Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ει

Détails contenus par liste alphabétique Type
Εἰ ἀδυνατεῖς ὑπὲρ σεαυτοῦ ἀπολογήσασθαι Incipit
Εἰ αἱ Σοδόμων πόλεις Τύριοί τε καὶ Σιδώνιοι δυνάμεις ἰδόντες Incipit
ΕΙ ΑΛΛΟΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ο ΥΙΟΣ Incipit
ΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ ΕΚ ΔΥΟ ΤΙΝΙ ΛΟΓΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Incipit
ΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΑΡΧΑΣ Incipit
εἰ ἀπετάξω τῷ κόσμῳ Incipit
ΕΙ ΑΠΛΟΥΝ ΜΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
Εἰ ἁπλοῦν μὲν τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ Incipit
εἰ ἀπὸ ἐμβαδοῦ τινος θέλω συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον Incipit
ΕΙ ΑΡΑ ΑΛΗΘΩΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ Desinit
ΕΙ ΑΡΑ ΑΠΕΛΑΒΟΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Titulus initialis
Εἰ ἄρα ἐν τῇ ἀναστάσει ὅταν τὰ μέλη ἀνίστανται; ἀπ. Τῷ Θεῷ πάντα εὔκολά ἐστι Incipit
εἰ βούλει ἀληθῶς προσεύξασθαι, φρόντισον τοῦ ἐργοχείρου Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΜΕΘΟΔΟΝ Incipit
Εἰ βούλει γινώσκειν Incipit
Εἰ βούλει γινώσκειν Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΜΕΘΟΔΟΝ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΜΕΘΟΔΟΝ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΜΕΘΟΔΟΝ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΜΕΘΟΔΟΝ Incipit
Εἰ βούλει γινώσκειν τὴν τοῦ ἀστρολάβου μέθοδον Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΝΩΝΑΙ ΖΩΓΑ Η ΜΟΝΑ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΓΝΩΝΑΙ ΠΟΙΟΝ ΤΩΝ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΣΟΙ ΠΟΙΑ ΛΕΓΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ, ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΒΙΒΛΙΑ.ΕΙ ΜΕΝ ΒΟΥΛΕΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΘΙ ΤΑΥΤΑ Incipit
Εἰ βούλει εἰδέναι πόθεν συνίσταται ἡ προστιθεμένη ἡμέρα τῷ Φεβρ(ουαρίῳ) μηνί Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΕΥΡΕΙΝ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΠΑΡΑ ΘΕΩ ΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΣΘΕ ΔΙΗΓΗΣΟΜΑΙ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΕΣΘΕ ΠΡΟΘΩΜΕΝ ΥΜΙΝ Incipit
Εἰ βούλεσθε, προθῶμεν ὑμῖν εἰς ὑπομονῆς παράκλησιν Incipit
Εἰ βούλεσθε, προθῶμεν ὑμῖν εἰς ὑπομονῆς παράκλησιν, ἀγαπητοί, τὰ τοῦ δικαίου Ἰὼβ ἀνδραγαθήματα Incipit
Εἰ βούλεσθε, ὦ παῖδες, τραφῆναι τήμερον λογικῶς, ἰδοὺ ὁ μῦς ὑμῖν τὸ συσσίτιον δίδωσιν Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΗ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΟΙΜΕΘΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
ΕΙ ΒΟΥΛΟΙΜΕΘΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
ΕΙ ΓΑΡ ΕΜΨΥΧΕΙ ΜΕΤΡΙΩΣ ΚΑΙ ΑΔΗΚΤΩΣ ΞΗΡΑΙΝΕΙ Desinit
ΕΙ ΓΑΡ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΣΧΥΣ Ο ΜΗ ΠΤΑΙΣΑΣ ΠΑΝΤΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ Incipit
Εἰ γὰρ καὶ ἀψευδὴς εἰμί φησιν Incipit
ΕΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΦΙΛΗ ΚΑΙ Desinit
ΕΙ ΓΑΡ ΟΙ ΚΑΚΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ Incipit
εἰ γὰρ στερηθείημεν αὐτοῦ, τεκνία, | ὡς κρεῖττον ἡμᾶς τὸν βίον λελοιπέναι Desinit
εἴ γε ἐσπούδασεν ὁ Χριστὸς ἐπίθεσθαι τυραννίδι Desinit
Εἴ γε τῷ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημήσαντι, καθά φησιν ὁ Κύριος, οὐκ ἀφεθήσεται, οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ ἡ ἀλήθεια οὐ ψεύδεται. Ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός... Desinit
Εἰ γεωργοί τινες ὄντες, ὦ βασιλεῦ, εἶτα τοῖς λιμέσι παρεκαθήμεθα Incipit
ΕΙ ΓΥΝΗ ΕΥΤΡΕΠΙΣΘΗ ΠΡΟΣ ΓΑΜΟΥ ΕΥΛΟΓΗΣΙΝ Incipit
εἰ δ' οὐ βενετίζει, τέλειον εἶναι σημεῖον Desinit
ΕΙ Δ'ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΑΛΛ'ΑΦΩΤΙΣΤΟΣ ΟΥ Desinit
εἰ δ’οὐχὶ πιστά, προστίθει τὰς αἰτίας Desinit
εἰ δὲ [τις μὴ] θέλ[οι πει]θαρχεῖν Desinit
εἰ δὲ ἄδικα καὶ οὕτως Desinit
ΕΙ ΔΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΑΠΗΛΘΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Incipit
εἰ δὲ δοκεῖ ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δι’ ἐκείνου ἂν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑωρακότος. Desinit
εἰ δὲ δόξα. περὶ τὰ δοξαστά Desinit
ΕΙ ΔΕ ΕΙΣΙ ΠΟΛΛΑ ΠΥΚΝΑ ΜΕΛΑΝΩΔΗ ΜΑΚΡΟΝΟΣΙΑΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΝ Desinit
εἰ δὲ εἰσὶν ἐκ ἰάμβων, ἔχειν ἐκ σπονδείου Desinit
ΕΙ ΔΕ ΕΛΘΗ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΧΡΗ ΑΓΩΝΙΣΑΣΘΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΗΤΤΗΘΗΝΑΙ Desinit
ΕΙ ΔΕ ΕΜΜΕΝΩΣΙ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΙΕΝ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΦΗΣΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΖΗΤΟΙΗΣ Incipit
ΕΙ ΔΕ Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
Εἰ δὲ καὶ δικαόιων μνήμην μετ' ἐγκωμίων Incipit
Εἰ δὲ καὶ θείας ἄνευ ἐπικουρίας οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐπαινουμένων Incipit
Εἰ δὲ καὶ θνητὴν ἔσχε τὴν φύσιν ὁ χρόνος καὶ πάντων ἐστὶ πατήρ Incipit
Εἰ δὲ καὶ λέγει τις· τί δή ποτε τὸ πρῶτον αἴτιον Incipit
Εἰ δὲ καὶ λέγει τις· τί δή ποτε τὸ πρῶτον αἴτιον Incipit
ΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΝ ΝΕΦΕΛΗΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΗΣ ΕΣΤΙΝ Desinit
Εἰ δὲ καὶ ὁ μίαν ἄρα κατορθώσας τῶν ἀρετῶν Incipit
εἰ δὲ καὶ παρὰ ἀγγέλου ἐρεῖς γράφεσθαι ταῦτα Incipit
ΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΜΟΙ ΠΑΘΗ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ Incipit
Εἰ δὲ καὶ φημιζόμενος Incipit
εἰ δὲ Καρχηδόνα Incipit
ΕΙ ΔΕ ΚΟΚΚΙΝΟΝ Incipit
Εἰ δὲ λέγει τις· Πῶς οὖν τοῖς μαθηταῖς Incipit
ΕΙ ΔΕ ΛΕΓΟΙ ΤΙΣ ΤΙΝΟΣ ΟΥΝ ΕΝΕΚΕΝ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΛΕΓΟΙΕΝ ΩΣ ΠΟΛΛΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΜΑΚΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ Desinit
ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΔΕΟΜΕΝΟΣ Desinit
εἰ δὲ μὴ δόξης παρεινῆν εὐποροῦντα μὴ ταπεινοῦσθαι Desinit
εἰ δὲ μὴ κἂν τέθνηκας, ὦ Καππαδὀκη Desinit
Εἰ δὲ μὴ οἷόν τέ σοι φήσεις διὰ τὸ σφόδρα προστετηκέναι τοῖς βιωτικοῖς, συγκαταβήσομαί σου τῇ πολλῇ ῥᾳθυμίᾳ καὶ τῇ βιωτικῇ ἀπληστίᾳ Desinit
Εἰ δὲ μή, πραγμάτων ἀντικομίζου τὰ γράμματα· χρύσεα χαλκείων ἀνταλλαττόμενος. Ἔρρωσο Desinit
εἰ δὲ μή, σὺ δὲ ἄλλον τὸν Ἥφαιστον ὧδε ἐπίτρεπε προμολεῖν Desinit
ΕΙ ΔΕ ΜΙΚΡΟΝ ΕΝΤΑΥ[ΘΑ Desinit
ΕΙ ΔΕ ΟΙΔΑΣ ΟΤΙ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΦΗ[ΣΙ Desinit
εἰ δὲ οἶδας ὅτι ψεύδεταί φη[σι Desinit
εἰ δὲ οὐ βενετίζει, τέλειον εἶναι σημαίνει Desinit
εἰ δὲ περισώζει τὸν ἰχῶρα Desinit
εἰ δὲ περισώζει τὸν ἰχῶρα Desinit
ΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Incipit
Εἰ δὲ σεισμὸς γένηται, νοσήματα πολλὰ ἔσονται. Desinit
Εἰ δὲ σεισμὸς γένηται, νοσήματα πολλὰ ἔσονται. Desinit
Εἰ δέ σοι καὶ περὶ τῆς ἀρρήτου Incipit
ΕΙ ΔΕ ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΙΗ ΔΕΝΔΡΟΝ Desinit
εἰ δὲ τέλειον εἴη, δένδρον Desinit
Εἰ δέ τι πρὸς ταῦτα καὶ αὐτὸς ἔχεις ἀνταπαγγέλλειν, ἑτοίμη καὶ πρὸς τοῦτό ἐστιν ἡ διάκονος Desinit
Εἰ δέ τινός σε φιλία βλάπτει Incipit
εἰ δέ τις ἄλλως μεταχειριεῖται φιλοσοφίαν Incipit
ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΞΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ Incipit
ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΗΜΑΣ Incipit
Εἰ δέ τις θέλει προλαβεῖν ἐπ' αὐταῖς μᾶλλον τὴν σπουδὴν ἐπιδεικνυέτω Incipit
εἰ δὲ τοῦτ' ἐποίει ἕκαστος Incipit
ει δε υιος, και κληρονομος, θεου. Desinit
εἰ δὲ φοινίκινον ἔχει χρῶμα, μακρονοσίαν δηλοῖ Desinit
ΕΙ ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΩΔΕΣ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΝΟΣΙΑΝ ΔΗΛΟΙ Desinit
ΕΙ ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΝ ΗΝ ΗΜΙΝ, ΕΙ ΔΕ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΝ Incipit
εἰ δὲ χλωρόν, θνήσκει Desinit
εἰ δεὶ καταλύειν Incipit
Εἰ δεῖ μετὰ τὴν περιβολὴν τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου σχήματος ἱερουργεῖν Incipit
εἰ δέοι κατὰ Παῦλον εἰπεῖν, ἐξευρεῖν τι δύνασθαι τούτων βέλτιόν τε καὶ ἀληθέστερον πεπεισμένος: Ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς τοῦ μεγάλου ἐκκλησιάρχου τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας διακόνου Σιλβέστρου τοῦ Συροπούλου, ἐν ἔτει ϛῳ ϡῳ νγῳ μηνὶ αὐγούστῳ ἰνδικτιῶνος ὀγδόης Desinit
εἰ δημιουργὸς τῶν ὅλων Incipit
ΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΛΕΓΕΣΘΑΙ ΦΗΣΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ Incipit
εἰ δοκεῖ · ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ ὅτι κεκώλυται παρά τινας Incipit
ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΤΥΧΩΜΕΝ ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΤΥΧΩΜΕΝ ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Κ. Τ. Λ. Desinit
εἰ ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται Incipit
ΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ Ο ΛΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Incipit
ΕΙ ΕΜΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Incipit
ΕΙ ΕΠΕΣΤΙ ΓΥΝΑΙΚΙ Incipit
Εἰ ἡ Ῥώμη ὅτι ἐδέξατο τὸν κορυφαῖον ἐπίσκοπον πρώτη Incipit
εἰ ἦσθα κλείσας, ἄνοιξον πά[ Desinit
εἰ ἡσυχία εἴη Incipit
Εἰ ἡσυχία εἴη Incipit
Ει θελει τῶν ετυχον προκοπης τρια ταυτα… πτα (επτα?) θεου φοβον… ταπεινωσιν… επιμελειαν. Textus
ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΓΝΩΝΑΙ ΓΥΝΗΝ ΕΙ ΕΣΤΙΝ ΕΓΚΥΟΣ Incipit
Εἰ θέλεις εὑρεῖν τὰς ἐπακτὰς τῶν μήνων οὕτω ποεῖ Incipit
ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΜΑΘΕΙΝ ΕΝ ΠΟΙΩ ΖΩΔΙΩ Incipit
εἰ θέλεις ναὸς εἶναι θεοῦ θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ Incipit
Εἰ θέλεις, καὶ εἰ καιρὸν ἔχεις, καὶ εἰ δύνασαι, ποίει ἐλεημοσύνην καὶ σὺ τρέφου ἀπὸ μέρους. Ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, καὶ ἡ εὐχή σου μεθ’ ἡμῶν. Ὁ δοῦλος τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, Γεννάδιος. Desinit
Εἰ θέλης εὑρεῖν τὸ θεμέλιον τῆς σελήνης Incipit
εἰ καὶ ἀνάξιος ὁ ταπεινὸς δουλεῦσαι προθέμενος Desinit
Εἰ καὶ ἀντιβλέπειν ἀσθενέσιν ὀφθαλμοῖς Incipit
Εἰ καὶ δικαίου μνήμην μετ’ ἐγκωμίων τελεῖσθαι θεῖός τις ἀνὴρ… νομοθετεῖ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΚΙΝΟΥΣΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ Incipit
Εἰ καὶ μὴ ἔφθασεν εἰς ἡμᾶς ἡ προτέρα σου γραφή, ἔτι κατὰ τὴν Χίον διατρίβοντος Incipit
Εἰ καὶ μὴ κατ' ἀξίαν ἔσταλταί μοι ὁ λόγος τῆς πανηγύρεως Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΕΛΗΛΥΘΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΑΠΛΩΣ ΟΙΣ ΟΤΙΝΟΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΡΩΣ Incipit
εἰ καὶ πικρὸς ὁ θάνατος φαίνεται τοῦ δικαίου, ἀλλὰ [ Desinit
Εἰ καὶ πολλὰ τῶν ἀνθρωπίνων δοκεῖ τι τερπνὸν ἔχειν Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΔΕΛΦΕ Incipit
Εἰ καὶ Πράξεις τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται τῶν ἀποστόλων, ἀλλ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς τοῦ Παύλου περιέχει, ἃς καὶ ὁ Λουκᾶς ἀκριβῶς ἐγίνωσκεν, ἅτε καὶ συνέκδημος αὐτῷ γεγονὼς καὶ ὁμοδίαιτος καὶ πολλοῖς αὐτῷ τοῖς ἀναγκαίοις ὑπηρετησάμενος. Ἀναγκαίως δὲ ἀπὸ Incipit
Εἰ καὶ Πράξεις τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται τῶν ἀποστόλων· ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· τὰς τοῦ Παύλου περιέχει· ἃς καὶ ἀκριβῶς ὁ Λουκᾶς ἐγίνωσκεν· ἅτε καὶ συνέκδημος αὐτοῦ γεγονὼς καὶ ὁμοδίαιτος· καὶ ἐν πολλοῖς Incipit
Εἰ καὶ πράξεις τῶν ἀποστόλων τὸ βιβίον ἐπιγράφεται Incipit
Εἰ καὶ Πράξεις τῶν ἀποστόλων τὸ βιβλίον ἐπιγράφεται Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΤΤΩΣ Incipit
Εἰ καὶ πρῶτοι Πέρσαι Χριστὸν ἐκ παρθένου γεννώμενον προσεκύνησαν Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΣΟΦΙΗΣ ΘΥΜΟΣ Incipit
Εἰ καὶ σοφίας οἶκος, ἁγνή, τυγχάνεις Incipit
Εἰ καὶ σὺ κατέπαυσας εἰς οὐρανὸν ἐκ γῆς ἀπιῶν Incipit
ει και τα σπλαχνα (...) Desinit abruptus
Εἰ καὶ τινὰ... τῶν δικαιωθέντων Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καί τινι Incipit
εἰ καὶ τὸ τῆς στερήσεως ἆλφα Incipit
εἰ καὶ τοῖς ἀναγκαίοις μόνοις τὸν Πέτρον ἐπαιδαγώγει, καὶ δι’ ἐκείνου πάντας τοὺς ἐφ’ ἑαυτοῖς θαρροῦντας καὶ μὴ τὸ πᾶν ἐπὶ Θεὸν ἀναφέροντας. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·ἀμήν: Desinit
εἰ καὶ τῷ μὴ λίαν ἐκδήλῳ τῆς συνθήκης τε καὶ τῆς λέξεως ἐκ πολλῶν αἰτιῶν ἄλλοι μὲν ἁπλούστερον, ἄλλοι δὲ καὶ κακούργως ἔνια αὐτῶν ἐξελάβοντο. Τῷ δὲ φιλανθρωποτάτῳ Θεῷ ἡμῶν καὶ δημιουργῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
Εἰ καὶ χρησίμως ἡ ἀγροικία τῇ σιωπῇ συγκαλύπτεται Incipit
Εἰ κατὰ φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα περιέχηται Titulus initialis
ΕΙ ΚΑΤΑΠΟΕΙ ΚΑΙ ΛΩΦΗΣΕΙ Desinit
ΕΙ ΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΑΡΑ Incipit
εἰ καταφρονήσασα ἢ ἄλλως ἀγνοήσασα τὸν νόμον ἐφόρεσε τὰ χρυσία Desinit
Ει λογος προκαθηγειται Incipit
ΕΙ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΝΟΙΑ Incipit
ΕΙ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΝΟΙΑ Titulus initialis
ΕΙ ΜΕΛΛΟΙΜΕΝ ΕΜΜΕΛΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΩΣ Incipit
ΕΙ ΜΕΛΛΟΙΜΕΝ ΕΜΜΕΛΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΩΣ Incipit
εἰ μέλλοιμεν ἐμμελῶς καὶ εὐρύθμως τὸν τοῦ νοὸς ἄγγελον Incipit
ΕΙ ΜΕΛΛΟΙΜΕΝ ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ Incipit
Εἰ μὲν (οὖν) μικρὸς ἄρα ()ἅμα) καὶ οὐ πολλοῦ λόγου καὶ σπουδῆς ὁ τοῦ παρόντος λόγου σκοπὸς ἐτύγχανεν Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΑΙΣΘΗΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΛΟΙΠΑ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΗΝ ΑΠΑΘΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΔΗ ΜΗ ΤΡΕΠΤΟΣ Incipit
ει μεν δοκη τρυγησον εκ βατου ροδων, ηδη βατος, πληξη σε της ακανθωδης. ιβ ... και γυμνην ορω σου την καλην κατοικιαν, δεσπινα μητραν ανδρε... κορη Textus
ΕΙ ΜΕΝ ΕΒΟΥΛΕΤΟ ΑΛΕΞΑΝΣΔΡΟΣ Ω ΤΡΩΕΣ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΨΗΦΟΥ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΕΜΕΝΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Incipit
Εἰ μὲν ἡγούμην οἷόν τε εἶναι Incipit
Εἰ μὲν ἡγούμην οἷόν τε εἶναι, ὦ παρόντες ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ, λόγῳ δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΗΝ ΜΑΘΕΙΝ Α ΔΕΙ ΠΑΘΕΙΝ Incipit
Ει μεν Ιωαννης εμελλε διαλεγεσθαι και τα αυτου ερειν, αναγκαιον ην Incipit
Εἰ μὲν Ἰωάννης ἡμῖν ἔμελλε διαλέγεσθαι Incipit
Ει μεν Ιωαννης ημιν εμελλε διαλεγεσθαι και τα αυτου ερειν Incipit
Ει μεν Ιωαννης ημιν εμελλε διαλεγεσθαι και τα αυτου ερειν, αναγκαιον ην και γενος αυτου και πατριδα ειπειν και ανατροφην. Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΟΓΟΝΟΝ Ο ΥΙΟΣ Incipit
εἰ μὲν μὴ μεγάλα ἦν τὰ διαφέροντα, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἄν ποτε εἰς ὑμᾶς εἰσελθεῖν τούτους εἴασα Incipit
Εἰ μὲν μηδ' ὅλως λόγου πέτεστι τοῖς ἀλόγοις Incipit
Εἰ μὲν οὐκ ἐφίλεις ἡμᾶς, ἐνεκαλοῦμεν ἄν σοι δικαίως, οὐχ ὅτι φίλων ὑπερορᾷς Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΗΜΕΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΜΕΝΟΜΕΝ Incipit
Ει μεν παιδιον συνεληφθη και ηρνησατο· Incipit
Εἰ μὲν περὶ ἄλλου τινὸς ἢ τοῦ σώματος, ὦ ἄνδρες δικασταί, Καλλίας ἠγωνίζετο Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Incipit
Εἰ μὲν περί τινος ἄλλου πρὸς καινὴν ἄρ' ὁ λόγος εἶχε σπουδήν Incipit
Εἰ μὲν περὶ ὧν ἀλλήλοις ἀμφισβητοῦμεν Incipit
εἰ μὲν πλείων ἐστὶν ἀπὸ ἐποχῆς τῆς ἀκριβοῦς σελήνης Incipit
ΕΙ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΝ ΤΙΝΑ ΣΠΟΥΔΗΝ Incipit
Εἰ μὲν στεφάνων ποτνίων τῶν ἐκ λόγων Incipit
εἰ μέν τίς ἐστιν ὁ πρὸς τοσαύτην ἐκτραπεὶς τόλμαν ὑπ’ ἀπονοίας Incipit
εἰ μὲν τὸ φωτίζον ἴσον ἐστὶ τῷ φωτιζομένῳ Incipit
Εἰ μὲν φίλος πέφυκας εἴσελθε χαίρων. Εἰ δ' ἐχθρὸς καὶ βάσκανος καὶ δόλου γέμων πόρρω ἄπελθε τῆσδε τῆς βίβλου. Textus
ει μεν φιλος πεφυκας εισελθε χαιρων· ει δε εχθρος και βασκανος και γεμων δολος (δουλου?)· πoρρω πορρω πεφευγε της πυλης ταυτης Textus
ΕΙ ΜΕΝ ΩΣ ΕΞ ΑΙΤΙΟΥ ΙΔΟΥ ΔΥΟ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΡΧΑΙΑ Incipit
Εἱ μετρεῖται γῆ πιθαμῇ (σπιθαμῇ ed.) καὶ πατρίῳ (σπαρτίῳ ed.) Incipit
Εἰ μετρεῖται γῆ σπηθαμῆ (sic) Incipit
Εἰ μετρεῖται γῇ σπιθαμῇ καὶ σπαρτίῳ περιγράφεται θάλασσα Incipit
Εἰ μετρεῖται γῇ σπιθαμῇ καὶ σπαρτίῳ περιγράφεται θάλασσα Incipit
ΕΙ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΣΠΙΘΑΜΗ Incipit
ΕΙ ΜΗ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΟΠΕΡ ΕΙΜΙ Desinit
ΕΙ ΜΗ ΓΑΡ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΣΑΡΚΙΚΩΣ Titulus initialis
ΕΙ ΜΗ ΔΙΨΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΗ ΠΙΗΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΥΓΕΙΑΝ ΕΞΕΙΣ Desinit
εἰ μὴ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψις Κυρίου ὁλοτελής, εἰς ἀθεότητα καὶ ἀπώλειαν ἐτρέποντο τὸ νοῦν; Desinit
εἰ μὴ εὐχαῖς καὶ θεοκλυτήσεσι πρὸς τὸ βέλτιον αὐτοὺς μεταβαλεῖν δυνησόμεθα; Desinit
εἰ μὴ καὶ ὑμῖν, οὐκ οἶδα τίσιν ἕξουσι χρῆσθαι Desinit
εἰ μὴ μεταμεληθέντες εἰς ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν ἔλθωσιν Desinit
ΕΙ ΜΗ Ο ΝΟΥΣ Desinit
ΕΙ ΜΗ ΠΑΝΤΩΣ ΕΔΕΙ Desinit
εἰ μὴ πολὺ κατόπιν τῆς ἐξηγήσεως ἤλθομεν Desinit
Εἰ μή σοι συνῄδειμεν λόγον ἡμῶν πολὺν ποιουμένῳ καὶ τὰ ἡμέτερα πάντα Incipit
ΕΙ ΜΗ ΣΥ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΧΑΡΙΝ Desinit
Εἰ μὴ συνῄδειν, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν Incipit
Εἰ μὴ σχολή σοι πρὸς πολλὰς βίβλους βλέπειν Incipit
ΕΙ ΜΗ ΤΗΝ ΥΛΗΝ ΕΞΟΡΦΑΝΙΣΗΣ Incipit
εἰ μή τι βέλτιον. Ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ἀποφήναιτο Desinit
εἰ μὴ τὸν αὐτοκράτορα καταφυγὴν ποιήσεις Desinit
ΕΙ ΜΗΔΕΝ Incipit
ΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΦΑΝΟΙΗ ΑΙΜΑΤΩΔΗΣ Incipit
εἰ ὁ θεὸς νόος ἔσθω Incipit
ΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ Incipit
ΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΑΜΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Incipit
Εἰ ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς προβάλλουσιν ἅμα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἢ ὡς εἷς προβάλλουσιν αὐτό Incipit
ΕΙ Ο ΠΡΟΣΚΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ... ; ΕΞΟΥΔΕΝΩΣΙΣ ΕΙΚΟΝΟΣ Incipit
Εἰ ὄντως, ἀγαπητέ, ἐπ’ εὐχαριστίᾳ προσευχῇ σύ Incipit
ΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΕΒΑΛΟΝΤΟ ΤΗΝ...ΟΓΔΟΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΗΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΤΗΝ ΑΠΕΦΗΝΑΝΤΟ Desinit
Ει ου παντες οι εξ Ισραηλ Incipit
Εἰ οὖν ἀναπτύξεις Incipit abruptus
ΕΙ ΟΥΝ ΒΟΥΛΕΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ Incipit
ΕΙ ΟΥΝ ΔΟΚΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΜΟΝΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ ΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗΝ ΠΑΣΑΝ Incipit
ΕΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΕΥΧΕΣΘΑΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Titulus initialis
ΕΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΙ Titulus initialis
Εί πᾶσι ῥάδιον ἦν τὰ τῶν θείων προφητῶν ἀναπτύσσειν θεσπίσματα Incipit
εἰ περιστατικὸν αἰτιώμενος, πράγματι συγχωροίης, μετάληψις Desinit
ΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΜΙΝ ΠΕΡΙΕΙΣΤΗΚΕΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΣ Incipit
Εἰ πολλὰ περὶ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιμελείας ὁ πολὺς καὶ ποικίλος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης Incipit
Εἰ πολλοὶ πολλάκις βίους ὁσίων πατέρων ἀναγραψάμενοι μυρίους πρὸς ζῆλον τῆς αὐτῆς αὐτῶν πολιτείας μετασκευάσαντες Incipit
ΕΙ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩ ΑΝΔΡΙ Incipit
εἴ ποτε δεῖ χαίρειν ἄνθρωπον καὶ σκιρτᾶν Incipit
Εἴ ποτέ τινα ἑώρα ἁμαρτάνοντα, ἐπισκεπτέον ἔλεγε μήποτε καὶ ἐγὼ τοιούτῳ περιπέσω Incipit
ΕΙ ΠΟΤΕ ΤΥΧΟΙΕΝ ΕΜΑΘΟΝ Desinit
ΕΙ ΠΡΟΣΕΙΧΟΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΙΣ ΘΕΙΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ Incipit
ΕΙ ΠΥΡ ΕΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ Incipit
Εἰ σάρκα Θεοῦ ἐσθίομεν τοῦ τελείου ἀνθρώπου Incipit
Εἴ σοι στέφη πρέπουσι κἀκ τῆς εἰκόνος Incipit
ΕΙ ΣΤΗΣΕΤΑΙ ΟΥΝ ΣΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Incipit
ΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΧΩΜΕΝ ΠΑΘΟΣ Incipit
ει τα εργα Desinit abruptus
Εἰ τὰ πάντῃ ταὐτὰ μιᾶς ἐστι φύσεως Incipit
ΕΙ ΤΑΙΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
ΕΙ ΤΑΙΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙΣ Incipit
εἰ ταὐτὸν ἐστι θεοῦ οὐσία καὶ ἐνέργεια Incipit
ΕΙ ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΑ ΕΑΥΤΟΙΣ Incipit
ΕΙ ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΑ ΕΑΥΤΟΙΣ Incipit
ΕΙ ΤΕΛΕΙΑ Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΙΣ Incipit
Εἴ τι ἡ δημιουργία Incipit
Εἴ τι[ς ἐπί]σκοπος ἢ [πρεσβύτερος] τινὸς τῶν κληρικῶν Incipit
εἰ τίμιος ὁ θάνατος τῶν ὁσίων Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΑΙΩΝ ΕΜΟΙ ΟΥΤΕ ΧΡΟΝΟΣ Incipit
εἴ τις ἀκούει μὲν τὸν λόγον ἔχει ζωὴν αἰώνιον Desinit
ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΡΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΑΣΚΕΙΝ ΒΟΥΛΟΙΤΟ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΘΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΜΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΟΛΙΝ ΤΙΝΑ Incipit
Εἴ τις βούλοιτο Incipit
εἴ τις βούλοιτο εὐῶδες θυμίαμα σκευάσαι Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΙΔΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
ει τις εκαμεν νηστευων Desinit abruptus
Εἴ τις ἐλεύθερος δούλωσιν ὑφιστάμενος Incipit
Εἴ τις ἐνὶ χθονίοις γέντο θεμιστοπόλος Incipit cuiusdam partis
ΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Incipit
Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ διάκονος ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου Incipit
Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος Desinit
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥΛΑΒΗΣ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΣ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥΣΕΒΗΣ Incipit
Ει τις ευσεβης και φιλοθεος Incipit
Ει τις ευσεβης και φιλοθεος Incipit
Ει τις ευσεβης και φιλοθεος Incipit
Ει τις ευσεβης και φιλοθεος, απολαβετω της καλης ταυτης και σεπτης πανηγυρεως Incipit
Ει τις ευσεβης και φιλοθεος, απολαυετω της καλης ταυτης πανηγυρεως Incipit
Εἴ τις ἔχει κατάνυξιν καὶ δάκρυα ἐν προσευχαῖς, δεηθήτω τὸν Κύριον Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΕΧΘΡΑ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ Incipit
Εἴ τις ζῶσι μὲν τῶν χρηστῶν ἀνδρῶν Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΗΡΝΗΣΑΤΟ Incipit
Εἴ τις ἱμάτια λαμπρὰ φιλοκαλεῖ Incipit
Εἴ τις καὶ τρίτος ἦεν ὁμοφροσύνης ὑπὸ δεσμῷ Incipit
εἴ τις κατὰ θεόν ἀποστήσας τοῦ σώματος τὴν διάνοιαν Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΕΥΡΕΘΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΝΗΣΤΕΥΩΝ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΕΥΡΕΘΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΝΗΣΤΕΥΩΝ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ Incipit
εἴ τις κληρικὸς φόνον ποιήσει Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΠΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΑΘΗΜΑ Desinit
ΕΙ ΤΙΣ ΜΗ ΠΕΡΙΤΜΗΘΗ Incipit
Εἴ τις μιανθῇ ἀγνώστως, ἔχει ἐπιτίμιον ἡμέρας μ' μετανοίας ἑκάστης ἡμέρας ιβ' Incipit cuiusdam partis
Εἴ τις μικρὸν ἀποστήσας τοῦ σώματος τὴν διάνοιαν καὶ τῆς τῶν παθῶν δουλείας τε καὶ ἀφροσύνης ἔξω γενόμενος ἀδόλῳ καὶ εἰλικρινεῖ λογισμῷ Incipit
Εἴ τις νόμος δίδωσι καὶ νεκροῖς λέγειν Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΝΗΣΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΗΔΙΚΗΤΑΙ Incipit
Εἴ τις παρὰ τοῦ πλησίον ἠδίκηται, εἰς μνήμην τὸν Δαυὶδ λαμβανέτω καὶ εἰς νοῦν βαλλέσθω Incipit
Εἴ τις πατριαρχῶν εὐλογία θείῳ πνεύματι τὸ βέβαιον ἔχουσα, εἴ τι τῆς πνευματικῆς νομοθεσίας ἀγαθὸν δι’ ἐπαγγελίας τοῖς κατορθοῦσιν ἐλπίζεται Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΚΕ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΕΓΝΩ ΤΡΙΒΟΝ Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΑΣ ΗΜΙΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΩΝ Incipit
Εἴ τις τὴν κιθαριστικὴν μέλλοι διδαχθήσεσθαι Incipit
εἴ τις τὴν κιθαριστικὴν μέλλοι διδαχθήσεσθαι Incipit
εἴ τις τολμᾷ καὶ λέγει τὸν διάβολον ἄρχοντα εἶναι τοῦ κόσμου καὶ τοῦ αἰῶνος καὶ οὐκ ἄρχοντα εἶναι τῆς κακίας τοῦ κόσμου καὶ σκότους τῆς αἰωνίου κολάσεως ὡς ἀποστάτην κατὰ θεοῦ ὑψίστου, ἐπάρατος καὶ ἀνάθεμα• ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα Desinit
Εἴ τις τραυματίσει τινά, ἀφοριζέσθω τῆς ἐκκλησίας ἡμέρας ρ' μετανοίας υ' Incipit cuiusdam partis
εἴ τις τῶν δοκούντων τοῖς θεοφόροις πατράσι παρασαλεύει τι Incipit
ει τις των ιερεων και αγιων αδελφων ημων θελει αναγνωσει το παρον θειον τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον), να σιχωρα (συγχωρα) καμε του ευτελη (sic) και ελαχιστου δουλου του θεου οπου εκοπιασα πολυ δια τουτο εν [...] και πρωτοπαππας (πρωτοπαπας). Textus
εἰ τὸ θεῖον καθ' αὐτὸ γνωρίζεται Incipit
εἰ τὸ θεὸς ὄνομα προσώπου δηλωτικὸν ὑπῆρχεν Incipit
Εἰ τὸ πνεῦμα ἐνέργεια ἐστὶ τοῦ υἱοῦ Incipit
ΕΙ ΤΟ ΠΥΡ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΑΝ ΕΝΟΥΤΑΙ Incipit
ΕΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ Incipit
ΕΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΦΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΗ Incipit
ΕΙ ΤΟΙΝΥΝ ΔΟΞΗΣ ΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ Incipit
εἰ τοίνυν κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπὶ τοῦ παρόντος Incipit
Εἰ τοῖς οἰκέταις ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί, πολλῇ κεχρῆσθαι τῇ ὑπακοῇ τοῖς κυρίοις, Τιμοθέῳ γράφων, ἐπέταττεν Incipit
ΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΗΣΑΙΟΥ Incipit
Εἰ τοσοῦτον τῆς ἑλληνικῆς φωνῆς μετέσχον Incipit
ΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
ΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Incipit
ει τουτο ζητη, και συ λειπης (?) εκ βιου (?) Doxologia uel Inuocatio
Εἰ τῷ νομίμως ἀθλοῦντι τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι πόνων ὅρος ἐστὶν Incipit
Εἰ φιλοσοφώτερον ἔχοντες βίον ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Φράγγων καὶ Ἀρμενίων καὶ ἄλλων πλείονα τὴν γνῶσιν αὐχοῦντες Incipit
ΕΙ ΦΥΣΙΚΩΣ ΟΙ ΠΡΑΟΙΣ ΟΙ ΟΡΓΙΛΟΙ Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρῆ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
εἰ χρὴ μοναχὸν εἰσιέναι Incipit
ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΤΟΚΟΣ Η ΜΑΡΙΑ Incipit
Εἰ χωρεῖς κρατεῖ εἰ καθαροὺς Incipit
ΕΙΓΕ ΕΣΩΦΡΟΝΕΙΣ Incipit
Ειδε και λεγει τις· τι δη ποτε το πρωτον Incipit
ΕΙΔΕΝΑΙ ΠΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΙΣΤΟΣ Incipit
εἰδέναι πᾶς ὀφείλει πιστός Incipit
ΕΙΔΕΝΑΙ ΠΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΙΣΤΟΣ ΠΩΣ Η ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ Incipit
εἰδέναι σε βούλομαι, θεσπέσιε πάτερ, ὡς ὃ νῦν αἰτεῖς Incipit
Εἰδέναι σε οἶμαι τὸν νέον οἰακονόμον τῆς ἐκκλησίας ὅστις ἐστὶν Incipit
ΕΙΔΕΝΑΙ ΧΡΗ ΟΠΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΥΡΕΙΝ ΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΟΜΟΙΩΣ ΕΝΘΥΜΟΥ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Α Φ Λ Β ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΟ Ζʹ ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΕΛΕΙΩ Incipit
ΕΙΔΕΝΑΙ ΧΡΗ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΝΤΑΙ Incipit
Εἰδέναι χρή, ὅτι εἰς τρεῖς τάξεις τεθήσονται αἱ ἐνταῦθα ἑορταί, εἰς μεγάλας, εἰς μέσας καὶ εἰς μικρᾶς Incipit
Εἶδες πόθεν ἄρχεσθαι δεῖ καὶ ποῦ τελευτᾶν Incipit
ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΑΝΕΠΑΧΘΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ Incipit
ΕΙΔΕΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ Incipit
Εἶδες τὸν τύπον· τίς ἐστιν αὕτη ἡ Πεντηκοστή; Incipit
ΕΙΔΕΣ ΨΥΧΗΝ Desinit
ΕΙΔΕΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Incipit
Εἴδετε Θεοῦ δύναμιν, εἴδετε Θεοῦ φιλανθρωπίαν; Incipit
Εἴδετε πολιὰν σφριγῶσαν καὶ γῆρας ἀκμάζον Incipit
ΕΙΔΕΤΕ ΧΘΕΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Incipit
ΕΙΔΕΤΕ ΧΘΕΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Incipit
ΕΙΔΕΤΕ ΧΘΕΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Incipit
ΕΙΔΕΤΕ ΧΘΕΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Incipit
ΕΙΔΕΤΕ ΧΘΕΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην Incipit
ΕΙΔΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΡΙΑ Incipit
Εἰδήσεις ἰατρικαὶ διάφοροι Titulus initialis
ΕΙΔΗΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΕ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ Μ Titulus initialis
εἴδησις ἀκριβὴς καὶ σύντομος περί τε τῆς νηστείας τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καὶ περὶ τῆς πρὸ αὐτῆς καθαρισίμου ἁβδομάδος καὶ τῆς μετ' αὐτὴν μεγάλης ἑβδομάδος τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου καὶ ἄλλων τινῶν ἐν τῶ μεταξὺ ἀναγκαίων ζητημάτων Titulus initialis
εἰδήστως ἐγγράφη μάκαρ Desinit
εἶδον ἄνδρας δύο ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις κατὰ τὸν Λουκᾶν. Desinit
ΕΙΔΟΝ ΕΓΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΩΣ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΝ Incipit
ΕΙΔΟΝ ΕΓΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΩΣ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ Incipit
ειδον εν Desinit abruptus
ειδον τους ετους εξανεγραφη· εγραφη χειρι Εφραιμ μοναχου εν μεραις (ημεραις) ιεʹ μηνι κʹ ετους ͵ϛυνζʹ Textus
ΕΙΔΟΝ ΤΡΟΧΟΝ ΑΓΧΙΣΤΡΟΦΟΝ Incipit
Εἶδον τροχὸν ἀγχίστροφον εἶδον ὀξεῖαν δίνην, εἶδον ὀνείρου θέλγητρον, σκίαν ἀφιπταμένην Incipit
εἶδος ἀγροῦ ἡ εἶδος μέτρου Desinit
ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥ Desinit
Εἶδός ἐστι τὸ τῇ συνθέσει ἐπισυμβαῖνον, ἁπλῇ τε καὶ ἀποικίλῳ ὑπάρξει συνεστώς Incipit
Εἶδος νένε πότε μετά Incipit
Εἶδος νέυε. Γένος τζίνς. Διάφορα φάσιλ Incipit
εἰδότας ἀπολήψεσθαι παρὰ τοῦ πάντων ἡμῶν σωτῆρος καὶ δεσπότου Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡμῶν Desinit
Εἰδότες οὖν, ἀδελφοί, τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ, ἑαυτοῖς προσέχωμεν, ζηλοῦντες τοὺς πατέρας Incipit
εἴδου βενετίζουσα τέλειον εἶναι σημείον Desinit
εἴδωλα προσκυνοῦντα. Διὰ τοῦτο ὀφείλει ὁ μοναχὸς ἀποθανεῖν ὑπὲρ τὸν πλησίον αὐτοῦ ... ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει αὐτοῦ Desinit
Εἰδώλων διέλυσας· ἀνόμων φρυγάματα· διεσκέδασας φαιδρῶς Incipit
ΕΙΔΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ Incipit
ΕΙΔΩΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΓΝΟΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Incipit
ΕΙΔΩΣ ΘΕΟΝ ΣΕ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΦΥΣΙΝ Incipit
εἰδώς σε φιλοτιμούμενον ἐκμαθεῖν τὰς τῶν ὡρῶν κινήσεις ἐξ ὅσων ποδῶν Incipit
ΕΙΗ ΑΝ ΜΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΚ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΗΟ ΔΗ ΜΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΟΣ Incipit
εἴη τὸ ἀνάθεμα Desinit
ΕΙΘ' ΕΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΔΙ'ΗΝ ΚΑΤΑ ΤΕΧΝΗΝ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΜΕΝ Desinit
ΕΙΘ'ΟΥΤΩΣ ΕΑΝ ΚΑΘΙΣΤΑΣΤΑΙ Desinit
ΕΙΚΑΔΙ ΕΝΝΑΤΗ Η ΑΝΑΣΤΑ Desinit
εικαδι πεμπτη του μαρτιου μηνος Incipit
Εἰκῇ δὲ καὶ ἄμφω πονοῦμεν ᾄδοντες, ἀλλὰ συνείρειν οὐ δεῖ τὰ πολλῆς τραγῳδίας καὶ θρήνων ἄξια Desinit
ΕΙΚΟΜΕΝ ΨΜΙΝ Incipit
Εἰκόνα μαρτυρικὴν διαγράψαι βούλομαι, καὶ δὴ διαχρώματα λαμπρὰ μὴ κεκτημένος Incipit
εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου διὰ τούτων δεικνύς. Desinit
εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου, διὰ τούτων δεικνύς. Desinit
Εἰκόνας ὥσπερ τὰς τῶν μαρτύρων μνήμας Incipit
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΘΩΣ ΦΗΣΙΝ Desinit
ΕΙΚΟΣΙ ΕΡΓΑ Incipit
ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑ Incipit
ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΩΣ ΛΕΓΟΥΣΙΝ Incipit
εικοσιτεσσαρες πρεσβυτεροι· Αδαμ Αβελ Σηθ και Ενως· Νωε Σημ Ιαφεθ και ο Μελχισεδεκ Αβρααμ Ισαακ Ιακωβ και ο Λωτ· Ιωβ Ιωσηφ Μωυσης και Ααρων· ... Σαμουηλ Δαδ (Δαυιδ) και Ελισσαιε (Ελισαιε)· Ησαιας Ιερεμιας Ιεζεκιηλ και Δανιηλ. Textus cuiusdam partis
εἰκοστὸν τοίνυν τῆς ἡλικίας ἔτος ἄγων ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ σώματος ἀκμῇ ἄρτι τῶν ἰούλων. Desinit abruptus
εἰκότως ἀπὸ προοιμίων ἤρξατο Desinit
Εἰκότως καὶ σήμερον τῇ ἐπιφοιτήσει Incipit
Εἰκότως καὶ τήμερον τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἡ τῶν ἁλιέων αὕτη πεπλήρωται σαγήνη Incipit
Εἰκότως καὶ τήμερον τῇ ἐπιφοιτήσει... Incipit
Εἰκότως φῶτα λέγομεν, ἀλλ’ οὐχὶ φῶς καλοῦμεν Incipit cuiusdam partis
ΕΙΚΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΟΡΑΤΟΝ Incipit
ΕΙΛΕΤΟ ΤΙΣ ΝΟΜΩ ΓΑΜΟΥ Incipit
ΕΙΛΗΦΑΣΙΝ ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑΣ Desinit
Εἴληφε Λουκᾶς καὶ λόγοι τούτου πέρας ὃς καὶ θανὼν ζῇ καί λόγοις τοῖς ἐνθέοις πρὸς γνῶσιν ἄγει τοῦ Θεοῦ πᾶσαν κτίσιν. Textus
Εἴληφε Μάρκος καὶ λόγοι τούτου πέρας ὃς καὶ θανὼν κέκραγε κηρύσσων μέγα πιστοὺς ἀπίστως ἐνθέοις αὐτοῦ λόγοις ἕλκων πρὸς αὐτὴν τῆν ἀλήθειαν μόνην. Textus
Εἴληφε τέρμα πράξεις τῶν ἀποστόλων συγγράψας ταύτας Λουκᾶς ὁ θεηγόρος καὶ κλεινὸς ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ Λόγου. Textus
Εἴλιγμα εἰς θέρμην καὶ ἀπόστημα· ῥόδα· κομίδ· γλυκύῤῥίζα Incipit
Εἴλιγμα εἰς θέρμην καὶ ἀπόστημα· ῥόδα· κομίδ· γλυκύῤῥίζα Incipit
εἰλικρινῶς δοξάζουσιν Desinit
Εἵλκυσε σὸν δίκτυον ἐκ λίμνης, Λόγε, Incipit
ΕΙΜΙ ΜΕΝ ΑΛΛ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ Incipit
εἰμὶ οὐκ ἄν Desinit
εἶναι γὰρ τοῦτο μισθὸν παρὰ κυρίου ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
εἶναι γὰρ τούτους μισθὸν παρὰ τοῦ Κυρίου, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΟΥΝΤΑ ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ειναι μετ'αυτων πασας τας ημερας. Desinit
ειναι μετ’ αυτων [πασ]ας τας ημερας της συντελειας [του αι]ωνος. Desinit
ειναι μετ’ αυτων πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος. Desinit
ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΣΩΜΕΝ Desinit
εἶναί τι παρὰ ἀνθρώποις, κρινέσθω ἀντ' οὐδενός, καὶ εὖ ἕξομεν τοῦ σεβάσματος Desinit
ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΝ ΕΦΟΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΞΙΑΣ Incipit
ΕΙΝΕΚΕΝ ΕΞΕΚΛΙΝΑΤΕ Desinit
εἶπαν καὶ τοῦτο οἱ πατέρες ὅτι κάθε ἄνθρωπος κατὰ τὸ ἐπάγγελμά του Incipit
εἴπατε Desinit
Εἴπατε ἡμῖν οἱ ἀπὸ καρδίας λαλοῦντες καὶ οὐκ ἐκ στόματος Κυρίου Incipit
ΕΙΠΑΤΕ ΗΜΙΝ ΟΩ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΑΠΟΚΡΙΣΙΑΡΙΟΙ Incipit
ΕΙΠΑΤΕ ΗΜΙΝ Ω ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΑΠΟΚΡΙΣΙΑΡΙΟΙ ΑΡΑ Ο ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
ΕΙΠΑΤΕ ΚΑΙ ΛΕΞΑΤΕ ΤΩ ΑΠΕΣΤΑΛΚΟΤΙ ΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩ ΙΟΥΛΙΑΝΩ Incipit
εἴπατε τῷ βασιλεῖ Incipit
ΕΙΠΑΤΕ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΧΑΜΑΙ ΠΕΣΕ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΥΛΑ Incipit
Εἰπάτωσαν ροίνυν ἡμῖν οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
εἶπε ἀδελφὸς πῶς δύναται Incipit
ΕΙΠΕ ΒΙΩΝ ΦΙΛʹ ΕΜΟΙ ΜΑΛΑ Incipit
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ ΕΙ ΤΙΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΜΙ ΕΥΣΕΒΗΣ Incipit
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΝ Incipit
εἶπε γέρων κρεῖσσον οἰκεῖν μετὰ τρεῖς φοβουμένους τὸν κύριον Incipit
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ Incipit
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ ΟΤΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ ΟΤΙ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΕΙΧΕ ΚΟΡΔΥΛΗΝ Incipit
εἶπε γέρων ὅτι ἦν τις μοναχὸς πρεσβύτερος εἰς κοινόβιον μοναστηρίου καὶ ἀπεστάλθη αὐτὸς εἰς διακόνημα τοῦ μοναστηρίου Incipit
Εἶπε γέρων τὸ συνέχως προσεύχεσθαι ταχὺ φέρει εἰς κατόρθωσιν τὸν νοῦν Incipit
εἶπε γέρων ὥσπερ τι ἀποθανὼν ἐν πόλει Incipit
Εἶπε γέρων, ἐὰν πορνεία πολεμεῖ Incipit
Εἰπε ἡμῖν καὶ τοῦτο Incipit
ΕΙΠΕ ΘΕΑ ΚΡΥΦΙΩΝ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΑ ΛΥΧΝΟΝ ΕΡΩΤΩΝ Incipit
ΕΙΠΕ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Incipit
ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΣΥ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Desinit
εἶπε κάποιος ἀπὸ τοὺς ἁγίους γέροντας ὅτι μίαν φορὰν Incipit
ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΚΗΠΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΟΥ Incipit
ειπε μοι τα δʹ (τεσσαρα) ευαγγελια που εγραφησαν· και τις ο γραψας· Incipit
Ειπε μοι τα τεσσαρα ευαγγελια που εγραφησαν Incipit
ειπε μοι τα τεσσαρα ευαγγελια που εγραφησαν. Incipit
ΕΙΠΕ ΜΟΙ Ω ΕΤΑΙΡΕ Incipit
ΕΙΠΕ ΜΟΙ, ΛΕΓΩΝ, Ω ΔΕΣΠΟΤΑ: ΠΩΣ ΟΙ ΤΟΙΣ ΟΡΕΣΙ Incipit
ΕΙΠΕ ΜΟΙ, Ω ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΕ Incipit
ΕΙΠΕ ΜΟΙ, Ω ΕΤΑΙΡΕ, ΠΩΣ ΤΟΙΣ ΛΑΤΙΝΟΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙΣ Incipit
εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ὅτι ἕνας μάγος πονηρώτατος ἀποθνήσκοντος Incipit
εἶπε πάλιν τὸ λαλεῖν περὶ πίστεως καὶ ἀναγιγνώσκειν δόγματα Incipit
ΕΙΠΕ ΠΟΥ Η ΧΘΕΣ ΕΒΗ Incipit
ΕΙΠΕ ΤΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΟΥΤΩ ΜΙΣΕΙ Incipit
εἶπέ τις τῶν ἁγίων. Ἀγωνίσωμεθα ἀδελφοὶ ἐξ ὅλης καρδίας Incipit
Εἶπε τις τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ ἁγίων πατέρων ὅτι διηγήσατό μοι ὁ ἀβὰς Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς λέγων ὅτι ἔδοξέ μοι Incipit
ΕΙΠΕ ΤΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ Incipit
εἶπέ τις τῶν πατέρων ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν ἐκ τῆς οἰκείας ἰσχύος Incipit
Εἶπέ τις τῶν πατέρων· εἰς τὰ προοίμια Incipit
εἰπεῖν φιλῷ σου τοὺς τρόπους καὶ τὸ γενναῖον Incipit
Εἶπεν (Διηγεῖτο) ὁ ἀββᾶς Παλλάδιος Incipit
ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΕΣΤΕ Incipit
ΕΙΠΕΝ ΓΕΡΩΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΡΓΩ Ω ΜΕΛΛΕΙΣ ΠΟΙΕΙΝ Incipit
ΕΙΠΕΝ ΓΕΡΩΝ ΟΤΙ ΗΝ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ Incipit
ΕΙΠΕΝ ΓΕΡΩΝ ΟΥΑΙ ΣΟΙ ΨΥΧΗ ΟΤΙ ΕΣΥΝΗΘΗΣΑΣ Incipit
Ειπεν γερων· εαν παραβαλης τινι· και γενηται ευχη· και επιτρεψει σοι καθισαι· μετα το καθισαι ειπε αυτω· πως εχεις πατερ, ειτα· ειπε μοι ρημα, πως ευρω τον θεον, και ευξαι υπερ εμου· οτι πολλας εχω αμαρτιας· εως τουτο λαλησον· και ετερον λογον μη προσθης εαν μη ερωτιθης. Textus
εἶπεν ἕνας ἅγιος γέροντας ἀσκητὴς ὅτι ἐγὼ καθεζόμενος εἰς τὸ ἀσκητήριόν μου μοναχός Incipit
εἶπεν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρας ὅτι ἦτον δύο καλόγεροι ἀσκητεύοντες Incipit
ΕΙΠΕΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ Incipit
ΕΙΠΕΝ ΜΟΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ Ε[ΠΟΙΗΣΑ Desinit
εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων ὅτι οὐ συμφέρει μετὰ παρανομούντων κολλᾶσθαι Incipit
Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων ὅτι οὐ συμφέρει μετὰ παρανομούντων κολλᾶσθαι Incipit
Εἶπεν ὁ ὰββᾶς Ἀθανάσιος ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ὅτι πολλάκις λέγει τίς ὑμῶν ποῦ ἐστιν ὁ διωγμὸς Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ...ΑΒΒΑΣ ΑΡΦΑΤ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΝΟΦΙΟΣ, ΟΤΙ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Incipit
Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Γρηγόριος ὁ θεολόγος τὰ τοιαῦτα ἀπαίτει ὁ θεὸς Incipit
εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἡλίας· οὐκ ἔστιν Χριστιανοῦ τοῦ πλῆξαι Incipit
εἶπεν ὁ ἀββᾶς Κασσιανὸς ὅτι ἐπὶ τοῦ μεγάλου Ἰσιδώρου Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΟΣΟΝ Η ΨΥΧΗ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΙΣ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΜΟΥΣΗΣ Ο ΑΙΘΙΟΨ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΑΙΘΙΟΨ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ Incipit
Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Σιλβανὸς ὅτι Ὄντος μου μετὰ τοῦ ἀββᾶ Λογγίνου... συνήντησεν ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Δανιήλ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΥΔΕΝ ΟΥΤΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗΝ ΨΥΧΗΝ ΩΣ ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΤΡΙΑ Incipit
εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος Incipit
Εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος πρὸς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν θεολόγον· Εἰπὲ ἡμῖν, Ἰωάννη θεολόγε, περὶ τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν τῶν ἀνθρώπων, πῶς ἀπέρχεται ἡ ψυχή Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΙΑΣ ΟΤΙ ΕΚΑΘΟΥ ΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ Incipit
Εἶπεν ὁ θεὸς ποήσωμεν τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμῶν Incipit
ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
εἶπεν ὁ κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς Incipit
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς. Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα. Θύραν ἑαυτὸν ὀνομάζει ὁ κύριος δεικνύων καὶ παριστῶν ἀπὸ τούτου τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ καὶ κυριότητα Incipit
Εἶπέν τις γέρων ὅταν εἰσέρχῃ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅλον σου τὸν νοῦν ἐκεῖ συνάγαγε Incipit
ΕΙΠΕΝ ΤΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Ο ΚΤΗΣΑΜΕΝΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ Incipit
Εἶπέν τις τῶν γερόντων ἐν τῇ Σκήτει ὅτι διηγήσατό μοι Incipit
Εἴπερ ἄλλην τινὰ τῶν ἱερῶν ἑορτῶν καὶ τὴν ἔνδοξον Χριστοῦ μεταμόρφωσιν καὶ θαυμάτων καὶ μυστηρίων καὶ λόγων μὲν ἀπορρήτων Incipit
ΕΙΠΕΡ ΑΛΛΟ ΤΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Incipit
Εἴπερ ἄλλο τι τοῖς τοῦ λόγου θεραπευταῖς καὶ λόγος ἐγκωμίων προσήκων Incipit
ΕΙΠΕΡ ΑΛΛΟ ΤΙ ΤΩ ΡΗΤΟΡΙ Incipit
Εἴπερ ἄλλο τι τῷ ῥήτορι καὶ τὰς ἰδέας οἶμαι τοῦ λόγου Incipit
εἴπερ ἄλλο τι τῶν πάντων ἰσχυρισαίμεθα ἄν, οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πάλαι μαθόντες Desinit
Εἴπερ ἄλλοτε καὶ λόγῳ τὸ προσῆκον πρᾶξαι συμβέβηκε, τοῦτ' αὐτὸ καὶ νῦν δοκῶ μοι πράξειν Incipit
Εἴπερ ἄλλῳ τινὶ καὶ σοὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἡμετέρων ἔργων ὀφείλων, πάντα ἀρίστη καὶ βασιλικωτάτη ψυχή Incipit
ΕΙΠΕΡ ΕΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ Incipit
ΕΙΠΕΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ Incipit
ΕΙΠΕΡ ΖΗΤΗΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΕΥΡΑΣΘΑΙ Desinit
Εἴπερ θελήσεις ὠφέλειαν τῆς βίβλου ὅλως ἐφευρεῖν τῆς παρούσης ὡς θέμις, δίελθε ταύτης νουνεχῶς καὶ πολλάκις· ὅπως τρυγήσῃς καρπὸν τῶν νοημάτων καὶ πᾶσαν ἄλλην ψυχικὴν εὐταξίαν. Πλεῖον γάρ ἐστιν ἡδέων ἡδυσμάτων τῶν ἡδυνόντων νοῦν ὁμοῦ καὶ τὰς φρένας· ἐν οἷς σεαυτὸν εὐφράνας κατ’ ἀξίαν εὕροις ὀρεκτῶν τῶν ἄνω μετουσίαν. Textus
Εἴπερ κατέγνως ἀτρεκῶς ἁμαρτάδος Incipit
ΕΙΠΕΡ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΝΩΝ ΑΒΟΥΛΙΑΝ Desinit
εἴπερ ποτέ, ὑπὸ τῶν τῆς ἑνώσεως ἐλπίδων πτερωθέντα ζητήσειν Desinit
εἴπῃς ἄν, ὡς κάτοπτρον ἐστὶν ἡλίου Desinit
ειποιμι δ'αν, οτι και λογον τινα εχει η των ευαγγελιων ταξις Incipit
ΕΙΠΟΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Incipit
Εἶπον καὶ φθάσας ὅτι ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ Incipit
ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΣ Desinit
εἶπον πρὸς αὐτὸν ὡς ἀδικεῖς τὸν πέλας Desinit
ΕΙΠΟΝ ΩΣ ΔΕΙ ΝΕΜΕΙΝ Desinit
ειπον· ουθενος· ειπεν ουν αυτοις Desinit abruptus
ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ... ΧΡΟΝΟΣ Desinit
εἴπωμεν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς μετὰ τοῦ προφήτου τὴν ἀνθρωπίνην εὐτέλειαν Incipit
ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΙ … ΕΣΩΣΕΝ ΗΜΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Desinit
ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΥΝ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Incipit
εἰπὼν αὐτοὺς ἐχθροὺς εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἀποδέχεται Φιλιππησίους διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τῆς κοινωνίας δόσιν· καὶ προτρεψάμενος πάλιν εἰς τὰ ἤθη αὐτοῦ, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΙΠΩΝ ΓΑΡ Desinit
εἰπὼν εὐθηνίαν μεγάλην Incipit
Ειπων ο δεσποτης κυριος οτι ανθρωπος τις ηχεν (ειχεν) δυο υιους Incipit
εἰπων ὁ προφήτης πρὸς τὸν θεόν Incipit
Εἰπὼν τοίνυν ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς τοὺς προγόνους πάντας Incipit
Εἰπὼν τοῖς μαθηταῖς ὁ κύριος ὅτι θλῖψιν ἕξετε Incipit
ΕΙΠΩΝ, ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
εἰρασταὶ σοφίης ἐρίῃρος ἔσονται βρουτοί Desinit
εἰργασμένοι τοὺς δεσπότας ἐλεύθεροι γένοιντο, ἀλλ’ ὅ τι ψεῦδος περὶ αὐτῶν μηνύσαντε Desinit
εἰργασμένων μοι λόγων ἐντυχών Desinit
Εἴρηκε, Γρηγόριε, κἀν τῇ σῇ πλάσει Incipit
εἰρηκότα· Incipit
Εἰρηκὼς γὰρ α΄. Τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν... Ἕως τίνος, κύριε, κεκράξομαι Incipit
Ειρηναιος ο των αποστολων πλησιον. Incipit
Εἰρηναῖος ὁ τῶν ἀποστόλων πλησίον. ἐν τῷ πρὸς τὰς αἱρέσεις τρίτῳ λόγῳ. τοῦτο ἀνήνεγκεν τὸ ῥητόν. ὡς Μάρκῳ εἰρημένον. Textus
εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο διαπαντὸς ἀπολαύειν ἡμᾶς, χάριτι... Desinit
εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο... Desinit
εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο… Desinit
εἰρήνη οὐκ ἐγένετο μέχρι πληρωθῶσιν τὰ τετρακόσια ἔτη. Desinit
Ειρηνη τω γραψαντι και τω αναγινωσκοντι. δοξα τω θεω αμην Textus
ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗΝ· ΠΑΛΙΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΥΜΙΝ Desinit
Εἰρήνην ἣν ὁ τοῦ Θεοῦ Μονογενὴς παἶς τοἶς ἐκείνῳ πεπιστευκόσιν ἐχαρίσατο Incipit
Εἰρήνης οὐδὲν οἶμαι θειότερον Incipit cuiusdam partis
Εἰρηνικὸς γ', λεχθεὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ τῇ γενομένῃ τῷ λαῷ φιλονεικίᾳ περὶ ἐπισκόπων τινῶν διενεχθέντων πρὸς ἀλλήλους Titulus initialis
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ, ΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΕΠΟΙΗΣΑΜΕΘΑ ΟΙ ΟΜΟΔΟΞΟΙ Titulus initialis
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΤΗ ΨΥΧΗ Desinit
ΕΙΡΗΣΘΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΝΟΕΙΣΘΑΙ Incipit
ΕΙΡΗΤΑΙ ΜΕΝ ΟΥΝ Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΗ Incipit
ΕΙΡΗΤΑΙ ΜΕΝ ΟΥΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΧΩΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΥΣΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Incipit
εἰρκτοσύνῃσι πεδούμενον, οἴκτιστα βιόοντα Desinit
εἰς 'πραέων γῆν', εἰς ἀναψυχῆς ὕδωρ Desinit
εἰς ἀγαθόν. Σπουδάσωμεν οὖν καὶ ἠμεῖς τοῦτον ζηλῶσαι, ἀγαπητοί, σώφρονες γενόμενοι καὶ ἀνεξίκακοι πρὸς τὸν πλησίον, ἵνα καὶ τῶν ἴσων αὐτοὶ τύχοιμεν τῆς βασιλείας στεφάνων... Desinit
Εἰς ἀγαθοὺς ἄνδρας Incipit
ΕΙΣ ΑΓΑΘΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ Incipit
ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΣΤΙΧΟΣ Titulus initialis
Εἰς Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας Titulus initialis
ΕΙΣ ΑΙΔΙΟΝ ΛΑΧΟΣ Desinit
ΕΙΣ ΑΙΦΝΗΔΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ Incipit
ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Desinit
εἰς ἀμφημερινὸν πυρετὸν, βάλες ὀξυφοινίκην ... καὶ δίδου τῷ ἀσθενοῦντι πιεῖν Desinit
Εἰς ἄνθρακα· ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κανικλείου Titulus initialis
ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑ Incipit
εἰς ἀνισότητα διασπαράττοντες τὴν πρώτην ἰσότητα; Desinit
ΕΙΣ ΑΝΟΙΞΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΕΒΗΛΩΘΕΙΣΗΣ Titulus initialis
εἰς ἀντίρρησιν τῶν ὀρθῶν δογμάτων Desinit
ΕΙΣ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΝ ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Titulus initialis
Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ἤτοι εἰσαγωγή Titulus initialis
Εις αποστολους προκειμενον· Εις πασαν την γην. Incipit
ΕΙΣ ΑΡΡΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ Incipit
ΕΙΣ ΑΡΡΟΣΤΟΝ ΟΣ ΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ Incipit
ΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ Desinit
ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΔΩΚΕΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΙΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ Incipit
εἰς αὐτὴν τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰσελθεῖν ἀξιωθέντες. καὶ τῶν ἀκηράτων ἀγαθῶν ἀπολαύοντες. ὧν αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν Desinit
Εἰς αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς αὐτὸ Titulus initialis
εἰς αὐτὸ τὸ μοναστήριον ἦτον ἄλλη μία παρθένος καὶ ἐκαμώνετον διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ὡσὰν νὰ εἶναι λωλὴ καὶ δαιμονισμένη Incipit
Εἰς αὐτὸν τυπτόμενον τοὺς τένοντας σφαίραις μολιβδίναις Titulus initialis
ΕΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ Titulus initialis
Εἰς Βαρέα τὸν καταφλυαρήσαντα αὐτοῦ τὸ τοῦ αἱρετικοῦ ὄνομα Titulus initialis
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ Titulus initialis
ΕΙΣ ΒΑΦΗΝ ΣΙΔΗΡΟΥ Incipit
εις Βηθανιαν, και διεστη απαντων. Desinit
ΕΙΣ ΒΛΑΒΗΝ ΟΡΝΕΟΥ. Η ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΡΝΕΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Incipit
εἰς βυθὸν ἀπωλείας, ἀλλὰ τύχωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ... Desinit
Εἰς γάμον βασιλικὸν παιάνις· τοῖς δήμοις Titulus initialis
ΕΙΣ ΓΑΜΟΝ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΚΑΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΚΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΣΥΝΕΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑ Incipit
ΕΙΣ ΓΑΡ ΘΕΟΣ ΕΝΟΣ ΥΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΗΓΗ Incipit
εις γαρ ο σκοπος εστι πασης της θειας γραφης. Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασης της θειας γραφης Desinit
εἷς γὰρ σκοπός ἐστι πάσης τῆς θείας γραφῆς. Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασης της θειας γραφης. Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασης της θειας γραφης· Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασης της θειας γραφης· Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασι της θειας γραφης. Desinit
εις γαρ σκοπος εστι πασι της θειας γραφης. Desinit
εις γαρ σκοπος εστιν πασης της θειας γραφης. Desinit
εις γαρ σκοπος πασι της θειας γραφης. Desinit
ΕΙΣ ΓΑΡ ΤΑ ΕΓΚΕΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ Incipit
ΕΙΣ ΓΑΡ ΤΟΝ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΤΟΠΟΝ ΤΑΧΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
εἰς γλῶσσαν, ὡς μέλποιμι τῷ πλάσαντί με Desinit
εἰς γνῶσιν ἄρτι τινὶ καὶ τὰ ἑξῆς Desinit
Εἰς γραμματικὴν δευτέρα εἰσαγωγὴ ἢ λεξικὸν στοιχειῶδες κανονικόν Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον αὐτοχείρως τοῖς ἀρρώστοις δουλεύοντα Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ἐκ πάσης χώρας τοὺς λόγους συλλέγοντα Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ἐξερχόμενον τοῦ Βυζαντίου Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ἐποποιοῦντα, διὰ τὸ κωλῦσαι Ἰουλιανὸν Χριστιανοὺς ἀναγινώσκειν τὰ Ὁμήρου Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ἐρχόμενον εἰς τὸ Βυζάντιον ἐπ’ ἀνατροπῇ τῶν αἱρέσεων Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον λιθαζόμενον ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν καὶ φεύγοντα τὰς βολάς Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ναυαγοῦντα κατὰ τὸ Παρθένιον πέλαγος, εἶτα δι’ εὐχῆς σῳζόμενον, καὶ ταῦτα πρὸ τοῦ βαπτίσματος Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ὄναρ τῇ παρθενίᾳ ὡς γυναικὶ ὁμιλοῦντα Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον ὅπως θνῄσκων, τῇ ἁγίᾳ προσριφεὶς τραπέζῃ, εὐθὺς ἀνέστη Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον προβαλλόμενον ὑπὸ Βασιλείου ἐπίσκοπον εἰς Σάσιμα Titulus initialis
Εἰς Γρηγόριον τὸν χρηματίσαντα ἀρχιεπίσκοπον πάσης Βουλγαρίας Titulus initialis
Εἰς δακτύλιον ἔχοντα σφραγῖδα ἐρῶντας δύο, καὶ ἀπὸ τῶν στέρνων αὐτῶν δύο δένδρα ἐκπεφυέντα καὶ εἰς ἕνα συγκορυφούμενα κόρυμβον Titulus initialis
ΕΙΣ ΔΕ ΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΕΝΗΝ ΟΨΕΙΝ ΔΙΑΤΥΠΟΥΤΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Desinit
Εἰς δένδρον ἓν τὰ δένδρα συμπεφυκότα Incipit
ΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΝ Titulus initialis
εις διακρισιν εναργη των υποστασεων. Desinit
ΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΣΤΙ ΤΡΟΠΟΣ Incipit
ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ Desinit
εἰς δόξαν Θεοῦ ζήσαντες τὸν παρόντα βίον, τῆς μελλούσης ἀπολαῦσαι ζωῆς· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΜΗΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρὸς ἀμήν. Desinit
εἰς δόξαν Θεοῦ πράττειν οἴονται Desinit
εἰς δόξαν τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης φαιδρότητος, νῦν... Desinit
εἰς δόξαν τοῦ ἀνάρχου πατρὸς καὶ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος τῆς μιᾶς θεότητος καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως, ᾗ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
Εἰς δυσσουρίαν Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν ἔτι καὶ περὶ τῆς ἀνισότητος τῶν κατὰ τὸν βίον πραγμάτων Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν ἔτι καὶ περὶ τῆς δυσχερείας τοῦ βίου Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν ἔτι μετὰ τὴν τροπὴν τῆς κατ' αὐτὸν τύχης Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν ἔτι μετὰ τὴν τροπὴν τῆς κατ' αὐτὸν τύχης Titulus initialis
ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΧ ΑΓΡΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΑΞΙΜΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΧ ΑΓΡΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΑΞΙΜΟΝ Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν καὶ περὶ τῆς δυσχερείας τῶν κατ' αὐτὸν πραγμάτων Titulus initialis
ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΚΠΟΛΕΩΣ ΛΟΓΟΣ Titulus initialis
Εἰς ἑαυτὸν μετὰ τὴν τροπὴν τῆς κατ' αὐτὸν τύχης Titulus initialis
Εἰς ἐγκαίνια ναοῦ Incipit
Εἰς ἐγχείριον τῆς ὁδηγητρίας Titulus initialis
Εἰς εἰκόνα ἔχουσαν τὸν Χριστὸν ἱστορημένον Titulus initialis
Εἰς εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Titulus initialis
Εἰς εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Titulus initialis
Εἰς εἰκόνα τοῦ ὑπεραγάθου σωτῆρος Χριστοῦ, ὡς ἀπὸ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου Titulus initialis
εἰς εἰκόνα τῶν ἁγίων τριῶν παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ Titulus initialis
Εἰς εἰκονισμένον τὸν βίον Titulus initialis
ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΟΡΩΝΤΩΝ ΕΥΤΑΞΙΑΝ Desinit
εἰς ἐκκλησιαστικὴν ὁρώντων εὐταξίαν· τὰ δόξαντα καλῶς ἔχειν διατυπώσασαι. Desinit
ΕΙΣ ΕΛΟΠΗΝ Titulus initialis
Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἂν πρὶν εἰργόμην, Λουκᾶς λέγει, τρανῶς σε νῦν Χριστὲ βλέπω. Textus
εις εν (!) τοπους ομοφωνουν οι δʹ Ματθαιος, Μαρκος, Λουκας, Ιωαννης. Incipit
εἰς ἕνα μέγα κοινόβιον εἶχαν ἕναν καλόγηρον ἐπιτήδειον καὶ ἄξιον Incipit
εἰς ἕνα μοναστῆρι κοινόβιον ἦτον ἕνας ἡγούμενος πᾶσαν ἀρετὴν στολισμένος Incipit
εἰς ἔνδειξιν πρόδηλον τῆς ἀληθοῦς καὶ θείας πίστεως καὶ δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν τῶν καλῶς καὶ ὀρθοδόξως πιστεύειν αἱρουμένων, ὑπὲρ ὧν Χριστὸς εὐκαίρως τέθεικε τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν Desinit
εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Desinit
εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εις εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν Desinit
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν καὶ εἰς ἀνάπαυσιν σωτηρίας, ἧς καὶ ἡμεῖς καὶ νῦν... κ.τ.λ. Desinit
ΕΙΣ ΕΡΙΣΙΠΕΛΟΝ. ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ ΦΩΛΕΑΝ ΤΡΙΨΑΣ ... ΕΠΕΙΤΑ ΒΑΛΩΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΟΣ ΚΑΙ ΩΟΥ ΚΡΟΚΟΝ ΤΟ ΝΟΣΟΥΝΤΑ ΕΠΙΧΡΙΕ Desinit
εἷς ἐστι δοῦλος Incipit
ΕΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ Ο ΥΠΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝΟΣ Incipit
ΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Desinit
Εἰς ἑτέραν ὁμοίως εἰκόνα Titulus initialis
Εἰς ἕτερον γάμον βασιλικὸν παιάνις· τοῖς δήμοις Titulus initialis
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΕΞΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ Incipit
εἰς Ἔφεσον ἐπιδημήσας κατὰ την βασιλείαν Κλαυδίου. Desinit
ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ· ΗΣ..., ΧΑΡΙΤΙ... Desinit
Εἰς Ἠλίαν ὑπό τῶν κοράκων τρεφόμενον· Σὺ μὲν σπαταλᾶς καὶ γέγηθας, Ἠλία Incipit
ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ω Η ΔΟΞΑ... Desinit
ΕΙΣ ΗΡΩΝΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΑ Titulus initialis
εἰς θάνατον Incipit
ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΨΥΧΗΣ ΓΑΡ ΟΛΕΘΡΟΣ Incipit
ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΑΠΛΟΥΣ ΑΝΑΡΧΟΣ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΠΕΛΕΙΣ Incipit
ΕΙΣ ΘΕΟΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΕΣΤΙ ΟΔΕ Incipit
Εἷς θεὸς ὁ πρὸ πάντων καὶ ἐπὶ πάντων καὶ ἐν πᾶσι καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν Incipit
ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΜΙΑ ΘΕΟΤΗΣ Incipit
Εἷς θεὸς ὅτι μία θεότης Incipit
Εις θεος πατηρ λογου ζωντος Incipit
Εἷς θεὸς πατὴρ λόγου ζῶντος, σοφίας ὑφεστώσης καὶ δυνάμεως Incipit
εἷς Θεός, οὗ Θεόδωρος ἐὼν λάτρις ὄλλυσι κείνους Desinit
εις θς(θεος) αρχη πηρ(πατηρ) λογου ζωντος σοφιας Incipit
εἰς Ἱεροσόλυμα. Incipit
ΕΙΣ ΙΠΠΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΝΩΝ Incipit
εἰς κ' ἡμέρας ἀποθανεῖται· ταῦτα εἰσὶν τὰ ἀποκρυφὰ Ἱπποκράτους διὰ πύρας Desinit
εἰς καιρὸν ἄρα τῆς Ἰερεμίου μνησθήσομαι φωνῆς Incipit
εις καιρων (?) γηρας επαθον πολλα υψομαι ως κώρην οφθαλμου και απελθων πανταχου της εργης ημων οτιπω (?) απεκεφαλισα αυτον και ηρα ονειδος εξ υιων Iσραηλ Textus
εἰς καρδιακὰς ζέσεις ... τοῦ ὑπεροπτήθεντος φλέγματος Desinit
Εἰς κάτοπτρον ἔχον ὄπισθεν γεγραμμένον τὸν ἥλιον Titulus initialis
ΕΙΣ ΚΕΝΩΣΙΝ ΔΡΥΜΑΙΑΝ Incipit
εις κλεπτην· γραψον Incipit
εἰς κνῆσμα ὀφθαλμῶν· ῥοδίου ὀξύνου τὸ λέπος Incipit
Εἰς κοιμηθέντα κληρικόν Desinit
ΕΙΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑΣ Titulus initialis
εις κοιμηθεντας· Titulus initialis
Εἰς κοινωνίαν τῆς σφετέρας κακοδοξίας Incipit
εἰς κόλασιν αἰώνιον ἧς ῥυσθείημεν ἅπαντες... ἀμήν Desinit
ΕΙΣ ΚΥΛΙΣΜΑ ΒΟΡΒΟΡΟΥ Desinit
Εἰς λαμπάδα ἀποσταλεῖσαν εἰς εἰκόνα τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου Titulus initialis
ΕΙΣ ΛΙΘΙΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ Titulus initialis
ΕΙΣ ΛΙΘΟΝ ΤΟΥ ΞΙΟΝΗ ΕΝ Ω ΗΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΓΕΓΛΥΜΜΕΝΟΣ Titulus initialis
Εἰς Λικίννιον κλαίοντα τὴν τῶν γλυπτῶν ἀπώλειαν Titulus initialis
Εἰς Λικίννιον τοῖς τοῦ ἁγίου αἰδοίοις ἐνυβρίζοντα Titulus initialis
εἷς με βιάζεται οὐράνιος Incipit cuiusdam partis
ΕΙΣ ΜΕ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΟΣ ΕΣΤΙ ΦΩΣ ΤΡΙΛΑΜΠΕΣ Desinit
εἰς μετάνοιαν θέλων, ὡσὰν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν Desinit
εἰς μνημόσυνον Incipit
εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ Desinit
ΕΙΣ ΝΟΟΝ ΑΙΓΛΗΕΝΤΑ ΘΕΟΓΡΑΦΑ ΧΕΙΛΗ Incipit
εις νυκτα και σκοτος καταλογον δε τας Χριστου ... φωτος(?) ημερας. Desinit
εἰς οἵαν παράφορος Ἀντιοχείας πρίγκιψ Desinit
Εἰς οἷον ὕψος τοὺς ἐμοὺς ἄγω φίλους Incipit
εις ολην την γην Incipit abruptus
εἰς ὀλίγον διάστημα καιροῦ Desinit
Εἰς ὃν καὶ ἡμεῖς καταξιωθῶμεν, χάριτι... Desinit
ΕΙΣ ΟΥΓΓΡΙΑΝ ΑΚΩ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ Incipit
ΕΙΣ ΟΥΓΗΡΙΑΝ ΑΚΟΠΥΩ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥΝ Incipit
εἰς οὐρανὸν ἀνεκλήθημεν Desinit
Εἰς οὐρανὸν γὰρ εἷλκεν αὐτὸν ὁ δρόμος Desinit
εἰς οὐρανοὺς ἀναγαγὼν συνηρίθμιζε καὶ τῆς βασιλείας τῆς αἰωνἰου κατηξίωσεν... ἀμήν Desinit
εἰς οὐρανοὺς ἀνεκλήθημεν Desinit
ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΑΝΕΚΟΜΙΣΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ Desinit
εἰς οὐρανοὺς ἀνῆλθον, ὦ καινὴ τρίβος! Desinit
ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΗΔΗ Incipit
ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΕΒΗΚΕ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ Desinit
εις οφελος ημων, εις δοξαν Χριστου· ω η δοξα εις τους αιωνας αμην. Desinit
εις παντας τους πιστευοντας· εις ωφελειαν ημων, και εις δοξαν Χριστου του θεου: Desinit
εἰς πάσαν τὴν γὴν, ἐσείσθη ἄπασα Desinit
εἰς πλατυσμόν Desinit
ΕΙΣ ΠΛΕΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Desinit
εἰς πλύσιν τῇ τομῇ τοῦ θανάτου ἑτοίμως προκείμενον Desinit
ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΑΥ[ΤΟΝ Desinit
ΕΙΣ ΠΟΙΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΨΙΛΗ ΚΑΙ ΠΟΥ Η ΔΑΣΕΙΑ Incipit
Εἰς πολλὴν ἡμᾶς κατάνυξιν Incipit
εἰς πονηρίαν λογίζεται Desinit
ΕΙΣ ΠΟΝΟΥΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΑΛΓΙΑΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΨΥΧΡΑΣ Titulus initialis
ΕΙΣ ΠΟΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Incipit
ΕΙΣ ΠΟΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Incipit
ΕΙΣ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΒΑΠΤΙΖΕΣΘΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ Incipit
Εἰς πραέων γῆν, εἰς τὸν ἄνωθεν βίον Desinit
εἰς πρᾶξιν σύνθετον καί Desinit
Εἰς πρίσμα κοιλίας ὅταν γενηται σκληρή· λινόκουκον Incipit
εἰς πτῶσιν ἐχθρῶν δυσμένων καὶ βαρβάρων Desinit
ΕΙΣ ΡΕΥΣΙΝ ΤΡΙΧΩΝ Incipit
εἰς σὲ τὸ θεῖον [ Desinit
ΕΙΣ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Incipit
Εἰς σὴν χάριν μακαριώτατε Incipit
ΕΙΣ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΣΟΥ ΑΠΕΦΥΓΟΝ Incipit
ΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΔΡΩΣΑΤΟΥ Incipit
ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ ΠΟΙΗΣΟΝ Incipit
Εις τα αγια των αγιον. ο (οι) ιαμβικοι. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΑ Titulus initialis
Εἰς τὰ ἅγια φῶτα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΑΥΟΔ ΕΤΕΙ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Desinit
ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Titulus initialis
εἰς τὰ ἤθη αὐτοὺς τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
εἰς τὰ ἥθη αὐτοὺς, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ2 ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝ ΕΠΤΑ ΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ Titulus initialis
εἰς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς ἦτον ἕνα μοναστήριον Incipit
εἰς τὰ περὶ προνοίας Incipit
εἰς τὰ περὶ προνοίας τίνα συντελοῦντα Titulus initialis
Εἰς τὰ περὶ προνοίας τινὰ συντελοῦντα Titulus initialis
εις τα προηγιασμενα. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΛΕΧΘΕΝΤΑ Titulus initialis
Εἰς τὰ ῥόδα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΗΣΜΟΔΗΜΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑ ΥΜΕΤΕΡΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΑΝΑΛΙΣΚΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΙΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΘΩΜΕΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΥΧΕΙΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
εἰς τὰ ὕψη τῶν ὀρέων. Τέλος. Desinit
εἰς τὰς Ἀθήνας, εἰς τὸ Βύζαντος πέδον Desinit
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ Desinit
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Desinit
εἰς τὰς ἑαυτοῦ ἀποθήκας συνάξειεν,... Ἀμήν Desinit
Εἰς τὰς ἑπτὰ συνόδους τοῦ Χριστοῦ μέσον ἱσταμένου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΖΕΚΙΟΥ ΗΤΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΗΤΟΝ ΠΟΛΛΑ ΑΝΕΛΕΗΜΩΝ Incipit
Εἰς τὰς ιβ’ ἑορτὰς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
εἰς τὰς ΙΔʹ σεπτεμβρίου μηνός Desinit
Εἰς τὰς κατὰ σπλάγχνων ξέσεις Titulus initialis
εις τας κυριακας (?) του προφητου... Textus
ΕΙΣ ΤΑΣ Λ' ΦΟΒΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΧΕΙ Desinit
Εἰς τὰς μεγίστας ἀψίδας Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΤΩ ΔΕ ΘΕΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
Εἰς τὰς παρὰ τοῦ Βέκκου ὑπὲρ Λατίνων ἐπὶ ταῖς συλλεγείσαις παρ’ αὐτοῦ γραφικαῖς χρήσεσιν ἐπιγραφὰς ἀντεπιγραφαὶ δεικνῦσαι δυσσεβῶς ἐχούσας τὰς τοιαύτας ἐπιγραφὰς καὶ ἀντιθέτους οὔσας ταῖς συνειληγμέναις τῶν ἁγίων ῥήσεσιν Titulus initialis
Εἰς τὰς πρὸς αὐτὸν γενομένας ἀπειλὰς τοῦ Πάπα Titulus initialis
Εἰς τὰς ὑπ’ ὀστράκων ἀνατριβομένας πληγὰς τοῦ μάρτυρος Titulus initialis
Εἰς τάφον γυναικὸς ὡς ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΕ ΔΗΛΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ Desinit
ΕΙΣ ΤΕ ΔΗΛΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ Desinit
εἷς τε καὶ αὐτοαλήθεια θεολογεῖταί τε καὶ προσκυνεῖται παρ’ ἡμῶν. ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
ΕΙΣ ΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΗΤΟΥΝ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΔΙΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ Incipit
Εἰς τὴν Ἰταλίαν μέλλοντι πλεύσειν τὴν ὄντως εὐδαίμονα Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ Α' Ο ΑΣΘΕΝΩΝ ΦΟΒΟΝ ΕΧΕΙ Incipit
Εἰς τὴν ἁγίαν Βαρβάραν Titulus initialis
Εἰς τὴν ἁγίαν Παρασκευὴν καὶ εἰς τὸν λῃστὴν καὶ εἰς τὸν σταυρόν Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Titulus initialis
εἰς τὴν αἰώνιον ἀποπέμψων κόλασιν, καὶ εἰς τὸ πῦρ τὸ ἀτελεύτητον τῆς γεέννης· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς τὴν πεῖραν ἐκφυγεῖν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Κ.Τ.Λ. Desinit
Εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἦτόν τις ἄνθρωπος τὸ ὄνομά του Παφνούτιος Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ ΗΤΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΗΣ Incipit
εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἀδελφιόταν ἕνας ἱερεὺς Σαπρίκιος Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΔΙΚΗΝ ΟΝΙΝΗΣΙ ΤΑ ΟΝΤΑ ΒΛΕΠΟΥΣΑΝ Desinit
Εἰς τὴν ἀποτομὴν τοῦ τιμίου Προδρόμου Titulus initialis
εις την αρνησιν Πετρου. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΡΗΝΩΝ Incipit
εἰς τὴν ἀρχὴν τὸ σύνταγμα εἶναι διὰ νὰ πενθοῦσι Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΤΕΡΟΣ Titulus initialis
Εἰς τὴν αὐτοῦ σταύρωσιν Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΙΦΟΡΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΦΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣ Desinit
εἰς τὴν Βυρητὸν τὸ κάστρον ἤτον ἕνας δράκων φοβερὸς Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ ἁγίου Γεωργίου Titulus initialis
Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
εις την γην. Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Εἰς τὴν διὰ ξίφους αὐτοῦ τελείωσιν Titulus initialis
Εἰς τὴν Δοκειανὴν ὡς ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Titulus initialis
Εἰς τὴν εἰκόνα τὴν ἱσταμένην ἐπάνω τοῦ τάφου τοῦ σεβαστοῦ κυροῦ Ἀνδρονίκου Titulus initialis
Εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος τὴν κοσμηθεῖσαν παρὰ τῆς σεβαστῆς κυρᾶς Ἄννης τῆς Δουκαίνης Titulus initialis
Εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος τὴν κοσμηθεῖσαν παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἀνατεθεῖσαν τῇ μόνῃ τοῦ Παντοκράτορος Titulus initialis
Εἰς τὴν ἐκ βρέφους Θεῷ καθιέρωσιν Γρηγορίου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΕΝ ΤΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ et ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝ ΣΥΝΤΥΧΗ ΕΙΣ -- ΚΥΡΙΟΝ ΗΣΑΙΑΝ et ΤΟΙΣ ΕΥΣΕΒΕΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ ΕΥΣΕΒΗΣ Titulus initialis
εις την Ελληνιδα. Desinit
Εἰς τὴν ἐν τῷ παλατίῳ δευτέραν παρουσίαν Titulus initialis
Εἰς τὴν ἐξ ἐπαγγελίας γέννησιν Γρηγορίου Titulus initialis
Εἰς τὴν ἑξαήμερον Titulus initialis
Εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς ὀρθοδοξίας ἐν τῇ πρώτῃ κυριακῇ τῶν νηστειῶν. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΙΗʹ Titulus initialis
Εἰς τὴν ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Κασταμόνος ἐπινίκιον πρόοδον τοῦ αὐτοκράτορος κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ δεκάστιχα πολιτικά·τοῖς δήμοις Titulus initialis
Εἰς τὴν ἐπιγραφὴν Κλεομήδους· κυκλικῆς θεωρίας με(τε)ωρῶν α’. Κυκλικῆς μὲν εἴρηται Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΝ ΡΗΣΙΝ ΤΗΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν Εὐσεβίαν διυπνίζουσαν τὸν ἅγιον Titulus initialis
εἰς τὴν Ἔφεσον τὸ ἐπόνυμον αὐτοῦ συνεγράψατο εὐαγγέλιον. Desinit
εἰς τὴν Ἔφεσον τὸ ἐπόνυμον αὐτοῦ συνεγράψατο εὐαγγέλιον. Desinit
εις την Εφεσον το επωνυμον εαυτου ευαγγελιον συνεγραψατο. Desinit
εις την Εφεσον τον επωνυμον εαυτου ευαγγελιον συνεγραψατο. Desinit
Εἰς τὴν ζωὴν τί ἄλλο θαυμαστότερον Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΩΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΙΝΑ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ Titulus initialis
εἰς τὴν Θεοτόκον Incipit
Εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ περὶ τῆς μονῆς ἔτι τῆς Χώρας Titulus initialis
Εἰς τὴν Θεοτόκον κοσμηθεῖσαν παρὰ τοῦ βασιλέως Titulus initialis
Εἰς τὴν ἰατρικὴν προλεγόμενα. Διαίρεσις τῆς ἰατρικῆς Titulus initialis
Εἰς τὴν ἱερὰν στολήν Titulus initialis
εἰς τὴν ἴσην ἐλεγχόμενοι περιπίπτοντες ἀθείαν Desinit cuiusdam partis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΜΑΝΤΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΜΑΝΤΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΜΑΝΤΑ Titulus initialis
Εἰς τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
εἰς τὴν κατὰ σάρκα σωτήριον γέννησιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Εἰς τὴν κατάλευσιν τοῦ καταρασαμένου τὸν ἰσραηλίτην Titulus initialis
Εἰς τὴν κοσμοποιΐαν, ἐκ τῆς γενέσεως, καὶ ἐξ ἄλλων ἱστορικῶν, ἐφεξῆς συναγωγὴ, καὶ διαφόρων χρονικῶν, Θεοδοσίου Titulus initialis
Εἰς τὴν κυρὰν Θεοδώραν τὴν τοῦ σεβαστοκράτορος καὶ τὸν σύζυγον αὐτῆς τὸν ἀδελφὸν τοῦ ῥηγὸς Ἀλαμανίας Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΝ ΑΥΤΟΥ ΟΠΟΥ ΕΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Incipit
εἰς τὴν Λαοδίκειαν τὸ κάστρον ἦτον ἕνας ἱερεὺς εὐλαβὴς Incipit
εις την λειτουργιαν εωθινην ιεʹ (?). Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ ΗΧΟΣ Β Ο ΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΟΥ Incipit
Εἰς τὴν μεγάλην Ἀντιόχειαν ἦτον πολλῶν λογιῶν διακονίαι Incipit
Εἰς τὴν μετὰ τὴν μεγάλην Κυριακὴν ἑορτὴν τῆς Ἀγάθης καὶ εἰς τὰς μαθητρίας αὐτῆς Titulus initialis
Εἰς τὴν μετὰ τὴν μεγάλην Κυριακὴν ἑορτὴν τῆς ἁγίας Ἀγαθῆς καὶ εἰς τὰς μαθητρίας αὐτῆς Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν Ὁδηγήτριαν Titulus initialis
Εἰς τὴν Οὐγηρίαν σημαίνουν καὶ ἀσημαίνουν παπαρίζουν Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΗΡΙΑΝ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥΝ Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙΔΙΟΝ Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΤΡΙΑΔΑ Titulus initialis
Εἰς τὴν πανένδοξον κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν καὶ παναχράντου θεοτόκου Titulus initialis
Εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΠΕΡΙ ΩΝ ΕΓΡΑΨΕΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΛΟΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Εἰς τὴν περὶ ψυχῆς πραγματείαν Ἀριστοτέλους ἐξήγησις τοῦ Θωμᾶ Titulus initialis
Εἰς τὴν πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἴσοδον καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς θεοειδῆ βίον τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαθένου Μαρίας Titulus initialis
Εἰς τὴν πρώτην ἑσπέραν τῆς σελήνης, ἐὰν ἴδῃς τοὺς ἐχθρούς σου, νικᾷς Incipit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Incipit
Εἰς τὴν ῥητορικὴν τέχνην Titulus initialis
εις την σαρτα (?) εις το δεξιον μερος. Desinit
Εἰς τὴν σοφωτάτην πορφυρογέννητον καὶ καισάρισσαν κυρὰν Ἄνναν τὴν Δούκαιναν, περὶ τῶν ἑαυτοῦ Titulus initialis
Εἰς τὴν σπάθην Ἀλεξίου τοῦ Κοντοστεφάνου Titulus initialis
Εἰς τὴν σταύρωσιν ἡρῶοι στίχοι Titulus initialis
Εἰς τὴν συζυγίαν Γρηγορίου καὶ Βασιλείου Titulus initialis
εἰς τὴν συναρίθμησιν τῆς ποίμνης αὐτοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, δι’ οὗ καὶ μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ... Desinit
Εἰς τὴν σωτήριον γέννησιν τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Titulus initialis
Εἰς τὴν τριήμερον ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου Titulus initialis
Εἰς τὴν τριήμερον ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΤΛ. Desinit
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ· ΧΑΡΙΤΙ... Desinit
Εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Desinit
Εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
Εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
Εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπαντὴν Λικιννίου καὶ συντριβὴν τῶν εἰδώλων Titulus initialis
Εις την υπαπαντην. οι ιαμβικοι Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον εὐχή Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον εὐχή Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπερένδοξον τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου γέννησιν Titulus initialis
Εἰς τὴν ὑπὸ μειράκων κατ’ ὀφθαλμῶν τοῦ ἁγίου τοξείαν Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Titulus initialis
Εἰς τὴν φυλακὴν τοῦ ἁγίου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Titulus initialis
Εἰς τὴν χρυσῆν εἰκόνα τὴν κεκλημένην (sic) ἐν τῷ τάφῳ Titulus initialis
Εἰς τὴν ψυχογονίαν τοῦ Πλάτωνος Titulus initialis
Εἰς τῆς ἀνατολῆς τὸ μέρος εἶναι ἓν κάστρον τὸ ὁποῖον λέγεται Πάταρα καὶ περιέχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Λυκίας Incipit
ΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΤΟΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ Incipit
ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ... Desinit
ΕΙΣ ΤΙΝΟΣ ΔΕ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΒΑΠΤΙΣΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
εἰς τὸ : ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα Titulus initialis
Εἰς τὸ "Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου Titulus initialis
Εἰς τὸ ἀγαπῶ φιλικῶς ἔχω πρός σε Incipit
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Titulus initialis
Εἰς τὸ ἅγιον ὄρος σιμὰ εἰς ταῖς Καραῖς εἰς τὸ πρωτάτον εἶναι λάκκος λεγόμενος ᾅδης ἤγουν ὕμνος Incipit
Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
Εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητόν Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτὸ Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
Εἰς τὸ αὐτό Titulus initialis
εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος· ὕστερον δέ Desinit
Εἰς τὸ βάπτισμα καὶ εἰς τὸν πειρασμὸν καὶ εἰς τὸν λῃστὴν καὶ κατὰ Ἀρειανῶν, καὶ τί νοητέον τὸ κλητός, καὶ εἴς τινα ῥητὰ τοῦ ἀποστολοῦ ἑρμηνεία Titulus initialis
Εἰς τὸ βιβλίον τῶν Ἀριστοτέλους Κατηγοριῶν ἐξήγησις Titulus initialis
Εἰς τὸ γ' τῆς Μεγάλης Συντάξεως τοῦ Πτολεμαίου Titulus initialis
Εις το γενεθλιον της θεοτοκου : ιαμβικα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Εις το γενεθλιον του Χριστου: Ιαμβικοι Titulus initialis
εις το εαν αυτον θελω μενειν εως ερχομαι τι προς σε. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΝ ΜΗ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΘΗ ΑΝΩΘΕΝ Titulus initialis
εἰς τὸ ἑαυτοὺς εὐαρεστεῖν τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα ... ἀμήν Desinit
Εἰς τὸ ἕβδομον καὶ πέμπτον Ἰσμαὴλ τὸ τέλος ἀποκαληφθήσεται Titulus initialis
εις το εκ των ανωθεν υφαντος δι' ολου. Titulus initialis
Εἰς τὸ ἔνδυμα τοῦ ἱερέως Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΤΑΚΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝΕΣΑ ΣΕ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΤΑΚΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝΕΣΑ ΣΕ Titulus initialis
Εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ῥητὸν τό· Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες; Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ Η ΣΟΦΙΑ ΩΚΟΔΟΜΗΣ ΕΑΥΤΗ ΟΙΚΟΝ Titulus initialis
εἰς τὸ θʹ ἄρθρον τοῦ θου ζητήματος Incipit
Εἰς τὸ καλὸν ξύλον τὸ κοσμηθὲν ὑπὸ τῆς δεσποίνης Titulus initialis
Εἰς το κατα Ιωαννην ἅγιον ἐυαγγέλιον, ἑρμηνεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατράσιν ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρισοστόμου. Additio
εις το κατα Λουκαν ευαγγελιον Titulus initialis
εἰς τὸ κατα Ματθαῖον εὐαγγέλιον. Titulus initialis
Εἰς τὸ καυκίον δοθὲν παρὰ τῆς πορφυρογεννήτου κυρᾶς Εὐδοκίας τῷ πατρὶ αὐτῆς τῷ βασιλεῖ ἡμῶν τῷ ἁγίῳ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΗΡΜΗΝΕΥΣΕΝ Desinit
ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΔΕΙΝ ΑΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΕΙΓΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΣΥΝΕΘΕΜΕΘΑ Titulus initialis
Εἰς τὸ μὴ θαυμάζειν τὰ πρόσκαιρα, μηδὲ δελεάζεσθαι ἐν τοῖς τερπνοῖς τοῦ βίου· καὶ εἰς τὸν ἑβδομηκοστὸν δεύτερον ψαλμόν Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΟΥ ΑΣ ΕΙΠΟΥΜΕΝ Incipit
Εἰς τὸ ὀξεόψρυσον πέπλον τὸν κρεμασθέντα ἐν τῇ Ὁδηγητρίᾳ παρὰ τῆς σεβαστῆς κυρᾶς Ἄννης τῆς συζύγου τοῦ σεβαστοῦ Ἰωάννου τοῦ Ἀρβαντηνοῦ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ Titulus initialis
Εις το ορος τοις μαθηταις επειγομενοις δια την χαμοθεν Textus
εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἀνερχόμενος Desinit
εις το ορος των ελαιων, εις τον ουρανον ανερχομενος. Desinit
εις το ορος των ελαιων, οθεν και εληφθη. Desinit
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΨΕΥΣΤΗΣ Titulus initialis
Εἰς τὸ Περὶ ἑρμηνείας βιβλίον ἐξήγησις Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Titulus initialis
Εἰς τὸ περὶ οὐσίας ζήτημα τὸ ἐν Κατηγορίαις Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤʹ ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
Εἰς τὸ πρόσεχε σεαυτῷ κεφάλαια δώδεκα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΠΟΙΟΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Titulus initialis
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐξ ὧν ῥυσθείημεν χάριτι... ἀμήν Desinit
ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Incipit
Εἰς τὸ σωτήριον πάθος Titulus initialis
Εἰς τὸ σωτήριον τοῦ Χριστοῦ πάθος Titulus initialis
εἰς τὸ ταῦτα συμβαίνειν αὐτοῖς Desinit
εἰς τὸ τέλος τοῦ κατὰ Λουκᾶν στίχοι. Titulus initialis
εἰς τὸ τέλος τοῦ Μάρκου, στίχοι. Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς δευτέρας Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ Εὐαγγέλιον Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς ἑπτακαιδεκάτης κυριακῆς τοῦ Ματθαίου Εὐαγγέλιον, τὸ περὶ τῆς Χαναναίας Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς ἕπτης Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ Εὐαγγέλιον Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς πέμπτης Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ Εὐαγγέλιον Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς τετάρτης Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ Εὐαγγέλιον Titulus initialis
Εἰς τὸ τῆς τρίτης Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ Εὐαγγέλιον Titulus initialis
Εἰς τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς Titulus initialis
Εἰς τὸ τῶν θαυμάτων πέλαγος καθεῖναι μέλλων Incipit
Εἰς τὸ χρυσοῦν κουβούκλειον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟ ΧΥΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΩΣΠΕΡ ΠΟΛΙΟΝ. Ω ΤΕΛΟΣ Desinit
ΕΙΣ ΤΟ ΩΣ ΕΜΕΓΑΛΥΝΘΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ Titulus initialis
Εἰς τὸν Ἁβραὰμ ξενίζοντα τὴν ἁγίαν Τριάδα Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν καὶ τῷ Χρισῷ ἐξόχως ἠγαπημένον Ἰωάννην τὸν Θεολόγον Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον ἀσβέστῳ ζεούσῃ ἐμβαλλόμενον Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον ἐν λευκῷ λίθῳ τυπωθέντα Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανὸν Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανὸν ἐπιστάντα μετὰ μίαν τῆς μνείας ἡμέραν Titulus initialis
εις τον αγιον Ιωαννην τον αποστολον και ευαγγελιστην Titulus initialis
εις τον αγιον Ιωαννην τον αποστολον και ευαγγελιστην και θεολογον: Titulus initialis
εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν εὐαγγελιστήν. Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν πρόδρομον καὶ βαπτιστήν Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην, τὸν Θεολόγον καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους δόξαν Θεοῦ ἀλληλουία Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον καταγόμενον δι’ ἀγγέλου ἀπὸ τοῦ σταυροῦ Titulus initialis
εις τον αγιον Λουκαν τον αποστολον και ευαγγελιστην Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον λύοντα δι’ εὐχῆς τοὺς δεσμώτας Titulus initialis
εις τον αγιον Μαρκον ευαγγελιστην στιχοι Titulus initialis
εις τον αγιον Μαρκον τον αποστολον και ευαγγελιστην Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον μαστιγούμενον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον σταυρούμενον Titulus initialis
Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον ἐκ προτροπῆς τῆς Κοντοστεφανίνης τῆς συμβίου τοῦ Κοντοστεφάνου τοῦ ὑπὸ τῆς τετραραίας βληθέντος καὶ τελευτήσαντος Titulus initialis
Εἰς τὸν Ἀδὰμ πεσόντα τὴν ἐντολὴν μὴ φυλάξαντα Titulus initialis
Εις τον αδην δηλονοτι. αλλον πεμπεις λυτρωτην, ουχ ως αγνων ων, πως γαρ, ο και εκ μητρας προφητευων, και εν ερημω κηρυσσων την αυτου παρουσιαν, επειδη ουν και οι μαθηται αυτου, ουκ ησαν ιδωντες τον κυριον, επεμψεν αυτους, ινα δι ων ιδωσιν, μαθωσιν αυτοι και πιστευσουσιν, οτι αυτος εστιν ο Χριστος. Textus
εἰς τὸν ἄλυπον καὶ ἀκύμαντον μετέστη βίον, ἔνθα εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοίκησις Desinit
Εἰς τὸν ἀσπασμὸν τῆς παναγίας Θεοτόκου Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτοκράτορα ἐγκώμιον Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτοκράτορα, μὴ πειθομένου τοῦ μεγάλου οἰκονόμου τῶν Μαγγάνων Κασσιανοῦ τάξαι με εἰς τὸ δωρηθέν μοι ἀδελφάτον παρὰ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτόν Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτόν Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα ἐν παιδιᾷ εὐφυῶς δορατίζοντα καὶ γενναίως μετὰ σημαίας ὑπερβολικῆς Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα κατασχόντα μετὰ θαύματος μεγάλου τὴν ὅλην Κιλικίαν χωρὶς τῆς οἱασοῦν μάχης Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα, ἐπὶ τῇ δωρεᾷ τοῦ ἐν τοῖς Μαγγάνοις ἀδελφάτου Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα, στιχουργῆσαι προστάξαντα Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα· ὅτε ἐπιστὰς τῷ Δαννούβει καὶ εὑρὼν τὸν κράλην ἐκεῖθεν ἐκεῖθεν (sic) τοῦ αὐτοῦ Δαννούβεως ἑτοιμασθέντος εἰς πόλεμον, αὐτίκα μετέβαλεν αὐτοῦ τὴν ὁρμήν· καὶ καταπτοήσας αὐτόν, κατηνάγκασε καὶ μὴ βουλόμενον ἐκκλίναι εἰς εἰρηνικὰς σπονδάς Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα· πρὸς τὸν δραξάμενον τῆς λέξεως τοῦ θερμουργοῦ, διενισταμένου μὴ σημαίνειν τὸν θερμουργόν, τὸν δραστήριον καὶ θερμὸν περὶ τὸ ἐργάζεσθαι Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν βασιλέα Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπιτύμβιοι Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν ὅτε ἐμονομάχησε μετὰ τοῦ παλαμναίου Σέρβου Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν ὅτε πρώτως ἐστράτευσε κατὰ Περσῶν Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν Παλαιολόγον Titulus initialis
Εἰς τὸν αὐτὸν περὶ τοῦ πρίγκιπος καὶ τῆς κατ’ Ἀντιόχειαν βασιλικωτάτης προπομπῆς Titulus initialis
Εις τον βαπτιστην. Titulus initialis
εἰς τὸν βασιλέα Titulus initialis
εἰς τὸν βασιλέα Διογένην Titulus initialis
Εἰς τὸν βίον καὶ εἰς τὴν ἀνισότητα Titulus initialis
Εἰς τὸν βίον καὶ εἰς τὸν κόσμον Titulus initialis
Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Ἀβρααμίου καὶ τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Μαρίας Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ Titulus initialis
Εἰς τὸν ἑαυτοῦ ἀνεψιόν, τὸν πρωτασηκρῆτις καὶ περὶ τῆς προτέρας αὐτῶν διαγωγῆς Titulus initialis
Εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἡνίκα ἀπέτρεψεν αὐτὸν φροντίζειν τῆς Ναζιανζοῦ ἐκκλησίας Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝ ΠΡΟΤΑΡΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Desinit
Εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μεγαλομάρτυρα καὶ θαυματουργὸν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον Titulus initialis
Εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν καὶ θαυματουργὸν Γρηγόριον ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης τὸν Παλαμᾶν κανών Titulus initialis
Εἰς τὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ λῃστήν Titulus initialis
Εἰς τὸν ἔρωτα Titulus initialis
Εις τον ευαγγελισμον : ιαμβικοι Titulus initialis
Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Titulus initialis
Εἰς τὸν θάνατον Γρηγορίου Titulus initialis
Εἰς τὸν θεῖον Δαυίδ Titulus initialis
Εἰς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, εὐχή Titulus initialis
Εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ μὴ παραδέχεσθαι Desinit
εἰς τὸν θρόνον τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Incipit
Εἰς τὸν ἱερομάρτυρα Κυπριανόν Titulus initialis
Εἰς τὸν Ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον ἔκθεσις Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΗΤΟΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Incipit
Εἰς τὸν καιρὸν ἐκεπιονν ἤτονέ τις ἄνθρωπος τὸ ὄνομα τοῦ Εὐγένιος Incipit
εἰς τὸν καιρὸν ὁποῦ ἐβασίλευεν ὁ Ἱουλιανὸς ὁ παραβάτης Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΠΟΥ ΕΠΕΡΙΠΑΤΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ Incipit
Εἰς τὸν καιρὸν τῆς βασιλείας Ὀνορίου καὶ Ἀρκαδίου τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, ἦτον ἕνας ἄνθρωπος εἰς τὴν Ρώμην Εὐφημιανὸς τὸ ὄνομά του, μέγας καὶ πρῶτος ἄρχοντας τοῦ παλατίου Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΗΤΟΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΤΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Incipit
Εἰς τὸν Κομνηνὸν κῦριν Ἀλέξιον τὸν Κοντοστέφανον Titulus initialis
Εἰς τὸν κύκλον, ἐν ᾧ εἰσιν ὁ Χριστός, ἡ θεοτόκος καὶ ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ Titulus initialis
Εἰς τὸν κύκλον, ἐν ᾧ ὁ Χριστὸς καὶ οἱ τρεῖς ἀρχιστράτηγοι Titulus initialis
Εἰς τὸν κύκλον, ἐν ᾧ ὁ Χριστὸς καὶ οἱ τρεῖς μεγαλομάρτυρες Titulus initialis
Εἰσ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν Titulus initialis
Εἰς τόν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εὐχὴ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς νυκτός Titulus initialis
Εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΦΘΑΣΑΣΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
Εἰς τὸν λόγον, ὃν εἶπεν ὁ Κύριος, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν ἕξετε· καὶ περὶ τοῦ τέλειον εἶναι τὸν ἄνθρωπον Titulus initialis
Εἰς τὸν Λουκᾶν Titulus initialis
Εἰς τὸν Λουκᾶν ἄνωθεν τρεῖς στίχοι πάλιν. Textus
Εἰς τὸν Λώτ· καὶ περὶ ἀσφαλείας Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΕΡΙΟΝΤΩΝ ΕΤΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν μάταιον βίον τῶν ἀνθρώπων Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἀνάλυσις Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἑρμηνεία καὶ ἀνάλυσις Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν μἐγαν Βασίλειον Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπικήδεια ἢ ἐπιτάφια Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπικήδεια, εἶτα ἐπιτάφια Titulus initialis
Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπικήδεια, ἥτοι ἐπιτάφια Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν μοναχὸν κῦρον Ἰωαννίκιον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ, ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΞΡΙΣΤΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΕΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝ Desinit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΣΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ Desinit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙΔΙΟΝ Desinit
Εἰς τὸν Παλαιολόγον κυρὸν Μιχαὴλ ἐπιτάφιοι Titulus initialis
Εἰς τὸν πανάγιον Δημήτριον καὶ τὰ αὐτοῦ θαύματα Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΣΟΙ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΕΣΜΟΝ ΔΙΑΒΕΒΗΚΩΣ Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ Titulus initialis
εἰς τὸν παρόντα κόσμον Desinit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΙΩΠΩΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗΝ ΤΗΣ ΧΑΛΑΞΗΣ Titulus initialis
Εἰς τὸν πατριάρχην κυρὸν Θεόδοτον Titulus initialis
Εἰς τὸν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κῦρ Ἰωάννην Titulus initialis
Εἰς τὸν πέπλον τὸν κρεμασθέντα παρὰ Ἰωάννου σεβαστοῦ τοῦ Ἀρβαντηνοῦ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν Ὁδηγήτριαν τοῦ Καλλικλέος Titulus initialis
Εἰς τὸν πορφυρογέννητον καὶ σεβαστοκράτορα κυρὸν Ἰσαάκιον τὸν Κομνηνόν Titulus initialis
Εἰς τὸν Πρόδρομον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΦΙΛΤΑΤΟΝ ΜΕΝ ΑΥΤΩ ΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑ ΒΡΑΧΥ ΔΕ ΤΙ ΠΑΡΑΒΑΣΚΗΝΑΝΤΑ Titulus initialis
Εἰς τὸν πτολεμαῖον Titulus initialis
Εἰς τὸν Σμυρναῖον ἐκφράσαντα τὸν τελευτήσαντα υἱὸν τοῦ πρωτοστράτωρος Titulus initialis
Εἰς τὸν σοφὸν Νικηφόρον τὸν Γρηγορᾶν ὑποθῆκαι καὶ περὶ τῶν οἰκείων συνταγμάτων Titulus initialis
Εἰς τὸν σοφὸν Ξανθόπουλον τὸν Θεόδωρον καὶ περὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν δυσχερῶν Titulus initialis
Εἰς τὸν σοφὸν Ξανθόπουλον τὸν Νικηφόρον καὶ περὶ τῶν οἰκείων συνταγμάτων Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΛΗΣΤΗΝ Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον Ἀθανασίου τοῦ ἡσυχαστοῦ στίχοι ἐπιτιμητικοὶ τοῖς τυμβωρύχοις Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον Ῥογερίου τοῦ σεβαστοῦ Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον τῆς δεσποίνης Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἀσάνη κῦρ Ἰσαακίου καὶ τῆς αὐτοῦ ἐγγόνης ἐν τῇ μονῇ τοῦ Φιλανθρώπου Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον τοῦ αὐτοκράτορος κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον τοῦ κυροῦ Στεφάνου τοῦ Κοντοστεφάνου Titulus initialis
Εἰς τὸν τάφον τοῦ σεβαστοῦ μακαρίτου κυροῦ Ἀνδρονίκου Titulus initialis
Εἰς τὸν τίμιον σταυρόν Titulus initialis
Εἱς τόν τίμιον σταυρόν Titulus initialis
Εἰς τὸν τύφλον Titulus initialis
Εἰς τὸν φαρμακέα Titulus initialis
Εἰς τὸν φόνον τοῦ δράκοντος Titulus initialis
Εἰς τὸν Χριστόν ἱστάμενον ἐπὶ τῷ τάφῳ ὡς ἐκ προσώπου ἀμφοτέρων τοῦ τε λογοθέτου καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ κυρᾶς Εἰρήνης μετὰ μοναχικοῦ σχήματος ἱσταμένων Titulus initialis
Εἰς τὸν Χριστὸν κοσμηθέντα παρὰ τοῦ κυροῦ Ἰσαακίου διὰ χρυσῶν καὶ λίθων Titulus initialis
Εἰς τὸν Χριστὸν κρεμάμενον ἐπὶ ξύλου καὶ τεθνηκότα Titulus initialis
Εἰσ τὸν Χρυσόστομον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΣΚΙΡΡΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ Η ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Desinit
εἰς τοσαύτην ἡμῖν συγκαταβάντος φιλανθρωπίαν σωτῆρος χριστοῦ Desinit
Εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους εὐχή Titulus initialis
εἰς τοὺς ἁγίους παραγγέλει. καὶ οὕτως τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ Desinit
εἰς τοὺς αἰῶνας Desinit
εἰς τοὺς αἰῶνας οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἡλίου κύκλους Desinit
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν Desinit
εἰς τοὺς γάμους· διὸ καὶ ἡμεῖς ἀγάπην... ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... ἀμήν Desinit
εἰς τοὺς εἰρημένους Δας ἀνάγονται τρόπους Desinit
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΑΛΗΚΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΑΜΗΝ Desinit
Εἰς τοὺς ἑπτὰ πλανήτας καὶ τὰς ἐν ἡμῖν δυνάμεις καὶ πάθη Titulus initialis
εις τους ευαγγελιστας. Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΙΣΩΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΟΝ ΝΑΖΙΑΝΖΟΥΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΙΣΩΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΟΝ ΝΑΖΙΑΝΖΟΥΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΙΣΩΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ Titulus initialis
Εἰς τοὺς μακαρίους πάντας, εἴτε ἀγγέλους εἴτε ἀνθρώπους Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Titulus initialis
Εἰς τοὺς παῖδας τοῦ πορφυρογεννήτου καὶ σεβαστοκράτορος κυροῦ Ἰσαακίου· ὡς ἀπὸ τοῦ βασιλέως Titulus initialis
Εἰς τοὺς σοφιστικοὺς ἐλέγχους, οἱ μέν τινες Ἐφεσίου, ὡς δ' ἄλλοί φασι τοῦ Ψελλοῦ Titulus initialis
εις τους συμπαντα αιωνας των αιωνων, αμην. Detail(s)
Εἰς τοὺς τρεῖς ἱεράρχας, Βασίλειον τὸν μέγαν, Γρηγόριον τὸν Θεολόγον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον Titulus initialis
εἰς τοὺς τριανταπέντε χρόνους ὅπου ἐβασίλευσεν ὁ παράνομος καὶ ἀσεβὴς Μαξέντιος Incipit
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
εἰς τοὺς χρόνους τοῦ εὑσεβεστάτου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων Ἀλεξίου Incipit
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΗΡΑΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΥΣ ΕΜΠΕΣΩΣΙΝ ΑΝΑΝΕΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΛΘΕΙΝ Incipit
εἰς τρία διαιροῦνται πρόσωπα Desinit
ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΑΙΣΘΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ Incipit
ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΟΙΣΘΑ Incipit
Εἰς τρία μερίζουσιν οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς μῆνας Incipit
εἰς τρία μοιράζεται τοῦτος ὅλος ὁ κόσμος Incipit
Εἰς τρικάνδηλον Titulus initialis
ΕΙΣ ΤΡΟΠΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ' Desinit
ΕΙΣ ΥΕΛΟΠΙΝ Titulus initialis
ΕΙΣ ΥΕΛΟΠΙΝ Titulus initialis
εἰς ὑπαγωγὴν φόρων τοῖς βαρβάροις ἐξενεμήθη Desinit
εἰς ὕψος αὐτὸν οὐρανῶν ὄρους φθάνει Desinit
Εἰς Χ(ριστὸ)ν τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ τοῦ κόσμου λυτρωτὴν μέγαν, ὕμνος εὐχαριστήριος Titulus initialis
ΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΑΝΩΘΕΝ ΗΚΩ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΣΟΙ ΜΗΝΥΩΝ Titulus initialis
Εἰς χαλκογραφίαν Αὐράτου Titulus initialis
εἰς ψυχὴν ζώσαν Desinit
ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Desinit
εἰς ὠφέλειαν ἡμῶν καὶ εἰς δόξαν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Desinit
εις ωφελειαν ημων, και εις δοξα (δοξαν) Χριστου του θεου ημων. αμην. Desinit
εις ωφελειαν ημων, και εις δοξαν Χριστου του θεου ημων, αμην. Desinit
εις ωφελειαν ημων, και εις δοξαν Χριστου του θεου. Desinit
εις ωφελιαν ημων· και εις δοξαν Χριστου του θεου ημων· αμην. Desinit
ΕΙΣΑΓΗ ΓΕΛΑΣΕΤΑΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΔΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Incipit
Εἰσαγωγὴ ἁρμονική Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΥΤΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ Incipit
Εισαγωγή λογική, ήτοι προδιοίκησις εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους Titulus initialis
Εἰσαγωγὴ μαθηματική, ἐκ τῆς τῶν Λατίνων φωνῆς μετοχετευθεῖσα καὶ τῆς ἑλληνικῇ διαλέκτῳ ὑποστρωθεῖσα Titulus initialis
Εἰσαγωγὴ τέχνης μουσικῆς Βακχείου τοῦ γέροντος Titulus initialis
Εἱσαγωγὴ τέχνης μουσικῆς Βακχείου τοῦ γέροντος Titulus initialis
Εἰσαγωγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙ(Α)ΛΟΓΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α΄. ΔΕΚΑΣ Α΄ Περὶ τῆς μαθήσεως τῶν γραμμάτων. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α΄. ΥΙΟΣ ΠΑΤΗΡ Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΔΟΤΑΡΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΔΟΤΑΡΙΟΥ ΤΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Titulus initialis
Εἰσαγωγικὴ μέθοδος ἀντιδότων τῇ Ῥωμαικῇ διαλέκτῳ μετατεθεῖσα εἰς τὴν Ἑλλάδα Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΑΣ Titulus initialis
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΑΣ Titulus initialis
εἰσαγωὴ περὶ τοῦ ὅπως δεῖ ἑρμηνεύειν τὸν κατὰ γραμματικὴν λόγον Titulus initialis
εισακουσον μου κυριε και προσχες τη δεησει. τον δ' αυ επτακαιδεκατον Desinit abruptus
εἰσδεχομένας τὸ κέντρον τῆς ἁμαρτίας Desinit
εἴσεαι, οὗ μερόπεσσι πρόπας μόγος ἔσχατα λήσει Desinit cuiusdam partis
εισελ]θων (εισελθων) εις τον ναον του κυριου Incipit abruptus
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ...ΑΜΗΝ Desinit
εισελθουσαν αλειψαι τους του κυριου ποδας. Desinit
εἰσελθοῦσαν ἀλεῖψαι τοὺς τοῦ κυρίου πόδας. Desinit
Εἰσελθὼν εἰς Ἔδεσσαν τὴν πόλιν ηὔξατο τῷ θεῷ λέγων Incipit
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΑΣ Desinit
ΕΙΣΕΡΧΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ Desinit
εἰσῆλθε τὸ ἀξίωμα Incipit
εἰσῆλθε τὸ ἀξίωμα Incipit
Εἰσῆλθε τὸ ἀξίωμά σου ἐνώπιόν μου, εὐλαβέστατέ μοι ἐν Κυρίῳ υἱέ Incipit
εἰσήλθοι χαίρων, τῇ θείᾳ δόξῃ περιλαμπόμενος· ἧς γένοιτο... Desinit
εισι γαρ και αλλοι λογοι εν τουτοις. Desinit
εισι γαρ και αλλοι λογοι εν τουτοις. Desinit
ΕΙΣΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΡΟΠΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΣΤ' Desinit
Εἰσὶ δὲ ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ κβ΄, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, μαρτυρίαι γραφικαὶ λ΄. Textus
Εισι δε ευαγγελια τεσσαρα συμμορφα εν οις καθηται ο Χριστος, κατα Ματθαιον, κατα Μαρκον Incipit
ΕΙΣΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΟΛΑ Δ' Desinit
ΕΙΣΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΙΝΕΣ Incipit
ΕΙΣΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΡΟΠΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΙ ΜΕ' Desinit
ΕΙΣΙ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΟΧΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΙΚΑ· ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
εἰσὶ δὲ ταῦτα διάφορα ὄντα, οὐ γάρ εἰσι στερέρεις Desinit
ΕΙΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ Incipit
ΕΙΣΙ ΜΕΝ ΩΣ ΑΝΗΝΕΧΘΗ Incipit
ΕΙΣΙ ΝΟΗΜΑΤΑ ΚΑΛΑ Incipit
ΕΙΣΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΙ ΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Incipit
Εἱσὶ τὰ βιβλία ἅπερ κεκτημαι ταῦτα ἐν Θεσσαλονίκῃ Titulus initialis
ΕΙΣΙ ΤΑ ΕΠΙΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Incipit
Εισι τα ονοματα των ληστων, Γευτας και Δυσμας, ως εν αποκρυφοις ευρομεν. Textus
εἰσὶ τὰ ὀνόματα τῶν λῃστῶν· Γευτᾶς καὶ Δυσμᾶς, ὡς ἐν ἀποκρύφοις ηὕραμεν. Textus
εισι τα ονοματα των ληστων· Γευτας και Δυσμας· ως εν αποκρυφοις ηυραμεν. Textus
εἰσί τινα μέρη θαλάσσης, ἃ κητώδη μεγάλα Incipit
Εἰσί τινες οἳ κομιδῇ δυσχεραίνουσι τοὺς ἀδικοῦντας Incipit
ΕΙΣΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ Incipit
Εἰσί τινες τῶν ἐνταῦθα τῆς ἀρετῆς Incipit
Εἰσί τινες τῶν ἐνταῦθα τῆς ἀρετῆς ἐπιμελούμενοι, οἳ τὴν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀναχώρησιν προτιμώμενοι, τὰ ὅρη καταλαμβάνουσι Incipit
ΕΙΣΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ Incipit
ΕΙΣΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΤΑ ΗΛΙΚΙΑΙ, ΒΡΕΦΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΤΩΝ Β' Incipit
Εἰσὶ, οἵ φασιν τὸν ἀναιροῦντα τὸν τόκον νόμον Incipit
ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΦΩΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΩΤΑΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ Incipit
εισιν δυο αλλα σαρξ μια Incipit
ἐισὶν οὖν αἱ πολιτεῖαι ἅς τῶ κηρύγματι περὶ ῆλθεν ὁ πανεύφημος τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολος Παῦλος ὡς ἐν σὺντόμω εἰπεῖν αὗται. Desinit
ΕΙΣΙΝ ΟΥΝ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΘʹ Desinit
εισιν τα βιβλια του ταπεινου Ιωαννου αρχ... (αρχιερεως ?) ευαγγελιον, παρακλητικη, ευχολογιον, μηναιον, εκλογαδην (εκλογαδιον), τριοδην (τριοδιον), πεντηκοσταρην (πεντηκοσταριον), συναξαρην (συναξαριον), ... λειτουργια του μεγαλου Βασιλειου Textus
Εισιν τα ονοματα των ληστων, Γευστας και Δυσμας, ως εν αποκρυφοις ευρωμεν. Textus
Εισιν τα ονοματα των ληστων· Γευστας και Δυσμας· ως εν αποκρυφοις ευρομεν. Textus
Εἰσιτήριοι ἐπὶ τῇ νυμφευθείσῃ ἐξ Ἀλαμανῶν τῷ πορφυρογεννήτῳ κῦρ Μανουὴλ καὶ σεβαστοκράτορι Titulus initialis
Εἰσιτήριος τῷ αὐτῷ ὀρφανοτρόφῳ, πρωτεκδίκῳ καὶ νομοφύλακι δὶς τὴν τοῦ ὀρφανοτρόφου ἀξίαν λαμβάνοντι Titulus initialis
εἱστίασε λαμπρῶς Desinit
εἰσφέρειν ἐξέσται καὶ πᾶσιν οἷς ἔχομεν τὸν θαυμαστὸν δεσπότην ἀμείβεσθαι Desinit
εισω του μνηματος. Desinit
ΕΙΤΑ ΑΛΕΙΦΕ ΤΑ ΣΤΗΘΗ ΚΑΙ ΙΑΘΗΣΗ Desinit
ΕΙΤΑ ΓΗΠΕΔΕΣ ΗΤΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ Desinit
Εἶτα δὴ παρὰ τίνος ἐγὼ τεθνηκὼς ἐπιταφίων λόγων ἢ μονῳδίας ἀξιωθήσομαι Incipit
Εἶτα εἰ γραφική μοι τοὐπιτήδεθμα ἦν καὶ κεραννύειν ἤσκετο χρώματα Incipit
εἶτα ἵνα μὴ νομίσῃς παράδοξον εἶναι, ἐπείγει Desinit
ΕΙΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΑΠΟΛΛΥΤΑΙ Desinit
ΕΙΤΑ ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΡΜΟΙ Desinit
εἶτα πάλιν εἰς τὰ ἤθη προτρεψάμενος καὶ τούτους· καὶ ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν δια τὸν Xριστὸν ὑπομονὴν· καὶ πείσας τιμᾶν τοὺς πρεσβυτέρους, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Εἶτα πάλιν καὶ αὐτὸς ὅμοια τοῖς ἄλλοις εἰρηκὼς περὶ τοῦ βαπτίσματος καὶ τῶν πειρασμῶν, ἔτι τε καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως, μετὰ ταῦτα καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Εὐαγγελίῳ καὶ ἐν ταῖς Πράξεσι τὴν ἄνοδον αὐτοῦ τὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀπαγγέλλει, καὶ ὅτι οὕτως πάλιν ἐλεύσεται, καὶ τελειοῖ καὶ αὐτὸς τὴν ἑαυτοῦ γραφὴν εἰς ἕνα σκοπὸν ἀφορῶν, ὃν πάντες προσδοκῶσι, τοῦτο διδάσκων καὶ τὸν ἑαυτοῦ μαθητὴν τὸν θεοφιλῆ Θεόφιλον. Desinit
εἶτα παραγγείλας μὴ ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ μετανοεῖν τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Εἶτα παραινεῖ εἰς τὰ ἤθη, καὶ ἐπευξάμενoς αὐτοῖς βεβαιότητα τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου· τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
εἶτα παραινεῖ εἰς τὰ ἤθη, καὶ ἐπευξάμενoς αὐτοῖς βὲβαίότητα τῆς πίστεως, παρὰ τοῦ Κυρίου, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
εἶτά σοι πέπρακται Incipit
Εἶτα σύ μοι λέγε τὸν Ὑμηττόν, καὶ τὰς Σειρῆνας ἀρίθμει, καὶ τὴν Θηβαίαν λύραν προστίθεσο Incipit
εἶτα σὺ τί λέγεις Incipit
ΕΙΤΑ ΤΑΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
ΕΙΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
Εἶτα τραγῳδοὶ μὲν καὶ διθυραμβοποιοί, θεσπέσιε δέσποτα Incipit
Εἴτε δικαίῳ ἀνδρὸς εἴτε δικαίῳ ἐξωτικοῦ ὁ ἀνὴρ περὶ μοιχείας Incipit
ειτε εν ανδρασιν ειτε εν γυναιξιν. Desinit
ΕΙΤΕ ΗΜΑΡΤΗΚΑΜΕΝ Desinit
ΕΙΤΕ ΗΜΑΡΤΗΣΑΜΕΝ Desinit
εἴτε λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυό[μενος Desinit
εἴτε τοῦ πνεύματος λέγειν ἐθέλετε τὴν ἐκπόρευσιν, εἴτε ἐκ τοῦ υἱοῦ διʼαὐτὸ σημαινόμενον Desinit
εἴτε τοῦ πνεύματος λέγειν ἐθέλετε τὴν ἐκπόρευσιν, εἴτε ἐκ τοῦ υἱοῦ διʼαὐτὸ σημαινόμενον Desinit
Εἶχε μὲν τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα Λικίνιος ὁ βασιλέων Incipit
Εἶχε μὲν τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα Μαξιμιανὸς ὁ Ἑρκούλιος, πολὺς κατὰ χριστιανῶν πνέων Incipit
Εἶχε μὲν τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας οὐχ ὁ τῆς πορφύρας βλαστός Incipit
Εἶχέ τις τῶν πατέρων μαθητὰς δώδεκα Incipit
εἶχεν εὐθὺς ὡς πεφροντικότας καὶ οἷς ἐχρῆν ἀποδόντας Desinit
Ειχεν ο κοσμος περισσους ειχεν πολλην λογαριν, κανεις ουδεν το κερδ<ι>σεν, κανεις ουδεν το (?) χαρην. Textus
Ειχεν ο κοσμος περισσους ειχεν πολλην λογαριν, κανεις ουδεν το κερδ<ι>σεν, κανεις ουδεν το (?) χαρην. Textus
ΕΙΧΕΝ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ Desinit
είχετο και συν Incipit
εἶχον τὸ πρὶν δελφῖνες Incipit
ΕΙΩΘΑΜΕΝ ΔΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ Incipit
Εἰώθασι] γὰρ οἱ δαίμονες Incipit
ΕΙΩΘΕ ΠΕΙΘΕΙΝ ΜΗ ΘΕΛΟΝΤΑΣ Η ΒΙΑ Incipit