Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εκ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ἐκ Ἀψίνου ῥήτορος περὶ ἐπιλόγου Titulus initialis
ἐκ βασιλίδος φυλῆς καταγομένη Incipit
ΕΚ ΒΡΑΧΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥ ΟΥΤΩΣ ΕΟ ΟΥ... ΟΙ ΟΙ Desinit
Ἐκ γεννητῆς τὸ πάλαι Incipit
εκ γης επλασθην ως ο Αδαμ Incipit
ΕΚ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΡΩΣ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Desinit
ΕΚ ΓΗΣ ΧΟΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΔΟΞΑΣΩΜΕΝ Κ.Τ.Λ. Desinit
ἐκ δὲ ταὐτης τῆς παραδοξοποιίας πολλαὶ χιλιάδες προστέθησαν τῷ λόγῳ τῆς πίστεως δοξάσωμεν οὖν ἡμεῖς πατέρα... ἀμήν Desinit
Ἐκ δὲ τῆς πλευρᾶς οὐχ αἷμα μόνον, ἀλλὰ καὶ ὕδωρ ἔβλυσεν εἰς πίστευσιν τῶν ἐν αὐτῷ δύο φύσεων, καθὼς προδεδήλωται. Desinit
ἐκ διαδοχῆς ἄδουσαι Desinit
Ἐκ διαφόρων κεφαλαίων Titulus initialis
ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
ΕΚ ΔΙΟΣ ΑΡΧΩΜΕΘΑ Incipit
Ἐκ δύο φύσεων ὁ Θεός, ψυχῆς, λέγω καὶ σώματος Incipit
ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΘΑΥ[ΜΑΤΑ Incipit
Ἐκ θαυμάτων ἐπὶ τὰ θαύματα Incipit
ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Incipit
εκ θεηπαιδος Κορης. Desinit
ΕΚ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΕΛΥΘΗ ΑΝ ΕΥΚΟΛΩΣ Desinit
Ἐκ Θετταλῶν ὁ μάρτυς ὡς ἐκ Περσίδος Incipit
Ἐκ θηρὸς ἐκραύγασεν Ἰωνᾶς λέγων. Textus
Ἐκ καρδιῶν τὰ δένδρα καὶ ξυνεπλάκη Incipit
ΕΚ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΦΟΒΟΥ Desinit
Ἐκ κοιλίας ᾍδου· τοῦτο δὴ τὸ προφητευόμενον, καὶ ἡμεῖς σοι τὰς ὀλὶγας ταύτας ὑπηχοῦμεν, δέσποτα Incipit
εκ μεν γαρ του Μελχι. (Μελχισεδεκ?) Incipit abruptus
ἐκ μέρους ἐντεῦθεν ἀπογευσάμενος Desinit
ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
Ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς καὶ φωτίσας τὰ σύμπαντα· αὐτῷ ἡ δόξα ... Desinit
ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΕΒΗΚΕΝ Desinit
ἐκ Νικομηδείας γαρ οὐρανὸν φθάσεις Desinit
ΕΚ ΝΟΣΩΝ ΑΠΗΡΤΗΤΑΙ Desinit
ἐκ παντοίων λυτροῦσθαι κινδύνων καὶ πειρασμῶν νῦν... ἀμἠν Desinit
ἐκ παντοίων παθῶν καὶ τῆς τούτων βλάβης γενέσθαι ἀνώτεροι· ἐν Χριστῷ... Desinit
ΕΚ ΠΑΣΗΣ ΤΑ ΕΙΡΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΙΛΕΚΤΑΙ Desinit
Ἐκ πατέρων ἡμεῖς καὶ διδασκάλων τὸν τρόπον καὶ τὸν τύπον ὠφελημένοι, ἐγχειροῦμεν μετρίως τῇδε τῶν κεφαλαίων ἐκθέσει, αἰτοῦντες συγγνώμην προπετείας ἡμεῖς, οἱ νέοι χρόνων τε καὶ μαθημάτων, παρ᾽ ὑμῶν ἑκάστου τῶν ἀναγινωσκόντων, εὐχῇ τῇ ὑπὲρ ἡμῶν, τὴν συμπεριφορὰν κομιζόμενοι. Ἐκτιθέμεθα γοῦν αὐτὴν καθ᾽ ἱστορίαν Λουκᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ συγγραφέως, τοιγαροῦν διὰ μὲν τοῦ μέλανος αὐτοτελῆ τὰ κεφάλαια• διὰ δὲ τοῦ κινναβάρεως τὰς ἐν μέρει τούτων ἐχομένας ὑποδιαιρέσεις ἐσημειωσάμεθα. Στίχοι ιζʹ. Explanatio
Ἐκ πατέρων ἡμεῖς καὶ διδασκάλων...ὑποδιαιρέσεις ἐσημειωσάμεθα. Explanatio
Εκ πατερων ημεις και διδασκαλων· τον τροπον και τον τυπον (...) υποδιαιρεσεις εσημειωσαμεθα. Explanatio
Ἐκ πατέρων παίδεσσι προήλυθεν εὐγενὲς εὖχος, ἠυτ' ἀπὸ κρήνης κάλλος ποταμοῦ προχοῇσιν· Ἄννα δὲ τἀνάπαλιν κούρης άπὸ παιδὸς ἀγᾶται, ἣ Θεὸν ὑψιθόωκον ἑαῖς ἐνὶ δέκτο λαγόσσιν. Textus
ΕΚ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΕΥΣΙ Incipit
ἐκ πατρὸς Καλλίονος, μητρὸς δὲ Ἀμμίας Desinit abruptus
ΕΚ ΠΛΕΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ Incipit
Ἐκ πνευματικοῦ πνευματικὴ καὶ δόσις: Πρὸς πνευματικὸν καὶ λογικὸν ποιμένα ἐρᾷς μαθεῖν, βέλτιστε, τίς δ’ ὁ δοὺς πέλει τὸ τετράπυρσον τῶν ἀποστόλων φάος εὐαγγελιστῶν καὶ σοφῶν διδασκάλων καὶ τίς λαβὼν κέκτηται νῦν μνήμης χάριν, σαφῶς ἐγὼ λέξω σοι τοὺς ὁμωνύμους· ἄμφω γὰρ Ἰωάννες ἠδὲ ποιμένες μονῶν προεξάρχοντες ἀνδρῶν μακάρων, ταῖς κλήσεσι σφῶν ἀξίως δεδεγμένων, τῆς Ἀρσενίου φημὶ καὶ τῆς τοῦ Μάρκου, οὓς εὐτυχοῦσι εὐμενεῖς πρέσβεις τόποι Ναύπακτος Ἀρσένιον, Ἑλλὰς τὸν Μάρκον ἐκλιπαρούντας ἐμμόνως τὸν δεσπότην τυχεῖν μοναστὰς καὶ μιγάδας τῶν ἄνω· τὸν Ἀρσενίου τὸν δότην οὐκοῦν νόει τὸν δ’ αὖ λαβόντα τῆς μονῆς Μάρκου πέλειν, ἧς αἰγλήεντές εἰσι φύλακες νόες. Textus
ΕΚ ΠΟΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΗΘΡΟΙΣΘΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Incipit
Ἐκ πολέμου χθὲς ἐπανήλθομεν Incipit
Ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων πόλεων συμαρπασθέντων χριστιανῶν ἐν τοῖς χρόνοις Δεκίου καὶ Οὐαλεριναοῦ Incipit
ΕΚ ΠΟΣΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΕΙΤΑΙ Titulus initialis
ΕΚ ΠΟΣΩΝ ΤΡΟΠΩΝ Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΥΠΝΙΑΣΜΟΙ ΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ; Incipit
ἐκ σιὼν φησιν Incipit
ἐκ σιών φησιν Incipit
ἐκ Σιών φησιν Incipit
ΕΚ ΣΟΥ ΣΑΡΚΟΘΕΝΤΑ ΔΟΞΑΖΩ ΧΡΙΣΤΟΝ Desinit
ἐκ σπαργάνων στέρξασα τὴν ἀγνωσίαν Desinit
ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΕΠ'ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΝ ΤΩ ΤΟΙΟΥΤΩ ΕΤΕΙ Desinit
ΕΚ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Desinit
ΕΚ ΣΥΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Titulus initialis
Ἐκ Συρικοῦ βιβλίου Titulus initialis
ἐκ σῶν πόνων φανέντες ἀσπιδηφόροι Desinit
ἐκ τὴν ἔπαρσιν τὴν ἔχει Desinit
εκ την κοιμησιν της θεοτοκου. τελος. Desinit
ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΠΕΡ ΕΣΤΙ ΝΕΚΡΟΝ ΤΟΙΝΥΝ ΠΑΤΗΡ ΗΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΓΕΝΝΗΤΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ... Desinit
Ἐκ τῆς αἱρέσεως τῶν Ἀρμενίων τὸ ἄζυμον τὴν νεκρὰν θυσίαν Incipit
ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ Titulus initialis
ἐκ τῆς Ἀρχαιολογίας Ἰωσίππου Titulus initialis
ἐκ τῆς Ἀρχαιολογίας Ἰωσίππου Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΒΟΤΑΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣ Incipit
ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Titulus initialis
ἐκ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Σαλώμης Desinit
ἐκ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Σαλώμης. Desinit
εκ της γυναικος αυτου Σαλωμης. Desinit
Ἐκ τῆς διαλεκτικῆς τοῦ μαΐστωρος Πέτρου τοῦ Ἰσπανοῦ ἑρμηνεία Titulus initialis
Ἐκ τῆς διαλέξεως τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς πρὸς τοὺς πεντήκοντα ρήτορας Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΒΟΥΛΟΝ Titulus initialis
ἐκ τῆς εἰς ὄγδοον ψαλμὸν ἐξηγήσεως Titulus initialis
εκ της εν Νικαια αγιας συνοδου των τιηʹ θεοφορων πατερων. διαταξεων των <...> αποστολων περι <...> περι νηστειων <...> τεσσαρακοστης <...> Titulus initialis
Ἐκ τῆς ἐν Νικαία ἁγίας συνόδου τῶν τιηʹ θεοφόρων πατέρων· διάταξις τῶν ἁγίων αποστόλων· περὶ ἑορτῶν· περὶ νηστειῶν· καὶ περὶ τῆς τεσσαρακοστῆς τοῦ ἁγίου Πάσχα. Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΗʹ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ Desinit
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ Titulus initialis
εκ της ερμηνειας του κατα Ιωαννου ευαγγελιου του Χρυσοστομου Titulus initialis
εκ της ερμηνειας του κατα Ιωαννου ευαγγελιου του Χρυσοστομου. Titulus initialis
Ἐκ τῆς ἑῴας ὁ γλυκὺς στρατηλάτης Incipit
ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ Titulus initialis
Ἐκ τῆς Θεοφράστου περὶ φυτῶν ἱστορίας ἀξιομνημόνευτα κατὰ στοιχεῖον Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ ΑΦΑΝΕΙΝ ΤΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ... ΑΜΗΝ Desinit
Ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει Desinit
ἐκ τῆς ἱστορίας Μενάνδρου Titulus initialis
ἐκ τῆς κοινῆς ἐξητασμένα πραγματείας, ὡς ἐπεζήτεις Desinit
ἐκ τῆς νοερᾶς αἰσθήσεως γινώσκει τὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος χαρίσματα καὶ τὰ τοῦ σατανᾶ φαντάσματα Desinit
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Desinit
ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ… ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΔΩΔΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Titulus initialis
Ἐκ τῆς πρὸς Καισαρεῖον ἐπιστολῆς τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου καὶ περὶ τῆς ἁγίας κοινωνίας Titulus initialis
εκ της πρωτης γυναικος αδελφος ενομιζετο. Desinit
εκ της πρωτης γυναικος, αδελφος ενομιζετο. Desinit
ἐκ τῆς ῥάβδου καὶ Incipit
Ἐκ τῆς σειρᾶς τοῦ Νάθαν υἱοῦ Δαυὶδ ἐγεννήθη Λευί Incipit
ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου Desinit
εκ της του Ιουδα φυλης υπαρχοντα. Desinit
ἐκ τῆς τοῦ Ἰούδα φυλῆς ὑπάρχοντα. Desinit
εκ της του κατα Λουκαν ευαγγελιου, ερμηνειας, Σευεριανου, και ιδου γυ (γυνη) εν τη πολει (?) ητις ην αμαρτωλος. Titulus initialis
ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Titulus initialis
ἐκ τῆς τῶν παλαιῶν μαρτυρίας πιστεούμενοι Desinit
ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Desinit
Ἐκ τῆς χώρας θέρους χαρμονή, ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος καρποὶ ἐδεσμάτων, καὶ ἐκ τῶν Γραφῶν διδαχὴ ζωοποιός Incipit
εκ το κατα Ματθαιον ευαγγελιον εξ και οκτω· ευαγγελοιαν (ευαγγελιον) κατα Μαρκον <...> του κατα Λουκαν ευαγγελοιαν (ευαγγελιον) <...> του κατα Ιωαννην ευαγγελοιαν (ευαγγελιον) δεκα <...>. Textus
ΕΚ ΤΟΥ ΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δʹ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου. Περὶ βίου ἀρετῆς καὶ κακίας Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Εκ του αγρυπνειν και αυλειν Incipit
Εκ του αγρυπνειν· και αυλειν· Incipit
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου μαρτυρία περὶ καθαρότητος λογισμῶν Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐρημοπολίτου τμῆμα ἐμπεριέχον τῶν τὴν ἔρημον ἀνέκαθεν οἰκησάντων ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων καταστάσεις, διατυπώσεις καὶ ὅπως καὶ ὅθεν τὰς πρὸς τὸ ζῆν ἀφορμὰς ἐπορίζοντο Titulus initialis
Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ... Σάβα ἀσκήσαντος σὺν τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ θαύμασι καὶ ὁ παρὼν λόγος ἤγουν περὶ τῆς βλασφημίας πρὸς τὸν αὐτὸν ἑρωτήσαντα καὶ ἐξαγορεύσαντα τὸν τοιοῦτον λογισμὸν... Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ γεροντικοῦ ξα' Titulus initialis
ἐκ τοῦ γνωριμωτέρου τὴν ἀρχὴν ποιεῖται, καὶ τότε ἐπὶ τῶν προγόνων τούτου τὸν Ἀβραὰμ ἀνατρέχει. Desinit
ἐκ τοῦ διαλόγου Γρηγορίου καὶ Πέτρου cod. Titulus initialis
Ἐκ τοῦ εἰς Ἤρονα τὸν φιλόσοφον Titulus initialis
Ἐκ τοῦ εἰς τὰ φῶτα λόγος Titulus initialis
ἐκ τοῦ εἰς τὴν Σουσάνναν Titulus initialis
Ἐκ τοῦ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα Titulus initialis
Ἐκ τοῦ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον λόγος Titulus initialis
Ἐκ τοῦ ἐκγωμίου εἰς τὸν θεολόγον Ἰωάννην Σωφρονίου Ἱεροσολύμων Titulus initialis
Ἐκ τοῦ ἐκφωνηθέντος βασιλικοῦ ἰνδίκτου πρὸς τοὺς ἐν τῷ θέματι τῶν Θρακησίων μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικτιῶνος ε’ ἔτους στυο’ Titulus initialis
ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται. τουτέστιν ἅπερ εἶπον ἐγώ Incipit
ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ Incipit
εκ του θανατου εχ (εις) την ζωην. Desinit
ἐκ τοῦ Θεοδ (Θεοδωρήτου) Titulus initialis
Ἐκ τοῦ θεολογικοῦ, ἐκ τῶν τοῦ αὐτοῦ ἀποσημειώσεις τινές Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΙΑ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΙΔ' ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ Ἀλεξάνδρου μοναχοῦ ὑπόμνημα εἰς τὸν ἐν ἁγίοις καὶ μέγαν βασίλεα Κωνσταντῖνον Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΘʹ ΗΜΑΣ ΕΣΤΙ ΓΝΩΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡ ΗΜΑΣ Incipit
Εκ του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου το αναγνωσις Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου Incipit
εκ του κατα Ιωαννου ευαγγελιου. Titulus initialis
ἐκ τοῦ κατὰ Λατίνων λόγου Titulus initialis
εκ του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
εκ του κατα Λουκαν ευαγγελιου, ερμηνεια Ισιδωρου. Titulus initialis
εκ του κατα Μαρκον Titulus initialis
εκ του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
εκ του κατα Μαρκον ευαγγελιον (sic) εγραφη ρωμαιστι εν Ρωμη μετα ετη ιβʹ της αναληψεως του κυριου. εχει δε ρηματα ͵αχοεʹ, στιχους ͵αχιϛʹ. Textus
Εκ του κατα Ματθαιον ευαγγελιου εγραφη Εβραιστι εν Παλαιστινη μετα ηʹ ετη της αναληψεως του κυριου. εχει δε ρηματα ͵βφκβʹ. εχει δε στιχους ͵βφξʹ. Textus
εκ του κατα Ματθαιον ευαγγελιου εγραφη εβραιστι εν Παλαιστινη, μετα ηʹ ετη της αναληψεως του κυριου, εχει δε ρηματα ͵βφκβʹ, εχει δε στιχους ͵βφξʹ. Textus
ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου ἐγράφη ἐβραιστὶ ἐν Παλαιστίνη· μετὰ ἔτη ηʹ· τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ῥήματα· ͵βφκβʹ ἔχει δὲ στίχους ͵βφξʹ ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἐγράφη ῥωμαϊστὶ ἐν Ῥώμη· μετὰ ἔτη ιβʹ τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ῥήματα· ͵αχοεʹ· στίχους ͵αχιϛʹ ἐκ τοῦ κατὰ Λουκὰν εὐαγγελίου ἐγράφη ἑλληνιστὶ· μετὰ ἔτη ιεʹ· τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· εἰς Ἀλεξανδρείαν τὴν μεγάλην ἔχει δὲ ῥήματα· ͵γωγʹ· ἔχει δὲ στίχους· ͵βψνʹ ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου· ἐγράφη ἐλληνιστὶ· εἰς Ἔφεσον· μετὰ ἔτη λʹ· τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· ἔχει δὲ ῥήματα ͵αϡληʹ ἔχει δὲ στίχους ͵βκδʹ· ἐπὶ Δομετιανοῦ βασιλέως Textus
εκ του κατα Ματθαιον. Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
Ἐκ τοῦ λεξικοῦ τῶν βοτανῶν κατὰ στοιχεῖον Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΟΝΑΡΙΟΥ ΚΕΦ. ΣΑʹ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ... ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ λόγου αὐτοῦ πρὸς Τατιανὸν τί ἐστι Θεός Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΤΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΟΥ Η ΑΡΧΗ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ λόγου οὗ συνεγράψατο περὶ τοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ πανάγιου πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς μόνον Titulus initialis
εκ του λογου του αγιου Αθανασιου, ου η επιγραφη εις το παθος και εις τον σταυρον και εις την αναστασιν. Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΡΘΗΚΑ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ νόμου περὶ τοὺς μετανοοῦντας, οὐ δεῖ ἀποβάλλεσθαι ἀλλ' οὐδ' ἐξουθενεῖν, εἰ καὶ βαρέως ἥμαρτον Titulus initialis
Ἐκ τοῦ ξύλου τρυγῶ σε τὴν ζωήν, Λόγε Incipit
ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΩΣΙ Desinit
ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟΝ Desinit
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΛΥΝΕΙΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Desinit
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ πατερικοῦ βιβλίου τοῦ λεγομένου Εὐεργετηνοῦ ἐκ τῆς ἐννάτης ἐν αὐτῷ ὑποθέσεως Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ Titulus initialis
Ἑκ τοῦ πατερικοῦ λόγοι διηγήσεως δι' ὡφέλειαν χάριν Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ περὶ πίστεως Titulus initialis
Ἐκ τοῦ περὶ τῆς ἐν ταῖς διαλέξεσι Titulus initialis
Ἐκ τοῦ περὶ Υἱοῦ λόγος Αʹ Titulus initialis
Ἐκ τοῦ περὶ Υἱοῦ λόγος Βʹ Titulus initialis
ἐκ τοῦ Πολυδεύκους πρώτου βιβλίου Titulus initialis
Ἐκ τοῦ Πρόκλου τοῦ Διαλόγου. Οἱ περὶ τῶν θείων λόγοι Incipit
ἐκ τοῦ πρὸς Ἀνατολικοὺς λόγους Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
ἐκ τοῦ πρὸς Ἰωάννην ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἐκ τοῦ πρώτου περὶ ψυχῆς, τοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΙΒΙΒΛΟΥ Η ΨΗΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Titulus initialis
ἐκ τοῦ πυρός Incipit
ἐκ τοῦ πυρὸς καί ἀνακαλύψας εὑρήσεις ὃ ζητεῖς Desinit
Ἐκ τοῦ Σιγιλλιώδους γράμματος Νίφωνος ἀρχιεπισκόπου Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Προτάτῳ τοῦ Ἁγίου ὄρους Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΚΚΟΣ Desinit
Εκ του Σολομωνος του υιου Incipit
Ἐκ τοῦ Σολομώνος τοῦ υἱοῦ Δαβὶδ, Ματθᾶν ἔσχεν γυναῖκα Incipit
Ἐκ τοῦ Σολομῶντος (τοῦ) υἱοῦ Δαυὶδ Ματθὰν ἔσχε γυναῖκα Incipit
Εκ του Σολομωντος του Δαυιδ· Incipit
Εκ του Σολομωντος του υιου Δαβιδ· Incipit
εκ του Σουιδα Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ Titulus initialis
ἐκ τοῦ τάφου πεφώραμαι Desinit
ἐκ τοῦ τῶν θεολογικῶν τρίτου Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΤΑΙ Η ΦΙΛΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΖΕΙ Η ΠΛΑΤΩΝ ΦΙΛΩΝΙΖΕΙ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΤΑΙ Η ΦΙΛΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΖΕΙ Η ΠΛΑΤΩΝ ΦΙΛΩΝΙΖΕΙ Titulus initialis
ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Desinit
ἐκ τούτων δὴ καὶ ἐκπορευέσθω. Desinit
Ἐκ τούτων δῆλον, ὡς καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Πλωτῖνος καλῶς λέγουσι περὶ εὐδαιμονίας, ἑκάτερος τῇ προθέσει τῶν λόγων οἰκείως Desinit
ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΝΩΝ ΤΗΣ Incipit
Ἐκ τῶν Ἀνδρέᾳ τῷ μακαρίῳ ἀρχιεπισκόπῳ Καισαρείας Καππαδοκίας εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν πεπονημένων θεαρέστως σύνοψις σχολικὴ παρατεθεῖσα ὑπὸ Ἀρέθα ἀναξίου ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας. Titulus initialis
εκ των Ανδρεα τω μακαριω αρχιεπισκοπω Καισαρειας Καππαδοκιας, εις την Αποκαλυψιν πεπονημενων θεαρεστως, συνοψις σχολικη· παρατεθεισα υπο Αρεθα αναξιου επισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας. Titulus initialis
ἐκ τῶν Ἀνδρέα τῶι μακαρίωι ἀρχιεπισκόπωι Καισαρείας Καππαδοκίας· εἰς τὴν ἀποκάλυψιν πεπονημένων θεαρέστως· σύνοψις σχολικὴ. παρατεθεῖσα ὑπὸ Ἀρέθα ἀναξίου ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Titulus initialis
Ἐκ τῶν ἀπομνημονευμάτων τῶν συγγραφέντων παρὰ τοῦ μεγάλου ἐκκλησιάρχου κυροῦ Σιλβέστρου τοῦ Συροπούλου τοῦ καὶ δικαιοφύλακος Titulus initialis
ἐκ τῶν ἀπόρων περὶ τοῦ τὶ ἐστὶ τὸ κατ’ εἰκόνα θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ... Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΑΣ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Ἐκ τῶν ἀρτίως ἡμῖν παραγνωσθέντων Incipit
ΕΚ ΤΩΝ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΩΤΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ ΚΕΣΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΚΙΝΑΜΩΜΟΥ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΒΙΒΛΩΝ ΩΣΠΕΡ ΕΚ ΚΟΙΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΕΟΥ Incipit
ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δ' ΤΑΞΕΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Titulus initialis
Ἐκ τῶν Γαληνοῦ· τίνας δεῖ καθαίρειν, καὶ ποίοις καθαρτηρίοις, καὶ πότε Titulus initialis
ἐκ τῶν γνωριμωτέρων πρὸς τὰ ἄγνωστα· ἀλλ’ ἐν τῇ ἀναλυτικῇ πρῶτον ἀρχόμεθα Incipit
ΕΚ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Desinit
ἐκ τῶν δημοφίλου Titulus initialis
Ἐκ τῶν διδαχῶν κυροῦ Ἰωάσαφ ἱερομονάχου τοῦ Δορυανοῦ τοῦ Κρητός, ὃς ἔζη κατὰ τὸ 1588 Χριστοῦ ἔτος Titulus initialis
Ἐκ τῶν ἐμμέτρων εὐχῶν Titulus initialis
εκ των εν Νικαια συνοδων τιη΄ αγιων πατερων, και των διαταξεων των αγιων αποστολων περι εορτων και νηστειων και της τεσσαρακοστης, και του Πασχα. Titulus initialis
Ἐκ τῶν ἐν Νικαία συνόδων τιη΄ πατέρων, καὶ τῶν διατάξεων τῶν ἁγίων ἀποστόλων, περὶ ἑορτῶν καὶ νηστειῶν, καὶ τῆς τεσσαρακοστῆς, καὶ τὸ πάσχα. Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΩΜΕΘΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΜΩΝ, ΙΝΑ ΤΕΛΕΙΟΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
Ἐκ τῶν ἑρμηνειῶν τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὸ ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν Titulus initialis
εκ των ερμηνειων του Χρυσοστομου εις το εν αρχη ην ο λογος· και ο λογος ην προς τον θεον· Titulus initialis
ἑκ τῶν ἑρμηνειῶν τοῦ Χρυσοστόμου· εἰς τὸ ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος Titulus initialis
ἐκ τῶν θ' μηνῶν ἀποπνίσκεται, ἐπὶ μαρτίου ἢ μαρτίου ἢ μαίου ἢ ἰουνίου Desinit
ΕΚ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
ἐκ τῶν καθ' ἡμᾶς δὲ γνῶναι καὶ τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς Incipit
Ἐκ τῶν κανόνων τοῦ ἁγίου Βασλείου· κανὼν ο' Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΩΝΙ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΩ ΠΕΠΟΝΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τῶν μετὰ τὸν κώδικα θείων νεαρῶν διατάξεων τοῦ τῆς θείας λήξεως Ἰουστινιανοῦ· διάφοροι διατάξεις, συνάδουσαι ἐξαιρέτων τοῖς θείοις καὶ ἱεροῖς κανόσι Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΥΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Titulus initialis
Ἐκ τῶν Οἰκουμενίῳ τῷ μακαρίῳ ἐπισκόπῳ Τρίκκης Θεσσαλίας θεοφιλῶς πεπονημένων εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν Ἰωάννου τοῦ θεολόγου σύνοψις σχολικὴ μετὰ τῆς δεούσης ὅσον κατὰ σύνοψιν ἀνελλιποῦς αὐταρκείας. Χριστὲ ὁ θεὸς, σύμπραξον ἡμῖν. Titulus initialis
εκ των Οικουμενιω τω μακαριω επισκοπω Τρικκης Θεσσαλιας· θεοφιλως πεπονημενων εις την Αποκαλυψιν Ιωαννου του θεολογου, συνοψις σχολικη· μετα της δεουσης οσον κατα συνοψιν ανελλιπους, αυταρκειας Χριστε ο θεος, συμπραξον ημιν. Titulus initialis
ἐκ τῶν Οἰκουμενίωι τῶι μακαρίωι ἐπισκόπω Τρίκκης(Θρίκκης) Θεσσαλίαι, θεοφιλῶς πεπονημένων εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν Ἰωάννου τοῦ θεολόγου· σύνοψις σχολικὴ μετὰ τῆς δεούσης ὄσον κατὰ σύνοψιν ἀνελλιποῦς αὐταρκείας· Χριστὲ ὁ θεὸς σύμπραξον ἡμῖν Titulus initialis
ἐκ τῶν ὄπισθεν προγραφέντων λόγοι ὅτι περὶ τῶν ἐπιζητούντων πειρατικῶς κεφάλαιά τινα τῆς θείας γραφῆς Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Incipit
ἐκ τῶν οὐρανίων Incipit
εκ των παναριτου αγιου Επιφανιου του πρωτου βιβλιου περι της Χριστου γεννησεως. Titulus initialis
Ἐκ τῶν περὶ τῆς κινήσεως λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν περὶ τῆς στερήσεως λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν περὶ τῆς ὕλης λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν περὶ τῆς φύσεως λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν περὶ τοῦ ἐνύλου εἴδους λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προφητειῶν αἱ σαφέστεραι ἐνταῦθα ἐτέθησαν, πλείστων οὐσῶν ἐν πᾶσι τοῖς τῶν προφητῶν λόγοις Titulus initialis
Ἐκ τῶν περὶ τῶν φυσικῶν ἕξεων λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Titulus initialis
ἐκ τῶν Περσῶν Incipit
Ἐκ τῶν ποθούντων δένδρα, τοῖς δένδροις γάμος Incipit
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΛΟΓΟΣ Titulus initialis
Ἐκ τῶν στίχων Σιβύλλας τῆς Ἐρυθραίας Titulus initialis
Ἐκ τῶν συλλόγων τοῦ ὁσιωτάτου πατρὸς ἡμῶν Παύλου βιβλίον β', ὅτι οἱ εὐτελίζοντες ἑαυτοὺς ἐν τιμῇ εἰσὶ παρὰ Θεῷ Titulus initialis
Ἐκ τῶν συναθροίσεων κυροῦ Ἰωάσαφ ἱερομονάχου τοῦ Δορυανοῦ Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Ἐκ τῶν τοιούτων τοίνυν οὐ παράγεται ἕτερον ῥῆμα συζυγίας τετάρτης τῶν εἰς μι Desinit
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α', ΕΣΤΙ ΔΕ Ο ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ Titulus initialis
ἐκ τῶν τοῦ εὐγενίου Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ Titulus initialis
Ἐκ τῶν τοῦ Κλίμακος δάφορα κεφάλαια Titulus initialis
Ἐκ τῶν τοῦ Πάππου Titulus initialis
ἐκ τῶν τοῦ Πρόκλου τοῦ διαδόχου Titulus initialis
Ἐκ τῶν τοῦ τόπου λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν τοῦ χρόνου λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
Ἐκ τῶν τοῦ Ψελλοῦ εἰς τὸ Τῶν γὰρ πραγμάτων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνεστώτων ἢ ἀνάλογον τῇ ὕλῃ καὶ τῷ εἴδει τὴν σύστασιν ἐχόντων. Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ...ΟΤΙ ΔΕΙ ΕΥΧΕΣΘΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΕΤΕΛΕΥΤΞΚΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΝ ΕΥΧΑΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ... Titulus initialis
ἐκ φυσικῆς ἐκφάσεως ἐγνωμένος Desinit
ΕΚ... ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Titulus initialis
ΕΚ[ΒΑΛΛΕΙ Desinit
ἐκ]βαίνειν Incipit cuiusdam partis
ἐκ]παιδεύων ἑαυτὸν Incipit
ἐκ]πορευόμενον ἐκ μήτρας Incipit
ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΑΔΑΜ Incipit
ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΒΟΗΝ Desinit
ἐκάλεσεν ἡ γραφὴ· ὁμοίως καὶ ἃς ἀφώρισεν ἀβύσους Incipit cuiusdam partis
ΕΚΑΣΤΑ ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΕΠΤΑ Incipit
ΕΚΑΣΤΗ ΛΕΧΙΣ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ἑκαστὴ τῶν ἁγίων ἑορτῶν τοῦ δεσπότου καὶ ἐπ΄ αὐτῷ τελουμένων Incipit
ΕΚΑΣΤΗ ΩΡΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΑ Εʹ ΕΚΑΣΤΟΝ ΛΕΠΤΟΝ ΣΤΙΓΜΑ Δʹ Incipit
ΕΚΑΣΤΗΝ ΛΕΞΙΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΝ Incipit
Ἕκαστον ἔτος, βασιλεῦ, τοῦ κράτους σου τοῦ θείου Incipit
Ἕκαστον τῶν ἰατρικῶν θεωρημάτων Incipit
ἕκαστος γὰρ λόγον δώσει καὶ Desinit
ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ Desinit
Ἕκαστος ἡμῶν τὸ αὐτεξούσιον λαβὼν παρὰ τοῦ Θεοῦ Incipit
Ἕκαστος ἡμῶν τὸ αὐτεξούσιον λαβὼν παρὰ τοῦ Θεοῦ Incipit
Ἕκαστος τῶν ἀπὸ τῆς τριάδος ἀριθμῶν αὐξομένων μονάδι πολύγωνός ἐστι Incipit
ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Incipit
ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΟΣ Incipit
ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΟΣ Incipit
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΤΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑΡΟΡΓΙΖΟΝΤΕΣ Incipit
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΤΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑΡΟΡΓΙΖΟΝΤΕΣ Incipit
ἑκάστοτε ταῦτα λαμπρᾷ τῇ φωνῇ τῆς ἐκκλησίας ὑποφωνούσης καὶ κήρυκος παντὸς κηρυττούσης λαμπρότερον; τίς τῷ ἱερεῖ κοινωνήσων εὐχῆς παραγίνεται; τίς μετα.... Desinit
εκαστου ευαγγελιου τον χαρακτηρα εκτιθεμενος. Desinit
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· ᾧ... Desinit
ΕΚΑΣΤΩ ΟΒʹ ΟΥΤΟΙ ΙΣΤΑΝΤΟ Incipit
ΕΚΑΤΕΡΑ ΓΑΡ Desinit
ΕΚΑΤΕΡΟΝ ΓΑΡ ΕΚΑΤΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΝ Η ΜΙΚΡΟΝ ΩΝΗΣΙΝ Desinit
Ἑκατομβαιὼν ἐστὶν ὁ πρῶτος μήν Incipit
ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝ ΠΡΩΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΘΗΝΑΟΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Incipit
ΕΚΒΑΛΛΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΣΟΝ Desinit
ΕΚΒΑΛΛΟΜΕΝ ΙΒʹ ΚΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝ ΕΝ ΤΩ Incipit
ΕΚΒΑΛΛΟΥΣΙ ΚΑΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ Incipit
ἐκβάντα. Ἀναγκάζεται οὖν καὶ αὐτὸς διαλαβεῖν περὶ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας σημείων καὶ τῆς τοῦ ἀντιχρίστου ἐλεύσεως, διὰ πάντων ἀληθεῖς τὰς τοῦ κυρίου προρρήσεις ποιῶν. Desinit
ἐκβάντα· ἀναγκάζεται οὖν αὐτὸς διαλαβεῖν περὶ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας σημείων· καὶ τῆς τοῦ ἀντιχρίστου ἐλεύσεως· διὰ πάντων ἀληθεῖς τὰς τοῦ κυρίου προρρήσεις ποιῶν· Desinit
ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Titulus initialis
ΕΚΒΟΩΝΤΕΣ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΚΡΙΜΑ … ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΕΚΒΟΩΝΤΕΣ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΚΡΙΜΑ ΕΜΠΕΣΩΜΕΝ ... ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ... Desinit
ἐκβοῶντες, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα ἐκπέσωμεν... ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν καὶ ἀξιωθῆναι διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ Desinit
ΕΚΔΕΔΟΤΑΙ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΗΜΑΣ Desinit
ἐκδεχόμενος τὴν αὔξησιν Incipit
ἐκδηλότατα δὲ αὐτοῦ Incipit
ἐκδήσαντες χρῶνται, ὡς προείρηται Desinit
ἐκδήσαντες χρῶνται, ὡς προείρηται Desinit
ΕΚΔΙΔΩΣΙΝ ΑΝΘΗ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΜΕΝΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝ Χ. Ι. Desinit
ἐκδικηθῆναι ἐκ τῶν ἀντιδίκων χριστιανῶν. Desinit
ἐκδικούμενα Incipit
Ἔκδοσιν ἀμβροσίαν Μᾶρκ᾽ ἐπιτεύξας κόσμον ἅπαντι βίων ἔκλινας ἔργων. Textus
Εκδοσιν αμβροσιαν Μαρκ' επιτευξας.| Κοσμον απαντι βιων εκλινας εργων. Textus
Ἔκδοσιν ἀμβροσίαν Μάρκʹ ἐπιτεύξας, Κόσμον ἀπαντι βίων ἔκλινας ἔργων. Textus
Ἔκδοσις εἰς τὸ Ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον Titulus initialis
Ἔκδοσις εἰς τὸ Ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον Titulus initialis
Ἔκδοσις εἰς τὸ Ἰουδαικὸν ἑξαπτέρυγον Titulus initialis
ἐκδυσω[ποῦσάν σε Desinit
ἐκεῖ ἀπολαυσόμεθα ἀγαθῶν... Desinit
ΕΚΕΙ ΕΣΕΙΣΘΗΣΑΝ ΕΝ ΑΥΤΗ Desinit
ἐκεῖ καὶ ῥέπῃ ὁ ζυγός Incipit
ἐκεῖ λιμὸς ἰσχυρὸς Desinit
ἐκεῖ μὲν ἀπολαύοντες τῶν ἀποκειμένων ἀγαθῶν, ἐνταῦθα δὲ ἀγαλλιώμενοι τοῖς προσδοκωμένοις ἐν Χριστῷ... Desinit
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Η... Desinit
ἐκεί]νου ἀγκύρης Incipit
εκειθεν γαρ ως εξ Incipit abruptus
ἐκεῖθεν δ’ εἰ συγχωροῖτο, καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦντες δεξόμεθα; Desinit
ἐκεῖθεν δυνήσῃ Desinit
ἐκεῖθεν ἐλλαμφθησομένοις ὕστερον Desinit
ἐκεῖθεν θειοτέρα Desinit
ἐκείθεν τὸ φλέγμα ἐγηρους Desinit
ἐκείμην ἀπαρρησίαστος αἰσχυνόμενος ἀτενῖσαι εἰς αὐτόν Incipit
ΕΚΕΙΝΑ ΕΙΠΕΙΝ ΚΑΤΗΞΙΩΘΗ Desinit
ΕΚΕΙΝΑ Η ΑΜΗΛΛΗΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Desinit
ἐκείνη δὲ ξίφος ἠκονημένον Desinit
ἐκείνην πρὸς σὲ ἔδραμεν· ἔρρωσο Desinit
ἐκείνης ἀπολαύσωμεν εὐφροσύνης· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
εκεινοι δε εξελθοντες· εκηρυξαν πανταχου· Desinit abruptus
ἐκεῖνοι διδάσκουσιν Incipit
ἐκεῖνοι διδάσκουσιν Incipit
ΕΚΕΙΝΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΟΥΔΕΝ ΕΚΑΡΠΩΣΑΝΤΟ Incipit
ἐκεῖνοι οἱ γεωργοί, εὐλογημένοι χριστιανοί, ὁποῦ φυλάγουσι Incipit
ἐκεῖνοι ὁποὺ θέλουσιν ἀληθῶς νὰ καταλάβωσι τὴν εὐμορφίαν τοῦ προσώπου τους Incipit
ἐκείνοις μέριμνα Desinit
ἐκεῖνον γὰρ σὸν τῇ φύσει δὲ θνήσκομεν Desinit
ἐκεῖνος γάρ [ Desinit
ἐκεῖνος τῇ πολιᾷ ἐκαθέζετο κατὰ πρόσωπον τῆς ἀκτῖνος τοῦ ἡλίου· ἐθερμαίνετο μὲν οὐκ ἐνεδίδου δὲ, ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων εὐχαριστήσωμεν τῷ Χριστῷ, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ἐκείνου καταλυθήσεσθαι ὁ ἀντίχριστος οὗτός ἐστι Desinit
ΕΚΕΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Desinit
ΕΚΕΙΝΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ ΕΠΕΙΓΟΥ ΤΩ ΛΕΓΟΝΤΙ Incipit
ἐκείνῳ τῷ μή Desinit
ἐκείνων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν· ὦν... Desinit
ἐκείνων ἀναισχυντίας ἔγραψα Desinit
ἐκείνων εὑρήσει παρισουμένην [ Desinit
ΕΚΕΙΤΟ ΜΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΚΡΟΝ Incipit
ΕΚΕΛΕΥΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΝ Desinit
ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΗΜΙΝ Desinit
ΕΚΖΗΤΕΙ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥΣ ΒΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Incipit
εκημιθη (εκοιμηθη) ο δουλος του θεου ο πανσεβαστος σεβαστος κυρης Χριστοφορος ο Γαυρας εν [τω] μοναχικω τω σχηματι (?) κε (και) επωνομασθη Χαρητον (Χαριτων) μηνι μαρτιο (μαρτιω) εις τας δηο (δυο) ινδικτιονης (ινδικτιωνος) ογδοης τω εξακισχιληοστο (εξακισχιλιοστω) ευτακοσιοστο (ευτακοσιοστω) ευδομηκοστω δευτερω ημερα κυριακη ωρα πρωτη. Textus
ἐκήρυττε μὲν ὁ παλαιὸς νόμος τοῦ οὐρανοῦ Incipit
ΕΚΘΕΣΘΑΙ ΔΗ ΤΑ ΚΔ' ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ Incipit
εκθεσθαι την διηγησιν του σωτηριου κηρυγματος· και ταυτην αιτιαν γενεσθαι της του λεγομενου κατα Μαρκον ευαγγελιου γραφης. Desinit
ἔκθεσις Incipit
ἔκθεσις Incipit
ἔκθεσις Incipit
ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΑΘΕΜΑΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝΔ' ΑΓΙΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Titulus initialis
Ἔκθεσις ἁπλουστέρα καὶ συντομωτέρα, περὶ κεκωλυμένων καὶ ἀκωλύτον γάμων Titulus initialis
ἔκθεσις ἁπλούστερα τῶν γαμικῶν συναλλαγμάτων Titulus initialis
ἔκθεσις Διοδώρου περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων ἀκριβής Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΠΑ ΠΟΝΗΡΟΤΑΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Titulus initialis
Ἔκθεσις καθολικῶν καθ᾽ ἑκάστην ἐπιστολὴν τοῦ Ἀποστόλου, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κανόνος Ἰωάννου μοναχοῦ ἐρημίτου πρός τινα Θεόφιλον Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Παύλου, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις Titulus initialis
Ἕκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαρέσεις διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς Παύλου, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Κορινθίους δευτέρας ἐπιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Τιμόθεον α΄ ἐπιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων καθολικῶν τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης επιστολῆς, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, τὰς διὰ τοῦ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς μεθ᾽ ὧν περιέχει μερικῶν ὑποδιαιρέσεων, τῶν διὰ κινναβάρεως. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Παύλου. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς εὐαγγελικὴ διδασκαλία Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Τίτον ἐπιστολὴ ὑποδιαίρεσιν κεφαλαίων, διὰ τοῦτο οὐκ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Παύλου. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολὴ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ἔκθεσις Κεφαλαίων τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς. Οὐκ ἔχει [ἡ] πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ ὑποδιαρέσεις κεφαλαίων· διὰ τοῦτο οὐκ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις κεφαλαίων τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων. Titulus initialis
Ἔκθεσις μεθοδικὴ τοῦ παρὰ τοῖς ἄραψι καλουμένου ῥαμουλίου Titulus initialis
ἔκθεσις νέα Incipit
ἔκθεσις νέα Incipit
ἔκθεσις νέα ὅπως γράφουσι Incipit
ΕΚΘΕΣΙΣ ΝΕΑ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΩ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ Titulus initialis
ἔκθεσις ὅπως γράφει Incipit
ὲκθεσις περὶ τῆς αἱρμεσεως τῶν Πογομήλων συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ μοναχοῦ Εὐθυμίου τοῦ Ζιγαβηνοῦ Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ Titulus initialis
Ἔκθεσις πίστεως ἐν συντομίᾳ Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΝΣΑΡΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΠΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Titulus initialis
Ἔκθεσις πίστεως τῶν ἐν Νικαία τιη' ἁγίων πατέρων καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει ρν' ἁγίων πατέρων Titulus initialis
εκθεσις πιστεως των τιηʹ αγιων πατερων των εν Νικαια: Titulus initialis
Ἔκθεσις πίστεως· Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα Incipit
Ἔκθεσις ῥητορικῶν τινῶν κανόνων ἱεροκήρυξι μάλιστα συμβαλομένων (!), οὓς ἐκ τῆς λατινίδος φωνῆς ὁ ἐν ἱεροδιακόνοις Μακάριος εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν ἀπανθησάμενος (!) τοῖς φιλολόγοις προὔθηκε Titulus initialis
Ἔκθεσις συνοπτικὴ τῆς ὅλης συλλογιστικῆς πραγματείας, ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ λογιωτάτου καὶ σοφωτάτου Κορυδαλέως κυρίου Θεοφίλου, μητροπολίτου Ἀθηνῶν Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΖΗΤΗΣΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ Titulus initialis
Ἔκθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐπιστολὴ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
Ἔκθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς Παύλου. Οὐκ ἔχει ἡ πρὸς Τιμόθεον δευτέρα ἐπιστολὴ ὑποδιαίρεσιν κεφαλαίων, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔχει διὰ κινναβάρεως ἀριθμὸν γεγραμμένον. Explanatio
ἔκθεσις τῆς τῶν Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνου δυσσεβημάτων ἀλλοκότου πληθύος Titulus initialis
ἔκθεσις τῆς ὑγιοῦς καὶ ὀρθοδόξου πίστεως ὡς ἐν τύπῳ ὁμολογίας Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Titulus initialis
Ἔκθεσις τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἐφέσου, τίνι τρόπῳ ἐδέξατο τὸ τῆς ἀρχιεροσύνης ἀξίωμα, καὶ δήλωσις τῆς συνόδου τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ γενομένης Titulus initialis
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ Titulus initialis
Ἔκθεσις τῶν πινάκων τῆς οἰκουμένης Titulus initialis
ἔκθλιψις, ἐπὶ ἐμὸς ἐπ’ἐμοί Incipit
ΕΚΚΑΛΕΙΤΑΙ Incipit
ΕΚΚΗΡΥΚΤΟΣ ΕΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗΝ Incipit
ἐκκλησία ἐστὶ, ναὸς θεοῦ · τέμενος ἅγιον Incipit
ἐκκλησία ἐστίν ναὸς θεοῦ τέμενος ἅγιον Incipit
εκκλησια προσδεχεται. Desinit
εκκλησία προσδέχεται. Desinit
Ἐκκλησίαι σε ὑμνοῦσιν τὸν ἐπ’ αὐτοῦ σταυρωθέντα Χριστόν, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΣΘΑΙ Incipit
ΕΚΚΡΙΝΟΝΤΩΝ ΕΙ ΕΚΥΗΣΕ Incipit
ΕΚΚΡΙΣΙΣ Desinit
ΕΚΚΡΟΥΟΝΤΩΝ ΕΞΩ ΗΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΙ Desinit
Ἐκλαμπρότατοι καί ἐπιφανέστατοι πατέρες καὶ ἀδελφοὶ τιμιώτατοι, τὸ μὲν τῆς παρούσης ἑορτῆς μέγεθος Incipit
Ἔκλεισα πολλοῖς τὰς παραδείσου πύλας Incipit
ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΥΤΟΝ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων Desinit abruptus
ΕΚΛΟΓΑΔΗΝ ΤΩΝ Δʹ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ Titulus initialis
Εκλογαδιν (εκλογαδιον) των δ´ ευαγγελιστων δια τε της αρχης και του τελους την περικοπην εκαστου ευαγγελιστου. αμα δε και την των κεφαλαιων παρασημειωσιν ακριβως διαγορευον· περιεχει δε την αρχην απο τῳ αγιῳ πασχα· τελειουν εν τῳ μηνολογιῳ. Titulus initialis
εκλογαδιον των δʹ ευαγγελιστων... Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΧΡΗ ΚΑΚΟΛΟΓΕΙΝ Titulus initialis
Ἐκλογαὶ ὑπὸ διαφόρων διδασκάλων παρὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Γεωργίου Κορέσση συλλεγεῖσαι Titulus initialis
Ἐκλογὴ ἐκ διαφόρων βιβλίων ψϋχοφελὴς δεῖ δὲ τὸν βουλόμενον σωθῆναι, σϋχνῶς ἀναγινώσκειν καὶ προσεχῶς· καὶ πάνυ ὠφεληθήσεται Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ ΝΟΥΘΕΤΙΚΗ Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΚΡΙΣΙΣ ΠΟΙΗΤΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΣ Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΑΣΘΡΟΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΠΟΛΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΑΓΟΥΣΑ ΩΦΕΛΕΙΑΝ Titulus initialis
Ἐκλογὴ λέξεων κατὰ διαφορὰν καὶ κατὰ στοῖχον Titulus initialis
Ἐκλογὴ μικρὰ ἐκ τῆς βίβλου τῆς φιλοθέου ἱσρορίας Titulus initialis
Ἐκλογὴ μικρὰ ἐκ τῆς φιλοθέου ἱστορίας Titulus initialis
Ἐκλογὴ ὁσίων πατέρων ἐκ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς σύντομος καὶ ὠφέλιμος Titulus initialis
Ἐκλογὴ πατέρων ἁγίων κατὰ λατίνων περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ τοῦ ἀζύμου καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ γέγονε ἡ διαίρεσις Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΣΙΡΑΧ Titulus initialis
Ἐκλογὴ τοῦ πρώτου τῶν ἠθικῶν τοῦ σοφωτάτου Θωμᾶ δε Ἀκίνο Titulus initialis
ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
Ἐκλογὴ τῶν ὁσίων πατέρων ἐκ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς παλαιᾶς καί νέας διαθήκης, ἅμα καὶ αἰνίγματα ἁγίων ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν τῶν ἐν ἀσκήσει καὶ θεαρέστῳ πολιτείᾳ διαπρεψάντων καὶ διάφορος αὐτῶν διδασκαλία πάνυ σύντομος καὶ ὠφέλιμος πρὸς πάντας πολιτικούς τε καὶ λοιπούς Titulus initialis
ΕΚΟ[ΛΑΖΕΤΟ ΑΛΛ'Η Incipit
εκοιμηθη δε εν Ιεραιηπολει (Ιεραπολει) της Παρθιας, και εταφη ενδοξως. Desinit
ἐκοιμήθη ἐν κυρίῳ. Desinit
εκοιμηθη εν τη Βοιωτια πληρης πνευματος αγιου. Desinit
εκοιμηθη η δουλη του θεου Μαρια η μητηρ εμου Μαρκιανου ιερεως μηνι φευραριω εις τας κʹ. ο δε πατηρ μου ο του Χριστου θυτης Ιωαννης ο το επικλην Πουτζησης μηνι σεπτεμβριω εις τας δεκα ημερα Σαββατω ινδικτιωνος ιαʹ ετους ͵ϛψαʹ. οι δ' αναγινωσκοντες ευχεσθαι[ευχεσθε] υπερ αυτων δια τον κυριον. λυσιν παρασχειν πταισματων πολυπλοκων· εν ημερα δικης τε της φρικτης τοτε, και της μεριδος δεξιας τυχειν αμα της των δικαιων, ως αγαθος δεσποτης. Textus
εκοιμηθη η μητερα μου η πρεσβυτερισσα η παπαδια του παπα Γεωργη του Καστελυτα μηνι Δεκεμβριω εις την ϛ΄ ημεραν του αγιου Νικολαου επι ετους ͵ζμϛ΄ ινδικτιωνος ια΄ Textus
εκοιμηθη Ιωαννης ο σκλαβος και κρης ο μακαριτης, εν ετει ζξγʹ εν μηνι σεπτεμβριω. ημερα κυριακη ωρα εννατη ινδικτιωνος ιβʹ. Textus
ἐκοιμήθη ὁ ἅγιος Δαμιανὸς Desinit
εκοιμηθη ο δουλος του Θεου Γρηγοριος μοναχος ο συγκελλιωτης του Γεροντιου, ο και γραψας την βιβλον ταυτην, μηνι Ιαννουαριῳ ετους ςχϟζ΄, ινδικτιωνος ζ΄ ημερᾳ δ΄. Obit, Nascit et similia
εκοιμηθη ο δουλος του θεου Μαρκος ιερευς (?) μηνι Μαιω εις τας λʹ ημερας, ϛʹ ετους ͵ϛωιϛʹ ινδ. ϛʹ. Obit, Nascit et similia
ἐκοιμήθη[σαν Desinit
εκοιμιθη ο δουλος του Θεου Γρηγοριος μοναχος ο και το αγιον τουτο ευαγγελιον γραψας μηνι Ιαννουαριῳ δ΄ ινδικτιωνος ζ΄ ετους Obit, Nascit et similia
Ἐκομίσθη μοὶ ἡ ἐπιστολὴ, ἥν τὰ μὲν μενφόμενος Incipit
ΕΚΟΠΙΑΖΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥΣ... ΑΜΗΝ Desinit
ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΕΑΥΤΗΝ ΧΩΡΗΣΑΣΑΝ Desinit
ἑκπέμπει καὶ εἰ προσεχῶς ἀκοῦσαι θελησείας τὸν τρόπον οἶ[δα Desinit
εκπεπονηται μοι η βιβλος αυτη του θειου και ιερου ευαγγελιου, τῃ εμῃ χειρι Θεοδοσιου αμαρτωλου, και ταχα (?) μοναχου του Κηνσου, εν τῃ θειᾳ και σεβασμιωτατῃ μονῃ της υπεραγνου μου θεομητορος της εν Κινσταινη. και επληρωθη, κατα μηνα, μαιον, της ινδικτιωνος ε´ τω ͵ϛω´ ετει, βασιλευοντος κυρ Ανδρονικου αυτοκρατορος Ρωμαιων, του Παλαιολογου, πατριαρχουντος δε, κυρ Αθανασιου, του παναγιωτατου και οικουμενικου. Και οι εντυγχανοντες ταυτη, ευχεσθε μοι δια τον κυριον αδελφοι. Textus
ἐκπεπόρ]νευκε Θαμὰρ ἡ νύμφη σου Incipit
ΕΚΠΕΠΤΩΚΑΜΕΝ Incipit
ΕΚΠΕΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΑΝ ΕΧΟΝΤΕΣ Incipit
ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. καὶ οὕτως τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΚΠΛΗΤΤΕΣΘΑΙ Desinit
ΕΚΠΛΗΤΤΟΜΑΙ Incipit
ΕΚΠΛΗΤΤΟΜΑΙ ΛΟΓΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ ΠΩΣ Θ' ΕΛΙΣΣΗ ΚΛΙΝΑΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ Incipit
Ἐκπορεύεται μὲν γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς Incipit
εκπορευο]μενων (εκπορευομενων) αυτων απο Ιεριχω Incipit abruptus
ἐκπορεύσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς ἐκδιδάσκεσθε. Desinit
ΕΚΠΡΙΩΜΕΘΑ ΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
Ἑκράτει ποτὲ τὰ τῆς ἀσεβείας, καὶ βασιλεῖς ἐπὶ τοὺς τὰ χριστιανῶν φρονοῦντας Incipit
ΕΚΡΑΤΗΘΗΣΑΝ ΑΠΕΠΤΗΣΑΝ Incipit
ΕΚΤ]ΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ Incipit
ΕΚΤΑ ΕΠΕΙ Incipit
ἐκτεῖναι τὴν χεῖρα οὐκ ἰσχύων Desinit
ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΔΕ ΠΑΛΙΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ Desinit
ΕΚΤΕΙΝΟΝ ΣΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Incipit
ἔκτεινόν σου παλάμας Incipit
ἐκτείνοντα δὲ ποιοῦν ὡς ἄρρευστον Desinit
ΕΚΤΕΛΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ Desinit
ἐκτεμὼν γὰρ τὴν ῥίζαν συνεξέτεμεν τοὺς καρπούς Desinit
Ἕκτη ὥρα τῆς Παρασκευῆς Incipit
Ἕκτη, πρὸς Φιλιππησίους. Titulus initialis
ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞ ΟΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Desinit
ἕκτος τρόπος ἐστὶν ὁ ἐξ ὅλων ὑποθέσεων, ὃν ἐφεῦρεν Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς Desinit
ΕΚΤΟΤΕ ΗΣΩΦΡΟΝΗΣΕ ΧΠΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙ Desinit
ΕΚΤΩ ΚΑΘ'ΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΕΙΛΗΠΤΟ Incipit
Ἐκυρίευσεν ἕνα καιρὸν μεγαλὴ δίψα ἀνυπόφορος τὸν ἰσραηλιτικὸν λαὸν Incipit
ΕΚΦΑΝΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ Desinit
ἔκφρασις ἀνθρώπου μικροῦ Titulus initialis
Ἔκφρασις διὰ στίχων ἡρωϊκῶν τῆς ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Κασταμόνος προελεύσεως τοῦ αὐτοκράτορος κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ Desinit
ἐκφύγειν ὑπολαμβάνουσιν Desinit
ἐκφωνηθεῖσα κατὰ τὴν εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἴσοδον τῆς πανυπεράγνου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Titulus initialis
ἐκφωνηθεῖσα τῇ κυριακῇ τῶν πατέρων Titulus initialis
ἐκφωνηθεῖσα τῇ κυριακῇ τῶν προπατόρων Titulus initialis
ΕΚΩΝ ΕΔΙΨΕΝ ΕΚΩΝ ΕΚΟΠΙΑΣΕΝ Desinit