Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εγ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ Desinit
ἐγγύθεν δὲ τετράγωνος Desinit
ἐγγύθι καὶ Τριάδος πανακηράτου ἔστε χορεῦται. Desinit
ἐγγὺς κύριος τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ Desinit
ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν καὶ τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν Desinit
εγγυς το μαννα και το πυρ ιδου φθανει Desinit
ἐγέ]νετο ὅτε ἐτέλεσεν Incipit
εγεν[ (εγεννεθη) παρ[ (παρα) μητ[ (μητρος αυτου) Textus
εγεν]νησε τον Ιεχονιαν Incipit abruptus
ἐγένετο ἀνὴρ ἐν τῇ Ῥώμῃ ὀνόματι Εὐφημιανὸς μέγας γενόμενος Incipit
Ἐγένετο ἀνήρ τις ἐν τῇ Ρώμῃ ὀνόματι Εὐφημιανὸς ἐπὶ Ὁνορίου καὶ Ἀρκαδίου τῶν θειοτάτων βασιλέων Ρώμης Incipit
Ἐγένετο ἀπιόντα τινὰ τῶν πάλαι τῆς Ρώμης στρατηγῶν ἐπὶ Πάρθους Incipit
Εγενετο δε εν σαββατω δευτεροπρωτω. Επειδη δευτερον μεν ην του πασχα, πρωτον δε των αζυμων, ει δε σαββατον ειθηται μη θαυμασεις, σαββατον γαρ πασαν εορτην καλουσιν, και δια τουτο ειρηται σαββατα σαββατων. Textus
ἐγένετο δὲ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις γυνή τις κλινήρης ὀνόματι Παλλαδία Incipit
Ἑγένετο δὲ καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ Ῥώμῃ τι τοιοῦτον. Μοναχός τις ἀφορισθεὶς ὑπὸ Γρηγορίου Incipit
Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν Ἀλέξανδρον τῷ Τερτύλλῳ ὅτι Χριστιανὸν ἐμαυτὸν ἀποκαλῶ Incipit
Ἐγένετο εἰς τὴν Ρώμην ἔνας ἄνθρωπος εὐσεβὴς ὀνόματι Εὐφημιανὸς ἐπὶ Ὁνορίου καὶ Ἀρκαδίου Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΕΤΕΙ ΔΕΚΑ ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ Incipit
Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως Ἄνθιμον τὸν ἔπαρχον ἀρρωστίᾳ τοῦ σώματος κατακεῖσθαι Incipit
Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Μαξιμιανοῦ γαμβροῦ Διοκλητιναοῦ ἀπεστάλη πρόσταγμα Incipit
Ἐγένετο ἐν τῇ Ἀλεξανδρέων μεγαλοπόλει ἀνὴρ ἔνδοξος ὀνόματι Παφνούτιος Incipit
Ἐγένετο ἐν τῇ δευτέρᾳ περιόδῳ τοῦ τυράννου Μαξιμιανοῦ, εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς τὴν Νικομηδέων πόλιν Incipit
Ἐγένετο ἐν τῇ Ρώμῃ ἀνήρ τις Incipit
ἐγένετο ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις Incipit
Ἐγένετο ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἀνὴρ εὐσεβὴς ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει Incipit
Ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας Ἐζεκίου Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ Incipit
Ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ ἔτει δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς Incipit
Ἐγένετο ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν παρανόμων καὶ δυσσεβεστάτων βασιλέων, ἐν τῇ τῶν Σικελῶν νήσῳ Incipit
εγενετο η Μαγδαληνη, διο και περι τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
Ἐγένετο ἡνίκα ἤγγισαν αἱ ἡμέραι τοῦ θανάτου τοῦ Ἀβραάμ Incipit
Ἑγένετο κατὰ μὲν τὸ ἀνθρώπινον δέους πλῆρες τεράστιον ἤδη Incipit
Ἐγένετο μετὰ τὸ ἀναληφθῆναι τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τοὺς οὐρανοὺς Incipit
Ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι κύριον τὸν τῆς Ρωμαίων ἄθεον καὶ δυσμενέστατον... βασιλέα Μαξέντιον Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΤΙΝΑ Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΟΙ ΔΕΙΛΙΑ Desinit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΕΥΘΗΣΑΝ ΥΙΟΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΧΩΡΙΖΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΝ Desinit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΣΚΗΤΕΙ Incipit
Ἑγένετό ποτέ τις νεανίας Incipit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Desinit
ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΙΣ ΑΒΒΑΣ Incipit
Ἐγένετό τις ἀνὴρ ἐν τῇ Ῥώμῃ ὀνόματι Εὐφημιανὸς ἐπὶ Ὁνωρίου καὶ Ἀρκαδίου τῶν θειοτάτων βασιλέων Ῥώμης Incipit
Ἐγένετό τις ἀνὴρ εὐγενὴς ἐν τῇ Ρώμῃ ὀνόματι Εὐφημιανὸς Incipit
Ἐγένετό τις βασιλεὺς ἐν τῇ τῶν Περσῶν χώρᾳ Incipit
Ἐγένετο ὡς ἐξῆλθεν ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἀνδρέας ἔξω τῆς πόλεως τῶν ἀνθρωποφάγων Incipit
εγενηθη (εγεννηθη) η αυθεντοπουλλα (αυθεντοπουλα) ημον (ημων) ει (η) κυρα Θεοδορα (Θεοδωρα) η Κοντοφρενος μινι (μηνι) Αυγούστου ημερα γ΄…(?) γ΄ ετους χψλη΄ Textus
εγενηθη η κορη (?) του μου ετους ͵ζξηʹ. Desinit
Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτός (Ps. 41, 4) Desinit
εγενηκα (?) διακονος εγω εν ετει Χριστου ͵αφνηʹ| και τελειος ιερευς εν ετει Χριστου ͵αφξαʹ| επηγα την Κωνσταντινουπολιν εν ετει ͵αφξηʹ| εκτησα τω σπιτι μου εγω Λουκας ιερευς ͵αφξθʹ. Textus
εγεννηθη Ειρηνη η θυγαττηρ μου. Desinit
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ ΚΤΑΤ ΣΑΡΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
εγεννησε τον Ελιακειμ Incipit abruptus
Ἐγένοντο μετὰ τὴν ἐν Νικαία σύνοδον, αὕται. Explanatio
Ἐγένοντο σύνοδοι πρὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου αὗται. Explanatio
ἐγένοντο τὰ πλείω Desinit
ΕΓΕΝΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΛΗΦΘΗΝΑΙ Incipit
ἔγερσις, ἄρσις, Πνεύματος παρουσία Desinit
ἔγινε καλόγηρος καὶ μέγας ἀσκητὴς καὶ ἐκοιμήθη ἐν κυρίῳ Desinit
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
Ἑγκαίνια τιμάσθαι Incipit
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
Εγκαινια τιμασθαι Incipit
ΕΓΚΑΛΙΝΔΟΥΜΕΝΟΙ Incipit
ΕΓΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝ Desinit
ἐγκαυχωμένους τῇ δυνάμει καὶ χάριτι τῆς πανυπερενδόξου καὶ προσκυνητῆς εἰκόνος τῆς βασιλείας σου, ἵνα διὰ παντὸς δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα καὶ τοῦ σοῦ υἱοῦ, τοῦ Κυρίου και θεοῦ καί σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει δόξα, κράτος, τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν Desinit
ἐγκελευόμενον, εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν Desinit
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝ ΑΙΛΟΥΡΟΥ ΟΣΤΙΣ ΒΑΣΤΑΖΕΙ ΟΥ ΦΘΟΝΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ Incipit
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΣΤΙ ΛΕΥΚΟΣ Incipit
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΗΘΗ ΔΙΟΤΙ ΑΕΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΙΝΕΤΑΙ Incipit
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Incipit
Ἐγκωμιάζειν ἄνδρα προῄρημαι καὶ λόγοις ἐπιταφίοις κοσμεῖν Incipit
Ἐγκωμιάζειν κατὰ ταὐτὸ καὶ θρηνεῖν ἐπιτάφια Incipit
Ἐγκωμιαζομένου δικαίου εὐφρανθήσονται λαοί, λέγει ὁ σοφὸς Σολομών Incipit
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΥΜΝΩΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς Μάρτυρας Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ Ἀνδρέαν, Θωμᾶν τε καὶ Λουκᾶν καὶ Ἰωάννην· καὶ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν Θωμᾶ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀποτομὴν ποιηθὲν μὲν ὑπὸ ἁγίου καὶ σοφοῦ ἀνδρὸς κὺρ Θεοδώρου τοῦ Πτωχοπροδρόμου, μεταγλωττισθὲν δὲ εἰς τὸ ἁπλοῦν παρὰ Νεοφύτου μοναχοῦ Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὴν ὁσίαν μητέρα ἡμῶν καὶ μυροβλύτιδα Θεοδώραν Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΕΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑ ΟΡΟΥΣ Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ Titulus initialis
Ἑγκώμιον εἰς τὸν ἄγιον μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Διομήδην Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ὁσιομάρτυρα Ἀνδρέαν τὸν νέον ἐν Ἱεροσολύμοις τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον διηνυκότα Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ὁσιομάρτυρα Ἀνδρέαν τὸν νέον ἐν Ἱεροσολύμοις τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον διηνυκότα Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ -- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΝ Titulus initialis
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Titulus initialis
Ἑγκώμιον εἰς τὸν μεγαλομάρτυρα καὶ τροπαιοφόρον Γεώργιον Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἐνδόξους Μάρτυρας τοὺς ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτυρήσαντας Titulus initialis
Ἐγκώμιον εἰς τοὺς τρεῖς Ἱεράρχας Titulus initialis
Ἐγκώμιον Ἰωάννου Σωζομένου τοῦ Κυπρίου εἰς Ἀθανάσιον τὸν μέγαν Titulus initialis
Ἐγκώμιον μὲν νόμοις ἕπεσθαι, φίλοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἕλλησι φίλον καὶ πάτριον Incipit
Ἐγκώμιον ὁ λόγος γενέσθω τ’ εἰ μὴ τρεῖ τοῦ θεοῦ Incipit
ΕΓΝΩΝ ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΛΗΘΩΣ Incipit
ΕΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΑΜΟΗΛ ΔΕΡΚΩΝ ΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝΤΑ Incipit
ΕΓΝΩΣΘΗ Η ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ Incipit
ΕΓΝΩΣΘΗ ΤΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΣ Incipit
ἐγρα(ἔγραψε) ἀπὸ Ῥώμης ἐν δεσμοῖς ἐχόμενος· καὶ σημαίνων τήν τε πρώτην ἀπολογίαν, καὶ τὴν παρὰ πόδας τελείωσιν Textus
ΕΓΡΑΦΕ ΣΟΥ Η ΟΣΙΟΤΗΣ Incipit
Ἐγραφει ἡ τιμία δέλτος αὕτη διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μιχαὴλ μοναχοῦ ἁμαρτωλοῦ · μηνὶ μαρτίω αʹ ἡμέρα εʹ · ὥρα ϛʹ · ἔτους ͵ϛυνζʹ ινδικτιωνος ζʹ. Textus
Ἐγράφη […] ἁγία θεοτόκος καὶ ὁ ἅγιος […] τοῦ ἁγίου […] Τυχίου χαρίσηται […] οὐρανῶν αἰωνίζ[…] [ἀ]μήν (ἀμήν). Textus
εγραφη αʹ Ματθαιος μετα την αναληψιν του κυριου ημων Ιησου Χριστου μετα ετη ηʹ· ειτα Μαρκος μετα ετη ιβʹ· αυθις Λουκας μετα ετη ιεʹ· υστερον δε Ιωαννης μετα ετη λʹ, επι Δομετιανου βασιλεως. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν αὕτη ἡ ἐπιστολή Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. στίχοι ρϛγʹ Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. στίχων ρϛʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. στίχων ρϟεʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ἐφέσου. Textus
ἐγράφη απο Ιταλίας διὰ Τιμοθέου. στίχοις ψνʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. στίχων ψγʹ Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακονίσσης (διακόνου) τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου, διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησιας. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου, διὰ Φοίβης τῆς διακόνου. στίχων ϡκʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας Textus
ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας ἥτίς ἐστιν μητρόπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς· Textus
ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας, ἥτις ἐστὶ μητρόπολις Φρυγίας τῆς τῆς Πακατιανῆς. στίχων σλʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας, ἥτις ἐστὶν μητρόπολις Φρυγίας (Ἐγράφη ἀπὸ Μακεδονίας). Textus
ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης . διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου. στίχων σηʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥωμης δι' Ἐπαφροδίτου στίχοι σηʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης δι’ Ἐπαφροδίτου. στίχων σηʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ἐπαφροδίτου. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀνησίμου Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀνησίμου οἰκέτου. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὁνησίμου στίχοις. σηʹ . Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου· Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης ὅτε ἐκ δευτέρου πάρεστη (!) Παῦλος Νέρωνι τῶν καίσαρι Ῥωμαίων Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Ὀνησίμου οἰκέτου. στίχων λζʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Τυχικοῦ. στίχων τιβʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, ὃτε ἐκ δευτέρου παρέστη Παῦλος τω Καίσαρι Ῥώμης Νέρωνι. στίχων ροβʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. στίχων φϟʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων δια Στεφανᾶ και Φουρτουνατου καὶ Αχαικοῦ και Τιμοθεου στίχοις ωοʹ Textus
ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου: Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου, καὶ Ἀχαϊκοῦ, καὶ Τιμοθέου. στίχων ωοʹ. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφανοῦ καὶ Φουρουνάτου καὶ Ἀχαικοῦ καὶ Τιμοθέου·στίχοι ωοʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Στεφάνου καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου. Textus
ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων δια Τίτου καὶ Λουκᾶ. στίχοις φϟʹ Textus
ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. στίχων φϟʹ. Textus
Ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. Textus
Ἐγράφη αὕτη ἡ δέλτος ἰνδικτιῶνος ιβʹ, ἔτους ͵ϛυϟβʹ διὰ χ (χειρὸς) Θεοφυλάκτου πρεσβυτέρου καὶ νομικοῦ ιδ (?) Textus
Εγραφη αυτη η δελτος του θειου ευαγγελιου, δια χειρος Λουκα μοναχου ιεροαζου(?) εν τω ͵ϛχϛ΄ ετει, ινδικτιωνος ϛ΄. Textus
εγραφη δε δια χειρος εμου Θεοδωρου (?) του Ζαγορινου και πανυ αμαρτωλου, και ευχεσθαι μοι δια τον κυριον, ινα και υμας ελεησῃ εκ των αμαρτιων υμων, ω αδελφοι μου. Textus
εγραφη δε εν τω ͵ϛφπεʹ ινδικτιωνος ιεʹ μηνι μαιω: Textus
Ἐγράφη δὲ καὶ ἡ πρὸς Κορινθίους δευτέρα ἐπιστολὴ ἀπὸ Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Τίτου γὰρ Incipit
Ἐγραφη δὲ καὶ ἡ προς Κορινθίους δευτερα ἐπιστολη ἀπο Φιλίππων τῆς Μακεδονίας· Τίτου γὰρ τοῦ Incipit
Ἐγράφη δὲ καὶ ἡ πρὸς Τιμόθεον πρώτη ἐπιστολὴ ὑπὸ Παύλου ἀπὸ Λαοδικείας τῆς Φρυγίας, ἀπεστάλη δὲ διὰ τοῦ Τυχικοῦ. Καὶ πολλὴν μὲν Incipit
Ἐγράφη δὲ καὶ ἡ πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ ἀπὸ Ῥώμης. Κτησάμενος γὰρ μαθητὰς ἐκ τῆς καίσαρος οἰκίας κατὰ τὴν Νέρωνος βασιλείαν Incipit
Ἐγραφη δὲ καὶ προς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ ἀπὸ Ῥώμης κτησάμενος μαθητὰς ἐκ τῆς καίσαρος οἰκίας Incipit
εγραφη δε μετα χρονους δεκα και πεντε, της Χριστου αναληψεως, εχων (εχον) στιχους ͵βωʹ. Textus
εγραφη δε προς τους εξ Ιουδαιων υπ' αυτου εν Ιερουσαλημ Incipit
Εγραφη δε το ευαγγελιον εκεινο εις τον πατριαρχον επι Σεργιου του πατριαρχου. Textus
εγραφη δε το κατα Μαρ... ελληνιστι ... Textus
εγραφη δε το τοιουτο ευαγγελιον μετα ιβʹ ετη της αναληψεως του κυριου ημων Ιησου Χριστου. Textus
Εγραφη δε, το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον· εν τη ανατολη υπο Ματθαιου εβραικοις γραμμασι Incipit
εγραφη δια Κωνσταντινου χρυσογραφου (?) Textus
Εγραφη δια χειρος Θωμα μοναχου μονης της Ευεργετιδος μη[νι] (μηνι) (!) Textus
εγραφη εβραιστι εις Παλαιστινην μετα {..} ηʹ ετη της αναληψεως του κυριου εχει δε ρηματα ͵βφκβʹ εχει δε στιχους ͵βφξʹ. Textus
Ἐγράφη ἑβραϊστὶ εἰς Παλαιστίνην· μετὰ ηʹ ἔτη τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ῥήματα ͵βφκβʹ, ἔχει στίχους [͵β?]φξʹ (͵βφξʹ) Textus
εγραφη εβραιστι εν Παλαιστινη μετα ηʹ ετη της αναληψεως του κυριου. εχη (εχει) δε ρηματα ͵βφκβʹ εχη (εχει) δε στιχους ͵βφξʹ. Textus
εγραφη Εβραιστι εν Παλαιστινη μετα ηʹ ετη της αναληψεως του κυριου· εχει δε ρηματα ͵βφκβʹ. στιχους ͵βφζʹ. Textus
εγραφη ελληνιστι εις Αλεξανδρειαν την μεγαλην μετα ιεʹ ετη της αναληψεως του κυριου ημων Ιησου Χριστου. εχει δε ρηματα ͵γωγʹ στιχους ͵βψνʹ. Textus
εγραφη Ελληνιστι εις Αλεξανδρειαν την μεγαλην μετα ιεʹ ετη της αναληψεως του κυριου· εχει δε ρηματα ͵γωγʹ. στιχους ͵βψνʹ. Textus
ἐγράφη ἑλληνιστὶ εἰς Ἀλεξάνδρειαν τὴν μεγάλην· μετὰ ιεʹ ἔτη τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ρήματα ͵γωγʹ· ἔχει δὲ στίχους ͵βψνʹ Textus
εγραφη ελληνιστι εις Εφεσον μετα ετη λʹ της αναληψεως του κυριου επι Δομετιανου βασιλεως. Textus
Ἐγράφη ἐξ Ἐφέσου διὰ Στεφάνου καὶ Ἀχαϊκοῦ καὶ Φουρτουνάτου Textus
εγραφη η αγια βιβλος αυτη του ευαγγελιου δια χειρος του ευτελους και αμαρτωλου Νικολαου του Αργυρωντος· εν τη σεβασμια λαυρα του οσιου και θεοφορου (?) πατρος ημων Σαββα. μηνι Απριλλιω, ινδικτιωνος εʹ(?), ετει ͵ϛχπʹ. Textus
Εγραφη η παρουσα βιβλος· δια σπουδης και συνδρομης και αναλωματων· του ευλαβους αρχεπισκοπου κυρου παυλου του την σιραν εχοντος· απω των Μετζαβαρβων, πολιτων ρουσιανιτων, ετους τρεχοντος ·ϛ· ω χειρι Ρωμανου ιερομοναχου και καθηγουμενου μονης του αγιου βενεδικτου του ουλλανου της βαλλης γρατης : ινδικτιωνος ζ : ρηγευοντος Καρουλλ δευτερου : Textus
ἐγράφη ἡ παροῦσα ἑρμηνεία τοῦ τετραβάγγλου (τετραευαγγελίου) διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Θεοδούλου ἱερομονάχου. Textus
ἐγράφη ἡ παροῦσα θεόλεκτος εὐαγγελικὴ καὶ ἀποστολικὴ βίβλος αὕτη, ἤγουν τὰ δ΄ εὐαγγέλια, αἱ πράξεις τῶν ἀποστόλων, αἱ ἑπτὰ καθολικαὶ ἐπιστολαί, αἱ δεκατέσσαρις ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Παύλου, καὶ ἡ ἀποκάλυψις τοῦ θεολόγου. ἐγράφησαν οὖν τῆ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεργεία καὶ χάριτι διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἐλαχίστου δούλου Ἱησοῦ Χριστοῦ μηνὶ Ἰουνίου ἰνδικτιῶνος εʹ ἔτους ͵ϛχκ΄. εὕχου τοίνυν ὁ ἀναγινώσκων τὸν γράψαντα ταῦτα. ἀμήν. Textus
ἐγράφη ἡ παροῦσα ἱερὰ βίβλος ἐν Πάτμω τη νήσω ἐν τῶ σπηλ (σπηλαίω) ἔνθα εἶδεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ θεολόγος τὴν Ἀποκάλυψιν, διὰ χειρὸς Ἰωάννου μοναχοῦ πρὸς τὸν καθ’ ἡγούμενον (καθηγούμενον) μοναχὸν κῦρ Θεόκτιστον, καὶ ἐτελειώθη μηνὶ (?) κʹ ἰνδικτιῶνος. Textus
Εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των εν Ιεροσολυμοις παλαιων αντιγραφων. Textus
εγραφη μετα χρονους λβʹ της Χριστου αναληψεως. Textus
Εγραφη μηνι οκτωβριου ιδʹ, ετους ͵ϛφηʹ, ινδικτιωνι ιγʹ οσοι ουν εντυγχανετε εν ταυτη τη ἱερα βιβλῳ, ευχεσθε υπερ τω ξυσαντι, ὅπως λυτρωσηται ο κυριος ημας και υμας της αιωνιου κολασεως. Textus
Ἐγράφη ὁ ὅρος οὗτος (?) τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἑβδόμης συνόδου· ἐν τῶ ὄρει τοῦ ὁσίου μοναχοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν κῦρ Μελετίου τῆς Μυουπόλεως· διὰ χειρὸς μοναχοῦ Ἀνδρέου τοῦ αὐτοῦ μαθητoῦ, ἰνδικτιῶνος δʹ. Textus
Ἐγράφη ρωμαϊστὶ ἐν Ρώμη μετὰ ἔτη ιβʹ τῆς ἀνὰλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ρήματα ͵αχοεʹ, ἔχει δὲ καὶ στίχους ͵αχιεʹ Textus
εγραφη ρωμαιστι εν Ρωμη μετα ιβʹ ετη της αναληψεως του κυριου. Textus
Εγραφη συν θεῳ· η βιβλος ταυτη των αγιων και αχραντων ευαγγελιων, ετους ͵ϛφλαʹ ινδικτιωνος εʹ, εις τας κθʹ δεκεμβριου μηνος. Η χειρ μεν η γραψασα, σηπεται ταφῳ, Γραφη δε μενει, Προς χρονους Πληρεστατους. ημερα ζʹ ωρα θʹ. Textus
εγραφη το ιερον και αγιον ευαγγελιον χειρι Λεοντος ελαχιστου πρε(σβυτερου) (πρεσβυτερου) (η)γουμ(εν)ου (ηγουμενου) του φογλου μηνι φευβρουαριω (φεβρουαριω) καʹ ινδικτιωνος ιεʹ· ετους͵ ϛφνεʹ. Textus
εγραφη το κατα Ιωαννην ευαγγελιον· μετα· λβʹ χρονους της Χριστου αναληψεως· επι Δομετιανου. Textus
εγραφη το παρον <...> δια χειρος Μιχαηλ μοναχου της αγιας <...> εχον μετα του συναξαριου, τετραδια κη΄ <...> μελλοντι ει τε <...> την <...> τερω την βιβλον <...> μετα κα΄ <...> εστι δε το τοιουτον βιβλιον συνηνωμενον τω πραξαποστολω, εχον <...> τετραδια λγ΄ μετα των δυο τετραδιων του συναξαριου. Textus
Εγραφη τοινυν η παρουσα βιβλος των αγιων τεσσαρων ευαγγελιων Incipit
εγραφη χειρι Λ(...)τος (Λεοντος?) πρεσβυτερου και ηγουμενου (?) καλλιγραφου του Φογλα αυταδελφου μηνι οκτωβριω ινδικτιωνος η ετους ͵ϛφμηʹ· οι αναγινωσκοντες ευχεσθε αυτον (sic) αμα τω κεκτημενω. Textus
εγραφη· το παρον τετραεβαγγελον, εν Ιεροσολυμοις· εν τη σεβασμια και μεγιστη Λαυρα του οσιου, και θεοφορου πατρος ημων Σαβα τη κειμενη εν τη ερημω· δια προσταγης και ποθου πολλου του τιμιωτατου μοναχου κυριου Ιωαννου ξενοδοχου του και μεγαλου οικονομου της αυτης αιγιας Λαυρας· εν ετει ͵ϛχμδʹ ινδικτιωνος ιδʹ βασιλευοντος Ιωαννου του πορφυρογεννητου. οτε και την αρχην διειπεν, ο πανσεβαστος Σεβαστος Κωνσταντινος ο Kαμυτζης της νησου Κυπρου. Textus
Ἐγράφησαν δὲ ἐκ διαφόρων πατρίδων αἱ ιδʹ ἐπιστολαί, καθὼς ὑποτέτακται· ἀπὸ Κορινθίων αʹ ἡ πρὸς Ῥωμαίους· ἀπὸ Φιλίππων βʹ αἱ πρὸς Κορινθίους πρώτη καὶ δευτέρα· ἀπὸ Ῥώμης ϛʹ ἡ πρὸς Γαλάτας, ἡ πρὸς Ἐφεσίους, ἡ πρὸς Φιλιππησίους, ἡ πρὸς Κολασσαεῖς, ἡ πρὸς Τιμόθεον δευτέρα, ἡ πρὸς Φιλήμονα καὶ Ἀπφίαν καὶ Ἄρχιππον τὸν διάκονον τῆς ἐν Κολασσαῖς ἐκκλησίας· ἀπὸ Ἀθηνῶν βʹ αἱ πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη καὶ δευτέρα· ἀπὸ Ἰταλίας αʹ ἡ πρὸς Ἑβραίους· ἀπὸ Λαοδικίας τῆς Φρυγίας αʹ ἡ πρὸς Τιμόθεον πρώτη ἐν Ἐφέσῳ ὄντα· ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας αʹ ἡ πρὸς Τῖτον ἐν Κρήτῃ ὄντα. Στίχοι ιβʹ. Textus
Ἐγράφησαν δὲ ἐκ προσώπου Παύλου μόνου ἐπιστολαὶ ε΄, ἡ πρὸς Ῥωμαίους, ἡ πρὸς Ἐφεσίους, ἡ πρὸς Τιμόθεον πρώτη τε καὶ δευτέρα, ἡ πρὸς Τίτον· καὶ ἐκ προσώπου Παύλου καὶ Σωσθένους ἐπιστολὴ α΄, ἡ πρὸς Κορινθίους πρώτη· καὶ ἐκ προσώπου Παύλου καὶ Σιλουανοῦ ἐπιστολὴ α΄, ἡ πρὸς Κορινθίους δευτέρα· καὶ ἐκ προσώπου Παύλου καὶ πάντων τῶν συνόντων αὐτῷ ἀδελφῶν ἐπιστολὴ α΄, ἡ πρὸς Γαλάτας· καὶ ἐκ προσώπου Παύλου καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου ἐπιστολαὶ β΄, ἡ πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη καὶ δευτέρα· καὶ ἐκ προσώπου Παύλου καὶ Τιμοθέου ἐπιστολαὶ γ΄, ἡ πρὸς Φιλιππησίους, ἡ πρὸς Κολασσαεῖς, ἡ πρὸς Φιλήμονα καὶ Ἀπφίαν καὶ Ἄρχιππον τὸν διάκονον τῆς ἐν Κολασσαῖς ἐκκλησίας· ἀνεπίγραφος δὲ καὶ ἀνώνυμος ἐγράφη ὑπὸ Παύλου ἐπιστολὴ α΄, ἡ πρὸς Ἑβραίους. Στίχοι ιβ΄. Textus
Εγραφθη Νικηφορου βασιλευοντος. ˏαζ´ Textus
Ἔγραψα τήνδε τὴν πανέντιμον βίβλον Χριστοῦ φέρουσαν τοῦ θεοῦ μου τοὺς λόγους οὓς ἐξέδωκαν οἱ πανεύφημοι λίαν εὐαγγελισταὶ τέσσαρες φῦλα πλάνης ζωγροῦντες ἀγρεύοντες ἰχθύων δίκην ἐγὼ ταπεινὸς Νικόλαος ἐν πόθωι μοναχὸς ἀγράμματος καὶ ἰδιότης μνήμην ἄληστον ὥστε καρποῦσθ᾽ ἀξίως ἀνὴρ δὲ ταύτην εὐσεβὴς ἐκτήσατο πίστει ζεούση καὶ καλῆι προθυμία Textus
Εγραψα τηνδε την πανεντιμον βιβλον Incipit
εγραψα το ηξευρα και το ειχα μαθεμενο, και αν εσφαλα και τι ποτ'αν εν (!) συμπαθημενο, και οι αναγινωσκοντες αυτην, ευχεσθαι μοι δια τον κυριον, οτι ουδεις γραφη και ου παραγραφη. Textus
ἔγραψα χειρί, σήπεται· γραφὴ μένει. Textus
Ἔγραψα, τὸ ἤξευρα, καὶ τὸ εἶχα μαθεμένο, κι ἂν ἔσφαλα καὶ τίποτα, ν[ὰ] ἒν συμπαθημένο, καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτήν, εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν κύριον, ὅτι οὐδεὶς γράφῃ καὶ οὐ παραγράφῃ. Textus
Ἔγραψα, Χριστέ, τοὺς ζωηφόρους λόγους, οὓς αὐτὸς ἐξέδωκας τοῖς ἀποστόλοις κηρῦξαι τούτους εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον. Ἄφες, δέσποτα, τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα, Νικηφόρῳ τλήμονι τῷ ταλαιπώρῳ, ὃς τῆς μονῆς ὑπάρχω τῆς Μελετίου τοῦ τρισμάκαρος τῷ βίῳ καὶ τῇ πράξει. Βλέψον καὶ τῷ κτήτορι τῆσδε τῆς βίβλου ἱλέῳ σου ὄμματι ὡς ἐλεήμων, Δανιήλ τε μοναχῷ τῷ ποθοῦντί σε, λιταῖς σῆς μητρὸς τῆς τεκούσης ἀσπόρως καὶ τῶν τεττάρων καὶ σοφῶν εὐαγγέλων. Textus
ΕΓΡΑΨΑΜΕΝ ΑΥΤΟ ΕΝΤΑΥΘΑ Desinit
ΕΓΡΑΨΑΣ ΜΟΙ Incipit
εγραψε ο Ματθαιος εδοθεν (εδοθη?) της αναληψεως μετα ηʹ χρονους εις την οιουδαιαν (Ιουδαιαν) πολιν με Εβραικα λογια και γραμματα. ηγουν εις την ανατολι (Ανατολην) μεσα. Textus
εγραψε την δεκαλογον του ευαγγελιου. Desinit
εγραψεν την δεκαλογον του ευαγγελιου. Desinit
ἔγρετο Εὐσεβίης δὲ πραπίδεσι, βήσατο δ’ ἵππον Desinit
Ἐγχειρίδιον Ἡφαιστίωνος, περὶ μέτρων καὶ πρῶτον περὶ βραχείας συλλαβῆς Titulus initialis
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ Titulus initialis
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ Titulus initialis
Ἐγχειρίδιον περὶ τῶν συνοικεσίων, περὶ τῶν βαθμῶν τῆς συγγενείας Titulus initialis
Ἐγχειρίδιον Πρόχειρον περὶ συνοικεσίων, ἤτοι βαθμολόγιον ἀκριβέστατον περὶ γάμων Titulus initialis
ἐγχειρίζουσι Desinit
ἐγχειρισθῆναι σπουδάζεις, ὦ ἄνθρωπε Desinit
Ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὡς ἐκεῖνοι οἷον Ἰούδας καὶ ὁ Θευδᾶς καὶ οἱ ἄλλοι Desinit
ΕΓΩ ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΥ ΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΗΘΟΣ Incipit
ΕΓΩ ΓΑΡ, ΦΗΣΙΝ, ΕΙΜΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΛΛΟΙΩΜΑΙ Desinit
ἐγὼ γνοὺς ἂν ποιεῖν ἐπέσχον Desinit
ΕΓΩ ΔΕ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΩ ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΔΙΩΝ ΧΡΩΜΑΙ Incipit
ἐγὼ δὲ καὶ τούτων πλέον Desinit
ἐγὼ δὲ κλεῖθρα χείλεσι τὰ τῆς σιγῆς ἐνθήσω Desinit
Ἐγὼ δὲ ὁ πτωχὸς ἑστιάτωρ ὑμῖω τοῖς πλουςίοις δαιτυμόσιω Incipit
ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τῶν ἀμφισβη... Desinit
ΕΓΩ ΔΕ ΣΕ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΑΠΕΧΩ ΤΟΥ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΜΨΑΣΘΑΙ Incipit
Ἐγὼ δέ σου (πῶς ἂν εἴποις;) ἐρῶν. ὦ Χριστοῦ μάρτυς Ἀνδρέα Incipit
ἐγῶ δὲ στιχηδὸν τὰς καθολικὰς καθεξῆς ἐπὶστολὰς ἀναγνώσομαι, τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν, ἄμα καὶ θεῖων μαρτυριῶν μετρίως ἔνθένδὲ ποιούμενος. Desinit
Ἐγὼ δὲ τίνα σοι καινόν, ὦ καινουργὲ μονάρχα Incipit
ἐγὼ δὲ Ὕλας... μετέδωκα τοῖς χριστιανοῖς ἵνα ἐπιτελοῦντες Desinit
ΕΓΩ ΔΕ ΩΣ Η ΕΛΑΙΑ Incipit
Ἐγὼ διὰ τὴν ἐπιταγὴν καὶ τὴν χρείαν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ἀναδεξάμενος τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης λειτούργημα Incipit
Ἐγὼ διδάσκω τοὺς ἀρηϊμανίους Incipit
εγω Διμιτρης (Δημητριος) εγραψα και απογραψα Textus
ἐγὼ εἰμὶ ἡ θύρα τῶν προβάτων Desinit
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΑΡΤΟΣ Incipit
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΑΡΤΟΣ Incipit
Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ Γαλιλαίας, οὐ Παλαιστίνης Incipit
ΕΓΩ ΕΙΠΑ ΕΝ ΤΗ ΕΞΤΑΣΕΙ ΜΟΥ Incipit
ἐγὼ εἰς πεῖραν τῆς σῆς ἀγχινοίας Incipit
ΕΓΩ ΕΠΟΙΗΣΑ ΩΣΠΕΡ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΟΝΤΑ Incipit
Ἐγὼ Ἐφραῒμ ἁμαρτωλός, χαῦνος καὶ ῥᾴθυμος εἰς ἀγῶνα πνευματικόν, πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀγωνισταί, φιλόθεοι ἀδελφοί μου, εἰς ὃ ἐγὼ νικῶμαι διηνεκῶς δι’ ἐμὴν χαυνότητα τοῦ λογισμοῦ Incipit
Ἑγὼ Ἐφραὶμ ἀποθνήσκω. Γνωστὸν οὖν ὑμῖν ἔστω πᾶσιν, ἄνδρες Ἐδεσσῶν Incipit
Ἐγὼ Ἐφραῒμ ἀποθνῄσκω· γνωστὸν οὖν ὑμῖν ἔστω πᾶσιν, ἄνδρες Ἐδεσσῶν. Διαθήκην γὰρ ὑμῖν καταλιμπάνω Incipit
Ἐγὼ ζῶ καὶ ἡμεῖς ζήσεστε ὥστε ὁ μὴ τρώγων Desinit
Ἐγὼ θαυμάζω τί ποτέ ἐστιν Incipit
εγω ιερευς Νικολαος τον Θεοδωρον τον Νωτ...ρα (?) συνην και μαρτυ[ρω] (μαρτυρω) Textus
ΕΓΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ... ΥΠΗΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΘΑΒΩΡΙΟΝ Incipit
Εγω Ιωαννης Φασουλας εγραψα και ησφαλησα Incipit
ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ ΘΑΥΜΑΣΑΣ Incipit
ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΖΟΜΗΝ Incipit
Ἐγὼ κατὰ τὰς διδασκαλίας τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ἐκ προγόνων Incipit
ΕΓΩ ΚΛΙΝΩ ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙΚΗ Incipit
Ἐγὼ κριτής τε καὶ Θεὸς πάντων πέλων ἰδοῦ προκύψας ὁψόθεν προτῆς δίκης παρεγγυῶμαι τοὺς ἑμοὺς τηρεῖν νόμους ὅσοις θελητὸν ἐκ φυγεῖν τὰς βασάνους. Textus
ΕΓΩ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΝ ΛΥΚΩ Incipit
ΕΓΩ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙ Incipit
Ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην ἀποδοῦναι τὸ χρέος Incipit
Ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην ὑμᾶς ἐμοὶ τὸν πάντα χρόνον συνεῖναι καὶ τῶν παρ’ ἐμοὶ καλῶν ἀπολαύειν Incipit
ΕΓΩ ΜΕΝ ΕΝ ΘΕΩ ΜΟΙ ΤΕΚΝΑ ΗΓΑΠΗΜΕΝΑ Incipit
ΕΓΩ ΜΕΝ ΕΧΟΤΕ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΘΕΔΡΑΣ Incipit
ΕΓΩ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΩΔΙΝΟΝ Incipit
Ἐγω μὲν καὶ τήμερον παρεσκεθαζόμην Incipit
Ἑγὼ μὲν ὁμολογῶ τοῦ παντὸς ἐλλελεῖφθαι καὶ ὑστερεῖν περὶ τὰ κρείττω καὶ τὴν τούτων ἐργασίαν Incipit
Εγω μεν ουκ οιδα προς Ελληνας Incipit
Ἐγὼ μὲν ὑπελάμβανον ἀρκούντως δεδηλωκέναι Incipit
Ἐγὼ μὲν ᾤμην ἀνακωχὴν εἰληφέναι τῶν ἐπὶ τοῖς φίλοις ἐπιταφίων Incipit
ἐγὼ μὲν ὡς εἶχον εἰς τὸν Πειραιᾶ portum Athenarum κατέβην Desinit
Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ὑμᾶς αἰτοῦμαι τὰ δίκαια ψηφίσασθαι, καὶ τῶν στρατηγῶν δέομαι Incipit
Ἐγὼ μόνη δίδωμι τοῖς στέργουσί με Incipit
Ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς Εὐσέβιος, παίδοθεν μονάζων, τὴν Σεβαστηνῶν... οἰκῶν πόλιν Incipit
ΕΓΩ Ο ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΝΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα οἱ χάριτι Χρισοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα οἱ χάριτι Χρισοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα, προσέρχομαι τῇ ὀρθοδόξῳ ἀποστολικῇ καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ Incipit
ΕΓΩ Ο ΠΙΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΓΩΣ Incipit
ἐγὼ ὁ Συνέσιος συνέγραψα ἔκαμα ὡς σαρκικά μου τέκνα Incipit
εγω ο ταπεινος επισκοπος ο Ραδοβυσδιου Θεωφαν[ης] (Θεωφανης) αφινο τω θειον και ιερων τετραευαγγελο εις την θειαν και ιεραν μονην της υπεραγι[ας](υπεραγιας) μου Θ[εοτο]κου (Θεοτοκου) της Πεφανερωμ[εν]ης (Πεφανερωμενης) της Επικεκλημ[εν]ης (Επικεκλημενης) Τεταρινας. και η ευρισκωμ[εν]οι (ευρισκωμενοι) π[ατε]ρες (πατερες) της ιερας σηνοδι[ας] (σηνοδιας) μη με υστερησιτε απο το γραψιμον της προθεσεος οτι εσωσ[εν] (εσωσεν) το κηνον χρεως· και δεν με αφισ[εν] (αφισεν) να τελειοσω τα εβουλ[ο]μουν (εβουλομουν) κ[αι](και) μνησθητε υπερ εμου οταν προσευχησθαι. μην[ι] (μηνι) ιουνιω, ιν[δικτιων] (ινδικτιων) ιαʹ Textus
Ἐγὼ ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης Σερρῶν Incipit
Ἐγὼ Παγκράτιος καὶ δοῦλος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου διηγοῦμαι Incipit
ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΤΗΣ Incipit
Ἐγὼ πνέω πῦρ κατὰ τῶν ἀντιθέτων Incipit
ἐγὼ πρὸς τοιοῦτον ὅλως ἀκριβῶς ἐπιστέλλειν ἢ γράφειν Incipit
ΕΓΩ ΠΡΟΣΕΘΗΚΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΜΟΝΟΒΙΒΛΟΝ· ΤΟ ΓΑΡ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΥΚ ΕΙΧΕ· ΝΟΜΙΖΩ ΔΕ ΑΥΤΟ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΛΛΑ ΡΟΥΦΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ Titulus initialis
εγω Ροβερτ Κυρζον τονδε βιβιλιον απο μοναστηριον του Οσιου Σαββα επηγηψα. ετους 1834. Detail(s)
εγω Ροβερτ Κυρζον τονδε βιβλιον απο τον μοναστηριον του Οσιου Σαββα επηγηψα. ετους 1834. Textus
Ἐγω σε ὁρῶν, ὦ μακάριε Δημήτριε Incipit
ΕΓΩ ΣΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΝΤΑ ΜΑΘΩΝ Incipit
ΕΓΩ ΣΕ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝΔΕ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ Incipit
ΕΓΩ ΣΕ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝΔΕ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ Incipit
ἐγώ σε φιλῶν καὶ πρὸ τῶνδε τῶν λόγων Incipit
Ἐγὼ στρατηγοὺς πρὸς πανοπλίαν ἄγω Incipit
Ἐγὼ στρατηγοὺς πρὸς πανοπλίαν ἄγω Incipit
Ἐγὼ συνιστῶ τῷ ζυγῷ μου τὰς πόλεις Incipit
Εγω ταπεινος Νικολαος εν ποθῳ· Μοναχος αγραμματος και ιδιοτης Detail(s)
εγω ταπηνως (ταπεινος) πα(πας) Λουκας αμαρτλως (αμαρτωλος) Textus
Ἐγὼ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι δόγμασιν ἐντραφεὶς Incipit
εγω το επιασα διχος το θελημα σου δια να το διαβασω και α[ν] δε θελης μη μου το αφησω αβγογιαβροθο (?) θεου Textus
ΕΓΩ ΤΟΙΝΥΝ ΤΟΝ ΜΗ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΑ Incipit
Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν καὶ δόξαν Incipit
Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ με. Τί δήποτε λέγει τοῦτο συνεχῶς; Incipit
ΕΓΩ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ Incipit
ΕΓΩ ΦΙΛΤΑΤΕ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Incipit
ἐγώ, δέσποτά μου ἅγιε, πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ μεγάλῃ ἁγιωσύνῃ σου ἐπὶ τοῖς ἐπαίνοις Incipit
ΕΓΩ, ΣΟΦΩΤΑΤΕ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΕ... Incipit
Ἔγωγε πηγὴ καὶ περιρρέω κύκλῳ Incipit