν οὔτ' ἄλυπτον Incipit
Οὐκοῦν διὰ ταῦτα Incipit
Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, πρὸς μὲν τὰ σά Incipit
Οὐκοῦν ἐμαυτῷ βουλεύομαι Incipit
Οὐκοῦν ἐμοὶ κατὰ τὴν παροιμίαν Incipit
ΟΥΚΟΥΝ ΕΝ ΤΙΝΙ ΗΝ ΤΩ ΑΔΑΜ Η ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΟΜΟΙΟΤΗΣ Incipit
Οὐκοῦν ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ εἰπόντος Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδὲν Incipit
ΟΥΚΟΥΝ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΣ ΠΡΟΛΑΒΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΦʹ ΗΜΙΝ ΟΡΜΗΝ Incipit
οὐκοῦν καλύβην ἐκλιπὼν πόλον φθάνει Desinit
ΟΥΚΟΥΝ ΚΑΝ ΕΙ ΛΕΓΟΙΤΟ ΠΑΘΕΙΝ Incipit
ΟΥΚΟΥΝ ΧΡΗ ΠΑΣΡΟΡΑΣΘΑΙ Incipit
ΟΥΛΑΜΟΣ ΕΚ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Desinit
Οὐμενοῦν ἠγνοήκαμεν ἐλεούμενοι Incipit
οὖν Desinit
ΟΥΝ ΩΞ ΚΑΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΟΣ ΤΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΒΡΟΥΜΑΤΑ Incipit
Οὔνομά σοι μὲν ἔρως δῶκεν Incipit
ΟΥΠΕΡ ΑΝ ΩΜΕΝ Desinit
ΟΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΚΠΕΠΤΩΚΕΝ Desinit
ΟΥΠΕΡ ΠΕΦΥΚΕ ΠΑΤΡΙΣ Η ΒΙΘΑΝΙΑ Incipit
οὔποτ' ἐμαυτὸν ἀπ' ἐχθρῶν δικάσας ὀλετήρων Desinit
Οὔποτε θεασάμενος τοὺς Κολοσσαεῖς Incipit
Οὔπω δύο ἑβδομάδες διεμετρήθησαν Incipit
Οὔπω εἴκοσι ἡμέρας ἔχομεν σταυροῦ μνείαν ἐπιτελέσαντες Incipit
ΟΥΠΩ ΚΟΡΟΝ ΕΟΙΚΕΝ Ο ΔΑΙΜΩΝ Incipit
οὔπω μοι δοκεῖτε καταλαβεῖν Incipit
ΟΥΠΩ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡ[ΟΣ Desinit
Οὔπω τῶν εἰς ἐμέ Incipit
Οὔπω τῶν προτέρων ἀναπνεύσαντες πειρασμῶν Incipit
Οὐπώποτε τρόπαιον ἀνεστησάμην Incipit
Οὖρα δὲ πονηρὰ ἐστὶ ταῦτα· χλορὰ πελιδνά Incipit
Οὐραί, ὅταν ψιλόουσιν Incipit
Οὐράνιε βασιλεῦ, Ποιητὰ τῶν αἰώνων καὶ δημιουργὲ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως Incipit
Οὐράνιε βασιλεῦ, φιλάνθρωπε Κύριε μακρόθυμε Incipit
Οὐρανίην βρώμην τὴν ἀθανάτη Incipit
Οὐρανίης ἱερὸν μεθέπων βλάστημα Incipit
Ουρανιης σοφιης θεοτερπες δωμα κιχησας πρωτης Ιωαννης, ως θεος ην ο λογος. Textus
Οὐράνιον ὄντως καὶ θείαν ἔδει παρεῖναι γλῶτταν Incipit
οὐράνιον Πάσχα δωρήσεται Desinit
Οὐράνιον σπόρον καρποφορήσαντες Incipit
Οὐράνιον σπόρον καρποφορήσαντες Incipit
Οὐρανίου κλάδου ἐξ ἀγάμου νύμφης ἐν Βηθλεὲμ βλαστήσαντος Incipit
οὐρανίων ἄντικρυς ἐκ σφαιρωμάτων ὁ βροντοφυὴς ἠγαπημένος γόνος προύκηψεν ἡμῖν καὶ λαβὼν καὶ συγγράφων μυστικὰ πάντα καὶ σφικώδη καὶ ξένα, οἷς καὶ συναπήστραψε φέγγος δογμάτων ἀρχὴν πονηρὰν ἀπέλαυνεν τῆς πλάνης. Textus
Οὐρανίων πέλεται λαμπὰς χθονίων Incipit
Οὐρανόθεν γονέος καταβᾶσα Incipit
Οὐρανὸν ἀπλανέεσσι Incipit
οὐρανὸν παθεῖν τι κρμυφει καὶ σβέσει Desinit
ουρανον πορευομενου Incipit abruptus
Οὐρανόν τε καὶ γῆν διείλοντο μὲν οἱ θεῶν Incipit cuiusdam partis
Οὐρανὸς ἐν σχήματι κύβου Incipit
ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΣΤΙ ΠΕΡΙΟΞΗ ΟΡΑΤΩΝ Incipit
ΟΥΡΑΝΟΣ ΗΜΙΝ ΓΕΓΟΝΕ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΗ Incipit
ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΕΝ ΕΡΓΟΝ ΕΣΤΙ ΘΕΟΥ Incipit
Οὐρανός, ὦ παιδίον, περιέχων κύκλῳ τὴν γῆν Incipit
Οὑρανοῦ καὶ γῆς ἅμιλλαν ὁρῶ διὰ τῆν παροῦσαν πανήγυριν Incipit
Οὐρανοῦ μὲν κάλλος τίς ἐπαινεῖ, τὴν τῶν ἀστέρων ὁρῶν λαμπρότητά τε καὶ ὡραιότητα Incipit
οὐρανοῦ τὴν προεδρίαν ἀνείληφεν Incipit
οὐρανοφάντωρ Βασίλειε ὅσιε Desinit
οὐρανῶν ἀξιωθῆτε· χάριτι... Desinit
οὐρανῶν ἀπολαύσωμεν· χάριτι.. Desinit
ουρανων πασιν ευαγγελιζεται. Desinit
ουρανων πασιν ευαγγελιζεται. Desinit
οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο... Desinit
οὐρανῶν, καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτεύξῃ, χάριτι... Desinit
οὐρανῶν, καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτεύξῃ, χάριτι... Desinit
οὐρανῶν, καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτεύξῃ· χάριτι... Desinit
οὐρανῶν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
οὐργύας ρ´ βήματα σμ´ Desinit
Οὔρεα λειμῶνες ποταμῶν τεραισατεινὰ ῥέαθρα Incipit
Οὔρεος ἀκροτάτην ἐπελήλυθας Incipit
οὐρηδόχον κύστιν Desinit
οὐρηδόχον κύστιν Desinit
οὐρηδόχον κύστιν Desinit
ΟΥΡΟΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΑΝ ΛΕΥΚΗ Incipit
οὖρον δὲ ἄριστόν ἐστιν ὅταν λευκή τε ἡ ὑπόστασις εἴη Incipit
Οὖρον ἐν τριταίῳ πυρετῷ μὴ ἔχον ὑπόστασιν μαρασμὸν σημαίνει Desinit
ΟΥΡΟΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΕΧΟΝ ΔΕ ΕΠΑΝΟ ΝΕΦΟΣ Incipit
Οὖρον καθαρὸν καὶ νέφος ἐπάνω αὐτοῦ θάνατον σημαίνει Incipit
Οὖρον καθαρὸν καὶ νέφος ἐπάνω αὐτοῦ θάνατον σημαίνει Incipit
Οὖρον καθαρὸν καὶ νέφος ἐπάνω αὐτοῦ θάνατον σημαίνει Incipit
Οὖρον καθαρὸν καὶ νέφος ἐπάνω αὐτοῦ θάνατον σημαίνει Incipit
ΟΥΡΟΝ ΛΕΥΚΟΝ ΜΗ ΕΧΟΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ Incipit
Οὖρον λευκὸν μὴ ἔχον ὑπόστασιν Incipit
ΟΥΡΟΝ ΡΟΥΣΙΟΝ Incipit
ΟΥΡΟΝ ΡΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΧΥ Incipit
ΟΥΡΟΝ ΡΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΧΥ Incipit
Οὖρον ῥούσιον καὶ παχὺ ἔχον ἀφρόν ἐστιν ἀπὸ αἵματος Incipit
Οὖρος ἐς ὑψόροφον, πάτερ Incipit
ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΣ ΕΠΑΝΩΘΕΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Incipit
οὓς εἰκὸς ἦν διακωλύειν μὴ σῴζεσθαι, παρ’ ὑμῶν δὲ μηδὲ εὑρησόμεθα τὸ σωθῆναι Desinit
ους και διαπεπρακεν εσχατῃ αλωσει: Desinit
οὓς καὶ διαπέπραχεν ἐν ἐσχάτῃ ἁλώσει Desinit
οὓς οἱ μάντες ἐκθύονται Desinit
οὓς οὐκ ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου τοῦ δεσπότου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ... Desinit
οὗς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη... ἀμήν Desinit
οὓς πρὸς ἀκοὴν δεδημι[ουργεῖται Desinit
ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ Desinit
Οὐσία ἐστὶ πρᾶγμα αὐθύπαρκτον Incipit
ΟΥΣΙΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΥΤΥΠΑΡΞΟΝ ΠΡΑΓΜΑ Incipit
Οὐσία εὐχῆς ἡ συναγωγὸς τῶν ἡμετέρων Incipit
Οὐσία καὶ φύσις καὶ γένος καὶ εἶδος Incipit
Οὐσία καὶ φύσις καὶ εἶδος καὶ μορφὴ ταὐτόν ἐστι ἐπὶ Θεοῦ Incipit
Οὐσία μὲν τῆς καθ' ἡμᾶς ἱεραρχίας Incipit
Οὐσία μία συμβεβηκός Incipit
Οὐσία μία συμβεβηκὸς θ´· ποῖον, πρός τι, ποῦ Incipit
Οὔτ' ἀνδρὸς ὁπωσοῦν λόγου καὶ παιδείας Incipit
ΟΥΤ'ΑΝ ΜΕΙΖΩΝ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΥΤ'ΑΝ ΚΑΛΛΙΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛ'ΗΜΕΙΣ Desinit
ΟΥΤ'ΕΞ ΟΣΜΗΣ ΕΣΤΙΝ ΑΣΦΑΛΕΣ Incipit
οὔτε γὰρ βλαβερόν, καὶ ἔμμισθον ἔσται. Εὐλόγιος. Οὐκοῦν ἀπίωμεν Desinit
ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΣΩΜΑ ΨΥΧΗΣ ΕΡΗΜΟΝ Incipit
ΟΥΤΕ ΓΡΑΦΗΝ ΓΡΑΨΑΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΑΠΟΘΕΑΣΑΣΘΑΙ Incipit
οὔτε δὲ τὴν σάρκα Incipit
οὔτε δι’ ὅλου λευκή Desinit
ΟΥΤΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΑΝΕΥ ΦΥΣΕΩΣ Incipit
ουτε δυας εις τριαδα αλλ᾿ατρεπτος και αλλοιωτος η αυτη τριας ει Desinit
Οὔτε ἐγὼ ὡς νομίζω εἰς κενόν Incipit
Οὔτε ἐγὼ ὡς νομίζω εἰς κενόν Incipit
Οὔτε ἐγὼ ὡς νομίζω εἰς κενόν Incipit
Οὔτε ἐγὼ ὡς νομίζω εἰς κενὸν κοπιῶ Incipit
Οὔτε ἐν τῇ τῶν Ἑβραίων γραφῇ Incipit
Οὔτε ἐξ ἱεροῦ τὴν εὐσέβειαν Incipit
Οὔτε ἐπὶ πᾶσι παρά τε τῆς ἡμῶν μετριότητος Incipit
Οὔτε ἡ σὰρξ τοῦ Σωτῆρος φθείρεται Incipit
ΟΥΤΕ ΗΛΙΟΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΑΙΝΟΝΤΑ... ; Ω ΒΑΣΙΛΕΥ, ΤΩΝ ΠΩΠΟΤΕ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡΙΚΩΤΑΤΕ Incipit
οὔτε κακία ἐστιν Desinit
Οὔτε κάλλιον οὐδὲν Ἀθήνησι γέγον Incipit
Οὔτε λέγειν ἄρ' ἔξεστιν, ὦ παρόντες εἰς τήνδε τὴν χρείαν, οὔτε σιωπᾶν ἄμεινον Incipit
Οὔτε λειμὼν πολυανθὴς καὶ κατάφυτος, πλήθει τε πλείστων ὑψικόμων δενδρέων καλλωπιζόμενος Incipit
οὔτε μακαριώτερον τῶν ἐπιτυγχανόντων. Γενώμεθα δὲ τῶν μακαρίων καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἐπιτύχωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ... Desinit
Οὔτε μακροὺς ἥκω λόγους Incipit
οὔτε μείζων τριῶν Desinit
Οὔτε ὁ πατὴρ μισόπαις καὶ ὁ παῖς περὶ τὸν πατέρα χρηστός. Incipit
ουτε οσα τον [πλησιον] σου εστιν. Desinit
Οὔτε οὐράνιον ποίημα, οὔτε γήϊνον Incipit
Οὔτε οὐράνιον ποίημα, οὔτε γήϊνον Incipit
Οὔτε οὐράνιον ποίημα, οὔτε γήϊνον Incipit
Οὔτε οὐράνιον ποίημα, οὔτε γήϊνον Incipit
οὔτε οὗτος τοσαύτην δίκην παρ’ ἐμοῦ λαβεῖν ὑπὲρ ὧν φησιν ἠδικῆσθαι, οὐκ ἠδικημένος Desinit
ΟΥΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣΟΥΝ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ Incipit
οὔτε πάντας τοὺς ὁπωσοῦν διακειμένους, καθαρτέον Incipit
Οὔτε περὶ στόματος Incipit
Ουτε πλειονα τον αριθμον, ουτε ελαττονα Incipit
οὔτε ποεῖται οὔτε ὅλως τῶν βελῶν τῆς ἁμαρτίας Desinit
Οὔτε πολλάκις ὀνομάζοντας ἕτερον ὄνομα Incipit
Οὔτε πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων ἀπαγορεύειν Incipit
ΟΥΤΕ ΣΑΡΞ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Incipit
Οὔτε σε τοῦ θάρρους ἐπαινεῖν ἔχω ἀλλ' οὐδὲ οὕτως θράσους Incipit
Οὔτε σε τοῦ θάρρους ἐπαινεῖν ἔχω ἀλλ' οὐδὲ τοῦ θάρρους ἐμαυτὸν ἀποδέχομαι Incipit
Οὔτε σιωπᾶν λοιπὸν οἶμαι δεῖν, κύριοί μου καὶ πατέρες αἰδέσιμοι Incipit
ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΝΟΜΟΙΑ ΟΜΟΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΑΝΟΜΟΙΑ Incipit
Οὔτε τῇ δυνάμει τοῦ λόγου Incipit
Οὔτε τῇ δυνάμει τοῦ λόγου Incipit
οὔτε τὴν κατὰ τῆς ἐκκλησίας Incipit
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΜΑΝΙΑΝ ΑΓΝΟΕΙΝ ΟΥΔΕΝΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ Incipit
ΟΥΤΕ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΟΙΑΣ Incipit
Οὔτε τῆς Ἀριστοτέλους μεγαλονοίας, οὔτε τῆς ἡμετέρας οὐθενείας Incipit
ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Οὔτε τὸ σῶμα χωρὶς τῶν σωματικῶν ἀνατρέφεσθαι οὔτε τὸν νοῦν πρὸς τὴν εἰς τὰ κρείσσω βελτίωσιν ἐπανάγεσθαι Incipit
Οὔτε τὸν εὐεργέτην ἐπαινῶ τὰς εὐεργεσίας ἀναμμνήσκοντα Incipit
Οὔτε χαλκοῦν ἀγγεῖον, οὔτε κεράμιον ἐδύνατο ὑπενεγκεῖν τὴν δύναμιν Incipit
Οὔτε ψαλμός, οὔτε ᾠδή, οὔτε τι τῶν τοιούτων ἐπιγέγραπται Incipit
Οὔτις ἐφημερίων χαρίτων ἄτερ Incipit
Οὗτοι ἤθλησαν (uel ὑπῆρχον) ὁ μὲν Σαμωνᾶς καὶ Γουρίας ἐπὶ Διοκλητιναοῦ βασιλέως καὶ Ἀντωνίου δουκός Incipit
Οὗτοι ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς Incipit
οὗτοι κάθηνται ἐν τῇ ἱερᾳ συνόδῳ Desinit
Οὗτοι οἱ (ἅγιοι καὶ) πανεύφημοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες τῆς τῶν Βασκόνων μὲν χώρας ὑπῆρχον Incipit
οὗτοι οἱ ἅγιοι θαυματουργοὶ εἷλκον τὸ γένος ἐκ τῆς Ἀσιατίδος γῆς Incipit
Οὗτοι οἱ ἅγιοι κατὰτ τὴν ἱστορίαν ὑπῆρχον ἐκ τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ Incipit
Οὗτοι οἷ ἅγιοι μάρτυρες γεγόνασιν ἐν Ῥώμῃ Incipit
Οὗτοι οἱ ἁγίοι μάρτυρες Κλαύδιος, Ἀστέριος καὶ Νέων ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ Λυσία ἡγεμόνος τῆς Κιλικῶν ἐπαρχίας Incipit
οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Σαβωρίου Incipit
Οὗτοι οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα ὑπῆρχον Incipit
Οὗτοι οἱ ἅγιοι τρεῖς (καὶ μακάριοι) παῖδες δορυάλωτοι καὶ αὐτοὶ γεγονότες Incipit
ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΛΟΥΓΗΤΑΙ ΓΟΥΡΙΑΣ ΣΑΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΒΙΒΟΣ Incipit
Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀνομωτάτου... Διοκλητιανοῦ Incipit
Οὗτοι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες σὺν ἡλίῳ ἢ σελήνῃ Incipit
Οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς Αἰγύπτιοι ἐπιδεδημηκότες Incipit
Οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς Αἰγύπτιοι ἐπιδεδημηκότες Incipit
ουτοι οι κληροι εισιν ους οι μακαριοι αποστολοι εβαλον μετα δακτυλων. (...) ουτως ερχεσαι (!) επι την ψηφοφοριαν· και ευρησεις ο βουλη. Explanatio
ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ Incipit
Οὗτοι οἱ στερροὶ καὶ ἄρρηκτοι πύργοι Incipit
Οὗτοι οἱ στερροὶ καὶ ἄρρηκτοι πύργοι τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως Incipit
Οὗτοι πάντες μὲν κοινῶς ἀποστρέφονται Incipit
Οὗτοι πολλαχόθεν συναθροισθέντες Incipit
Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Incipit
οὐτον. οἷον οὑδε ἐν τῶν προτέρων Incipit abruptus
Οὗτος (uel Ὃς) ἦρχε τῆς ἑαυτοῦ χώρας Incipit
Οὗτος (ὁ πανένδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δημήτριος) ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων ἐκ τῆς Θεσσαλονικέων ὁρμώμενος πόλεως Incipit
Οὗτος (Ὃς vel Ὁ ἅγιος μάρτυς Ζωτικὸς vel Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ παναοίδιμος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Ζωτικὸς) ὑπῆρχεν (ἀπὸ) (vel ἔφυ μὲν ἐκ) τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Incipit
Οὗτος (τοίνυν) ὁ (παν)ἀοίδιμος πατὴρ ἡμῶν καὶ μέγας τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς Κύριλλος ἐκ τῆς Ἀλεξανδρέων ἔφυ μεγαλοπόλεως Incipit
ΟΥΤΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΓΩΓΙΟΝ ΕΔΕΙΜΑΤΟ ΕΝ ΛΟΦΩ ΤΙΝΙ Incipit
Οὗτος Γαμαλίηλος ὁ Παύλου διδάσκαλος ἦν Incipit
Οὗτος γὰρ ἐκήρυξεν τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν σωτηρίας Incipit
Οὗτος γὰρ ἔλεγε τοῖς φοιτηταῖς Λιβανίου τοῦ σοφιστοῦ· φεύγειν ἀντιλογίας καὶ κατακρίσεως Incipit
Οὗτος γὰρ ὁ Κλεώπας ἀδελφός Incipit
Οὗτος γὰρ τὸν τῆς μεγάλης Εἰρήνης υἱὸν Κωνσταντῖνον ἐκβάλλοντα Incipit
Οὗτος γάρ φησι εὑρήσει αὐτὴν εἰς ζωὴν αἰώνιον Desinit
Οὗτος γάρ φησι εὑρήσει αὐτὴν εἰς ζωὴν αἰώνιον Desinit
ΟΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΑΥΓΑΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ μαθήσεται μὴ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ περιγίγνεσθαι Desinit
Οὗτος διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῷ ἀρετήν Incipit
Οὗτος ἔῃ καὶ πάντα σοφός Incipit
ουτος ει ην προφητης, εγινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη και ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν. Desinit
Οὗτος εἶλκε τὸ γένος ἐκ τῆς περιβοήτου τῶν Κρητῶν νήσου Incipit
Οὗτος εἷλκε τὸ γένος ἐκ τῆς χώρας τῶν Καλαβρῶν Incipit
Οὗτος εἰς τὴν κατάστασιν Incipit
Οὗτος εἰς τὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων Incipit
ουτος εκαλειτο και Ιωαννης υιος ων Μαριας της τους αποστολους δεξιουμενης εν Ιερουσαλημ εν τη αυτης οικια, απο δε της Ρωμης επισκοπον αυτον ο Πετρος χειροτονησας εις την Αιγυπτον εκπεμπει Textus
ουτος εκαλειτο και Ιωαννης· υιος ων Μαριας Incipit
Ουτος εκαλειτο και Ιωαννης· υιος ων Μαριας της τους αποστολους δεξιουμενης εν Ιερουσαλημ εν τη αυτης οικια· απο δε της Ρωμης επισκοπον αυτον ο Πετρος χειροτονησας. εις την Αιγυπτον εκπεμπει: Textus
Ουτος εκαλειτο και Ιωαννης· υιος ων Μαριας της τους αποστολους δεξιουμενης εν Ιερουσαλημ εν τη αυτης οικια· απο δε της Ρωμης επισκοπον αυτον Πετρος χειρτονησας· εις την Αιγυπτον εκπεμπει. Textus
ΟΥΤΟΣ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Incipit
Οὗτος ἐν κοπρίᾳ ἐγγενήθη ἔξω τῆς μονῆς τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου Incipit
Οὗτος ἑνὸς τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ Incipit
Οὗτος ἐξ ἀγροικῶν ἀποτεχθεὶς καὶ ἰδιώτης ὢν μοναστῶν διακονητὴς ἐχρημάτισε Incipit
Οὗτος ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων Incipit
ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι Desinit abruptus
ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον. Desinit abruptus
ΟΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΟΣ Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
Οὗτός ἐστιν Desinit
Οὗτος ἐστιν ἀληθῶς βασιλεύς Incipit
Ουτος εστιν Ιωαννης ο ευαγγελιστης. εις των μαθητων του κυριου Incipit
οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾡ ηὐδόκησα, ὧ ἡ δόξα Desinit
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ἠυδόκησα·ᾧ... Desinit
Οὗτος εὐγενὴς ὢν καὶ τῆς ἄνω Σιὼν συμπολίτης Incipit
Οὗτος εὐσεβῶν ἔφυ γονέων Θεοδοσίου καὶ Μεγεθοῦς προσαγορευομένων Incipit
Οὗτος ἔχεται τοῦ προτέρου πάλιν ὁ ψαλμός Incipit
Οὗτος ἔχεται τοῦ προτέρου πάλιν ὁ ψαλμός Incipit
Οὗτος ἦν ἐκ γῆς Σαρηρᾶ (vel Ἀραρὰ) ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἀρχιερέων Incipit
Οὗτος ἦν ἐκ τῆς τῶν Παφλαγόνων πόλεως Γάγγρας γονέων χριστιανῶν Incipit
Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τῶν ἁγίων ἀποστόλων Incipit
ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ Incipit
Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰουστινανοῦ τοῦ βασιλέως, πρῶτον μὲν μοναχὸς καἰ ἡγούμενος Incipit
ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Incipit
Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος Incipit
Οὗτος ἦν ἐπὶ τῶν ἡμέρων Οἰνομάχου Incipit
Οὖτος ἦν ζῶν εὐσεβῶς Incipit
Οὗτος ἦν ζῶν εὐσεβῶς (vel Οὗτος ὁ ὅσιος παρὴρ ἡμῶν Δαλμάτος ἦν εὐσεβῶς ζῶν) ἐν στρατείᾳ καταλεγόμενος Incipit
Οὗτος ἦν καὶ οἱ σὺξ αὐτῷ κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου Incipit
Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐκ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας Incipit
Οὖτος ἦν τοῖς χρόνοις τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορος ῥωμαίων Κομνημοῦ κυροῦ Ἀνδρονίκου Incipit
Οὗτος ἦν υἱὸς Βουζῆ ἐκ γῆς Ἀριρᾶ Incipit
Ουτος ητον απο τη Γαγραν χωραν των Παφλαγονων Incipit
Οὗτος ἦτον ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ εἶχεν ἐπινόμι Σιδόνιος Incipit
οὖτος θεράπευεν οἶδε καὶ ἀνταμείβεσθαι τοὺς πρὸς αὐτὸν εἰλικρινῶς καταφεύγοντας καὶ τὰ αὐτοὺ προστάγματα γνησίως ἀποπληροῦντας Desinit
Οὗτος ἲς ἀν Incipit
Ουτος Ιωαννης ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους Incipit
Οὗτος Ἰωάννης, ὁ τέταρτος τῶν εὐαγγελιστῶν, ὁ πλείω πάντων ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ κυρίου ἀνακεκλιμένος, ὁ ἐκεῖθεν ὡς ἐξ ἀενάου πηγῆς τὰ μυστήρια ἀρυσάμενος, ᾧ ἐν Ἐφέσῳ διάγοντι ἐπεδόθησαν τῶν ἑτέρων τριῶν εὐαγγελιστῶν ὑπὸ τῶν πιστῶν αἱ συγγραφαί Incipit
οὗτος κατέταξεν τάξεις, οὗτος ὁ ζῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω κτίσεων ποιητὴς Θεὸς.... ἀμήν Desinit
Οὖτος λοιπὸν ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος Δαμιανὸς ὁποίαν μὲν πατρίδα Incipit
Οὗτος Λουκᾶς ὁ τρίτος τῶν εὐαγγελιστῶν, ὃς θεωρήσας πολλοὺς ἐπικεχειρηκότας ἀναγράψασθαι Εὐαγγέλια καὶ ἐκ καρδίας πολλὰ πλαττομένους, αὐτὸς τάχιστα πρὸς τὸν ἴδιον μαθητὴν Θεόφιλον συγγράφει λόγον, ἀσφαλιζόμενος μὴ παρασυρῆναι τοῖς ἐκείνων πλάσμασι, μηδὲ παρατραπῆναι ὧν πρώην μεμάθηκεν· «Ἵνα γνῷς» φησίν «ἀκριβῶς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.» Incipit
ΟΥΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ ΕΧΡΗΜΑΤΗΣΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Incipit
Ουτος Ματθαιος ο ευαγγελιστης, εκαλειτο και Λευις. αρχαιοτερα δε ην Incipit
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν Desinit
Οὗτος μετὰ τὴν ἐπάνοδον Βαβυλῶνος Incipit
Οὗτος ναός ἐστιν ἡ λογικὴ ψυχή Incipit
Οὗτος ὁ (ἀοίδιμος καὶ) μακάριος (πατὴρ ἡμῶν) Ἀνδρέας γέννημα καὶ θρέμμα γέγονε Incipit
Οὗτος ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος καθεζόμενός ποτε ἐν τῇ ἐρήμῳ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος ἀγγελικὸν βίον ἐπὶ γῆς διήνυσεν Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος Ἀρτέμων ἦν ἐπι Διοκλητιανοῦ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος Γεώργιος κατῆλθεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Κλήμης, ἦτον μαθητὴς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ πρωτοκορυφαίου Πέτρου Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος Μακάριος ἀκούσας ὅτι μεγάλην ἔχουσιν πολιτείαν οἱ Ταβενησιῶται Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀδριανὸς ὁ ἐπὶ Λικινίου μαρτυρήσας υἱὸς ὑπῆρχε Πρόβου Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΥΠΗΡΧΕΝ ΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΑΝΩΝ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀρτέμιος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουλιανοῦ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ Μεσοποταμίας Συρίας ὁρμώμενος Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος νεομάρτυς καὶ τοῦ Χριστοῦ ἀθλητὴς Ἠλίας γένος μὼν ἦν τῶν αὐτοχθόνων Incipit
Οὗτος ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας ἦτον μὲν προτίτερα πρὶν τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ χρόνους ὀκτακοσίους δέκα ἕξ Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΑΝΗΡ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Incipit
Οὗτος ὁ ἀνὴρ υἱὸς πρώτου τῆς συγκλήτου ὅτε ἐβασίλευσαν Incipit
Οὗτος ὁ Ἀντίοχος τῷ μὲν γένει Γαλάτης ὑπῆρχεν Incipit
Οὗτος ὁ Ἀντίοχος τῷ μὲν γένει Γαλάτης ὑπῆρχεν Incipit
Οὗτος ὁ Ἀντίοχος τῷ μὲν γένει Γαλάτης ὑπῆρχεν Incipit
Οὗτος ὁ αοίδιμος ἀνὴρ, ὁ προλεχθεὶς, καὶ συγγράμματα καταλέλοιπεν Incipit
Οὗτος ὁ ἀοίδιμος καὶ πάμμακαρ πατὴρ ἡμῶν Κλήμης ἐκ τῆς τῶν Ρωμαίων τυγχάνων πολίχνης Incipit
Οὗτος ὁ ἄριστος τῶν ἀσκητῶν οἰκέτης ἐστὶν ὑπάρχων Incipit
Οὗτος ὁ Γαμαλιὴλ ὁ Παύλου διδάσκαλος ἦν Incipit
Οὗτος ὁ γεννηθεὶς ἐκ τῆς ἀειπαρθένου, ὦ ἀρμένιε Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος ὁ ἐν Ῥώμῃ, Πέτρου ἐντειλαμένου αὐτῷ, Μᾶρκος συγγραψάμενος εὐαγγέλιον, ὃς ἀρχὴν τοῦ εὐαγγελίου, ἤτοι τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας, τὸ βάπτισμα ὁρισάμενος … Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρος εν Ρωμη εντειλαμενος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρος εν Ρωμη εντειλαμενος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρος εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρος εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρος· εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμῃ εντειλαμενος αυτω Μαρκος συγγραψαμενος ευαγγελιον. Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμῃ Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλάμενος αὐτῶ Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτῳ Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκον συγγραψαμενος ευαγγελιον. Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλάμενος αὐτῷ Μάρκος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτῳ Μαρκος συγγραψαμενος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκος συγγραψαμενος Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλάμενος αὐτῷ Μάρκος συγγραψάμενος εὐαγγέλιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκος συγγραψαμενος ευαγγελιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω Μαρκω συγγραψαμενος ευαγγελιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω, Μαρκος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω, Μαρκος συγγραψαμενος ευαγγελιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω· Incipit
Οὖτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλάμενος αὐτῷ· Μάρκος συγγραψάμενος εὐαγγέλιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενος. Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου αυτω, Μαρκος συγγραψαμενος ευαγγελιον. Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμη, εντειλαμενος αυτῳ Μαρκος, συγγραψαμενος ευαγγελιον Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου εν Ρωμηι εντειλαμενος Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου, εν Ρωμη Incipit
Ουτος ο δευτερος Πετρου, εν Ρωμη εντειλαμενος αυτω, Μαρκος, συγγραψαμενος ευαγγελιον. Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος, Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλαμένου αὐτῶ, Μάρκος συγγραψάμενος Incipit
Ουτος ο δευτερος, Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου αυτω, Μαρκος Incipit
Ουτος ο δευτερος, Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου αυτῳ, Μαρκος Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος, Πέτρου ἐν Ρώμη ἐντειλαμένου αὐτῶ, Μάρκος συγγραψάμενος εὐαγγέλιον Incipit
Ουτος ο δευτερος· Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου αυτῳ· Incipit
Ουτος ο δευτερος· Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου αυτω· Μαρκος Incipit
Οὖτος ὁ διαυγὴς Incipit
Οὗτος ὁ Δίων προυσαεὺς ἦν Incipit
Οὗτος ὁ εἱρμὸς διὰ τὸ εὔκολον εἶναι παρελήφθη Incipit
Οὗτος ὁ εἱρμὸς θαυμαστὴν ἔννοιαν ἔχει Incipit
Ουτος ο εν αγιοις αγιωτατος πρωτος των ευαγγελιστων συγγραψαμενος Incipit
Ουτος ο εν αγιοις αγιωτατος· πρωτος των ευαγγελιστων συγγραψαμενος Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις Ἀμβρόσιος ἀνὴρ ἦν ἀξιέπαινος Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις Δωρόθεος ἐπίσκοπος γέγονε Τύρου, ἀρχαῖος ἀνὴρ καὶ πνευματοφόρος Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀβράμιος Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀβράμιος γονεῖς ἔσχε χριστιανούς Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν γεννᾶται μὲν σαρκικῶς ἐν Αἰγύπτῳ, ἀπογαλακτισθέντος δὲ αὐτοῦ Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιον εἴωθε λέγειν τελεστάς, ἱεροτελεστάς, τελετάρχας, μύστας Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος εἴωθε λέγειν Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος εἴωθε λέγειν Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος εἴωθε λέγειν Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος εἴωθε λέγειν Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἄνευ μαθήσεώς τινος τὴν πραότητα καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσας Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Εὐφρόσυνος ἐγεννήθη εἰς μίαν χώραν παρὰ πιστῶν γονέων Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ζώσιμος γεννηθεὶς παρ΄ εὐσεβῶν γονέων Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν καὶ μέγας (ἀρχιερεὺς) Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴς Εὐστάθιος τὸν κόσμον ὥσπερ βαρὺ φορτίον Incipit
Οὗτος ὁ ἐν ἀσκηταῖς καὶ ἁγίοις πατράσι περιβόητος Βαρθολομαῖος Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΕΝΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ· Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης Λουκας, ην μεν Αντιοχευς τω γενει, ιατρος δε Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης Λουκας. ην μεν Αντιοχευς. ιατρος δε την τεχνην Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης Μαρκος, ην μεν Κυρηναιος της Λιβυης Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης Μαρκος, ην μεν Κυρηναιος της Λιβυης. Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης Ματθαιος, ην μεν απο Ιερουσαλημ, γεγονε δε μαθητης και αποστολος του Χριστου Incipit
Οὗτος ὁ εὐαγγελιστὴς πατρίδος μὲν ἦν Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην Incipit
Οὗτος ὁ εὐαγγελιστὴς πατρίδος μὲν ἦν Incipit
οὗτος ὁ εὐαγγελιστῆς πατρίδος μὲν ἦν ἤτοι κώμης Incipit
Οὗτος ὁ εὐαγγελιστὴς πατρίδος μὲν ἦν ἤτοι κώμης Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην ητοι κωμης Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους απο Βηθσαιδα της Γαλιλαιας· πατρος δε αλιεως Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην ητοι κωμης, ευτελους, απο Βηθσαιδα της Γαλιλαιας Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης πατριδος μεν ην, ητοι κωμης ευτελους απο Βηθσαιδα Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην Incipit
Οὗτος ὁ εὐαγγελιστὴς, πατρίδος μὲν ἦν ἤτοι κώμης εὐτελοὺς Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους, απο Βηθσαιδα Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους, απο Βηθσαιδα Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους. Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ην, ητοι κωμης Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης, πατριδος μεν ητοι κωμης, ευτελους, απο Βηθσαιδα Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης· πατριδος μεν ην ητοι κωμην ευτελους, Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης· πατριδος μεν ην ητοι κωμης ευτελους Incipit
Ουτος ο ευαγγελιστης· πατριδος μεν ην ητοι κωμης, ευτελους· Incipit
Ουτος ο ευαγελιστης, πατριδος μεν ην, ητοι κωμης ευτελους απο Βηθσαιδα Incipit
Οὗτος ὁ Εὐτρόπιος εὐνοῦχος προεστώς Incipit
Οὗτος ὁ Εὐτρόπιος εὐνοῦχος προεστώς Incipit
οὗτος ὁ ζωμὸς ἀρχὴ καὶ τέλος ἐδοκιμάσθη Desinit
ΟΥΤΟΣ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ ΣΥΝ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ Incipit
Οὗτος ὁ Ἡσίοδος σὺν τῷ ἀδελφῷ Πέρσῃ Incipit
Οὗτος ὁ θαυμαστότατος καὶ μέγας ἅγιος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωανης (Ιωαννης), ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπωμενος υπο του Χριστου, Incipit
Οὗτος ὁ θεολογος Ἰωάννης ἔξαρχος τῶν εὐαγγελιστῶν Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος την ευαγγελιστων ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Οὗτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης ὁ ἔξαρχος τῶν εὐαγγελιστῶν Incipit
ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων ο πλειω παντων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων ο πλεον (?) παντων αγαπωμενος υπο του Χριστου ο επι το στηθος του κυριου ανακεκλιμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπομενος υπο του Χριστου, ο εκειθεν Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπωμενος υπο του Χριστου Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων. Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων· Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος Incipit
Οὗτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης, ὁ ἔξαρχος τῶν εὐαγγελιστῶν Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης, ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Οὖτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης· ὁ ἕξαρχος τῶν εὐ ἀγγελιστων (εὐαγγελστῶν)· ὁ πλείω πάντων ἀγαπώμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων, ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των ευαγγελιστων· ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Οὗτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης· ὁ ἔξαρχος τῶν εὐαγγελιστῶν· ὁ πλείω πάντων ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ· Incipit
Ουτος ο θεολογος Ιωαννης· ο εξαρχος των(?) ευαγγελιστων· ο πλειω παντων αγαπωμενος Incipit
Οὗτος ὁ θεολόγος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἦν μὲν ἀπὸ Βηθσαϊδά Incipit
Ουτος ο θεολογος και ευαγγελιστης Ιωαννης, ην μεν απο Βηθσαιδα Incipit
Ουτος ο θεολογος και ευαγγελιστης Ιωαννης. ην μεν απο Βηθσαιδα της Γαλιλαιας Incipit
Ουτος ο θεολογος και ευαγγελιστης Ιωαννης· ο και επι το στηθος αναπεσων του κυριου Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Incipit
Οὗτος ὁ Θωμᾶς, Λατῖνος μὲν τῷ γένει καὶ τῇ δόξῃ καὶ διαφερόμενος πρὸς ἡμᾶς ἐν οἷς καὶ ἡ Ῥωμαϊκὴ ἐκκλησία πρὸς ἡμᾶς διαφέρεται Incipit
Οὗτος ὁ Ἰακὼβ ἐπίσκοπος ἦν τῶν Ἱεροσολύμων Incipit
Οὗτος ὁ Ἰάκωβος ἐπίσκοπος ἦν Incipit
Οὗτος ὁ Ἴκαρος ἐπ' ἀλαζονείας Incipit
Οὗτος ὁ Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς πατρίδος μὲν ἦν Incipit
Ουτος ο Ιωαννης ο τεταρτος των ευαγγελιστων Ιουδαιως (Ιουδαιος) ον (ων), υιος Ζεβεδαιου Incipit
Οὗτος ὁ κανὼν καὶ τὴν κειμένην ἀεὶ πρότασιν, ἥτις ἐστὶ διδάξει, καὶ ἑπομένως τὴν σιωπηθεῖσαν Desinit
οὗτος ὁ Κέλσος ἕλλην ὦν ἔγραψε κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Incipit
Ουτος ο λεχθεις αοιδιμος ανηρ. Incipit
ουτος ο λεχθεις αοιδιμος ανηρ· συγγραμματα διαφορα. Incipit
Οὗτος ὁ λόγος ἀκριβῶς συντέτακται Ὡρολόγιον τῶν ἀστέρων καὶ τῶν ζῳδίων Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ εἰς τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ εἰς τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ εἰς τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης Incipit
Οὗτος ὁ λόγος εἴρηται τῷ ἁγίῳ εἰς τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης Incipit
Οὗτος ὁ λόγος ἐν Βυζαντίῳ ἐλέχθη ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου Incipit
Οὗτος ὁ λόγος ἐπιγράφεται μὲν περὶ Ἁλοννήσου Incipit cuiusdam partis
Οὗτος ὁ Λουκᾶς ὁ τρίτος τῶν εὐαγγελιστῶν, ὃς θεωρήσας Incipit
Οὗτος ὁ Λουκᾶς ὁ τρίτος Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων Incipit
Οὖτος ὁ Λουκᾶς ὁ τρίτος τῶν εὐαγγελιστῶν Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων και τον εαυτου μαθητην Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων, ος θεωρησας πολλους επικεχειρηκοτας αναγραψασθαι ευαγγελια, Incipit
Ουτος ο Λουκας ο τριτος των ευαγγελιστων, ος θεωρησας πολλους επικεχειρηκοτως Incipit
Ουτος ο Λουκας, ο τριτος των ευαγγελιστων Incipit
Ουτος ο Λουκας, ο τριτος των ευαγγελιστων, Incipit
Ουτος ο Λουκας, ο τριτος των ευαγγελιστων, ος θεωρησας πολλους επικεχειρικοτας αναγραψασθαι ευαγγελια. Incipit
Ουτος ο Λουκας· ο τριτος ευαγγελιστης ος... θεωρησας πολλους επικεχειρηκοτας αναγραψασθαι ευαγγελια Incipit
Ουτος ο Λουκας· ο τριτος των ευαγγελιστων Incipit
Οὗτος ὁ λυχνικὸς ὕμνος γεγένηται τρόπῳ τοιῷδε Incipit
ουτος ο μακαριος αποστολος, διωγμου γενομενου εν Ιεροσολυμοις, οτι τον στεφανον Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Ἀρτέμιος δοὺξ καὶ αὐγουστάλιος Ἀλεξανδρείας γενόμενος Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Βάκχος ὥρμητο ἐκ τῆς Παλαιστινῶν χώρας ἐκ πόλεως τοῦ Μαϊουμᾶ Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος ἐκ γονέων ἔφυ πλουσίων σφόδραν παρ’ αὐτῶν ἀγαπώμενος τὰ πλεῖστα Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Ἱλαρίων πατρὸς μὲν ἦν Πέτρου Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος καὶ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάσαφ υἱὸς ἦν Ἀβενήρ τινος βασιλέως τῆς ἐνδοτέρας Αἰθιοπίας Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος καὶ ἀοίδιμος Εὐστάθιος ὁ τῆς ἀληθείας ὑπέρμαχος γενόμενος Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Καλλίνικος πρότερον μὲν Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Κλήμης ἦν ἐκ πόλεως Ἀγκύρας τῆς Γαλατίας, πατρὸς μὲν ἕλληνος Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Κλήμης ἦν ἐκ πόλεως Ἀγκύρας τῆς Γαλατίας, πατρὸς μὲν ἕλληνος Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος πατὴρ ἡμῶν Θεόφιλος πρὸ τριῶν σταδίων Τιβεριουπόλεως γεννηθείς Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΡ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΙΕΡΑΡΧΑΙΣ Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος Σαμουὴλ ὁ προφήτης ὑπῆρχεν ἐξ Ἀρμαθὲμ Σηφᾶ Incipit
Οὗτος ὁ μακάριος τῇ τῶν σχολαρίων τὰ κατὰ κόσμον ἀξίᾳ τετιμημένος Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ Incipit
Οὗτος ὁ μακαριώτατος καὶ ἰσάγγελος πάπας Λέων Incipit
Ουτος ο Μαρκος ο δευτερος των ευαγγελιστων· Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου Incipit
Ουτος ο Μαρκος, ο δευτερος των ευαγγελιστων Πετρου εν Ρωμη εντειλαμενου συνεγραψατο το ευαγγελιον το βαπτισμα εν αρχη προταξας, ο τυπος ην Incipit
Οὕτος ὁ Ματθαῖος ὁ εὐαγγελιστὴς ἐκαλεῖτο καὶ Λευίς. Ἀρχαιότερα δὲ ἦν Incipit
Ουτος ο Ματθαιος ο πρωτος των ευαγγελιστων συνεγραψατο το ευαγγελιον οπερ λεγεται αγαθων πραγματων αγγελια Incipit
Ουτος ο Ματθαιος, ο πρωτος των ευαγγελιστων· συνεγραψατο το ευαγγελιον Incipit
ουτος ο Ματθαν εσχε θυγατερας τρεις εκ Μαριας της γυναικος αυτου Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΣΕ ΕΙΣ ΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ Incipit
Οὗτος ὁ μέγας Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς καὶ προφήτης Incipit
Οὗτος ὁ μέγας διαπρύσιος τῆς οἰκουμένης φωστήρ, ἡ κρηπὶς τῶν μοναζόντων, ὁ πύργος Incipit
Οὗτος ὁ μέγας ζωῆς φωστὴρ ἐν κόσμῳ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ γενναῖος ὑπέρμαχος Incipit
Οὗτος ὁ μέγας ζωῆς φωστὴρ ἐν κόσμῳ καὶ φῶς καὶ καλὸν ἅλας φανεὶς Incipit
Οὗτος ὁ μέγας Κύριλλος γονέων μὲν ἦν εὐσεβῶν Incipit
Οὗτος ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ τῆς Βουλγαρίας φωστὴρ τὸ μὲν γένος εἷλκεν Incipit
Οὗτος ὁ μέγας τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ ἀρχιερεὺς Εὐτύχιος ὑπῆρχεν ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ Incipit
Οὗτος ὁ νεανίσκος ὁ τεθνηκὼς σημαίνει τὸν ἁμαρτωλόν Incipit
Οὗτος ὁ ὀνομασθεὶς Ταράσιος ἀνὴρ σοφὸς καὶ ἡγιασμένος Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος Ἀλέξιος ἦν ἐπὶ Ἀρκαδίου καὶ Ὁνωρίου τῶν βασιλέων Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος Ἀνδρόνικος ἦν ἐξ Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, ἀργυροπράτης τὸ ἐπιτήδευμα Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος Γεώργιος ὑπῆρχεν ἐκ παλαιῶν τῶν χρόνων Incipit
Οὖτος ὁ ὅσιος Δαλμάτος σχολάριος ὑπῆρχεν στρατευόμενος ἐν τῇ δευτέρᾳ σχολῇ Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος ἐπίσκοπος ἂνὴρ ἦν ἀσκητικώτατος γνώσει θείᾳ καὶ ἀρεταῖς ἐνθέοις καταλαμπόμενος Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος καὶ ἐν ἁγίοις (uel Ὁ ἐν ἁγίοις) πατὴρ ἡμῶν καὶ ἐν ἱεράρχαις περιβόητος Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν ὑπῆρχεν Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν ὥρμηται ἐκ τῶν τῆς Ἑλλάδος μερῶν Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος καὶ πατὴρ ἡμῶν Ξενοφῶν γέγονε συγκλητικὸς ὑπὲρ πᾶσαν εὐπορίαν Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος Κενδέας, ἀπὸ δεκαοκτὼ χρονῶν ἀφήνοντας τὴν πατρίδα Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος μεγααλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχεν ἐν τοῖ χρόνοις τοῦ σουλτᾶν Σελὴμ Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ γέγονεν οἶκος Θεοῦ Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΕΚ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣ ΤΩ ΘΕΩ Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Εὐθύμιος ὑπῆρχεν ἐξ Ἰβηρίας ἀπὸ μἰαν πολιτείαν καλουμένην Τάω Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Εὐφρόσυνος ἐν κώμῃ τινὶ γεννηθεὶς Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΗΝ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΗΣ ΝΗΤΡΙΑΣ ΑΚΡΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΗΝ ΕΚΕΙ Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἐφραὶμ ἦν ἐξ ἀνατολῶν, Σύρος τῷ γένει, γονέων θεοσεβῶν γεννηθεὶς ἐν Ἐδέσσῃ Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ζήνων ὥρμητο μὲν ἐξ Ἀμαθοῦντος Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν καὶ θαυματουργὸς Ἀρσένιος ἐκ Βυζαντίδος ὑπῆρχε τῆς πόλεως Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Κοσμᾶς ἦτον τὸ γένος Βούλγαρης καὶ ἐγεννήθη ἐξ ἐπαγγελίας Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Κυπριανὸς ὑπῆρχεν ἐκ τῆς μεγαλοπόλεως Ῥηγίου τῆς Καλαβρίας Incipit
Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ξενοφῶν ὑπῆρχεν ἐν Κωνσταντινουπόλει πρῶτος τοῦ παλατίου Incipit
Οὗτος ὁ ὁσιώτατος πατὴρ ἡμῶν Κλήμης εἷλκε τὸ γένος ἐκ τῶν πάλαι χρυσῶν Ἀθηνῶν Incipit
Οὗτος ὁ πανόσιος καὶ μέγας πατὴρ ἡμῶν Ἀντώνιος γένος μὲν ἦν Αἰγύπτιος Incipit
Οὗτος ὁ περιφανὴς τῆς οἰκουμένης ἀστήρ Incipit
Οὗτος ὁ περιφανὴς τῆς οἰκουμένης ἀστὴρ Incipit
οὗτος ὁ περιφανὴς τοῦ κόσμου φωστὴρ καὶ τῆς ἐκκλησίας νοητὸς ἥλιος Incipit
Οὗτος ὁ Πέτρος μετὰ τὸν μέγαν Ἀθανάσιον Incipit
Οὗτος ὁ πεφωτισμένος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁρμᾶται μὲν Incipit
ουτος ο προλεχθεις αοιδιμος ανηρ συγγραμματα (συγγραματα) διαφορα καταλελοιπε Introductio
Οὗτος ὁ προλεχθεὶς ἀοίδιμος ἀνὴρ συγγράμματα διάφορα καταλέλοιπε Introductio
Οὗτος ὁ προλεχθεὶς ἀοίδιμος ἀνὴρ συγραμματα διάφορα καταλέλοιπεν ῥωμαικά τε (…) ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ὧδε που λέγων ἐπισημαίνεται οὕτως· Explanatio
Ουτος ο προλεχθεις αοιδιμος ανηρ, και συγγραμματα Incipit
Ουτος ο προλεχθεις αοιδιμος ανηρ· συγγραμματα διαφορα καταλελοιπε Introductio
Οὗτος ὁ πρὸς Εὐάγριον μοναχὸν τοῦ μεγάλου Γρηγορίου λόγος Incipit
Οὗτος ὁ πρὸς Εὐάγριον μοναχὸν τοῦ μεγάλου Γρηγορίου λόγος Incipit
Οὗτος ὁ προφήτης Μωϋσῆς ἦν ἐκ φύλης Λευί Incipit
Οὗτος ὁ προφήτης Μωυσῆς ἦν ἐκ φύλης Λευί Incipit
Ουτος ο πρωτος των ευαγγελιστων Incipit
Οὗτος ὁ πρῶτος τῶν εὐαγγελιστῶν Incipit
ουτος ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
οὗτος ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ μακαρίου Ματθαίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ. Desinit
ουτος ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
ουτος ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
οὗτος ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ μακαρίου Ματθαῖου τοῦ εὐαγγελιστου. Desinit
ουτος ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου· Desinit
ουτος ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου· Desinit
οὗτος ὁ σκοπὸς τοῦ μακαρίου Ματθαίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ Desinit
Οὗτος ὁ τοῦ θείου καὶ ἀνεσπέρου φωτὸς υἱὸς καὶ λαμπρὸς κῆρυξ Γρηγόριος Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος καὶ θαυματουργὸς Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος καὶ θαυματουργὸς Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ θαυμάσιος ἄνθρωπος, ἐγενήθη, καὶ ἐμαρτύρησεν εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἀπίστων εἰδωλολατρῶν Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ θαυμάσιος ἄνθρωπος, ἐγεννήθη, καὶ ἐμαρτύρησεν εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἀπίστων εἰδωλολατρῶν Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ θεοῦ νέου μάρτυς Θεόδωρος ἐκ τῆς πόλεως τὸ γἐνος εἷλκεν Ἀδριανοῦ, ἥτις τὸ παλαιὸν Ὀρεστιὰς ἐλέγετο Incipit
Οὖτος ὁ τοῦ κυρίου θαυμάσιος ἄνθρωπος ἐπὶ τῶν ἐν εἰδωλολατρείᾳ κρατουμένων τυράννων Incipit
Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Δημήτριος κῆρυξ ὢν καὶ διδάσκαλος Incipit
Οὗτος ὁ Τωβὶτ αἰχμαλωτίσθη ἐν τῇ τῶν Ἑβραίων αἰχμαλωσίᾳ Incipit
ΟΥΤΟΣ Ο ΧΑΛΚΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
Οὗτος ὁ χαράδριος Incipit
Οὗτος ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης Incipit
Οὗτος οάλιν πολλῳ τοῦ προτέρου Incipit
Οὗτος ὅπερ ᾔτησας ὁ Χορίκιος Incipit
Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδὲ τῶν ὑπὸ τὸν νόμον Incipit
Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδὲ τῶν ὑπὸ τὸν νόμον Incipit
Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος οὐδὲ τῶν ὑπὸ τὸν νόμον Incipit
Οὗτος οὖν ὁ Ἡσίοδος σὺν τῷ ἀδελφῷ Πέρσῃ παῖς Incipit
ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ Desinit
ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ Desinit
ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ Desinit
ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ ; ΕΝΘΑΔΕ ΤΕΡΜΑ ... ΠΑΤΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Desinit
Οὗτος οὖν ὁ πρῶτος τῶν ἐπιτιμήσεων ὅρος Incipit
ουτος ουν· ου της παλαιας αλλα της νεας διαθηκης Incipit
Οὗτος παλαιὸς ἡμερῶν καθωράθη Incipit
Οὗτος παντελῶς ἀναιρεῖ τὰς μεταθέσεις Incipit
Οὗτος πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν Ἀλεξάνδρειαν Incipit
Οὗτος πατρίδα μὲν ἔσχε Τραπεζοῦντα Incipit
Οὗτος πλούτῳ καὶ δόξῃ καὶ συνέσει καὶ σοφίᾳ τῶν ἁπάντων ὑπερέχων Incipit
Οὗτος πρῶτος τῶν εὐαγγελιστῶν· συγγραψάμενος εὐαγγέλιον. Incipit
Ουτος την αρχην, απο του προφητικου πνευματος ποιειται του εξ υψους επιοντος τοις ανθρωποις. Textus
ΟΥΤΟΣ ΤΗΝ ΧΗΡΙΕΑΝ ΜΟΥ ΗΔΙΚΗΣΕΝ Incipit
Οὗτος τοίνυν εἰς τελειότητα φθάσας Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ ἅγιος καὶ μέγας ἐν ἱερεῦσιν Ἀκάκιος ἦν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ ἐν ἁγίοις μέγας Εὐσέβιος, ὁ ὄντως μέγας τῆς εὐσεβείας καὶ ἀληθείας ἀγωνιστὴς Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πατρίδος μὲν ἦν οὐδεμιᾶς Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πατρίδος μὲν ἦν οὐδεμιᾶς Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος ἡμῶν πατὴρ Σάβας ἦν ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ βασιλέως Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ ὅσιος καὶ σημειοφόρος πατὴρ ἡμῶν Εὐθύμιος ὁ μέγας ὥρμητο ἐκ Μελιτηνῆς Incipit
Οὗτος τοίνυν ὁ πανσέπτος προφήτης Ἐλισσαιὲ ἐκ γῆς μὲν οὖν τῆς Ἀκελμαοὺ Incipit
Οὗτος υἱὸς μὲν Ζεβεδαίου, ἀδελφὸς δὲ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου Incipit
Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Βηθσαϊδά, υἱὸς μὲν Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς δὲ Πέτρου Incipit
Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς ἰταλικῆς σπείρας Incipit
ΟΥΤΟΣ ΥΠΗΡΧΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΡΙΝΟΤΜΗΤΟΥ Incipit
Οὗτος ὑπῆρχεν μαθητὴς τοῦ ἁγίου Πέτρου Incipit
Οὗτος ὥρμητο μὲν ἐκ τοῦ περὶ τὴν Καππαδοκίαν Χαρσιανοῦ Incipit
ΟΥΤΩ ΑΠΕΛΕΥΣΟΜΕΘΑ ΧΑΡΙΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ Κ. Τ. Λ. Desinit
Οὕτω γὰρ γίνεται στερέωμα Incipit
Οὕτω γὰρ ἴσως νοῦς ἐμὸς παυθῇ πάθους Desinit
Οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἔσῃ λαμπρότερος καὶ τῶν μελλόντων ἀπολαύσεις ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐκεῖ ἀπολαυσόμεθα (uel ἀπολαύσωμεν) ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο... Desinit
οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐκεῖ ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο... Desinit
οὕτω γὰρ καὶ πρὸς ἔλεον ἐσόμεθα προθυμότεροι, καὶ καθαροὺς τοὺς ἐπὶ τῇ ἐλεεημοσύνῃ ληψόμεθα μισθούς· καὶ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσομεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
οὕτῳ γὰρ καὶ τοῖς παροῦσι καλῶς χρησόμεθα καὶ τῶν ἐπηγγελμένων κατὰ καιρὸν αἰωνίων ἀπολαύσομεν ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο Desinit
Οὕτω γὰρ καὶ τῶν ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐκεῖ πάντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
οὕτω γὰρ λοιπὸν μετὰ εὐκολίας τῶν ἑαυτῶν βίον ῥυθμίσαντες καὶ καλῶς πολιτευσάμενοι ἀπαντήσωσιν τῷ κυρίῳ μετὰ φαιδρῶν τῶν λαμπάδων καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἡμᾶς ἀξιώσειε· ὧν γένοιτο... Desinit
οὕτω γὰρ οἶδε καὶ τὸ πῦρ Θεὸν σέβειν Desinit
Οὕτω γοῦν Desinit
Οὕτω δ' ἠρίθμουν Ἀθηναῖοι τὰς μὲν ἀπὸ νουμηνίας ὁμοίως ἡμῖν λέγοντες Incipit
Οὕτω δὲ καὶ τὰ τῶν συλλογιστικῶν ἀποδείξεων ἔχουσιν. Desinit
Οὕτω δὲ ληφθεισῶν τῶν ἀκριβῶν τούτων ἐποχῶν Incipit
ουτῳ δε φιλον περι τουτου πεισθηναι Desinit
ΟΥΤΩ ΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΝΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΥΠΝΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΘΕΟΥ Desinit
οὕτω δὴ κἀν τῷδε μετὰ περιουσίας φανείς Desinit
Οὕτω δὴ τῆς μιᾶς ἱερᾶς πίστεως τὴν ἀληθινὴν ὁμολογίαν Incipit
ΟΥΤΩ ΔΙΑΚΕΙΣΑΙ Desinit
Οὕτω κἀγὼ Μιχαὴλ εὐτελὴς μοναχός Incipit
ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΓΑΡ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥ Desinit
οὕτω καὶ ἐν μιᾷ Ἐκκλησίᾳ δοξάζοιμεν τὸ ἅγιον ὄνομά σου καὶ τοῦ ἀνάρχου σου Πατρὸς <μετὰ τοῦ> ἁ̣γ̣ί̣ο̣υ̣ καὶ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος καὶ τὴν τῆς πίστεως ὁμολογίαν ὁμοφώνως καὶ ὁμοφρόνως ἀνακηρύττοιμεν μὴ ἀφαιροῦντές τι μηδὲ προστιθέμενοι. Desinit
Οὕτω καὶ ἐπὶ Νεστορίου Incipit
ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙΣ, ΧΑΡΙΤΙ... Desinit
ΟΥΤΩ ΚΑΙ Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΟΙΣ ΑΝ ΚΛΗΡΩΘΕΙΗ ΜΟΝΙΜΩΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ Desinit
ουτω και πεπληρωται, και πεπρακται. Desinit
οὕτω καὶ σφαγὴν σώματος μίαν Desinit
ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΧΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Incipit
οὕτω καὶ τῆς Desinit
Οὕτω καὶ τῶν Χριστοῦ μαθητῶν Incipit
ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Οὕτω καλεῖται τὸ βιβλίον, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς Ματθαῖος, ὁ μαθητὴς τοῦ κυρίου, συνέγραψε τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο. Διηγεῖται δὲ ἐξ ἀρχῆς τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν τοῦ σωτῆρος τὴν ἐκ σπέρματος τοῦ Δαυίδ. Διὸ καὶ ἀπ’ αὐτοῦ Incipit
Οὕτω καλεῖται τὸ βιβλίον, ἐπειδὴ καὶ ταύτην τὴν ἀποκάλυψιν αὐτὸς Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς καὶ θεολόγος ἑώρακεν ἐν τῇ Πάτμῳ καλουμένῃ νήσῳ, ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, καὶ κελευσθεὶς ἔγραψεν αὐτήν, ὥστε πέμψαι εἰς τὰς ἑπτὰ ἐκκλησίας ταύτας, εἰς Ἔφεσον, εἰς Σμύρναν Incipit
οὕτω καταξᾶ[ναι Desinit
οὕτω λαμπρὰ τὰ νικητήρια ἀνδησάμενοι, τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΟΥΤΩ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ Incipit
Οὕτω μὲν δὴ Γαῖος Καῖσαρ Incipit
Οὕτω μὲν ἐγὼ νομίζω· ὁ δὲ δεσπότης ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς οἶδε τί σοι γέγονε Desinit
Οὕτω μὲν οἱ ἀναχωροῦντες Incipit
Οὕτω μὲν οὖν ἀνευρηκὼς τὴν ὁμωνυμίαν Incipit cuiusdam partis
Οὕτω μὲν οὖν πάσας τὰς ἐνδιαθέτους τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αὐτοσχεδίως κατὰ σπουδὴν καὶ ὡς ἔτυχε διὰ τὴν ἐνοῦσάν μοι ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων, φιλομαθέστατε καὶ φιλόθεε Πρόεδρε, ὡς οἷόν τε ἐξεθέμην σοι ἐπιτόμως. Τὰ δέ γε τῆς Καινῆς Incipit
Οὕτω ὀνομάζεται ὁ Σωτὴρ ἐν τοῖς κατόπιν Incipit
οὕτω πέφευγε καὶ πρόμαχος σός, Λόγε Desinit
ΟΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΕΔΟΞΩ ΘΕΟΝ Desinit
ΟΥΤΩ ΠΟΛΕΜΕΙΤΕ ΦΙΛΙΠΠΩ Desinit
ΟΥΤΩ ΠΟΜΠΕΥΕΙ ΚΙΤΑ Desinit
οὕτω πονη[ροὺς Desinit cuiusdam partis
οὕτω σὲ παραγαγεῖν σαὐτὸν τῆς ἀθυμίας· πολλὴν γὰρ καὶ ἐντεῦθεν δέξῃ τὴν παράκλησιν Desinit
ΟΥΤΩ ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ Ο ΕΠΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Incipit
Οὕτω τε εἶπε Incipit cuiusdam partis
Οὕτω τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις πεπείσμεθα Incipit
οὕτω τῷ κυρίῳ τὴν ἑαυτῆς σωτηρίαν [ Desinit
ΟΥΤΩ ΦΑΝΕΡΑ ΜΗ ΣΤΟΧΕΣΘΑΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ Desinit
ΟΥΤΩ ΦΡΟΝΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ Desinit
ουτω φρονουντα μεχρι της εκδημιας. Desinit
οὕτω φρονοῦντα μέχρι τῆς ἐκδημίας. Desinit
Οὕτω χρὴ φέρειν ἐπιτιμήσεις πατέρων Incipit
ουτως (ουτoς) ο σκοπος της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
οὕτως ἀ[βλαβὴς Desinit cuiusdam partis
Οὕτως ἀεὶ συνῆν τῷ πατρί, ὡς ὅμοιος τὴν φύσιν Incipit
ουτως αει συνην τῳ πατρι, ως ομοιος την φυσιν Incipit
οὕτως ἀπολόγιος ἐν τῷ κοσμολογικῷ διαλέγεται Desinit
Οὕτως ἄρα θάλλων ὁ κῆπος Desinit
ΟΥΤΩΣ ΑΥΤΑΙ ΩΝΟΜΑΣΘΗΣΑΝ Desinit
οὕτως γὰρ ἐκελεύσθημεν παρὰ τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς... ἀμήν Desinit
οὕτως γὰρ ἐννόμως διοικηθήσεται τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν πάντα Desinit
οὕτως γὰρ ἐπηγγείλατο ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν, ὅτι αὐτῷ δόξα... ἀμήν Desinit
Οὕτως γίνεται ἡ χρυσογραμμία Incipit
Οὕτως δὲ ἄρα τὸ σύνηθες Incipit
Οὕτως δεῖ τὸν εὐχόμενον εὔχεσθαι Incipit
Οὕτως δεῖ τὸν εὐχόμενον εὔχεσθαι Incipit
οὕτως ἑαυτοῦ φείδεται, ὡς πάντων ἡμῶν ὁ Θεός, ὃς πολλῷ μᾶλλον ἡμῶν αὐτῶν βούλεται μηδὲν πάσχειν ἡμᾶς δεινόν· ᾧ πρέπει... Desinit
ουτως εγραφησαν οι κανονες, ως ευρομεν πρωτους εν τω (?) αντι… (αντιγραφω?) υστερον δε οπισθεν πλατυτερον αυτους εξεθεμεθα. Textus
ΟΥΤΩΣ ΕΓΩ ΝΟΩ ΤΟ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΕΚΕΙΝΟ Incipit
ΟΥΤΩΣ ΕΓΩ ΝΟΩ, ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ Incipit
οὕτως ἐγὼ τιμῶ σε 'κἀν τοῖς συμβόλοις' Desinit
οὕτως εἰπεῖν Desinit
Οὕτως εἰώθασαν οἱ Ἀθηναῖοι ἀριθμεῖν τὰς ἡμέρας Incipit
ΟΥΤΩΣ ΕΚΚΑΥΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
οὕτῶς ἐποίει Ἰὼβ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ Desinit
οὕτῶς ἐποίει Ἰὼβ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ Desinit
οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις Desinit
ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Desinit
Οὕτως εὐλογήσω ἐν τῇ ζωῇ μου Incipit
ΟΥΤΩΣ ΕΦΗ. ΗΞΕΙ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΩΝ ΕΘΝΩΝ Incipit
Οὕτως ἡλγησάμην Incipit
Οὕτως κατέχοντο αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων Incipit
οὕτως μὲν δὴ τῶν προτέρων ἡμῖν λόγων ἐκπεπόνηται τὸ ἀγώνισμα Incipit
Οὕτως μὲν κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον Incipit
Οὕτως ὁ Θεὸς ἀποδέχεται Incipit
Οὕτως ὁ Λουκᾶς, ὁ δὲ Μάρκος φησίν Incipit
οὗτως ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ μακαρίου Ματθαίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ. Desinit
Οὕτως οὐδὲν τῆς ἀπαθοῦς ψυχῆς κατακαυχᾶται Incipit
ΟΥΤΩΣ ΟΥΝ ΤΟ ΑΦΕΨΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΑΣ ΕΝ ΜΗΤΡΑ ΦΛΕΓΜΟΝΑΣ Incipit
ΟΥΤΩΣ ΟΥΤΟΙ ΗΣΧΟΛΟΥΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ Desinit
οὕτως οὗτοι περιεῖπον τὸν τάφον τοῦ ἱππικοῦ Ἕκτορος Desinit
Ουτως οφειλει αναγινωσκεσθαι το αγιον τετραευαγγελιον Incipit
Οὕτως ὁφείλετε παῖδες μανθάνειν Incipit
Οὕτως ὁφειλέτης εἰμὶ τὸν ταπεινόν Incipit
Οὕτως ὁφειλέτης εἰμὶ τὸν ταπεινόν Incipit
ΟΥΤΩΣ ΠΙΠΤΕΙ Ο ΘΑΡΡΩΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Desinit
Οὕτως πιστεύομεν τὴν μακαρίαν καὶ ὑπεράγιον Τριάδα Incipit
Οὕτως πιστεύομεν τὴν μακαρίαν καὶ ὑπεράγιον Τριάδα Incipit
ΟΥΤΩΣ ΠΟΜΠΕΥΗ ΚΑΤΑΓΕΛΑΣΤΑ Desinit
Οὕτως συνθεωρεῖν τὴν ἕξιν εἰ ὑγιεινή ἐστι Incipit
Οὕτως σύνταξον, φέρε δὴ φέρε ἡμεῖς νῦν τὰ θεῖα λόγια Incipit
οὕτως τῇ καθαρᾷ προσεγγίσαι θυσίᾳ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit cuiusdam partis
Οὕτως φησὶν ὁ προφήτης πρὸς Θεόν Incipit
οὑτωσὶ γὰρ ἑτέροις πολλῷ, νὴ Δία, σοφωτέροις ὁδοποιήσειας ἄν. Εὐτύχει. Desinit
οὐχ αἱρετικῶν παῖδες Incipit
Οὐχ ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Οὐχ ἅπαξ μόνον, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρίς Incipit
Οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς ἀλλὰ καὶ πολλάκις ᾔτησάς με, γνησιώτατε ὦ Γεώργιε ὅσα φοιτῶν ἐν τῇ διατριβῃ μεμάθηκας ἰατρικὰ θεωρήματα ταῦτά σοι διὰ βραχέων ἐπελθεῖν Incipit
Οὐχ ἁπλοῦν τι πρᾶγμα ἐρώτημα Incipit
Οὐχ ἁπλοῦν τι πρᾶγμα ἐρώτημα Incipit
Οὐχ ἁπλῶς ἀγανακτῶν σοι ταῦτα γράφω θειοτάτη Incipit
ΟΥΧ ΑΠΛΩΣ ΑΡΚΕΙ Incipit
Οὐχ ἁπλῶς ἀρκεῖ καὶ ὡς ἔτυχε τὸ ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς Incipit
Οὐχ ἁπλῶς εἶπε Incipit
Οὐχ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Οὐχ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν παραπτωμάτων Incipit
Οὐχ ἄχαρι μὲν οὐδ' ἄμισθον ἀρετῆς ἔπαινος Incipit
Οὐχ ἑαυτῷ μόνον ἀρκεῖν Incipit
Οὐχ ἑαυτῷ μόνον ἀρκεῖν Incipit
Οὐχ ἓν βοᾷ νῦν αἷμα πρὸς Θεὸν μόνον, Incipit
Οὐχ ἑπταπύλων ἐξέφυς Θηβῶν, Παῦλε, Incipit
οὐχ ἑτέραν τινὰ, ἀλλὰ ταύτην εἰδὼς οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν. Desinit
ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Desinit
ΟΥΧ Η ΚΡΙΣΙΣ Desinit
ΟΥΧ Η ΤΥΧΟΥΣΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ Incipit
ΟΥΧ Η ΤΥΧΟΥΣΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ Incipit
ΟΥΧ Η ΤΥΧΟΥΣΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ Incipit
ΟΥΧ Η ΤΥΧΟΥΣΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ Incipit
ΟΥΧ Η ΤΥΧΟΥΣΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ Incipit
Οὐχ ἡ τυχοῦσα μέν ἐστι δυσχέρεια Incipit
ΟΥΧ ΗΜΑΡΤΟΝ ΟΙ ΓΟΝΟΙΣ ΑΥΤΟΥ Desinit
οὐχ ἵνα καθεύδῃς Desinit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη Incipit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη Incipit
Οὐχ ἵνα μάθωμεν ὅτι [εἰσ]ηκούσθη Incipit
οὐχ ἵνα οἰκοδομὴν λιθῶν Incipit
ουχ ινα τεφρα γινονται καθως εκεινα και ταυτα αλλ ινα μειζονα τουτων περι(...). Desinit abruptus
οὐχ οἷοι Incipit cuiusdam partis
Οὐχ ὅπως οὐδ' ἂν εἷς οἶμαι τῶν πάντων Incipit
Οὐχ ὁρᾷς, ὁ προπάτωρ ἡμῶν Ἀβραάμ Incipit
οὑχ ὅρμον Desinit
Οὐχ ὅτι καλὸς σὺ κἀγαθός Incipit
Οὐχ ὅτι νῦν γράφω, θειοτάτη ψυχή Incipit
Οὐχ ὅτι νῦν γράφω, θειοτάτη ψυχή Incipit
Οὐχ ὅτι νῦν γράφω, θειοτάτη ψυχή Incipit
Οὐχ ὅτι πολλοὶ τῇ ἀμπέλῳ χαίρουσιν Incipit cuiusdam partis
ΟΥΧ ΟΤΙ ΠΡΟΣΘΕΝ ΕΣΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΝ ΗΜΝΗΜΟΝΟΥΝ Incipit
οὐχ οὕ[τως Desinit
Οὐχ οὕτω κεντεῖ ξίφος Incipit
Οὐχ οὕτω λαμπρὸς οὐρανὸς καὶ πολυόμματος ἐξ ἀνεφέλου τε καὶ αἰθερίου τοῦ περιέχοντος ἀέρος Incipit
ΟΥΧ ΟΥΤΩ ΤΙΣ ΑΝ ΗΡΑ ΔΙΦΑ Γ'ΩΣ ΕΥΡΙΣΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ Incipit
οὐχ οὕτω τίς ἂν, ἤρα, διφᾶ γ’ ὡς Incipit
Οὐχ οὕτω τὸν οὐρανὸν οἱ φωστῆρες Incipit
Οὐχ οὕτω τὸν οὐρανὸν οἱ φωστῆρες Incipit
Οὐχ οὕτως ἡ σφοδρὰ τῶν ποταμίων Incipit
Οὐχ οὕτως ἡ σφοδρὰ τῶν ποταμίων Incipit
Οὐχ οὕτως ἡ σφοδρὰ τῶν ποταμίων Incipit
Οὐχ οὕτως ἡδύ τι τῷ φιλαρέτῳ καὶ κόρῳ μηδενὶ λυμαινόμενον ὡς μνήμη δικαίου Incipit
Οὐχ οὕτως οἱ ἄνθρωποι Incipit
Οὐχ οὕτως οἱ ἄνθρωποι ταῖς εὐεργεσίαις ἐπάγονται Incipit
Οὐχ οὕτως οἱ ἄνθρωποι ταῖς εὐεργεσίαις ἐπάγονται Incipit
Οὐχ οὕτως οἶδέ τι τῶν ἄλλων ἐμποιεῖν τοῖς φιλαρέτοις χάριν ἅμα καὶ ἡδονὴν Incipit
Οὐχ ὑμᾶς δαίμων λῄξεται Incipit
ΟΥΧ ΥΠΑΚΟΥΕΙ Desinit
Οὐχ ὑπὲρ τῆς τῶν Ὀλυνθίων συμμαχίας Incipit
Οὐχ ὑπὲρ τῶν πρῴην καὶ αὖθις ἀνέστην Incipit
ΟΥΧ ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ Incipit
ΟΥΧ ΩΣ ΗΠΟΡΗΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝ Incipit
ΟΥΧ... ΗΠΕΡ ΙΣΤΟΝ ΑΡΑΧΝΗΣ Incipit
ουχ’ εις μεν μην εστηκεν, εις δε με στρεφει· Desinit
οὐχὶ διεχεῖτο Desinit
οὐχὶ καταγινώσκοντος Desinit
ΟΥΧΙ Ο ΟΧΛΟΣ Incipit
Οὐχὶ πάντα τὰ κατηγορούμενα Incipit
ουχι περι της ζωης, αλλα περι του μη συνεζευχθαι τω Πετρω. Desinit
Οὐχὶ σὸς ὁ εἰς πρεσβείαν σταλείς Incipit
Οὐχὶ τὸν οἶνον σεαυτῷ κεράννυε Incipit
Οὐχὶ φιλοτιμίας ἕνεκεν διηγοῦνται Incipit
Οὐχὶ φιλοτιμίας ἕνεκεν διηγοῦνται Incipit