Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εδ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΕΔΕ ΘΗΤΑ ΚΑΙ ΕΔΕ ΚΑΠΠΑ Incipit
ἐδέδισαν κρεῖττον ἢ ἐδεδίεσαν κυνίδιον μὴ κυνάριον εἰ καὶ Θεόπομπος ἑχρήσατο Incipit
Ἐδέησε καὶ τριχῶν αἰγείων τῇ πάλαι σκηνοπηγίᾳ, καῖσαρ σοφέ Incipit
ΕΔΕΙ Incipit
ΕΔΕΙ ΔΕ ΠΟΛΕΜΟΝ Desinit
ΕΔΕΙ ΜΕ ΣΙΓΑΝ ΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΝ ΕΔΕΙ Incipit
Ἔδει με σιγᾶν· εἰ δὲ καὶ γράφειν ἔδει Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕ Ω ΓΕΝΝΑΙΕ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΕ ΤΑΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΣΑΙΣ ΤΥΧΑΙΣ Incipit
Ἔδει μὲν αἱ παρόντες Incipit
Ἔδει μὲν αἱ παρόντες Incipit
Ἕδει μὲν ἀνῃρημένου καθόλου τοῦ γράμματος Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΕΔΕΙ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΜΕΤΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΗΣΔΕ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Incipit
ἔδει μὲν ἡμᾶς εἰπεῖν κατὰ τὸν μέγαν διδάσκαλον Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων βοηθείας Incipit
Εδει μεν ημας μηδεν δεισαι της απο των γραμματων βοηθειαν, αλλ ουτω βιον παρεχεσθαι καθαρον Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲν δεῖσθαι Incipit
Εδει μεν ημας μηδεν δεισθαι της απο των γραμματων βοηθειας Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲν δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων βοηθείας Incipit cuiusdam partis
Ἔδει μὲν ἡμᾶς τοσαύτης λόγων πηγῆς συνήθως εἰς ὑμᾶς χεομένης Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς τοὺς πεῖραν πολλῶν εὐεργεσιῶν εἰληφότας παρὰ τοῦ ἁγίου Θεοδότου Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς, μὴ δὲν (μηδὲν) δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων βοηθείας, ἀλλ’ οὕτω βίον παρέχεσθαι καθαρὸν Incipit
Ἔδει μὲν ἡμας, ὦ πάντων Incipit
Ἔδει μὲν ἡμᾶς, ὦ παρόντες, μηδενὸς ἀνδρῶν ἐποτρύνοντος αὐτομάτως ὁρμήσειν Incipit
εδει μεν ισως τη παναχραντω κορη Incipit
Ἔδει μὲν ἴσως τῇ παναχράντῳ Κόρῃ, τῇ παρθένῳ καὶ σῶμα καὶ τὴν καρδίαν, τῇ τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ κυρίᾳ, τῇ τῶν ἁγίων ἁγιωτέρᾳ νόων ἀξίαν ἀντίχαριν ἀποτιννύειν ὑπὲρ τοσαύτης εὐμενοῦς εὐσπλαγχνίας, καὶ τῆς ἀφράστου πρὸς Χριστὸν παρρησίας, τὸν Υἱὸν αὐτῆς καὶ Θεὸν καὶ Δεσπότην, ὑπὲρ ἀγάπης τῆς βροτῶν σωτηρίας ἣν καθ’ ἑκάστην δεικνύει Χριστωνύμοις, οἷα μόνη σώζουσα καὶ λυτρουμένη τούτοις ἁπάσης τῶν ἐναντίων βλάβης. Ἔδει προσάξαι πλὴν μετ’ εὐνοίας ὅσης βασιλικὸν τὸ δῶρον ὡς Βασιλίδι ἀνθ’ ὧν παρ’ αὐτῆς ἀπέλαυον χαρίτων, ἀνθ’ ὧν μυρίων ἐκλυτροῦμαι κινδύνων τῇ συμμαχίᾳ καὶ κραταιᾷ δυνάμει τῆς πανσθενουργοῦ καὶ πανυμνήτου Κόρης˙ ἀλλὰ τίς ἰσχύσειεν οὕτως ἀξίως τὸ κοσμολαμπὲς δεξιώσασθαι φάος, τὴν τῶν ἁπάντων ὑπερηρμένην νόων; Ἐφ’ ᾧπερ ὡς ἔχοιμι πλὴν μετὰ δέους, μετὰ δακρύων καὶ καθαρᾶς καρδίας, μεθ’ ὧνπερ ηὐπόρησα πέπλων χρυσέων καὶ τὴν ἱερὰν τήνδε βίβλον προσφέρω τῷ σεβασμίῳ τῆς παναχράντου δόμῳ. Χώραν καλοῦν εἴωθεν ἅπας τὸν δόμον˙ αὐτῆς συνάρσει τῆσδ’ ἐπὶ γῆς τῆς ξένης ταύτην τυχοῦσα σὺν ἀκοσμίᾳ τόσῃ, εἰ καὶ λίθων ἦν ἔνδοθεν σὺν μαργάροις ὥσπερ διαυγὴς στιλπνότης ἢ χρυσίου τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ὑπερβάλλον οἱ Κυριακοὶ χρύσεοι θεῖοι λόγοι, δι’ ὧν πᾶσα γέγηθε πιστῶν καρδία, δι’ ὧν κόσμος σέσωστο Σατὰν τῆς πλάνης, πλὴν ἄλλα κοσμήσασα ταύτη σὺν πόθῳ καθώσπερ εἶχον ἐκ χρυσοῦ σὺν ἀργύρῳ, ἐκ χρυσουφοῦς κοκκινοχρόου πέπλου, ἐκ καρδιακοῦ τοῦ πόθου Σοὶ προσφέρω, Δέσποινα Μῆτερ τοῦ Θεανθρώπου Λόγου, Μαρία λάτρις οἰκέτις Σοῦ γνησία Παλαιολόγων ἐκ γένους κατηγμένη, ἡ τῆς Ἑῴας βασιλὶς τῆς ἁπάσης. Ἀλλ’ εὐμενῶς μοι, παμβασιλίς, προσέχου ἃ Σοὶ προσάγω σὺν ζεούσῃ καρδίᾳ, εἰ καὶ τέως πέφυκεν οὐ κατ’ ἀξίαν, καὶ πρὸς μονὰς σκήνου με τὰς οὐρανίους, πρὸς τὴν ἀγήρω τῆς Ἐδὲμ κατοικίαν. Textus
Ἔδει μὲν κατὰ τὴν κελεύουσαν ἐντολὴν ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΠΑΓΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΠΑΓΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ Incipit
Ἔδει μὲν σέ, ἔδει Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΤΗΝ ΣΗΝ ΜΕΓΑΛΙΩΤΗΤΑ Incipit
Ἔδει μὲν τοῖς εὐδοκιμωτέροις τὴν ἀρετὴν καὶ ὅσοι τὴν φύσιν ὑπερανέβησαν Incipit
ἔδει μὲν τὸν τῶν βασιλέων Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
ΕΔΕΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
Ἔδει μὲν ὑμᾶς τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἱστοριῶν Incipit
Ἔδει μὲν ὡς ἀληθῶς ἀνδρὸς ἀρετῇ καὶ θεαρέστῳ βίῳ σεμνυνομένου Incipit
Ἕδει μὲν ὡς ἀληθὼς ἀποστολικοῦ καὶ νοῦ καὶ ψυχῆς τοῖς ὑπὲρ ἀποστόλων Χριστοῦ λέγειν ἐπιχειροῦσι Incipit
Ἔδει μὲν ὡς ἀληθῶς ἡμῖν οὐρανοδρόμου τοῦ λόγου Incipit
Ἔδει μέν, ὦ ἱερωτάτη καὶ θεοσύλλεκτος ἄθροισις, τὸν νῦν σήμερον εὐφημούμενον Incipit
Ἔδει τὰς πόλεις Incipit
ἔδει τὰς πόλεις Incipit
Ἔδει τὰς πόλεις Incipit
Ἔδει τὸν ἐπιβαλλόμενον, γαληνότατε βασιλεῦ Incipit
ἔδειξαν ἐκ τούτου τὸ ὁμότιμον τὸ πρὸς τὸν Πατέρα, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἔδειξε Κῦρος συσφαγεὶς Ἰωάννῃ, Incipit
ΕΔΕΙΞΕΝ ΑΓΝΗ... ; Ο ΜΕΝ ΣΟΣ ΥΙΟΣ Incipit
εδειξεν ως ετερος εστιν Incipit
Ἐδὲμ διῆλθε τὴν φλογόκλειστον πύλην Desinit
Ἐδὲμ νοητὴ Χριστὸς ἡ ζωαρχία, πιστοῖς νοείσθω μυστικῇ θεωρίᾳ, ἑξῆς ποταμοὶ… σώζοις ἀεί με τὸν πόθῳ κεκτημένον. Textus
ἐδέξα]το εἰ γὰρ ἡμεῖς Incipit
Ἐδεξάμεθά σου τὸ σύγγραμμα, καὶ καλῶς ἐπιστήσαντες, ὡς ἠξίους, αὐτὸ μὲν ἐπῃνέσαμεν, ἐπαίνων ἄξιον ὄν Incipit
Ἐδεξάμην Incipit
Ἐδεξάμην σου Incipit
ΕΔΕΞΑΜΗΝ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ ΤΗΝ ΘΕΟΦΙΛΗ ΤΑΥΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ Incipit
Ἐδεξάμην σου τὸ ἐπίταγμα μετὰ προθυμίας πάσης, ὦ ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ Incipit
ΕΔΕΞΑΜΗΝ ΣΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ Incipit
Ἐδεξάμην σου, πάτερ πνευματικέ, τὴν θεοφιλίαν Incipit
Ἐδεξάμην σου, φίλων ἄριστε καὶ σοφώτατε, τὴν ἐπιστολήν, ἐν ᾗ φιλεῖν μὲν ἐμὲ καὶ μήτε ὠργίσθαι, μήτε πρὸς ὀργήν τι ποιεῖν ἔλεγες Incipit
ΕΔΗΣΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΝ Incipit
ἔδησε τὸν ἵππον ἐκ τοῦ ῥόπτρου τοῦ ἱεροῦ ὡς ἀποδιδούς, τῇ δ’ ἐπιούσῃ νυκτὶ ὑφείλετο Incipit
ΕΔΙΔΑΞΕΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ ΟΥΤΩΣ Desinit
ἐδιηγήθηκέ μας κάποιος ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας περί τινος κηπουροῦ Incipit
ἐδιπλα]σίασεν ὁ κα[ί Desinit
εδο[...] μικρον μου ληνη (?) ο γεοριε και ο στεφανον ηα το θο- δορον και ορα μιαν να πατιμανε (?) κρασι ηα ναμα να μνημονεβ[...] και ενα κεδελα να αυτη η το μοναστηρ[ι]- ου δεν δοδινα εν κα[τ]αραμενος και ο[...] διδινα εν σηχορημενο και ευλοημ[...] (second hand) το παρον ιερον και αγιον ευαγγελιον Textus
εδο]θη η χαρις Incipit abruptus
ἐδόξασε τὸν Θεὸν ὁποῦ εἶναι αἴτιος παντὸς ἀγαθοῦ ἀμήν Desinit
ἐδόξασε τὸν Θεὸν τὸν ποιοῦντα παράδοξα Desinit
Ἔδοξέ ποτε τοῖς ὄρνισιν ἄρχεσθαι Incipit
ΕΔΟΞΕ ΤΙΣΙΝ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΦΕΥΓΟΝΤΑ ΤΙΝΑ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΙΚΟΥ ΑΥ ΤΟΠΟΥ Incipit
Ἔδυς, σεβαστότητος ἀστήρ, ἐκρύβης Incipit
ἐδυσχέρανεν Desinit
ἔδωκεν νόμον τῷ Ἰσραήλ, καὶ λέγει ὁ Δαυὶδ ὁ )απαγγέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ Incipit