Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ορ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ὅρα αὐτὸν καὶ ἐπειγόμενον παραπλεύσαι Incipit
Ὅρα αὐτὸν καὶ ἐπειγόμενον παραπλεύσαι Incipit
Ὅρα αὐτὸν μείζους ἔχοντα πειρασμούς Incipit
Ὅρα αὐτὸν μείζους ἔχοντα πειρασμούς Incipit
Ὅρα αὐτὸν ὅταν πρὸς τοὺς ἔξω Incipit
ΟΡΑ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ Incipit
ΟΡΑ ΔΕ ΡΗΜΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΛΕΠΕ ΜΙΚΡΟΝ Desinit
ΟΡΑ ΕΝΘΑΥΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΛΗΘΕΙΑΣ ΙΗΣΟΥ Incipit
ΟΡΑ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ Incipit
Ὅρα Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ὅρα Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
ΟΡΑ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΤΗΝ ΤΟΝ ΑΧΑΡΙΣΤΟΝ Incipit
Ὅρα Θεοῦ φιλανθρωπίαν τὸν ἀποστάτην τὸν ἀχάριστον οἵας ἡξίωσε δωρεᾶς Incipit
ΟΡΑ ΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Incipit
Ὅρα μοναχὲ πρὸς μόνα μένοντά σοι Ἑπει πόθος ῥεοντος οὐ μενεῖ πόθος Textus
Ὅρα ὅπως τὰς τῶν ἁμαρτωλῶν ἐν κολάσει τιμωρίας Incipit
ΟΡΑ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΜΗ ΕΛΘΕΙΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ Incipit
Ὅρα οὐ μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Ὅρα οὖν μὴ μετὰ μυρίων πόνων Incipit
Ὅρα οὖν συλλέγεται τὸ ἀκροατήριον Incipit
Ὅρα πάλιν ἀνθρωπίνως Incipit
Ὅρα πάλιν ἀνθρωπίνως διαλέγεται Incipit
Ὅρα πάλιν ἰουδαΐζοντα τὸν Παῦλον Incipit
Ὅρα πάλιν τὸ ταπεινόν Incipit
Ὅρα πάντα μετὰ σφοδρότητος Incipit
Ὅρα πανταχοῦ ἑαυτὸν εἰς τὰς συναγωγάς Incipit
Ὅρα πανταχοῦ ἑαυτὸν εἰς τὰς συναγωγάς Incipit
Ὅρα ποίους λαϊκούς Incipit
Ὅρα πόση γίνεται βάσανος ὑπὸ τῶν πολλῶν Incipit
Ὅρα πόση γίνεται βάσανος ὑπὸ τῶν πολλῶν Incipit
Ὅρα πρὸ πόσων ἐτῶν Incipit
Ὅρα πῶς ἑαυτὸν εἰσωθεῖ Incipit
Ὅρα πῶς εὐθέως ἀνέστησε τὸν ἀκροατήν Incipit
Ὅρα πῶς εὐθέως ἀνέστησε τὸν ἀκροατὴν καὶ πάσης ἀνέμνησεν Incipit
ΟΡΑ ΠΩΣ ΕΥΘΕΩΣ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ Incipit
Ὅρα πῶς εὐφυῶς ὁ πατὴρ οὗτος Incipit
Ὅρα πῶς εὐφυῶς ὁ πατὴρ οὗτος τὸ κεφάλαιον τοῦτο τέθηκε Incipit
Ὅρα πῶς καὶ ἐκ τῶν ἑπτά Incipit
Ὅρα πῶς καὶ πάλιν ὑπὲρ αὐτοῦ Incipit
Ὅρα πῶς οὐκ εἶπεν Incipit
Ὅρα τὴν ἄκραν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ Incipit
Ὅρα τὴν κορωνίδα τῶν ἀγαθῶν Incipit
Ὅρα τὴν μεγάλην ἐκείνην ἐνταῦθα καὶ θαυμαστήν Incipit
Ὅρα τὴν μεγαλώνυμον σοφίαν Incipit
Ὅρα τὴν οἰκονομίαν πῶς γίνεται Incipit
Ὅρα τὴν οἰκονομίαν πῶς γίνεται Incipit
Ὅρα τί λέγει ἐνταῦθα περὶ κοινῆς συλλαβῆς ἀναγκαῖα πάνυ Titulus initialis
Ὅρα τί φησιν ἡ θεία Γραφή Incipit
Ὅρα τὸν Βαρνάβαν παραχωροῦντα Incipit
Ὅρα τὸν νικήταν τὸν σείδην γράφοντα πρὸς ῥωμαίους ταῦτα∙ ὡς οὐ δεῖ τὴν θείαν τῶν μυστηρίων μετάληψιν διὰ τῶν ἀζύμων ἐπιτελεῖν, προφάσει ὅτι ἔφαγε τὸ νομικὸν πάσχα ὁ χριστός, ἐπεὶ ὀφείλουσι καὶ αὐτοὶ περιτέμνεσθαι ὡς ὁ χριστὸς καὶ τἆλλα πάντα ποιεῖν ὅσα ὁ νόμος διακελεύεται Titulus initialis
ὅρα τοῦ δινοτάτου καὶ θελξίνου Ὁμήρου τὰς δυσκολούσας λέξεις ἐπὶ τὸ σαφὲς ἐπίπας περὶ Σκύλακος τοῦ καρνάνου οὗτος ἔσχεν παῖδας τρεῖς Incipit
Ὅρα τῶν παθῶν τὸν χειμῶνα Incipit
Ὅρα, ἀδελφέ, τὰ πάντα ἀκριβῶς τὰ γεγραμμένα Incipit
Ὅρα, ἄνθρωπε, τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ Incipit
Ὅρα, γεραιέ, μὴ πεσεῖται τὸ βρέφος ὑποτρεμούσης τῷ χρόνῳ τῆς ἀγκάλης. Θεός, πατὴρ αἰῶνος, ὃ βλέπεις βρέφος, ὥστ’ οὐ πεσεῖται· τὰς δὲ χεῖρας ἑδράσοι. Textus
Ὅρα, δέσποτά μου Ῥωσίας ἅγιε, ποσάκις ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπέσχισθη. Φωτίου πατριάρχου· ποσάκις οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεσχίσθησαν καὶ ἐπὶ ποίων καιρῶν καὶ διὰ ποίας ὑποθέσεις. Titulus initialis
Ὅρα, δέσποτά μου ῥωσίας ἅγιε, ποσάκις ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπέσχισθη. Φωτίου πατριάρχου· ποσάκις οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεσχίσθησαν, καὶ ἐπὶ ποίων καιρῶν, καὶ διὰ ποίας ὑποθέσεως. Titulus initialis
Ὅρα, οὐκ εἶπε Incipit
Ὅρα, ψυχή μου ἀθλία, ὅσα ἔπαθε καὶ ὑπέμεινεν Incipit
Ὅρα, ὦ Ἀκίνδυνε, ὁ ἀθετῶν τὴν ἄκτιστον ἐνέργειαν Incipit
Ὅρα, ὦ μοναχέ, μὴ ἀγαπήσῃς ἀπέρχεσθαι εἰς τὰς πόλεις Incipit
Ὅρα] πόσῃ καὶ οἱ λοιποὶ μαθηταὶ περὶ τοὺς κορυφαίους ἐχρῶντο τῇ σπουδῇ Incipit
Ὄραμα φρικτὸν φρίξον ὧδε πᾶς βλέπων Χριστὸς βροτωθεὶς ἐν φάτνῃ κεῖται βρέφος Textus
οραμα φρικτον, φριξον ωδε πας βλεπων. Χριστος βροτωθεις εν φατνη κειται βρεφος. Textus
ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ Titulus initialis
ΟΡΑΣ Β ...ΠΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΟΓΩΝ Incipit
ορας θεατα του φυτωνος την χαριν| προκυψον αψαι των φυτων ουδεις φθονος| ιδου κρηνα (κρινον?) τρυγησον αλλα σωφρονως| ιδου υδωρ ροφησον αλλ’ ουκ εις κορον| ως εν κηπω δε και σεαυτον μοι βλεπε| ρεεις παρερχη τουτο και των υδατων| θαλλεις μαραινη τουτο δη και των κρινων Textus
Ὁρᾶς Θεοῦ μυστήριον ἀκατάληπτον Incipit
Ὁρᾷς ὅσον ἐστὶν ἐπείκεια Incipit
Ὁρᾷς ὅτι οὐ περὶ ὀφθαλμοῦ τὰ πρότερα ἔλεγεν, ἡνίκα ἐνομοθέτει Incipit
ΟΡΑΣ ΟΤΙ ΟΥΧ ΟΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΚΙΑ Incipit
Ὁρᾷς ὅτι οὐχ ὅρος ἐστὶν ἀλλὰ κακία Incipit
Ὁρᾷς ὅτι τοῦ Σαββάτου ἡ λύσις πρόσχημα ἦν Incipit
Ὁρᾷς ὅτι τοῦ Σαββάτου ἡ λύσις πρόσχημα ἦν Incipit
Ὁρᾶς πῶς πάντα προεώρα ἡ ἁγία καὶ θεῖα κεφαλή Incipit
ορας συνηξε τας οφρυς πως ως νεφη, υσαι τα θεια πασι βροντησαι θελει· τουδ αστραπης φαινοντας τα φαη πλεον. Textus
Ὁρᾷς τελώνην καὶ βλέπεις οἷα γράφει; Ἀβραὰμ υἱὸν τὸν λόγον δείκνυσί σοι καὶ παῖδα Δαυῒδ τὸν Θεὸν Δαβῒδ λέγει ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς σαρκικῇ παρουσίᾳ. Textus
Ὁρᾷς τελώνην, καὶ βλέπεις οἷα γράφει Incipit
Ὁρᾷς τουτὶ τὸ ἄλσος Incipit
ΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΟΝΤΩΝ Incipit
Ὁρᾷς, ἀγαπητέ, πῶς αὐτεξούσιον ἡμῶν Incipit
Ὁρᾷς, θεατά, τὴν προκειμένην πλάκα; Incipit
Ὁρᾷς, θεατά, τοῦ φυτῶνος τὴν χάριν Incipit
Ὁρᾷς, θεατἀ, τοῦ φυτῶνος τὴν χάριν. Πρόκυψον, ἅψαι τῶν φυτῶν, οὐδεὶς φθόνος. Ἰδοὺ κρίνον, τρύφησον, ἀλλὰ σωφρόνως· ἰδοὺ χλόη, τρύφησον, ἀλλὰ μετρίως· ὕδωρ ἰδού, ῥόφησον, ἀλλ’ οὐκ εἰς κόρον. Ὡς ἐν τύποις δὲ καὶ σεαυτόν μοι βλέπε· ἀνθεῖς, ἀπανθεῖς, τοῦτο δὴ καὶ τοῦ κρίνου· θάλλεις, μαραίνῃ, τοῦτο δὴ καὶ τῆς χλόης· ῥέεις, παρέρχῃ, τοῦτο καὶ τῶν ὑδάτων. Textus
ὁρᾷς; δέρην δίδωσι χαίρων τῷ ξίφει Desinit
ὁρᾷς; ἐτμήθη καὶ φορεῖ νίκης στέφος Desinit
οραση. Textus
ΟΡΑΣΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Incipit
Ὅρασίς ἐστιν αἴσθησις διακριτικὴ σωμάτων καὶ χρωμάτων Incipit
Ορασις του προφητου Ησαιου: Titulus initialis
ΟΡΑΤΑ ΦΕΓΓΗ ΤΩ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩ Desinit
ΟΡΑΤΑΙ (ΟΡΑΤΕ ?) ΕΝ ΘΛΙΨΕΣΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΙΣ Η ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Incipit
ΟΡΑΤΑΙ ΕΝ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΤΕΝΟΞΩΡΙΑΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΣ Η ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΗΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Incipit
ὁράται καὶ προσκυνεῖται, σώματος μένων κενός. Desinit
Ὁρᾶτε τῆς Ἀκινδύνου μανίας ἀκάθεκτον Incipit
Ὁρᾶτε τὸ τῆς Ἀκινδύνου ἀκάθεκτον καὶ τῆς συκοφαντίας ἅμα καὶ τῆς δυσσεβείας τὴν ὑπερβολὴν ἐκ προοιμίων εὐθύς; Incipit
Ὁρᾶτε τοὺς τύπους· καὶ ἐπέγνω αὐτὸν καὶ εἶπε Incipit
Ὁρᾶτε, ἀδελφοί, ἡνίκα πρὸς τοὺς τελευτῶντας καὶ ἤδη Incipit
Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες, τὰς διαφόρους δόξας Incipit
Ὄργανα κινήσεως τῆς καθ' ὁρμὴν οἱ μύες Incipit
ὀργὴν ἀφ’ ἡμῶν ἐπιστρέψωμεν καὶ τὴν μέλλουσαν φύγωμεν κόλασιν καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν, ἐν Χριστῷ... Desinit
ΟΡΓΗΝ ΕΙΠΕ Ω ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ Incipit
ὀργῆς τοῦ Θεοῦ Incipit
ὀργισθεὶς θυμῶ μεγάλω λέγει αὐτοῖς · Incipit
Ὀρεγόμενος σοφίας ἦλθεν πρὸς ἡμᾶς Incipit
ΟΡΕΣΗΣ Ο ΠΙΣΤΟΤΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΗΝ ΤΟΥ ΠΥΛΑΔΟΥ Incipit
Ὀρέστης Titulus initialis
ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΝ ΦΟΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΝ ΦΟΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
Ὄρη μέν εἰσι Incipit
Ὄρη μέν εἰσι φυσικῶς ὑψώματα Incipit
Ὄρη μέν εἰσι φυσικῶς ὑψώματα Incipit
ΟΡΘΑΣ ΦΥΛΑΣΣΕ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΣΥ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ Incipit
Ὀρθογραφία διττῶς λέγεται· ὀρθογραφία γάρ ἐστι καὶ κατὰ τὴν λέξιν ἡκριβωμένη Incipit
Ὀρθογραφία διττῶς λέγεται· ὀρθογραφία γάρ ἐστι κατὰ τὴν λέξιν Incipit
Ὀρθογραφία ἐστὶ ἡ κατὰ τὴν λέξιν ἡκριβωμένη γραφὴ Incipit
Ὀρθογραφίας εἰσιόντι μοι πύλας Incipit
ὀρθόδοξίας λόγος αν Desinit
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Desinit
ὀρθόδοξον Σαλοφακιόλιον [ Desinit
Ὀρθὸς λόγος καὶ ἀκριβής Incipit
ὄρθρος ἐστὶ τοῖς ἀσκηταῖς καὶ ὁσίοις τοῦ θεοῦ, ὦ ἀδελφοί \ Incipit
ΟΡΘΡΟΣ ΠΡΟΤΡΕΧΩΝ Desinit
Ὀρθῶς κράτει κάλαμον, ὀξέως γράφε, μήπως λάβῃς μάστιγας Incipit
ΟΡΘΩΣ ΟΙΜΑΙ ΤΟΝ Incipit
ΟΡΘΩΣΙΝ ΕΞ ΑΛΛΟΚΩΤΟΥ ΕΙΣ Ω ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΚΟΥΗΣ Incipit
ὅρια πατέρων Incipit
ὅρια πατέρων Incipit
ὅρια πατέρων Incipit
ὅρια πατέρων Incipit
Ὁρίζει γοῦν καὶ λέγει καὶ ἐπαινεῖ Incipit
ὁρίζεται ἡ μακαριότης κατάστασις ζωῆς Incipit
ΟΡΙΖΟΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Incipit
Ὁρίζομεν οὖν ἀπὸ τοῦ νῦν καθὼς καὶ ὁ μέγας βασίλειος μὴ διαιτάσθωσαν Incipit
Ὁρίζου δὲ καὶ τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν Incipit
οριζουσι δε τινες το ευαγγελιον, ουτως. ευαγγελιον εστιν λογος περιεχων αγαθων αγγελιαν πραγματων Incipit
Ὀρίζουσι τινὲς οὕτως τὸ εὐαγγέλιον, εὐαγγέλιόν ἐστιν, λόγος περιέχων ἐπαγγελίαν πραγμάτων Incipit
Οριζουσι τινες ουτως το ευαγγελιον. ευαγγελιον εστι, λογος περιεχων Incipit
ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΩΝ ΑΥΘΕΝΤΟΥ Incipit
ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
Ὁρισμοὶ τῶν περιεχομένων τῶν ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ περὶ τοῦ Τί ἐστι χριστιανός Titulus initialis
ὁρκίζομαι θεέ μου Incipit
ΟΡΚΙΖΩ ΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΤΟΔΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Incipit
Ὁρκίζω ὑμᾶς πᾶν πονηρὸν καὶ μεμισημένον καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα Incipit
Ὁρκίζω ὑμᾶς πάντα τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα Incipit
Ὅρκον παραίτησαι ἐν μέν Incipit
ΟΡΚΟΣ ΟΝ ΟΜΝΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΑΡΕΚΒΛΗΘΕΙΣ Titulus initialis
Ὅρκος ὃν ὀμνύουσιν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀπὸ τοῦ ἐπάρχου βιβλίου παρεκβληθείς Titulus initialis
ΟΡΚΟΣ ΤΟΙΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΙΣ ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Titulus initialis
ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ Titulus initialis
ΟΡΚΩ ΜΗ ΕΘΙΣΗΣ Incipit
ὁρμῆς δὲ πιμπλῶ τοὺς παραλελυμένους Desinit
Ὁρμῶντί μοι, Δέσποινα, τῆς σῆς εἰκόνος τὰ θαύματα Incipit
Ὄρνιθος γάλα Incipit
ΟΡΟΙ Titulus initialis
ὅροι διάφοροι σὺν θεῷ κατὰ τὴν παράδοσιν καὶ πίστιν τῆς ἀποστολικῆς ἐκκλησίας Titulus initialis
Ὅροι ἰατρικοί Titulus initialis
οροι πιστεως ορθοδοξιας. Titulus initialis
Ὅροι Πλάτωνος Titulus initialis
ΟΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ Titulus initialis
ὅροις τῆς εὐσεβείας εὐπειθῶς εἴκειν καὶ ἀκλινῶς ἕπεσθαι Incipit
ορον θελημα εχειν την του ανθρωπου ζωην η ου. ει μεν γαρ ορος Incipit
Ὅρος αʹ. Ὅτι δεῖ τοὺς πιστεύοντας τῶι κυρίωι Incipit
ὅρος Διοφάντου Titulus initialis
ΟΡΟΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΣ Incipit
Ὅρος ἐστὶ λόγος σύντομος Incipit
Ὅρος ἐστὶ λόγος σύντομος περιλάμβανων Incipit
ΟΡΟΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΣ Incipit
Ὅρος ἐστὶ λόγος σύντομος, δηλωτικός Incipit
Ὅρος ἐστὶ λόγος σύντομος, δηλωτικὸς τῆς φύσεως Incipit
ΟΡΟΣ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Incipit
ΟΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ Titulus initialis
ΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑ ΕΣΤΙ ΓΝΩΣΙΣ Incipit
Ὅρος ῥήτορος Titulus initialis
Ὅρος ῥήτορος· ὅρος προοιμίου Titulus initialis
Ὅρος συνεχοῦς ὅρος σώματος Incipit
ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΣ Incipit
Ὅρος τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἕκτης Συνόδου Titulus initialis
Ὅρος τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου Titulus initialis
ὄρους Σιναῒν καὶ Ῥαϊθοὺ ταῖς πέτραις Desinit
ὄροφον ἐξεδίσκευεν Desinit
Ὅρπηξ χρυσῆς βασιλικῆς Κομνηνικῆς ἀμπέλου Incipit
ΟΡΡΟΣ ΡΥΠΤΙΚΗΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΝ Incipit
ΟΡΤΥΓΟΜΗΤΡΑΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΟΦΕΩΝ ... ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Desinit
Ὀρφεὺς Θεοῦ σὺ τὴν σοφὴν κρότει λύραν Incipit
Ορφεως εις δια θυμιαμα στυρακα Titulus initialis
Ὀρφέως τοῦ μεγάλου ποιητοῦ Ἀργωναυτικόν Titulus initialis
Ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν εἰδωλ... Incipit
Ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν εἴδωλα Incipit
ὁρῶ δὲ τὸ βλέπω καὶ ὄρος Θαβώριον, καὶ ὁρμίσκος μικρὸν ο γράφονται Desinit
Ὁρῶ μέν, ὦ παῖ, πατρὸς περιφανεστάτου σὲ πάντων τῶν ἀγαθῶν Incipit
Ὁρῶ μέν, ὦ παῖ, πατρὸς περιφανεστάτου σὲ πάντων τῶν ἀγαθῶν Incipit
Ὁρῶμεν πάλιν ἐν τῷ τόξῳ Incipit
Ὁρῶμεν πάλιν τὸ τόξον Incipit
ὁρῶν δὲ φίλους ἐξ ἀπόπτου καρδίας, σώσεις ἐφεξῆς ἥνπερ ἔσχες εἰκόνα Desinit
Ὁρῶν ἐγὼ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων Incipit
ΟΡΩΝ ΘΕΑΤΑ ΒΙΒΛΟΝ ΗΥΤΕΛΕΣΜΕΝΗΝ Incipit
Ὁρῶν μὲν ὑμῶν, ἀδελφοί, τοὺς πικνούς Incipit
ὁρῶν ὁ δαίμων οὕτω πολυάνθρωπον Incipit
Ὁρῶν ὁ δαίμων οὕτω πολυάνθρωπον τὴν Κόρινθον Incipit
Ὁρῶν ὁ δαίμων οὕτω πολυάνθρωπον τὴν Κόρινθον καὶ εἰδωλολάτριν πεπιστευκυῖαν Θεῷ, παρασκευάζει τινὰς ἐκ τῶν παρά σφισιν πλουσίων καὶ φιλοσόφων αὐτοχειροτονήτους προστατεῖν τοῦ δήμου ἐν τοῖς πνευματικοῖς πράγμασιν, ὡς λοιπὸν Incipit
Ὁρὼν ὁ κλεινὸς οὗτος Συμεὼν τὸν μακάριον Παύλον ποτὲ μὲν χαρίεντα τὴν ὄψιν Incipit
Ὁρῶν ὁ κλεινὸς Συμεών Incipit
Ὁρῶν ὁ κλεινὸς Συμεών, μαθητὴς ὢν τῷ ἁγίῳ ποτὲ μὲν χαριεστάτην ὄψιν Incipit
ΟΡΩΝ Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΣΥΝΚΛΗΤΙΚΗΝ Incipit
Ὁρῶν παραταττόμενον κατὰ Περσῶν σε πάλιν Incipit
Ὁρῶν παραταττομένων Incipit
Ὁρῶν σε πρὸς τὰς παρὰ τοῦ πατρός Incipit
Ὁρῶν σε ταφῆς Incipit
Ὁρῶν σε, κῆπε, καὶ τὰ δένδρα σου βλέπων Incipit
Ὁρῶν τὴν λαμπρὰν ταὐτην ἀγέλην τοῦ πνεὐματος Incipit
Ὁρῶν ὑμᾶς, ἀγαπητοί, καθ' ἑκάστην σπεύδοντας Incipit
Ὁρῶν ὑμᾶς, ἀγαπητοί, καθ’ ἑκάστην σπεύδοντας Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον Incipit
Ὁρῶν, θεατά, τὴν λίθον σύννους γίνῃ Incipit
ὁρῶντες ἢ τυμπάνων ἢ αὐλῶν συμβόλων ἀκούσαντες Desinit
Ὁρῶντες ἡμεῖς τέκνα φίλτατα Incipit
ορωντες ισταμενους αγγελους: Desinit